AND -split. AND -join

Size: px
Start display at page:

Download "AND -split. AND -join"

Transcription

1 ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ ÑÔÓÖ ÖÝ ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Ö Ö Ú Ò Ý ÜÔÐ Ø ÔÖÓ ÑÓ Ð º º ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ô ÛÓÖ ÓÛ Ò Ö ÕÙ Ö Ò ÓÖ Ö ØÓ Ò Ø Ú Ò ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ º Ö Ø Ò ÛÓÖ ÓÛ Ò ÓÑÔÐ Ø Ø Ñ ¹ÓÒ ÙÑ Ò ÔÖÓ Ò ØÝÔ ÐÐÝ Ø Ö Ö Ö Ô Ò ØÛ Ò Ø ØÙ Ð ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Ò Ø ÔÖÓ Ô Ö Ú Ý Ø Ñ Ò Ñ Òغ Ì Ö ÓÖ Û Ú Ú ÐÓÔ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö µ ÓÚ Ö Ò ÛÓÖ ÓÛ ÑÓ Ð º ËØ ÖØ Ò ÔÓ ÒØ ÓÖ Ù Ø Ò ÕÙ Ö Ó¹ ÐÐ ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÒØ Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Ø ØÙ ÐÐÝ Ò Ü ÙØ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÒÓØ ÔÓ Ð ØÓ Ö µ ÓÚ Ö Ú ÖÝ ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ð Ó ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Û Ò ÓÚ Ö º Ì Ø ÓÖ Ø Ð Ö ÙÐØ ÔÖ ÒØ Ò Ø Ô Ô Ö ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ø ÑÓ Ø ÔÖ Ø Ð ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ¹ Ø ÒØÓ Ø Ð º Ì ØÓÓÐ Å ÅÓ Ð ÓÔÖ ÒØ Ò Ø Ô Ô Ö ÙÔÔÓÖØ Ø Ö µ ÓÚ ÖÝ Ó Ø ÔÖÓ º Ã Ý ÛÓÖ ÏÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ò ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ Ø Ñ Ò Ò È ØÖ Ò Ø º ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÙÖ Ò Ø Ð Ø ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ ÓÒ ÔØ Ò Ø ÒÓÐÓ Ý ½½ ½ ½ Ú Ò ÔÔÐ Ò Ñ ÒÝ ÒØ ÖÔÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ º ÏÓÖ ¹ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Ù ËØ «Û Ö Á Å ÅÉË Ö ÇË Øº Ó«Ö Ò Ö ÑÓ Ð Ò Ò Ò ØÑ ÒØ Ô Ð Ø ÓÖ ØÖÙØÙÖ Ù Ò ÔÖÓ º Ý Ñ Ò Ö Ô Ð ÔÖÓ Ò Ø ÓÒ º º ÑÓ Ð Ö Ò Ø Ð ¹ÝÐ Ó ØÝÔ Ð ÛÓÖ ÓÛ Ò Ø Ò µ Ò ÓÐ Ø ÓÒ ÓÒ Ò ÓÒ ÙÖ Ø Ý Ø Ñ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ù Ò ÔÖÓ º ÔÙÖ ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Ñ ÒÝ ÓØ Ö Ó ØÛ Ö Ý Ø Ñ Ú ÓÔØ ÛÓÖ ÓÛ Ø ÒÓÐÓ Ýº ÓÒ Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ ÊÈ ÒØ ÖÔÖ Ê ÓÙÖ ÈÐ ÒÒ Ò µ Ý Ø Ñ Ù Ë È È ÓÔÐ ËÓ Ø Ò Ò ÇÖ Ð ÊÅ Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ Òص Ó ØÛ Ö Øº Ô Ø Ø ÔÖÓÑ Ñ ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÒÓÙÒØ Ö Û Ò ÔÔÐÝ Ò ÛÓÖ ÓÛ Ø ÒÓй Ó Ýº ÇÒ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ø Ý Ø Ñ Ö ÕÙ Ö ÛÓÖ ÓÛ Ò º º Ò Ö ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø Ð ÑÓ Ð ÙÖ Ø ÐÝ Ö Ò Ø ÖÓÙØ Ò Ó ÛÓÖ º ÅÓ Ð Ò ÛÓÖ ÓÛ Ö ÖÓÑ ØÖ Ú Ð ÁØ Ö ÕÙ Ö Ô ÒÓÛÐ Ó Ø ÛÓÖ ÓÛ Ð Ò Ù Ò Ð Ò Ø Ý Ù ÓÒ Û Ø Ø ÛÓÖ Ö Ò Ñ Ò Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ º ÁÒ Ø Ó Ø ÖØ Ò Û Ø ÛÓÖ ÓÛ Ò Û Ø ÖØ Ý Ø Ö Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Ø ÝØ ÔÐ º Ï ÙÑ Ø Ø Ø ÔÓ Ð ØÓ Ö ÓÖ Ú ÒØ Ù Ø Ø µ Ú ÒØ Ö Ö ØÓ Ø º º Û Ðй Ò Ø Ô Ò Ø ÛÓÖ ÓÛµ µ Ú ÒØ Ö Ö ØÓ º º ÛÓÖ ÓÛ Ò Ø Ò µ

2 Ò µ Ú ÒØ Ö ØÓØ ÐÐÝ ÓÖ Ö º ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ù Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ý Ø Ñ Ù ÊÈ ÊÅ ÓÖ ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Û ÐÐ Ó«Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑ ÓÖѺ ÆÓØ Ø Ø Û Ó ÒÓØ ÙÑ Ø ÔÖ Ò Ó ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñº Ì ÓÒÐÝ ÙÑÔØ ÓÒ Û Ñ Ø Ø Ø ÔÓ Ð ØÓ ÓÐÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Û Ø Ú ÒØ Ø º Ì ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ö Ù ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖÓ Ô Ø ÓÒ Û ÕÙ Ø ÐÝ ÑÓ Ð Ø Ú ÓÖ Ö Ø Ö º Ï Ù Ø Ø ÖÑ ÔÖÓ Ñ Ò Ò ÓÖ Ø Ñ Ø Ó Ó Ø ÐÐ Ò ØÖÙØÙÖ ÔÖÓ Ö ÔØ ÓÒ ÖÓÑ Ø Ó Ö Ð Ü ÙØ ÓÒ º ÒØ Ö ÒØ Ö ½ ¾ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ½ Ì Ð ½º ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ º ÌÓ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ó ÔÖÓ Ñ Ò Ò Û ÓÒ Ö Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÛÒ Ò Ì Ð ½º Ì ÐÓ ÓÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ú º º ÛÓÖ ÓÛ Ò Ø Ò µº Ì ÐÓ ÓÛ Ø Ø ÓÖ ÓÙÖ ½ ¾ Ò µ Ø Ø Ò Ú Ò Ü ÙØ º ÓÖ Ø Ø ÓÒÐÝ Ø Ö Ø Ö Ü ÙØ Ø Ò º Ø ÖØ Û Ø Ø Ü ÙØ ÓÒ Ó Ò Ò Û Ø Ø Ü ÙØ ÓÒ Ó º Á Ü ÙØ Ø Ò Ð Ó Ü ÙØ º ÀÓÛ Ú Ö ÓÖ ÓÑ Ü ÙØ ÓÖ º ÓÒ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÛÒ Ò Ì Ð ½ Ò Ý Ñ Ò ÓÑ ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ Ø ÓÑÔÐ Ø Ò Ó Ø ÐÓ º º ÙÑ Ò Ø Ø Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú Ò ÙÆ ÒØ Ð Ö Ù Ø Ó ÔÓ Ð Ú ÓÖ Ó ÖÚ µ Û Ò Ù ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÔÖÓ ÑÓ Ð ÓÛÒ Ò ÙÖ ½º Ì ÑÓ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÖÑ Ó È ØÖ Ò Ø ¾½ º Ì È ØÖ Ò Ø Ø ÖØ Û Ø Ò Ò Û Ø º Ì Ø Ö Ö ÔÖ ÒØ Ý ØÖ Ò Ø ÓÒ º Ø Ö Ü ÙØ Ò Ø Ö Ó ØÛ Ò Ø Ö Ü ÙØ Ò

3 Ò Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÓÖ Ù Ø Ü ÙØ Ò º ÌÓ Ü ÙØ Ò Ò Ô Ö ÐÐ Ð ØÛÓ ÒÓÒ¹Ó ÖÚ Ð Ø Æ ¹ ÔÐ Ø Ò Æ ¹ Ó Òµ Ú Ò º Ì Ø Ú Ò ÓÖ ÖÓÙØ Ò ÔÙÖÔÓ ÓÒÐÝ Ò Ö ÒÓØ ÔÖ ÒØ ÒØ ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ º ÆÓØ Ø Ø ÓÖ Ø Ü ÑÔÐ Û ÙÑ Ø Ø ØÛÓ Ø Ö Ò Ô Ö ÐÐ Ð Ø Ý ÔÔ Ö Ò ÒÝ ÓÖ Öº Ý Ø Ò Ù Ò ØÛ Ò Ø ÖØ Ú ÒØ Ò Ò Ú ÒØ ÓÖ Ø Ø ÔÓ Ð ØÓ ÜÔÐ ØÐÝ Ø Ø Ô Ö ÐРРѺ B AND -split AND -join C A D E º ½º ÔÖÓ ÑÓ Ð ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ º Ì Ð ½ ÓÒØ Ò Ø Ñ Ò Ñ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Û ÙÑ ØÓ ÔÖ Òغ ÁÒ Ñ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÒØ Ò Ø Ñ Ø ÑÔ ÓÖ Ú ÒØ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù ØÓ ÜØÖ Ø Ø ÓÒ Ð Ù Ð ØÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÅÓÖ ÓÚ Ö Û Ö Ð Ó ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ØØÖ ÙØ Ó Ø Ò Ø ØÙ Ð ÖÓÙØ Ø Ò Ý Ô ÖØ ÙÐ Ö º ÓÖ Ü ÑÔÐ Û Ò Ò Ò ØÖ Æ Ú ÓÐ Ø ÓÒ Á Ø Ñ Ó Ö Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ Ø ÖÓÙØ Ò Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÖ Æ Ú ÓÐ Ø ÓÒ º º È ÓÔÐ Ö Ú Ò ÖÖ Ö ÐÛ Ý Ô Ý Ø Ö Ò Ò Ø Ñ ºµ ÓÖ Ø ÑÔÐ Ü ÑÔÐ Ø ÕÙ Ø Ý ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖÓ ÑÓ Ð Ø Ø Ð ØÓ Ö Ò Ö Ø Ø ÛÓÖ ÓÛÐÓ º ÓÖ Ð Ö Ö ÛÓÖ ÓÛÑÓ Ð Ø ÑÙ ÑÓÖ ÆÙÐغ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÑÓ Ð Ü Ø ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÖÓÙØ Ò Ø Ò Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Û ÐÐ ØÝÔ ÐÐÝ ÒÓØ ÓÒØ Ò ÐÐ ÔÓ Ð ÓÑ Ò Ø ÓÒ º ÓÒ Ö ½¼ Ø Û Ò Ü ÙØ Ò Ô Ö ÐРк Ì ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÒØ ÖÐ Ú Ò ½¼ ¾ ¼¼º ÁØ ÒÓØ Ö Ð Ø Ø Ø ÒØ ÖÐ Ú Ò ÔÖ ÒØ Ò Ø ÐÓ º ÅÓÖ ÓÚ Ö ÖØ Ò Ô Ø Ø ÖÓÙ Ø ÔÖÓ ÑÓ Ð Ñ Ý Ú ÐÓÛ ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ø Ö ÓÖ Ö Ñ Ò ÙÒ Ø Ø º ÆÓ Ý Ø º º ÐÓ ÓÒØ Ò Ò Ü ÔØ ÓÒ µ Ò ÙÖØ Ö ÓÑÔÐ Ø Ñ ØØ Ö º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ó ÒÓØ ÓÙ ÓÒ Ù Ù ÒÓ º Ï ÙÑ Ø Ø Ø Ö ÒÓ ÒÓ Ò Ø Ø Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÒØ Ò ÙÆ ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÍÒ Ö Ø Ð ÖÙÑ Ø Ò Û ÒÚ Ø Ø Û Ø Ö Ø ÔÓ Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Ø ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ º º ÓÖ Û Ð Ó ÛÓÖ ÓÛ ÑÓ Ð Ø ÔÓ Ð ØÓ Ù¹ Ö Ø ÐÝ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÑÓ Ð Ý Ñ Ö ÐÝ ÐÓÓ Ò Ø Ø Ö ÐÓ º Ì ÒÓØ ÑÔÐ Ø Ñ º ÓÒ Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÔÖÓ ÑÓ Ð ÓÛÒ Ò ÙÖ ½º Ì ÓÖ¹ Ö ÔÓÒ Ò ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÛÒ Ò Ì Ð ½ Ó ÒÓØ ÓÛ ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø Æ ¹ ÔÐ Ø Ò Ø Æ ¹ Ó Òº Æ Ú ÖØ Ð Ø Ý Ö Ò ØÓ ÙÖ Ø ÐÝ Ö Ø ÔÖÓ º Ì Ò ÓØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ö Ò Ø Ô Ô Öº ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Û Ù ÛÓÖ ÓÛ Ò Ø Ï ¹Ò Ø µº Ï ¹Ò Ø Ö Ð Ó È ØÖ Ò Ø

4 Ô ÐÐÝ Ø ÐÓÖ ØÓÛ Ö ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ º ÙÖ ½ ÓÛ Ò Ü ÑÔÐ Ó Ï ¹Ò غ WF-net WF-net workflow log WF 1 WF 2 generate workflow log based on WF-net construct WF-net based on applying workflow mining techniques WF 1 = WF 2? º ¾º Ì Ö ÓÚ ÖÝ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Û Ð Ó Ï ¹Ò Ø Ø Ù Ö ÒØ Ø Ø Ï ¾ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓÏ ½ ÌÓ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø Ö ÓÚ ÖÝ ÔÖÓ Ð Ñ Û Ù ÙÖ ¾º ËÙÔÔÓ Û Ú ÐÓ ÓÒ Ñ ÒÝ Ü ÙØ ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ý Ï ¹Ò Ø Ï ½ º ÓÒ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ò Ù Ò Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÓÒ ØÖÙØ Ï ¹Ò Ø Ï ¾ º Ò ÒØ Ö Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø Ö Ï ½ Ï ¾ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ð Ó Ï ¹Ò Ø ÓÖ Û Ï ½ Ï ¾ º Ì Ö Ñ Ò Ö Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ º Ö Ø Û ÒØÖÓ Ù ÓÑ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö º º È ØÖ Ò Ø Ò Ï ¹Ò Ø º ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÓÖÑ Ð Þ Ø ÔÖÓ ¹ Ð Ñ Ö Ò Ø Ô Ô Öº Ë Ø ÓÒ Ù Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ù Ð ØÝ Ø Ø Ò Ø ÐÓ Ò ÔÐ ÓÒÒ Ø Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ï ¹Ò غ ÓÒ Ø Ö ÙÐØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖ ÒØ Ø Ø Ö ÓÚ Ö Ð Ö Ð Ó ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ º Ë Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ ÓÑÔÐ Ø ØÓÓÐ ÓÜ ÙÔÔÓÖØ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñº Ì Ô Ô Ö Ò Û Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó Ö Ð Ø ÛÓÖ Ò ÓÑ ÓÒÐÙ ÓÒ º ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö Ì Ø ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ø Ø Ò ÕÙ Ù Ò Ø Ö Ñ Ò Ö Ó Ø Ô Ô Öº Ö Ø Û ÒØÖÓ Ù Ø Ò Ö È ØÖ ¹Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ø Ò Û Ò Ø Ð Ó Ï ¹Ò Ø º ¾º½ È ØÖ Ò Ø Ï Ù Ú Ö ÒØ Ó Ø Ð È ØÖ ¹Ò Ø ÑÓ Ð Ò Ñ ÐÝ ÈлÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø º ÓÖ Ò Ð ÓÖ Ø ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ È ØÖ Ò Ø Ø Ö Ö Ö ÖÖ ØÓ ½¼ ¾¼ ¾½ º

5 Ò Ø ÓÒ ¾º½º È»Ì¹Ò Ø µ ½ Ò ÈлÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÖ ÑÔÐÝ È»Ì¹Ò Ø ØÙÔÐ È Ì µ Û Ö ½º È Ò Ø ØÓ ÔÐ ¾º Ì Ò Ø Ø Ó ØÖ Ò Ø ÓÒ Ù Ø ØÈ Ì Ò º È Ì µ Ì È µ Ø Ó Ö Ø Ö ÐÐ Ø ÓÛ Ö Ð Ø ÓÒº Ñ Ö È»Ì¹Ò Ø Ô Ö Æ µ Û Ö Æ È Ì µ È»Ì¹Ò Ø Ò Û Ö ÓÚ Ö È ÒÓØ Ò Ø Ñ Ö Ò Ó Ø Ò Øº Ì Ø Ó ÐÐ Ñ Ö È»Ì¹Ò Ø ÒÓØ N º Ñ Ö Ò ÓÚ Ö Ø Ø Ó ÔÐ È º º Ø ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ È ØÓ Ø Ò ØÙÖ Ð ÒÙÑ Ö º Ï Ù ÕÙ Ö Ö Ø ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ó º º ¾ ÒÓØ Ø Û Ø ØÛÓ ¹ ÓÒ Ò Ø Ö ¹ º Ì ÙÑ Ó ØÛÓ µ Ø «Ö Ò µ Ø ÔÖ Ò Ó Ò Ð Ñ ÒØ Ò µ Ò Ø ÒÓØ ÓÒ Ó Ù µ Ö Ò Ò ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Û Ý Ò Ø Ý Ò Ò Ð Ñ ÜØÙÖ Ó Ø Ò º Ä Ø Æ È Ì µ È»Ì¹Ò Øº Ð Ñ ÒØ Ó È Ì Ö ÐÐ ÒÓ º ÒÓ Ü Ò ÒÔÙØ ÒÓ Ó ÒÓØ Ö ÒÓ Ý «Ø Ö Ö Ø Ö ÖÓÑ Ü ØÓ Ý º º Ü Ýµº ÆÓ Ü Ò ÓÙØÔÙØ ÒÓ Ó Ý «Ý ܺ ÓÖ ÒÝ Ü È Ì Æ Ü {Ý Ý Ü} Ò Ü Æ {Ý Ü Ý} Ø ÙÔ Ö Ö ÔØ Æ Ñ Ý ÓÑ ØØ Ð Ö ÖÓÑ Ø ÓÒØ Üغ ÙÖ ½ ÓÛ È»Ì¹Ò Ø ÓÒ Ø Ò Ó ÔÐ Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ º ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÒÔÙØ ÔÐ Ò ÓÒ ÓÙØÔÙØ ÔÐ ØÖ Ò Ø ÓÒ Æ ¹ ÔÐ Ø ÓÒ ÒÔÙØ ÔÐ Ò ØÛÓ ÓÙØÔÙØ ÔÐ Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ Æ ¹ Ó Ò ØÛÓ ÒÔÙØ ÔÐ Ò ÓÒ ÓÙØÔÙØ ÔÐ º Ì Ð ÓØ Ò Ø ÒÔÙØ ÔÐ Ó Ö ÔÖ ÒØ ØÓ Òº Ì ØÓ Ò ÒÓØ Ø Ò Ø Ð Ñ Ö Ò º Ì ÝÒ Ñ Ú ÓÖ Ó Ù Ñ Ö È»Ì¹Ò Ø Ò Ý Ö Ò ÖÙÐ º Ò Ø ÓÒ ¾º¾º Ö Ò ÖÙÐ µ Ä Ø Æ È Ì µ µ Ñ Ö È»Ì¹Ò Øº ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ì Ò Ð ÒÓØ Æ µ Ø «Ø º Ì Ö Ò ÖÙÐ N Ì N Ø Ñ ÐÐ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ø Ý Ò ÓÖ ÒÝ Æ È Ì µ µ N Ò ÒÝ Ø Ì Æ µ Ø Æ µ Ø Æ Ø Ø µº ÁÒ Ø Ñ Ö Ò ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ º º ÓÒ ØÓ Ò Ò Ø ÓÙÖ ÔÐ µ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ð Ò Ö Ò Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö ÑÓÚ Ø ØÓ Ò ÓÖ Ø ÒÔÙØ ÔÐ Ò ÔÙØ ØÓ Ò Ò Ø ÓÙØÔÙØ ÔÐ º ÁÒ Ø Ö ÙÐØ Ò Ñ Ö Ò ØÛÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ò Ð Ò Æ ¹ ÔРغ ÐØ ÓÙ ÓØ Ö Ò Ð ÓÒÐÝ ÓÒ Ò Ö º Á Æ ¹ ÔÐ Ø Ö ÓÒ ØÓ Ò ÓÒ ÙÑ Ò ØÛÓ ØÓ Ò Ö ÔÖÓ Ù º Ò Ø ÓÒ ¾º º Ê Ð Ñ Ö Ò µ Ä Ø Æ ¼ µ Ñ Ö È»Ì¹Ò Ø Ò N º Ñ Ö Ò Ö Ð ÖÓÑ Ø Ò Ø Ð Ñ Ö Ò ¼ «Ø Ö Ü Ø ÕÙ Ò Ó Ò Ð ØÖ Ò Ø ÓÒ Û Ó Ö Ò Ð ÖÓÑ ¼ ØÓ º Ì Ø Ó Ö Ð Ñ Ö Ò Ó Æ ¼ µ ÒÓØ Æ ¼ º Ì Ñ Ö È»Ì¹Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Ö Ð Ñ Ö Ò º ËÓÑ Ø Ñ Ø ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÒÓÛ Ø ÕÙ Ò Ó ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ø Ö Ö Ò ÓÖ Ö ØÓ Ö ½ ÁÒ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ Ø Ð Ó È ØÖ Ò Ø ÒØÖÓ Ù Ò Ò Ø ÓÒ ¾º½ ÓÑ Ø Ñ Ö ÖÖ ØÓ Ø Ð Ó ÙÒÐ Ð µ ÓÖ Ò ÖÝ È»Ì¹Ò Ø ØÓ Ø Ò Ù Ø ÖÓÑ Ø Ð Ó È ØÖ Ò Ø Ø Ø ÐÐÓÛ ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ö ØÛ Ò ÔÐ Ò ØÖ Ò Ø ÓÒº

6 ÓÑ Ú Ò Ñ Ö Ò º Ì Ô Ô Ö Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÕÙ Ò º Ä Ø ÓÑ ÐÔ Ø Ó ÒØ Ö º ÕÙ Ò Ó Ð Ò Ø Ò ÓÖ ÓÑ Ò ØÙÖ Ð ÒÙÑ Ö Ò ÁÆ ÓÚ Ö ÐÔ Ø ÙÒØ ÓÒ {¼ Ò ½} º Ì ÕÙ Ò Ó Ð Ò Ø Þ ÖÓ ÐÐ Ø ÑÔØÝ ÕÙ Ò Ò ÛÖ ØØ Ò º ÓÖ Ø Ó Ö Ð ØÝ ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ø Ú Ð Ò Ø Ù Ù ÐÐÝ ÛÖ ØØ Ò Ý ÙÜØ ÔÓ Ò Ø ÙÒØ ÓÒ Ú ÐÙ ÓÖ Ü ÑÔÐ ÕÙ Ò { ¼ µ ½ µ ¾ µ} ÓÖ ÛÖ ØØ Ò º Ì Ø Ó ÐÐ ÕÙ Ò Ó Ö ØÖ ÖÝ Ð Ò Ø ÓÚ Ö ÐÔ Ø ÛÖ ØØ Ò º Ò Ø ÓÒ ¾º º Ö Ò ÕÙ Ò µ Ä Ø Æ ¼ µû Ø Æ È Ì µ Ñ Ö È»Ì Ò Øº ÕÙ Ò Ì ÐÐ Ö Ò ÕÙ Ò Ó Æ ¼ µ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÓÑ Ò ØÙÖ Ð ÒÙÑ Ö Ò ÁÆ Ø Ö Ü Ø Ñ Ö Ò ½ Ò Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ½ Ø Ò Ì Ù Ø Ø Ø ½ Ø Ò Ò ÓÖ ÐÐ Û Ø ¼ Ò Æ µ Ø ½ Ò ½ Ø ½ Ø ½ º ÆÓØ Ø Ø Ò ¼ ÑÔÐ Ø Ø Ò Ø Ø Ö Ò ÕÙ Ò Ó Æ ¼ µºµ Ë ÕÙ Ò ØÓ Ò Ð Ò Ñ Ö Ò ¼ ÒÓØ Æ ¼ µ º Ö Ò Ø ÕÙ Ò Ö ÙÐØ Ò Ñ Ö Ò Ò ÒÓØ Æ ¼ µ Æ Ò µº Ò Ø ÓÒ ¾º º ÓÒÒ Ø Ò µ Ò Ø Æ È Ì µ Û ÐÝ ÓÒÒ Ø ÓÖ ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø «ÓÖ Ú ÖÝ ØÛÓ ÒÓ Ü Ò Ý Ò È Ì Ü ½ µ Ý Û Ö Ê ½ Ø ÒÚ Ö Ò Ê Ø Ö Ü Ú Ò ØÖ Ò Ø Ú ÐÓ ÙÖ Ó Ö Ð Ø ÓÒ Êº Æ Ø Æ ØÖÓÒ ÐÝ ÓÒÒ Ø «ÓÖ Ú ÖÝ ØÛÓ ÒÓ Ü Ò Ý Ü Ýº Ï ÙÑ Ø Ø ÐÐ Ò Ø Ö Û ÐÝ ÓÒÒ Ø Ò Ú Ø Ð Ø ØÛÓ ÒÓ º Ì È»Ì¹Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ ÓÒÒ Ø ÙØ ÒÓØ ØÖÓÒ ÐÝ ÓÒÒ Ø º Ò Ø ÓÒ ¾º º ÓÙÒ Ò Ò µ Ñ Ö Ò Ø Æ È Ì µ µ ÓÙÒ «Ø Ø Ó Ö Ð Ñ Ö Ò Æ Ò Ø º ÁØ «ÓÖ ÒÝ Æ Ò ÒÝ Ô È Ôµ ½º ÆÓØ Ø Ø Ò ÑÔÐ ÓÙÒ Ò º Ì Ñ Ö È»Ì¹Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Ò Ø Ö ÓÖ Ð Ó ÓÙÒ µ Ù ÒÓÒ Ó Ø Ö Ð Ø Ø ÔÙØ ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ØÓ Ò Ò ÔÐ º Ò Ø ÓÒ ¾º º ØÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ú Ò µ Ä Ø Æ È Ì µ µ Ñ Ö È»Ì¹Ò Øº ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ì Ò Æ µ «Ø Ö ÒÓ Ö Ð Ñ Ö Ò Æ Ù Ø Ø Æ µ Ø º Æ µ Ð Ú «ÓÖ Ú ÖÝ Ö Ð Ñ Ö Ò Æ Ò Ø Ì Ø Ö Ö Ð Ñ Ö Ò Æ Ù Ø Ø Æ µ Ø º ÆÓØ Ø Ø Ð Ú Ò ÑÔÐ Ø Ò Ó ØÖ Ò Ø ÓÒ º ÆÓÒ Ó Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ö È»Ì¹Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ º ÀÓÛ¹ Ú Ö Ø Ñ Ö È»Ì¹Ò Ø ÒÓØ Ð Ú Ò Ø ÒÓØ ÔÓ Ð ØÓ Ò Ð ØÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ Ðݺ ¾º¾ ÏÓÖ ÓÛ Ò Ø ÅÓ Ø ÛÓÖ ÓÛ Ý Ø Ñ Ó«Ö Ø Ò Ö Ù Ð Ò ÐÓ Ù Ø Æ ¹ ÔÐ Ø Æ ¹ Ó Ò Çʹ ÔÐ Ø Ò Çʹ Ó Ò ½½ ½ ½ º Ì Ö Ù ØÓ ÑÓ Ð ÕÙ Ò¹ Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ø Ö Ø Ú ÖÓÙØ Ò Ï Å ½½ µº Ð ÖÐÝ È ØÖ

7 Ò Ø Ò Ù ØÓ Ô Ý Ø ÖÓÙØ Ò Ó º Ì Ö ÑÓ Ð Ý ØÖ Ò ¹ Ø ÓÒ Ò Ù Ð Ô Ò Ò Ö ÑÓ Ð Ý ÔÐ Ò Ö º ÁÒ Ø ÔÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ Û Ò Ù ÔÖ ¹ Ò»ÓÖ ÔÓ Ø¹ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø º Ò Æ ¹ ÔÐ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ Û Ø ØÛÓ ÓÖ ÑÓÖ ÓÙØÔÙØ ÔÐ Ò Ò Æ ¹ Ó Ò ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ Û Ø ØÛÓ ÓÖ ÑÓÖ ÒÔÙØ ÔÐ º Çʹ ÔÐ Ø»Çʹ Ó Ò ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÔÐ Û Ø ÑÙÐØ ÔÐ ÓÙØ Ó Ò» Ò Ó Ò Ö º Ú Ò Ø ÐÓ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ Û Ù Ø Ø ÖÑ ÒØ Ö Ò Ðݺ È ØÖ Ò Ø Û ÑÓ Ð Ø ÓÒØÖÓй ÓÛ Ñ Ò ÓÒ Ó ÛÓÖ ÓÛ ÐÐ ÏÓÖ ÐÓÛ Ò Ø Ï ¹Ò صº ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ø Ï ¹Ò Ø Ô Ø ÝÒ Ñ Ú ÓÖ Ó Ò Ð Ò ÓÐ Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ ¾º º ÏÓÖ ÓÛ Ò Ø µ Ä Ø Æ È Ì µ È»Ì¹Ò Ø Ò Ø Ö ÒØ Ö ÒÓØ Ò È Ì º Æ ÛÓÖ ÓÛ Ò Ø Ï ¹Ò ص «½º Ó Ø Ö Ø ÓÒ È ÓÒØ Ò Ò ÒÔÙØ ÔÐ Ù Ø Ø ¾º Ó Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÒ È ÓÒØ Ò Ò ÓÙØÔÙØ ÔÐ Ó Ù Ø ØÓ º ÓÒÒ Ø Ò Æ È Ì { Ø} { Ó Øµ Ø µ}µ ØÖÓÒ ÐÝ ÓÒÒ Ø Ì È»Ì¹Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Ï ¹Ò غ ÆÓØ Ø Ø ÐØ ÓÙ Ø Ò Ø ÒÓØ ØÖÓÒ ÐÝ ÓÒÒ Ø Ø ÓÖع ÖÙ Ø Ò Ø Û Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø ØÖÓÒ ÐÝ ÓÒ¹ Ò Ø º Ú Ò Ò Ø Ñ Ø ÐÐ Ø ÝÒØ Ø Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ò ¹ Ø ÓÒ ¾º Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÔÖÓ Ñ Ý Ü Ø ÖÖÓÖ Ù ÐÓ Ø Û Ò Ò Ú Ö ÓÑ Ø Ú Ð Ú ÐÓ Ö Ò Ð Ø Ò Ø ÔÖÓ Ø Ö Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Øº Ì Ö ÓÖ Û Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÖ ØÒ Ö Ø Ö ÓÒº Ò Ø ÓÒ ¾º º ËÓÙÒ µ Ä Ø Æ È Ì µ Ï ¹Ò Ø Û Ø ÒÔÙØ ÔÐ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÐ Óº Æ ÓÙÒ «½º Ò Æ µ ¾º ÔÖÓÔ Ö ÓÑÔÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÒÝ Ñ Ö Ò Æ Ó ÑÔÐ Ó º ÓÔØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÓÖ ÒÝ Ñ Ö Ò Æ Ó Æ Ò º Ò Ó Ø Æ µ ÓÒØ Ò ÒÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ º Ì Ø Ó ÐÐ ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø ÒÓØ Wº Ì Ï ¹Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ ÓÙÒ º ËÓÙÒ Ò Ò Ú Ö Ù Ò Ø Ò¹ Ö È ØÖ ¹Ò ع Ò ÐÝ Ø Ò ÕÙ º ÁÒ Ø ÓÙÒ Ò ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ð Ú ¹ Ò Ò Ò Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÓÖع ÖÙ Ø Ò Ø ½ ¾ º Ì Û Ý Æ¹ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ØÓÓÐ Ò ÔÔÐ º Ò Ü ÑÔÐ Ó ØÓÓÐ Ø ÐÓÖ ØÓÛ Ö Ø Ò ÐÝ Ó Ï ¹Ò Ø ÏÓ Ò ¾¾ º Ì Ö ÓÚ ÖÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ö ÒØÖÓ Ù Ò ÓÑ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö Û Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø ØÓÔ Ó Ø Ô Ô Ö ÛÓÖ ¹ ÓÛ Ñ Ò Ò º Ì Ó Ð Ó ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ò ØÓ Ò ÛÓÖ ÓÛ ÑÓ Ð º º Ï ¹Ò ص ÓÒ Ø Ó ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ º Ì Ð ½ ÓÛ Ò Ü ÑÔÐ Ó ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ º ÆÓØ Ø Ø Ø ÓÖ Ö Ò Ó Ú ÒØ Û Ø Ò Ö Ð Ú ÒØ Û Ð Ø ÓÖ Ö Ò Ó Ú ÒØ ÑÓÒ Ø Ó ÒÓ ÑÔÓÖØ Ò º Ì Ö ÓÖ Û Ò ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÐÐÓÛ º

8 Ò Ø ÓÒ º½º ÏÓÖ ÓÛ ØÖ ÏÓÖ ÓÛ ÐÓ µ Ä Ø Ì ØÓ Ø º Ì ÛÓÖ ÓÛ ØÖ Ò Ï P Ì µ ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ º ¾ Ì ÛÓÖ ÓÛ ØÖ Ó ½ Ò Ì Ð ½ º Ì ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÖÖ ÔÓÒ ¹ Ò ØÓ Ì Ð ½ { }º ÆÓØ Ø Ø Ò Ø Ô Ô Ö Û ØÖ Ø ÖÓÑ Ø ÒØ ØÝ Ó º Ð ÖÐÝ Ø ÒØ ØÝ Ò Ø ØØÖ ÙØ Ó Ö Ö Ð Ú ÒØ ÓÖÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ò º ÀÓÛ Ú Ö ÓÖ Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ö ÙÐØ Ò Ø Ô Ô Ö Û Ò ØÖ Ø ÖÓÑ Ø º ÓÖ Ñ Ð Ö Ö ÓÒ Û ØÖ Ø ÖÓÑ Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ó ÛÓÖ ÓÛ ØÖ º ÁÒ Ì Ð ½ ÛÓÖ ÓÛØÖ ÔÔ Ö ØÛ ½ Ò µ ÛÓÖ ÓÛ ØÖ Ð Ó ÔÔ Ö ØÛ ¾ Ò µ Ò ÛÓÖ ÓÛ ØÖ µ ÔÔ Ö ÓÒÐÝ ÓÒ º Ì Ö ÕÙ Ò Ö ÒÓØ Ö Ø Ö Ò Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ { }º ÆÓØ Ø Ø Û Ò Ð Ò Û Ø ÒÓ Ö ÕÙ Ò Ö Ó Ø ÙØÑÓ Ø ÑÔÓÖØ Ò º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ø Ô Ô Ö Û Ó ÒÓØ Ð Û Ø Ù Ù ÒÓ º Ì Ö ÓÖ Ø ØÖ Ø ÓÒ Ñ ØÓ ÑÔÐ Ý ÒÓØ Ø ÓÒº ÌÓ Ò ÛÓÖ ÓÛ ÑÓ Ð ÓÒ Ø Ó ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ø ÐÓ ÓÙÐ Ò ÐÝÞ ÓÖ Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ º º ÐÛ Ý ÓÐÐÓÛ Ý ÒÓØ Ö Ø Ø Ð ÐÝ Ø Ø Ø Ö Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÓØ Ø º ÌÓ Ò ÐÝÞ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Û ÒØÖÓ Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒÓØ Ø ÓÒ º Ò Ø ÓÒ º¾º ÄÓ ¹ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ø ÓÒ µ Ä Ø Ï ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÚ Ö Ì º º Ï P Ì µº Ä Ø Ì ß Ï Ò ÓÒÐÝ Ø Ö ØÖ Ø ½ Ø ¾ Ø Ø Ò ½ Ò {½ Ò ¾} Ù Ø Ø Ï Ò Ø Ò Ø ½ ß Ï Ò ÓÒÐÝ Ï Ò Ï ß Ï Ò ÓÒÐÝ Ï Ò Ï Ò ß Ï Ò ÓÒÐÝ Ï Ò Ï º ÓÒ Ö Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ï { } º º Ø ÐÓ ÓÛÒ Ò Ì Ð ½µº Ê Ð Ø ÓÒ Ï Ö Û Ø ÔÔ Ö Ò ÕÙ Ò ÓÒ Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓØ Öµº Ð ÖÐÝ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ò Ï º Ê Ð Ø ÓÒ Ï Ò ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ï Ò Ö ÖÖ ØÓ Ø Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ö Ú ÖÓÑ ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ï º Ï Ï Ï Ï Ï Ò Ï ºÆÓØ Ø Ø Ï Ù Ï º Ê Ð Ø ÓÒ Ï Ù Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ô Ö ÐРРѺ ÓÖ ÐÓ Ï Ø Ò Ñ ØÓ Ò Ô Ö ÐÐ Ð º º Ï Ò Ï ºÁ ØÛÓ Ø Ò ÓÐÐÓÛ ÓØ Ö Ö ØÐÝ Ò ÒÝ ÓÖ Ö Ø Ò ÐÐ ÔÓ Ð ÒØ ÖÐ Ú Ò Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ý Ö Ð ÐÝ ØÓ Ò Ô Ö ÐРк Ê Ð Ø ÓÒ Ï Ú Ô Ö Ó ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ø Ò Ú Ö ÓÐÐÓÛ ÓØ Ö Ö ØÐݺ Ì Ñ Ò Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ Ö Ø Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÐÐ Ð Ñ ÙÒÐ Ðݺ ÈÖÓÔ ÖØÝ º º Ä Ø Ï ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÚ Ö Ì º ÓÖ ÒÝ Ì Ï ÓÖ Ï ÓÖ Ï ÓÖ Ï ºÅÓÖ ÓÚ Ö Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ï ½ Ï Ï Ò Ï Ö ÑÙØÙ ÐÐÝ ÜÐÙ Ú Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ Ì Ì º ¾ P Ì µ Ø ÔÓÛ Ö Ø Ó Ì º º Ï Ì º ½ Ï Ø ÒÚ Ö Ó Ö Ð Ø ÓÒ Ï º º ½ Ï { Ý Üµ Ì Ì Ü Ï Ý}º

9 Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ý Ú Ö º ÆÓØ Ø Ø Ï Ï \ ½ Ï µ ½ Ï ½ Ï \ Ï µ Ï Ì Ì µ \ Ï ½ Ï µ Ï Ï ½ Ï µº Ì Ö ÓÖ Ì Ì Ï Ï ½ Ï Ï º Á ÒÓ ÓÒ Ù ÓÒ ÔÓ Ð Ø Ù Ö ÔØ Ï ÓÑ ØØ º ÌÓ ÑÔÐ Ý Ø Ù Ó ÐÓ Ò ÕÙ Ò Û ÒØÖÓ Ù ÓÑ Ø ÓÒ Ð ÒÓ¹ Ø Ø ÓÒ º Ò Ø ÓÒ º º Ö Ø Ð Øµ Ä Ø Ø Ò ½ ¾ Ò ÕÙ Ò ÓÚ Ö Ó Ð Ò Ø Òº Ö Ø Ð Ø Ö Ò ÓÐÐÓÛ ½º Ò ÓÒÐÝ { ½ ¾ Ò } ¾º Ö Ø µ ½ Ò º Ð Ø µ Ò º ÌÓ Ö ÓÒ ÓÙØ Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ò ØÓ Ñ ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ Ø ÓÑÔÐ Ø Ò Ó ÐÓ º ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÔÖÓ Ò ÙÐ Ó ØÖ Û ÐÐ ÒÓØ ÙÆ ØÓ ÓÚ Ö Ø Ü Ø Ú ÓÖ Ó Ø ÔÖÓ º Ê Ð Ø ÓÒ Ï Ï ½ Ï Ò Ï Û ÐÐ ÖÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ ÒÝ ÛÓÖ ÓÛ¹Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñº Ë Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ú ÖÓÑ Ï Û ÙÑ Ø ÐÓ ØÓ ÓÑÔÐ Ø Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø Ö Ð Ø ÓÒº Ò Ø ÓÒ º º ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ µ Ä Ø Æ È Ì µ ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø º º Æ Wº Ï ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æ Ò ÓÒÐÝ Ï P Ì µ Ò Ú ÖÝ ØÖ Ï Ö Ò ÕÙ Ò Ó Æ Ø ÖØ Ò Ò Ø Ø º º Æ µ º Ï ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æ Ò ÓÒÐÝ ½µ ÓÖ ÒÝ ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ï Ó Æ Ï Ï Ò ¾µ ÓÖ ÒÝ Ø Ì Ø Ö Ï Ù Ø ØØ º ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø ÓÒÐÝ ÓÒØ Ò Ú ÓÖ Ø Ø Ò Ü Ø Ý Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÔÖÓ º ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÑÔÐ Ø ÐÐ Ø Ø Ø ÔÓØ Ò¹ Ø ÐÐÝ Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ ÓØ Ö Ò Ø Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ ÓØ Ö Ò ÓÑ ØÖ Ò Ø ÐÓ º ÆÓØ Ø Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒÒ Ø Ø ÒÔÙØ ÔÐ Ó Ï ¹Ò Ø ØÓ Ø ÓÙØÔÙØ ÔÐ Ó Ö ÒÚ Ð ÓÖ Ï º Ì Ö ÓÖ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò º Á Ø Ö Ö ÒÓ Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò ÖÓÔÔ ÐÐÙ ØÖ Ø Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØݺ ÈÖÓÔ ÖØÝ º º Ä Ø Æ È Ì µ ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø Ò Ð Ø Ï ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æ {Ø Ì Ø Ì Ø Ï Ø Ø Ï Ø} {Ø Ì Ø Ó}º ÈÖÓÓ º ÓÒ Ö ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ì º Ë Ò Æ ÓÙÒ Ø Ö Ö Ò ÕÙ Ò ÓÒØ Ò Ò Øº Á Ø Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ò Ð Ò Ø ½ Ò Ø ÒÒÓØ ÔÔ Ö Ò Ï Ù Ø Ø ÓÒÐÝ Ö Ò ÕÙ Ò ÓÒØ Ò Ò Øº Á Ø Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ò Ø Ð Ø Ð Ò Ø ¾ º º Ø Ö ØÐÝ ÔÖ ÓÖ ÓÐÐÓÛ Ý ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÓÖ ÔÔ Ö Ò Ï º ¾ Ï Û ÐÐ ÓÖÑÙÐ Ø Ø Ö ÓÚ ÖÝ ÔÖÓ Ð Ñ ÒØÖÓ Ù Ò Ë Ø ÓÒ ½ ÙÑ Ò ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ º ÓÖ ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û Ò Û Ø Ø Ñ Ò ÓÖ Ï ¹Ò Ø ØÓ Ö ÓÚ Ö º Ò Ø ÓÒ º º Ð ØÝ ØÓ Ö ÓÚ Öµ Ä Ø Æ È Ì µ ÓÙÒ Ï ¹ Ò Ø º º Æ W Ò Ð Ø«Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ñ Ô ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æ ÓÒØÓ ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø º º «P Ì µ WºÁ ÓÖ ÒÝ ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ

10 Ï Ó Æ Ø Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ØÙÖÒ Æ ÑÓ ÙÐÓ Ö Ò Ñ Ò Ó ÔÐ µ Ø Ò «Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Æº ÆÓØ Ø Ø ÒÓ Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ð ØÓ Ò Ò Ñ Ó ÔÐ º Ì Ö ÓÖ Û ÒÓÖ ÔÐ Ò Ñ º º «Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Æ Ò ÓÒÐÝ «Ï µ Æ ÑÓ ÙÐÓ Ö Ò Ñ Ò Ó ÔÐ º Ì Ó Ð Ó Ø Ô Ô Ö ØÛÓ ÓÐ º Ö Ø Ó ÐÐ Û Ö ÐÓÓ Ò ÓÖ Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø º º ÓÒ ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Ò Ö Ú º Ë ÓÒ Ú Ò Ù Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Û Û ÒØ ØÓ Ò Ø Ø Ð Ó ÛÓÖ ÓÛ Ò Ø Û Ò Ö ÓÚ Ö º Ð ÖÐÝ Ø Ð ÓÙÐ Ð Ö ÔÓ Ð º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö ÒÓ Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö ÐÐ ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ò ÙÖ ½ Û ÔÐ Ô ÓÒÒ Ø Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÒÓÑ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ð ØÓ Ø Ø Ô Ò Ø ÔÐ ÑÔÐ Ø º º Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ Ó ÒÓØ Ò Ø Ú ÓÖ Ó Ø Ò Ø Ò Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ú Ð Ò Ø ÐÓ º ÌÓ ÓÒÐÙ Û ÙÑÑ Ö Þ Ø Ö ÓÚ ÖÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ñ Ò Ò Ð Ó¹ Ö Ø Ñ Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Ð Ö Ð Ó ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø ÓÒ Ø Ó ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ Û ÐÐÙ ØÖ Ø Ò Ø ÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ù Ò ÙÖ ¾º ÏÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ò ÁÒ Ø Ø ÓÒ Ø Ö ÓÚ ÖÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð º ÓÖ Û ÔÖ ÒØ Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Ð Ö Ð Ó ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø Û ÒÚ Ø Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ø Ø Ò Ø ÐÓ º º Ï µ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÔÐ ÓÒÒ Ø Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ º Ö Ø Û ÓÛ Ø Ø Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ò Ï ÑÔÐÝ Ø ÔÖ Ò Ó ÔÐ º Ì Ò Û ÜÔÐÓÖ Ø Ð Ó Ò Ø ÓÖ Û Ø Ö Ú Ö Ð Ó ÓÐ º ÓÒ Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñº º½ Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ò ÔÐ Á Ø Ö Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ØÛÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ø Ò Ø Ö ØÓ ÔÐ ÓÒÒ Ø Ò Ø ØÛÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ º Ì ÓÖ Ñ º½º Ä Ø Æ È Ì µ ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø Ò Ð Ø Ï ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æº ÓÖ ÒÝ Ì Ï ÑÔÐ º ÈÖÓÓ º ÙÑ Ï Ò º Ï Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø Ø Ð ØÓ ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ù ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ Ñº Ë Ò Ø Ö Ö Ò ÕÙ Ò Ø ½ Ø ¾ Ø Ø Ò ½ Ò {½ Ò ¾} Ù Ø Ø Ï Ò Ø Ò Ø ½ º Ä Ø Ø Ø Ø Ù Ø ÓÖ Ö Ò º º Æ µ Æ µ Û Ø Ø ½ Ø ½ ºÄ Ø Ø Ñ Ö Ò Ø Ö Ö Ò Ò Ø Ø º º Æ µ Æ µº ÆÓØ Ø Ø Ò Ð Ò Ù Ø Ò Ð Ø Ö Ö Ò Ò º º Ó ÒÓØ ÔÖÓ Ù ØÓ Ò ÓÖ ÒÝ Ó Ø ÒÔÙØ ÔÐ Ó µº ÒÒÓØ Ò Ð Ò ÓØ ÖÛ Ò ÒÓØ Ï º Ë Ò Ò Ð Ò ÙØ ÒÓØ Ò ÓÒ ÙÑ ØÓ Ò ÖÓÑ Ò ÒÔÙØ ÔÐ Ó Ò Ó ÒÓØ Ö ØÙÖÒ Ø º º

11 µ \ µµ º Ì Ö ÔÐ Ô Ù Ø ØÔ Ô Ò Ô º ÅÓÖ ÓÚ Ö º Ì Ö ÓÖ Ô º Ë Ò Ø Ò Ø Ô ÓÒØ Ò ÔÖ ÐÝ ÓÒ ØÓ Ò Ò Ñ Ö Ò º Ì ØÓ Ò ÓÒ ÙÑ Ý Ø Ò ÒÓØ Ö ØÙÖÒ º À Ò ÒÒÓØ Ò Ð Ø Ö Ö Ò Ø º Ì Ö ÓÖ ÒÒÓØ Ö Ò ÕÙ Ò Ó Æ Ø ÖØ Ò Ò º ¾ Ä Ø Æ ½ { Ô ½ Ô ¾ Ô Ô Ó} { } { µ Ô ½ µ Ô ¾ µ Ô ½ µ Ô µ Ô ¾ µ Ô µ Ô µ Ô µ Óµ}µº Ì Ø Ï ¹Ò Ø Û Ø Ò Ò Ô Ö ÐÐ Ð Æ ½ Ò ÙÖ ºµ Ï ½ { } ÓÑÔÐ Ø ÐÓ ÓÚ Ö Æ ½ º Ë Ò Ï½ Ø Ö ØÓ ÔÐ ØÛ Ò Ò º Ì ÔÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ô ½ Ò Æ ½ ºÄ ØÆ ¾ { Ô ½ Ô ¾ Ó} { } { µ Ô ½ µ Ô ½ µ Ô ¾ µ Ô ½ µ Ô ¾ µ Ô ¾ µ Óµ}µº Ì Ø Ï ¹Ò Ø Û Ø Ó ØÛ Ò Ò Æ ¾ Ò ÙÖ ºµ Ï ¾ { } ÓÑÔÐ Ø ÐÓ ÓÚ Ö Æ ¾ º Ë Ò Ï¾ Ø Ö ØÓ ÔÐ ØÛ Ò Ò º Ë Ñ Ð ÖÐÝ Ï¾ Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ö ØÓ ÔÐ ØÛ Ò Ò º ÓØ ÔÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ô ½ Ò Æ ½ º ÆÓØ Ø Ø Ò Ø Ö Ø Ü ÑÔÐ Æ ½»Ï ½ µ Ø ØÛÓ Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ï½ Ò Ï½ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØÛÓ «Ö ÒØ ÔÐ Û Ð Ò Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ Ø ØÛÓ Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ï½ Ò Ï½ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ò Ð ÔÐ º º¾ ÓÒÒ Ø Ò ÔÐ Ó Ø Ò ÑÔÐÝ Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÁÒ Ø Ù Ø ÓÒ Û ÒÚ Ø Ø Û ÔÐ Ò Ø Ø Ý ÑÔÐÝ Ò¹ Ô Ø Ò Ø ÐÓ º Ð ÖÐÝ ÒÓØ ÐÐ ÔÐ Ò Ø Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÔÐ Ñ Ý ÑÔÐ Ø Û Ñ Ò Ø Ø Ø Ý Ó ÒÓØ «Ø Ø Ú ÓÖ Ó Ø ÔÖÓ¹ º Ì ÔÐ Ö Ñ Ò ÙÒ Ø Ø º Ì Ö ÓÖ Û Ð Ñ Ø ÓÙÖ ÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Ï ¹Ò Ø Û Ø ÓÙØ ÑÔÐ Ø ÔÐ º Ò Ø ÓÒ º¾º ÁÑÔÐ Ø ÔÐ µ Ä Ø Æ È Ì µ È»Ì¹Ò Ø Û Ø Ò Ø Ð Ñ Ö Ò º ÔÐ Ô È ÐÐ ÑÔÐ Ø Ò Æ µ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÐÐ Ö Ð Ñ Ö Ò Æ Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ô Ø \{Ô} غ ÙÖ ½ ÓÒØ Ò ÒÓ ÑÔÐ Ø ÔÐ º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ø ÓÖ Ò ÔÐ Ô ÓÒÒ Ø Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ý Ð Ò ÑÔÐ Ø ÔÐ º ÆÓ Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ð ØÓ Ø Ø Ô Ò Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ Ó ÒÓØ Ò Ø Ú ÓÖ Ó Ø Ò Ø Ò Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ú Ð Ò Ø ÐÓ º º º ÌÛÓ ÓÒ ØÖÙØ ÒÓØ ÐÐÓÛ Ò ËÏ ¹Ò Ø º

12 ÓÖ Ø Ö ÓÚ ÖÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ï ¹Ò Ø Ð ÖÐÝ Ö Ø Ø Ú ÓÖº Ì Ö ÓÖ Û Ð Ó ÖÙÐ ÓÙØ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ì Ð Ø ÓÒ ØÖÙØ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø Ó Ò ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÓÙÐ Ò Ú Ö Ñ Øº Á ØÛÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ò ÒÔÙØ ÔÐ Ò Ø Ö ÓÖ Ø ÓÖ Ø Ñ ØÓ Ò Ø Ý ÓÙÐ ÒÓØ Ö ÕÙ Ö ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒº Ì Ñ Ò Ø Ø Ó ÔÐ Û Ø ÑÙÐØ ÔÐ ÓÙØÔÙØ ØÖ Ò Ø ÓÒ µ ÓÙÐ ÒÓØ Ñ Ü Û Ø ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ º Ì Ö Ø¹ Ò ÓÒ ØÖÙØ Ò ÙÖ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ø Ø Ö ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ ÐÐ ÔÖ Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ ÓÙÐ Ú Ö º º Ø ÒÓØ ÐÐÓÛ ØÓ Ú ÝÒ ÖÓÒ Þ Ø ÓÒ Ö ØÐÝ ÔÖ Ý ÒÇʹ Ó Òº Ï ¹Ò Ø Û Ø Ý Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ö Ò Ñ ØÖÙØÙÖ ÛÓÖ ÓÛ Ò Ø º Ò Ø ÓÒ º º ËÏ ¹Ò ص Ï ¹Ò Ø Æ È Ì µ ÒËÏ ¹Ò Ø ËØÖÙ¹ ØÙÖ ÛÓÖ ÓÛ Ò Øµ Ò ÓÒÐÝ ½º ÓÖ ÐÐ Ô È Ò Ø Ì Û Ø Ô Øµ Ô ½ ÑÔÐ Ø ½º ¾º ÓÖ ÐÐ Ô È Ò Ø Ì Û Ø Ô Øµ Ø ½ ÑÔÐ Ô ½º º Ì Ö Ö ÒÓ ÑÔÐ Ø ÔÐ º Ø Ö Ø Ø Ø Ø Ö Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø ÓÒ º Ñ ÕÙ Ø Ö ØÖ Ø Ú º ÖÓÑ ÔÖ Ø Ð ÔÓ ÒØ Ó Ú Û Ø ÒÓØ Ø º Ö Ø Ó ÐÐ ËÏ ¹Ò Ø Ð¹ ÐÓÛ ÓÖ ÐÐ ÖÓÙØ Ò ÓÒ ØÖÙØ ÒÓÙÒØ Ö Ò ÔÖ Ø º º ÕÙ ÒØ Ð Ô Ö ÐÐ Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ö Ø Ú ÖÓÙØ Ò Ö ÔÓ Ð Ò Ø ÛÓÖ ÓÛ Ù Ð Ò ÐÓ Æ ¹ ÔÐ Ø Æ ¹ Ó Ò Çʹ ÔÐ Ø Ò Çʹ Ó Òµ Ö ÙÔÔÓÖØ º Ë ÓÒ Ï ¹Ò Ø Ø Ø Ö ÒÓØ ËÏ ¹Ò Ø Ö ØÝÔ ÐÐÝ ÆÙÐØ ØÓ ÙÒ Ö Ø Ò Ò ÓÙÐ ÚÓ ÔÓ Ð º Ì Ö Ñ ÒÝ ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ ÓÖ ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ËÏ ¹Ò Ø º Ì Ð ØØ Ö Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò ÜÔÐ Ò Ý Ø Ø Ø Ø ÑÓ Ø ÛÓÖ ÓÛ Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Ù Ð Ò Ù Û Ø Ô Ö Ø Ù Ð Ò ÐÓ ÓÖ Çʹ ÔÐ Ø Ò Æ ¹ Ó Ò º Ò ÐÐÝ Ø Ö Ú ÖÝ ÔÖ Ñ Ø Ö ÙÑ Òغ Á Û ÖÓÔ ÒÝ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ò ¹ Ø ÓÒ º Ö Ð Ø ÓÒ Ï Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò ÒÓÙ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ù ÙÐÐÝ Ñ Ò ÐÐ ÔÖÓ Ò Ø Ö ÙÐØ Ò Ð º Ì Ö Ö Ñ Ð Ö Û Ø È ØÖ Ò Ø Û ÐÐ Ó ÖÚ Ø Ø ËÏ ¹Ò Ø ÐÓÒ ØÓ Ø Ð Ó Ö ¹ Ó Ò Ø ½¼ º Ì ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ù Æ ÒØ Ò ÐÝ Ø Ò ÕÙ Ò Ú Ò Ø ÓÖ Ø Ð Ö ÙÐØ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ù Ò Ø Ö ÙÐØ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÓÙÒ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ ¾ º ËÏ ¹Ò Ø Ð Ó Ø Ý ÒÓØ Ö ÒØ Ö Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØݺ ÈÖÓÔ ÖØÝ º ºÄ Ø Æ È Ì µ Ò ËÏ ¹Ò غ ÓÖ ÒÝ Ì Ò Ô ½ Ô ¾ È Ô ½ Ò Ô ¾ Ø ÒÔ ½ Ô ¾ º Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÐÐÓÛ Ö ØÐÝ ÖÓÑ Ø Ò Ø ÓÒ Ó ËÏ ¹Ò Ø Ò Ø Ø Ø Ø ÒÓ ØÛÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö ÓÒÒ Ø Ý ÑÙÐØ ÔÐ ÔÐ º Ì ÔÖÓÔ ÖØÝ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ò ËÏ ¹Ò Ø Ð ÖÐÝ Ö Ø Ø Ú ÓÖ Ò Ú Ú Ö º Ì Ü ØÐÝ Û Ø Û Ò ØÓ Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Ï ¹Ò Ø ÖÓÑ Ø ÐÓ º Ï ÐÖ Ý ÓÛ Ø Ø Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ Ò Ï ÑÔÐÝ Ø ÔÖ Ò Ó ÔÐ º ÆÓÛ Û ØÖÝ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ö Ú Ö ÓÖ Ø Ð Ó ËÏ ¹Ò Ø º Ö Ø Û ÓÙ ÓÒ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÔÐ Ò Ï º

13 Ì ÓÖ Ñ º º Ä Ø Æ È Ì µ ÓÙÒ ËÏ ¹Ò Ø Ò Ð Ø Ï ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æº ÓÖ ÒÝ Ì ÑÔÐ Ï º ÈÖÓÓ º Ä Ø Ì º ÙÑ Ô º Ï ÔÖÓÚ Ï Ý ÓÒ Ö Ò ØÛÓ º µ Ô ½º ÓÒ Ö Ö Ò ÕÙ Ò Ò Ò Û Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ º ËÙ Ö Ò ÕÙ Ò Ü Ø Ò Æ ÓÙÒ º Ì Ö Ò ÕÙ Ò Ñ Ö Ôº Á Ô Ñ Ö Ò Ð Ù Ò Ò ËÏ ¹Ò Ø Ô ½ ÑÔÐ Ø ½ ÓÖ ÐÐ ØÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÙÑ Ò ØÓ Ò ÖÓÑ Ôº À Ò Ï º µ Ô ½º Ø ÓÒÐÝ ÓÙØÔÙØ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ôº Á Ô Ø ÓÒÐÝ ÒÔÙØ ÔÐ Ó Ø Ò ÒÝ ÓÙÖÖ Ò Ó Ò ÓÐÐÓÛ Ý Ò Ï º Á ÑÙÐØ ÔÐ ÒÔÙØ ÔÐ ½µ Ø Ò Ø Ø Ø Ø Æ ËÏ ¹Ò Ø ÑÔÐ Ô ½º Ì Ö ÓÖ Ø ÓÒÐÝ ØÖ Ò Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ò ØÓ Ò ÓÖ Ôº Ë Ò Ô ÒÓØ ÑÔÐ Ø Ø Ö Ñ Ö Ò Æ Ù Ø Ø \{Ô} ÙØ ÒÓØ º º ÐÓ ÓÒ Ôº Ë Ò Æ ÓÙÒ Ò ØÓ Ò ÖÓÑ Ø ÒÔÙØ ÔÐ Ó Ò ÓÒÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ö Ò Ø Ö Ò ÕÙ Ò Ð Ò ØÓ Ò ÜØ Ò ØÓ Ö Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ý º À Ò Ï º ¾ ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ó ÒÓØ ÑÔÐÝ Ï ºÌÓ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø ÓÒ Ö ÙÖ º ÓÖ Ø Ö Ø ØÛÓ Ò Ø º º Æ ½ Ò Æ ¾ µ ØÛÓ Ø Ö ÓÒÒ Ø Ò ÓÒÐÝ Ø Ö Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒº Ì Ó ÒÓØ ÓÐ ÓÖ Æ Ò Æ ºÁÒÆ Ï Ï Ò Ï ºÀÓÛ Ú Ö ÒÓØ Ï ºÆ Ú ÖØ Ð Ø Ö ÔÐ ÓÒÒ Ø Ò ØÓ º ÁÒÆ ÐØ ÓÙ Ø Ö Ö ÔÐ ÓÒÒ Ø Ò ØÓ Ò Ú Ú Ö Ï Ò Ï º Ì Ü ÑÔÐ Ò Ø Ø Ø ÐÓÓÔ Ó Ð Ò Ø ÓÒ Æ µ Ò Ð Ò Ø ØÛÓ Æ µ Ö ÖÑ Ùк ËÙÖÔÖ Ò ÐÝ ÐÓÓÔ Ó Ð Ò Ø Ø Ö ÓÖ ÐÓÒ Ö Ö ÒÓ ÔÖÓ Ð Ñ ÐÐÙ ØÖ Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñº Ì ÓÖ Ñ º º Ä Ø Æ È Ì µ ÓÙÒ ËÏ ¹Ò Ø Ò Ð Ø Ï ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æº ÓÖ ÒÝ Ì Ò ÑÔÐ Ï º ÈÖÓÓ º Ä Ø Ì º ÙÑ Ò º ÌÓÔÖÓÚ Ï Û ÓÛ Ø Ø Ï Ò Ï º Ï ÓÐÐÓÛ Ö ØÐÝ ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ º º Ê Ñ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ï º Ï Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø Ý ÓÛ Ò Ø Ø Ø ÒÓØ ÔÓ Ð ØÓ Ú Ö Ò ÕÙ Ò Ø ½ Ø ¾ Ø Ø Ò ½ Ù Ø Ø Æ µ Ò Ø Ò ¾ Ò Ø Ò ½ º Ä Ø Ò Ò Ò ¾ Ù Ø Ø Æ µ Æ Ò µ Ø ½ Ø ¾ Ø Ø Ò Ò Æ µ Æ Ò ¾ µº ÆÓØ Ø Ø Æ Ò ¾ µ Æ Ò µºµ Ä Ø Ô º ÁÒ Ø Ø Ò ¾ Ô Ñ Ö º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ò Ð Ò Ò ¾ Ù Ò Ð Ø Ö Ö Ò Ò º Ä Ø Ø Ñ Ö Ò Ø Ö Ö Ò Ò Ò ¾ º º Æ Ò ¾ µ Æ µº Á Ô Ø Ò ÔÖÓ Ù ØÓ Ò ÓÖ Ô Û Ð Ø Ö ØÓ Ò ÐÖ Ý Ø Ö º º Ò ÔÐ Ô ÓÒØ Ò Ø Ð Ø ØÛÓ ØÓ Ò º Ì ÒÓØ ÔÓ Ð Ò ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø º À Ò Ø Ö ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ô º Á Ô Ø Ò Ô Ù º ÁÒØ Ö Ò Ð º º \ µ µ Ò Ø Ù ÒÓØ ÔÓ Ð Ö Ò ÕÙ Ò º ¾

14 B N 1 A D C B N 2 A D C B N 3 A D B N 4 A D C N 5 A B D E C º º Ú ÓÙÒ ËÏ ¹Ò Ø º

15 ÝÐ Ò Ø Ú ÒÓ ÐÓÓÔ Ó Ð Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ð Ò Ø ØÛÓº Ì Ö ÓÖ Ø Ý ØÓ Ö Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØݺ ÈÖÓÔ ÖØÝ º º Ä Ø Æ È Ì µ Ò ÝÐ ÓÙÒ ËÏ ¹Ò Ø Ò Ð Ø Ï ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æº ÓÖ ÒÝ Ì Ò ÓÒÐÝ Ï º Ì Ö ÙÐØ ÔÖ ÒØ Ø Ù Ö ÓÙ ÓÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÛ Ò ÓÒÒ Ø Ò ÔÐ Ò Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ º ÀÓÛ Ú Ö Ù Ð ØÝ Ï µ Ù Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙÖ ÐÓ ¹ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ø ÓÒ º º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ ÜÔÐÓÖ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø Ö Ò Ó ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÐ Ò Ï º Ì ÓÖ Ñ º º Ä Ø Æ È Ì µ ÓÙÒ ËÏ ¹Ò Ø Ù Ø Ø ÓÖ ÒÝ Ì ÓÖ Ò Ð Ø Ï ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æº ½º Á Ì Ò Ø Ò Ï º ¾º Á Ì Ò Ø Ò Ï º º Á Ø Ì Ï Ø Ï Ø Ò Ï Ø Ò Ø º º Á Ø Ì Ø Ï Ø Ï Ò Ï Ø Ò Ø º ÈÖÓÓ º Ä Ø Ø Ì ºÏ ÔÖÓÚ Ó Ø ÓÙÖ Ø Ñ Ô Ö Ø Ðݺ ½º Á Ø Ò Ø Ö ÓÑÑÓÒ ÓÙØÔÙØ ÔÐ Ô º Á Ö Ò Ó Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ý ÓÖ Ú Ú Ö µ Ø Ò ØÛÓ Ù ÕÙ ÒØ ØÖ Ò Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù ØÓ Ò ÓÖ Ôº Ì ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓØ ÓÒ ÙÑ ØÓ Ò ÖÓÑ Ô ÓÖ µº Ì Ö ÓÖ Ô ÓÒØ Ò Ø Ð Ø ØÛÓ ØÓ Ò Ø Ö Ö Ò Ò º Ì ÒÓØ ÔÓ Ð Ò Æ µ º À Ò Ï Ò Ï Û ÑÔÐ Ï º ¾º Ë Ñ Ð Ö Ö ÙÑ ÒØ ÔÔÐÝ ØÓ Ø ØÙ Ø ÓÒ Û Ö Ô º º ÙÑ Ï Ø Ï Ø Ò Ï º Ì ÓÖ Ñ º½ ÑÔÐ Ø Ø Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÐ Ô ½ Ô ¾ È Ù Ø ØÔ ½ Ø Ò Ô ¾ غ Ð Ó ÙÑ Ø Ø Ø º Ì ÑÔÐ Ø Ø Ô ½ Ô ¾ ºÏ ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ø Ø Ð ØØ Ö ÙÑÔØ ÓÒ Ð ØÓ ÓÒØÖ Ø ÓÒº ÁÒ Ú ÖÝ ÓÑÔÐ Ø Ö Ò ÕÙ Ò Ò Ø Ö Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ Ù Ô ½ Ô ½ Ô ¾ Ô ¾ ½º ÁÒ Ø Ò Ø Ò Ò Øµ Ö ÐØ ÖÒ Ø Ò Ðݺ Ë Ò Ï Ø Ø Ö Ö Ò ÕÙ Ò Û Ö Ö ÓÖ Ò Ø Ö Ò Ó Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ý Øº ÁØ ÒÓØ ÔÓ Ð Ø Ø Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ý º Ì Ö ÓÖ Ø Ö Ö Ø Ô Ø Ð ÖÓÑ ØÓ º Á Ø Ö Û ÒÓ Ö Ø Ô Ø Ð ÓÙÐ Ð Ý ÙÒØ Ð ÓÑ Ò Ð Ò Ö Ò ÕÙ Ò Û Ö Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ý ÔÓ Ð º Ä Ø Ä Ø Ø Ó Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ö Ø Ô Ø ÖÓÑ ØÓ º Ä Ñ Ö ÓÒ Ó Ø ÔÐ ÓÒØ Ò ØÓ Ò Ò Ä ÙÒÑ Ö ÒÓÒ Ó Ø ÔÐ ÓÒØ Ò ØÓ Òº ÆÓØ Ú ÖÝ Ü ÙØ ÓÒ Ó ÓÐÐÓÛ Ý Ë Ò Ï Ø Ø Ö Ö Ò ÕÙ Ò Û Ö Ö ÓÖ Ò Ø Ö Ò Ó Ö ØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ý Øºµ Ì Ö ÓÖ Ø Ö Ö ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö ÑÓÚ Ò ØÓ Ò ÖÓÑ Ä ÓØ Ö Ø Ò º Ì ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ø Û Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ ÔÖ ÖÚ Ò ØÓ Ò ÓÖ Ä º ÀÓÛ Ú Ö Ò Æ Ö ¹ Ó Ø ÓÒ Ø ÒÒÓØ ÓÒØÖÓÐÐ º Ë Ò Ø Ó ÓÙÐ ÓÒØÖÓÐÐ Ô Ò Ò ÓÒ Û Ø Ö ÓÖ Ò Ø Ö ÒÓÖ Ø Ò ÜØ ØÓ Ö º À Ò Û Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒº

16 º Ë Ñ Ð Ö Ö ÙÑ ÒØ ÔÔÐÝ ØÓ Ø ØÙ Ø ÓÒ Û Ö Ø Ï Ø Ï Ò Ï º ¾ Ì Ö Ð Ø ÓÒ Ï ½ Ï Ï Ò Ï Ö ÑÙØÙ ÐÐÝ ÜÐÙ Ú º Ì Ö ÓÖ Û Ò Ö Ú Ø Ø ÓÖ ÓÙÒ ËÏ ¹Ò Ø Û Ø ÒÓ ÓÖØ ÐÓÓÔ Ï ÑÔÐ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ï Ø Ï Ø Ò Ø ÑÔÐ Ï º Ë Ñ Ð ÖÐÝ Ø Ï Ø Ï Ò Ø Ð Ó ÑÔÐ Ï º Ì Ö ÙÐØ Û ÐÐ Ù ØÓ ÙÒ ÖÔ Ò Ø Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù Ø ÓÒº º Å Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ Ø Ö ÙÐØ Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ù Ø ÓÒ Û ÒÓÛ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ñ Ò Ò ÔÖÓ º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ù Ø Ø Ø Ø ÓÖ Ñ ÒÝ Ï ¹Ò Ø ØÛÓ Ø Ö ÓÒÒ Ø Ò ÓÒÐÝ Ø Ö Ù Ð ØÝ Ò Ø Ø Ý Ò Ô Ø Ò Ø ÐÓ º Ò Ø ÓÒ º º Å Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ «µ Ä Ø Ï ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÚ Ö Ì º «Ï µ Ò ÓÐÐÓÛ º ½º Ì Ï {Ø Ì Ï Ø } ¾º Ì Á {Ø Ì Ï Ø Ö Ø µ} º Ì Ç {Ø Ì Ï Ø Ð Ø µ} º Ï { µ Ì Ï Ì Ï Ï ½ ¾ ½ Ï ¾ ½ ¾ ½ Ï ¾ } º Ï { µ Ï µ Ï µ µ} º È Ï {Ô µ µ Ï } { Ï Ó Ï } º Ï { Ô µ µ µ Ï } { Ô µ µ µ Ï } { Ï Øµ Ø Ì Á } { Ø Ó Ï µ Ø Ì Ç } Ò º «Ï µ È Ï Ì Ï Ï µº Ì Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø È Ï Ì Ï Ï µº Ð ÖÐÝ Ø Ø Ó ØÖ Ò ¹ Ø ÓÒ Ì Ï Ò Ö Ú Ý Ò Ô Ø Ò Ø ÐÓ º ÁÒ Ø ÓÛÒ Ò ÈÖÓÔ ÖØÝ º Ø Ö Ö ÒÓ ØÖ Ó Ð Ò Ø ÓÒ Ì Ï Ò Ö Ú ÖÓÑ Ï º Ë Ò Ø ÔÓ Ð ØÓ Ò ÐÐ Ò Ø Ð ØÖ Ò Ø ÓÒ Ì Á Ò ÐÐ Ò Ð ØÖ Ò Ø ÓÒ Ì Ç Ø Ý ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ï Ò Ó Ï º Ø ÓÙÖ ÔÐ Ï Ò Ø Ò ÔÐ Ó Ï ÔÐ Ó Ø ÓÖÑ Ô µ Ö º ÓÖ Ù ÔÐ Ø Ù Ö ÔØ Ö Ö ØÓ Ø Ø Ó ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ØÖ Ò Ø ÓÒ º º Ô µ Ò Ô µ º ÔÐ Ò¹ ØÛ Ò Ò Ò ÓÒÐÝ Ï ºÀÓÛ Ú Ö ÓÑ Ó Ø ÔÐ Ò ØÓ Ñ Ö Ò Ó Çʹ ÔÐ Ø» Ó Ò Ö Ø Ö Ø Ò Æ ¹ ÔÐ Ø» Ó Ò º ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ï Ò Ï Ö ÓÒ ØÖÙØ º µ Ï Ø Ö Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÖÓÑ Ñ Ñ Ö Ó ØÓ Ñ Ñ Ö Ó Ò Ø Ñ Ñ Ö Ó Ò Ò Ú Ö ÓÙÖ Ò ÜØ ØÓ ÓÒ ÒÓØ Öº ÆÓØ Ø Ø Ï Ï ÓÖ Ï Ø Ò Ò ÒÒÓØ ÓØ Ò ÓÖ µº Ê Ð Ø ÓÒ Ï Ö Ú ÖÓÑ Ï Ý Ø Ò ÓÒÐÝ Ø Ð Ö Ø Ð Ñ ÒØ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø ÒÐÙ ÓÒº

17 ÓÒ «Ò Ò Ò Ø ÓÒ º Û ØÙÖÒ ØÓ Ø Ö ÓÚ ÖÝ ÔÖÓ Ð Ñº Á Ø ÔÓ Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Ï ¹Ò Ø Ù Ò «Ï µ ÓÒ Ö Ø Ú ËÏ ¹Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ º Á «ÔÔÐ ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æ ½ Ø Ö ÙÐØ Ò Ò Ø Æ ½ ÑÓ ÙÐÓ Ö Ò Ñ Ò Ó ÔÐ º Ë Ñ Ð ÖÐÝ «ÔÔÐ ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æ ¾ Ø Ö ÙÐØ Ò Ò Ø Æ ¾ ÑÓ ÙÐÓ Ö Ò Ñ Ò Ó ÔÐ º ÜÔ Ø «ÒÓØ Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Æ Ò Æ º «Ï µ ÒÓØ Ï ¹Ò Ø Ò ÒÓØ ÓÒÒ Ø ØÓ Ø Ö Ø Ó Ø Ò Øº «Ï µ ÒÓØ Ï ¹Ò Ø Ò ÒÓØ ÓÒÒ Ø ØÓ Ø Ö Ø Ó Ø Ò Øº ÁÒ ÓØ ØÛÓ Ö Ö Ñ Ò Ò Ø Ö ÙÐØ Ò Ò Øº Æ Ò Æ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø Ø Ø Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÙÒ Ð ØÓ Ð Û Ø ÓÖØ ÐÓÓÔ º ÄÓÓÔ Ó Ð Ò Ø Ø Ö ÓÖ ÐÓÒ Ö Ö ÒÓ ÔÖÓ Ð Ñº ÓÖ Ü ÑÔÐ «Ï µ Æ ÑÓ ÙÐÓ Ö Ò Ñ Ò Ó ÔÐ º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ Ø Ø «Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Ø Ð Ó ËÏ ¹Ò Ø ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ ÓÖØ ÐÓÓÔ º Ì ÓÖ Ñ º½¼º Ä Ø Æ È Ì µ ÓÙÒ ËÏ ¹Ò Ø Ò Ð Ø Ï ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ó Æº Á ÓÖ ÐÐ Ì ÓÖ Ø Ò«Ï µ Æ ÑÓ ÙÐÓ Ö Ò Ñ Ò Ó ÔÐ º ÈÖÓÓ º Ä Ø «Ï µ È Ï Ì Ï Ï µº Ë Ò Ï ÓÑÔÐ Ø Ø Ý ØÓ Ø Ø Ì Ì Ï º Ê Ñ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ú ÖÝ ÔÐ Ò Æ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÔÐ Ò «Ï µ Ò Ú Ú Ö º Ä Ø Ô È ºÏ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ö Ô Ï È Ï Ù Ø Ø Æ Ô Æ Ï Ô Ï Ò Ô Æ Ô Ï ÆÏ º Á Ô º º Ø ÓÙÖ ÔÐ ÓÖ Ô Ó º º Ø Ò ÔÐ Ø Ò Ø Ý ØÓ Ø Ø Ø Ö ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÔÐ Ò «Ï µº ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Æ Æ Ó Ò Ö ÓÒÐÝ ÓÒ Ö ØÐÝ Ø Ø ÒÒ Ò Ó ÕÙ Ò ÓÖ Ø Ø Ò º Ì Ö ÓÖ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ú Ò Ò Ò Ø ÓÒ º ÒÚÓÐÚ Ò Ï Ó Ï Ì Á Ò Ì Ç Ý Ð ÓÙÖ Ò Ò ÔÐ Û Ø ÒØ Ð ÒÔÙØ»ÓÙØÔÙØ ØÖ Ò Ø ÓÒ º Á Ô { Ó} Ø Ò Ð Ø Æ Ô Ô Æ Ò Ô Ï Ô µ ºÁ Ô Ï Ò ÔÐ Ó «Ï µ Ø Ò Æ Ô «Ï µ Ô Ï Ò Ô Æ Ô Ï «Ï µ º Ì ÓÐÐÓÛ Ö ØÐÝ ÖÓÑ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÓÛ Ö Ð Ø ÓÒ Ï Ò Ò Ø ÓÒ º º ÌÓ ÔÖÓÚ Ø ØÔ Ï Ô µ ÔÐ Ó «Ï µ Û Ò ØÓ ÓÛ Ø Ø µ Ï º µ Ï Ù ½µ Ì ÓÖ Ñ º ÑÔÐ Ø Ø Ï ¾µ Ì ÓÖ Ñ º ½µ ÑÔÐ Ø Ø ½ ¾ ½ Ï ¾ Ò µ Ì ÓÖ Ñ º ¾µ ÑÔÐ Ø Ø ½ ¾ ½ Ï ¾ ºÌÓÔÖÓÚ Ø Ø µ Ï Û Ò ØÓ ÓÛ Ø Ø Ø ÒÓØ ÔÓ Ð ØÓ Ú µ Ù Ø Ø Ò µ µ º º ÓÖ µº ËÙÔÔÓ Ø Ø º Ì Ö Ò Ì \ Ù Ø Ø Ï Ò Ï º Ì ÓÖ Ñ º µ ÑÔÐ Ø Ø Æ Æ Æ ÓÖ ÓÑ º Ä Ø Ô Æ Æ Æ º ÈÖÓÔ ÖØÝ º ÑÔÐ Ô Ôº ÀÓÛ Ú Ö Æ Ô Ò Æ Ô Ò Û Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ô Ô Ò Ô Ôµº ËÙÔÔÓ Ø Ø º Ì Ö Ì \ Ù Ø Ø Ï Ò Ï º Í Ò Ì ÓÖ Ñ º µ Ò ÈÖÓÔ ÖØÝ º Û Ò ÓÛ Ø Ø Ø Ð ØÓ ÓÒØÖ Ø ÓÒº Ì Ö ÓÖ µ Ï Ò Ô Ï È Ï º Ä Ø Ô Û È Ï ºÏ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ö Ô È Ù Ø Ø Æ Ô Æ Ï Ô Ï Ò Ô Æ Ô ÆÏ Ï ºÁ Ô Û Û ÓÖ Ô Û Ó Û Ø Ò Ô Û ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ö Ô Ø Ú ÐÝ Óº Ì Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ú Ò Ò Ò Ø ÓÒ º ÒÚÓÐÚ Ò Ï Ó Ï Ì Á Ò Ì Ç º Á Ô Û { Û Ó Û } Ø Ò Ø Ö Ö Ø Ò Ù Ø Ø µ Ï Ò Ô Û Ô µ º «Æµ «Æµ Ô Û Ò Ô Û º Ê Ñ Ò ØÓ ÔÖÓÚ

18 Ø Ø Ø Ö Ô È Ù Ø Ø Æ Ô Ò Ô Æ º Ë Ò µ Ï ÑÔÐ Ø Ø µ Ï ÓÖ ÒÝ Ò Ø Ö ÔÐ ÓÒÒ Ø Ò Ò Ù Ï Ò Ì ÓÖ Ñ º½µº Í Ò Ì ÓÖ Ñ º Û Ò ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ö Ù Ø ÓÒ Ù ÔÐ º Ä Ø Ô Ø ÔÐ º Ð ÖÐÝ Æ Ô Ò Ô Æ º Ê Ñ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Æ Ô Ò Ô Æ º ËÙÔÔÓ Ø Ø Æ Ô\ º º Æ Ô µº Ë Ð Ø Ò Ö ØÖ ÖÝ Ò º Í Ò Ì ÓÖ Ñ º Û Ò ÓÛØ Ø Ï º Í Ò Ì ÓÖ Ñ º ½µ Û Ò ÓÛ Ø Ø Ï º Ì ÓÐ ÓÖ ÒÝ Ò º Ì Ö ÓÖ { } µ Ï ºÀÓÛ Ú Ö Ø ÒÓØ ÔÓ Ð Ò µ Ï µ ÓÙÐ Ñ Ü Ñ Ðµº Ì Ö ÓÖ Û Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒº Ï Ò Ñ Ð Ö ÓÒØÖ Ø ÓÒ Û ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ô Æ \ º Ì Ö ÓÖ Û ÓÒÐÙ Ø Ø Æ Ô Ò Ô Æ º ¾ B A C D E º º ÒÓØ Ö ÔÖÓ ÑÓ Ð ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ÓÛÒ Ò Ì Ð ½º Æ Ø Æ ½ Æ ¾ Ò Æ ÓÛÒ Ò ÙÖ Ø Ý Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ì Ó¹ Ö Ñ º½¼º Ì Ö ÓÖ Ø ÒÓ ÙÖÔÖ Ø Ø «Ð ØÓ Ö ÓÚ Ö Ø Ò Ø º Ì Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Ð Ó Ò ËÏ ¹Ò Ø Û Ø ÒÓ ÓÖØ ÐÓÓÔ º Ì Ö ÓÖ Û Ò Ù ÙÐÐÝ Ö ÓÚ Ö Ø Ò Ø Ø Æ ¹ ÔÐ Ø Ò Ø Æ ¹ Ó Ò Ö Ú Ð Ò Ø ÐÓ º Ì Ð ØØ Ö ÙÑÔØ ÓÒ ÒÓØ Ö Ð Ø Ø ØÛÓ ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÓØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ö Ð ÛÓÖ º Ú Ò Ø Ø Ø ÐÓ ÓÛÒ Ò Ì Ð ½ Ó ÒÓØ Ð Ø Ø ÓÙÖÖ Ò Ó Ø Ú ÒØ Ò Ø Ø Ø Ø ÙÑÔØ ÓÒ ÒÓØ Ú Ð º Ì Ö ¹ ÓÖ Ø Æ ¹ ÔÐ Ø Ò Ø Æ ¹ Ó Ò ÓÙÐ ÓÒ Ö ÒÚ Ð º ÀÓÛ Ú Ö Û ÔÔÐÝ«ØÓ Ø ÐÓ Ï { } Ø Ò Ø Ö ÙÐØ ÕÙ Ø ÙÖÔÖ Ò º Ì Ö ÙÐØ Ò Ò Ø «Ï µ ÓÛÒ Ò ÙÖ º ÐØ ÓÙ Ø Ò Ø ÒÓØ Ò ËÏ ¹Ò Ø Ø ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø Û Ó Ó ÖÚ Ð Ú ÓÖ ÒØ Ð ØÓ Ø Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ ½º Ð Ó ÒÓØ Ø Ø Ø Ï ¹Ò Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ Ò Ö ÓÚ Ö ÐØ ÓÙ Ø ÒÓØ Ò ËÏ ¹Ò غ Ì Ü ÑÔÐ ÓÛ Ø Ø Ø ÔÔÐ Ð ØÝ ÒÓØ Ð Ñ Ø ØÓ ËÏ ¹Ò Ø º ÀÓÛ Ú Ö ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ ÓÙÒ Ï ¹Ò Ø Ø ÒÓØ ÔÓ Ð ØÓ Ù Ö ÒØ Ø Ø Ø Ý Ò Ö ÓÚ Ö º ÌÓ ÓÒÐÙ Ø Ø ÓÒ Û Ö Ú Ø Ø Ö Ø ØÛÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò ¹ Ø ÓÒ º º ÁÒ Ë Ø ÓÒ º¾ Û ÐÖ Ý ÑÓØ Ú Ø Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ ØÓ ËÏ ¹Ò Ø º ÌÓ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø Ò ØÝ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÒ Ö ÙÖ Ò º Ì Ï ¹ Ò Ø Æ ÓÛÒ Ò ÙÖ ÓÙÒ ÙØ ÒÓØ Ò ËÏ ¹Ò Ø Ò Ø Ö Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ú ÓÐ Ø Æ ÒÓØ Ö ¹ Ó µº Á Û ÔÔÐÝ Ø Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ Óѹ

19 N 6 A D C B E N 7 A D C B E º º Ì ÒÓÒ¹ Ö ¹ Ó Ï ¹Ò Ø Æ ÒÒÓØ Ö ÓÚ Ö º ÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ï Ó Æ Û Ó Ø Ò Ø Ï ¹Ò Ø Æ Ð Ó ÓÛÒ Ò ÙÖ º º «Ï µ Æ µº Ð ÖÐÝ Æ ÒÒÓØ Ö ÓÚ Ö Ù Ò «º ÐØ ÓÙ Æ ÓÙÒ ËÏ ¹Ò Ø Ø Ú ÓÖ «Ö ÒØ ÖÓÑÆ º º ÛÓÖ ÓÛ ØÖ ÔÓ Ð Ò Æ ÙØ ÒÓØ Ò Æ º Ì Ü ÑÔÐ ÑÓØ Ú Ø Ø Ö Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ø ÓÒ º º Ì ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÑÓØ Ú Ø Ý ÙÖ º Æ Ú ÓÐ Ø Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö Ñ Òغ Á Û ÔÔÐÝ Ø Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ¹ ÓÛ ÐÓ Ï Ó Æ Û Ó Ø Ò Ø Ï ¹Ò Ø «Ï µ Æ Ð Ó ÓÛÒ Ò ÙÖ º ÐØ ÓÙ Æ Ú ÓÖ ÐÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ Æ ÒÒÓØ Ö ÓÚ Ö Ù Ò Ø Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñº ÐØ ÓÙ Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ò Ø ÓÒ º Ö Ò ÖÝ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ð Ó ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÓÒ Ø Ó ÓÑÔÐ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ø ÔÔÐ Ð ØÝ ÒÓØ Ð Ñ Ø ØÓ ËÏ ¹Ò Ø º Ì Ü Ñ¹ ÔÐ Ú Ò Ò Ø Ø ÓÒ ÓÛ Ø Ø ÒÑ ÒÝ ØÙ Ø ÓÒ Ú ÓÖ ÐÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ï ¹Ò Ø Ò Ö Ú º Ú Ò Ò Ø Û Ö Ø Ö ÙÐØ Ò Ï ¹Ò Ø ÒÓØ ¹ Ú ÓÖ ÐÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ø Ö ÙÐØ Ö Ñ Ò Ò ÙÐ º º Ø ÔÖÓ Ö ÔÖ ÒØ Ý Æ «Ö ÒØ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ö ÔÖ ÒØ Ý Æ º ÙÖ µº Æ Ú ÖØ Ð Æ Ñ Ð Ö Ò ÔØÙÖ ÑÓ Ø Ó Ø Ú ÓÖº Å ÅÓ ØÓÓÐ ØÓ Ö µ ÓÚ Ö ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ø ÓÒ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù Ò ÓÙÖ ØÓÓÐ ÜËÔ Ø º ÜËÔ Ø ÙØ Ð ËÈ Ø ÓÒ ÌÓÓе ÙÔÔÓÖØ ¹Ð Ú Ð

20 N 8 A C D G E B F N 9 A C D G E B F º º Ï ¹Ò Ø Æ ÒÒÓØ Ö ÓÚ Ö º Æ Ú ÖØ Ð «Ö ØÙÖÒ Ï ¹Ò Ø Û Ú ÓÖ Ð ÕÙ Ú Ð Òغ

21 È ØÖ ¹Ò Ø Ò Ò Ù ØÓ Ù Ð ØÓÓÐ ÓÜ Ò Ñ Å ÅÓ Å Ò Ò ÅÓ ÙÐ µº Å ÅÓ ÓÒ Ø Ó ØÛÓ Ô ÖØ ½µ ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ò Ö ØÓÖ Ò ¾µ ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ò ÐÝÞ Öº Ì ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ò Ö ØÓÖ Ò Ö Ø ÛÓÖ ÓÛ ØÖ ÓÒ Ø Ó ÔÖÓ ÑÓ Ðº ÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ù Ð Ö Ô Ð ÑÓ Ð Ó Ø ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ Ò Ø ÖÑ Ó Ò Ö Ö Ð Ï ¹Ò غ Í Ò Ø Å ÅÓ ØÓÓÐ ÓÜ ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ò Ö Ø ÙØÓÑ Ø ÐÐݺ Ì Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ò ÓÒØÖÓÐÐ º º Ø ÖØ Ò ØÓÔÔ µ Ý Ø Ò Öº ÁÒ Ø Ó Ù Ò Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ò Ö ØÓÖ Ø Ð Ó ÔÓ Ð ØÓ ÙÔÐÓ ÛÓÖ ÓÛ ØÖ ÖÓÑ Ð º Ì ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ò ÐÝÞ Ö Ø ÑÓ Ø ÒØ Ö Ø Ò Ô ÖØ Ó Ø Å ÅÓ ØÓÓй Óܺ Ì Ò ÐÝÞ Ö ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ø ÓÒº Ì Ô ÖØ Ó Ø Å ÅÓ ØÓÓÐ ÓÜ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ò Ö Ø È ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ó ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ ºÁØ ÔÓ Ð ØÓ Ò Ö Ø È ØÖ Ò Ø ÓÒ¹Ø ¹ Ý Ò Ø Ù Ö Ò Ò Ô Ø Ï Ï Ï Ò Ï Ø ÒÝ Ø Ñ º º º Ö Ò ÓØ Ó Ø ÜËÔ Ø ÑÓ ÙÐ Å ÅÓ Û Ð Ñ Ò Ò ÛÓÖ ÓÛ ÔÖÓ º ÙÖ ÓÛ Ö Ò ÓØ Ó Ø ÜËÔ Ø ÑÓ ÙÐ Å ÅÓº Ì Ö Ò ÓØ ÓÛ Ø Ö Ø ØÙÖ ÙÔÔ Ö Ð Ø Û Ò ÓÛµ Ø ÛÓÖ ÓÛ ÐÓ Ò Ö ØÓÖ ÙÔÔ Ö

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Progression in each phase for Letters & Sounds:

Progression in each phase for Letters & Sounds: Burford School Marlow Bottom Marlow Buckinghamshire SL7 3PQ T: 01628 486655 F: 01628 898103 E: office@burfordschool.co.uk W: www.burfordschool.co.uk Headteacher: Karol Whittington M.A., B.Ed. Hons Progression

More information

An Apriori-based Algorithm for Mining Frequent Substructures from Graph Data Akihiro Inokuchi??,Takashi Washio and Hiroshi Motoda I.S.I.R., Osaka University 8-1, Mihogaoka, Ibarakishi, Osaka, 567-0047,

More information

Transliteration Telugu

Transliteration Telugu Transliteration Telugu Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention (including Telugu letters Short e, Short o) - a A i I u U R RR lr lrr e E ai o O au M (H or :) (e short E Long o short

More information

BIBLIOGRAPHY OF THE PUBLICATIONS OF KWANG-CHIH CHANG COMPILED BY. ROBERT E. MUROWCHICK HÃ (Boston University)

BIBLIOGRAPHY OF THE PUBLICATIONS OF KWANG-CHIH CHANG COMPILED BY. ROBERT E. MUROWCHICK HÃ (Boston University) BIBLIOGRAPHY OF THE PUBLICATIONS OF KWANG-CHIH CHANG È COMPILED BY ROBERT E. MUROWCHICK HÃ (Boston University) LOTHAR VON FALKENHAUSEN YÄ (University of California, Los Angeles) and CHEN XINGCAN Góº (Institute

More information

Dependently Typed Functional Programs and their Proofs. Conor McBride

Dependently Typed Functional Programs and their Proofs. Conor McBride Dependently Typed Functional Programs and their Proofs Conor McBride Doctor of Philosophy University of Edinburgh 1999 Abstract Research in dependent type theories [M-L71a] has, in the past, concentrated

More information

L (with coefficients oscillating with period e), and a family of solutions u which,

L (with coefficients oscillating with period e), and a family of solutions u which, SIAM J. MATH. ANAL. Vol. 23, No. 6, pp. 1482-1518, November 1992 (C) 1992 Society for Industrial and Applied Mathematics 006 HOMOGENIZATION AND TWO-SCALE CONVERGENCE* GRIGOIRE ALLAIRE Abstract. Following

More information

Tieto invoicing addresses:

Tieto invoicing addresses: Operator code for all Tieto companies is the same: 003701011385. Our e-invoicing operator is Tieto Oyj. Mandatory reference information in invoices addressed to any company of Tieto is Purchaser Name,

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

ISSN 1518-3548. Working Paper Series

ISSN 1518-3548. Working Paper Series ISSN 58-3548 Working Paer Serie eman for Bank Service an arke Power in Braziian Banking árcio I. Nakane, eonaro S. Aencar an Fabio Kanczuk June, 2006 ISSN 58-3548 CGC 00.038.66/000-05 Working Paer Serie

More information

From Few to Many: Illumination Cone Models for Face Recognition Under Variable Lighting and Pose. Abstract

From Few to Many: Illumination Cone Models for Face Recognition Under Variable Lighting and Pose. Abstract To Appear in the IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence From Few to Many: Illumination Cone Models for Face Recognition Under Variable Lighting and Pose Athinodoros S. Georghiades Peter

More information

Matching As An Econometric Evaluation Estimator

Matching As An Econometric Evaluation Estimator Review of Economic Studies (1998) 65, 261-294 ^ 0034-6527/98/00120261$02.00 1998 The Review of Economic Studies Limited Matching As An Econometric Evaluation Estimator JAMES J. HECKMAN University of Chicago

More information

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-24, NO. 1, JANUARY 1974 81 Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 M. R. BEST, A. E. BROUWER, F. JESSIE MAcWILLIAMS, ANDREW M. ODLYZKO, MEMBER, IEEE,

More information

The Ph ilosophy of 'As if'

The Ph ilosophy of 'As if' (rt^ (Z'"ie) q/s 6 The Ph ilosophy of 'As if' r\ S.l'stcut of tlrc Thcor.tic:rl, Itr':r.'ti.'ll.tnJ Religi.rus liietiotts,rl' I\'l;rnkin.l lly H. VAIHINGER 'fr:rrrslrk'd lry t,t C. K. OGDEN ;?ii '.i,dt.

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES WHICH ESCAPE THROUGH A MESH IN ~'* Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel Abstract Let S be a subset in the Euclidean space/r" and

More information

Targum LamentationsÕ Reading of the Book of Lamentations

Targum LamentationsÕ Reading of the Book of Lamentations Targum LamentationsÕ Reading of the Book of Lamentations A thesis submitted to the Oriental Studies Faculty University of Oxford in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy

More information

On the theory of two-dimensional stationary self-focusing of electromagnetic waves

On the theory of two-dimensional stationary self-focusing of electromagnetic waves On the theory of two-dimensional stationary self-focusing of electromagnetic waves S. V. Manakov Institute of Nuclear Physics, Siberian Division, USSR Academy of Sciences (Submitted March 2, 1973) Zh.

More information

Department of Information and Computer Scwnce, Unwers~ty of California, lrvine, California 92717

Department of Information and Computer Scwnce, Unwers~ty of California, lrvine, California 92717 Some Techniques for Solving Recurrences GEORGE S. LUEKER Department of Information and Computer Scwnce, Unwers~ty of California, lrvine, California 92717 Some techmques for solving recurrences are presented,

More information

Why stocks may disappoint $

Why stocks may disappoint $ Journal of Financial Economics 76 (2005) 471 508 www.elsevier.com/locate/econbase Why stocks may disappoint $ Andrew Ang a,b,c, Geert Bekaert a,c,, Jun Liu d a Columbia University, Columbia Business School,

More information

Production technologies for molybdenum-99

Production technologies for molybdenum-99 IAEA-TECDOC-1065 XA9949227 Production technologies for molybdenum-99 The originating Section of this publication in the IAEA was: Industrial Applications and Chemistry Section International Atomic Energy

More information

Pulse Proof Thick Film Chip Resistors

Pulse Proof Thick Film Chip Resistors Pulse Proof Thick Film Chip Resistors FEATURES High pulse performance, up to kw Stability R/R 1 % for h at 70 C AEC-Q200 qualified Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912

More information

The University of Melbourne. ISEG, Lisbon. Heriot- Watt University. Edinburgh

The University of Melbourne. ISEG, Lisbon. Heriot- Watt University. Edinburgh SOME STABLE ALGORITHMS IN RUIN THEORY AND THEIR APPLICATIONS BY DAVID C.M. DICKSON The University of Melbourne ALFREDO D. EGfDIO DOS REIS ISEG, Lisbon HOWARD R. WATERS Heriot- Watt University. Edinburgh

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information