การใช งาน Lync Online 2013

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งาน Lync Online 2013"

Transcription

1 การใช งาน Lync Online 2013 ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย ผ ใช งานท กคนท ม ส ทธ ใช งานบ ญช ผ ใช ของ DPU Office 365 ม ส ทธ ใช งาน Lync Online 2013 ซ งเป นอ ก feature หน งของ Office 365 Lync ให บร การส งข อความโต ตอบแบบท นท (IM) การประช มแบบออนไลน ข อม ลช วงเวลา ว าง และการโทรด วยเส ยงและว ด โอในท ท างาน และในขณะเด นทาง โปรแกรมน เป นส วนหน งของ Office 365 ซ งเป นบร การแบบสม ครสมาช กบนระบบ Cloud ท ให การเข าถ งท ปลอดภ ยจากท กๆ ท ส แอปพล เคช นต างๆ ของ Office รวมท ง Lync ด วย ใน Office 365 ข อม ล Lync ซ งได แก ท ต ดต อ ข อม ลการแสดงตน (การว าง) ประว ต การสนทนา และอ นๆ จะถ กเก บไว แบบออนไลน ค ณจะสามารถ เข าถ ง Lync ได จากคอมพ วเตอร ท ท างานของค ณ หร อจากคอมพ วเตอร เคร องใดก ได เช น คอมพ วเตอร ท บ านของค ณ คอมพ วเตอร ของเพ อน หร อคอมพ วเตอร สาธารณะ หร อจาก โทรศ พท ม อถ อท ได ร บการสน บสน น จะต องเข าไป Download โปรแกรม Lync Online 2013 ต ดต งท เคร องคอมพ วเตอร ก อน โดยไปท ไปท เมน Outlook(A) เล อกร ปส ญล กษณ เฟ อง(B) คล ก Office 365 settings(c) 1 P a g e

2 คล กเล อก Software มาย งหน าต างของ Lync Online 2013 เพ อ Download 2 P a g e

3 คล ก Language เพ อเล อกภาษา ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย เม อเล อกเมน ภาษาแล ว คล ก Install 3 P a g e

4 เล อก Save คล ก Run เพ อต ดต งโปรแกรม 4 P a g e

5 รอส กคร เพ อต ดต งโปรแกรม ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย คล ก Accept เพ อยอมร บการต ดต ง 5 P a g e

6 พ มพ Account ของ Office 365 ในช อง Sign-in address(a) แล วคล ก Sign In 6 P a g e

7 เม อ Sign in ผ านแล วจะปรากฏหน าต าง Lync Online 2013 ด งภา เม อต องการ Contact ต ดต อประสานงานด วยการ Chat ค ย ก บคนอ น ๆ ท อย ภายในองค กรสามารถค นหา โดยพ มพ บ ญช ช อ office 365 ในช อง(A) จะปรากฏบ ญช ช อท เราต องการ ต ดต ด (B) คล กขวา(C) เพ อตรวจสอบบ ญช ช อผ ท จะต ดต อ แล วเล อก See Contact Card(D) 7 P a g e

8 จะแสดงหน าต างของ Contact Card ในร ปต วอย าง จะปรากฏช อบ ญช ผ ใช ท ต องการท จะต ดต อ ค อ บ ญช account ของ Office กรณ ท ค นหาแล วปรากฏช อท ซ าก น เม อตรวจสอบ Contact แล ว จะปรากฏด งภาพด านล างน ค อ ช อ บ ญช แล วตามด จะไม สามารถ IM Chat พ ดค ยได แต สามารถ Send ต ดต อ ได 8 P a g e

9 เมน คาส งต าง ๆ ของ Lync Online 2013 ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย Send an IM ส งข อความ Chat โต ตอบ เม อคล ก Send an IM จะปรากฏหน าต าง Chat เพ อโต ตอบ สามารถพ มพ ข อความท จะโต ตอบในช องได 9 P a g e

10 สามารถเปล ยนร ปแบบข อความ Font หร อเปล ยนส ของข อความได โดยคล ก ส ญล กษณ A เพ มต วการ ต น Emo แสดงความร ส กโดย คล กเล อกร ปส ญล กษณ หน าการ ต น 10 P a g e

11 ต งค ากาหนด high importance ระด บ ความสาค ญของข อความท ส งไป โดยคล กท เคร องหมาย อ ศเจร ย 11 P a g e

12 การแชร เดสก ท อปหร อโปรแกรมใน Lync ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย สามารถแสดงท งเดสก ท อปหร อเฉพาะโปรแกรมก บท กคนในการประช ม การโทรผ าน Lync หร อการสนทนาข อความโต ตอบแบบท นท (IM) ได ต างๆ แชร เดสก ท อป เม อต องสล บไปมาระหว างโปรแกรมต างๆ หร อทางานก บไฟล จากโปรแกรม แชร โปรแกรม เม อต องการนาเสนอโปรแกรมหร อไฟล บางอย าง และไม ต องการให ใครเห นส ง อ นๆ บนคอมพ วเตอร แชร เดสก ท อปหร อโปรแกรม 1. ท ด านล างของหน าต างการประช ม ให ช ไปท ไอคอนการนาเสนอ (จอภาพ)(A) และบน แท บ PRESENT นาเสนอ(B) ให เล อกทา ด งน - เม อต องการแชร เน อหาบน เดสก ท อป ให คล ก เดสก ท อป ส งสาค ญ เม อแชร เดสก ท อป ท กคนในการ ประช มจะเห นโปรแกรม ไฟล และการแจ ง เต อนต างๆ ของค ณ ถ าค ณม ข อม ลหร อไฟล ท เป นความล บท ค ณไม ต องการให ผ อ นเห น ให ป ดข อม ลหร อไฟล น น หร อใช การแชร โปรแกรมแทน 12 P a g e

13 - เม อต องการแชร โปรแกรมหร อไฟล อย างน อยหน งรายการ ให คล ก โปรแกรม แล วเล อกโปรแกรม หร อไฟล น นๆ - เม อต องการแชร PowerPoint ในการ Presentation ให คล กท PowerPoint 13 P a g e

14 หมายเหต ขณะท ค ณกาล งแชร สถานะ Lync ของค ณจะเปล ยนเป น กาล งนาเสนอ และค ณจะ ไม ได ร บข อความโต ตอบแบบท นท หร อโทรศ พท - หากต องการใช งาน White Board ข ดเข ยน ก สามารถใช งานได ท เมน Whiteboard 14 P a g e

15 สามารถใช เคร องม อต าง ๆ ด านขวา ซ งม ให เล อก - ม เมน สร าง Poll แบบสอบถาม คล กท เมน Poll 15 P a g e

16 - การเช ญบ คคลเข ากล มสนทนา คล กท Invite More People - พ มพ ค นบ คคลท เช ญเข าร วมกล มสนทนา 16 P a g e

17 - เม อเพ มบ คคลเข ากล มสนทนาแล ว จะแสดงช อท ของบ คคลน นข นมา(C) 1. Presenters ค อบ คคลท เช ญ 2. Attendee ค อบ คคลท ถ กเช ญ หร อ Guest เม อคล กส ญล กษณ ร ปคน(A) Invite More People จะปรากฏเมน ข นมาให เล อกเพ มมากข น เช น No Meeting IM (ป ดการประช ม), No Attendee Video( ไม เช ญประช มโดย Call Video), Everyone an Attendee (ทาให ท กคน เข าร วมประช ม), Invite by (เช ญ ประช มโดยใช 17 P a g e

18 - หน าจอของผ ท เข าร วมสนทนา จะ Show ปรากฎด งภาพ - การส ง File คล กท Management ร ปหน าจอคอมพ วเตอร (A) เล อก Tab Attachments(B) Insert Files(C) 18 P a g e

19 - เม อผ ร บได ร บ File จะม Pop up แสดงข นมาท Task Bar - กดท View 19 P a g e

20 - คล กเล อก Accept ยอมร บ หร อ Save As หร อ Decline ปฏ เสธได - Call การใช โทรผ าน Lync Online เมน น ภายในมหาว ทยาล ยย งไม Support 20 P a g e

21 - Start a Video Call ค ยโต ตอบแบบเห นหน า - Send an Message การส งข อความทาง หากส ง ทางน จะเป นการส ง โดยใช User Account ซ งเม อคล กระบบจะ Sync ไป ย ง Microsoft Outlook (หากต องการส ง ให ใช เมน Outlook ใน Office 365) 21 P a g e

22 - Schedule a Meeting การใช งาน ตารางเวลาเวลาในการประช ม จะซ งค ไปท Calendar สามารถน ดประช มได โดยเพ ม Account ผ ท จะเช ญ ประช มคนอ น ๆ ได 22 P a g e

23 - Add to Favorites และ Add to Contacts list เม อค นหา ผ ท ต ดต อได แล ว สามารถ Add Contact เก บ ไว ใน List contact ได เม อ Add Contact แล วจะปรากฏ List ข นมา 23 P a g e

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information