หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003"

Transcription

1 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 โปรแกรม Microsoft office Excel 2003 เป นโปรแกรมประเภทสเปรตช ต (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Electronic Worksheet) ท ม ความสามารถในด านการค านวณ ประเภทต างๆ เช น ค านวณข อม ลต วเลขท วๆ ไป ค าสถ ต ค าทางการเง น ค านวณเก ยวก บว นท และเป นเสม อนกระดาษทดช นด ท สามารถจ ดร ปแบบได อย างสวยงาม สามารถพ มพ ออกมาเป น รายงานได และอาจจ ดข อม ลให อย ในร ปของตาราง หร อน าข อม ลในตารางมาสร างกราฟได หลากหลายร ปแบบ เช น กราฟเส น กราฟวงกลม กราฟพ นท ท งในล กษณะภาพ 2 ม ต และภาพ 3 ม ต และย งสามารถปร บเปล ยนและแก ไขได อ กด วย ว ธ การใช โปรแกรมประเภทน ค อต องเร มต นใส ค าหร อข อม ลลงในช องเซลล ต างๆ รวมท ง อาจสร างส ตรการค านวณได โดยอ ตโนม ต โปรแกรม Microsoft office Excel 2003 เหมาะใช ก บ งานในท กสาขาอาช พไม ว าจะเป นน กบ ญช ซ งสามารถน า Microsoft office Excel 2003 มาช วย ค านวณรายร บรายจ ายและงบการเง นได น กว เคราะห การตลาด ท จะน าโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 มาช วยสร ปข อม ลท รวบรวมมาจากข อม ลจ านวนมากๆ ได และโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ย งสามารถประย กต ใช งานอ น ๆ ได อ กมากมาย

2 2 เน องจากโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ม ระบบค าส งเป นมาตรฐานเด ยวก บ โปรแกรมอ นในตระก ลเด ยวก น ท าให สามารถเร ยนร โปรแกรมอ นๆ ได โดยอ างอ งก บโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 หร อหาม ความร จากโปรแกรม Microsoft office Word 2003 ก สามารถระย กต ใช งานก บโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ได เช นก น โปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ม ระบบค าส งหลากหลายให เล อกใช งาน ท งแบบ เมน ค าส ง ป มล ด ป มค าส งต างๆ บนแถบเคร องม อ (Toolbars) เมน ล ดจากการคล กป มขวาของ เมาส จากเมาส นอกจากน ระบบเมน ค าส งย งสามารถเล อกได ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยเข า ไปเร ยกโปรแกรมจากป ม นอกจากน หากต องการ ศ กษาข อม ลเพ มเต มหร อต องการทราบถ งข าวสารใหม ท จะเก ดข น สามารถเข าไปศ กษาเพ มเต มได จากเว บไซค

3 3 การเร ยกโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ท าได ด งน 1. คล กท ป ม Start 2. คล กเล อก All Program 3. คล กเล อก Microsoft Office 4. คล กเล อก Microsoft office Excel เข าส หน าจอโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ส วนประกอบต างๆ ของ Microsoft office Excel 2003

4 4 1. แถบช อเร อง (Title Bar) แถบบนส ดของหน าต างโปรแกรม แสดงช อโปรแกรม และช อของเอกสาร (สม ดงาน) ท ก าล งเป ดใช ป จจ บ น 2. แถบเมน (Menu Bar) รวบรวมค าส งท งหมดในโปรแกรม 3. แถบเคร องม อ (Toolbars) แสดงค าส งท ใช บ อย โดยแทนด วยป มภาพ เพ อต อความ เข าใจ 4. กล องช อ (Name Box) แสดงต าแหน งหร อช อกล มเซลล 5. แถบส ตร (Formula bar) แถบท ใช แสดง แก ไข หร อใส ข อม ลหร อส ตรต างๆ ลงในเซลล 6. เซลล (Cell) การท างานใน Microsoft office Excel 2003 จะกระท า ณ ช องตารางท เป นจ ดต ดของแถวและคอล มน โดย ข อม ล 1 รายการ จะพ มพ ณ ช องตารางท เป นจ ดต ดก นน เสมอและเร ยกช องตารางแต ละช องน ว า เซลล (Cell) การเร ยกช อเซลล จะเร ยกช อคอล มน ตามด วยช อแถว เช น A1 เร ยกว า เซลล เอ-หน ง และ BT900 เร ยกว า บ ท -เก าร อย เป นต น

5 5 7. พ นท ตารางท าการ (Worksheet Area) เป นพ นท ท างานของ Microsoft office Excel 2003 หร อ Sheet โดยใน 1 Sheet จะประกอบด วยบรรท ดใน แนวต งและบรรท ดในแนวนอนซ งม การเร ยกช อเฉพาะ ด งน - บรรท ดในแนวต ง เร ยกว า คอล มน - บรรท ดในแนวนอน เร ยกว า แถว 8. แท ปตารางท าการ (Sheet Tabs) เป นแถบท แสดงตารางท าการและสามารถเล อกตารางท า การท ต องการท างานได 9. แถบเคร องม อ Task Pane เป นแถบเคร องม อท รวมค าส งท ช วยในการเป ดใช งาน ต างๆ ได อย างรวดเร ว 10. แถบสถานะ (Status Bar) แสดงสถานะการท างานของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 แถบเคร องม อ (Toolbars) ในโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ได จ ดเคร องม อหร อป มค าส งต างๆ ออกเป น กล มๆ ตามประเภทการใช งาน และย งม ScreenTip ท ช วยบอกช อป มค าส ง ตามปกต แถบเคร องม อ ท น ยมใช ค อ แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) และแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) ด งน แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) แถบเคร องม อมาตรฐาน จะม ป มค าส งท เป นการท างานพ นฐานของโปรแกรม เช น ป ม สร างไฟล ใหม (New) ป มเป ดไฟล เด ม (Open) และป มบ นท ก (Save) เป นต น

6 6 แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) เป นต น ได แก แบบอ กษร ขนาดต วอ กษร การจ ดต าแหน งของต วอ กษร รวมท งส ญล กษณ ต างๆ Active Cell หร อ เซลล ท ก าล งใช งาน Active Cell เป นเซลล ท ก าล งใช งานอย ในเว ร กช ต จากร ป Active Cell ค อ A1 ส งเกตได จากกรอบส เหล ยมหร อเซลล ท ม เส นหนาล อมรอบ หร อท Name Box จะปรากฏช อเซลล A1 และร ปด านล าง Active Cell ค อ C4

7 7 การเปล ยน Active cell ว ธ การในการเล อน Active cell ม หลายว ธ เช น ว ธ ท 1 โดยใช เมาส ม ข นตอนด งน 1. ให เล อนเมาส ไปย งต าแหน งช องเซลล ท ต องการ 2. คล กเมาส ณ ต าแหน งช องเซลล น น ว ธ ท 2 โดยใช ค ย บอร ด ให ท าด งน กดแป นล กศรค ย บอร ด (ภาพ) ซ งช วยในการเล อนไปย งต าแหน งท ต องการ หร อกดแป น อ นๆ บนค ย บอร ดซ งแต ละแป นจะม หน าท แตกต างก นไป ด งน การกดแป น ผลล พธ <Home> เล อนไปย งคอล มน A ในแถวน น <Ctrl> + <Home> เล อนไปท A1 <Ctrl> + <End> เล อนไปแถวและคอล มน ส ดท ายของข อม ล <Page Down> เล อนลง 1 หน าจอ <Page Up> เล อนข น 1หน าจอ <Atl> + <Page Down> เล อนไปทางขวา 1 หน าจอ <Atl> + <Page Up> เล อนไปทางซ าย 1หน าจอ <Ctrl> + <Page Down> เล อนไปเว ร กช ตท อย ถ ดไปทางขวา <Ctrl> + <Page Up> เล อนไปเว ร กช ตท อย ถ ดไปทางซ าย <Ctrl> + <Ł> หร อ + < > เล อนไปคอล มน ส ดท าย หร อ + <Ø>หร อ + <Œ>

8 8 ว ธ ท 3 โดยใช ค าส ง Go To ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกเมน Edit > Go To 2. พ มพ ช อเซลล ท ต องการไป 3. คล กป ม OK ว ธ ท 4 โดยพ มพ ช อเซลล ท Name Box ม ข นตอนด งน 1. พ มพ ช อช องเซลล ท ต องการไปท Name Box 2. กดแป น <Enter> การก าหนดค าหน ากระดาษ (Page Setup) ให ก บเว ร กช ต การก าหนดค าหน ากระดาษให ก บเว ร กช ต เป นการก าหนดขนาดของกระดาษ การเว น ขอบกระดาษ การใส ข อท ห วหร อท ายกระดาษ ซ งสามารถก าหนดได ด งน 1. คล กเล อกเมน File Page Settup 2. แท บ Page ให ก าหนดค าต างๆ เก ยวก บ ขนาดกระดาษ แนวของกระดาษแบบต ง นอน เป นต น

9 9 3. แท บ Margins ใช ก าหนดค าต างๆ เก ยวก บกระดาษ รวมท งห วกระดาษ ท ายกระดาษ การออกจากโปรแกรม ข นตอนการป ดโปรแกรม สามารถเล อกท าได หลายว ธ ด งน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน File Edit

10 10 ว ธ ท 2 คล กป ม Close ท แถบช อเร อง (Title Bar) ว ธ ท 3 ด บเบ ลคล กท ส ญล กษณ โรแกรม บนแถบช อเร อง ว ธ ท 4 กดแป น <Alt> + <F4> แฟ มตารางท าการ (Workbook) แฟ มตารางท าการ (Workbook) ในโปรแกรม Excel ก ค อไฟล ซ งช อของแฟ มตารางท า การ จะปรากฏท แถบห วเร อง (Title Bar) โปรแกรม Excel จะก าหนดช อเร มต นให ช อว า Book1 และหากม การสร างไฟล ใหม คร งถ ดไป ให ช อต อมาว า Book2, Book3,... ไปตามล าด บ

11 11 การสร างแฟ มตารางท าการใหม การสร างแฟ มตารางท าการ ม หลายว ธ เช น ว ธ ท 1 1. คล กเล อกเมน File New จะปรากฏกรอบ Trsk Pane 2. ท Task Pane เล อก Blank workbook 3. จะได แฟ มตารางท าการท สร างข นมาใหม ว ธ ท 2 1. คล กเล อกป ม New ท แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) 2. จะได แฟ มตารางท าการท สร างข นใหม

12 12 การบ นท กแฟ มตารางท าการ การบ นท กแฟ มตารางท าการในโปรแกรม Excel ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกเมน File Save หร อ File Save As หร อกดแป น <Ctrl> + S หร อ กดแป น < F12 > 2. หล งจากน นจะปรากฏหน าจอ Save As ข นมา (ส าหร บการบ นท กคร งแรก) ให ระบ ต าแหน งท ต องการบ นท กในแฟ มตารางท าการน 3. พ มพ ช อแฟ มตารางท าการหร อไฟล 4. คล กป ม Save เม อต องการบ นท ก หร อคล กป ม Cancel เม อต องการยกเล ก NOTE 1. ข อม ลใน Microsoft office Excel 2003 จะถ กจ ดเก บเป นไฟล ท ม นามสก ลเป น.xls 2. การบ นท กไฟล ในร ปเว บเพจ สามารถเล อกได จาก File Save as Web Page การป ดแฟ มตารางท าการ การป ดแฟ มตารางท าการท ไม ใช งานแล ว สามารถท าได หลายว ธ ได แก ว ธ ท 1 เล อกเมน File Close ว ธ ท 2 คล กป ม Close ท แถบเมน (Menu Bar) ว ธ ท 3 กดแป น <Ctrl> + <W>

13 13 การเป ดแฟ มตารางท าการเด ม โดยปกต การท างานของโปรแกรม Excel จะสามารถท างานได ท ละ 1 แฟ มตารางท าการ แต สามารถเร ยกด ได หลายแฟ มตารางท าการ ซ งการเป ดด แฟ มตารางท าการก ค อการเป ดไฟล หร อ แฟ มข อม ลน นเอง และจะเป นการเร ยกแฟ มข อม ลเด มข นมาใช งาน ม ว ธ การเร ยกด ด งน ว ธ ท 1 1. คล กเล อกเมน File Open 2. คล กเล อกต าแหน งท เก บไฟล น น 3. คล กเล อกไฟล ท จะต องการเป ด 4. คล กป ม Open ว ธ ท 2 ท แถบเคร องม อมาตรฐาน เล อกป ม Open จากน นท าข นตอนท 2-4 ตามว ธ ท 1

14 14 การเร ยกด หลายแฟ มตารางท าการในเวลาเด ยวก น ม ข นตอนด งน 1. เร ยกค าส ง Open จากว ธ ท 2 ข างต น 2. คล กเล อกไฟล หลายๆ ไฟล ท ต องการเป ด 3. คล กป ม Open ในโปแกรม Excel ม ค าส งท ใช ในการเร ยกด แฟ มตารางท าการพร อมก น และสามารถ ก าหนดให เล อนหน าต างพร อมก นได อ กด วย ด งน 1. เป ดแฟ มตารางท าการข นสองแฟ มตารางท าการ 2. คล กเล อก Window Compane Side by Side with Book1 3. ปรากฏแฟ มตารางท าการสองแฟ มเร ยงตามแนวนอน ให ทดลองเล อนแฟ มตารางท า การโดยใช แถบเล อน 4. ท แถบเคร องม อ Compane Side by Side ม 3 ป มค าส ง ได แก Synchronous Scrolling ค อก าหนดให สองแฟ มตารางท าการเคล อนท ในท ศทางเด ยวก น Reset Window Position ค อยกเล กค าส ง Synchronous Scrolling และ Close Side by Side ค อป ดค าส ง Compare by Side

15 15 การสล บการท างาน เน องจากโปรแกรมสามารถท างานได ท ละแฟ มตารางท าการ ท างานให ท าตามข นตอน ด งน 1. คล กเล อกเมน Window 2. จะปรากฏไฟล ต างๆ ท เป ดใช งานอย 3. คล กเล อกไฟล ท ต องการจะสล บการท างาน ด งน นถ าต องการสล บการ

16 การจ ดเร ยงแฟ มตารางท าการบนหน าจอ ผ ใช สามารถด แฟ มตารางท าการท ก าล งใช งานอย พร อมๆ ก นได และสามารถเล อกการ จ ดเร ยงในร ปแบบต างๆ โดยการเล อกค าส งท เมน Window Arrange ซ งม ข นตอนด งน 1. ให เป ดหร อสร างแฟ มตารางท าการต งแต 2 แฟ มตารางท าการข นไป 2. คล กเล อกเมน Window Arrange 3. เล อกว ธ การจ ดเร ยง ได แก แบบ Tiled (กระเบ อง) แบบ Horizontal (แนวนอน) แบบ Vertical (แนวต ง) แบบ Cascade (เหล อม) 4. คล กป ม OK 16

17 17 ส าหร บเร องเก ยวก บการเล อกใช ภาษาในการพ มพ และขอความช วยเหล อ จะม ล กษณะ การท างานคล ายก บ Microsoft office Word 2003 ท ได ศ กษาผ านมาแล ว 2 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ช องตารางหร อเซลล (Cell) ต วอย างข อม ลท ใช งานในบทน การเล อกข อม ลหร อเซลล และการยกเล กการเล อก ก อนท จะใช ค าส งหร อว ธ การท างานต างๆ ให กระท าก บข อม ลภายในเซลล ใดๆ น น จะต อง เล อกเซลล หร อกล มของเซลล ท ต องการใช งานก อน ซ งการเล อกเซลล หร อกล มของเซลล สามารถ เล อกด วยว ธ การต างๆ ด งน

18 18 การเล อกเซลล การเล อกเซลล เด ยว สามารถท าได โดยคล กท เซลล ท ต องการเล อก หร อใช แป นล กศรเล อนไปท เซลล ท ต องการ เล อก การเล อกมากกว าหน งเซลล ข นไป การเล อกมากกว าหน งเซลล ข นไปน น สามารถเล อกได ท งคอล มน หร อแถว หร อเล อกเซลล ท งหมดบนตารางท าการ ข นตอนการเล อกท งคอล มน 1. น าต วช เมาส ไว ท คอล มน ท ต องการเล อก 2. คล กท ช อคอล มน น น ข นตอนการเล อกท งแถว 1. น าต วช เมาส ไว ท แถวท ต องการเล อก 2. คล กท ช อแถวน น

19 19 ข นตอนการเล อกเซลล ท งหมดบนตารางท าการ ว ธ ท 1 1. น าต วช เมาส ไว ท ต าแหน งส เหล ยมผ นผ าส เทาม มบนซ ายของตารางท าการ ท ห วแถวและ ห วคอล มน บรรจบก น เมาส จะเปล ยนสถานะเป น แล วคล กเล อก 2. จะปรากฏการเล อกเซลล ท งหมดบนตารางท าการน น ว ธ ท 2 <Ctrl> + <A> ข นตอนการเล อกช วงเซลล ท ต ดก น ว ธ ท 1 1. คล กท เซลล ในล าด บแรกส ดของช วง 2. ลากไปจนถ งเซลล ท ายส ด ว ธ ท 2 ถ าช องเซลล ม ขนาดใหญ 1. ให คล กเซลล แรกของช วง 2. กดแป น <Shift> ค างไว

20 20 3. คล กเซลล ส ดท ายในช วงหร อกดแป นล กศรบนค ย บอร ด เล อนไปย งเซลล ส ดท าย ข นตอนการเล อกเซลล ท ไม ได อย ต ดก น 1. เล อกเซลล แรก 2. กดแป น <Ctrl> ค างไว และคล กเล อกเซลล อ นๆ หร อช วงเซลล อ นๆ ท ต องการ การเพ มพ นท หร อลดจ านวนเซลล จากท เล อกอย 1. คล กเมาส ในต าแหน งท ต องการเล อกต อจากท ม การเล อกช องเซลล ไว ก อนหน าน น 2. กดแป น <Shift> ค างไว (เพ อเพ มการเล อกช องเซลล ) 3. คล กเซลล ส ดท ายท ต องการรวมในการเล อกใหม ช วงท เป นส เหล ยมผ นผ าท อย ระหว าง เซลล ท ใช งานอย (ค อเซลล ท ม เส นขอบหนาล อมรอบ) ก บเซลล ท คล กจะกลายเป นการ เล อกใหม การยกเล กการเล อกเซลล การยกเล กการเล อกเซลล สามารถท าได โดยการคล กเซลล ใดก ได ในเว ร กช ต การต งช อเซลล หร อช วงของเซลล การต งช อช องเซลล หร อช วงของเซลล ม ประโยชน ส าหร บการเร ยกใช งาน ซ งจะสามารถ ต งช อได ตามล กษณะของข อม ลหร อการเร ยกใช งาน และย งสามารถต งช อได ท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ

21 21 การต งช อเซลล หร อช วงของเซลล ข นตอนในการต งช อเซลล หร อช วงของเซลล ม ว ธ การท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 ต งช อเซลล โดยใช เมน ค าส ง Define Name 1. เล อกเซลล หร อช วงของเซลล ท ต องการ 2. คล กเล อกเมน Insert Name Define 3. พ มพ ช อเซลล ลงในหน าต าง Define Name 4. คล กป ม OK ว ธ ท 2 ต งช อเซลล โดยใช Name Box 1. เล อกเซลล หร อช วงของเซลล ท ต องการ 2. พ มพ ช อเซลล ลงใน Name Box 3. กดแป น <Enter> การเร ยกช อเซลล หร อช วงของเซลล ท ต งช อไว แล ว ว ธ ท 1 1. พ มพ ช อเซลล ท ต องการเร ยกท Name Box 2. กดแป น <Enter>

22 22 ว ธ ท 2 1. คล กล กศรข างช อง Name Box 2. คล กเล อกช อเซลล ท ต องการในช อง Name Box การลบช อของเซลล ท ต งไว ท าได ด งน 1. คล กเล อกเมน Insert Name Define 2. คล กเล อกช อของเซลล ท ต องการลบ 3. คล กป ม Delate

23 23 การจ ดการข อม ล เร องการจ ดการข อม ลจะแบ งห วข อย อยด งน การป อนข อม ล การแก ไขข อม ล การลบ ข อม ล การย ายข อม ล และการค ดลอกข อม ล การป อนข อม ล การป อนต วเลข ข อความ ว นท หร อเวลา ม ว ธ การท าท คล ายก น ซ งแยกรายละเอ ยดไว ด งน การป อนต วเลขและข อความ 1. คล กเซลล ท ต องการป อนข อม ล 2. พ มพ ต วเลขหร อข อความ 3. กดแป น <Enter> หร อแป น <Tab> 4. จะพบว า - ต วเลขจะถ กจ ดให ช ดขวาของช องเซลล - ข อความจะถ กจ ดให ช ดซ ายของเซลล การป อนว นท 1. คล กเซลล ท ต องการป อนข อม ล 2. ให ใช เคร องหมายท บ (slash) / หร อย ต ภ งค (dash) - เพ อแยกส วนของว นท ต วอย างเช น พ มพ 9/5/2002 หร อ 5 Sep กดแป น <Enter> หร อแป น <Tab> การป อนเวลา 1. คล กเซลล ท ต องการป อนข อม ล 2. พ มพ เวลา เช น พ มพ 20:30 หร อต องการป อนเวลาท ย ดตามแบบ 12 ช วโมง ให พ มพ ช องว างและตามด วย a หร อ p ต วอย างเช น 8:30 p ถ าไม ระบ a หร อ p โปรแกรมจะป อนเวลาให เป น AM 3. กดแป น <Enter> หร อแป น <Tab>

24 24 Note: หล งจากป อนข อม ล ว นท หร อเวลา แล ว ข อม ลน น จะถ กจ ดให ช ดขวาของช องเซลล การแก ไขข อม ล การแก ไขข อม ลบางส วนในช องเซลล ท าได โดย 1. คล กเมาส เล อกช องเซลล ท ม ข อม ลอย แล ว และต องการแก ไขข อม ล 2. ด บเบ ลคล กท ช องเซลล น น หร อคล กท แถบส ตร (Formula Bar) หร อกดแป น <F2> 3. พ มพ ข อความท ต องการแก ไข 4. กดแป น <Enter> (ถ าต องการยกเล กการเปล ยนแปลง ให กดแป น <ESC>) การลบข อม ล การลบข อม ลในเซลล ม ข นตอนค อ 1. เล อกช องเซลล หร อกล มของเซลล 2. กดแป น <Delete> 3. ข อม ลท ปรากฏในเซลล จะหายไป

25 25 การย ายและการค ดลอกข อม ล การย ายข อม ล การย ายข อม ลในเซลล หร อกล มของเซลล สามารถท าได หลายว ธ ในท น จะกล าวถ ง 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 การย ายโดยค าส ง Cut + Paste ม ข นตอนด งน 1. เล อกช องเซลล หร อกล มของเซลล ท ต องการย าย 2. คล กเมน Edit > Cut หร อคล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Cut ท เมน ล ด 3. คล กช องเซลล ท ต องการวาง 4. คล กเล อกเมน Edit > Paste หร อคล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Paste ท เมน ล ด NOTE เมน ล ด หร อ Pop-up Menu ค อ เมน ท แสดงช ดรายการของค าส งท เก ยวข องก บรายการเฉพาะ ในการ แสดงเมน ล ดให คล กขวาท รายการน น หร อกดแป น <Shift> + <F10> ว ธ ท 2 การย ายโดยการ Drag and Drop ม ข นตอนด งน 1. เล อกช องเซลล หร อกล มของเซลล ท ต องการย าย 2. เล อนเมาส ไว ท ขอบของกรอบท เล อก จนกระท งเมาส เปล ยนแปลงเป นล กศรส ท ศทาง

26 26 3. คล กเมาส ค างไว แล วลากไปย งต าแหน งท ต องการ 4. ปล อยป มเมาส ข อความจะวางลงในต าแหน ง การค ดลอกข อม ล การค ดลอกข อม ลในเซลล หร อในกล มเซลล สามารถท าได หลายว ธ ในท น จะกล าวถ ง 2 ด งน ว ธ ท 1 การค ดลอกโดยค าส ง Copy + Paste 1. เล อกช องเซลล ท ต องการค ดลอก 2. คล กเมน Edit > Copy หร อคล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Copy ท เมน ล ด 3. คล กช องเซลล ท ต องการวาง 4. คล กเล อกเมน Edit > Paste หร อคล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Paste ท เมน ล ด

27 27 NOTE ป ม Paste Option ( ) จะเก ดข นหล งจากใช ค าส ง Paste โดยม รายละเอ ยดของต วเล อกต อไปน Keep Source Formatting ค ดลอกข อม ลและร ปแบบต นทาง Match Destination Formatting ค ดลอกเฉพาะข อม ล แต ใช ร ปแบบปลายทาง Values and Number Formatting ค ดลอกข อม ลและร ปแบบต วเลข แต ไม ค ดลอกส ตร Values and Number Formatting ค ดลอกข อม ลและร ปแบบต นทาง และค ดลอกความ กว างของคอล มน ต นทางด วย Formatting Only ค ดลอกเฉพาะร ปแบบ Link Cells ค ดลอกข อม ลโดยการสร างส ตรแบบอ างอ งช อเซลล และใช ร ปแบบปลายทาง ว ธ ท 2 การค ดลอกโดยการใช เมาส ลากแล ววาง (Drag and Drop) 1. เล อกช องเซลล หร อกล มของเซลล ท ต องการค ดลอก 2. เล อกเมาส ไว ท ขอบของกรอบท เล อก จนกระท งเมาส เปล ยนเป นล กศรส ท ศทาง 3. คล กเมาส ค างไว พร อมท งกดแป น <Ctrl>

28 28 4. ลากเมาส ไปต าแหน งท ต องการ 5. ปล อยป มเมาส ข อความจะวางลงในต าแหน งด งร ป การจ ดการช องเซลล การแทรกช องเซลล การแทรกช องเซลล ท ว างเปล าลงในต าแหน งของช องเซลล ท เล อก ซ งสามารถแทรกได ท ง ช องเซลล เด ยวหร อกล มเซลล ด งรายละเอ ยดด งต อไปน การแทรกช องเซลล ม ข นตอนด งน 1. เล อกช องเซลล ท ต องการแทรก 2. คล กเล อกเมน Insert > Cells หร อคล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Insert ท เมน ล ด 3. เล อกล กษณะการแทรกท ม 4 ร ปแบบ 3.1 Shift cells right เล อนเซลล ท เล อกไปทางขวา 3.2 Shift cells down เล อนเซลล ท เล อกไปด านล าง 3.3 Entire row เล อนเซลล ท งแถว ลงไปด านล าง 3.4 Entire column เล อนเซลล ท งคอล มน ไปทางขวา

29 29 NOTE ป ม Insert Option (ภาพ) จะเก ดข นเม อเล อกใช เมน Insert > Rows โดยม รายละเอ ยดของต วเล อก ต อไปน > Format Same As Above จ ดร ปแบบเหม อนด านบน > Format Same As Below จ ดร ปแบบเหม อนด านล าง > Clear Formatting ล างร ปแบบ

30 30 การแทรกแถว ม ข นตอนการท าด งน 1. ท หมายเลขของแถว คล กแถวท ต องการ 2. คล กป มขวาของเมาส ท ห วแถวท เล อก เล อกค าส ง Insert จากเมน ล ด 3. จะปรากฏแถวใหม ข นมา โดยแถวเด มจะเล อนลง การแทรกคอล มน ม ข นตอนการท าด งน 1. ท ช อของคอล มน คล กเล อกคอล มน ท ต องการ 2. คล กป มขวาของเมาส ท ห วคอล มน ท เล อก เล อกค าส ง Insert จากเมน ล ด 3. จะปรากฏคอล มน ใหม ข นมา และคอล มน เด มจะเล อนออกไปทางขวา การลบช องเซลล การลบช องเซลล ในโปรแกรม Excel เป นการลบช องเซลล และข อม ล ข อม ลท อย ในเซลล ถ ดไปมาแทนท การลบข อม ลเซลล ใดๆ ม ข นตอนด งน พร อมก บการน า

31 31 1. คล กเล อกเซลล ท ต องการลบ 2 คล กเมน Edit > Delete หร อคล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Delete ท เมน ล ด 3. จะม ค าส งให เล อก 4 ร ปแบบ ค อ 3.1 Shift cells lift ข อม ลท งหมดท อย ด านขวาของเซลล ท ลบ จะเล อนมา ทางด านซ าย 3.2 Shift cells up ข อม ลท งหมดท อย ด านขวาของเซลล ท ลบเล อนข นบน 3.3 Entire row ข อม ลแถวล างจะเล อนข นมา 3.4 Entire column ข อม ลข างขวาจะเล อนไปทางซ ายท งคอล มน

32 32 การลบแถว ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกหมายเลขแถวท ต องการลบ 2. คล กเมน Edit > Delete หร อคล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Delete ท เมน ล ด 3. ผลท ได จะพบว าแถวท คล กเล อกจะหายไป แถวท อย ด านล างจะเล อนข น การลบคอล มน ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกช อคอล มน ท ต องการลบ 2. คล กเมน Edit > Delete หร อคล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Delete ท เมน ล ด 3. ผลท ได จาการลบข อม ล จะพบว าคอล มน ท คล กเล อกจะหายไป คอล มน ทางขวาจะเล อน มาแทนท

33 33 ค าส ง Undo และ Redo การใช ค าส ง Undo ม ข นตอนด งน 1. ถ าต องการยกเล กท าการกระท าล าส ดท ละคร ง ให คล ก Undo ท แถบเคร องม อ 2. ถ าต องการยกเล กการกระท าหลายคร งในเวลาเด ยวก น ให คล กล กสรท อย ถ ดจาก Undo และเล อกการกระท าจากรายการซ ง Microsoft office Excel 2003 จะย อนกล บไปท การกระท าท เล อกไว และการกระท าท งหมดท อย เหน อข นไป การใช ค าส ง Redo 1. ถ าต องการไปท าการกระท าน นอ ก ให คล ก Redo 2. ถ าต องการไปท าการกระท าน นอ กหลายคร ง ให คล กล กศรท อย ถ ดจาก Redo แล ว เล อกการกระท าจากรายการ การปร บความกว างของคอล มน และความส งของแถว การปร บความกว างของคอล มน ในบางคร งข อม ลม ความยาวเก นขนาดของความกว างของคอล มน จะท าให ข อม ลน นเก น ช องเซลล อ น ซ งสามารถปร บขนาดของความกว างได ด งน 1. เล อนต วช เมาส ไปท ระหว างเส นแบ งคอล มน ต วช เมาส จะเปล ยนเป นล กศรสองท ศทาง 2. คล กเมาส ค างไว แล วลาก เพ อขยายหร อลดความกว างของคอล มน 3. ปล อยป มเมาส จะปรากฏขนาดความกว างของเซลล ท ก าหนด

34 34 NOTE ถ าต องการปร บช องเซลล ให ม ความกว างพอด ก บขนาดความยาวของข อม ล ให ด บเบ ลคล ก (Double Click) ท เส นแบ งคอล มน โปรแกรมจะปร บขนาดของช องเซลล ให โดยอ ตโนม ต ด วยการปร บให ความกว างเท าก บความยาวส งส ดของข อม ลในคอล มน น นๆ การปร บความส งของแถว ม ว ธ การปร บคล ายความกว างของคอล มน ด งน 1. เล อนต วช เมาส ไว ระหว างเส นแบ งแถว ต วช เมาส จะเปล ยนเป นล กศรสองท ศทาง 2. คล กเมาส ค างไว แล วเล อนข นหร อลง เพ อเพ มหร อลดความส งของแถว 3. ปล อยป มเมาส แถวจะม ความส งท ก าหนด

35 35 หร อ การซ อนคอล มน หร อแถว การซ อนคอล มน หร อแถว สามารถท าได ตามข นตอนด งน 1. เล อกคอล มน หร อแถวท จะซ อน 2. คล กเล อกเมน Format > Column > Hide เม อต องการซ อนคอล มน หร อเล อกเมน Format > Row > Hide เม อต องการซ อนแถว หร อคล กขวาเล อกค าส ง Hide ท เมน ล ด NOTE

36 36 การซ อนเว ร กช ต สามารถท าได โดยเล อกเมน Format > Sheet > Hide และเม อต องการยกเล กการ ซ อนให เล อกเมน Format > Sheet > Unhide แล วคล กเล อก Sheet ท ต องการยกเล ก การจ ดเร ยงข อม ล การจ ดการข อม ล เช น การจ ดเร ยงข อม ล หร อการค ดกรองเพ อให แสดงเฉพาะท ต องการ ข อม ล ม ว ธ การสร าง และการเร ยกใช งาน ด งน 1. คล กเล อกเมน Data > List > Create List หร อกดแป น <Ctrl> + <L> จะ ปรากฏหน าต าง Create List 2. คล กเล อกกล มข อม ล ท อย บนแผ นตารางท าการ (Work sheet) 3. คล กป ม OK 4. เล อกการจ ดเร ยง ได แก Sort Ascending ค อ การเร ยงล าด บข อม ลจากน อยไปมาก และ Sort Descending ค อ เร ยงล าด บข อม ลจากมากไปน อย 5. ให ก าหนดการแสดงข อม ล ได แก (All) ค อ การแสดงท งหมด

37 37 แผ นตารางท าการ (Worksheet) เม อเข าส โปรแกรม Excel แล วจะปรากฏสม ดตารางท าการ (Workbook) ช อ Book1 และ ภายใน Book1 จะม แผ นตารางท าการ (Worksheet) ช อ Sheet1, Sheet2 และ Sheet3 ซ งผ ใช สามารถ เพ ม ลบ ย าย ค ดลอก แผ นตารางท าการได ตามต องการ การเล อกหน งแผ นตารางท าการ 1. คล กเมาส ท ช อแท บแผ นตารางท าการท ต องการ

38 38 การเล อกแผ นตารางท าการต อเน องก น 2 ช ต หร อมากกว า 1. คล กเล อกแท บแผ นตารางท าการแรก 2. กดแป น <Shift> ค างไว 3. คล กเล อกท ช อแผ นตารางท าการส ดท าย การเล อกแผ นตารางท าการไม ต อเน อง 1. คล กเล อกแท บแผ นตารางท าการแรก 2. กดแป น <Ctrl> ค างไว 3. คล กเล อกแผ นตารางท าการอ นๆ การเล อกแผ นตารางท าการ (Worksheet) ท งหมดในแฟ มตารางท าการ (Workbook) ว ธ ท 1 1. คล กเล อกแท บเว ร กช ตแรก 2. กดแป น <Shift> ค างไว 3. คล กเล อกแท บเว ร กช ตส ดท าย ว ธ ท 2 1. คล กทางขวาของแท บเว ร ก จะปรากฏเมน ล ด 2. คล กเล อกค าส ง Select All Sheets

39 39 การยกเล กการเล อกหลายๆ แผ นตารางท าการ เม อต องการยกเล กการเล อกช ตหลายๆ ช ตในสม ดงาน ท าได ด งน ว ธ ท 1 คล กแท บเว ร กช ตใดๆ ท ไม ได เล อก เมน ล ด ว ธ ท 2 คล กป มขวาของเมาส ท แท บของเว ร กช ตท เล อกไว แล วเล อกค าส ง Ungroup Sheets บน การจ ดการแผ นตารางท าการ (Worksheet) การต งช อแผ นตารางท าการ ช อของแผ นตารางท าการ ผ ใช สามารถปร บเปล ยนแก ไข เพ อให สอดคล องก บข อม ลท ป อน ลงในแผ นตารางท าการน นได ว ธ ท 1 1. เล อกแผ นตารางท าการท ต องการเปล ยนช อ 2. คล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Remane จากเมน ล ด 3. จะปรากฏแถบด าบนช อแผ นตารางท าการท เล อก 4. พ มพ ช อแผ นตารางท าการใหม และกดแป น <Enter>

40 40 ว ธ ท 2 1. เล อกแผ นตารางท าการท ต องการเปล ยนช อ 2. คล กเล อกเมน Format Sheet Rename 3. พ มพ ช อแผ นตารางท าการใหม และกดแป น <Enter> ว ธ ท 3 1. ด บเบ ลคล กท ช อแผ นตารางท าการท ต องการเปล ยนช อ 2. พ มพ ช อใหม และกดแป น <Enter> การแทรกแผ นตารางท าการ การแทรกแผ นตารางท าการ (Worksheet) เป นการเพ มแผ นตารางท าการเปล าเข าไปในแฟ ม ตารางท าการ (Workbook) สามารถท าได หลายว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล กเล อกต าแหน งท ต องการแทรกแผ นตารางท าการ 2. คล กเล อกค าส ง Insert จากเมน ล ด

41 41 3. จะปรากฏหน าต าง Insert ให เล อก Worksheet แล วกดป ม OK 4. จะปรากฏแผ นตารางท าการใหม เพ มข นมา ว ธ ท 2 1. คล กเล อกต าแหน งท ต องการแทรกแผ นตารางท าการ 2. คล กเล อกค าส ง Insert Workshee จากเมน ล ด 3. จะปรากฏแผ นตารางท าการใหม เพ มข นมา การลบเว ร กช ต การลบแผ นตารางท าการ (Worksheet) เป นการลบแผ นตารางท าการท ไม ต องการออกจาก แฟ มตารางท าการ (Workbook) สามารถท าได หลายว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล กเล อกแผ นตารางท าการท ต องการลบ 2. คล กป มขวาของเมาส ค าส ง Delete จากเมน ล ด 3. แผ นตารางท าการท ถ กเล อกน น ม ข อม ลหร อไม

42 42 ถ าไม ม ข อม ล เว ร กช ตน นถ กลบไป ถ าม ข อม ล จะปรากฏหน าจอข นมาเต อน ว ธ ท 2 1. คล กเล อกแผ นตารางท าการท ต องการลบ 2. คล กเล อกเมน Edit > Delete Sheet 3. แผ นตารางท าการท ถ กเล อกน นจะถ กลบไป Note การลบแผ นตารางท าการ ไม สามารถยกเล กค าส ง Delete Sheet ด วยค าส ง Undo (ภาพ) การย ายแผ นตารางท าการ การย ายแผ นตารางท าการ เป นการจ ดล าด บแผ นตารางท าการใหม ม ว ธ การด งน 1. ท แท บช ต (Tabsheet) คล กเล อกท ช อแผ นตารางท าการ ท ต องการย าย

43 43 2. คล กเมาส ค างไว แล วลากเมาส ไปย งต าแหน งบนแท บช ตท ต องการ 3. แผ นตารางท าการ จะย ายไปย งต าแหน งท ต องการ การค ดลอกแผ นตารางท าการ การค ดลอกแผ นตารางท าการ เป นการท าส าเนาแผ นตารางท าการข นใหม ม ว ธ การด งน ว ธ ท 1 1. คล กเล อกช อแผ นตารางท าการท ต องการค ดลอก 2. กดแป น <Ctrl> พร อมก บลากเมาส ไปย งต าแหน งท ต องการ 3. จะปรากฏแผ นตารางท าการใหม ท ม ข อม ลเหม อนก น ว ธ ท 2 1. คล กเล อกเว ร กช ตท ต องการ 2. คล กป มขวาของเมาส ช อแผ นตารางท าการท ต องการ และเล อกค าส ง Move or Copy จากเมน ล ด 3. ท หน าต าง Move or Copy ในช อง Before sheet ให คล กเล อกว าจะน าตารางท าการท เล อก วางไว ก อนตารางท าการใด 4. ท ป ม Create a Copy ถ าต องการค ดลอกให คล กท ช อง Create a Copy ถ าต องการย ายไม ต องคล กท ช อง Create a Copy 5. คล กป ม OK

44 44 การย าย หร อค ดลอกแผ นตารางท าการไปย งแฟ มตารางท าการอ น เป นการน าแผ นตารางท าการท ปรากฏในแฟ มตารางท าการหน ง ย ายไปอย ในแฟ มตารางท า การอ น ม ว ธ การด งน 1. เป ดแฟ มตารางท าการ (Workbook) ท ม แผ นตารางท าการ (Worksheet) และเป ดแฟ มตารางท าการ ท ต องการจะย ายหร อค ดลอกแผ นตารางท าการไป 2. คล กเล อกแผ นตารางท าการท ต องการจะย าย หร อค ดลอก 3. คล กเล อกเมน Edit > Move or Copy Sheet หร อคล กป มขวาของเมาส ท แท บช ต แล วคล กเล อก ค าส ง Move or Copy. 4. ท หน าต าง Move or Copy ให ก าหนด 4.1 To book : ให คล กเล อกแฟ มตารางท าการปลายทาง 4.2 Before sheet : คล กเล อกต าแหน งท แผ นตารางท าการจะน าไปวางแทรก 4.3 ท ป ม Create a copy ถ าต องการค ดลอก ให คล กเล อก ถ าต องการย าย (Move) ไม ต องคล กเล อก 5. ผลล พธ ท ได 5.1 การค ดลอก (จากการเล อกในข อ 4.3.1) 5.2 การย าย (จากการเล อกในข อ 4.3.2)

45 45

46 46 การใส ส ในแท บเว ร กช ต (Worksheet Tab) 1. เล อกตารางท าการท ต องการใส ส 2. คล กป มขวาของเมาส เล อกค าส ง Tab Color บนเมน ล ด 3. คล กส ท ต องการ แล วคล กป ม OK 4. จะแสดงผลท ได จากการใส ส แท บ การแบ งหน าต างโปรแกรม ในบางคร งอาจม ข อม ลจ านวนมากบนแผ นตารางท าการท เป ดใช งานอย และอาจจะต องม การเล อนหน าจอข นลงเพ อด ข อม ล ท าให ช อของคอล มน ท อย ด านบนถ กเล อนไป ผ ใช จ งเห นข อม ล เฉพาะส วนท าย และในขณะท เห นข อม ลท เป นห วคอล มน ส วนบนก ไม สามารถเห นข อม ลส วนท าย ได ว ธ การหน งท ช วยในการด ข อม ลอย างสะดวกมากข น ก ค อการแบ งหน าจอแผ นตารางท าการ ออกเป นส วนๆ โดยให ช อคอล มน ย งคงปรากฏไว และสามารถเล อนด ข อม ลส วนล างได โดยไม

47 47 กระทบก บส วนบน ซ งการแบ งหน าจอน สามารถแบ งเป น 2 ส วน หร อ4 ส วนก ได ข นอย ความ ต องการของผ ใช การแบ งหน าต างออกเป น 2 ส วนตามแนวนอน (แถว) 1. คล กเล อกต าแหน งท ต องการแบ งหน าจอออก โดยเล อกช องส ดแถวใดก ได ยกเว นแถว บนส ด 2. คล กเล อกเมน ค าส ง Window > Split 3. หน าต าง จะแบ งออกเป น 2 ส วนตามแนวนอน การแบ งหน าต างออกเป น 2 ส วนตามแนวต ง (คอล มน ) 1. คล กเล อกต าแหน งท ต องการแบ งหน าจอออก โดยเล อกช องส ดคอล มน ใดก ได ยกเว น คอล มน บนส ด 2. คล กเล อกเมน Window Split 3. ผลท ได จะพบว าหน าจอแบ งออกเป น 2 ส วนตามแนวต ง การแบ งหน าต างออกเป น 4 ส วนเท าๆ ก น 1. คล กเล อกเซลล A1 หร อช องม มบนด ายซ าย 2. คล กเล อกเมน Window > Split

48 48 3. ผลท ได จากการแบ งหน าจอออกเป น 4 ส วนเท าๆ ก น การแบ งหน าจอออกเป น 4 ส วน แต ละส วนม ขนาดไม เท าก น 1. คล กเล อกเซลล ใดๆ ก ได นอกเหน อจากท กล าวมา 2. คล กเล อกเมน Window > Split 3. ผลท ได จากการแบ งหน าจอออกเป น 4 ส วนตามต องการ

49 49 3 ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) ส ตร (Formulas) ความสามารถของโปรแกรม Excel ท ส าค ญอย างหน งค อการค านวณ ซ งสามารถน ามาใช งานทางธ รก จได อย างแพร หลาย โดยเฉพาะงานทางด านบ ญช และการค านวณค าต างๆ ก อนท จะท าการค ดค านวณโดยใช โปรแกรม Excel น น จะต องร จ กต วด าเน นการต างๆ เช น ต วด าเน นการทางคณ ตศาสตร ต วด าเน นการเปร ยบเท ยบ เป นต น อ กท งต องร จ กถ ง ร ปแบบ การเข ยนส ตรความส าค ญของเคร องหมาย ความเข าใจในล าด บการค ดค านวณของส ตรต างๆ เพ อให เก ดความถ กต องในการค านวณโดยใช โปรแกรม Excel ต วด าเน นการ (Operator) ต วด าเน นจะระบ ชน ดของการค านวณท ผ ใช ต องการกระท าก บองค ประกอบของส ตร ซ ง การ Excel จะรวมชน ดของต วด าเน นการการค านวณ 4 ประเภทท ต างก น ค อ คณ ตศาสตร การ เปร ยบเท ยบ ข อความ และการอ างอ ง ต วด าเน นการทางคณ ตศาสตร ในการค านวณด วยว ธ ทางคณ ตศาสตร ข นพ นบาน เช น การบวก การค ณ การหาร และ การหาผลล พธ เป นต วเลขต างๆ สามารถใช ต วด าเน นการทางคณ ตศาสตร ต อไปน + หมายถ ง การบวก - หมายถ ง การลบ * หมายถ ง การค ณ / หมายถ ง การหาร % หมายถ ง เปอร เซ นต ^ หมายถ ง ยกก าล ง

50 50 ต วด าเน นการเปร ยบเท ยบ สามารถเปร ยบเท ยบค าสองค าด วยเคร องหมายด าเน นการต อไปน ผลล พธ จากการ เปร ยบเท ยบด วยต วด าเน นการเหล าน ค าเป นตรรกะ TRUE (จร ง) หร อ FALSE (เท จ) = หมายถ ง เท าก บ > หมายถ ง มากกว า < หมายถ ง น อยกว า >= หมายถ ง มากกว าหร อเท าก บ <= หมายถ ง น อยกว าหร อเท าก บ < > หมายถ ง ไม เท าก บ ต วด าเน นการข อความ ใช เคร องหมาย (&) ในการรวมหร อเช อมสายอ กขระ ต งแต หน งสายอ กขระข นไป เพ อน า ข อความมาเร ยงต อเน องก น เช น ต องการน าข อความในเซลล A1 มาต อก บข อความในเซลล A2 ให ใช ด งน =A1&A2 ต วด าเน นการอ างอ ง ใช รวมช วงเซลล ส าหร บการค านวณด วยต วด าเน นการต อไปน : (เคร องหมาย Colon) หมายถ ง ต วด าเน นการช วง เป นการอ างอ งไปย งเซลล ต งแต เซลล แรกส ดจนถ งเซลล ส ดท าย เช น =SUM(B5:B15), (เคร องหมายจ ลภาค) หมายถ ง ต วด าเน นการรวม เป นการรวมการอ างอ งหลายๆ ส วนเข า ด วยก น ให เป นการอ างอ งหน งช ด เช น =SUM(B5:B15,D5,D15) ถ าม การรวมต วด าเน นการหลายๆ ต วไว ด วยก นในส ตรเด ยวก น Excel จะด าเน นการ ตามล าด บด งต อไปน ล าด บความส าค ญ เคร องหมาย 1. วงเล บ ( ) 2. จดค และจ ลภาค : และ, 3. น เสธ - 4. เปอร เซ นต % 5. เลขช ก าล ง ^ 6. การค ณ และ การ * และ /

51 51 หาร 7. การบวก และ การ + และ - ลบ 8. เคร องหมาย & & 9. การเปร ยบเท ยบ = < > <= >= <> กรณ ท ต วด าเน นการม ล าด บความส าค ญเท าก น เช น ม ท งต วด าเน นการบวก และลบ อย ใน ส ตร จะจ ดล าด บความส าค ญจากต าแหน งซ ายไปขวา ต วอย างการป อนส ตรค านวณ เช น = (2+3)/5 หมายถ ง ค านวณค าในวงเล บก อน ค อ 2 วก 3 ก อน แล วน าผลท ได หารด วย 5 ค าตอบค อ 1 = 2+10/5 หมายถ ง ค านวณท เคร องหมาย / ก อน น นค อ 10/5 แล วจ งน าค าท ได ไปบวกก บ 2 = A5*S1+C2 หมายถ ง น าค าของข อม ลในเซลล A5 ค ณก บ S1 ก อน แล วจ งน าค าท ได บวก ก บ C2 = (B4+25)/SUM(D5:F5) หมายถ ง ค านวณค า B4+25 ก อนแล วจ งหารผลล พธ ด วยผลรวม ของค าในเซลล D5 E5 และ F5 NOTE : ส ตรท ใช ในการค านวณ จะเป นต วเลขหร อช อของช องเซลล ก ได ถ าเข ยนส ตรโดยอ างช อช องเซลล จะม ข อด ตรงท เม อค าในเซลล ท ถ กอ างอ งเปล ยนแปลง จะส งผลให ผลล พธ ของการค านวณ เปล ยนแปลงตามไปด วย การป อนส ตร ในการป อนส ตรการค านวณในเซลล จะต องเร มต นด วยเคร องหมาย = น าหน าเสมอ ม ฉะน นโปรแกรมจะค ดว าเป นข อความธรรมดา และไม ค านวณ การป อนส ตรสามารถป อนส ตรลงในช องเซลล หร ออาจจะป อนลงในช อง Formula Bar ก ได โดยในข นตอนแรกจะต องเล อกเซลล ท ต องการก อน แล วจ งป อนส ตร ซ งสามารถท าได ด งน ว ธ ท 1 การป อนส ตรโดยพ มพ ต วเลขท ต องการค านวณ 1. คล กเล อกเซลล ท ต องการให แสดงผลล พธ 2. พ มพ ส ตร โดยเร มท แสดงเคร องหมาย = ก อน พ มพ ท เซลล ท แสดงผลล พธ พ มพ ท Formula Bar

52 52 3. กดแป น <Enter> ว ธ ท 2 การป อนส ตรโดยการอ างอ งช อเซลล 1. คล กเล อกเซลล ท ต องการให แสดงผลล พธ 2. พ มพ ส ตร โดยเร มท แสดงเคร องหมาย = ก อน พ มพ ท เซลล ท แสดงผลล พธ พ มพ ท Formula Bar 3. กดแป น <Enter> การแก ไขส ตร การแก ไขส ตร ม ข นตอนเช นเด ยวก บการแก ไขข อความหร อต วเลข ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกเซลล ท ต องการแก ไขส ตร 2. กดแป น <F2> หร อด บเบ ลคล กท เซลล น น 3. แก ไขส ตรใหม ตามต องการ 4. กดแป น <Enter>

53 53 การค ดลอกส ตร การอ างอ งช อเซลล สามารถอ างอ งได 2 ล กษณะ ค ออ างอ งเซลล แบบส มพ ทธ (Relation) และอ างอ งเซลล แบบส มบ รณ (Absolute) ซ งร ปแบบของการอ างอ งเซลล จะม ผลเม อม การค ดลอก ส ตรไปใช ย งเซลล อ น การอ างอ งเซลล แบบส มพ ทธ (Relation) เป นการค ดลอกส ตร โดยส ตรท ถ กค ดลอก จะเปล ยนแปลงแบบส มพ ทธ (Relation) หร อ เปล ยนแปลงไปตามท ศทางท ค ดลอก เช น ถ าส ตรในเซลล B9 ค อ =B4+B5+B6+B7 แล วค ดลอก ส ตรน ไปย งเซลล C9 ส ตรก จะเปล ยนแปลงไปเป น =C4+C5+C6+C7 การค ดลอกส ตรโดยการอ างอ งแบบส มพ ทธ ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกช องเซลล ท จะท าการค ดลอก 2. เล อกค าส ง Copy จากว ธ ต อไปน ว ธ ท 1 คล กขวาแล วเล อกค าส ง Copy จากเมน ล ด หร อ ว ธ ท 2 คล กท ป ม Copy (ภาพ) ท แถบเคร องม อมาตรฐาน หร อ ว ธ ท 3 คล กเล อกจากเมน Edit > Copy 3. คล กเล อกช องเซลล ท เหล อท ต องการค ดลอกส ตรไป 4. เล อกค าส ง Paste จากว ธ ต อไปน ว ธ ท 1 คล กขวาแล วเล อกค าส ง Paste จากเมน ล ด หร อ ว ธ ท 2 คล กท ป ม Paste (ภาพ) ท แถบเคร องม อมาตรฐาน หร อ ว ธ ท 3 คล กเล อกจากเมน Edit > Paste