เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint

Size: px
Start display at page:

Download "เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 1"

Transcription

1 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ศ กษาจ ดประสงค การเร ยนร เพ อให ทราบว าหล งจากศ กษาเอกสาร ประกอบการเร ยนแล ว น กเร ยนสามารถเร ยนร อะไรบ าง 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยนจานวน 10 ข อ ลงในกระดาษคาตอบ 3. ตรวจคาตอบจากเฉลยทดสอบก อนเร ยนในภาคผนวกและไม ด คาตอบ จากเฉลยทดสอบหล งเร ยน 4. ศ กษาเน อหา ทาก จกรรมลงในกระดาษท คร แจก และตรวจคาตอบจาก แนวการตอบ ในภาคผนวก 5. ทาแบบทดสอบหล งเร ยนจานวน 10 ข อ ลงในกระดาษคาตอบ 6. ตรวจคาตอบจากเฉลยทดสอบหล งเร ยนจากภาคผนวก 7. น กเร ยนต องม ความซ อส ตย ไม เป ดด เฉลยก อนนะคะ

2 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร อง ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint สร ปข นตอนการเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ได (K) 2. บอกส ญล กษณ ของโปรแกรม ช อและหน าท ของส วนประกอบหน าต างโปรแกรม และประโยชน ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ได (K) 3. อธ บายล กษณะการทางานของเคร องม อในร บบอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ได (K) 4. เข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ได ถ กต อง (P) 5. ใช ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม เคร องม อในร บบอน Microsoft PowerPoint 2007 ได เหมาะสม (P) 6. สนใจข นตอนการเข าส โปรแกรม ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม การใช เคร องม อในร บบอน Microsoft PowerPoint 2007 (A)

3 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 คาช แจง ข อสอบฉบ บน เป นข อสอบแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จานวน 10 ข อ เวลา 10 นาท คะแนนเต ม 10 คะแนน ให น กเร ยนทาเคร องหมายกากบาท ( ) ท บข อท ถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยวในกระดาษคาตอบ 1. ส ญล กษณ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ค อข อใด ก. ข. ค. ง. 2. ข นตอนการเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ท ถ กต อง ค อข อใด ก. File > My computer> Microsoft PowerPoint 2007 ข. Start> My computer > Microsoft PowerPoint 2007 ค. File > All Programs> Microsoft Office>Microsoft PowerPoint 2007 ง. Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เหมาะสาหร บงานประเภทใด ก. ด านการคานวณ ข. ด านงานเอกสาร ค. ด านงานจ ดเก บข อม ล ง. ด านการนาเสนอข อม ล

4 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint เคร องม อในร บบอนออกแบบ ข อใดกล าวถ กต อง ก. เป นเคร องม อสาหร บแทรกร ปภาพ ข. เป นเคร องม อพ ส จน อ กษร การสะกดคา ค. เป นเคร องม อในการค นหา แทนท ข อความ ง. เป นเคร องม อต งค าหน ากระดาษ และออกแบบพ นหล ง 5. หากน กเร ยนต องการเปล ยนร ปแบบ ขนาดต วอ กษร ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด ก. ร บบอนแทรก ข. ร บบอนม มมอง ค. ร บบอนหน าแรก ง. ร บบอนออกแบบ 6.ส วนประกอบหน าต างท รวมเคร องม อ ช ดคาส ง ว ตถ ท งหมดในการสร างผลงานค อข อใด ก. ร บบอน (Ribbon) ข. แถบเมน (Menu Bar) ค. แถบสถานะ (Status Bar) ง. แถบเคร องม อ (Quick Access) 7. ช ดเคร องม อท ไม ได อย ในร บบอนแทรก ค อข อใด ก. ช ดเคร องม อตาราง ข. ช ดเคร องม อข อความ ค. ช ดเคร องม อแบบอ กษร ง. ช ดเคร องม อภาพประกอบ 8. ข อใด ไม ใช หน าท ของป ม ก. ย อหน าต างของโปรแกรม ข. ป ดหน าต างของโปรแกรม ค. ขยายหน าต างของโปรแกรม ง. บ นท กหน าต างของโปรแกรม

5 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint จากภาพ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป นแถบเคร องม อใด ก. แถบเคร องม อม มมอง (View) ข. แถบเคร องม อ (Quick Access) ค. แถบเคร องม อเมน (Menu Bar) ง. แถบเคร องม อย อ ขยายสไลด (Zoom Level) 10. การบ นท กไฟล งานแบบเร งด วนอย ในแถบเคร องม อใด ก. ร บบอน (Ribbon) ข. แถบเมน (Menu Bar) ค. แถบสถานะ (Status Bar) ง. แถบเคร องม อ (Quick Access). ทาข อสอบเสร จแล ว ตรวจคาตอบจากเฉลยทดสอบ ก อนเร ยนในภาคผนวก และไม ด คาตอบจากเฉลยทดสอบหล ง เร ยนนะคะ

6 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint การนาเสนอข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป นโปรแกรมสาหร บนาเสนอข อม ล ในร ปแบบภาพน ง ส อผสม ด วยคอมพ วเตอร การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 Start >> All Programs >> Microsoft Office >> Microsoft Office PowerPoint

7 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส วนประกอบหน าต างโปรแกรม Microsoft PowerPoint แถบเคร องม อ 1 ( Quick Access) เป นแถบเคร องม อท ใช งานด วน เช น บ นท ก (Save) แถบ 2 แสดงห วเร อง ช อไฟล (Title Bar). แท บภาพน ง (Slides) และเค าร าง (Outline) ใช แสดงรายละเอ ยดในสไลด ท งหมด 3. ร บบอน 4 ( Ribbon) เป นท รวมเคร องม อ ช ดคาส ง ว ตถ ท งหมดในการสร างผลงาน ป มย อ 5 ขยาย และป ดหน าต างของโปรแกรม สไลด เพน (Slide Pane)พ นท พ มพ ข อความ ออกแบบและจ ดวางองค ประกอบต างๆ แถบสถานะ (Status Bar) ใช แสดงลาด บของสไลด โน ตเพน (Note Pane) ใส หมายเหต เพ มเต มแต ละสไลด แถบเคร องม อม มมอง 9 ( View) แสดงสไลด ในร ปแบบต างๆ แถบเคร องม อย อ 10 ขยายสไลด ( Zoom Level)

8 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก จกรรมท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให น กเร ยนเข ยนข นตอนการเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให น กเร ยนเข าโปรแกรม. Microsoft PowerPoint 2007 แล วเข ยนช อส วนประกอบและ หน าท ของหน าต างโปรแกรมลงในตารางท กาหนดให ในหน าท

9 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม หมายเลข ช อและหน าท หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 หมายเลข 5 หมายเลข 6 หมายเลข 7 หมายเลข 8 หมายเลข 9 หมายเลข 10

10 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint เคร องม อในร บบอน (Ribbon) ร บบอนหน าแรก ประกอบด วยช ดเคร องม อคล ปบอร ด ภาพน ง แบบอ กษร ย อ หน า ร ปวาด และการแก ไข ช ดคล ปบอร ด : ค ดลอก ย าย ค ดลอก ร ปแบบ ช ดภาพน ง : สร างภาพน ง ลบภาพน ง เค าโครง ต งค าภาพน ง ช ดแบบอ กษร : จ ดร ปแบบอ กษร หนา เอ ยง ข ดเส นใต ช ดย อหน า : จ ดตาแหน ง ย อหน า ท ศทางของข อความ ช ดร ปวาด : วาดร ปร าง เต มส ร ปร าง เส นกรอบร ปร าง ล กษณะพ เศษร ปร าง ช ดการแก ไข : ค นหา แทนท ข อความ

11 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร บบอนแทรก ประกอบด วยช ดเคร องม อตาราง ภาพประกอบ การเช อมโยง ข อความ และม เด ยคล ปการแทรกภาพยนตร และเส ยง ช ดตาราง : แทรกตาราง 2 3 ช ดภาพประกอบ : แทรกร ปภาพ ภาพ ต ดปะ อ ลบ มร ป ร ปร าง แผนผ ง องค กรแผนภ ม ช ดการเช อมโยง : การเช อมโยงหลาย ม ต ต งค าการกระทา 4 5 ช ดข อความ : กล องข อความ แทรก ห วกระดาษและท ายกระดาษ อ กษร ศ ลป ว นท และเวลา ส ญล กษณ และ ว ตถ ช ดม เด ยคล ป : แทรกภาพยนตร เส ยง

12 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร บบอนออกแบบ ประกอบด วยช ดเคร องม อต งค าหน ากระดาษ ล กษณะพ นหล ง ช ดต งค าหน ากระดาษ : ต งค าหน ากระดาษ การวางแนวภาพน ง 2 ช ดร ปแบบ : ร ปแบบสไลด ล กษณะส แบบอ กษร ล กษณะพ เศษ 3 ช ดพ นหล ง : ล กษณะพ นหล ง

13 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร บบอนภาพเคล อนไหว ประกอบด วยช ดเคร องม อแสดงต วอย าง ภาพเคล อนไหว การเปล ยนภาพน ง ช ดแสดงต วอย าง : แสดงต วอย างการนาเสนอ 2 ช ดภาพเคล อนไหว : ภาพเคล อนไหวแบบ กาหนดเอง 3 ช ดการเปล ยนไปย งภาพน งน : การเปล ยนภาพน ง เส ยง ความเร ว และการเล อน ภาพน ง

14 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร บบอนการนาเสนอภาพน ง ประกอบด วยช ดเคร องม อเร มการนาเสนอภาพน ง การต งค า และความละเอ ยดจอภาพ ช ดเร มการนาเสนอภาพน ง : การนาเสนอ ภาพน งต งแต ต น จากภาพน งป จจ บ น หร อแบบกาหนดเอง 2 3 ช ดต งค า : ต งค าการนาเสนอภาพน ง บ นท กคาบรรยาย ทดสอบการ กาหนดเวลา ช ดจอภาพ : ความละเอ ยดของจอภาพ การนาเสนอ

15 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร บบอนตรวจทาน ประกอบด วยช ดเคร องม อเก ยวก บการพ ส จน อ กษร ข อค ดเห น และป องก นงานนาเสนอ ช ดการพ ส จน อ กษร : การสะกดคา การค นคว า 2 ช ดข อค ดเห น : สร าง แก ไข ลบ ข อค ดเห น 3 ช ดป องก น : ป องก นงานนาเสนอ

16 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร บบอนม มมอง ประกอบด วยเคร องม อช ดม มมองการนาเสนอ แสดง/ซ อน ย อ/ ขยาย ส /ระด บส เทา หน าต าง และแมโครคาส งท ช วยในการทางานต าง ๆ ช ดม มมองการนาเสนอ : ม มมองการ นาเสนอแบบต างๆ ช ดแสดง/ซ อน : แสดง/ซ อนไม บรรท ด เส นตาราง แถบข อความ 3 ช ดย อ/ขยาย : ย อ/ขยาย จ ดพอด หน าต าง ช ดส /ระด บส เทา : ส ระด บส เทา ขาวดา ช ดหน าต าง : สร างหน าต าง จ ดเร ยง สล บหน าต าง ช ดแมโคร : ช ดคาส งท ช วยในการ ทางานต างๆ ให เป นไปแบบ อ ตโนม ต

17 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก จกรรมท 2 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให น กเร ยนตอบคาถามต อไปน 1.1 หากต องการเปล ยนร ปแบบ ขนาดต วอ กษร ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด. 1.2 หากต องการแทรกตาราง ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด. 1.3 หากต องการต งค าระยะขอบกระดาษ ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด หากต องการเปล ยนล กษณะพ นหล ง ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด หากต องการกาหนดการเปล ยนภาพน ง ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด หากต องการต งค าการนาเสนอภาพน ง ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด 1.7 หากต องการพ ส จน อ กษร ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด หากต องการด ม มมองการนาเสนอ ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด..

18 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint แบบทดสอบหล งเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 คาช แจง ข อสอบฉบ บน เป นข อสอบแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จานวน 10 ข อ เวลา 10 นาท คะแนนเต ม 10 คะแนน ให น กเร ยนทาเคร องหมายกากบาท ( ) ท บข อท ถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยวในกระดาษคาตอบ 1. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เหมาะสาหร บงานประเภทใด ก. ด านการคานวณ ข. ด านงานเอกสาร ค. ด านงานจ ดเก บข อม ล ง. ด านการนาเสนอข อม ล 2.ส วนประกอบหน าต างท รวมเคร องม อ ช ดคาส ง ว ตถ ท งหมดในการสร างผลงาน ค อข อใด ก. ร บบอน (Ribbon) ข. แถบเมน (Menu Bar) ค. แถบสถานะ (Status Bar) ง. แถบเคร องม อ (Quick Access) 3. การบ นท กไฟล งานแบบเร งด วนอย ในแถบเคร องม อใด ก. ร บบอน (Ribbon) ข. แถบเมน (Menu Bar) ค. แถบสถานะ (Status Bar) ง. แถบเคร องม อ (Quick Access)

19 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint จากภาพ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป นแถบเคร องม อใด ก. แถบเคร องม อม มมอง (View) ข. แถบเคร องม อ (Quick Access) ค. แถบเคร องม อเมน (Menu Bar) ง. แถบเคร องม อย อ ขยายสไลด (Zoom Level) 5.ข นตอนการเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ท ถ กต อง ค อข อใด ก. File > My computer> Microsoft PowerPoint 2007 ข. Start> My computer > Microsoft PowerPoint 2007 ค. File > All Programs> Microsoft Office>Microsoft PowerPoint 2007 ง. Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office PowerPoint หากน กเร ยนต องการเปล ยนร ปแบบ ขนาดต วอ กษร ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด ก. ร บบอนหน าแรก ข. ร บบอนตรวจทาน ค. ร บบอนออกแบบ ง. ร บบอนภาพเคล อนไหว 7. ช ดเคร องม อท ไม ได อย ในร บบอนแทรก ค อข อใด ก. ช ดเคร องม อตาราง ข. ช ดเคร องม อข อความ ค. ช ดเคร องม อแบบอ กษร ง. ช ดเคร องม อภาพประกอบ 8. เคร องม อในร บบอนออกแบบ ข อใดกล าวถ กต อง ก. เป นเคร องม อสาหร บแทรกร ปภาพ ข. เป นเคร องม อพ ส จน อ กษร การสะกดคา ค. เป นเคร องม อในการค นหา แทนท ข อความ ง. เป นเคร องม อต งค าหน ากระดาษ และออกแบบพ นหล ง

20 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส ญล กษณ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ค อข อใด ก. ข. ค. ง. 10. ข อใด ไม ใช หน าท ของป ม ก. ย อหน าต างของโปรแกรม ข. ป ดหน าต างของโปรแกรม ค. ขยายหน าต างของโปรแกรม ง. บ นท กหน าต างของโปรแกรม. ทาข อสอบ เสร จแล ว ไปตรวจ คาตอบในภาคผนวก ก นเลย.

21 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint น ธ ดา ท มด. (2551). เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 6. พ มพ คร งท 2. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทพ ฒนาค ณภาพว ชาการ (พว.) จาก ด. ผกามาศ บ ญเผ อก และฉ ตรช ย เพ งค ม. (2555). หน งส อเร ยนเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ป.6 : บร ษ ทอ กษรเจร ญท ศน อจท. จาก ด. ภาษ ต เคร องเน ยม และคณะ. (2550). ใช เป นเร ว Microsoft Office นนทบ ร :ไอด ซ. สถาบ นพ ฒนาค ณภาพว ชาการ (พว.). (2552). ช ดก จกรรมการเร ยนร พ ฒนาการค ด ว เคราะห การงานอาช พและเทคโนโลย ป.6. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทพ ฒนา ค ณภาพว ชาการ (พว.) จาก ด. สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กระทรวงศ กษาธ การ. (2549). ค ม อ คร สาระการเร ยนร พ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศ ช วงช นท 2 ป.4-6. พ มพ คร งท 4. กร งเทพมหานคร : โรงพ มพ ค ร สภาลาดพร าว. สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กระทรวงศ กษาธ การ. (2555). หน งส อเร ยนเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ป.6. กร งเทพมหานคร : โรงพ มพ สกสค. ลาดพร าว. สหว ชาดอทคอม. (2553). ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ส บค นเม อ 27 มกราคม 2555 จาก media &file=readmedia&id=1722

22 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint

23 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน เร อง การนาเสนอข อม ล โดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 เล มท 1 เร อง ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

24 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให น กเร ยนเข ยนข นตอนการเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint Start > All Programs >Microsoft Office> Microsoft Office PowerPoint ให น กเร ยนเข าโปรแกรม. Microsoft PowerPoint 2007 แล วเข ยนช อส วนประกอบของ หน าต างโปรแกรมลงในตารางท กาหนดให

25 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม หมายเลข ช อและหน าท หมายเลข 1 แถบเคร องม อ (Quick Access) เป นแถบเคร องม อท ใช งานด วน เช น บ นท ก (Save) หมายเลข 2 แถบแสดงห วเร อง ช อไฟล (Title Bar) หมายเลข 3 แท บภาพน ง (Slides) และเค าร าง (Outline) ใช แสดงรายละเอ ยดใน สไลด ท งหมด หมายเลข 4 ร บบอน (Ribbon) เป นท รวมเคร องม อ ช ดคาส ง ว ตถ ท งหมดในการ สร างผลงาน หมายเลข 5 ป มย อ ขยาย และป ดหน าต างของโปรแกรม หมายเลข 6 พ นท พ มพ ข อความ ออกแบบและจ ดวางองค ประกอบต างๆ (Slide Pane) หมายเลข 7 แถบสถานะ (Status Bar) ใช แสดงลาด บของสไลด หมายเลข 8 โน ตเพน (Note Pane) ใส หมายเหต เพ มเต มแต ละสไลด หมายเลข 9 แถบเคร องม อม มมอง (View) แสดงสไลด ในร ปแบบต างๆ หมายเลข 10 แถบเคร องม อย อ ขยายสไลด (Zoom Level)

26 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนวการตอบแบบฝ กห ดท 2 1.ให น กเร ยนตอบคาถามต อไปน 1.1 หากต องการเปล ยนร ปแบบ ขนาดต วอ กษร ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด ร บบอนหน าแรก หากต องการแทรกตาราง ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด ร บบอนแทรก 1.3 หากต องการต งค าระยะขอบกระดาษ ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด.ร บบอนออกแบบ. 1.4 หากต องการเปล ยนล กษณะพ นหล ง ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด ร บบอนออกแบบ 1.5 หากต องการกาหนดการเปล ยนภาพน ง ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด ร บบอนภาพเคล อนไหว 1.6 หากต องการต งค าการนาเสนอภาพน ง ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด ร บบอนการนาเสนอภาพน ง. 1.7 หากต องการพ ส จน อ กษร ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด.ร บบอนตรวจทาน 1.8 หากต องการด ม มมองการนาเสนอ ต องคล กท ร บบอน (Ribbon) ใด.ร บบอนม มมอง.

27 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน เร อง การนาเสนอข อม ล โดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 เล มท 1 เร อง ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 คนเก งได คะแนน เพ มข นหร อเปล าค ะ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information