การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต

Size: px
Start display at page:

Download "การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต"

Transcription

1 การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต นางสาวมณ วรรณ วงศ นอก ต าแหน ง เจ าพน กงานประมงปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาและส งเสร มอาช พการประมง ส าน กงานประมงจ งหว ดอ บลราชธาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2 ค าน า ค ม อการ การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข น เว บไซต น จ ดท าข นเพ อเป นองค ความร และเป นส อประกอบการจ ดท าเว บไซต ส าน กงานประมงจ งหว ดอ บลราชธาน เน อหาประกอบไปด วย ข นตอนการ Upload งานท เป น file word excel PDF การ Upload ร ปภาพก จกรรม การลบ File ข อม ล และการเพ ม Main Menu เป นต น ผ จ ดท าหว งเป นอย างย งว า ค ม อด งกล าวจะเป นประโยชน แก ท านผ สนใจไม มากก น อย หากม ข อผ ดพลาดประการใดผ จ ดท าก ขออภ ยมา ณ ท น ด วย หร อหากท านผ ใดม ข อเสนอแนะในการจ ดท าค ม อเล มน ทาง ผ จ ดท าน อมร บด วยค าขอบค ณย ง นางสาวมณ วรรณ วงศ นอก ผ จ ดท า ส งหาคม 2554

3 สารบ ญ เร อง หน า การ Upload งานท เป น file word excel และ PDF 1 การ Upload ร ปภาพก จกรรม ข นตอนการลดขนาดร ปก จกรรม 7 ข นตอนการ Upload ร ปภาพก จกรรม 10 การลบ File ข อม ล 15 การเพ ม Main Menu ว ธ การสร าง 16 การน ามาใช งาน 17 เอกสารอ างอ ง 23

4 การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต การ Upload งานท เป น file word excel และ PDF 1. เข าอ นเตอร เน ต แล วไปท หล งบ าน (http://www.fisheries.go.th/fpo-ubon/web2/administrator) แล วกรอก username และ password แล ว login เข าระบบ ด งร ป 1. กรอก username 3. login 2.กรอก password 2.จะข นหน าจอ ด งร ป

5 -2-3. คล กท site แล ว เล อก media manager ด งร ป เล อก media manager 4. จากน นไป download แล วท าการ create folder ในการพ มพ ช อ folder ให พ มพ เป นภาษาอ งกฤษ เช น fish แล วคล กท create folder จะได folder ใหม ข นมา 1. download 2.พ มพ ช อ folder 3. กด create folder

6 5. เม อได folder ส าหร บเก บงานท ต องการแล ว คล กไปท folder ท สร าง แล ว Browse เล อก file เอกสารท ต องการน ามา Upload เข าเว บไซต ( file ท จะ Upload น น ช อ file ต องเป นต วอ กษรภาษาอ งกฤษ หร อต วเลข ห ามเป นช อภาษาไทยเพราะจะท าให Upload ไม ได ) เม อได file แล วก คล กท Start Upload ด งร ป File ท Upload 1. Browse file 2. Start Upload 6. ข อม ลท ต องจดจ า เช น images/download/fish ด งร ป ข อม ลท ต องจดจ า

7 -4-7. เล อก Menus แล วคล กท Main Menu ด งร ป เล อก Main Menu 8. เม อต องการท า ห วข อใหม ให คล กท New เพ อท าการ Link file ข อม ลท Upload เข ามาให แสดงในหน า เว บไซต หล กซ งจะแสดงในกรอบของ Main Menu คล กท New

8 -5-9. จะปรากฏหน าจอ ด งร ป ให คล กท External Link External Link 10. พ มพ ข อม ลลงในช อง ด งต อไปน 9.1 Title : ให กรอกเป นช อห วข อท ต องการให แสดงในหน าหล ก เช น ข าวจากกล มส งเสร ม 9.2 Link : ให กรอก ข อม ลท จดจ า / ช อ file ข อม ลท Upload เช น Link : images/download/fish/test12.doc **อย าล มใส สก ลของ file เช น.doc.xls หร อ.pdf 9.3 On Click, Open in ให เล อก New Window with Browser Navigation 1. ใส ช อเร อง (ห วข อ) 2.ข อม ลท จดจ า/ช อ file ข อม ล 3. เล อก New Window with Browser Navigation

9 10. เม อท าการเล อก และกรอกข อม ลเร ยบร อย แล ว ให กด Save เพ อท าการบ นท กข อม ล ด งร ป -6- *การ Upload File ข อม ลท เป นเอกสาร word Excel และ file PDF จะท าในล กษณะ เด ยวก น Save

10 -7- การ Upload ร ปภาพก จกรรม ข นตอนการลดขนาดร ปภาพ 1. ไปท โปรแกรมท สามารถลดขนาดของภาพก จกรรมได ซ งม หลายโปรแกรมด วยก น ในท น จะยกต วอย างของ โปรแกรม Adobe Photoshop เป ดโปรแกรมข นมา จากน นไปท File เล อก Open 1.เล อก File 2. เล อก Open 2. ท าการเล อกร ปภาพแล วคล กท Open 1. เล อกร ปภาพ 2. คล ก Open

11 -8-3. การลดขนาดร ปภาพ ไปท Image เล อก Image size 1. เล อก Image 2. เล อก Image size 4. ปร บขนาด Width เป น 400 pixels และปร บ Resolution เป น 72 pixels/inch คล กท OK 1. ปร บให เป น คล ก OK 2. ปร บให เป น 72

12 -9-5. ท าการบ นท กร ปภาพท ลดขนาด โดยไปท File เล อก Save As 1. เล อก File 2. เล อก Save As.. 6. เล อกท เก บร ปภาพ เปล ยนช อภาพ จากน นท าการ Save 1. เปล ยนช อภาพ 2. บ นท กภาพ

13 -10- ข นตอนการ Upload ภาพก จกรรม 1. ไปท Site เล อก Media Manager เพ อท าการ Upload ร ปภาพก จกรรมท ท าการลดขนาดแล ว 1. เล อก Site 2. เล อก Media Manager 2. เล อกท เก บข อม ล ไปท Stories จากน นท าการสร าง Folder เพ อเก บข อม ลร ปภาพก จกรรมด งกล าวไว ช อ Folder ท สร างต องเป นต วอ กษรภาษาอ งกฤษ หร อต วเลข ห ามเป นต วอ กษรภาษาไทย เน องจากจะท าให สร าง Folder ไม ได เช น lates แล วท าการ กด Create Folder 3. กด Create Folder 2. ต งช อ Folder 1. ไปท Stories

14 ท าการ Upload ร ปภาพก จกรรมท จะน าเว บไซต โดยคล กเข าไปท Folder ท สร างข น (เช น lates) แล ว เล อก Browse.. เล อกร ปภาพท ท าการลดขนาดแล ว จากน นให ท าการ Upload โดยกดท ป ม Start Upload 1.เล อกร ปภาพ แล วคล กท Open 2. คล กท Start Upload

15 เม อท าการ Upload ร ปภาพก จกรรมแล ว จะท าการน าเข าในข าวประชาส มพ นธ ของเว บไซต ส าน กงาน โดยเล อก Content แล วเล อก Article Manager ท าการเพ มห วข อข าวก จกรรม เล อกท New 1. Content 2. เล อก Article Manager เล อก New

16 ท าการพ มพ ห วข อก จกรรม ในช อง Title เล อก Section เป นข าวประชาส มพ นธ และเล อก Category เป น ข าวประชาส มพ นธ ส าน กงานประมงจ งหว ด หร อข าวประชาส มพ นธ ประมงอ าเภอ แล วท าการเล อก Image เพ อ Upload ร ปภาพก จกรรม จากน นท าการเล อกร ปภาพก จกรรม แล วคล กท Insert 1. พ มพ ช อเร อง 2. เล อก Section 3. เล อก Category 4. เล อก Image 5. เล อกร ปก จกรรม 6. คล กท Insert

17 เล อกร ปภาพก จกรรมตามต องการ จากน นท าการ บ นท กภาพก จกรรม โดยคล กท Save Save

18 -15- การลบ file ข อม ล 1. ไปท อย ของ file ท ต องการลบข อม ล เช น งานอย ท Main Menu ให ไปท Menus แล วเล อก Main Menu ด งร ป เล อก main menu 2. เล อกข อม ลท ต องการลบโดยใช เม าส เล อก ตรงหน า Menu Item แล วเล อกลบโดยกดท Trash หน งคร ง ด งร ป 1.เล อกห วข อท ต องการลบ 2. กดลบ

19 -16- การเพ ม Main Menu ว ธ การสร าง 1. ไปท Menus เล อก Menu Manager คล ก Menu Manager 2. ต องการเพ ม Main Menu ให คล กท New ด งร ป คล กท New

20 กรอกข อม ลลงในช องท ง 4 ช อง ให ครบและเป นข อม ลเด ยวก น จากน นท าการบ นท กโดยคล กท Save ด งร ป * ข อม ลใน ช องท ง 4 ช อง จะต องเป นภาษา อ งกฤษ ท กต วอ กษร เช น occupation 1. กรอกข อม ล 4 ช อง 2. Save การน ามาใช งาน 1. ไปท Extensions เล อก Module Manager เพ อท าการแก ช อ Main Menu ท สร างให เป นภาษาไทย 1. ไปท Extension 2. เล อก Module Manager

21 คล กท ช อ Main Menu ท สร าง เช น occupation Main Menu ท สร าง 3. เปล ยนช อ ให เป นภาษาไทย ในช อง Title เช น ส งเสร ม แล วท าการบ นท ก โดยคล กท Save ด งร ป 1. แก ไขช อ 2. Save

22 Main Menu ท สร างน นย งไม ม กรอบข อม ล จ าเป นต องม การสร างกรอบข อม ล หร อ Block ให ท าได โดย ไปท Module Name แล วคล กเล อก Main Menu ท อย ล าด บถ ดจาก Main Menu ท สร างข นใหม เช น ส งเสร ม ด งร ป คล กเล อก Main 5. จะปรากฏหน าจอด งร ป แล วเล อกคล กท Advanced Parameters แล วท าการ copy ข อม ลในช อง Module Class Suffix (_menu) เพ อน าไปสร างกรอบให ก บ Main Menu ท ท าการสร าง จากน นท าการป ด คล กท ป ม Close 1. คล กเพ อท าการค กลอก 2. ค ดลอก

23 ไปท Module Name คล กเล อกข อม ล Main Menu ท สร างข น เช น ส งเสร ม Main Menu ท สร าง 7. ไปท Advanced Parameters แล วท าการ paste ข อม ลในช อง Module Class Suffix (_menu) จากน นท า การบ นท ก คล กท Save 1. วางข อม ล 2. Save

24 ท าการเปล ยน Enabled ของ Module Name ท สร างข น เป นเคร องหมายถ ก ด งร ป เปล ยน กรณ ท จะให Main Menu ท สร างแสดงเฉพาะหน า Web page ท เป นหน าหล ก จะท าได ด งน 1. คล กท Module Name ท สร างข น เช น ส งเสร ม ด งร ป Module name ท สร าง

25 Menu Assignment ห วข อย อย Menu เล อก Select Menu Item(s) from the List จากน น ท าการ น าไปใช คล กท Apply 2. Apply 1. เล อกหน าท ต องการให 3. การเร ยงล าด บให แสดง ในหน า Module Manager ห วข อ Module Name แล วด Main Menu ท สร างข น (ส งเสร ม) ให ท าการเปล ยนข อม ลล าด บท จะให แสดงใน Oder แล วท าการ Save ข อม ล ด งร ป 2. Save 1. เปล ยนล าด บการแสดง

26 -23- เอกสารอ างอ ง การจ ดการเน อหาและเมน ของ Joomla. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : index.php/faqs/156-article-menu-joomla.(ว นท ค นข อม ล : 11 ม ถ นายน 2554). การสร างเมน joomla ช ดเพ มเต ม [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : pcnott.com/joomla/basic.(ว นท ค นข อม ล : 12 ม ถ นายน 2554). บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย. เว บไซต ง าย รวดเร ว ด วย Joomla(version 1.5). กร งเทพมหานคร : ส าน กงานพ ฒนา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต, 2551.