[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN"

Transcription

1 PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam sebuah negara yang berdaulat atau separa daulat, yang mana melaksanakan kuasa pemerintah dalam sebuah kawasan yang tertentu dan ianya berada dibawah kuasa Kerajaan Negeri masing-masing. Kerajaan Tempatan mempunyai kedudukan yang sah dari segi undang-undang, yang mana ianya kerajaan yang boleh didakwa dan mendakwa dan boleh melibatkan diri dalam sebarang perjanjian atau kontrak. Kerajaan Tempatan merupakan Kerajaan Peringkat Ketiga dalam struktur Persekutuan di Malaysia. Kerajaan Tempatan di Sabah ditubuhkan di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan, 1961 (No. 11) berkuatkuasa pada 1hb. Januari 1962 di bawah GN No. 134 bertarikh 15 November Selepas pilihanraya Majlis Undangan Negeri 1963, pentadbiran Kerajaan Tempatan diwujudkan berasingan daripada urusetia dengan pengwujudan Kementerian Kerajaan Tempatan. Pada tahun 1967, Kementerian ini dinamakan sebagai Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. ORDINAN KERAJAAN TEMPATAN (OKT)1961 : OKT 1961 terbahagi kpd 15 bahagian yang memberi kuasa, tanggungjawab dan fungsi kepada Pihak Berkuasa Tempatan Sabah. Perkembangan Kerajaan Tempatan di Negeri Sabah : 1931 : Sanitary Boards (SB) diperkenalkan di Jesselton, Sandakan, Tawau dan Labuan iaitu sebahagian daripada pejabat-pejabat daerah : SB diasingkan daripada pejabat Majlis Daerah bagi penubuhan Majlis Daerah Luar Bandar (MDLB) / Lembaga Bandaran (LB) dibawah Municipalities and Urban Authorities Ordinance : Kedudukan MDLB dan LB diperbaiki dibawah Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 (OKT). P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 1

2 1.2 Visi 1.3. Misi Menjadikan KKTP Pemacu Pembangunan Mampan Melalui Penyampian Perkhidmatan yang kreatif dan berinovatif secara berterusan Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau Pihak Berkuasa Tempatan, Pembangunan Perumahan, Pembangunan Bandar dan Wilayah, serta Hal Ehwal Anak Negeri untuk mewujudkan Masyarakat sejahtera 1.4. Objektif 1.5. Fungsi dan Tanggungjawab Pentadbiran Kerajaan Tempatan Perancangan Bandar dan Desa Pentadbiran Hal Ehwal Anak Negeri Pengawalan Pembangunan Perumahan 1.6. Objektif Latihan Meningkatkan pembangunan modal insan dengan memberi penekanan dalam pembangunan sikap (attitude), kemahiran (skills) dan pengetahuan (Knowledge) yang bersesuaian melalui program pembangunan sumber manusia yang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan. 2. DASAR LATIHAN 2.1. Skop Latihan Skop Latihan dalam konteks ini bermaksud kursus jangka pendek yang tempohnya tiga (3) bulan atau kurang. Ia merangkumi segala aktiviti yang dirancang dan diuruskan oleh Bahagian Pentadbiran dan Latihan meliputi kursus di dalam dan luar negara. Skop latihan juga meliputi kursus yang dianjurkan oleh agensi luar (awam dan swasta yang dihadiri oleh kakitangan awam sama ada dibiayai oleh Kementerian atau pihak penganjur). P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 2

3 2.2. Definisi Latihan Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2005, takrif latihan ialah : Proses pemindahan ilmu pengetahuan secara kemas dan berdisiplin, bertujuan menambah pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi keperluan dan tuntutan semasa dalam organisasi. Ini dicapai melalui sebarang bentuk pembelajaran seperti kursus, latihan semasa bekerja dan program mentoring / coaching atau yang seumpama dengannya yang menyumbang kepada pembangunan individu dan kecemerlangan organisasi. Berdasarkan kepada takrif latihan di atas, latihan di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan telah ditakrifkan seperti di JADUAL 1 di bawah. JADUAL 1 Takrif Latihan Kementerian BIL PROGRAM LATIHAN JENIS AKTIVITI 1 LATIHAN Definisi : Aktiviti Latihan yang dijalankan selama 6 jam secara bersemuka dan berterusan anjuran Jabatan, Bahagian atau Agensi luar di dalam dan di luar negara. 2 SESI PEMBELAJARAN I. Kursus II. Seminar III. Konvensyen IV. Bengkel / Workshop V. Forum VI. Simposium VII. Retreat Kementerian, Jabatan dan Bahagian. VIII. Lawatan Rasmi / Korporat / Sambil Belajar. Definisi : Sebarang aktiviti latihan atau pembelajaran secara bersemuka yang tempohnya kurang 6 jam anjuran Kementerian atau Agensi luar. I. Sesi Pembelajaran di peringkat Jabatan, Bahagian, Cawangan dan Seksyen. II. Sesi Perkongsian ilmu di peringkat Jabatan, Bahagian, Cawangan dan Seksyen. III. Program Executive Talk anjuran Kementerian, INTAN, INSAN, Agensi luar dan program yang seumpamanya. IV. Perhimpunan Bulanan Kementerian, Bahagian dan Cawangan. V. Program penerapan nilai-nilai murni dan ceramah-ceramah khas pada bulan Ramadhan. VI. Program sambutan/program khas sambutan bulan-bulan Islam / perayaan yang mengandungi ucapan / ceramah P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 3

4 / forum. VII. Pertemuan Mentor dan Mentee. VIII. Menyampaikan ceramah di dalam kursus / bengkel (Modul yang pertama kali dibentangkan atas tajuk yang sama sahaja diambil kira ) IX. Sesi pembelajaran ICT seperti SM2, HRMIS, SISPAN, SISVOT, E-Pay-A3, BIL PROGRAM LATIHAN JENIS AKTIVITI 1 PEMBELAJARAN KENDIRI Definisi : Kaedah pembelajaran yang berkonsepkan belajar atas daya usaha sendiri sama ada pembelajaran yang melibatkan secara bersemuka dan tidak bersemuka (Online). I. Penggunaan portal e- Pembelajaran Sektor awam (EPSA) II. Penggunaan portal e-pembelajaran yang diiktiraf oleh Kementerian. III. Penggunaan Pangkalan Repositori Ilmu Sumber Manusia (HRMIS). IV. Pembacaan buku-buku ilmiah dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (Buku biasa / bentuk fizikal atau e-book) 2.3 Dasar Latihan Pelan Operasi Latihan (POL) ini digubal sedemikian selari dengan matlamat dan Pelan Strategik Kementerian untuk menghasilkan warga kerja Kementerian yang cemerlang dan dinamik. Dasar Latihan ini meliputi perkara-perkara berikut : Setiap pegawai dan kakitangan mestilah melalui pusingan latihan yang lengkap bagi mempertingkatkan kualiti kerja individu tersebut Dalam setahun, setiap pegawai dan kakitangan kementerian mestilah menghadiri sekurang-kurangnya satu latihan (sama ada dalam bentuk kursus, seminar ataupun bengkel) dan tidak kurang dari 7 hari berkursus setahun Latihan hendaklah diberikan kepada semua kategori / peringkat perkhidmatan sama ada professional mahupun kumpulan sokongan Bagi pegawai atau kakitangan yang melaporkan diri untuk lantikan baru, mereka mestilah menjalani Kursus Induksi Latihan yang diadakan hendaklah tertumpu kepada usaha untuk meningkatkan epakaran dan kemahiran, memenuhi tahap keperluan P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 4

5 organisasi dan berkaitan dengan bidang tugas Pelan Operasi Latihan Tahunan mesti dirancang mengikut garis panduan struktur latihan dan memberi keutamaan keperluan latihan semasa Kementerian Dasar latihan jangka luar negara ditetapkan seperti dibawah : i. Setiap pegawai dibenarkan menghadiri kursus sekali dalam masa dua (2) tahun kecuali mendapat kelulusan khas Setiausaha Tetap Kementerian. ii. iii. iv. Setiap pegawai yang dicalonkan untuk menghadiri kursus jangka pendek luar negara hendaklah terdiri daripada mereka yang mendapat Laporan Penilaian Prestasi Tahunan sekurang-kurangnya 85% dan ke atas serta bebas daripada tindakan tatatertib. Program kursus jangka pendek luar negara mestilah dirancang dalam Pelan Operasi Latihan dan disediakan peruntukan yang mencukupi. Pelaksanaan tugas utama (core business) Jabatan / Bahagian mestilah didahulukan sebelum menghadiri kursus jangka pendek luar negara. v. Pencalonan untuk menghadiri kursus jangka pendek luar negara anjuran JPA, JPAN atau lain-lain penganjur perlu mendapat kelulusan Setiausaha Tetap terlebih dahulu sebelum dikemukakan kepada pihak berkenaan.\ vi. vii. Tempoh kursus jangka pendek luar negara yang dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian hendaklah dijalankan sekurang-kurang selama 2 minggu. Pengetahuan yang didapati dari menghadiri kursus jangka pendek luar negara perlu dikongsi dengan rakan-rakan setugas termasuk Ketua Jabatan. P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 5

6 2.4. Tempoh Lantikan Tempoh latihan sekurangnya enam (6) jam yang berterusan di luar tempat kerja (off the job) adalah diambilkira sebagai satu (1) hari berkursus. Bagi kursus-kursus seperti ceramah, sesi pembelajaran, taklimat yang dijalankan kurang daripada enam (6) jam dan dikendalikan di tempat kerja (on the job) atau di luar tempat kerja boleh dikumpulkan sehingga mencukupi enam (6) jam untuk diambil kira sebagai satu (1) hari berkursus. Rekod kehadiran setiap latihan / sesi pembelajaran tersebut hendaklah dicatatkan di dalam Buku Log Latihan setiap orang pegawai. Tempoh genap enam (6) jam berkursus ini hendaklah disahkan oleh Pegawai Pengesah Latihan (PPL). Dalam hubungan ini, pegawai yang menganggotai urus setia kursus boleh diiktiraf sebagai peserta kursus jika mereka terlibat di dalam salah satu aktiviti seperti mempengerusikan sesi dialog, perbincangan, penyediaan laporan-laporan atau kertas kerja dan menjadi ahli kepada Kumpulan peserta di mana mereka dipertanggungjawabkan sebagai fasilitator atau sebagai ahli perbincangan. Sekiranya urus setia hanya terlibat di dalam urusan-urusan operasi, pentadbiran dan logistik seminar mereka tidak boleh diiktiraf sebagai peserta program berkenaan Tempat Kursus Tempat kursus adalah bergantung kepada kesesuaian mengikut jenis kursus dan bilangan peserta yang terlibat dan peruntukan kewangan yang diluluskan. Bagi tujuan pemilihan tempat berkursus, peraturan-peraturan yang sedia ada adalah terpakai. 2.6 Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran adalah untuk seluruh kakitangan awam Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang melibatkan semua Jabatan / Bahagian. Kursus yang dilaksanakan oleh Jabatan / Bahagian adalah kepada kakitangan awam Bahagian / Jabatan sahaja, kecuali di dalam keadaan di mana peserta tidak mencukupi, kursus tersebut bolehlah dibuka kepada penyertaan daripada lain-lain Jabatan / Bahagian. Terdapat dua kumpulan sasaran iaitu : a. Kumpulan Pengurusan dan Profesional b. Kumpulan Sokongan P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 6

7 2.7 Bidang Latihan [PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS Bidang latihan yang dikendalikan di peringkat Kementerian adalah berdasarkan kepada tuntutan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam. Latihan yang dirancang adalah dibahagikan seperti berikut :- I Kursus Mandatori (Wajib) Kursus-kursus wajib adalah merupakan kursus induksi di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bilangan 5 Tahun Kursus-kursus ini adalah seperti berikut :- a. Kursus Modul Induksi Khusus. b. Kursus Modul Induksi Umum. II Kursus Kompetensi Umum Kursus ini merupakan latihan yang disediakan bagi melahirkan anggota yang lebih cekap serta berpengetahuan di dalam menjalankan tugas-tugas jawatan yang disandang. Ianya meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi seserorang kakitangan awam. III Kursus Kewangan Kursus ini bertujuan mempertingkatkan profesionalisme pengurusan kewangan dan akauntabiliti dan integriti pegawai yang terlibat dalam pengurusan kewangan. IV Kursus Bahasa Inggeris Mempertingkatkan tahap penguasaan Bahasa Inggeris kakitangan awam supaya lebih yakin dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan imej Kementerian dan negara khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan kerjasama dengan negara asing. V Kursus Kompetensi Khusus (Pengkhususan Kerja) Kursus ini dilaksanakan berdasarkan kepada keperluan tugas dan jawatan seseorang pegawai. Sasaran peserta adalah pegawai-pegawai yang terlibat melaksanakan fungsi dan tugas jawatan yang disandang seperti Pegawai Kesihatan, Pegawai Penilaian dan sebagainya. P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 7

8 VI Kursus Peralihan Kursus ini diaturkan untuk membantu pegawai yang bakal bersara untuk menempuh zaman persaraan dengan lebih yakin, tidak merasakan kejutan dan terus memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara mengikut minat kerjaya masing-masing. VII Keperluan Stakeholder (as hoc) Kursus-kursus juga ditawarkan berdasarkan kepada keperluan semasa yang disarankan oleh pihak stakeholder. VIII Kursus Jangka Pendek Luar Negara Kursus Jangka Pendek Luar Negara juga dirancang bagi memberi peluang kepada Pegawai dalam Sokongan I dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional melihat kemampuan dan kemajuan negara asing di samping mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang diperolehi ketika berkursus. 3. STRATEGI LATIHAN Latihan di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dilaksanakan dengan menggunakan strategi-strategi seperti berikut : 3.1 Mengenal pasti keperluan latihan dengan menjalankan Training Needs Analysis (TNA). Analisis ini dilaksanakan oleh semua Jabatan / Bahagian dan diselaraskan oleh Cawangan Latihan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia berdasarkan kepada jumlah peruntukan latihan yang diterima. 3.2 TNA yang dihasilkan akan diterjemahkan kepada Pelan Operasi Latihan Tahunan. Pelan Operasi Latihan Tahunan hendaklah disediakan berpandu kepada Pelan Operasi Latihan (POL) Kementerian. 3.3 Menyediakan peruntukan latihan tahunan untuk melatih Sumber Manusia di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan kepada Bahagian dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berdasarkan kepada TNA Bahagian dan Pihak Berkuasa Tempatan. 3.4 Bahagian Pentadbiran dan Latihan diberi kuasa merancang, melaksanakan dan mengenal pastikan keperluan latihan di peringkat Bahagian dan PBT. 3.5 Ketua Jabatan bertanggungjawab memastikan pegawai masing-masing di semua peringkat mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun. 3.6 Memantau pelaksanaan program latihan Bahagian dan PBT yang telah menerima peruntukan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Kementerian (MJLK) dan P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 8

9 Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM). 4. PERANCANGAN LATIHAN Pelaksanaan Latihan di peringkat Kementerian dimulakan menerusi mekanisme-mekanisme perancangan latihan seperti mana yang disarankan dalam Pekeliling Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia dan Negeri bagi tujuan mencapai output yang maksimum dengan peruntukan yang terhad Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Kementerian (MJLK) MJLK adalah bertanggungjawab menentukan keperluan latihan berdasarkan analisis ke atas Training Needs Analysis (TNA) Kementerian, Bahagian dan PBT serta menjalankan rancangan latihan untuk tahun berikutnya. Keahlian MJLK adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 2 di bawah. JADUAL 2 Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Kementerian (MJLK) KEAHLIAN Timbalan Setiausaha Tetap Penolong Setiausaha Kanan Wakil-wakil Ketua Bahagian Penolong Setiausaha Pentadbiran (A) Pengerusi Ahli Ahli Setiausaha MJLK dijadualkan bersidang dua (2) sekali setahun iaitu pada bulan Jun dan bulan Disember setiap tahun. MJLK pada bulan Jun bertujuan mengkaji semula keperluan latihan dan memantau prestasi perlaksanaan latihan dan perbelanjaan peruntukan latihan Bahagian dan PBT. Manakala MJLK yang bersidang pada bulan Disember pula bertujuan menganalisis TNA Bahagian dan PBT berdasarkan kepada keutamaan keperluan agar sumber kewangan yang terhad dapat dimanfaatkan dengan maksimum. Keputusan analisis TNA dan pembahagian peruntukan dalam MJLK akan\ dikemukakan kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) untuk kelulusan dan diterjemahkan sebagai Pelan Operasi Latihan Tahunan Kementerian P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 9

10 4.2 Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) PPSM merupakan jawatankuasa tertinggi dalam meluluskan Pelan Operasi Latihan Tahunan Kementerian iaitu melibatkan perancangan program latihan pembahagian peruntukan latihan kepada Bahagian dan Latihan. Keanggotaan PPSM adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3 di bawah. JADUAL 3 Panel Pembangunan Sumber Manusia Setiausaha Tetap KEAHLIAN Pengerusi Timbalan Setiausaha Tetap Pengarah Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Penolong Setiausaha Kanan Penolong Setiausaha Pentadbiran (A) Ahli Ahli Ahli Setiausaha Tugas PPSM adalah seperti berikut : I. Mengenal pasti dan merancang keperluan latihan pegawai II. Memantau pelaksanaan Latihan III. Meluluskan Pelan Operasi Latihan Tahunan dan agihan peruntukan latihan Struktur Latihan Struktur Latihan adalah berdasarkan kepada empat peringkat seperti beriktu : Peringkat Asas (1-3 Tahun) Latihan Peringkat Asas dilaksanakan kepada semua kakitangan awam yang berkhidmat dari awal pelantikan sehingga tempoh tiga(3) tahun. Tahap latihan pada peringkat ini ialah Tahap Penerapan Kompetensi yang bersifat umum dan penekanan adalah terhadap perkhidmatan. Ciri-ciri tahap ini ialah :- i. Pemahaman matlamat dan fungsi organisasi. ii. Orientasi kepada persekitaran kerja iii. Penyesuaian diri dengan etika dan budaya kerja jabatan iv. Perkara-perkara asas di dalam pekerjaan P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 10

11 Peringkat Pertengahan (3-10 Tahun) Latihan Peringkat Pertengahan melibatkan Tahap Pembangunan Kompetensi dan Tahap Peningkatan Kompetensi kepada pegawai yang telah bekhidmat di antara tiga (3) hingga sepuluh (10) tahun Tahap Pembangunan Kompetensi bertujuan menyediakan pegawai yang berkebolehan dan berkeupayaan melakukan sesuatu tugas dengan cepat dan menepati standard umum yang ditentukan. Ciri-ciri tahap ini ialah ; i. Membangunkan keupayaan berkomunikasi. ii. iii. iv. Membangunkan keupayaan memahami, merancang dan menganalisis tugasan. Membangunkan kebolehan menyelia, mengurus dan mentadbir. Membangunkan kemahiran-kemahiran teknikal Tahap Peningkatan Kompetensi pula bertujuan untuk memantapkan kemahiran baru kepada anggota perkhidmatan awam. Ciri-ciri tahap ini ialah :- I. Memantapkan mutu kerja yang lebih tinggi II. III. IV. Memantapkan tahap kepakaran Memantapkan tahap profesionalisme Memantapkan keupayaan dan kemahiran kepimpinan V. Mengembangkan kebolehan dan keupayaan VI. VII. VIII. Mengukuhkan kepimpinan. Memantapkan integriti. Memantapkan keupayaan membuat keputusan IX.Menyediakan kebolehan mengadakan jaringan (networking) P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 11

12 Peringkat Lanjutan (melebihi 10 tahun) Latihan Peringkat Lanjutan dilaksanakan kepada pegawai yang telah berkhidmat lebih sepuluh (10) tahun. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kemahiran sedia ada dan mendedahkan kemahiran baru bagi meningkatkan kompetensi pegawai. Ciri-ciri tahap ini ialah : I. Mengembangkan kebolehan dan keupayaan II. III. IV. Mengukuhkan kepimpinan Memantapkan integriti Memantapkan keupayaan membuat keputusan V. Menyediakan kebolehan mengadakan jaringan (networking) Peringkat Peralihan (2 tahun sebelum bersara) Latihan Peringkat Peralihan dilaksanakan kepada anggota yang akan meninggalkan perkhidmatan dalam tempoh dua tahun sebelum bersara. Tujuan tahap ini ialah untuk menyediakan anggota Perkhidmatan Awam yang akan meninggalkan perkhidmatan kepada pengetahuan dan persekitaran baru. Ciri-ciri tahap ini ialah : i. Menyediakan kebolehan mengadakan jaringan (networking) ii. Menyediakan pengetahuan mengenai peluang dan cabaran baru. iii. iv. Menyediakan ketahanan mental dan psikologi Menyediakan kebolehan menangani tekanan dan cabaran. P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 12

13 PERINGKAT PERALIHAN LANJUTAN PERTENGAHAN ASAS JADUAL 4 Struktur Latihan Dalam Perkhidmatan Penerapan Kompentensi Pembangunan Kompentensi Peningkatan Kompentensi Pengukuhan Kompentensi Peralihan Kerjaya PRA PERKHIDMATAN Pendedahan Kompentens i ke atas 2 tahun sebelum persaraan TEMPOH PERKHIDMATAN (TAHUN) 5. PELAKSANAAN LATIHAN Bagi tujuan mencapai objektif dan merealisasikan Dasar Latihan Kementerian, Program Latihan, Penjadualan Latihan Tahunan, peranan dan tanggungjawab pihak-pihak berkaitan hendaklah dikenal pasti. 5.1 Asas Training Needs Analysis (TNA) Pelaksanaan program latihan bagi kakitangan awan Kementerian telah dikaji supaya lebih responsif kepada beberapa keperluan / perubahan persekitaran di peringkat tempatan dan global. Sehubungan dengan itu TNA yang disediakan mengambil kira perkara-perkara seperti berikut : Pengenalpastian Kompetensi (Competency Identification) Aktiviti Pengenalpastian Kompetensi (CI) akan membantu perancangan keperluan kursus bagi memastikan pegawai memiliki kompetensi yang diperlukan bagi sesuatu jawatan. Kursus-kursus dirancang dan disusun berdasarkan kesesuaian kursus-kursus berkenaan dengan peranan dan tugas dalam gred baru di bawah Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA). Kursus-kursus yang dirancang perlu mengikut cluster kompetensi yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jawatan yang disandang. P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 13

14 Arahan Pekeliling Perkhidmatan Kursus yang dirancang atas Surat Pekeliling PerkhidmatanNegeri Sabah Bil.5 Tahun 2002 adalah kursus-kursus wajib yang perlu dihadiri oleh pegawai bagi tujuan pengesahan di dalam jawatan. Kursus wajib adalah Kursus Modul Induksi. Perancangan Latihan memberi keutamaan kepada kursus-kursus wajib yang telah disyaratkan di dalam skim perkhidmatan kerana ia melibatkan pengesahan jawatan yang disandang oleh pegawai Keperluan Bahagian dan Pihak Berkuasa Tempatan Kursus yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi individu untuk melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya atau melaksanakan fungsi khusus Bahagian dan Pihak Berkuasa Tempatan. Ia lebih tertumpu kepada kursus-kursus berbentuk keperluan function. 5.2 Kaedah Penyediaan TNA Berdasarkan kepada asas pengenalpastian TNA seperti di para 5.1, kaedah pengumpulan data-data TNA dilaksanakan menerusi : Peringkat Kementerian Kaedah pengumpulan TNA di peringkat Kementerian dilaksanakan oleh Bahagian Pentadbiran dan Latihan melalui beberapa saluran seperti berikut i. Arahan daripada stakeholder mengikut kesesuaian keperluan semasa organisasi. ii. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan iii. Maklum balas keperluan latihan yang diperoleh semasa perjumpaan antara wakil pekerja dengan pihak pengurusan. iv. TNA daripada Bahagian dan PBT v. Lain-lain kaedah pengenalpastian yang bersesuaian Peringkat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Kaedah pengumpulan data-data TNA di peringkat PBT yang akan dilaksanakan oleh Ketua Jabatan PBT masing-masing diperoleh melalui beberapa saluran seperti beriktu : i. Arahan daripada stakeholder mengikut kesesuaian keperluan kompetensi khusus PBT ii. Pemerhatian Ketua Jabatan PBT ke atas keperluan functional PBT. iii. Maklum balas daripada kakitangan PBT menerusi kajian keperluan kursus seperti kaedah soal selidik. iv. Lain-lain kaedah pengenalpastian yang bersesuaian. P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 14

15 5.3 Metodologi Latihan Metodologi latihan yang diamalkan dan dipraktikkan dalam pengendalian kursus telah dipelbagaikan bagi memberi impak maksimum kepada peserta. Antara kaedah-kaedah yang digunakan adalah seperti berikut : i. Ceramah ii. Bengkel iii. Latihan Dalam Kumpulan iv. Role Play v. Latih Amal vi. Simulasi vii. Game viii. Lain-lain yang bersesuaian 5.4 Program Latihan dan Penjadualan Kursus I Program Latihan menyenaraikan secara spesifik latihan-latihan yang dirancang dalam sesuatu tahun. Antara lain, ia mengandungi senarai latihan yang akan diadakan. Objektif, badan / Institusi yang menganjurkannya, tempoh dan tarikh serta kumpulan sasaran yang terlibat Peranan dan Tanggungjawab Bahagian Pentadbiran dan Latihan dalam POL Tahunan. Bahagian Pentadbiran dan Latihan bertanggungjawab atas POL Tahunan dalam perkara-perkara berikut : i. Bertindak sebagai Urus Setia kepada MJLK dan PPSM ii. Menyelaras pelaksanaan POL Tahunan Kementerian iii. Merancang dan melaksanakan kursus wajib seperti Kursus Induksi Modul Khusus bagi pegawai dan kakitangan Kementerian dan PBT yang baru dilantik. iv. Merancang dan melaksanakan program latihan dalaman (in-house training) bagi pegawai dan kakitangan di peringkat Kementerian. v. Menyelaras dan menguruskan permohonan / pencalonan pegawai dan kakitangan Kementerian untuk mengikuti latihan anjuran institusi latihan swasta yang dirancang dalam POL Tahunan. vi. Menyelaras dan menguruskan permohonan / pencalonan pegawai dan kakitangan Kementerian untuk mengikuti kursus jangka pendek luar negara di bawah anjuran Kementerian yang dirancang dalam POL Tahunan. P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 15

16 vii. Menyediakan Laporan Pelaksanaan Dasar Latihan Kementerian dua (2) kali setahun iaitu sebelum 31 Julai setiap tahun untuk pelaksanaan dari Januari hingga Jun dan sebelum 31 Januari setiap tahun berikutnya untuk pelaksanaan Julai hingga Disember. 5.6 Peranan Ketua-Ketua Jabatan / Bahagian Ketua-Ketua Jabatan PBT / Bahagian adalah bertanggungjawab ke atas POL dalam perkara-perkara berikut : i. Merancang dan mengenal pasti keperluan latihan pegawai di Jabatan / Bahagian masing-masing selaras dengan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam menerusi kaedah penyediaan TNA yang bersesuaian. ii. Mengurus dan melaksanakan latihan Kompetensi Khusus dan Pengukuhan untuk pegawai dan kakitangan masing-masing yang dirancang dalam POL Tahunan. iii. Memastikan segala peruntukan yang diberikan diguna pakai bagi maksud latihan dan dibelanjakan sepenuhnya mengikut peraturan kewangan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa. iv. Membuat penilaian Keberkesanan Kursus bagi menentukan kursus yang diikuti oleh pegawai boleh membantu mencapai matlamat Bahagian dan PBT.. v. Menyediakan Laporan Pelaksanaan Kursus oleh Bahagian Pentadbiran dan Latihan setiap bulan bagi tujuan rekod dan penyediaan Laporan Prestasi Latihan Tahunan. vi. Memastikan kakitangan awam di bawah seliaan masing-masing mengikuti sekurang-kurangnya 7 hari berkursus setahun berdasarkan takrif lathan seperi Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun Tanggungjawab Individu Setiap kakitangan awam adalah bertanggungjawab ke atas POL Tahunan dalam perkara-perkara berikut : i. Menghadiri dan mengikuti kursus yang diluluskan atau ditetapkan dengan penuh komitmen dan jaya. ii. Memastikan menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun iii. Mengemaskinikan Log Latihan yang telah disediakan dan mengemukakan kepada Urus Setia Latihan PBT masing-masing bagi tujuan menyediakan Laporan Kursus kepada Bahagian Pentabiran dan Latihan Kementerian. P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 16

17 iv. Mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dengan mencari peluang-peluang latihan yang disediakan oleh Institusi Latihan Awam seperti INTAN, INSAN dan sebagainya. v. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui kursus ke dalam tugas harian dan berkongsi ilmu pengetahuan yang diperoleh bersama rakan sekerja. 5.7 Pencalonan bagi Kursus yang dikendalikan oleh Bahagian Pentadbiran dan Latihan Permohonan penyertaan kursus dalam POL Tahunan adalah seperti berikut : i. Pencalonan dibuat dan melalui Ketua Bahagian/ Ketua Jabatan PBT masing-masing. ii. Pencalonan dibuat berdasarkan kepada maklumat kursus / jadual kursus yang dinyatakan dalam POL tahunan. iii. Pemilihan terus calon adalah berdasarkan kepada kesesuaian kursus dengan bidang tugas 5.8 Pengendalian Kursus Kursus-kursus yang dirancang di bawah POL Tahunan akan dikendalikan oleh Bahagian Pentadbiran dan Latihan Kementerian. Pengendalian kursus mesti mematuhi semua Pekeliling Perbendaharaan dan Pekeliling Perkhidmatan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. 6. PENILAIAN LATIHAN Setiap kursus yang dilaksanakan sama ada anjuran Bahagian Pentadbiran dan Latihan Kementerian ataupun Urus Setia Latihan PBT masing-masing hendaklah menyediakan Laporan Penilaian Kursus mengikut format yang telah ditetapkan. Bahagian Pentadbiran dan Latihan Kementerian atau Urus Setia Latihan PBT yang menganjurkan kursus hendaklah juga membuat Penilaian Keberkesanan Kursus ke atas Pegawai dan kakitangan yang telah menghadiri kursus sama ada anjuran Bahagian Pentadbiran dan Latihan Kementerian atau Urus Setia Latihan PBT dan agensi luar pada 3 bulan selepas menghadiri kursus. Laporan tersebut hendaklah direkodkan dan disimpan oleh Urus Setia Latihan masing-masing untuk tujuan pengauditan khususnya untuk penarafan bintang dalam System Star Rating (SSR). P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 17

18 7. MEKANISME PEMANTAUAN PELAN LATIHAN Pemantauan pelaksanaan program latihan dilaksanakan menerusi kaedah seperti berikut : 7.1 Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Kementerian (MJLK) MJLK diadakan dua (2) kali setiap tahun bertujuan mengkaji semula POL Tahunan, merancang POL tahun berikutnya dan memantau prestasi pelaksanaan POL Tahunan. 7.2 Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) PPSM merupakan jawatankuasa tertinggi peringkat Kementerian dalam pemantuan dan pelaksanaan program latihan Kementerian. Panel ini akan bersidang pada bulan Disember setiap tahun bagi meluluskan perancangan program latihan tahun berikutnya dan memantau keberkesanan program latihan Kementerian. 7.3 Laporan Prestasi Perbelanjaan dan Pelaksanaan Kursus Bahagian Pentadbiran dan Latihan juga turut menjalankan pemantauan ke atas prestasi perbelajanaan dan pelaksanaan kursus Jabatan / Bahagian. Laporan tersebut perlu dikemukakan kepada Cawangan Latihan setiap bulan bagi tujuan pemantauan perbelanjaan dan prestasi latihan mengikut jadual yang telah diluluskan dalam PPSM. 8. PERUNTUKAN Bagi melaksanakan Program Latihan Tahunan, jumlah peruntukan adalah sekurang-kurangnya 1% daripada emolumen Kementerian. Pembahagian peruntukan dibuat berdasarkan kepada objektif dan konsep latihan yang memberi fokus kepada latihan kompetensi umum dan khusus. Manakala kursus jangka pendek luar negara diperuntukan sebanyak RM 100 ribu daripada peruntukan on-off Bahagian Pentadbiran dan Latihan. 9. PENUTUP Adalah diharapkan POL ini dapat dijadikan sebagai panduan penghasilan POL Tahunan dan memberi manfaat kepada semua warga Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bagi mencapai matlamat melahirkan pekerja yang mahir dan terlatih dalam berbagai bidang di samping meningkatkan kecekapan prrestasi dan produktiviti organisasi. Dengan adanya POL ini juga diharap proses latihan di Kementerian dapat berjalan lancar, teratur dan sistematik. P E L A N O P E R A S I L A T I H A N 18

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK )

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai membuat analisa, mengawal, mengurus dan merancang sumber-sumber di bawah kawalan. TUJUAN Untuk menilai

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 EDISI SEMAKAN SEMULA TAHUN 2013 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), NRE PUTRAJAYA 2012 KANDUNGAN

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 ISI KANDUNGAN PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN/ 7 GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) BAHAGIAN 1.0 STRUKTUR TADBIR URUS GCIO,

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN Tujuan 1. Pekeliling ini adalah untuk memberi satu

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) kerja-kerja operasi. kerja-kerja operasi

PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) kerja-kerja operasi. kerja-kerja operasi PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED * TEMPOH (tahun berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (diskripsi tugas) N17 1 5 tahun Pelaksanaan kerja-kerja operasi Bertanggungjawab melaksanakan

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 KANDUNGAN Perkara Muka Surat 1. PENGENALAN 2 2. DEFINISI 3 3. MATLAMAT 4 4. OBJEKTIF 4 5. PUNCA

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini telah dijalankan dengan tujuan untuk mengenal

More information

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH INSTITUT PENILAIAN NEGARA JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PROGRAM SIJIL HARTA TANAH SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH Sijil Penilaian Harta Tanah INSPEN adalah program

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 14 MAC 2013 [No. 10 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PRAKATA Susulan daripada kejadian keruntuhan Pangsapuri

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Balance Transfer

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT) GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I / We * hereby declare that have read For

More information

Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia

Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia Tel: 603 8883 5999 Fax: 603 8889 4119 Email: webmasterjpt@mohe.gov.my Website: www.mohe.gov.my Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor D.E. Malaysia Tel: 603 8921 5321 Fax: 603

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 31-41 BITY SALWANA ALIAS, AHMAD BASRI MD. YUSSOF, RAMLEE MUSTAPHA & MOHAMMED SANI IBRAHIM

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 31-41 BITY SALWANA ALIAS, AHMAD BASRI MD. YUSSOF, RAMLEE MUSTAPHA & MOHAMMED SANI IBRAHIM Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 31-41 Analisis Kompetensi Pengetua Berdasarkan Kualiti Peribadi, Pengetahuan, Kemahiran dan Amalan dalam Bidang Pengurusan Sekolah Menengah Malaysia (Competency

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi

5S adalah Program Penyertaaan Kaizen ke seluruh Organisasi Mengenal 5S Pengenalan 5S Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980-an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran

More information

Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu. Ar Rahnu-Based Micro Credit Programme

Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu. Ar Rahnu-Based Micro Credit Programme Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu 2 Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu Program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Malaysia Islamic Economic Development

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 103 115, 2013 KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information