ใบสม ครต วแทนจำหน ำยประจำภำค จ งหว ด ว นท สม คร. SAIC Motor-CP. MG Authorized Dealer Application

Size: px
Start display at page:

Download "ใบสม ครต วแทนจำหน ำยประจำภำค จ งหว ด ว นท สม คร. SAIC Motor-CP. MG Authorized Dealer Application"

Transcription

1 SAIC Motor-CP MG Authorized Dealer Application ใบสม ครต วแทนจำหน ำยประจำภำค จ งหว ด ว นท สม คร บร ษ ท เอ มจ เซลส (ประเทศไทย) จำก ด ขอขอบค ณท ท ำนสนใจสม ครเป นต วแทนจำหน ำยรถยนต MG ทำงบร ษ ทฯ ใคร ขอให ท ำนอ ำนรำยละเอ ยดด ำนล ำงและกรอกข อม ล (ด วยกำรพ มพ ) ลงในใบสม ครน พร อมแนบ เอกสำรประกอบ และดำเน นกำรส งกล บทำงบร ษ ทฯ เพ อพ จำรณำ

2 ข อแนะนำ 1. เพ อควำมสะดวกในกำรพ จำรณำกำรสม ครเป นต วแทนจำหน ำย MG กร ณำกรอกข อม ลให ครบถ วนและกรอกข อม ลท เป นควำมจร ง 2. กร ณำส งใบสม ครต วแทนจำหน ำย (ในร ปแบบไฟล ไมโครซอฟต เว ร ด) กล บมำทำงอ เมลล ถ ง ค ณส ดำพร โดยย งไม ต องแนบเอกสำรประกอบกำรสม คร 3. กร ณำจ ดส งใบสม ครต วแทนจำหน ำยพร อมเอกสำรประกอบกำรพ จำรณำฉบ บจร งตำมท อย ด ำนล ำง ค ณส ดำพร สว ำงแจ ง หมำยเลขต ดต อ: ม อถ อ: แฟกซ : เลขท 191 อำคำรส ลม คอมเพล กซ ช น 25 ถนนส ลม แขวงบำงร ก เขตบำงร ก กร งเทพมหำนคร เอกสำรท ต องแนบพร อมใบสม ครต วแทนจำหน ำย (กร ณำให เหต ผลประกอบกรณ ท ไม สำมำรถแนบเอกสำรตำมรำยละเอ ยดด ำนล ำงได ครบถ วน) 1. สำเนำหน งส อจดทะเบ ยนบร ษ ท พร อม ภพ สำเนำหน งส อบร คณห สนธ 3. แผนท เม องท จะต งโชว ร ม MG รวมถ งตำแหน งท ต งโชว ร ม MG และโชว ร มค แข งในพ นท ใกล เค ยง 4. สำเนำโฉนดท ด น หร อส ญญำเช ำท ซ งคำดว ำจะต งโชว ร ม MG 5. ร ปถ ำยจร งของพ นท ท จะทำโชว ร ม MG ในหลำยๆ ม ม 6. ภำพประกอบในส วนของร ปแบบของโชว ร ม 7. งบด ล งบกำไรขำดท น และงบกระแสเง นสด 3 ป ย อนหล ง (กร ณำประท บตรำบร ษ ทและแนบรำยงำนจำกบร ษ ท ตรวจสอบบ ญช ภำยนอก) 8. รำยงำนยอดขำยประจำป 3 ป ย อนหล ง 9. สำเนำสม ดบ ญช เง นฝำกอ พเดทล ำส ดและย อนหล ง 6 เด อน (ช อบร ษ ท, ต วบ คคล) หร อเอกสำรกำรประเม นม ลค ำท ด น

3 คำช แจ งกำรสม ครเป นต วแทนจำหน ำย ในฐำนะผ สม ครต วแทนจ ำหน ำยของ MG ทำงเรำขอให คำม นส ญญำด งน (ช อบร ษ ท) ซ งจะเป นบร ษ ทฯ ท จะด ำเน นกำรจ ำหน ำย รถยนต MG โดยได ร บอน ญำตจำกทำงบร ษ ท MG SALES (THAILAND) CO., LTD. ขอให ส ญญำ ด งต อไปน 1. เอกสำรท ผ สม ครส งมำท งหมดถ อว ำเป นเอกสำรท ถ กต อง หำกม ควำมไม ถ กต อง ไม สมบ รณ หร อ ส งผลให เก ดควำมเส ยหำยต อทำง MG ผ สม ครจะเป นผ ร บผ ดชอบแต ผ เด ยว 2. ข อม ลในใบสม ครท งหมดจำกผ สม ครเป นข อม ลท เป นจร ง หำกพบว ำม ข อผ ดพลำดหร อม ข อม ลในใบ สม ครท ไม เป นจร ง ไม ว ำด วยเหต ผลใดก ตำม ทำง MG ม ส ทธ ท จะกำรยกเล กกำรพ จำรณำใบสม คร หร อข อตกลงใด ๆท ได ทำไว ก บผ สม คร 3. ผ สม ครย นยอมท จะให MG ตรวจสอบข อม ลท จำเป นส ำหร บกำรพ จำรณำ โดยไม ถ อว ำเป นกำรละเม ด ส ทธ 4. MG ขอให ส ญญำว ำจะเก บร กษำควำมล บข อม ลท งหมดในใบสม ครท ผ สม ครส งมำ ซ งข อม ลในใบ สม ครท งหมดน จะถ กเก บไว โดย MG และถ อเป นเป นสมบ ต ของ MGต อไป 5. หำก MG ม กำรร องขอข อม ลเพ มเต มในระหว ำงกำรพ จำรณำ ผ สม ครตกลงท จะให ควำมร วมม อและ สน บสน นกำรร องขอเป นอย ำงด 6. เม อเสร จส นข นตอนกำรร บสม ครและกำรลงนำมในข อตกลงก บทำง MG ผ สม ครและ MG ไม ม ภำระ ผ กพ นใดใดท งส นต อก น ประท บตรำบร ษ ท ผ ม อำนำจลงนำม ว นท

4 สำรบ ญ ภาค ก. การว เคราะห ตลาดรถยนต ภำพรวมของจ งหว ด สถ ต กำรจดทะเบ ยนรถยนต ในตลำด (รวมถ งรถยนต ป ำยแดง( กำรว เครำะห ข อม ลค แข ง ภาค ข. ข อม ลผ สม คร ข อม ลพ นฐำนของบร ษ ท ข อม ลโครงสร ำงบร ษ ทด ำนผ ถ อห น สถำนกำรณ ทำงกำรเง นของบร ษ ท อ ปกรณ เคร องม อของฝ ำยบร กำรหล งกำรขำย (กรณ ท เป นธ รก จรถยนต (... ภาค ค. ธ รก จหล กของผ สม คร ควำมสำมำรถกำรแข งข นในตลำดรถยนต ภำยในประเทศ..... ภาค ง. แผนการลงท นสาหร บ MG พ นท และท ำเลท ต งของโชว ร ม 3S..... ภาค จ. รายละเอ ยดอ นๆ ภาคผนวก (เอกสารแนบประกอบการสม คร).....

5 ภำค ก. กำรว เครำะห ตลำดรถยนต 1. ภำพรวมของจ งหว ด จำนวนประชำกร (พ น) GDP (ล ำน) อ ตสำหกรรมหล ก ค ำเฉล ยฐำนเง นเด อน (บำท) 2. สถ ต กำรจดทะเบ ยนรถยนต ในตลำด (รวมถ งรถยนต ป ำยแดง( จำนวนรถยนต จดทะเบ ยนท งหมด รย 1 (รถยนต ส วนบ คคลไม เก น 7 ท น ง) รย 2 (รถยนต ส วนบ คคลเก น 7 ท น ง) รย 3 (รถกระบะบรรท ก) ต วเลขจดทะเบ ยนรถยนต ป ำยแดง รย 1 (รถยนต ส วนบ คคลไม เก น 7 ท น ง) รย 2 (รถยนต ส วนบ คคลเก น 7 ท น ง) รย 3 (รถกระบะบรรท ก)

6 3. กำรว เครำะห ข อม ลค แข ง Toyota Honda Nissan Chevrolet Ford Suzuki Mazda Isuzu Mitsubishi Other 1 Other 2 ยอดขำยป 2013 ส วนแบ งกำรตลำดป 2013 จำนวนโชว ร ม 3S หมำยเหต : ยอดขำยและส วนแบ งกำรตลำด ป 2013 หมำยถ งยอดขำยท เก ดข นภำยในจ งหว ด ภำค ข. ข อม ลผ สม คร 1. ข อม ลส วนต วของผ สม คร 1.1 ช อบร ษ ท: 1.2 ประเภทธ รก จ: 1.3 ผ ม อำนำจลงนำม:, หมำยเลขโทรศ พท ต ดต อ: 1.4 ส นทร พย รวม: ส นทร พย ถำวร: เง นท นหม นเว ยน: เง นลงท นสำหร บ MG: 1.5 ขนำดของพ นท ท ใช ในธ รก จป จจ บ น ตำรำงเมตร

7 1.6 จำนวนพน กงำนในป จจ บ น จำนวนบ คลำกรท งหมด ฝ ำยขำย ฝ ำยช ำง/บร กำร ฝ ำยอะไหล ฝ ำยกำรเง น ฝ ำยอ นๆ 1.7 แบรนด ท จำหน ำยในป จจ บ น (ถ ำม ) แบรนด ท 1: ว นท ได ร บแต งต ง: 3S Showroom Sales Only After Selas Service Only แบรนด ท II: ว นท ได ร บแต งต ง: 3S Showroom Sales Only After Selas Service Only **กรณ ท บร ษ ทได ร บแต งต งให เป นต วแทนจำหน ำยรถยนต มำกกว ำ 2 แบรนด กร ณำกรอกรำยละเอ ยดให ครบถ วน 1.8 บ คคลต ดต อสำหร บโครงกำรน ช อ-นำมสก ล ตำแหน ง หมำยเลขโทรศ พท ต ดต อ หมำยเลขโทรศ พท ม อถ อ แฟกซ อ เมลล 2. ข อม ลโครงสร ำงบร ษ ทด ำนผ ถ อห น กรณ ท บร ษ ทของผ สม ครลงท นโดยม ผ ถ อห นต งแต 2 คนข นไป กร ณำกรอกรำยละเอ ยดด ำนล ำง: (1) ช อผ ถ อห น จำนวนเง นลงท น บำท, ส วนแบ ง % (2) ช อผ ถ อห น จำนวนเง นลงท น บำท, ส วนแบ ง % (3) ช อผ ถ อห น จำนวนเง นลงท น บำท, ส วนแบ ง % (4) ช อผ ถ อห น จำนวนเง นลงท น บำท, ส วนแบ ง %

8 3.สถำนกำรณ ทำงกำรเง นของบร ษ ท 3.1 ภำวะส นเช อ เง นสดท ม อย ป จจ บ น บำท,แบ งเป นส วนของเจ ำของ % แหล งเง นท นสำค ญ (ส นเช อธนำคำร, ส นเช ออ นๆ, สถำบ นกำรเง น, ตลำดห น) ธนำคำรรำยใหญ หร อสถำบ นกำรเง น (ช อธนำคำร และช อบ ญช ) (1) (2) (3) ส นเช อธนำคำร (หร อส นเช อสถำบ นกำรเง นอ นๆ( กร ณำระบ สถำนะส นเช อของบร ษ ทผ สม คร (1) ช อธนำคำร, วงเง นส นเช อ บำท ระยะเวลำของส นเช อจำก ถ ง, ส นเช อป จจ บ น บำท (2) ช อธนำคำร, วงเง นส นเช อ บำท ระยะเวลำของส นเช อจำก ถ ง, ส นเช อป จจ บ น บำท กำรค ำประก น, กำรจำนอง, สถำนะทำงคด ควำม (1) หำก ณ ป จจ บ นบร ษ ทผ สม ครม กำรค ำประก นทำงกำรเง นให ก บบร ษ ท อ น ๆ โปรดระบ ข อม ล จำนวนเง นค ำประก น ช อของบร ษ ทท ผ สม ครค ำประก นให (2) หำกบร ษ ทอ น ๆ ม กำรค ำประก นให ก บทำงบร ษ ทผ สม คร กร ณำกรอกข อม ล จำนวนเง นค ำประก น ช อของผ ค ำประก น (3) หำกบร ษ ทผ สม ครม ส นทร พย จำนองใดๆ กร ณำกรอกข อม ล

9 ส นทร พย จำนอง ช อสถำบ นท จำนอง จำนวนเง นส นทร พย จำนอง (4) หำก ณ ป จจ บ นบร ษ ทผ สม ครม คด ควำมใด ๆ กร ณำกรอกข อม ล จำนวนส นเช อท แน นอน จำนวนส นเช อท เป นภำระผ กพ นในข อพ พำท 4.อ ปกรณ เคร องม อของฝ ำยบร กำรหล งกำรขำย (กรณ ท เป นธร ก จรถยนต ( แบรนด รถท ทำ เคร องท อช ำงท ม MG สำมำรถใช ร วมได

10 ภำค ค. ธ รก จหล กของผ สม คร หำกบร ษ ทผ สม ครม ประสบกำรณ ทำงธ รก จรถยนต กร ณำกรอกข อม ลในตำรำง หำกไม ม ประสบกำรณ ทำงธ รก จรถยนต โปรดอธ บำยธ รก จหล กของบร ษ ทในป จจ บ น รวมถ งเหต ผลและควำมได เปร ยบของผ สม ครท จะเข ำส อ ตสำหกรรมยำนยนต 1. ควำมสำมำรถและยอดขำยรถยนต 3 ป ย อนหล ง (เปร ยบเท ยบตลำดภำยในจ งหว ด( แบรนด A แบรนด B แบรนด C ตลำดโดยรวม ส วนต วผ สม คร ตลำดโดยรวม ส วนต วผ สม คร ตลำดโดยรวม ส วนต วผ สม คร ห วข อ ยอดขำย ยอดขำย จำนวนโชว ร ม ส วนแบ งทำงกำรตลำด จ ดอย ในลำด บท (ของตลำดโดยรวม) ยอดขำย ยอดขำย จำนวนโชว ร ม ส วนแบ งทำงกำรตลำด จ ดอย ในลำด บท (ของตลำดโดยรวม) ยอดขำย ยอดขำย จำนวนโชว ร ม ส วนแบ งทำงกำรตลำด จ ดอย ในลำด บท (ของตลำดโดยรวม)

11 ภำค ง.แผนกำรลงท นสำหร บ MG บร ษ ทท จะได ร บกำรจ ดต งข นเพ อดำเน นกำรโชว ร มแบรนด MG ควรเป นบร ษ ทใหม และเป นเอกเทศ กร ณำกรอกข อม ลของ บร ษ ทน 1. พ นท และทำเลท ต งของโชว ร ม 3S 1.1 ว ธ กำรก อสร ำง โชว ร ม3S (สร ำงข นใหม, ปร บปร งจำกของเด ม) และขนำดพ นท กรณ สร ำงข นใหม, ขนำดพ นท ตำรำงเมตร หน ำกว ำง เมตร ควำมล ก เมตร กรณ ปร บปร งจำกของเด ม, ขนำดพ นท ตำรำงเมตร หน ำกว ำง เมตร ควำมล ก เมตร 1.2 ควำมเป นเจ ำของท ด น (ของตนเอง / เช ำ) กร ณำอธ บำยช อเต มของเจ ำของท ด นผ นน และรำยละเอ ยดกรรมส ทธ **กรณ ท เป นท ของตนเอง กร ณำแนบเอกสำรแสดงควำมเป นเจ ำของ, หำกเป นท ด นเช ำ กร ณำแนบส ญญำเช ำท ด น 1.3 ท ด นหร อส งปล กสร ำงต ดจำนองหร อไม ( ไม ใช /ใช ) 1.4 ม ข อพ พำทในเร องของกรรมส ทธ ในท ด นหร อไม ( ไม ใช /ใช ) 1.5 ท อย (ท ต ง) **กรณ ท ผ สม ครนำเสนอพ นท จ ดทำโชว ร มมำกกว ำ 2 แห ง, กร ณำกรอกรำยละเอ ยดของแต ละพ นท แยกก นโดยใช ร ปแบบ คำถำมเด ยวก นน

12 ภำค จ. รำยละเอ ยดอ นๆ (ถ ำม ( ภำคผนวก (เอกสำรแนบท ำยตำมรำยละเอ ยดท ขอในเบ องต น(

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information