Microsoft Outlook 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Outlook 2010"

Transcription

1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล ( Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน ดหมาย และราการ อ เมล เข า ออก ในกรณ ท เคร องของค ณใช งานโปรแกรมร บ-ส งอ เมล อ นอย เช น Windows live Mail จะข น กรอบเล ๆถามว าต องการให ใช Microsoft Outlook 2010 เป นโปรแกรมหล กหร อไม ก เล อกตอบ Yes หร อ No ได ตามต องการ แท บ File แท บ Ribbon การทางาน และจ ดการก บอ เมล Outlook Today งานท ม ในว นน แท บ File Navigation Pane หน าต างนาทาง Page 1

2 สร างอ เมล แอดเคาท ( Account) หากการเร มต นคร งแรกเราไม ได สร างช อบ ญช ผ ใช หร อช ออ เมล การทางานต างๆก จะอย ในวงจาก ด คาส งบางคาส งจะไม สามารถทางานได ฉะน นเราจะต ดต งช ออ เมล ก นก อน ซ งจะม ข นตอนด งน 1.คล กแท บ File Info แล ว คล กป ม Add Account 2.คล กเล อก manually configure และคล ก Next เพ อต งค าอ เมลเอง Page 2

3 3.เล อก Internet และ คล ก Next 4.ต งค าอ เมล กรอกช ออ เมล ท ใช งาน ช อของค ณ เล อก POP3 ถ าใช อ เมล ปกต ป อนช อเคร องท เป น เซ ร ฟเวอร ต ร บอ เมล เข า ป อนช อเคร องท เป น เซ ร ฟเวอร ต ร บอ เมล ออก ป อนช อและรห สผ านสาหร บเข า เซ ร ฟเวอร ตามท ผ ด และระบบให มา คล กเล อกเพ อให จารห สผ าน 5.คล ก Page 3

4 6.ทดสอบช ออ เมล และเซ ร ฟเวอร เมลล 7.ข นตอนส ดท ายคล กป ม Finish จบการต งค า Page 4

5 การแก ไขแอคเคาท หากค ณต องการแก ไขแอคเคาท ท สร างไว เช นเปล ยนช อท ให แสดงเม ออ เมล จากแอคเคาท น ถ ก ส งออกไปแก ไขค าต างๆในต ร บจดหมายขาเข าและขาออก หร อจะเพ มบ ญช ช ออ เมล อ นๆก ทาได ด งน 1.คล กแท บ File Info 2.คล กป ม Account Settings และเล อก Account Settings 3.แก ไขช อบ ญช อ เมลล แยกตามแท บต างๆด งน เพ มอ เมล แก ไข ต งเป นช อแรก ซ อมแซม ลบช ออ เมล 4.คล ก Page 5

6 การทางานหล กใน Outlook 2010 Outlook ไม ใช โปรแกรมท ใช สาหร บร บและส งอ เมล อย างเด ยว แต ย งสามารถทางานด านอ นๆได อ ก หลายอย าง สาหร บการทางานหล กๆใน Outlook 2010 น นจะแบ งออกเป นหลายส วน ซ งจะแสดงรายช อการ ทางานเหล าน ในกรอบ Navigation Pane (หน าต างนาทาง) ทางด านซ ายของหน าต างโปรแกรม เม อเราคล ก เล อกก จะเปล ยนการทางานไปย งรายการน น ข อม ลด านบนและขวาม อก จะเปล ยนตามด งภาพ Page 6

7 Page 7

8 หน าต างหล กของการใช การทางานใน Outlook จะทางานหล กได หลายอย าง เม อเราเล อกการทางานใด หน าต างและ ส วนประกอบรอบๆก จะเปล ยนตามโดยอ ตโนม ต ซ งส วนใหญ เราจะทางานก บ Mail เป นหล ก แต ก ม ทาอย าง อ น แท บ View ปร บแต ม มมองการแสดงผลของกรอบงานต างๆ Navigation Pane หน าต างหล ก แท บ file จะเก บคาส งและการทางานท เก ยวก บระบบและการต งค าบ ญช อ เมล ผ ใช แท บ Ribbon แท บแสดงเมน คาส งการใช งานต างๆโดยมาตาฐานจะม อย 4 แท บแต เม อม การทางานจะม แท บพ เศษ เพ มข น เช น Format เม อม การเข ยนอ เมล เป นต น Navigation Pane กรอบท แสดงรายการงานหล กของ Outlook ช วยให เข าถ งการใช งานส วนต างๆได รวดเร วข น เช น เม อการทางานก บอ เมล ก เพ ยงแต คล กท ป ม Mail เป นต น Auto Preview กรอบแดงการทางานต างๆท เล อกจาก Navigation Pane เช น เล อก Mail จะแสดงรายการอ เมล และ ข อความ 2-3 บรรท ดของอ เมล หากเล อก Calendar จะแสดงปฎ ท น เป นต น Reading Pane ใช สาหร บแสดงข อความชองอ เมล หร อไฟล ท แนบมาก บอ เมล น นและใช ตรวจสอบเน อหาของการ ทางานด านอ นๆท เล อกจาก Navigation Pane To-Do Bar แสดงว นท การน ดหมายและงานท ต องทาในแต ละว นของข อม ลท กาหนดไว จากส วนของ Task หร อ Calendar Auto Preview แสดงเน อหาจาก งานท เล อก Reading Pane แสดงเน อหาอ เมล To-Do Bar งานท ต อง ทาในแต ละว น Page 8

9 เข ยน, ร บ/ส ง และเป ดอ านอ เมล การทางานหล กของ Outlook ค อการเข ยน หร อร บ-ส งอ เมล ในห วข อน จะแนะว ธ การเข ยนอ เมล ใน ร ปแบบต างๆ เช น ส งแต ข อความ, ส งเมล พร อมก บแนบร ปภาพหร อไฟล ไปก บอ เมล ด วย การเข ยนอ เมล (New ) การส งอ เมล ว ธ น เป นการส งอ เมล ข อความแบบง ายๆท ไม ได จ ดร ปแบบ, ส ส น หร อแนบอะไรไปก บ อ เมล ฉะน นเพ ยงเรากรอกช ออ เมล ผ ร บ ใส เน อหาท ต องเราลงไป ก ส งอ เมล ได ท นท 1.คล กป ม New 2.กรอกอ เมล แอดเดรสผ ร บในช อง To 4.กรอกเน อความของอ เมล 3.กรอกช อเร องอ เมล ในช อง Subject: 5.คล กป ม Send ส งอ เมล โดยปกต เม อม การส งอ เมล จาการคล กป ม Send อ เมล ของเราจะไปแสดงอย ในโฟลเดอร ช อ Outlook เพ อรอส งหากขณะน นค ณเช อมต ออ นเทอร เน ตแล วก จะส งอ เมล ออกท นท แต ถ าค ณไม ได เช อมต อ อ นเตอร เน ต อ เมล น นก จะค างอย ท โฟลเดอร Outbox เพ อรอส งเม อม การเช อมต อก บอ นเทอร เน ต Page 9

10 ใส ช อเมล จาก Address Book ว ธ น ให ในกรณ ท เราได เก บรายช อผ ท จะส งท ต ดต อด วยบ อยๆเอาไว ใน Address Book หร อ Contact เอาไว แล ว จ งจะสามารถเร ยกมาใส ในช อง To.. ของอ เมล ได เลย ทาให สะดวก ไม ต องเส ยเวลาพ มพ อ เมล แอดเดรสเอง (สาหร บคนท เราต องต ดต อด วยบ อยๆ) ทาได ด งน ให ต วอย างได เก บช อไว ใน Contact แล ว 1.สร างอ เมล ใหม แล วให คล กป ม To.. 2.เป ดหน าต างให เล อกช อ 3.คล กท ช ออ เมล ท ต องการส งคล กป ม to->หร อ Cc-> ช อ หร อช ออ เมล ก จะ แสดง 4.คล ก OK Page 10

11 ช ออ เมล ท ปรากฏท น Page 11

12 ส งอ เมล ให หลายคนแบบ CC และ BCC ถ าค ณต องการส งอ เมล ถ งผ ร บหลายๆคน โดยแต ละคนม ระด บความสาค ญของการร บต างก น สาหร บผ ร บหล กท ค ณเจาะจงส งโดยตรง ก ให ใส ช ออ เมล ลงในช อง To แต ถ าเป นผ ร บท แค ส งมาแจ งให ทราบ ก ให ใส ช ออ เมล ลงในช อง Cc.. (Carbon Copy) ท อย ด านล างแทน และสาเนาซ อน (Bcc: Blind Carbon Copy) ไปหาร บคนอ นโดยท ผ ร บในช อง To.. จะไม ร เลยว าเราส งไปให คนอ นในช อง Bcc แต ในทางกล บก น ผ ร บในช อง Bcc จะร ว าเราส งไปให ใครบ าง ซ งจะเล อกส งได ด งน 1.สร างเมล ใหม 2.บนแท บ Options คล กป ม Bcc 3.ใส ช ออ เมล แอดเดรสผ ร บท เป นเป าหมายหล ก ในข อง To.. 4.ใส ช ออ เมล ของผ ร บอ นท จะแจ งเร องน ด วยลงในช อง Cc 6.พ มพ ช อเร องและ เน อหาท จะส ง คล กป ม Send ส งอ เมล 5.ใส ช ออ เมล ของผ ร บอ นท เป น ความล บลงในช อง Bcc.. Page 12

13 การแนบไฟล ไปก บอ เมล การส งอ เมล น นนอกจากเน อหาท เป นข อความแล ว ย งส งไฟล เอกสาร ร ปภาพ หร อไฟล อ นๆไป พร อมก บอ เมล ได ซ งเราจะเร ยกกว าการ Attach file ค อแนบไฟล ไปก บอ เมล แต ค ณต องระว งเร องขนาดและ ประเภทไฟล ด วย เพราะผ ร บบางคนม เมล เซ ร ฟเวอร ท กาหนดขนาดของไฟล ไว ว าร บได ไม เก นก เมกะไบต (MB) หร อบางเซ ร ฟเวอร ไม อน ญาตให ร บไฟล แนบท นามสก ล.exe เป นต น ฉะน นก อนแนบไฟล ค ณควร ตรวจสอบและแก ไขก อน เช น ย อร ปภาพให เล ก หร อนาไฟล.exe มาบ บอ ดเป นไฟล.zip ก อน เป นต น แนบไฟล ข อม ลและไฟล อ นๆ การแนบไฟล เอกสาร Word หร อ Excel และไฟล จากโปรแกรมต างๆด งน 1.สร างอ เมล และเน อหาให เร ยบร อย 2.คล ก Attach File บนแท บ Insert 3.ด บเบ ลคล กเล อกไฟล ท ต องการ 4.คล กป ม Insert Page 13

14 ช อไฟล เอกสารจะแสดงท ช อง Attached Page 14

15 การแนบไฟล ภาพ ส งท ค องตรวจก อนค อ ขนาดของภาพ (กว าง x ส ง) และขนาดของไฟล (File size) ต องไม ใหญ จนเก นไป เช น ไฟล ภาพจากกล องด จ ตอล 7 ล านพ กเซล ขนาดภาพ 3072 x 2304 ขนาดไฟล 1.34 MB หาก ค ณส งไปช ก 3 ร ป ไม ร ว าผ ร บจะร บได หร อไม ฉะน นก อนส งก อาจใช โปรแกรมท ช วยลดขนาดภาพและ ขนาดของไฟล มาช วย เช น Photoshop หร อ ACDsee ซ งใน Outlook 2010 ม คาส งท ช วยลดขนาดภาพโดย คล กเล อก Resize large image when I send this message บนแท บ File สาหร บว ธ การส งร ปไปก บอ เมล น น ด งน 2.คล ก Attach File บนแท บ Insert 1.สร างอ เมล และเน อหาให เร ยบร อย 3.เล อกไฟล ร ปท ต องการ 4.คล กป ม Insert Page 15

16 รายช อไฟล ร ปภาพ Page 16

17 ใส ร ปภาพไปก บอ เมล หากค ณต องการส งร ปภาพไปให เพ อน โดยใส ไปในเน อความอ เมล เลย (ไม ใช แบบ Attach) พอ เพ อนเป ดอ เมล ข นมาก จะมองเห นร ปภาพเลย ก เล อกใส ร ปภาพด วยคาส ง Picture ได ด งน 1.สร างอ เมล ใหม 2.บนแท บ Insert คล กป ม Picture 3.คล กเล อกร ปภาพ แล วคล กป ม Insert 4.ปร บแต งร ปภาพด วยสไตล ภาพและเอฟเฟ คต ต างบนแท บ Format 5.จาตาแหน งและด ด ของความบนภาพ 6.ปร บขนาดภาพ ด วยจ ดปร บนอน Page 17

18 ตกแต งอ เมล อ เมล ท เราจะส งออกไปน น สามารถใส ส พ นหล งให ข อความด โดดเด น จ งร ปแบบต วอ กษร เพ มข อความสวยๆ แบบ WordArt หร อวาดร ปประกอบได เช นเด ยวก บการสร างเอกสารใน Word หร อ Excel จ ดร ปแบบส พ นข อความเล อกคาส ง Page Color บนแท บ Options จ ดร ปแบบข อความด วยคาส งต างๆบนแท บ Format Text แทรกออบเจ คอ นๆ เช น WordArt, SmartArt จากแท บ Insert Page 18

19 การบ นท กอ เมล ให ระหว างท เรากาล งเข ยนเมล ค างอย หร อเข ยนเสร จแล วแต ย งไม ต องการส งในขณะน น อาจส งให บ นท กข อม ลน นเก บไว ก อนเพ อป องก นการส ญหาย หร อจะเตร ยมเอาไว เพ อนามาส งในภายหล งได ท นท 2.คล กป ม save บ นท กอ เมล 1.เข ยนเน อหา หร อแนบไฟล ท ส งให เร ยบร อย 3.คล กป ด 4.คล กโฟรเดอร Drafts 5.ด บเบ ลคล กเป ดอ เมล ท save ไว ข นมาเพ อส งภายหล งได Page 19

20 ทางานก บอ เมล โดยปกต เม อเป ดโปรแกรม Outlook เข ามาหร อเป ดใช งานอย หากค ณได เช อมต อก บอ นเตอร เน ตอย ด วย โปรแกรมจะตรวจสอบเมล ใหม ๆท ม เข ามาให โดยอ ตโนม ต แต ถ าค ณต องการตรวจสอบเอง ก สามารถ ทาได ด วยการคล กท ป ม Send/Receive เพ อตรวจสอบเมล ได ซ งคาส ง Send/Receive จะทางาน 2 อย างค อส ง เมล ท ค างอย ใน Outbox ออกไป และร บเมล ใหม จาก Mailbox เข ามา Page 20

21 ตอบอ เมล Reply การตอบกล บอ เมล แบบ Reply จะเป นการตอบกล บท ม การนาเน อหาเด มท เราได ร บมาจากผ ส ง และ ได เพ มเน อหาใหม ของเราลงไป โดยไม ต องใส ช ออ เมล ใหม เพราะโปรแกรมจะด งช ออ เมล จากส งมาแสดงใน ช อง To: อ ตโนม ต และในช อง Subject: ก จะม คาว า RE แสดงหน าช อเร องเก าท ส งมาด วย 2.คล กป ม Reply 1.คล กเล อกเมล ท จะตอบกล บ 4.คล กส งเมล 3.พ มพ ข อความท จะ ตอบกล บไป Page 21

22 ตอบกล บอ เมลท งหมดแบบ Reply to All การตอบกล บไปน จะเป นการส งอ เมล กล บไปหาท กคนท ม รายช ออ เมล อย ในช อง To และในช อง Cc ด วยเน อความเด ม และข อม ลใหม ท เราเพ มลงไป ทาได ด งน 2.คล กป ม Reply All 1.เล อกอ เมล 3.เพ มข อความใหม แล วคล กส ง Page 22

23 ส งต ออ เมล แบบ Forward ค ณอาจนาอ เมล ท ได ร บมาส งต อ (forward) ให คนอ นได อ านด วย (ต างจาก สาเนาถ ง: หร อ Cc: เพราะผ ส งคนแรกเขาไม ได ต งใจจะส งต อให ผ ร บรายใหม น แต เป นค ณเองท อยากจะส ง) ซ งอ เมล ท ส งไปให น นจะม ห วเร องหร อ Subject เด ม แต คาว า FW: เข าได ด วย (หมายถ ง ส งต อ (Forward) ซ งค ณอาจเต ม ข อความใหม เข าใปด วยได และเวลาท ค ณตอบอ เมล ท ได ร บแบบ Forward มาน น เม อม การตอบกล บก จะ ส งไปย งผ ท ส งต อ (Forward) มาให ค ณซ งไม ใช ผ ส งคนแรกแต อย างใด 2. คล กป ม Forward 1.คล กเล อก เมล ท จะส งต อ 3.ใส ช อเล อกผ ร บท จะส งเมล ต อ แล วคล กส ง Page 23

24 การลบอ เมล อ เมล ใน Inbox ม ท งท อ านแล วและไม ได อ าน หากเป นเมล ท อ านแล วแต ม ความสาค ญก อาจจะเก บ เอาไว ก อน แต ถ าเป นอ เมล ท ไม ม ความสาค ญก อาจลบท งได เพ อไม ให Inbox ม ขนาดใหญ จนเก นไป ก ควร ลบเมล เก าท ไม ใช ท งไปเส ยบ าง การลบจะม 2 ข นตอนด งน ข นตอนท 1 ลบออกจากโฟลเดอร Inbox ไปไว ท โฟลเดอร Deleted Items (ยกเล กเอาค นได ) ข นตอนท 2 ลบเมล ออกจากโฟลเดอร Deleted Items ลบแบบถาวร (เอาค นไม ได ) 2.คล กป ม Delete หร อกดค ย Delete 1.คล กเล อกเมล ท จะลบท งจาก Inbox Page 24

25 4.คล กป ม Delete 5.หร อคล กขวาเล อก Empty Folder ลบ อ เมล ท งหมด 3.เล อกอ เมล ท จะลบ 6.คล กป มย นย นการลบ ข นตอนท 3 หากต องการลบเมล ท งท งหมด ให คล กขวาเล อก Empty Folder เพ ยงคาส งเด ยว Page 25

26 ยกเล กการลบอ เมล ในกรณ ท ค ณเผลอลบบางอ เมล ท งแล วเก ดเป นเมล ท สาค ญ และค ณย งไม ได ลบท งไปแบบถาวร (ลบจาก โฟรเดอร Deleted Items) ก ย งสามารถไปเอาค นกล บมาใช งานได อ กด งน 1.คล กขวาบนเมล ท จะเอาค น เล อกคาส ง Move > Inbox Page 26

27 สร างโฟลเดอร ย อยใน Inbox หากต องการแยกอ เมล เก บให เป นหมวดหม ก ใช ว ธ สร างโฟลเดอร ใหม เพ มเข ามาภายใต โฟลเดอร Inbox ได (หร อสร างเป นโฟลเดอร ย อยของงานอ นๆ เช น Drafts เป นต น) แล วค อยค ดแยกอ เมล ไปเก บไว 2.ต งช อโฟลเดอร จากต วอย างเราสร างไต Inbox เราก จะได โฟลเดอร ตามท สร างไว 1.อย ท Inbox คล กขวา 3.คล ก Ok เล อก New Folder ย ายอ เมล ไปไว โฟลเดอร ใหม หล งจากสร างโฟรเดอร ใหม แล วก จ ดการย ายอ เมล ไปเก บย งโฟลเดอร ใหม ได โดยใช ว ธ การง ายๆ ค อคล ก ลากข ามไปวางด งต วอย างในภาพ Page 27

28 จ ดเร ยงอ เมล อ เมล ในช อง Inbox น นค ณเล อกได ว าต องการให จ ดเร ยงตามอะไร โดยปกต จะแสดงตามว นท จาก ป จจ บ นลงไป แต ค ณสามารถเล อกให เร ยงตามช อผ ส งถ งเรา (From) หร อตามช อเร อง (Subject) เป นต น โดย เล อกว ธ จ ดเร ยงจากคาส ง Arrange By ได ด งน 1.คล กป ม Arrange By และเล อกการจ ดเร ยง Page 28

29 การทางานก บ Contacts สาหร บการเร ยกใช งานและจ ดการก บ Contacts ท ม น นจะทาผ านกรอบงานของ Contacts โดยเฉพาะ ซ งม รายช อม เก บไว และส วนประกอบในการใช งานต างๆด งน รายช อท อย ใน Contacts คล กท ไอคอน Contacts ม มมองแบบ Card คล กให แสดง Contact ตามต วอ กษร การกรอกรายละเอ ยดข อม ลในข นท 2 ม ด งน Full Name ช อ นามสก ล Company บร ษ ท/หน วยงาน/ห างร าน Job Title ตาแหน ง File as กาหนดแบบช อท จะให แสดง เช น นามสก ล-ช อ ช อ-นามสก ล ท อย อ เมล Display as ช อท จะแสดงใน To; Cc; Bcc; Web page address ท อย เว บเพจ IM address หากใช Msn ก กรอกท อย อ เมล ท ใช งานลงไปด วย Phone Number ใส หมายเลขโทรศ พท และ Fax Address รายละเอ ยดของท อย ช องว าง เอาไว ใส รายละเอ ยดปล กย อยหร อหมายเหต ต างๆ Notes ใส รายอะเอ ยด Page 29

30 เก บช อจากอ เมล ลง Contacts แบบรวดเร ว กรณ ได ร บอ เมล จากผ ท ต ดต อด วย แล วอยากเก บช อลง Contacts เพ อใช ต ดต อคร งต อไป ก สามารถ คล กขวาเล อก Add to Outlook Contacts ได เลย และอาจจะกรอกข อม ลเพ มเต มน ดหน อยด งน 1.คล กเล อกอ เมล ท ม รายช อท เราจะเก บ 2.คล กขวาบนอ เมล แอดเดรสเล อก Add to Outlook Contacts 4.คล กบ นท ก 3.กรอกรายละเอ ยดข อม ลในส วนต างๆของผ ต ดต อ Page 30

31 การแก ไขข อม ลใน Contacts หล งจากจ ดเก บข อม ลของ Contacts แต ละช อลงไปแล วหากต องการแก ไขข อม ล เช น เปล ยนช อ อ เมล เปล ยนท อย ใส ร ป หร ออ นๆ ก ทาได ด งน 1.ด บเบ ลคล กช อท จะแก ไข 3.คล ก 2.แก ไขข อม ลของผ ต ดต อ Page 31

32 เปล ยนม มมองรายช อ คล กเปล ยนม มมองรายช อแบบต างๆ ลบรายช อ Contact หากรายช อท เก บอย บางช อ ค ณอาจไม ได ต ดต อด วยแล ว อาจจะลบช อน นท งได โดยข นแรกจะลบไป ไว ท โฟลเดอร Deleted Items ก อน แต ถ าหากต องการลบแบบถาวร ต องไปลบท Deleted Items อ กรอบหน ง 1.ด บเบ ลคล กช อท จะลบ 2.กดค ย Delete ลบ Page 32

33 การทางานก บปฎ ท น (Calendar) การทางานก บปฎ ท น (Calendar) ในโปรแกรท Outlook ทาด งน สร างการน ด หมาย/ประช ม เปล ยนม มมอง ในปฎ ท น ส งเมล ปฎ ท น ค นหาการน ดหมาย แสดงปฎ ท น เล อกเต อน ของปฎ ท นท ต องการแสดง คล กไอคอน Calendar Page 33

34 สร างการน ดหมายลงในปฎ ท น การน ดหมายค อก จกรรมท ระบ ไว ส วนหน าในปฎ ท น ซ งค ณสามารถระบ ว าให ผ อ นด ปฎ ท นของค ณ ในล กษณะต างๆได และอาจกาหนดเวลาท ม การน ดหมายเป นแบบต างๆ เช น ว าง ไม ว าง ไม แน นอน หร อ ไม อย ท สาน กงาน โดยม ว ธ ด งต อไปน 3.สร างการน ดหมาย 1.คล กเล อกว นท 2.เล อกช วงเวลา 5.คล กบ นท ก 4.กรอกข อความและรายละเอ ยดของการน ดหมาย 5.คล กบ นท ก 5.คล กบ นท ก Page 34

35 ว นท ม การน ดหมายไว ต วเลขจะเป นต วเข ม จะม ข อความรายละเอ ยด ของการน ดหมายน นแสดง อย ในช วงเวลาท กาหนด กรอกข อความและกาหนดรายละเอ ยดของการน ดหมายลงไปในช องต างๆในข นท 4 ม ด งน Subject กาหนดห วเร อง Location ระบ สถานท Start time เวลาเร มต น End time เวลาส นส ด Reminder กาหนดให ม การแจ งเต อนด วยเส ยงเต อนล วงหน า ก อนเวลาน ดหมายก นาท หร อก ว น Show As กาหนดว าจะให ผ อ นมองเห นน ดหมายน ในปฎ ท นของค ณอย างไร (กรณ ม การแชร ปฎ ท น) เช น free (ว าง) Busy (ไม ว าง) Tentative (ไม แน นอน) หร อ Out of Office (ไม อย ท สาน กงาน) การกาหนดความสาค ญ จะม 3 แบบค อ - High ความสาค ญส ง - Private น ดส วนต วผ อ นจะไม เห น - Low ความสาค ญต า Page 35

36 เปล ยนแปลงการน ด การประช ม หร อเหต การณ ต างๆ หากค ณต องการปล ยนแปลงว นหร อในตารางน ดหมายต างๆ เช น ย ายว น ย ายช วงเวลา หร อ ขยาย เวลาน ดหมายเพ ม ก เล อกการน ดหมาย จากน นก จะปรากฏแท บ Appointment ให เล อกแก ไขการน ดหมาย ใหม ได หร อจะด บเบ ลคล กเป ดข นมาแก ไขในหน าต างเหม อนตอนสร างใหม ได แท บเคร องม อการน ดหมาย Page 36

37 ส งการน ดหมายไปย งอ เมล หากในบร ษ ทของค ณม การน ดหมายหร อการประช มงานอย บ อยๆ ค ณอาจจะใช โปรแกรม Outlook ช วยสร างการน ดหมายพร อมก บส งอ เมล ไปแจ งกาหนดการให ก บผ ท เก ยวข องได โดยใช การ Invite Attendees เข ามาสร างการน ดหมายและส งอ เมล ให โดยผ ร บจะม การตอบกล บมาด วยว าว างหร อไม ด งน 1.สร างการน ดหมาย ระบ ว นท เวลา และสถานท 2.คล กไปเช ญผ ท ต องเข าร วม 3.คล กป ม To ไปเล อกอ เมล จากรายช อใน Contact ท จะส งไปย งผ ท จะเข าร วมได Page 37

38 4.คล กเล อกอ เมล ผ ท จะเข าร วมการน ดหมายน 5.คล กใส ช อในช องท ต องการ 6.คล ก 7.คล กป ม Send ส งอ เมล น Page 38

39 น ดหมายการประช ม (Meeting) การเร ยกประช มภายในองค กรป จจ บ นไม จาเป นต องทาหน งส อหร อจดหมายแจ งแล ว แต เราจะใช อ เมล มาแทน โดยเพ ยงแต เข ยนข อความและกาหนดการข นมา จากน นก ใส ไว ในปฎ ท นการทางานแล วส ง อ เมล ไปย งผ ท เก ยวข อง เท าน ก สามารถน ดประช มได ง ายๆโดยเฉพาะการใช Outlook ในการแจ งก ทาได อย าง ม ประส ทธ ภาพ สามารถต ดตามผลได ด วย ซ งการสร างการน ดหมายจะทาได ด งน 2.คล ก New Meeting 1.เล อกว นท และเวลา 3.สร างการน ดหมาย 4.คล ก Scheduling 5.คล ก Add others และเล อก Add from Address Book Page 39

40 6.คล กเล อกรายช อผ เข าร วมประช ม 7.คล ก 8.คล กป ม Send ส งการน ดหมายไปย งรายช อท เล อกไว Page 40

41 สร างปฎ ท นใหม ใน Outlook 2010 ค ณสามารถสร างปฎ ท นมาใช งานได มากกว า 1 ช ด ท ผ านมาเราใช ปฎ ท นช ด มาตรฐานค อ Calendar (ซ งแสดงใน My Calendar) ฉะน นการบ นท กการน ดหมายท งหมดก อย ใปฎ ท นช ดน หากค ณต องการสร างปฎ ท นข นมาอ กช ดหน ง เพ อบ นท กการน ดหมายสาหร บกล มเพ อนร วมงานอ กกล ม หร ออ กหลายกล มก ทาได ด งน 1.คล กป ม Calendar Groups เล อก Create New Calendar Group 2.ต งช อปฎ ท น และคล ก Ok 3.คล กเล อกรายช อ 4.คล กนาช อท เล อกเข าอย ในกล ม 5.คล ก OK Page 41

42 Page 42

43 แสดงปฎ ท นซ อนก น หากค ณม ปฎ ท นหลายๆช ด โปรแกรมจะแยกปฎ ท นด วยส ท ต างก น เช น ปฎ ท นแบบกล ม (group) โดยเร มแรกน นจะแสดงแท บปฎ ท นแบบเค ยงข างก น (โหมด Side-by-Side) แต ค ณเล อกให แสดงเฉพาะปฎ ท นท ต องการใช งานท ละช ดได โดยคล กเล อกล กศร คล กย บปฎ ท นน ให น ให ซ อนก นไว คล กแสดงปฎ ท นโหมด Side-by-Side Page 43

44 การบ นท กงาน (Task) งาน (Task) ค อส งท เราต องท าหร อหน าท ท ได มอบให ร บผ ดชอบโดยม ระยะเวลาจาก ดในการทา เช น ว นไหน จบว นไหน เป นต น การบ นท กงานใน Outlook จะช วยเต อนความจาและต ดตามความก าวหน าของ งานได ทาให จ ดการได ง ายข น บ นท กงานใหม การสร างหร อบ นท กงานใหม ลงไปเก บให คล กท ป ม New Task จากน นก ใส รายละเอ ยดดของงานใน แท บ Task ได เช น ช องาน ว นเร ม (Start Date) ว นจบงาน (Due date ) และกาหนดความสาค ญของ Priority ได สร างงานแบบง ายๆ การสร างงานแบบง ายและรวดเร วให คล กใส หน าจอของ Task ได เลย โดยใส ช องาน และว นจบงาน ตรวจเช คงาน หากม การบ นท กงานไปหลายงานาเม อสร างเสร จแล วค ณคล กจบงานได โดยคล กถ กหน าช องาน จะ ถ กข ดฆ า หมายถ งงานเสร จแล ว Page 44

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

EGAT Mail User Manual

EGAT Mail User Manual EGAT Mail User Manual Document Title : Microsoft Office Web App 2010 Users Manual Revision : B Date : Dec 4, 2012 Revision History Rev Date Changed By A Oct 24, 2012 Initial Draft Thanakorn Sareakthong

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การเข าใช งาน Email ผ าน Web Browser

การเข าใช งาน Email ผ าน Web Browser 1 การเข าใช งาน Email ผ าน Web Browser ในการเข าใช งาน Email ผ าน Web Browser ให เป ด browser และพ มพ url http://webmail.crma.ac.th หน าเว บจะปรากฏตามร ป หน าจอในระบบ firefox หน าจอในระบบ Internet Explorer

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 เร มต นเข าส Microsoft Outlook 2003 ร ปท 1 เร มคล ก Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Outlook 2003 1 การเข าโปรแกรม Microsoft

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

การใช งาน Lync Online 2013

การใช งาน Lync Online 2013 การใช งาน Lync Online 2013 ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย ผ ใช งานท กคนท ม ส ทธ ใช งานบ ญช ผ ใช ของ DPU Office 365 ม ส ทธ ใช งาน Lync Online 2013 ซ งเป นอ ก feature หน งของ Office

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

More information