Working Paper / Document de travail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17"

Transcription

1 Working Paper / Document de travail A Practical Guide to Swap Curve Construction by Uri Ron Bank of Canada Banque du Canada

2 ISSN Printed in Canada on recycled paper

3 Bank of Canada Working Paper August 2000 A Practical Guide to Swap Curve Construction by Uri Ron Financial Markets Department Bank of Canada Ottawa, Ontario, Canada K1A 0G9 The views expressed in this paper are those of the author. No responsibility for them should be attributed to the Bank of Canada.

4

5 iii Contents Acknowledgments... iv Abstract/Résumé...v 1 Introduction The Swap Curve Advantage Swap Curve Construction Curve inputs Deriving the swap curve The short end of the swap curve The middle area of the swap curve The long end of the swap curve Interpolation algorithm Piecewise linear interpolation Piecewise cubic spline interpolation Consolidation Conclusions...15 References...16 Appendix Appendix

6 iv Acknowledgments I am grateful to Shafiq Ebrahim, John Kiff, Peter Thurlow, Pascal Farahmand, Walter Engert, Ron Morrow, David Bolder, and Ginette Crew for helpful comments and suggestions.

7 v Abstract The swap market has enjoyed tremendous growth in the last decade. With government issues shrinking in supply and increased price volatilities, the swap term structure has emerged as an alternative pricing, benchmark, and hedging mechanism to the government term structure. This paper outlines the advantages of using the swap curve, and provides a detailed methodology for deriving the swap term structure for marking to market fixed-income products. The paper concludes with a discussion of the proposed swap term structure derivation technique. JEL classification: G12, G15 Bank classification: Asset pricing; International financial markets Résumé Le marché des swaps a connu un essor prodigieux durant les années Avec la réduction de l offre des titres d État et la volatilité accrue de leurs prix, la structure à terme des taux de swaps offre une solution de rechange à celle des emprunts d État, établissant ainsi une nouvelle courbe de référence pour l évaluation des titres à revenu fixe et la couverture des risques. L auteur décrit les avantages que présente l utilisation de la courbe des taux de swaps et expose en détail une méthode permettant de déterminer celle-ci pour fins d évaluation des prix au marché des titres à revenu fixe. L auteur conclut sur une discussion de la méthode qu il propose. Classification JEL : G12, G15 Classification de la Banque : Évaluation des actifs; Marchés financiers internationaux

8 ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Û Ô Ñ Ö Ø Ò ÓÝ Ù Ø ÒØ Ð ÖÓÛØ Ò Þ Ò ØÙÖÒÓÚ Ö Ò Ø Ô Ø Û Ý Ö º ½ ËÛ Ô Ö ÒÖ Ò ÐÝ Ù Ý ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ò Ò Ð ÒØ ÖÑ Ö ÓÖÔÓÖ Ø ÓÒ Ò ÒÚ ØÓÖ ÓÖ Ò Ö ØÖ Ò ØÓ Ð Ö ÜØ ÒØ Ô ÙÐ Ø ÓÒº ËÛ Ô Ö Ð Ó Ù Ò Ñ Ö ÓÖ Ú ÐÙ Ø Ò Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓØ Ö Ü ¹ ÒÓÑ Ñ Ö Ø Ò Ö Ö Ò Ö Ø ÓÖ ÓÖ Ø Ò º ËÛ Ô Ó«Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÐÝ Æ ÒØ Ò Ü Ð Ñ Ò Ó ØÖ Ò ÓÖÑ Ò ¹ ÓÛ ØÖ Ñ º Ì Û Ô Ñ Ö Ø Ð ØØÐ ÓÖ ÒÓ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ò ÔÖÓÚ Ö Ó ÔÖ Ú Ýº Ì Û Ô Ñ Ö Ø³ Ð ÕÙ ØÝ ÔØ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Û Ø Ü ¹ ÒÓÑ ÔÖÓ ÙØ ÓØ Ö Ø Ò ÔÐ Ò Ú Ò ÐÐ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ö Ú Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÔÖ Ò Ñ Ò Ñ ÓÖ Ø ÔÖÓ ÙØ Ò Ö Ð Ú ÒØ Ò Ñ Ö ÓÖ Ñ ÙÖ Ò Ø Ö Ð Ø Ú Ú ÐÙ Ó «Ö ÒØ Ü ¹ ÒÓÑ ÔÖÓ ÙØ º ¾ Ì ÖÓÐ Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ö Ð Ú ÒØ Ò Ñ Ö ÓÖ ÔÖ Ò Ò Ò ÔÙÖÔÓ ÜÔ Ø ØÓ ÒÖ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ð ØÙ ¹ Ø ÓÒ ÑÔÖÓÚ º Ò ÑÔÖÓÚ Ð ØÙ Ø ÓÒ Ö Ù Ø Þ Ó ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ò «Ø Ö Ò Ø Ð ÕÙ ØÝ Ò Æ ÒÝ Ó ÓÚ ÖÒ¹ Ñ ÒØ Ø Ñ Ö Ø º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø Ò Ò Ð Ñ Ö Ø Ö Ò Ø ÐÐ Ó ½ Ö Ò ÓÖ Ø Ø ØÓ ÕÙ Ð ØÝ Ô ÒÓÑ ÒÓÒ Û Ö ÔÖ ØÛ Ò ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ³ Ù Ò ÓØ Ö Ü ¹ ÒÓÑ ÙÖ Ø Û Ò Ù Ø ÒØ ÐÐÝ ÙÒ Ö Ú Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ö Ý ÐÐ Ò ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÖÓÐ Ó Ø ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ñ Ö Ø Ö Ð Ú ÒØ Ò Ñ Ö ÓÖ ÒÓÒ¹ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ù º Ì Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ò Ñ Ö ÔÓØ ÒØ Ð Ù Ø ØÙØ º Ï Ø Ø ÒÖ ÑÔÓÖØ Ò Ó Ø Û Ô Ñ Ö Ø ÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö Ö Ó ¹ Ò Þ Ø ÑÔÓÖØ Ò Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÐÐÝ Æ ÒØ Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ñ Ö Ò ØÓ Ñ Ö Ø Ò Ò Ð ØÖ Ò Ø ÓÒ Ñ Ö Ò ØÓ Ñ Ö Ø ½ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÛ Ô Ò Ö Ú Ø Ú Ó Ø ÓÒ ÁË µ ½ Ý Ö¹ Ò Ñ Ö Ø ÙÖÚ Ý Ø ÓÑ Ò ØÓØ Ð Ó ÓÙØ Ø Ò Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø Û Ô ÙÖÖ ÒÝ Û Ô Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø ÓÔØ ÓÒ ØÓÓ Ø ÍË º¾ ØÖ ÐÐ ÓÒ Ò ÒÓØ ÓÒ Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ø ½ Ñ Ö ½ ÓÑÔ Ö Û Ø ÍË ¼º ØÖ ÐÐ ÓÒ ÓÒ Ý Ö ÖÐ Öº Ì Ý Ö¹ØÓ¹Ý Ö ÒÖ Û ½ º Ô Ö ÒØ ÓÑÔ Ö Û Ø ½ ³ Ö ÓÖ Ô Ö Òغ ¾ Ë Ð Ñ Ò ¾¼¼¼µ ÓÖ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Û Ô Ö Ø Ò ÓØ Ö Ü ¹ ÒÓÑ Ö Ø ÓÖ Ø ÍºËº Ñ Ö Øº Ì ÍºËº ÓÒ Ö ÓÒ Ð Ù Ø ÇÆ ½ µ ÔÖÓ Ø Ù Ø ÙÖÔÐÙ ÓÖ Ø Ò ÜØ Ø Ò Ý Ö Ö Ò ÖÓÑ ÍË ½ ½ ÐÐ ÓÒ Ò Ð Ý Ö ¾¼¼¼ ØÓ ÍË ½ ÐÐ ÓÒ Ò Ð Ý Ö ¾¼¼ º ÁÒ Ø ÓÒ ÔÙ Ð Ø ÜÔ Ø ØÓ ÐÐ ÖÓÑ ÍË º ØÖ ÐÐ ÓÒ ÓÒ ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ØÓ ÍË ¼º ØÖ ÐÐ ÓÒ Ø Ø Ò Ó Ð Ý Ö ¾¼¼ º ½

9 Ø ÔÖ Ø Ó Ú ÐÙ Ò Ò Ò ØÖÙÑ ÒØ ØÓ Ö Ø ÙÖÖ ÒØ Ñ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ º Ï Ð Ø Ò Ö Ð Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Û ÐÝ ÒÓÛÒ Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ø Ð Ö Ú Ù Ò ÒÓØ Û ÐÐ ÓÙÑ ÒØ º Ì Ô Ô Ö ØØ ÑÔØ ØÓ Ö Ø Ô Ý Ö ÙÐÐÝ ÓÚ Ö Ò ÐÐ Ò Ð Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ö Ú Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ Û Ð Ð Ú Ò ÒÓÙ Ü Ð ØÝ ØÓ Ù Ø Ø ÓÒ ØÖÙØ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ØÓ Ø Ô Ñ ÖÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ó ÔÖ Ñ ÖÝ Û Ô Ñ Ö Øº Å Ö Ò ØÓ Ñ Ö Ø Ü ¹ ÒÓÑ ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ò ØÖÙÑ ÒØ Ð ÓÖ ØÖ Ò ÓÙÒØ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ò Ø Ý Ò ÒØ Ö Ò Ø ØÙØ ÓÒ ÓÐÐ Ø Ö ¹ Þ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ º Ì ÙÖÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ò Ô Ø Ð Ñ Ö Ø ÓÖ Ñ Ö ¹ Ò ØÓ Ñ Ö Ø Ü ¹ ÒÓÑ ÙÖ Ø ØÓ Ø Ñ Ø Ò ÓÙÒØ ÙØÙÖ ÓÛ Ù Ò Ö Ø Ö Ú ÖÓÑ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º Ì Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÒÖ Ò ÐÝ Ù Ø ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ú Ò Ö Ð Ø Ú Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ò Ò Ñ Ö ÓÖ ÔÖ Ò Ò Ò º Ë Ø ÓÒ ¾ Ö Ø ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÖ Ù Ò Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ò Ñ Ö ÓÖ ÔÖ Ò Ò Ò Ü ¹ ÒÓÑ ÙÖ Ø º Ë Ø ÓÒ Ú Ø Ð Ö ÔØ ÓÒ Ó Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ö Ú Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ò ØÓ Ñ Ö ØÓ Ñ Ö Ø Ü ¹ ÒÓÑ ÔÖÓ ÙØ º Ë Ø ÓÒ Ù «Ö ÒØ Ô Ø Ó Ø Ö Ú Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º ¾ Ì ËÛ Ô ÙÖÚ Ú ÒØ Ì Û Ô Ñ Ö Ø Ó«Ö Ú Ö ØÝ Ó Ú ÒØ º ÁØ ÐÑÓ Ø ÒÓ ÓÚ ÖÒ¹ Ñ ÒØ Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ñ Ò Ø ÑÓÖ ÓÑÔ Ö Ð ÖÓ «Ö ÒØ Ñ Ö Ø ÓÑ ÓÚ Ö Ò Ù Ó«Ö Ú Ö ØÝ Ó Ø Ü Ò Ø ØÓ ÓÑ Ø Ò»ÓÖ ÓÖ Ò ÒÚ ØÓÖ Ñ Ò ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÙÖÚ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ò ÐÝ ÖÓ ÓÙÒØÖ Ð Ø ÒØÐÝ ÒÓÒ Ø Òغ Ì Û Ô Ñ Ö Ø Ò ÒÖ Ò ÐÝ Ð ÕÙ Ñ Ö Ø Û Ø Ò ÖÖÓÛ ¹ ÔÖ Ò Û Ô ØÖÙÑ Ó Ñ ØÙÖ Ø º Ì ÙÔ¹ ÔÐÝ Ó Û Ô ÓÐ ÐÝ Ô Ò ÒØ ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ Û Ò ØÓ ØÖ Ò Ø Ø ÒÝ Ú Ò Ø Ñ º ÆÓ ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÙÒ ÖÐÝ Ò Ø Ö ÕÙ Ö ÚÓ Ò ÒÝ ÔÓØ ÒØ Ð Ö ÔÓ Ô Ð «Ø º Ú Ò Ø Ð ÕÙ ØÝ Ò Ð Ö Þ Ó Ø Û Ô Ñ Ö Ø Ò Û Û Ô Û Ø Ø Ò Ö Ñ ØÙÖ Ø Ö Ù ÐÝ Ö ÔÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÓÖÖÓÛ Ò Ó ÑÓÒ Ý Ý ÐÐ Ò ÙÖ Ø ØÓ ÓÙÒØ ÖÔ ÖØÝ Ò ÙÝ Ò Ø Ñ Ø Ð Ø Ö Ø Ø ÔÖ ¹ Ö ÔÖ º Ì Ö ÔÓ Ö Ø Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø Ñ Ò Ö ÔÙÖ Ö Ñ Òغ Ê ÔÓ Ô Ð ÖÖÝ «Ö ÒØ Ö Ø Ø Ö Ý ÒØÖÓ Ù Ò ÒÓÒ Ø Ò ØÓ Ø Ö Ú Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ù Ø ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º Ë ÂÓÖ Ò Ò ÂÓÖ Ò ½ µ Ò ÙÆ ½ µº ¾

10 Ô Ò ÓÒ Ø ÒØ ÓÖ Ø ÓÖ ÞÓÒ Ñ Ø Ø Ò ÒÝ ÔÓØ ÒØ Ð ÓÙÔÓÒ «Ø ÓÒ Û Ø ÓÙÔÓÒ Ø Ò ØÓ Ú ÐÓÛ Ö Ý Ð ØÓ Ñ ØÙÖ ØÝ Ø Ò ÓÒ Û Ø ÐÓÛ ÓÙÔÓÒ Å ÐÞ ½ µº Ì ÙÒ Ð ØÝ Ó Û Ô Ð Ó ÔÖ Ú ÒØ Û Ô Û Ø Ñ Ð Ö ÓÛ ÖÓÑ ØÖ Ò Ø Ù Ø ÒØ ÐÐÝ «Ö ÒØ Ö Ø ÓÒØÖ ÙØ Ò ØÓ Ñ Ö Ø Æ Òݺ ËÛ Ô Ú Ñ Ð Ö Ö Ø¹Ö ÔÖÓÔ ÖØ ÖÓ ÓÙÒØÖ Ñ Ò Ø Ñ ÑÓÖ ÓÑÔ Ö Ð Ø Ò Ø ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ö ¹ Ö ÓÛ Ú Ö ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÒØ Ð «Ö ÒØ Ö Ø¹Ö ÕÙ Ð ¹ Ø ÖÓ ÓÙÒØÖ º Ö Ø Ö Ñ Ò Ø Û Ô ÙÖÚ Û Ô Ö ÓÒ Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ò Ò ØÓÖ ÔÔ Ò Ü ½ ÓÖ ÒÔÙØ µº ÁÒ Ø ÓÒ Û Ô Ö Ø Ö ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø Û Ø Ý Ð ÓÒ ÓØ Ö Ü ¹ ÒÓÑ ÙÖ Ø Ú Ò ÙÒ Ö Ú Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ñ Ò Û Ô Ð Ø ÒØÐÝ ØØ Ö Ò Ú Ð Ø Ò ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ù º ÇØ Ö Ü ¹ ÒÓÑ ÙÖ Ø ÒÐÙ ÒÝ Ø ÓÖÔÓÖ Ø Ø Ò ÑÓÖØ ¹ ÙÖ ¹ Ø º ËÛ Ô ÔÖ Ö Ö ÕÙ ÒØÐÝ ÕÙÓØ ÔÖ ÓÚ Ö ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ù Ø Ö ÓÖ ÖÚ Ò ÖÓÙ Ò ØÓÖ Ó Ö Ø Ö Ó Ø Ò Ò ØÓÖº Û Ô ÔÖ Ø «Ö Ò ØÛ Ò Ø Ü Ö Ø ÓÒ Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø Û Ô ÓÒØÖ Ø Ò Ø Ý Ð ÓÒ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÓÒ Û Ø Ò ÕÙ Ú Ð ÒØ Ø ÒÓÖº Ì Ü Û Ô Ö Ø Ø Ö Ø Ø Ø ÕÙ Ø Ø ÔÖ ÒØ Ú ÐÙ Ó Ø Û Ô ØÓ Þ ÖÓº ÉÙÓØ Ò Ø Û Ô ÙÖÚ ÔÖ ÓÚ Ö Ø ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÙÖÚ Ò ÙÒÖ Ð Ð Ø Ö Ñ ØÙÖ ØÝ Ñ Ñ Ø Ò ÓÙÔÓÒ «Ø ØÛ Ò Ø «Ö ÒØ ÕÙÓØ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÒÓØ Ò Ø Ö ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Û Ô Ù º ËÛ Ô Ö Ø ÓÙÐ ÕÙÓØ Ö ØÐÝ Ó«Ø Û Ô Ñ Ö Øº ÉÙÓØ Ò Ø Û Ô Ö Ø ÔÖ ÓÚ Ö ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ù ÓÑÑÓÒ Ñ ÒÐÝ Ò Ò ÐÓ¹Ë ÜÓÒ Û Ô Ñ Ö Ø º Ì ÑÓ Ø ÔÖÓÑ Ò ÒØ ÑÔ Ñ ÒØ ØÓ Û Ô Ñ Ö Ø Ð ÕÙ ØÝ Û Ô ÓÙÒ¹ Ø ÖÔ ÖØÝ Ö Ø ÜÔÓ ÙÖ Û Ð Ò ¹ Ø ÒØ Ò Ú Ò Ø Ø Ø Ð Ø¹ Ö Ð ÓÒØÖ Øº Ì Ö Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÐÓ ØÓ ÓÙÒØ ÖÔ ÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÒØ Ú ÐÙ Ó Û Ô ÔÓ Ø ÓÒ Û Ô Ô ÖØÝ ÙÐØ º Ì Ö ÓÖ Ô ÖØ ØÓ Û Ô ØÖ Ò Ø ÓÒ ÑÙ Ø ÓÒ ÒØ Ò Ø Ö Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø Ö Û Ô ÓÙÒ¹ Ø ÖÔ ÖØݺ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ø¹ Ò Ò Ñ ÒØ Ñ Ò Ñ Ú Ò Ú ÐÓÔ ØÓ ÓÑ Û Ø Ö Ù Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ö Ø ÜÔÓ ÙÖ º ËÓÑ Ó Ø Ñ Ò Ñ ÒÐÙ Ø Ù Ó Ö Ø¹ Ò Ò Ù Ö Ö Ø Ö Ú Ø Ú Ò Ò ÙØÓÑ Ø Û Ô ÙÒÛ Ò Ð Ù ØÖ Ö Ý Ö Ø Ú Òغ ÁÒ ÙÑÑ ÖÝ Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ó«Ö Ú Ö Ð Ú ÒØ ÓÚ Ö ÓÚ¹ ÖÒÑ ÒØ ÙÖÚ Ò ÖÓ Ù Ø ØÓÓÐ ÓÖ ÔÖ Ò Ò Ò Ü ¹ ÒÓÑ ÔÖÓ ÙØ º ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÑÓÒ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ò ÓØ Ö Ü ¹ ÒÓÑ ÔÖÓ ÙØ

11 Ú Ð Ò Ñ Ò Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÑÓÖ Æ ÒØ Ò Ò ÔÖ Ò Ú Ð Ì Ó Ð Ò Ë Ò ¾¼¼¼µº Ï Ø Ø ÙÔÔÐÝ Ó ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ù Ð Ò Ò Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÔÖ ØÓ Û Ô ÔÖ Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÔÓØ ÒØ Ð ÐØ ÖÒ Ø Ú ØÓ Ø ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ø ÖÑ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ò Ñ Ö ÓÖ Ñ ÙÖ Ò Ø Ö Ð Ø Ú Ú ÐÙ Ó «Ö ÒØ Ø Ð º Ë Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ö Ú Ò Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º ËÛ Ô ÙÖÚ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ì Û Ô ÙÖÚ Ô Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ò Û Ô Ö Ø º Ì Û Ô ÙÖÚ ÓÒ Ø Ó Ó ÖÚ Ñ Ö Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø Ö Ú ÖÓÑ Ñ Ö Ø Ò ØÖÙÑ ÒØ Ø Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø ÑÓ Ø Ð ÕÙ Ò ÓÑ Ò ÒØ Ò ØÖÙÑ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ö Ô Ø Ú Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ ÓÓØ ØÖ ÔÔ Ò ÓÑ Ò Ù Ò Ò Ò¹ Ø ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñº Ì Ø ÓÒ Ö ÓÑÔÐ Ø Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º º½ ÙÖÚ ÒÔÙØ ÁÒ Ö Ú Ò Ø Û Ô ÙÖÚ Ø ÒÔÙØ ÓÙÐ ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ø Ø ÖÑ ØÖÙ¹ ØÙÖ º º ÓÖع Ñ Ð ¹ Ò ÐÓÒ ¹Ø ÖÑ Ô ÖØ µº Ì ÒÔÙØ ÓÙÐ Ó ¹ ÖÚ Ð Ð ÕÙ Ò Û Ø Ñ Ð Ö Ö Ø ÔÖÓÔ ÖØ º Í Ò Ò ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ø ÒÔÙØ ÓÙÐ ÓÖÑ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ø ÒØ Ò ÑÓÓØ Ý Ð ÙÖÚ Ø Ø ÐÓ ÐÝ ØÖ Ó ÖÚ Ñ Ö Ø Ø º ÇÒ Ø ÓÑÔÐ Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ö Ú Ò Ò ØÖÙÑ ÒØ Ñ Ö ØÓ Ñ Ö Ø Ý Ü¹ ØÖ Ø Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ö Ø Ó«Ø Ö Ú ÙÖÚ º Ì Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÒ ØÖÙØ Ý Ñ Ö Ø Ô ÖØ Ô ÒØ ÓÖ Ñ Ö Ò ØÓ Ñ Ö Ø ÔÙÖÔÓ Ú Ø ÙÖÚ ÒØÓ Ø Ö Ø ÖÑ Ù Ø º Ì ÓÖØ Ò Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ö Ú Ù Ò ÒØ Ö Ò ÔÓ Ø Ö Ø º Ì Ñ Ð Ö Ó Ø Û Ô ÙÖÚ Ö Ú ÖÓÑ Ø Ö ÓÖÛ Ö Ö Ø Ö Ñ ÒØ Ê µ ÓÖ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø º Ì Ð ØØ Ö Ö ÕÙ Ö ÓÒÚ Ü ØÝ Ù ØÑ ÒØ ØÓ Ö Ò Ö Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ê º Ì ÐÓÒ Ò Ó Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÒ ØÖÙØ Ù Ò Û Ô Ô Ö Ö Ø Ö Ú ÖÓÑ Ø Û Ô Ñ Ö Øº ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø «Ö ÒØ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÓÖÑ Ø ÓÖ Ø Û Ô ÙÖÚ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º ÓÖ ÙÖÖ Ò Û Ö Ø ÙØÙÖ ÓÖ ÓÖÛ Ö Ñ Ö Ø Ì Ù ØÑ ÒØ Ö ÕÙ Ö ØÓ ÓÒÚ ÖØ ÙØÙÖ ÒØ Ö Ø Ö Ø ØÓ ÓÖÛ Ö ÒØ Ö Ø Ö Ø º

12 ÐÐ ÕÙ Ò Æ ÒØ ÓÖ ÒÓÒ¹ Ü Ø ÒØ ÓÖ ÖØ Ò Ø ÒÓÖ Ø Ù ØÓÑ ÖÝ ØÓ Ù ÐÓÒ Ö¹Ø ÖÑ ÒØ Ö Ò ÔÓ Ø Ö Ø Ò Ö ÐÝ ÑÓÖ Ú ÐÝ ÓÒ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ÓÖ ÙÖÖ Ò Ù Ø ÍºËº ÓÐÐ Ö Û Ö Ò Æ ÒØ Ð ÕÙ ÙØÙÖ ÓÖ ÓÖÛ Ö Ñ Ö Ø Ü Ø ÓÖ ÐÓÒ Ö¹Ø ÖÑ Ñ ØÙÖ Ø Ø Ù ¹ ØÓÑ ÖÝ ØÓ Ù ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø ÓÖ Ê Û Ø ÐÓÒ Ö Ñ ØÙÖ Ø º º ÝÓÒ ØÛÓ Ý Ö ÓÙØ ØÓ Ú Ý Ö µº Ì ÒÔÙØ Ù ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ö ÙÖÖ Òݹ Ô Ò Òغ ËÓÑ ÙÖÖ Ò Ó«Ö ÑÓÖ Ð ÕÙ Ò Ô Ö Ñ Ö Ø Ø Ò ÓØ Ö Ô¹ Ô Ò Ü ½º Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÙÐ ÓÒ ØÖÙØ Ú Ò Ø Ñ ÖÓ ÓÒ ØÖ ÒØ º º¾ Ö Ú Ò Ø Û Ô ÙÖÚ ÌÓ Ö Ú Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ó ÖÚ Ñ Ö Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø ÓÑ Ò Û Ø ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ö Ù Ð Ó Ø Ö ÓÒ ØÖÙØ Ù Ò Ø ÔÔÐ Ð Ù Ò ¹ Ý ÓÒÚ ÒØ ÓÒº ËÛ Ô Ö Ö ÕÙ ÒØÐÝ ÓÒ ØÖÙØ Ù Ò Ø ÑÓ ÓÐÐÓÛ Ò Ù Ò ¹ Ý ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Û Ö Ø ÓÛ ÓÙÖ ÓÒ Ø Ò ÜØ Ù Ò Ý ÙÒÐ Ø Ø Ý ÐÐ Ò «Ö ÒØ ÑÓÒØ º ÁÒ Ø Ø Ø ÓÛ ÓÙÖ ÓÒ Ø ÑÑ Ø ÐÝ ÔÖ Ò Ù Ò Ý ØÓ Ô Ô ÝÑ ÒØ Ø Ò Ø Ñ ÑÓÒØ ÁË ½ µº Ì Û Ô ÙÖÚ Ý Ð ÐÙÐ Ø ÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ö ÕÙ ÒØÐÝ «Ö Ý ÙÖÖ Òݺ Ì Ð ½ Ð Ø Ø «Ö ÒØ Ô ÝÑ ÒØ Ö ÕÙ Ò ÓÑÔÓÙÒ Ò Ö ÕÙ Ò Ò Ý ÓÙÒØ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÔÔÐ Ð ØÓ ÙÖÖ Òݹ Ô ÒØ Ö Ø Ö Ø ØÝÔ º Ì Ñ ØÓ Ñ ØÙÖ ØÝ Ó Ò Ò Ð Ò ØÖÙÑ Òغ

13 Ì Ð ½ Ð ÐÙÐ Ø ÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ý ÙÖÖ ÒÝ ÙÖÖ ÒÝ»Ö Ø È ÝÑ ÒØ Ö Õ ÓÑÔÓÙÒ Ò Ö Õ Ý ÓÙÒØ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ö Ø Ì» Û Ô Ö Ø Ë» Ë» Ì» ÍÊ Ö Ø Ì» ¼ ÍÊ Û Ô Ö Ø ¼» ¼ ÂÈ Ö Ø Ì» ¼ ÂÈ Û Ô Ö Ø Ë» Ë» Ì» È Ö Ø Ì» È Û Ô Ö Ø Ë» Ë» Ì» ÍË Ö Ø Ì» ¼ ÍË Û Ô Ö Ø Ë» Ë» ¼» ¼ º¾º½ Ì ÓÖØ Ò Ó Ø Û Ô ÙÖÚ Ì ÓÖØ Ò Ó Ø Û Ô ÙÖÚ ÓÙØ ØÓ Ø Ö ÑÓÒØ ÓÒ Ø ÓÚ ÖÒ Ø ÓÒ ¹ÑÓÒØ ØÛÓ¹ÑÓÒØ Ò Ø Ö ¹ÑÓÒØ ÔÓ Ø Ö Ø º Ì ÓÖع Ò ÔÓ Ø Ö Ø Ö Ò Ö ÒØÐÝ Þ ÖÓ¹ÓÙÔÓÒ Ö Ø Ò Ò ÓÒÐÝ ÓÒÚ ÖØ ØÓ Ø ÙÖÖ ÒÝ Û Ô Ö Ø ÓÑÔÓÙÒ Ò Ö ÕÙ ÒÝ Ò Ý ÓÙÒØ ÓÒ¹ Ú ÒØ ÓÒº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÐÚ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ Óѹ ÔÓÙÒ Þ ÖÓ Û Ô Ö Ø Ö µ Ö Ø Ý ÐÒ ½ Ö Ø Ø Ý Ñ Ø Ñ ½µ Û Ö Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ý Ö Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø Ó ÖÚ Ñ Ö Ø ÔÓ Ø Ö Ø Ø Ñ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÒÙÑ ÖÓ Ý ØÓ Ñ ØÙÖ ØÝ Ò Ø Ý Ö ÔÖ ÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ý Ò Ý Ö Ô ÓÖ Ò ØÓ Ø Ý ÓÙÒØ ÓÒÚ Ò¹ Ø ÓÒ Ù º ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ ÒØ Ö Ø Ö Ø Ö Ù ÓÖ ÓÒ Ø ÒÝ Û Ø ÓØ Ö Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Öº º¾º¾ Ì Ñ Ð Ö Ó Ø Û Ô ÙÖÚ Ì Ñ Ð Ö Ó Ø Û Ô ÙÖÚ ÙÔ ØÓ ØÛÓ Ý Ö Ö Ú ÖÓÑ Ø Ö Ê Ö Ø ÓÖ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø º Ê Ö ÔÖ Ö Ð Ø Ý

14 ÖÖÝ Ü Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ ØÓ ØØÐ Ñ ÒØ Ò ØØÐ Ø Ñ ØÙÖ ØÝ Û Ö ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø Ú Ü ØØÐ Ñ ÒØ Ø Ò Ö Ñ Ö ØÓ Ñ Ö Ø Ðݺ Ê ÓÖ ÑÓ Ø ÙÖÖ Ò ÓÛ Ú Ö Ö ÒÓØ Ó ÖÚ Ð ÓÖ Ù«Ö ÖÓÑ Ð Ó Ð ÕÙ Øݺ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø Ö Ü Ò ØÖ Ö Ò Ö Ò Ø Ñ ÑÓÖ ÙÒ ÓÖÑ Ð ÕÙ Ò ØÖ Ò Ô Ö Òغ ÜØÖ Ø Ò ÓÖÛ Ö Ö Ø ÖÓÑ ÙØÙÖ Ö Ø Ö ÕÙ Ö ÓÒÚ Ü ØÝ Ù ØÑ Òغ ÁØ Ò Ù ØÑ ÒØ ÓÖ Ø «Ö Ò Ò ÓÒÚ Ü ØÝ Ö Ø Ö Ø Ó ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø Ò ÓÖÛ Ö Ö Ø º ÅÓ Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø ÙØÙÖ Ú Þ ÖÓ ÓÒÚ Ü ØÝ Ü Ô ÝÓ«Ô Ö ÔÓ ÒØ Ò Ö Ö Ð Ó Ø Ð Ú Ð Ó ÙÒ ÖÐÝ Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø Û Ö Ê Ö ÓÒÚ Ü Ò ØÖÙÑ ÒØ º Ì ÓÒÚ Ü ØÝ ÔÓ Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø ØÓ Ø ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø Ñ ØÙÖ ØÝ Ò Ó Ø Ñ Ò ØÙ Ó ÓÒ ØÓ ØÛÓ ÔÓ ÒØ ÓÖ Ñ ØÙÖ Ø ÖÓÙÒ ÓÒ Ý Ö Ö Ù ÐÐÝ ÒÖ Ò Û Ø Ø ÖÑ ØÓ Ñ ØÙÖ Øݺ ÐÓÒ ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ê ÓÖ Û Ô Ò ÓÖØ ÔÓ Ø ÓÒ Ò ÙØÙÖ Ò Ø ÔÓ Ø Ú ÓÒÚ Ü Øݺ Ì ÓÖØ ÙØÙÖ ÔÓ Ø ÓÒ ÔÓ Ø Ú Ô ÝÓ«Û Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø Ö Ò ÐÓÛ Ö ÐÓ Û Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø ÐÐ Ø Ý Ò Ö Ò Ò Ø ÐÓÛ Ö Ö Ø º Ì Ñ Ö ØÓ Ñ Ö Ø ÔÓ Ø Ú «Ø Ó ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø Ö Ø Ò ÚÓÙÖ Ó ÓÖØ ÐÐ Ö Ó ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø º Ì ÑÙ Ø Ö ÑÓÚ ÖÓÑ ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø ÔÖ ØÓ Ö Ú Ò ÙÒ Ø Ñ ØÓÖ Ó Ø ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÖÛ Ö Ö Ø º ÓÒÚ Ü ØÝ Ù ØÑ ÒØ Ø Ñ Ø ÓÒ Ø Ñ Ø Ò Ø ÓÒÚ Ü ØÝ Ù ØÑ ÒØ Ö ÕÙ Ö Ò Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ø ÙØÙÖ Ô Ø Ó ÒØ Ö Ø Ö Ø ÙÔ ØÓ Ø ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø Ñ ØÙÖ Øݺ ÓÒÚ Ü ØÝ Ù ØÑ ÒØ ÓÖ Ú Ö Ð ÙØÙÖ Ñ Ö Ø Ö ÔÖÓÚ Ý ÖÓ Ö ÓÖ ÖÓÑ Ñ Ö Ø Ø Ú Ò ÓÖ º Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ Ø Ó ¹ ÓÐÓ Ý ØÓ Ù Ø ÀÙÐÐ¹Ï Ø ½ ¼µ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÑÓ Ð ØÓ Ø Ñ Ø Ø ÓÒÚ Ü ØÝ º ÁÒ Ø ÀÙÐÐ¹Ï Ø ÑÓ Ð Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ ÓÖ¹ Û Ö Ö Ø Ð Ø Ò ØÛ Ò Ø Ñ Ø ½ Ò Ø ¾ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ý Ö ÖÓÑ ÙÖ¹ Ö ÒØ Ø µ ÕÙ Ð Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ ÙØÙÖ Ö Ø Ð Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒÚ Ü ØÝ Ù ØÑ ÒØ ½ Ø ¾ ؽµ ½ Ø ¾ ؽµ Ø ¾ Ø ½ Ø ¾ Ø ½ ½ ½ Ø ½µ ¾ Ø ½ ¾ ¾ Ø ½ Û Ö Ø Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ò ÓÖØ¹Ø ÖÑ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÜÔÖ ÒÒÙ ÐÐÝ Ò Ø Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ø º ¾µ

15 Å Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ø Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÒÚ Ü ØÝ Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ò Ø Ñ Ø Ó Ø Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ø µ Ò Ø Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ µ Ó Ø Ò Ò ÓÖØ¹Ø ÖÑ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÜÔÖ ÒÒÙ ÐÐݺ À ØÓÖ Ð Ø Ò Ù ØÓ Ø Ñ Ø Ø Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ø º ØÝÔ Ð Ö Ò Ó Ú ÐÙ ÓÖ Ø Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ø ¼º¼¼½ ÓÖ Ò Ð Ð «Ø ØÓ ¼º½ Û ÓÙÐ Ú Ñ Ø Ö Ð «Ø º ÓÖ ÑÔÐ ØÝ ÓÒ Ø ÒØ ÙÐØ Ú ÐÙ ÓÖ Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ô ÓÙÐ ÙÑ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÐÓÓÑ Ö ÙÑ ÓÒ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ø Ó ¼º¼ º Ï ÙÑ Ø Ø Ø ÓÖØ¹Ø ÖÑ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Î ½ µ ÓÙÒØ ÓÒ ÔÖ ØÓ Ø ÔÖÓ Ö Ø Ö Ø Ø Þ Ø µ Û Ö Ö Ø Ø ÓÖØ¹Ø ÖÑ ÒØ Ö Ø Ö Ø Ø Ø Ñ Ø Ò Þ Ø Ø ÒÖ Ñ ÒØ Ó Ø Ò Ö Ï Ò Ö ÔÖÓ º È Ö Ñ Ø Ö «Ò Ô Ý Ø Ö Ø Ò Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ º ÌÓ Ø Ñ Ø Ø Î ÓÒØ ÒÙÓÙ ØÓ Ø Ø Ñ ÑÓ Ð Ø ÑÓ Ð ÑÙ Ø Ö Ø Þ º Ï Ö Ø Þ Ò Ø Ñ Ø Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ Ø Ñ ÑÓ Ð ÓÐÐÓÛ Û Ö Ö Ø ³ ÆÖ Ø ½ Ø µ Ø Á Ø ½ Æ ¼ ¾ Ø µ µ Ì Ô Ö Ñ Ø Ö Æ Ù ØÓ Ø Ñ Ø Ø Ò Ø Ú Ó Ø Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ø Û Ö Á Ø ½ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ñ Ø ½º ÁÒØ Ö Ø Ö Ø ÚÓÐ Ø Ð ØÝ Ø Ñ Ø ÓÒ Ì Ö Ö Ú Ö Ð ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ Ø Ó ¹ ÓÐÓ ÓÖ Ø Ñ Ø Ò Ø Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ µ Ó Ø Ò Ò ÓÖØ¹Ø ÖÑ ÒØ Ö Ø Ö Ø º ÌÛÓ Ö Ú Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ö ÜÔÐÓÖ Ò Üغ Ì Ö Ø Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÛ ÖÓÑ Ø Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓ º ÁØ Ø Ñ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó ÓÖØ¹Ø ÖÑ ÒØ Ö Ø Ö Ø Ù Ò Ø Ê À ½ ½µ ÑÓ Ð ¾ Ø «¾ Ø ½ ¾ Ø ½ µ

16 Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò ØÝ Ó Ö Ø Ö Ø Á Ø ½µ ½ Ô ÜÔ ¾ Ø ¾ ¾ Ø ¾ Ø ¾ Ì ÐÓ ¹Ð Ð ÓÓ ÙÒØ ÓÒ Û Ö Æ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ó ¹ ÖÚ Ø ÓÒ Ä Æ Ø ½ ÐÓ Ö Ø Á Ø ½µ Ø Ò Ñ Ü Ñ Þ ÒÙÑ Ö ÐÐÝ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö º Å Ü Ñ Þ Ò Ø ÐÓ ¹Ð Ð ÓÓ ÙÒØ ÓÒ Ú Ø Ñ Ø Ó «Ò º Ì ÒÒÙ Ð Þ Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ ÕÙ Ð Ø Ô ¾ ¾ ÙÑ Ò Ø Ö Ö ¾ ¾ ØÖ Ò Ý Ò Ý Öº Ì ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Ù Ø ÑÔÐ ÚÓÐ Ø Ð ØÝ ÖÓÑ ÒØ Ö Ø Ö Ø Ô Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒº Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø Ô ÓÑÔÖ Õ ÔÐ Ø Û Ö Õ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ø Ø º ÔÐ Ø ÓÖ¹ Ö ÔÓÒ ØÓ Ø Ö Ø Ø Ø Ñ Ø Ò ÔÖÓÚ Ô ÝÓ«Ø Ø Ñ Ø ½ º Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø Ô ÔÖÓÚ Ò ÙÖ Ò Ò Ø Ú Ö ÙÔÛ Ö ÑÓÚ Ñ ÒØ Ò Ó Ø Ò Ö Ø Ó Ð Ø ÓÒ ÙÖ Ò ÙØÙÖ Ô Ö Ó º Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø ÔÐ Ø ÔÖÓÚ Ø Ô ÓÐ Ö Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ô ÝÓ«µ µ ÒÆ Ñ Ü Ê Ê Ü ¼µ µ Û Ö Ò ÒÓØ ÔÐ Ø ÒÓØ ÓÒ Ð Ê Ü ÒÓØ Ø Ô Ö Ø Ê Ø Ö Ø Ö Ø Ø Ø Ñ Ø Ò Æ Ø ½ Ø º Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø ÔÐ Ø Ñ Ö Ø Ú ÐÙ Ó ÖÚ Ð ÙÑ Ò Ê ÐÓ ÒÓÖÑ Ð Ø ÑÔÐ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÔÐ Ø ÚÓÐ Ø Ð ØÝ Ò ÓÑÔÙØ Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ø Ð ¹ Ë ÓÐ ÑÓ Ð ÀÙÐÐ ½ µ Û Ö ÒÆ È ¼ Ø ½ µ Æ ½ µ Ê Ü Æ ¾ µ ½¼µ ½ ÐÒ Ê Ü µ ¾ Ø ¾ Ô Ø

17 ¾ ½ Ô Ø È ¼ ص Ø ÔÓØ ÔÖ Ó Þ ÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÓÒ Ô Ý Ò ½ Ø Ø Ñ Ì º ÒÓØ Ø ÓÖÛ Ö Ö Ø ÓÖ Ø Ô Ö Ó ØÛ Ò Ø Ò Ø ½ º Æ Üµ Ø ÙÑÙÐ Ø Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Û Ö Ü Æ ¼ ½µº Ì ÚÓÐ Ø Ð ØÝ ÓÐÚ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ØÛ Ò Ø Ò Ø ½ Ì Ø Ñ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÑÔÐ ÚÓÐ Ø Ð ØÝ ÓÖ Ø Ô Ö Ó ØÛ Ò Ø Ò Ø ½ Ò Ø Ñ Ò Ö Ú Ö ÓÒ Ö Ø Ö Ù Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ Û Ø Ø ÀÙÐÐ¹Ï Ø ÑÓ Ð ØÓ Ù Ø ÓÖ Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø ÙØÙÖ ÓÒÚ Ü ØÝ º ÙØÙÖ Ö Ø Û Ø Ñ ØÙÖ Ø ÖÓÑ Ø Ü¹ÑÓÒØ ØÓ Ø ØÛÓ¹Ý Ö Ø Ñ ÓÖ ÞÓÒ Ö Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù º ÓÖ ÙÖÖ Ò Û Ø ÐÝ Ð ÕÙ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÙØÙÖ Ñ Ö Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø ÙØÙÖ ÓÙÐ Ù ÓÙØ ØÓ Ú Ý Ö º ÙØÙÖ ÔÖ ÙØÙÖ ÔÖ Ö ÕÙÓØ ½¼¼ ÙØÙÖ ÒØ Ö Ø Ö Ø ½¼¼µº Ì ÕÙ ÖØ ÖÐÝ ÓÑÔÓÙÒ ÙØÙÖ ÒØ Ö Ø Ö Ø Ù Ø ÓÖ ÓÒÚ Ü ØÝ Ö ÓÒÚ ÖØ ØÓ ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ Þ ÖÓ Ö Ø ÓÐÐÓÛ º ÓÒÚ ÖØ Ø ÕÙ ÖØ ÖÐÝ ÓÑÔÓÙÒ ÙØÙÖ Ö Ø ØÓ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ Óѹ ÔÓÙÒ ÙØÙÖ Ö Ø Ù Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½µ Û Ö Ø Ñ ÕÙ Ð Ø ÙØÙÖ ³ ÖÙ Ð Ô Ö Ó «Ö Ò Ò Ý ØÛ Ò ØÛÓ ÓÒ ÙØ Ú ÙØÙÖ ÓÒØÖ Ø µº Ì ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ ÙØÙÖ Ö Ø Ø Ò ÓÒÚ ÖØ ØÓ ÓÒØ Ò¹ ÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ Þ ÖÓ Ö Ø Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö ¾ Ö Ø ¾ Ø ½ µ Ö ½ Ø ½ Ø ¾ ½½µ Û Ö Ö Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ ÙØÙÖ Ö Ø ÓÖ Ø Ô Ö Ó ØÛ Ò Ø ½ Ò Ø ¾ Ò Ö ½ Ò Ö ¾ Ö Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ Þ ÖÓ Ö Ø ÓÖ Ñ ØÙÖ Ø Ø ½ Ò Ø ¾ Ö Ô Ø Ú Ðݺ º¾º Ì ÐÓÒ Ò Ó Ø Û Ô ÙÖÚ Ì ÐÓÒ Ò Ó Ø Û Ô ÙÖÚ ÓÙØ ØÓ Ø Ò Ý Ö Ö Ú Ö ØÐÝ ÖÓÑ Ó ÖÚ Ð ÓÙÔÓÒ Û Ô Ö Ø º Ì Ö Ò Ö ÔÐ Ò Ú Ò ÐÐ ÒØ Ö Ø Ö Ø Û Ô Û Ø Ü Ö Ø Ü Ò ÓÖ Ó Ø Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø º Ì Ü Û Ô Ö Ø Ö ÕÙÓØ Ô Ö Ö Ø Ò Ö Ù Ù ÐÐÝ ÓÑÔÓÙÒ Ñ ¹ ÒÒÙ ÐÐÝ ½¼

18 Ì Ð ½µº Ì ÓÓØ ØÖ Ô Ñ Ø Ó Ù ØÓ Ö Ú Þ ÖÓ¹ÓÙÔÓÒ ÒØ Ö Ø Ö Ø ÖÓÑ Ø Û Ô Ô Ö Ö Ø º ËØ ÖØ Ò ÖÓÑ Ø Ö Ø Û Ô Ö Ø Ú Ò ÐÐ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ Þ ÖÓ Ö Ø ÓÖ Ø ÓÙÔÓÒ ÓÛ ÔÖ ÓÖ ØÓ Ñ ØÙÖ ØÝ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ Þ ÖÓ Ö Ø ÓÖ Ø Ø ÖÑ Ó Ø Û Ô ÓÓØ ØÖ ÔÔ ÓÐÐÓÛ Ö Ì ÐÒ ½¼¼ È Ì Ñ Ñ Ñ Ö Ø µ ½¼¼ Ñ Ì ½¾µ Û Ö Ñ Ø Û Ô Ô ÝÑ ÒØ Ö ÕÙ ÒÝ Ô Ö ÒÒÙÑ Ø ÓÙÔÓÒ Ô Ö ÒÒÙÑ Û ÕÙ Ð ØÓ Ø Ó ÖÚ Û Ô Ö Ø Ø Ñ Ø Û Ô ÒÓØ ÓÒ Ð Ò Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ Þ ÖÓ Ö Ø ÓÖ Ø Ñ Ø º Ì ÓÓØ ØÖ ÔÔ ÒØ Ö Ø Ö Ø Ö Ì Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ Þ ÖÓ Ö Ø ÓÖ Ø Ñ Ì º ÈÖÓ Ö Ò Ö ÙÖ Ú ÐÝ ÐÓÒ Ø Ó ÖÚ Û Ô Ö Ø ÒØ ÖÔÓÐ Ø Ò ¹ ØÛ Ò Ñ Ö Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ÓÖÑ Ø ÓÑÔÐ Ø ÐÓÒ Ò Ó Ø Û Ô ÙÖÚ º º ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ì Ö ÒÓ Ò Ð ÓÖÖ Ø Û Ý ØÓ Ð Ò ÔÓ Ø ÙØÙÖ Ò Û Ô ÒØ Ö Ø Ö Ø ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÓÑÔÐ Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÛ Ú Ö Ú Ö Ð ÙÒ¹ Ñ ÒØ Ð Ö Ø Ö Ø Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÓÙÐ ÓÐÐÓÛ ØÓ Ò ÙÖ Ý Ð ÙÖÚ Ú Ð Øݺ Ì Ö Ú Ý Ð ÙÖÚ ÓÙÐ ÓÒ Ø ÒØ Ò ÑÓÓØ Ò ÓÙÐ ÐÓ ÐÝ ØÖ Ó ÖÚ Ñ Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ º ÀÓÛ Ú Ö ÓÚ Ö¹ ÑÓÓØ Ò Ø Ý Ð ÙÖÚ Ñ Ø Ù Ø Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ó Ú ÐÙ Ð Ñ Ö Ø ÔÖ Ò Ò¹ ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì Ø Ñ Ò Ö Ø Ñ Ò Ø Ø Ù Ó ÑÓÖ Ú Ò ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ý Ð ÙÖÚ ÑÓ Ð Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÔÖ Ò Ö Ú Ø Ú Ù Ø Æ Ð ÓÒ Ò Ë Ð ½ µ Ò ËÚ Ò ÓÒ ½ µ ÙÒØ ÓÒ º Ì ÙÒØ ÓÒ Ø Ø Ñ Ö Ø Ø Ú ÖÝ ÐÓÓ ÐÝ Û ÔÔÖÓÔÖ Ø ÓÖ ÜØÖ Ø Ò ÜÔ ¹ Ø Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ò ÐÝ ÖÓ ÓÙÒØÖ ÙØ ÒÓØ ÔÔÖÓÔÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ø ÔÖ Ò º Ì Ñ Ö Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ò ØÓ Ù Ú Ö Ð ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ò Ö Ø ÓÑÔÐ Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ø Ø ÐÓ ÐÝ Ñ Ñ Ø Ó ÖÚ Ñ Ö Ø Ø ÓÖ Ñ Ö Ò ØÓ Ñ Ö Ø ÔÙÖÔÓ º Ì ÑÓ Ø ÔÖ Ú Ð ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ù Ò ÔÖ Ø ØÓ Ö Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÒÐÙ Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ò Ù ÔÐ Ò º ÓÖ ÓØ Ö ÒÓÒ¹Ð Ò Ö ÙÖÚ ÑÓ ÐÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ë ØÝ Ø ½ µº ½½

19 º º½ È Û Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ÐÐ Ó ÖÚ Ñ Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ý ØÖ Ø Ð Ò ØÓ ÓÖÑ ÓÑÔÐ Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º Ì Ú ÐÙ Ó Ò Û Ø ÔÓ ÒØ Ò ¹ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÔÓ Ø ÓÒ ÐÓÒ ØÖ Ø Ð Ò ØÛ Ò Ó ÖÚ Ñ Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ º Ä Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ÑÔÐ ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÐÓ ÐÝ ØÖ Ó ¹ ÖÚ Ñ Ö Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ø Ò ØÓ ÔÖÓ Ù Ò ÖÓÙÒ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Û Ö Ø Ý Ð ÙÖÚ Ò Ò ÐÓÔ º Ì Ö ÓÖ Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø ÓÖ ÑÓ Ð Ò Ý Ð ÙÖÚ Ø Ø Ò ÐÓÔ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ò Ü Ø Ò ÒØ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÙÖÚ ØÙÖ º ÐÐÙ ØÖ Ø Ò ÔÔ Ò Ü ¾ ÙÖ ¾º½ ØÓ ¾º Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÒÓØ Ö Ø Ö Þ Ý ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ Ò Ò ÐÓÔ ÒÓÖ Ó Ø Ü Ø Ò ÒØ ÙÖÚ ØÙÖ º ÓÒ ØÖÙØ Ò Ô Û Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ È Û Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓ¹ Ð Ø ÓÒ Ò ÔÖ ÒØ Ò ÐÓ ÓÖÑ Û ÑÔÐ Ø ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ º Ø Ø µ Ê Øµ Ê Ø µ Ø ½ Ø µ Ê Ø ½µ Ê Ø µ ½ µ À Ö Ø Ñ Ö Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò Ü Û Ø Ø Ñ ØÓ Ñ ØÙÖ ØÝ Ó Ø Ò Ê Øµ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ñ ØÙÖ ØÝ Ø Û Ö Ø Ø Ø ½ º º º¾ È Û Ù ÔÐ Ò ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Í Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÙÒØ ÓÒ Ø Ø Ô Ø ÖÓÙ Ø Ó ÖÚ Ñ Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ Ö Ø ØØ ÑÓÓØ Ý Ð ÙÖÚ Ø Ø Ó ÒÓØ Ó ÐÐ Ø Û Ð ÐÝ ¹ ØÛ Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ º ÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ø Ö Ù Ò Ð ¹ÓÖ Ö ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ó Ö Ò ½ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó ÖÚ Ø ÓÒ µ ÓÖ Ô ØÓ Ø Ö ÐÓÛ¹ÓÖ Ö ÔÓÐÝÒÓÑ Ð º º ÕÙ Ö Ø Ù µº Ì Ú ÒØ Ó Ù Ò ÒÙÑ Ö Ó ÐÓÛ Ö¹ÓÖ Ö ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÔÐ Ò µ Ø Ø Ø ÜØÖ Ö Ó Ö ÓÑ Ò Ù ØÓ ÑÔÓ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ØÖ ÒØ ØÓ Ò ÙÖ ÑÓÓØ Ò Ò ÔÖ Ú ÒØ Û Ð Ó ÐÐ ØÓÖÝ Ô ØØ ÖÒ ØÛ Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ º Ì Ô Û Ù ÔÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ó Ø ÖÓÙ ÐÐ Ó ÖÚ Ø ÔÓ ÒØ Ò Ö Ø Ý Ò Ø ÓÒ Ø ÑÓÓØ Ø ÙÖÚ Ø Ø Ø Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò ÚÓ Ò º ÓÒ ØÖÙØ Ò Ô Û Ù ÔÐ Ò ÌÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø Ó Ù ÔÐ Ò Ð Ø Ø ÙÒØ ÓÒ Ê Øµ ÒÓØ Ø Ù ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ó Ø Û Ø Ø Ø Ñ ÒØ Ø Ø ½ ½¾

20 Ê Øµ Ø Ø µ Ø Ø µ ¾ Ø Ø µ Ö ½ µ Û Ö Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ñ Ö Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ñ Ö Ø Ó ÖÚ ¹ Ø ÓÒ ÒÓØ ÔÓ Òص Ò Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø Ñ ØÓ Ñ ØÙÖ ØÝ Ó Ñ Ö Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ º Ì Ö Ö Ò Ñ Ö Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò ½ ÔÐ Ò Ò Ø Ö Ó Æ ÒØ Ô Ö ÔÐ Ò º ÇÚ Ö ÐÐ Ø Ö Ö Ò ÙÒ ÒÓÛÒ Ó Æ ÒØ º Ì Ó Æ ÒØ Ó Ø Ù ÔÐ Ò ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð Ø Ì Ò Ó Ø Ò Ý ÑÔÓ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ø ½ Ø µ Ø ½ Ø µ ¾ Ø ½ Ø µ Ö ½ Ö ½ Ø Ø ½µ ¾ ¾ ½ Ø Ø ½µ ½ ¼ ½ Ø Ø ½µ ¾ ½ ¾ ¼ ½ ¼ Ò ½ Ø Ò Ø Ò ½µ ¾ Ò ½ ¼ Ì Ö Ø Ø Ó Ò ½ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ø ÔÐ Ò ÙÒØ ÓÒ Ó Ò Ô Ö ØÐÝ Ø Ø ÒÓØ ÔÓ ÒØ º Ì ÓÒ Ò Ø Ö Ø Ó ¾Ò ¾ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ö Ø Ò ÓÒ Ö Ú Ø Ú ÓÒ ØÖ ÒØ Ñ Ø ÒØ ÔÐ Ò º Ò ÐÐÝ Ø Ð Ø ¾ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ò ÔÓ ÒØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø Ø Ø Ö Ú Ø Ú ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ Ø ÓØ Ò º Ì Ð Ò Ö Ð Ö Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ó Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ò ÙÒ¹ ÒÓÛÒ Ø Ø Ò ÓÐÚ ØÓ ÔÖÓ Ù Ø ÓÔØ Ñ Ð Ô Û Ù ÔÐ Ò º ÈÖ Ø Ðº ½ µ Ö ÖÓÙØ Ò ÓÖ Ù ÔÐ Ò ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒº ½

21 º ÓÒ ÓÐ Ø ÓÒ Ì ÓÑÔÐ Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÖÑ Ý Ó Ò Ò Ø «Ö ÒØ Ô ÖØ Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ØÓ Ø Ö Ù Ò Ø Ó Ò ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ýº Ì Ò Ö ÙÐØ ÓÑÔÐ Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ø Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð ØÓÓÐ Ò Ñ Ö Ò ØÓ Ñ Ö Ø Ü ¹ ÒÓÑ ÙÖ Ø º Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÒÓØ ÙÒ ÓÖÑ ÔÖ Ø º Ì Ù Ø ØÙØ Ð ÒÔÙØ ÓÚ ÖÐ ÔÔ Ò Ò ØÖÙÑ ÒØ Ñ ØÙÖ ØÝ Ø ÒÓÒ ¹ Ø Ò ØÛ Ò «Ö ÒØ ÒÔÙØ «Ö ÒØ ÐØ ÖÒ Ø Ú ÓÖ ØÖ Ò Ø ÓÒ ÔÓ ÒØ ØÛ Ò «Ö ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ò Ú Ö ØÝ Ó Ò ØÖÙÑ ÒØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÐÐ ÓÑ Ò ØÓ ÓÖÑ Ú Ö ØÝ Ó ÔÐ Ù Ð Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º Ì ÑÓ Ø ÔÖÓÑ Ò ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÖÓÙÒ Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö ØÛ Ò ÒÔÙØ Ô ÐÐÝ Ü Ø Ò ÔÔ Ò Ü ¾ ÙÖ ¾º º Ì ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ô ÐÐÝ ÖÓÙÒ Ø ØÛÓ¹Ý Ö Ñ Ö Ð ÑÓÓØ Ò Ò Ò Ó ÐÐ ØÓÖÝ Ô ØØ ÖÒ Ó ÖÚ Ð º Ë Ú Ö Ð ÔÓ Ð ÓÐÙØ ÓÒ ÒÐÙ Ù Ò «Ö ÒØ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÖ «Ö ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ù ØÑ ÒØ ØÓ Ø Ø Ó Ö Ø ÙØ Ð Þ º ÁÒ Ò Ö Ð Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ø Ò ØÓ ÓÔØ Ø Ö ÓÛÒ ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ù º ÀÓÛ Ú Ö ÓÚ Ö¹ Ù ØÑ ÒØ Ò ÓÚ Ö¹ ÑÓÓØ Ò Ó Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ò ÓÙÒØ ÖÔÖÓ ÙØ Ú º Ý Ð Ñ Ò Ø Ò Ú Ö Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ð ÔÖ ¹ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ñ Ø ÑÓÓØ Û Ýº Ì Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ñ ÓÖ ÙÖÖ Ò Ö ÔÖ ÒØ Ò ÔÔ Ò Ü ¾º ÁÒ Ò Ö Ð ÓØ Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ò Ô Û Ù ÔÐ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ò Ö Ø Ñ Ð Ö Þ ÖÓ Ò ÓÖÛ Ö Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö ÞÓÓÑ Ò Ò ÓÒ Ö Ð Ø Ú ÐÝ ÙÒ Ø Ð Ö Ó Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ò Ø Ø Ø ØØ Ö Ø Ó Ô Û Ù ÔÐ Ò ÓÚ Ö Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ò ÔÖ ÖÚ Ò Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÙÖÚ ØÙÖ Ò ÑÓÓØ Ò º Æ Ú ÖØ Ð Ù ÔÐ Ò Ñ Ý ÔÖÓ Ù ÒÓÒ Ø ÒØ ÓÖ ÑÔÐ Ù Ð ÓÖÛ Ö Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ù Ü Ø Ø Ø ÐÓÒ Ò Ó ÔÔ Ò Ü ¾ ÙÖ ¾º º Ø Ö Ø Ñ Ø Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ø ÑÔÓ Ð ØÓ Ø ÖÑ Ò ÔÖ ÐÝ Û Ø Ñ Ø ÖÚ ØØ Ö Ò Ñ Ö º Ì Û Ô Þ ÖÓ Ò ÓÖÛ Ö Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ñ ÓÖ ÙÖÖ Ò Ö ÑÙ ÑÓÓØ Ö Ò ÓÒ Ø ÒØ Ø Ò Ø Ó ÓÖ Ø Ð ¹ÔÖ Ú Ð ÒØ ÙÖÖ Ò º Ì ØØÖ ÙØ Ö Ø Ö Þ ÑÓÖ Ð ÕÙ Ú ÐÓÔ Ò Ô Ö Ñ Ö Ø º ½

22 ÓÒÐÙ ÓÒ Ì Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ô ÚÓØ Ð Ð Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ò Ü ¹ ÒÓÑ ÔÖÓ ¹ ÙØ Ñ ÙÖ Ò Ø Ö Ð Ø Ú Ú ÐÙ Ó Ø Ð Ò Ñ ÙÖ Ò ÒØ Ö Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ º Ì Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ð Ó Ó«Ö Ñ ÒÝ Ú ÒØ ÓÚ Ö Ø ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º Ì Ô Ô Ö ÓÙØÐ Ò Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ ¹ Ö Ú Ò Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º Ì Ö Ú Þ ÖÓ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ù ØÓ ÔÖ ØÓ Ñ Ö Ø Ò Ò Ð Ò ØÖÙÑ ÒØ Ý Ø Ñ Ø Ò Ò ÓÙÒØ Ò Ø Ö ÙØÙÖ ÓÛ ØÓ Ö Ú Ø Ö ÔÖ ÒØ Ú ÐÙ º Ì «Ö ÒØ Ø Ñ Ù Ø Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ö ÜØÖ Ø ÖÓÑ «Ö ÒØ Ñ Ö Ø Ö Ø Ò Ò¹ ØÖÙÑ ÒØ º Ì Ú Ö ØÝ Ó ÔÐ Ù Ð ÜØÖ Ø ÓÒ Ò ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ú Ð Ð ØÝ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÖ Ú ÒØ Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÙÒ ¹ ÓÖÑ Æ ÒØ Ý Ð ÙÖÚ º Ì ÓÙØÐ Ò ÑÓ Ð Ö ÙÐÐÝ ÔÖ ÖÚ Ú Ö Ø ÓÒ Ò Ñ Ö Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ö Ý Ñ ÒØ Ò Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ò ÒØÖÓ Ù Ò ÙÖ Û Ò Ø Ö Ò ¹ ÒØ ÙÖÚ ØÙÖ Ò Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ô Ö ÓÖ ÒÓ Ý Ø º Ù ÔÐ Ò ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò Ñ Ý ÔÖÓ Ù ÒÓÒ Ø ÒØ ÓÖ ÑÔÐ Ù Ð ÓÖÛ Ö Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º Ì ÑÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ö Ó Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ø Ò ØÓ Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö ØÛ Ò Ø Ñ Ù Ø º Æ Ú ÖØ Ð Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ò Ù ÔÐ Ò Ö Ø ÑÓ Ø ÔÖ Ú Ð ÒØ Ý Ð ÙÖÚ Ò Ö Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ù Ò Ø Ñ Ö ØÔÐ ÓÖ Ñ Ö Ò ØÓ Ñ Ö Ø ÔÙÖÔÓ º ÌÓ Ø Ñ Ö ¹ØÓ¹Ñ Ö Ø ÔÖ Ø Ø Ö ÓÒ Ø ÒØ Û Ø Ø Ñ Ö ØÔÐ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ù Ø Ô ÒÔÙØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ñ Ý Ú ÐÓÔ ÑÓÖ ÖÓ Ù Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ö Ú Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÒØ ¹ Ý Ò Ñ ÔÖ ÙÖ Ø Ù ÑÙÐØ ÔÐ ØÓÖ ÑÓ Ðº ÙÆ ½ µ ÙÑÑ Ö Þ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÑÓ Ð º Ï Ø Ø Þ Ó Ö Ð Ø Ö Ò Ò Ø Û ØÓ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ Ù Ò ÓÒ Ò Ö Ò ÔÖ ÚÓÐ Ø Ð Ø Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö Ð Ø Ú ØÓ ÓÚ ÖÒ¹ Ñ ÒØ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÑ Ò Ð ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ö Ð Ò Ø ØÙ ÓÚ ÖÒÑ Òع ÔÓÒ ÓÖ ÒØ ÖÔÖ ÙÒ Ö Ö Ú Û ËØ ÒÓ ¾¼¼¼µ Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÑ Ò ÑÓÖ Ò Ù ÒØ Ðº Ú Ò Ø ÓÚ ØÖ Ò Ò ¹ Ò Ò Ð Ñ Ö Ø Ø ÑÔÓÖØ Ò Ó Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Ò Ñ Ö ÓÖ ÔÖ Ò Ü ¹ ÒÓÑ ÔÖÓ ÙØ Ò ÓÖ ÓÑÔ Ö Ø Ú ÕÙ ØÝ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÜÔ Ø ØÓ ÒÖ º ÕÙ Ø Ö Ú ÐÙ Ò Ø ÓÒ Ø ÖÓÙ Ø Ö Ú Ö ÔÖ ØÓ ÖÒ Ò Ö Ø Ó ØÓ ÓÚ ÖÒ¹ Ñ ÒØ Ý Ð º Ï Ø Ø Ö Ò ÖÓÐ Ó ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÓÒ Ò Ñ Ö ÓÖ Ü ¹ ÒÓÑ Ø Ò Ø Ö ÒÖ ÔÖ ÚÓÐ Ø Ð ØÝ Ò Ö ØÝ Ø Û Ô Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ Û ÓÛ Ö Ø Ö Ø Ð ØÝ Ò Ð Ù Ø ØÙØ º ½

23 Ê Ö Ò ËØ ÒÓ ÅºÌº ¾¼¼¼º ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ËÔÓÒ ÓÖ ÒØ ÖÔÖ ÐÐ Ò º ËØ Ò Ö Ò ÈÓÓÖ³ ÓÑÑ ÒØ Öݺ Æ ËØ Ò Ö Ò ÈÓÓÖ³ Ï Ò Öº ÙÆ º ½ º ËÔ Ð Ê ÔÓ Ê Ø º ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ò Ò ½º ÙÆ º ½ º ÝÒ Ñ Ø ÈÖ Ò Ì ÓÖÝ ¾Ò Ø ÓÒº Æ ÈÖ Ò ØÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ º Ð Ñ Ò Åº ¾¼¼¼º Ì Ò Ñ Ö ÍºËº ÌÖ ÙÖÝ Å Ö Ø Ê ÒØ È Ö¹ ÓÖÑ Ò Ò ÈÓ Ð ÐØ ÖÒ Ø Ú º Ê Æ ÓÒÓÑ ÈÓÐ Ý Ê Ú Û ÔÖ Ðµº ÀÙÐРº Ò º Ï Ø º ½ ¼º ÈÖ Ò ÁÒØ Ö Ø Ê Ø Ö Ú Ø Ú Ë ÙÖ Ø º Ì Ê Ú Û Ó Ò Ò Ð ËØÙ º ÀÙÐРº º ½ º ÇÔØ ÓÒ ÙØÙÖ Ò ÇØ Ö Ö Ú Ø Ú Ø Ø ÓÒº Æ ÈÖ ÒØ ¹À ÐÐ ÁÒº ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÛ Ô Ò Ö Ú Ø Ú Ó Ø ÓÒ ÁË µº ½ º ÁË Ö Ø Ö Ú Ø Ú Ò Ø ÓÒ º Æ ÁË º ÂÓÖ Ò º º Ò Ëº º ÂÓÖ Òº ½ º ËÔ Ð Ê ÔÓ Ê Ø Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ò Ò ¾ µ Ñ Öµº Ã Ö Ó º Ò º ÆÓÚ º ½ º ÓÒÚ Ü ØÝ ÓÒÙÒ ÖÙÑ º Ê ½¼ Å Ö µº Å ÐÞ ºÅº ½ º ÁÒØ Ö Ò ÁÒØ Ö Ø Ê Ø Ì ÖÑ ËØÖÙØÙÖ ÁÒ ØÓÖ º Æ Ö Ð Ê ÖÚ Ò Ó Æ Û ÓÖ Å Ö µº Æ Ð ÓÒ ºÊº Ò º º Ë Ðº ½ º È Ö ÑÓÒ ÓÙ ÅÓ ÐÐ Ò Ó Ð ÙÖÚ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ù Ò ¼ µº ÈÖ Ïº ˺ Ì Ù ÓÐ Ý Ïº Î ØØ ÖÐ Ò Ò º Ð ÒÒ Öݺ ½ º ÆÙÑ Ö Ð Ê Ô Ò ¾Ò Ø ÓÒº Æ Ñ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ º ÊÓ ÖØ ÏºÃº ½ º ÙØÙÖ ÇÔØ ÓÒ Ò ËÛ Ô Ö Ø ÓÒº Å Ð Û ÐÐ ÈÙ Ð Ö ÁÒº Ë ØÝ Ø º ½ º Ê Å Ò Ñ ÒØ Ò Ò Ò Ð Ö Ú Ø Ú º Æ Å Ö Û¹À ÐÐ ÁÒº ½

24 ËÚ Ò ÓÒ Äº º ½ º Ø Ñ Ø Ò Ò ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ò ÓÖÛ Ö ÁÒØ Ö Ø Ê Ø ËÛ Ò ½ ¾¹ º ÈÊ Ù ÓÒ È Ô Ö ½¼ ½ ÇØÓ Öµº Ì Ó Ð º Ò º Ë Ò º ¾¼¼¼º Ì ÇÙØÐÓÓ ÓÖ ËÛ Ô À Î ¹ Ð º Æ ÂÈ ÅÓÖ Òº ͺ˺ ÓÒ Ö ÓÒ Ð Ù Ø ÇÆ º ½ º Ì ÓÒÓÑ Ò Ù Ø ÇÙØÐÓÓ Ò ÍÔ Ø º ÂÙÐݵº ΠǺ ½ º Ò ÕÙ Ð Ö ÙÑ Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ò Ò Ð ÓÒÓÑ º ½

25 ÔÔ Ò Ü ½ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ø ÑÓ Ø ÓÑÑÓÒÐÝ Ù ÒÔÙØ ØÓ Ö Ú ÓÑÔÐ Ø Û Ô ÙÖÚ Ø ÖÑ ØÖÙØÙÖ ÓÖ «Ö ÒØ ÙÖÖ Ò Ò Ò ÓÐÐ Ö µ ÁÒØ Ö Ò ÓÚ ÖÒ Ø Ò Ò Ò Ö Ø º Ò Ö³ ÔØ Ò ÓÙØ ØÓ Ø Ö ÑÓÒØ º ÙØÙÖ ÓÙØ ØÓ ØÛÓ Ý Ö º ËÛ Ô Ö Ø ÓÙØ ØÓ Ø Ò Ý Ö º ÙÖÓÔ Ò ÓÐÐ Ö Íʵ ÁÒØ Ö Ò ÓÚ ÖÒ Ø Ò Ò Ò Ö Ø º ÁÒØ Ö Ò ÔÓ Ø Ö Ø ÓÙØ ØÓ Ø Ö ÑÓÒØ º ÄÁ Ø Ö ¹ÑÓÒØ ÍÊÁ ÇÊ ÙØÙÖ ÓÖ ÙÖÓ ÄÁ ÇÊ ÙØÙÖ ÓÙØ ØÓ ØÛÓ Ý Ö º ËÛ Ô Ö Ø ÓÙØ ØÓ Ø Ò Ý Ö º Â Ô Ò Ò ÂÈ µ ÁÒØ Ö Ò ÓÚ ÖÒ Ø Ò Ò Ò Ö Ø º ÁÒØ Ö Ò ÔÓ Ø Ö Ø ÓÙØ ØÓ Ø Ö ÑÓÒØ º Å Ø Ö ¹ÑÓÒØ Ò ÄÁ ÇÊ ÙØÙÖ ÓÙØ ØÓ ØÛÓ Ý Ö º ËÛ Ô Ö Ø ÓÙØ ØÓ Ø Ò Ý Ö º ½

26 ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ËØ ÖÐ Ò Èµ ÁÒØ Ö Ò ÓÚ ÖÒ Ø Ò Ò Ò Ö Ø º ÁÒØ Ö Ò ÔÓ Ø Ö Ø ÓÙØ ØÓ Ø Ö ÑÓÒØ º ÄÁ Ø Ö ¹ÑÓÒØ ËØ ÖÐ Ò ÄÁ ÇÊ ÙØÙ ÓÙØ ØÛÓ Ý Ö º ËÛ Ô Ö Ø ÓÙØ ØÓ Ø Ò Ý Ö º ÍË ÓÐÐ Ö ÍË µ ÁÒØ Ö Ò ÓÚ ÖÒ Ø Ò Ò Ò Ö Ø º ÄÁ ÇÊ Ü Ò ÓÙØ ØÓ Ø Ö ÑÓÒØ º ÙÖÓ ÓÐÐ Ö ÙØÙÖ ÓÖ Ê ÓÙØ ØÓ Ú Ý Ö º ËÛ Ô Ö Ø ÓÙØ ØÓ Ø Ò Ý Ö Ö ÕÙ ÒØÐÝ ÕÙÓØ ÓÚ ÖÒÑ ÒØ ÓÒ Ý Ð ÓÖ Ó Ò Ò Ñ Ö Ù Ø ÓÖ Û Ô ÔÖ µº ½

27 ÔÔ Ò Ü ¾ ÙÖ ¾º½ ÍË Û Ô Þ ÖÓ ÙÖÚ ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ µ Ó ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¼ Rate (%) Linear interpolation Piecewise cubic spline Spline forward curve Linear forward curve Month ¾¼

28 ÙÖ ¾º¾ ÂÈ Û Ô Þ ÖÓ ÙÖÚ ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ µ Ó ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¼ Rate (%) Linear interpolation Piecewise cubic spline Spline forward curve Linear forward curve Month ¾½

29 ÙÖ ¾º ÍÊ Û Ô Þ ÖÓ ÙÖÚ ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ µ Ó ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¼ Rate (%) Linear interpolation Piecewise cubic spline Spline forward curve Linear forward curve Month ¾¾

30 ÙÖ ¾º Û Ô Þ ÖÓ ÙÖÚ ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ µ Ó ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¼ Rate (%) Linear interpolation Piecewise cubic spline Spline forward curve Linear forward curve Month ¾

31 ÙÖ ¾º Ä Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Û Ô Þ ÖÓ ÙÖÚ Ý ÙÖÖ ÒÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÓÑÔÓÙÒ µ Rate (%) USD CAD EUR JPY Month ÙÖ ¾º È Û Ù ÔÐ Ò ÔÓÙÒ µ Û Ô Þ ÖÓ ÙÖÚ Ý ÙÖÖ ÒÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ Óѹ Rate (%) USD CAD EUR JPY Month ¾

32 Bank of Canada Working Papers Documents de travail de la Banque du Canada Working papers are generally published in the language of the author, with an abstract in both official languages. Les documents de travail sont publiés généralement dans la langue utilisée par les auteurs; ils sont cependant précédés d un résumé bilingue Volatility Transmission Between Foreign Exchange and Money Markets Private Capital Flows, Financial Development, and Economic Growth in Developing Countries Employment Effects of Nominal-Wage Rigidity: An Examination Using Wage-Settlements Data S.K. Ebrahim J.N. Bailliu U.A. Faruqui Fractional Cointegration and the Demand for M1 G. Tkacz Price Stickiness, Inflation, and Output Dynamics: A Cross-Country Analysis Identifying Policy-makers Objectives: An Application to the Bank of Canada Probing Potential Output: Monetary Policy, Credibility, and Optimal Learning under Uncertainty H. Khan N. Rowe and J. Yetman J. Yetman Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets R. Garcia and M. Kichian Testing the Pricing-to-Market Hypothesis: Case of the Transportation Equipment Industry L. Khalaf and M. Kichian Non-Parametric and Neural Network Models of Inflation Changes G. Tkacz Some Explorations, Using Canadian Data, of the S-Variable in Akerlof, Dickens, and Perry (1996) Estimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator Quelques résultats empiriques relatifs à l évolution du taux de change Canada/États-Unis Long-Term Determinants of the Personal Savings Rate: Literature Review and Some Empirical Results for Canada GAUSS TM Programs for the Estimation of State-Space Models with ARCH Errors: A User s Guide S. Hogan and L. Pichette G. Tkacz R. Djoudad and D. Tessier G. Bérubé and D. Côté M. Kichian The Employment Costs of Downward Nominal-Wage Rigidity J. Farès and S. Hogan Copies and a complete list of working papers are available from: Pour obtenir des exemplaires et une liste complète des documents de travail, prière de s adresser à: Publications Distribution, Bank of Canada Diffusion des publications, Banque du Canada 234 Wellington Street Ottawa, Ontario K1A 0G9 234, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0G9 / Adresse électronique: WWW:

Ò ÐÝÞ Ò ÔÐÓÊ ÓÛÒÐÓ ÈÖÓ Ð Û Ø ÁÒ¹ Ø ÐÐ ÒØ Å Ò Ö À Þ Ö ËÓ Ý Ò Ò Ü Ð Ï ÖÛ ØÞ ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØ Ø Ø ÙÒ ĐÇ ÓÒÓÑ ØÖ ÀÙÑ ÓÐ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ËÔ Ò Ù Ö ËØÖº ½ ½¼½ ÖÐ Ò ËÙÑÑ ÖÝ Ì Ô Ô Ö Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø Ñ Ò Ò Ò

More information

Ø Å Ò Ò Û Ø ËØÖÙØÙÖ ÔØ Ò Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ý Ä ÔÖ Ý ÑÑ Ò Ð ÓÓÒ Ëº ÀÓÒ µ Ø Ù Ñ ØØ Ò ÙÐÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÅÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ö ¾¼¼¼ ÌÓ ÑÑ ² Ì

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÊÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Í Ò ÇÊ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÖÚ ÃÓÒ Ø ÒØ Ò ÞÒÓ ÓÚ Ò Ò ÒØ Ö ÓÖ Ú Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÐÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÛ ÓÛ ÖÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Ê µ ÑÓ Ð ÓÙÐ

More information

ØÓÖ Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÆÙÑ Ö Ò Ö Ø ÂÓ Ò ÒÒÝ Ý Ì ÓÑ ÖÖ ØÝ Þ ÂÓ Ï ÖÖ Ò Ü ÖÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø Æ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ú Ò ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ò Ö Ó Ø ØÓÖ ÖÖ Ù Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ó ÑÙÐØ ¹ Ú Ö Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð

More information

b c d bidirectional link unidirectional link

b c d bidirectional link unidirectional link Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÊÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Ö Ð ÀÓ Æ ØÛÓÖ Û Ø ÍÒ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ê Ú ÈÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù ÅÓ Ø Ó Ø ÖÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ

More information

ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ËÔ Å Ò ÓÖ Ù Ñ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ò Ì Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ì Áº ÁÚ Ò Ú Ò Îº ÄÙÑ Ð Ý ÊÓ ÓØ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò¹Å ÓÒ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ¼ ÍË ÓÖ ºÛ º Ù ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÒ Ö Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ¹ Ù Ö Ð Ø Ñ ÑÓØ ÓÒ

More information

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta USENIX Association Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta Atlanta, Georgia, USA October 10 14, 2000 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2000 by The USENIX Association

More information

ÈÖ ÔÖ ÒØ ¼ ¾¼¼¼µ ß ½ ¹ÓÑÑ Ö Ò Ø ÁÒ Ò ÁÒ ÙÖ Ò ÁÒ Ù ØÖÝ ÈÖÓ Ô Ø Ò ÙØÙÖ ÈÖ Ø Ú Ö ÙÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ Ö Ö ½¼ ÍË º ¹Å Ð Ô ÐÔ º ºÙ º Ù Ü ½ ¼ µ ¾ ¾º à ØÙÖ Ë Ò ÙÔØ Å

More information

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii)

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii) ËÀÊ ÆÃ Ò Ï Ë ÖÚ Ö ÖÑ Å Ø Ó ÓÖ Ë Ð Ð È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ ÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓ È ÓÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ ÖÒ Ð ÓÖÒ Ñ Ð Ô ÓÙÒ Ù º Ù Ô ÓÒ ¼¼½¹¾½ ¹ ¼ Ö ¼ Å Ð ÒØÓ Ú º ¼ ÄÓ

More information

ÑÔ Ö Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ÑÔÐÓÝ Ê Ø Ò Ò Ø ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ì ÓÑ Û ÒØÖ ÓÖ ÙÖÓÔ Ò ÓÒÓÑ Ê Ö Ïµ ȺǺ ÓÜ ½¼ ½ ½ Å ÒÒ Ñ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÞÛ Þ Ûº ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Á Û ÒØ ØÓ Ø Ò Å Ð Ö Ø À Ò ÓÖ ÑĐÙÒ Ò Ë Ò Ö ÓØØ Ð È Ø Ö Â ¹ Ó Ò Ù Å Ø

More information

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input()

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input() ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ ÈÓÐ Ý Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò ÐÓ º à ÖÓÑÝØ ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Ò ÐÓ ÓÔ Ò ºÓÖ Â ÓÒ Äº ÏÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ Ì ÒÓÐÓ ÁÒº Æ ÌË µ ÓÒÓÔ Ò ºÓÖ ØÖ Ø ÓÖ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÓØ Ø ÒÓ

More information

Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÄÓ ¹ Ð Ò ÄÓ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ ÐÐÙÐ Ö ÅÓ Ð ËÝ Ø Ñ Ù Ò ÉÙÓÖÙÑ Ò ÝÒ Ñ À Ò Ê Ú ÈÖ Ý ÑÙÒØ À Ò ÅÙ Ë Ò Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù

More information

Networks of Collaboration in Oligopoly

Networks of Collaboration in Oligopoly TI 2000-092/1 Tinbergen Institute Discussion Paper Networks of Collaboration in Oligopoly Sanjeev Goyal Sumit Joshi Tinbergen Institute The Tinbergen Institute is the institute for economic research of

More information

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface Ò ÓÖ ÂÌÖ Ö Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÌÖ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ö ÐÓ ³ ÑÓÖ Ñ ÖÐÓ ÖÖ Þ Ñ ÒºÙ Ô º Ö ÍÒ Ú Ö Ö Ð È ÖÒ Ñ ÙÓ ÒØÖÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ¼¹ ¼ Ê ¹È Ö Þ Ð ØÖ Ø Ý Ù Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖ ÖÚ Ö Ò Ë ÖÚ ÓÚ ÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Ë Èµ Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÓÚ

More information

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ó Ò¹ Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø È È Ò ÒÙÈ Ã Ð Â ÐÐ ½ ÂÓÒ Ø Ò Ã ØÞ ¾ ÖÙ Ë Ò Ö ¾ ½ Ì ÓÒ ÓÑÔ ÒÝ Ð ÓÒÓÑÔ ÒݺÓÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÓÐÐ È Ö µ ØÞ ºÙÑ º Ù ÓÙÒØ ÖÔ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ë ÙÖ ØÝ

More information

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô Ë Ñ ÒØ ÓÖ Ç Ä ÈÖ ¹ Ò ÈÓ ØÓÒ Ø ÓÒ Å Ö Ê Ø Ö Ò Å ÖØ Ò Ó ÓÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÈÓ Ø ¼ ¼ ¹¾ Ö Ñ Ò ÖÑ ÒÝ {mr gogolla}@informatik.uni-bremen.de ÏÏÏ ÓÑ Ô http://www.db.informatik.uni-bremen.de

More information

Ë ÓÖعÖÙÒ Ö ØÙÖÒ ÖÓÙÒ Ø ÌÖ Ó ÓÖÔÓÖ Ø ÁÒ Ö ÓÒ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËØÓ Ü Ò ËÝÐÚ Ò Ö Ö Ð Ò Ö ÓÖÝ ÂÓ Ò Å Ø Ø Ó Ò Á Ò ÌÓÒ º Ý Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÈÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ø ÐÓÒ ¹ÖÙÒ ÔÖÓ Ø Ð ØÝ Ó ØÖ Ø Ñ Ñ Ò Ø ØÖ Ó ÓÑÔ ÒÝ Ö ØÓÖ

More information

Å Ø ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ ÓÑÑÓ ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ö Ö ØÐÓÓ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ý ½ ÔÔÖÓÚ Ú Åº Ã Ñ ÌÓ ÑÝ Ñ ÐÝ Ò Ö Ò Û Ó

More information

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference USENIX Association Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference Oakland, California, USA November 5 10, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association All

More information

Universitat Autònoma de Barcelona Ö ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÝÒ Ñ ÅÓ Ð ØÓ Ø Ò ÓÖÓÒ ÖÝ ÌÖ Ò ÐÝ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ý Ê Ö Ó ÌÓÐ Ó ÅÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÙØ ÓÒÓÑ Ö ÐÓÒ ØÓ ÙÐ Ð Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÐÐ Ø ÖÖ ÂÙÒ ½ ¾¼¼½ Ö ØÓÖ

More information

ËØ Ö Ó È Ö ÓÒ ÌÖ Ò Û Ø ÔØ Ú ÈÐ Ò¹Î Û Ì ÑÔÐ Ø Ó À Ø Ò ÇÙÔ ÒÝ ËØ Ø Ø Å Ð À ÖÚ ÐÐ À ÛÐ ØØ¹È Ö Ä ÓÖ ØÓÖ ½ ¼½ È Å ÐÐ Ê º Ñ ½½ ½ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍÒ Ø ËØ Ø ØÖ Ø Ø Ó Ø Ó ÓÑÔÙØ Ò Ô Ö¹Ô Ü Ð ÔØ Ñ ÖÝ ÖÓÑ Ø Ö Ó Ñ Ö Ò Ö

More information

ÌÓÛ Ö Ò Ý¹ØӹРÖÒ Ò ÜØ Ò Ð ÈÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ë ÒØ Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ À ÖÚ Ë Ò Ð Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Ù Ø Ð À¹¾¼¼ Æ Ù Ø Ð ÖÚ º Ò Ð Ö ÙÒ Ò º Å Ý ¾¼¼½ Ñ ÙÜ Ö ÝÓÒ ÓÐ Ð Î ÖÓÒ ÕÙ Ø ÂÙ Ø Ò Ú Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ØØ

More information

Ð ØÖÓÒ ÆÓØ Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓº ¾ ¾¼¼½µ ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ð Ú ÖºÒлÐÓ Ø» ÒØ»ÚÓÐÙÑ º ØÑÐ ½ Ô ÓÐÐ Ø Ò Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÖÓÑ ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓ Ö Ñ Ú ÃÓÖØ Ò ÑÔ Ò ÌÓ Å Ð Ñ Å ØÖ ÁÒº»ÌÊ Ä ½¼½¾ À ÖÙÐ ÀÓÙ ØÓÒ Ì ÍË ¼

More information

ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ø Å Ö Ø Ò Ë Ó Ö Ú Ò ÐÓÚ Ò ¾ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ÈÖ Ì Ö ÔÓÖØ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ø ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ø Å Ö Ø Ò Ø Ò Ð ÔÖÓ Ø Ó Ø Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÙÖÖ ÙÐÙÑ Ú Ò Ø Ø ÙÐØÝ ÁÒ ÓÖÑ

More information

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion ÅÄ ÙÖÖ ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÙØÙÖ ÐÐ Ò ÓÖ Ø Ø ÓÑÑÙÒ ØÝ ËØ ÒÓ Ö È ÖÓ Ö Ø ÖÒ Ð Ò ËØ ÒÓ È Ö Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ð ØØÖÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÈÓÐ Ø Ò Ó Å Ð ÒÓ È ÞÞ Ä ÓÒ Ö Ó Î Ò ¾ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Á¹¾¼½ Ö» Ö Ø ÖÒ»Ô Ö Ó Ð ØºÔÓÐ Ñ º Ø

More information

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender ½ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ê Ð¹Ø Ñ Î Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÐ Ò Ò ÔÔÖÓ Ô Ò ÏÙ ËØÙ ÒØ Å Ñ Ö Á Û Ì ÓÑ ÀÓÙ Å Ñ Ö Á Ò ¹É Ò Ò ÐÐÓÛ Á ØÖ Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ú Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ñ ÒÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÙÐØ Ñ Ô¹ ÔÐ

More information

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and Ù Ð Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ø Ò ÐÝ Ò Ì Ø Ò Ó Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÌ ¹ Ö Ø ÒØÖÓ Ô Ö Ð Ê Ö Ë ÒØ Ì ÒÓÐÓ ¼ ¼ ÈÓÚÓ ÌÖ ÒØÓµ ÁØ ÐÝ Ö ØÓÒ ÐРغ Ø Ø Ðº º¼ ½º ½ ¾ Ü º¼ ½º ½ ½ ØÖ Øº Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ò ÒÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò

More information

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan ÔØ Ö ½ ÄÇ Á ¹ Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆ Ì ÁÆÌ Ê ÌÁÇÆ ÐÓÒ º Ä ÚÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ Ë ØØÐ Ï ½ ÐÓÒ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Ø Ã ÝÛÓÖ Ì Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÔÖÓÚ ÙÒ ÓÖÑ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÖÓ Ò ÓÙ

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ò Ø ÓÐ Ï Ö Ö Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ Í Ò Ö Ø Ý Æ Ø Ò Ð Ò Å ØØ Û ÙÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÈÓÐ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ Ù º Ù ½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ø Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ø ¾¼¼¼ ÈÊ ÂÓ ÒØ ÏÓÖ ÓÔ ÓÔ

More information

Ò ÒØ Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ø Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Èž ÖÙÒØ Ñ Ý Ø Ñ Ö ÒØÓÒ Ù ÄÙ ÓÙ Ò Ê ÝÑÓÒ Æ ÑÝ Ø ÄÁÈ ÆË ÄÝÓÒ ³ÁØ ÄÝÓÒ Ü ¼ Ö Ò º ÓÒØ Ø Ö º ÒØÓÒ Ù ÄÙº ÓÙ Ê ÝÑÓÒ ºÆ ÑÝ Ø Ò ¹ÝÓÒº Öº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö Ö Ò Û Ó¹ Ö ÔÔÖÓ ØÓ Ø

More information

Ò ÐÝ Ó ÎÓ ÇÚ Ö ÁÈ ÌÖ Æ Â Ñ ÙÖØ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÐÐÓÛ Ø Ð Ô ÓÒ ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ò Ü Ø Ò Ò Û Ù Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÖ ÑÓ Ø Ù Ö Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ð Ö Ó Ø Ú Ò ÓÖ ÐÓÒ Ø Ò ØÓÐÐ ÐÐ

More information

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Fertig,

More information

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N)

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N) Î Ð Ö Ö ÐÐ Ò ÍÒ Ú Ö Ø ÊÓÑ ÌÓÖ Î Ö Ø ÊÓÑ Á¹¼¼½ Ö ÐÐ Ò ÙÒ ÖÓÑ ¾º Ø ÝÒ Ñ ÄÓ Ð Ò Ò ÓÒ Ï ¹ ÖÚ Ö ËÝ Ø Ñ È Ð Ô Ëº Ù Á Š̺º Ï Ø ÓÒ Ê Ö ÒØ Ö ÓÖ ØÓÛÒ À Ø Æ ½¼ Ô ÝÙÙ º ѺÓÑ Å Ð ÓÐ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓ Ò Ê Ó Ñ Ð ÅÓ Ò

More information

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference USENIX Association Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference Boston, Massachusetts, USA June 25 30, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association

More information

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ ÍÈ ÇÆÌÊÇÄÄ ÍÈ Ì ÈÊÇÈ ÌÁÇÆ ÁÆ È Ê¹ÌÇ¹È Ê Æ ÌÏÇÊÃË ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ ØÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ø ÓÑÑ ØØ ÓÒ Ö Ù Ø ØÙ Ó Ø Ò ÓÖ ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Å Ñ Ñ ØÖ

More information

ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÚ Ö Ä Ñ ÔÖ Ò Ð Ô Ô ÐÓ ÓÔ Ó ÙÖ Ø Ñ Ð Ñ Ø Ò ÅÙ ÙÑ À Ö¹ Ñ Ø ÙÑ Ö Ò ÙÖØ ½ Ôº º ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ

More information

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Å Ø À Ý Ø Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ Ì À ÈÊÇ ËË Ë À ÍÄÁÆ Ì ÆËÁÇÆË

More information

Æ ÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ó ËÙÔÔÖ ÓÒ ÙÖ Ò ËÓÙÒ ËÓÙÖ ÄÓ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ËÔ Ò Æ ÙÖ Ð ÐÐ ÅÓ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ò Ò ÙÖ Öº¹ÁÒ ºµ Ò Ö ÙÐØØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒÚ Ö ØØ ÁÐÑ Ò Ù ÚÓÖ Ð Ø Ñ ½ºÇ ØÓ

More information

Ë ÓÖØ Ì ÖÑ Ú ÓÙÖ Ó È Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ Ý ÁÆ Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ ÂÙÐÝ ½ ØÖ Ø ÁÒ Ø ØÙ Ý Á ÅÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å

More information

Ź ÒØ Ð Ó Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ê ÓÒ Ò Ì Ò ÕÙ ÒØÓ ÈÖÓÓ ÈÐ ÒÒ Ò ÎÓÐ Ö ËÓÖ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò Ë Ö ÖĐÙ Ò Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ò ÈÖÓ

More information

ÈÊÇ Ê ËË ÁÆ ÌÇÅÁ ÇÊ ÅÁ ÊÇË ÇÈ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ø ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Öº Ö Öº Ò Øº Ö ÒÞ Âº Ð Ù ÙÖ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ì Ò ØÓ Ö Ø Ò Ë Ú Ö Ò ÓÖ

More information

¾Á ÁÒØ Ö Þ ÓÒ Ï Ö ÓÙ Ò Å Ò Ò ÓÖ ÒØ Ø ÖÓ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ó Ò ÒÞ ØÓ Ð ÅÍÊËÌ Ö Þ Ó ¾¼¼¼µ Ò ÐÝ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó Ñ Ø Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ì Þ Ò Ø Ö È ÓÐÓ ÓÚ Ñ ØØ Ø Á ÒÒ ËØ ÒÓ ÄÓ ÄÙ È ÐÓÔÓÐ Å ÖÓ È Ø ÐÐ Ð Ù Ó Ë

More information

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ Ý Ø ÆÓÖ ÖØ Ï Ñ ÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ

More information

Ù ØÓÑ Ö Ö ÔÓÒ Ð Ø À Ú Ð Ö À Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ú ÁÒ Ø Ø Ñ Ø Ò Ä Ñ Ø ÔÖÓ Ø ÐÛ Ý Ú Ø Ñ ½¹½ Ì Ù ØÓÑ Ö ÓÙÐ ººº ß Ú Ð Ö ÙØ Ñ Ý ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø µ Ó Û Ø» Û ÒØ º ß Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø ÖÓÙÔ ÙÖ Ò Ø ÔÖÓ Øº ß Ð ØÓ Ú

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

Ý Ø Ð Ñ ÔÖÓ Ò Û Ó Ø ÒÑ Ò Ù ØÑ ÒØÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙÑ Ò ÔØ Ø ÓÒÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ ÔÖÓ Ò µ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ Ò ÐÝ µ Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙØÓÑ Ø Ì Ò Ð Ò Ó Ñ ÓÖ Ò Ø Ò ÑÓÚ Ò Ò ØÓÖ

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

Æ ØÛÓÖ ÌÖ Æ Ú ÓÙÖ Ò ËÛ Ø Ø ÖÒ Ø ËÝ Ø Ñ ÌÓÒÝ Ð ÍÐ À Ö Ö ² È Ø Ö À ÖÖ ÓÒ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ Ó Ë Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ò Å Ò ÀÙÜÐ Ý Ù Ð Ò ½ ¼ ÉÙ Ò³ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ Ò Ð Ò ØÖ Ø Å ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ ¹Ô Ö ÓÖÑ Ò Û Ø

More information

Ê ØÖ Ú Ð Æ Ø ÅÓ Ð ÓÖ Ù Ð Ò Ð Ü Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Öº Ö Öº Ò Øº Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ Ö ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ ÔÐÓѹÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Å Ö Ó

More information

ËÓ Ö Ø ¹ Ë Ð Ð ÅÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ ËÝ Ø Ñ ÇÒ Ô ÙØ ÓÖ Å Ð ÓÐÐ Ò ÅÐ Ò Æ ØÓÚ Ò Ê ÑÓ À Ù Ð Ø Ñ ÑÒ Ö Ñ º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÂÓ Ò ËØĐ ÖÒ Ö Ò ÂÓ Ñ ÓÑ Ø Ü Ñ Ò ØÓÖ Ä ÒÒ ÖØ Ä Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ Ä ÅĐ Ð Ö

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi Working Paper 2002-13 July 2002 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2002-13 July 2002 Winter

More information

VU Amsterdam. 6 Mbit/s ATM. UvA Amsterdam

VU Amsterdam. 6 Mbit/s ATM. UvA Amsterdam Ì ØÖ ÙØ Ë Á ËÙÔ ÖÓÑÔÙØ Ö ÈÖÓ Ø À ÒÖ Ð Ê ÓÙÐ Ó Ò ÊÙØ Ö ÀÓ Ñ Ò Ö Ð Â Ó Ì ÐÓ Ã ÐÑ ÒÒ Â ÓÒ Å Ò ÊÓ Ú Ò Æ ÙÛÔÓÓÖØ ÂÓ Ò ÊÓÑ Ò ÄÙ Ê Ò Ñ ÓØ Ì Ñ ÊĐÙ Ð ÊÓÒ Ð Î Ð Ñ Ã Î Ö ØÓ Ô Ð Ò Ó ÖÓ ÐÐ ÒØ Ò Á ÓÖ ÃÙÞ Ù ÐÐ ÙÑ È ÖÖ

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

Ø Ð Ö Ø ÙÖ Ð ËÙÖÚ Ý ÊÓ Ö ÂÓ Ò ÓÒ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ĐÓØ ÓÖ Ñ Ö ½ ½ ¼ ØÖ Ø ÙÖ Ò Ø Ô Ø Ý Ö Ø Ô Ø Ó ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ ÙÒ Ö ÓÒ Ö Ô Ò Ö ÚÓÐÙ¹ Ø ÓÒ ÖÝ Ò º Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ê Ù ÁÒ

More information

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Kamal Jain Jitendra Padhye Venkat Padmanabhan Lili Qiu Microsoft Research One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. kamalj, padhye, padmanab,

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

½ È Ø¹Ä Ú Ð ÌÖ Æ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÖÓÑ Ì Ö¹½ ÁÈ ÓÒ Ù Ö Ð ËÙ ÅÓÓÒ ÖÝ Ò ÄÝÐ ÓØØÓÒ ÅÙ Ã Ò ÅÓÐÐ ÊÓ ÊÓ ÐÐ Ì Ë ÐÝ Ö ØÓÔ ÓØ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ ØÖ Æ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÔÖÓÚ ÒØ Ð Ø ÓÖ Ò ØÛÓÖ Ò Ö Ö Ò Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ñ Òغ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ö Ô Ú

More information

Æ Û È Ö Ñ ÓÖ Ù Ó ÓÒ Ö Ò Ò ÓÒ ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÎÓÁȵ Ì ËÙ Ñ ØØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ò Ø ÙÐØÝ Ó Ò Ò Ö Ò Ý Êº Î Ò Ø ÈÖ ÒØÖ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÁÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ë Ò Ò ÐÓÖ ß ¼ ¼½¾ ÁÒ ÂÙÐÝ ¾¼¼ ÓÒ ÓÒ Á ÒÓÛ Ø

More information

Ï Ö Ð ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Û Ý ÏÁÆ µ ÓÖ Ì ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ð Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ö ÒØ ÆÓ ¼ ¹ ¹ ¹ ½ ÇØÓ Ö ¾¾ ¾¼¼½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ»ÁÌÇ ¼½ ÆÓÖØ Ö Ü Ö Ú ÖÐ Ò ØÓÒ Î ¾¾¾¼ ¹½ ½ ËÙ Ñ ØØ Ý Ì Ê ÒØ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë

More information

DL reasoner Ontology Store

DL reasoner Ontology Store ËÙÔÔÓÖØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò Ø Ë Ñ ÒØ Ï ÆÁ Ä Ç ÊÄ ËÌ Æ ËÌ ÊÍ Á ËÌÍ Ê Ê ÈÀ Ä ÎÇÄ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò ÓÖÑ Ð Ö ÔØ ÓÒ Å Ø Ó Á µ Ì Ë Ñ ÒØ Ï Ù Ñ ÒØ Ø ÙÖÖ ÒØ ÏÏÏ Ý Ú Ò Ò ÓÖÑ

More information

ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ Å Ó ÓÔ Ð ØÖÓÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ö ÓÒ Æ ÒÓØÙ È º º Ì ÙÐØÝ Ó Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÔ Ò Ò ¾¼¼¼ Â Ô Ö ÆÝ Ö Ö Ø Ä ÓÖ ØÓÖÝ Æ Ð Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ØÖÓÒÓÑÝ È Ý Ò ÓÔ Ý ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ Å Ó ÓÔ Ð ØÖÓÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ö ÓÒ

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data

Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data Jaideep Srivastava Ý, Robert Cooley Þ, Mukund Deshpande, Pang-Ning Tan Department of Computer Science and Engineering University

More information

Lindeboom, Maarten; Portrait, France; van den Berg, Gerard. Working Paper, IFAU - Institute for Labour Market Policy Evaluation, No.

Lindeboom, Maarten; Portrait, France; van den Berg, Gerard. Working Paper, IFAU - Institute for Labour Market Policy Evaluation, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lindeboom,

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

Modélisation et conception des micro commutateurs RF MEMS a actionnement électrostatique et/ou piezoélectrique

Modélisation et conception des micro commutateurs RF MEMS a actionnement électrostatique et/ou piezoélectrique Modélisation et conception des micro commutateurs RF MEMS a actionnement électrostatique et/ou piezoélectrique Hikmat Achkar To cite this version: Hikmat Achkar. Modélisation et conception des micro commutateurs

More information

sanskritdocuments.org

sanskritdocuments.org .. Dasabodh by Samartha Ramadas Swami Chapter 7.. ÑÌ Ö Ñ Ó ØÚ : Ç Ðì Ñ Ô Ð : Ñ Ð Ö Ú Ú Ø Ô Ú º Ñ ÒÒ Ý â º»ÒÝ Ò Ø º ÈÖ Ô ½ Ö Ô Ò Ì º Ú Ô Ò ÔÖÑ Ì º Ð Ñ Ô Ò ÑÌ º Ý Ð ¾ Øß Ñ Ñ Ø º ØÝ Ô Ò ËÝ Ú º Ø Ú Ð Ú º Ô»

More information

Labour Market Outcomes and Schooling in Canada: Has the Value of a High School Degree Changed over Time?

Labour Market Outcomes and Schooling in Canada: Has the Value of a High School Degree Changed over Time? 99s-42 Labour Market Outcomes and Schooling in Canada: Has the Value of a High School Degree Changed over Time? Daniel Parent Série Scientifique Scientific Series Montréal Novembre 1999 CIRANO Le CIRANO

More information

Translations and probabilities. 1 Events defined in various languages 15 mins. 2 Simple probabilities 10 mins

Translations and probabilities. 1 Events defined in various languages 15 mins. 2 Simple probabilities 10 mins Season 01 Episode 11 Translations and probabilities ¼ Translations and probabilities Season 01 Episode 11 Time frame 1 period Prerequisites : ÚÒØ Ò ÔÖÓÐØ Objectives : Ë Ø ÑÔÓÖØÒ Ó ÐÒÙ Ò ÔÖÓÐØ º ÈÖØ ÓÑ

More information

arxiv: v1 [math.pr] 29 Nov 2007

arxiv: v1 [math.pr] 29 Nov 2007 ÄÇ Ä ÁÆ È Æ Æ Ç Ê ÌÁÇÆ Ä ÊÇÏÆÁ Æ ÅÇÌÁÇÆ arxiv:0711.4809v1 [math.pr] 29 Nov 2007 ØÖ Øº Ä Ø σ (t,t ) Ø Ñ ¹ Ð Ö Ò Ö Ø Ý Ø Ö Ò X s X s Û Ø s, s (t,t ) Û Ö (X t)

More information

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ ÏÁ Ê ËÇÊ ¾¼¼½ Ù ÙÖ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½»½½ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ º ËÛÒØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÖÐ ÖÙ ÇÙØÐÒ ½º ÈÖÓÐÑ ¾º ÅÓÐ º ËÓÐÙØÓÒ ÅØÓ º ÁÑÔÐÑÒØØÓÒÖÝ Á Ù º ÓÒÐÙ ÓÒ ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ

More information

ÔØÖ ÑÓÐ ÓÖ Ò Ö Ò Ø Ð «Ø Ó ØÐ Ò ØÝ ÙÖÖÒØ ÁÒ ÔØÖ ¾ Ø ÝÒÑ Ó Ø ÑÐÐ ÔÖØÙÖØÓÒ Ó ØØ ÓÒ ØÒ Ò ØÝ ÐÓÒ ÓÖ ÙÖÖÒØ ÓÒ ÐÓÔÒ ÓØØÓÑ Ò ØÙº ÐØÓÙ Ø ÑÓÐ ÔÖØ ÓÖÑ ÛØ Ø Ô Ò Ø ÐÓÒ ÓÖ Ô Ó Ø ÓÖßÓÒÒØ Ò Ö ÑÓÐ ØØ ÒÐÙ Ø «Ø Ó Ø ØÐ ÙÖÖÒØ

More information

ÈÙ Ð Ø ÓÒ ¾¼¼¼ ÖØ Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð ½º º Ñ º Â Ò º ÃÖÞÝ Þ Âº È Ò Ð Èº ÃÓÞ ÐÓÛ Èº Ë ÒÓÛ Ïº Ï Ð ÖÞ È Ø ÓÑÓÖÔ ÓÐÓ Ý Ó ÈÓ ØØÖ ÙÑ Ø Ò Ò ËÔ Ò Ð ÓÖ Ó Ê Ø Ò Ê Ð Ø ÓÒ ØÓ ÅÊ «Ù ÓÒ ÁÑ Ò ÅÓк È Ý º Ê Ôº ¾

More information

ÌÆ ÄÁÁÄÁÌ ÇÊ ÆÎÁÊÇÆÅÆÌÄ ÁÆÌË ÏÀÌ ÇÍ Ë ÁË ÏÀÌ ÇÍ Ì ÑÑ ÀÙØÒ ÓÒ ÃÐ ÚÒ ³Ø ÎÐ ÔØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚ ØÝ Ó ÅÒ ÅÝ ¾¼¼¾ ØØ Ì Ù Ó ÛÓ ÓÙÐ ÐÐ Ó Ñ Ò ÓÑ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ Ó ÙÒÑÒØÐ ÑÔÓØÒ ØÓ ÔÓÐÝ Ñ º ÏÒ Ñ ÒÙÔØ Ý Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ ÙÒØ

More information

K = αb T DB. i T i x i

K = αb T DB. i T i x i ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Ò Ø Ð Ñ ÒØ Å Ø Ó Ü Ö Å Ø Ï ÐÐ Ò Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¾¼½ Ê ÔÓÖØ ÄÍÌ ¾» Ì À ¹ ¼ µ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ¾ Ð Ò Ö Ð Ö Ü Ö ¾º½ Ì Ñ ØÖ Ü K Ò K = αb T DB Û Ö α Ð Ö Ò Ø Ñ Ò ÓÒ Ó B 3 6º Ø ÖÑ Ò

More information

GEOMETRY AND TOPOLOGY OF MANIFOLDS BANACH CENTER PUBLICATIONS, VOLUME 76 INSTITUTE OF MATHEMATICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES WARSZAWA 2007

GEOMETRY AND TOPOLOGY OF MANIFOLDS BANACH CENTER PUBLICATIONS, VOLUME 76 INSTITUTE OF MATHEMATICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES WARSZAWA 2007 GEOMETRY AND TOPOLOGY OF MANIFOLDS BANACH CENTER PUBLICATIONS, VOLUME 76 INSTITUTE OF MATHEMATICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES WARSZAWA 2007 ÈÊ Ø Ò Å Ø Ñ Ø Ð ÒØ ÖÓ Ø ÈÓÐ ÑÝÓ Ë Ò Ò Ð ÛÓ ÈÓÐ Ò Ì ÓÒ Ö Ò ÓÑ

More information

Diagnosis aiding in Regulation Thermography using Fuzzy Logic

Diagnosis aiding in Regulation Thermography using Fuzzy Logic H. Knaf, P. Lang, S. Zeiser Diagnosis aiding in Regulation Thermography using Fuzzy Logic Berichte des Fraunhofer ITWM, Nr. 57 (2003) Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM 2003

More information

Ì ÓÑ ØÖÝÓ Ø ÛÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Å ÖØ Òʺ Ö ÓÒ Ô Ò ÓÒÑÓ Ø ÓÑ Ø Ö ³Ð Ú ß ÓÖÑ ÒÝ ØÖ Ñ Ò Ò ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ö Ò Ö ÓÒ Ì ØÙ ÝÓ ÓÒÔÖÓ Ð Ñ Ò ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ù ØØ Ø Ó ÒÓØ Ñ¹ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ò ÖØ ÓÖ Ö Ó ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ò ÐÓ Ó Ò Û

More information

Department of Computing and Software

Department of Computing and Software Department of Computing and Software Faculty of Engineering McMaster University Decentralized Control Using the Hierarchical Interface-based Supervisory Control Approach v 1.1 by Huailiang Liu, Ryan J.

More information

ÄÆ Ë¹È¾½» ¹ ½ ÊÆ»ËÈË ¹ ËÈË»È ½ º½ ÆÓÚ Ñ Ö ½ ½ Á ÆÇ ½ ÈÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ì Ò Ð Ò ² Ó Ø Ø Ñ Ø Ì Á ÊÍË ² ÆÇ ÓÐÐ ÓÖ Ø ÓÒ ÁÒ Ò ½ Ð ÑÓ Ö Ò Ðг Ö ÙÒ Ø ØØÓ ÙÒ Ù ØÓ Ô Ù ÓÔÖ Ð Ø ÖÑ Ò Ö ºººµÐ Ö ÓÒ ÙÒ Ô ÒÓ Ò Ö ÓÖ ÙÒ ÓÒ Ó

More information

ËÑÔйËÞ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÐÙ ØÖ ËÙÖÚÚÐ Ø Í Ò ÏØ ÄÓ¹ÖÒ ËØØ Ø ÊÓÒÐ º ÒÒÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò ÅÐ ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ï ÓÒ ÒßÅ ÓÒ ½ ƺ ÏÐÒÙØ ËØÖØ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ÍºËºº ÑÐ ÖÓÒÐÓ ØØºÛ ºÙ Ò ÅРʺ ÃÓ ÓÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò Ó ØØ

More information

Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ

More information

Ë Á ÆÌÁ Á ÁËËÍ Ë Â Æ Í ÇË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÁÆ ËÌÇ ÀÇÏ Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Î ¾¼½¼ Ë ÒØ ØÓÖ ÙÖ Ý ÈÇÎËÌ ÆÃÇ ÈÖÓÓ Ö Ö ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ ÓÑÔÙØ Ö ÌÝÔ ØØ Ò Ò Å Ò ¹ÙÔ ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ Ö Ô Ð ÈÖÓ Ø Ó ÓÚ Ö Ë ÛÓÑ Ö Ë ÇÏËÃÁ ÁË Æ ¹ ¹

More information

ÒÓ¹ØÒ¹ÒÔÖ ÒÖÝÔØÓÒ ÀÓÛ ØÓ ÜÔÐÓØ ÒÓÒ ÓÖ ÖÙÒÒÝ Ò ÔÐÒØÜØ ÓÖ ÆÒØ ÖÝÔØÓÖÔÝ ½ ÅÖ ÐÐÖ ½ Ò ÈÐÐÔ ÊÓÛÝ ¾ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ² ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÐÓÖÒ Ø ËÒ Ó ¼¼ ÐÑÒ ÖÚ Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¹ÅÐ ÑÖ ºÙ ºÙ ÍÊÄ ÛÛÛ¹ ºÙ ºÙ»Ù Ö»ÑÖ ¾ Ôغ

More information

ÉÙÒØ ØÓÒ Ó ÉÙÐØØÚ Ø Í Ò ÇÖÖ ÈÖÓØ ÅÓÐ ÛØ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ Ù Ò ËÙÖÚÝ Ò Ø ÖÑÒ ËÖÚ ËØÓÖ Ü Ý ÍÐÖ Ã Ö Ò ÐÜÒÖ ËÔØÞ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ì ÔÔÖ Ñ Ø ÔÖÓÚÒ Ù Ò ÙÖÚÝ ÒÐÝ Ø ÛØ ÑÔÐ ÓÒÓÑع Ö ØÓÓÐ ØÓ ÕÙÒØÝ ÕÙÐØØÚ ÙÖÚÝ Øº Ï ÜØÒ Ø

More information

ÆÓÚº ¾¼¼ ÎÓк½ ÆÓº ÔÔºß Âº ÓÑÔÙغ ˺ ² ÌÒÓк ½ ÊйØÑ ÊÝ ØÒ ÊÒÖÒ Ó ÎÓÐÙÑ ÐÔÔÒ Ò ÅÐ Î ÙÐÞØÓÒ ÀÆ Ï µ ÀÍ Ï µ Ç ÀÙÂÙÒ µ Ò ÈÆ ÉÙÒËÒ µ Ì ËØØ ÃÝ Ä Ç ² Ò ÍÒÚÖ ØÝ ÀÒÞÓÙ ½¼¼¾ Ⱥʺ Ò ØÖØ ¹ÑÐ ÒÛ ÙÛ Ó ÔÒºÞÙºÙºÒ ÊÚ ÂÙÒ

More information

ÅÙÐعØÓÖ ÇÔØÓÒ ÈÖÒ ÈÙРĺ ÐÖ Ö Ø ÖØ ÇØÓÖ ½¾ ½ ÙÖÖÒØ ÖÚ ÓÒ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÅÙÐعØÓÖ ÑÓÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÜÐØÝ Ò ÖÔÖ ÒØÒ Ø Ý¹ ÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÔÖ º ÙÖÓÔÒ ÓÔØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖ Ó Ø Ó ÔÓ ÐÝ ÖØ Ðµ Ø Ò ÔÖÓÐØ

More information

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G.

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Franke,

More information

Å ÙÖÒ Ø ÙÖÝ Ó Ë ÓÒÞÖ ÓÖ Ï Í ÒÐÝ ØØÒ ÖÒØ Ñ ÅÓ Ö ÅÝÖ ËÔÐÓÔÓÙÐÓÙ ÂÑ ÏÐØ Ö ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ ÁÒ Øº Ó ÈÓÝ Ò ÁÒÓÖÑØ ÖÒØÙغٹÖÐÒº ÈÙÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÑÓ Ö ºÔÙк٠ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ º Ó ÓÒÓÑ ÁÒ Øº Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ

More information

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i ÑÖØ Ô ÙØÓÖÖ Ú ÌÖ ÅÓÐ ÓÖ ÌѹËÖ ÒÐÝ º Å ºÅº ÖÒ Ò º ÀÖÑÒ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÒÐÝ Ò ÑÓÐÒ Ó Øѹ Ö Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ö Ó Ö Ö ÓÖ ÑÒÝ ÓÑÑÙÒØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ ÓÙÖ ÓÐ ØÓ ÒØÝ ÑÓÐ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ¹ ÚÐÙ Øѹ Ö Ø ØØ Ö Ù ÙÐ ÓÖ Ø ÑÒÒ Ò ØØ ØÝ

More information

ËØØ Ø Ó ÆØÙÖÐ ÁÑ Ò ÅÓÐ Ý ÂÒÒ ÀÙÒ ËºÅº ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ˺ź ÍÒÚÖ ØÝ ÓÁÓÛ ½ ˺ź ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½¾ ˺º ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ Ì ËÙÑØØ Ò ÔÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ Ò Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ Ø ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ

More information

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced.

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced. ÁÒØÖØ ËØØ ËÔ ÊÙØÓÒ ÓÖ ÅÓÐ Ò ÜÙØÐ ÇعÓÖÒØ ËÓØÛÖ ËÝ ØÑ Ò Ò ÂÑ º ÖÓÛÒ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚº Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ½¾ ÍË ÑÐ Ü ÖÓÛÒ ºÙØÜ ºÙ Ü ½ ½¾µ ½¹ ØÖغ Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ ÒÖÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÒØÖØ ØØ Ô ÖÙØÓÒ Ò ÑÓÐ Ò ÜÙØÐ

More information

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14 ÆÁÅÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ëľ¼¼½ ÅÇÌÇÊÄ ÅÇÄ ËÑÓ ÚÒÐÓÙ Ò Ú ÂºÆº ÄÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖÒ ÁÑÔÖÐ ÓÐÐ Ó ËÒ ÌÒÓÐÓÝ Ò ÅÒ ÜØÓÒ ÊÓ ÄÓÒÓÒ ËÏ ¾Ì Íú ¹ÑкÐÑÖººÙ Û Ô ØØÔ»»ÛÛÛººººÙ»ÓÒØÖÓлÑÓØÓÖÝÐ ËÙÑÑÖÝ Ì Ø Ó Ò ÒÑØÓÖ ØÓ ÒÖØ

More information

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm.

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm. Ø ÅÒÒ ÒÐÝ Ó ÊÌÁ ÐÖÑ ËØÒÓ ÅÒÒÖ ÅÖÚÒ Ö ØÒ Ò Ò ÖÐ ÃØ ÀÖÑÞ ÁÒØÖÒØÓÒÐ Ù Ò ÅÒ ÓÖÔÓÖØÓÒ ½ ÄÙÖ Ø ÓÙÖØ Ê Ö ÌÖÒÐ ÈÖ Æ ¾½ ØÒÓ ÑÖÚÒ ÞÖÐ ÖÑÞÙ ºÑºÓÑ ØÖØ Áų ÑÖÒÝ Ê ÔÓÒ ËÖÚ ÔÖÓÚ ÖйØÑ ÒØÖÙ ÓÒ ØØÓÒ ÊÌÁµ ÖÚ ØÖÓÙ Ø ÁÒØÖÒØ

More information

ÝÒÑ ØÖÙØÓÒ ÅÓÐ ÓÖ ÓÑØ ÄÓ Ø ÃÚÒ Êº Ù ÖÙØ ËÓÓÐ Ó Ù Ò ² ÈÙÐ ÈÓÐÝ ÆÚÐ ÈÓ ØÖÙØ ËÓÓÐ ÅÓÒØÖÝ ËØØÑÒØ Ó ÓÔ Ò ÔÙÖÔÓ ÄÓ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÔÓÙ ÛÖÖ ØÖØÓÒÐÐÝ ÖÐ ÓÒ ÐÖ ÐÒ¹ ÒÖ ØÖÙØÙÖ ÛØ ØÖÙ ÓÑÔÐ Ò ÑÓ Ø Ó Ø ØÖÙØÓÒº ÆÛ ÛÖ ØÒ

More information

Ñ ÈÓ ØÓÒ ÅÓÒØÓÖ ÓÖ Ø Ì Ð ÐÖØÓÖ ÓÑÔÐÜ º ÅÒ ËÐÝ ÖÒ Åº ÏÒØ Ý ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ò ÓÚÖÚÛ ÓÒ Ñ ÔÓ ØÓÒ ÑÓÒØÓÖÒ Ø Ø Ì Ð ÐÒÖ ÓÐÐÖ ÚÒº ÔÖÒÔÐ Ò ØÒÓÐÓÝ ØÐ Ó ÈÅ ÔÙÔ³ Ò ØÖ Ö¹ÓÙØ ÐØÖÓÒ Ö Ù º ÜÔÖÒ ÛØ «ÖÒØ ØÝÔ Ó ÈÅ

More information