-186- หน วยการเร ยนท 08

Size: px
Start display at page:

Download "-186- หน วยการเร ยนท 08"

Transcription

1 -86- หน วยการเร ยนท 08 0ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมน าเสนองาน สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน ( Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช งาน โดยการน าเสนอในล กษณะของ Multimedia ค อ สามารถน าเสนอในร ปแบบของภาพน ง ภาพเคล อนไหว เส ยงเพลง ได ในเวลา เด ยวก น จ งถ อได ว าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เป นโปรแกรมท ใช งานง ายและเป น ประโยชน ต อผ ใช งานเป นอย างมาก จ ดประสงค การเร ยนร. เพ อให ผ เร ยนม ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 3. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจและม หล กการพ นฐานในการใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint จ ดประสงค เช งพฤต กรรม. สามารถบอกถ งความส าค ญและประโยชนของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ได 2. สามารถอธ บายถ งส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ได 3. สามารถอธ บายและใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ได

2 -87- บทน า การน าเสนอข อม ล หมายถ ง การส อสารเพ อเสนอข อม ล สารสนเทศ ความร ความค ดเห น หร อความต องการไปส ผ ร บสาร โดยใช เทคน คหร อว ธ การต างๆ อ นจะท าให บรรล ผลส าเร จตาม จ ดม งหมายของการน าเสนอ ในป จจ บ นน การน าเสนอ ข อม ล สารสนเทศ เข ามาม บทบาทส าค ญใน ท กองค กรเช นทางธ รก จ ทางการเม อง ทางการศ กษา หร อแม แต หน วยงานของร ฐท กแห งก ต องอาศ ยว ธ การน าเสนอเพ อส อสาร ข อม ล สารสนเทศ เสนอความเห น เสนอขออน ม ต หร อเสนอข อสร ปผลการด าเน นงานต างๆ ผ ม หน าท เก ยวก บการประชาส มพ นธ การแนะน าเพ อการเย ยมชม การฝ กอบรม การประช ม หร อผ ท เป น ห วหน างานท กระด บจะต องร จ กว ธ การน าเสนอ เพ อน าไปใช ให เหมาะสมก บงานต างๆ และเพ อ ผลส าเร จของการพ ฒนางานของตน หร อขององค กรและหน วยต างๆ กล าวโดยสร ปการน าเสนอม ความส าค ญ ต อการปฏ บ ต งานท กประเภท เพราะช วยในการต ดส นใจในการด าเน นงาน ใช ในการ พ ฒนางาน ตลอดจน เผยแพร ความก าวหน าของงานต อผ บ งค บบ ญชาและบ คคลผ ท สนใจ. การเร ยกเป ดโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ข นมาท าได ด งน. คล กป ม Start 2. ไปท Program 3. ไปท Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office PowerPoint ภาพท 8- การเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint

3 -88-. หน าต างของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ภาพท 8-2 หน าต างโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ป ม Microsoft Office ใช ส าหร บเร ยกค าส งจ ดการไฟล ท วไป เช น ค าส งเป ดไฟล (Open) สร างไฟล ใหม (New) หร อบ นท กเป น (Save as) 2. Quick Access Toolbar เป นป มค าส งด วนหร อค าส งท ใช บ อย เช น บ นท ก (Save) หร อท า Undo/Redo 3. แถบ Ribbon ค อ พวกค าส งในหมวดเด ยวก นจะอย ใน แถบ(Tab) เด ยวก น 4. Slide Tab (แถบสไลด ) เป นแถบแสดงผลของสไลด ท งหมดเป นร ปเล กๆท เร ยกว า Thumbnails ม ประโยชน ในการจ ดการล าด บสไลด หร อจะลบจะเพ มท าได สะดวก มาก 5. Outline Tab (แถบเอาท ไลน ) เป นแถบแสดงผลประเภทข อความท อย ในสไลด แต ละใบ แต ม ข อแม ว าข อความต องสร างไว ใน Slide Layout เท าน น 6. Working Space เป นบร เวณท ใช แสดง แก ไข หร อใส ข อม ลต างๆ 7. View Shortcuts ใช ส าหร บเล อกม มมองของ PowerPoint 2007 ว าต องการ ม มมองแบบไหน จะแบบปกต แบบ Slide Layout หร อฉายสไลด 8. แถบสถานะ (Status Bar) แสดงข อม ลเก ยวก บไฟล ท เป ดอย

4 การสร างสไลด ใหม 2 3 ภาพท 8-3 หน าต างการสร างสไลด ใหม 4. คล กป ม Microsoft Office 2. เล อก New (สร าง) 3. เล อก Blank Presentation (เอกสารเปล า) 4. เล อกป ม create (สร าง) 3. การใส และแก ไขข อความ คล กไปท Click to add text (แก ไขข อความ) แล วพ มพ ข อความได เลย ภาพท 8-4 หน าต างการใส และแก ไขข อความ

5 การเปล ยนเค าโครงร ปร างให ก บหน ากระดาษ 2 ภาพท 8-5 หน าต างการเปล ยนเค าโครงร ปร างให ก บหน ากระดาษ. คล กป ม Layout (เค าโครง) 2. เล อกเค าโครงท ต องการ 5. การเพ มสไลด ใหม. ไปท แถบหน าแรก (Home) 2. เล อก สร างภาพน ง (New Slide) 2 ภาพท 8-6 หน าต างการเพ มสไลด ใหม

6 -9-6. การใส Theme (ช ดร ปแบบ). เล อก Design ในแถบ Ribbon 2. เล อก Theme ท ต องการ แล วสไลด ท งหมดก จะเปล ยนแปลงไปตาม Theme ท เราเล อก ภาพท 8-7 หน าต างการใส Theme 7. การเป ดไฟล งานเด มข นมาใช สามารถเป ดงานน าเสนอเด มท ได ท าไว ข นมาใช ได ด งน. คล กป ม Microsoft Office (ป มออฟฟ ศ) 2. เล อก Open 3. เล อกไดรฟ หร อโฟลเดอร ท ต องการ และคล กเล อกไฟล ข อม ล 4. คล กป ม Open ภาพท 8-8 การเป ดไฟล งานเด มข นมาใช

7 สร างภาพน งในร ปแบบของการน าเสนอเปล า (Blank Presentation). เล อกเค าโครง (Layout) 2. เล อกว างเปล า (Blank) 2 ภาพท 8-9 การสร างภาพน ง 9. การเปล ยนพ นหล งให ก บสไลด ภาพท ท าการ Theme ซ งเป นพ นหล งให ก บสไลด น นอาจไม ตรงตามความต องการ สามารถท จ าใส ส หร อน าภาพอ นๆจากภายนอกมาเป นพ นหล งให สไลด ได ด งน. คล กขวาท พ นท ว างบนสไลด 2. เล อก จ ดร ปแบบพ นหล ง (Format Background) ภาพท 8-0 การเปล ยนพ นหล งให ก บสไลด

8 -93- ร ปแบบการใส พ นหล งสามารถท าได 3 ร ปแบบ. การใส ส เต มแบบท บ 2. การใส ส เต มไล ระด บ 3. การเต มร ปภาพหร อพ นผ ว ภาพท 8- ร ปแบบการใส พ นหล ง

9 การแทรกกล องข อความเพ อเพ มเน อหาในสไลด. เล อกแท บแทรก (Insert) 2. เล อกกล องข อความ (Textbox) 3. คล กเมาส แล วลากเพ อสร างกล องข อความ 2 3 ภาพท 8-2 การแทรกกล องข อความ

10 -95-. การแทรกร ปภาพและภาพเคล อนไหว สามารถหาร ปภาพท ต องการ และในส วนของภาพเคล อนไหว จ าเป นต องหาร ปภาพท เป นภาพเคล อนไหวมาและบ นท กเป นภาพ.Gif จากน นสามารถน าภาพท หามาใส ในสไลด ได ด งน. เล อกแท บแทรก (Insert) 2. เล อกท ร ปภาพ (Picture) 3. เล อกไดร ฟหร อโฟลเดอร ท จ ดเก บร ปภาพไว และเล อกร ปภาพท ต องการ 4. คล กป ม Insert 5. แสดงร ปภาพท เร ยกมา ภาพท 8-3 การแทรกร ปภาพและภาพเคล อนไหว

11 การตกแต งและใส ล กเล นให ก บร ปภาพ ใช แถบเคร องม อร ปภาพเพ อใส ล กเล นให ก บร ปภาพ โดยการด บเบ ลคล กท ร ปภาพ หร อคล กท ร ปภาพแล วเล อกค าว าร ปแบบท แถบ Ribbon ภาพท 8-4 การตกแต งและใส ล กเล นให ก บร ปภาพ 3. การแทรกไฟล เส ยงลงในสไลด เราสามารถแทรกเส ยงท เตร ยมไว เพ อท าให ไฟล ท จะน าเสนอน นน าสนใจมากย งข น ได ด งน. เล อกพ นท ว างในสไลด 2. คล กแท บ Insert (แทรก) 3. คล กป ม Sound (เส ยง) 4. เล อก Sound from file (เส ยงจากแฟ ม) 5. เล อกไฟล เส ยงท สน บสน นในโปรแกรมเช น MP3, WMV เป นต น 6. เล อก OK 7. เล อก Automatically หากต องการให เพลงข นท นท หร อเล อก When click เม อต องการให เพลงเล นเม อเราคล ก ภาพท 8-4 การแทรกไฟล เส ยงลงในสไลด 6

12 -97- ส อการสอน. เอกสารประกอบการสอน 2. บทเร ยนออนไลน ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร (http://elearning.ipe.ac.th/chaiyaphum/) การว ดผลและประเม นผล. ความสนใจในการเร ยนร การค นคว า การม ส วนร วมในก จกรรม 2. การซ กถามและการตอบค าถาม 3. ประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยการใช แบบทดสอบในบทเร ยนออนไลน

13 -98- ต ารา หน งส อ หร อเอกสารอ านประกอบ วาสนา ส ขกระสานต. โลกของคอมพ วเตอร สารสนเทศ และอ นเทอร เน ต. กร งเทพฯ : โรงพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, ลอง, ลาร. เทคโนโลย สารสนเทศ ในส งคมแห งภ ม ป ญญา. กร งเทพฯ : เพ ยร ส น เอ ดด เคช น อ นโดไชน า, ไพบ ลย เก ยรต โกมล และณ ฏฐพ นธ เขจรน นทน. ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ. กร งเทพฯ : ซ เอ ด ย เคช น, 255 ช ชวาล วงษ ประเสร ฐ. การจ ดการสารสนเทศเบ องต น. กร งเทพฯ : เอ กซเปอร เน ท, 2548 โปรแกรมว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร สถาบ นราชภ ฏนครราชส มา. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร. นครราชส มา, 2548 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร. อ ดรธาน, 2552 โกเมศ ศร มงคล และคณะ. ค ม อการใช งาน Windows Vista + Office นนทบ ร : ไอด ซ ฯ, พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร และอ มร นทร เพ ชรก ล. Microsoft Windows Vista Office 2007 ฉบ บ สมบ รณ. กร งเทพฯ: ซ คเซสม เด ย, วรช ย ศร เม อง. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อช ว ต. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (ว นท ค นข อม ล : 6 ก นยายน 2554). ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน. Microsoft Windows Vista. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (ว นท ค นข อม ล : 6 ก นยายน 2554).

14 -99- แบบทดสอบท ายหน วยการเร ยนท 8 ตอนท ค าช แจง ให ท าเคร องหมาย กากบาท ( ) ท บข อท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว. การส อสารเพ อเสนอข อม ลสารสนเทศ ความร ความค ดเห น หร อความต องการไปส ผ ร บสาร โดย ใช เทคน คหร อว ธ การต างๆ ก. โปรแกรมสร างเว บ ข. โปรแกรมสร างม ลต ม เด ย ค. โปรแกรมน าเสนองาน ง. โปรแกรมตารางท าการ 2. โปรแกรมส าเร จร ปท ใช น าเสนองานค อข อใด ก. PowerPoint ข. Access ค. Lotus ง. Excel 3. ร ปใดต อไปน ค อการแทรกตารางการท างานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ก. ข. ค. ง. 4. หากต องการน าม ลต ม เด ยเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเล อกเมน ใดต อไปน ก. หน าแรก (Home) ข. แทรก (Insert) ค. ร ปแบบ (Format) ง. ม มมอง (View)

15 ข อใดต อไปน ค อข นตอนของการน าภาพเข าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ก. Insert > Picture ข. Insert > Photo Album ค. Insert > Shapes ง. Home > Picture 6. หากต องการสร างร ปส เหล ยมผ นผ าในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเล อกใช เมน ใดต อไปน ก. ข. ค. ง. 7. ร ปภาพด งต อไปน ค อส วนของเมน ใด ก. WordArt ข. Text Edit ค. Format ง. TextColor 8. นามสก ลไฟล เส ยงใดต อไปน ไม สามารถ น ามาใช ได ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ก..MP3 ข..MIDI ค..WAV ง..MP4

16 หากต องการใช งาน ภาพส ตว หร อภาพส งของ ท ม อย แล วในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเล อกเมน ใด ก. ข. ค. ง. 0. หากต องการน า ภาพจากภายนอก เข ามาในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเล อก เมน ใด ก. ข. ค. ง. เฉลยแบบทดสอบท ายหน วยการเร ยนท 8. ค 6. ข 2. ก 7. ก 3. ก 8. ข 4. ข 9. ค 5. ก 0. ก

17 -202- บ นท กผลหล งการเร ยนการสอน ห วข อเน อหา/เร อง คร งท ว นท เด อน พ.ศ.. ผลการสอน 2. ป ญหาและอ ปสรรค (ถ าม ) 3. ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไข (ถ าม ) ลงช อ ผ สอน ( )

18 -203- แบบประเม นท กษะกระบวนการ ช อ สก ล รายการส งเกต การวางแผน ท างานร วมก น (3 คะแนน) การม ส วนร วมและ ความร บผ ดชอบ (3 คะแนน) กระบวนการ กล ม (3 คะแนน) รวม 9 คะแนน เกณฑ การประเม น ผลการประเม น 9 คะแนน ด มาก 7 8 คะแนน ด 5 6 คะแนน พอใช น อยกว า 5 คะแนน ควรปร บปร ง ลงช อ ผ ประเม น ( ) อาจารย ผ สอน หมายเหต คะแนนจากแบบประเม นท กษะค ณล กษณะท พ งประสงค ท าการประเม นท ายบทเร ยนท กบท และค ดเป นคะแนนในการว ดผลการเร ยนในว ชา

19 -204- แบบประเม นค ณล กษณะท พ งประสงค ช อ สก ล รายการส งเกต ความต งใจใน การเร ยน (3 คะแนน) การร บฟ งและ การกล าแสดงออก (3 คะแนน) ตรงเวลา (3 คะแนน) รวม 9 คะแนน เกณฑ การประเม น ผลการประเม น 9 คะแนน ด มาก 7 8 คะแนน ด 5 6 คะแนน พอใช น อยกว า 5 คะแนน ควรปร บปร ง ลงช อ ผ ประเม น ( ) อาจารย ผ สอน หมายเหต คะแนนจากแบบประเม นท กษะค ณล กษณะท พ งประสงค ท าการประเม นท ายบทเร ยนท ก บท และค ดเป นคะแนนในการว ดผลการเร ยนในว ชา

20 -205- คนท ช อ สก ล แบบสร ปผลการประเม นและการทดสอบ ประเม นก อนเร ยน (ไม ม คะแนน) ผลการประเม น/การทดสอบ การทดสอบท ายบท การทดสอบย อย ท กษะกระบวนการ ผ าน ปร บปร ง ค ณล กษณะท พ งประสงค หมายเหต ลงช อ ผ ประเม น ( ) / /

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information