DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi"

Transcription

1 B i l. 3 / SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk memastikan perkhidmatan awam bergerak maju ke arah merealisasikan hasrat Kerajaan untuk mencapai Wawasan Dalam konteks ini, hala tuju Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO) adalah untuk merangka dasar perjawatan dan perskiman yang relevan dan fleksibel bagi mewujudkan saiz perkhidmatan awam yang optimum berdasarkan keperluan Negara. Selaras dengan objektif dan hala tuju tersebut, BPO bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi penyusunan semula organisasi, pewujudan, pemansuhan dan penggredan jawatan di agensi awam di samping penyelidikan serta kajian perskiman. Skop fungsi beban tugas BPO merangkumi 279 Skim Perkhidmatan dan 722 agensi terdiri daripada Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP), Perkhidmatan Awam Negeri (PAN), Badan Berkanun Persekutuan (BBP), Badan Berkanun Negeri (BBN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Dalam usaha memastikan setiap agensi awam berfungsi berdasarkan matlamat penubuhannya, BPO sentiasa melaksanakan kajian perjawatan dan perskiman dengan memberi penekanan kepada usaha-usaha untuk memantap dan memperkemas struktur hierarki perkhidmatan sektor awam serta pengukuhan struktur organisasi. Hal ini adalah supaya organisasi sektor awam terus kekal kemas dan relevan seterusnya meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan selaras dengan saranan YAB Perdana Menteri iaitu Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dan pelaksanaan Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Areas [NKRA]) serta Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators [KPI]). Dalam pada itu, peningkatan peruntukan dalam emolumen akan menyebabkan pengurangan peruntukan bagi sektorsektor lain khususnya sektor pembangunan, secara tidak langsung akan memberi implikasi kepada pembangunan negara. Berikutan arahan Perbelanjaan Berhemat yang telah dikeluarkan melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008, BPO sebagai custodian data perjawatan telah menggariskan beberapa tindakan bagi mengawal saiz perkhidmatan awam. Antaranya adalah mengawal pewujudan jawatan dengan memberi tumpuan kepada sektorsektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan dan agensi yang menjana hasil negara serta pemansuhan jawatan-jawatan jumud yang tiada penyandang. bersambung di halaman 3... Y.Bhg Datuk farida bt. Mohd. Ali Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam 1

2 Intro Kandungan HRMIS Membantu Membentuk Perjawatan Sektor Awam Dengan Efektif Sekapur Sirih 2 Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil. 2/ Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS Bil. 2/2010 Assalamualaikum. En. Kamarudin, S a y a m e r u p a k a n p e g a w a i s e d a n g c u t i b e l a j a r d i b a w a h tajaan HLP2010 di USA. Saya ingin mengucapkan terima k a s i h d a n t a h n i a h k e p a d a p i h a k J PA k e r a n a t e l a h b e r j a y a m e l a k s a n a k a n H R M I S s e h i n g g a k e p e r i n g k a t i n i. S a y a b e r a s a a m a t s e n a n g h a t i d a n g e m b i r a k e r a n a d a p a t menjalankan aktiviti HRMIS walaupun sedang berada d i U S A. K e r j a m e n g e m a s k i n i m a k l u m a t y a n g b e r k a i t a n d e n g a n H R M I S t e r u t a m a p e n i l a i a n p r e s t a s i t a h u n d a p a t d i l a k u k a n d e n g a n j a y a n y a t a n p a s e b a r a n g m a s a l a h d i s i n i. K a p a s i t i k e m u d a h a n I n t e r n e t d i s i n i a d a l a h s e b e s a r 10 Mbps menggunakan broadband di rumah membantu a k s e s t e r h a d a p H R M I S t a n p a s e b a r a n g m a s a l a h k e l e w a t a n (slow). S a y a b e r h a r a p H R M I S a k a n t e r u s d i j a y a k a n d a n J P A dapat memberikan lebih banyak perkhidmatan kepada pegawai-pegawai perkhidmatan awam tidak kira Dialog HRMIS Bil. 2/ LNPT Online Sistem Maklumat Eksekutif/ Executive Information System (EIS) Menambah baik Proses Pembuatan Keputusan Trend Bilangan pengguna, Log-in, dan Transaksi HRMIS Bagi Kementerian dan PSUK FAQ 15 Tahukah Anda Sidang Redaksi 16 Penghargaan Daripada Pengguna HRMIS 2 Sekapur Sirih Assalamualaikum warahmatullahhiwabarakatuh dan salam bahagia kepada seluruh pembaca HRMIS. Sekali lagi kita bertemu melalui HRMIS Bil. 3/2010 yang merupakan edisi akhir bagi tahun ini. Bagi mengakhiri lembaran, edisi kali ini memaparkan hasrat Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk turut mengambil peluang dari faedah pelaksanaan HRMIS, iaitu kesediaan maklumat jawatan dari Modul ED dan kemudahan penjanaan maklumat menerusi EIS. Semoga pandangan yang diutarakan akan menyuntik semangat peneraju-peneraju HRMIS khasnya dan penjawatpenjawat awam amnya dalam memastikan kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan HRMIS. Seperti edisi-edisi sebelumnya, terus memaparkan beberapa peristiwa yang berlaku sepanjang tempoh fasa ketiga tahun ini. Di antaranya adalah Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil. 2/2010, Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Bil. 2/2010 di peringkat Pusat, Dialog HRMIS Bil. 2/2010 serta Makmal Penamatan Perkhidmatan. Kita semua maklum dengan cabaran-cabaran yang berterusan yang dihadapi untuk menjayakan pelaksanaan penuh HRMIS, justeru program-program yang dijalankan adalah sebagai close monitoring dalam memastikan keperluan-keperluan dari aspek infrastruktur, prosedur, keperluan kompetensi, budaya dan dasar pengurusan sumber manusia. Tidak ketinggalan di dalam ini turut dimuatkan satu artikel mengenai pengayaan maklumat HRMIS melalui Sistem Maklumat Eksekutif (EIS). Akhir kata diharapkan HRMIS ini dapat memberi manfaat kepada semua pembaca. TUAN HAJI KAMARUDIN BIN TAHIR PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT JPA d i m a n a d a n b a g a i m a n a ( a n y w h e r e a n d a n y w a y ) m e r e k a m e n g a k s e s n y a. B e b e r a p a a s p e k b e r k e n a a n k e s e l a m a t a n dan skrin pengguna/rekabentuk skrin (User Interface (UI) or screen design) perlu diperbaiki dari semasa ke semasa s e r t a p r e s t a s i s e d i a a d a d a p a t d i k e k a l k a n b a g i m e m a s t i k a n HRMIS terus relevan dalam perkhidmatan awam. Sekian, Tahniah! Adi Azlan Mohd Ali Master in Telecommunication and Network Management 2012 Syaracuse University New York, USA.

3 Sambungan...sambungan dari halaman pertama BPO juga secara berterusan melaksanakan program, aktiviti dan tindakan pembangunan keupayaan ke arah memastikan jumlah perkhidmatan awam yang bersesuaian dengan jumlah penduduk. Antara program utama ialah pemantauan trend pewujudan jawatan yang bertujuan untuk mengkaji pewujudan jawatan dalam perkhidmatan awam dari semasa ke semasa bagi memastikan saiz perkhidmatan yang optimum. Melalui hasrat Kerajaan bagi menerapkan budaya ICT dan inovasi, pelaksanaan HRMIS dilihat sebagai satu langkah memudahkan lagi pengurusan sumber manusia sektor awam. Dengan usaha ini, BPO telah terlibat secara langsung sebagai pemilik proses bagi empat (4) modul/submodul HRMIS yang berkaitan dengan perjawatan iaitu: Data Perjawatan (Establishment Data [ED]), Pembangunan Organisasi (Organisation Development [OD]), Penilaian Penggunaan Sumber Manusia (Assessment Utilisation of Manpower [AUM]); dan Norma Perjawatan (Positions Norms [PN]). Dalam melaksanakan fungsi BPO, tidak dinafikan ICT banyak menyumbang ke arah peningkatan keberkesanan penyampaian perkhidmatan khasnya dalam pelaksanaan kajian perjawatan dan perskiman. Sistem aplikasi yang digunakan ialah MyPost yang berfungsi merekod dan meverifikasikan data perjawatan melalui waran perjawatan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Sistem aplikasi tersebut telah dapat membantu BPO dalam menganalisis data, mengkaji dan memantau perjawatan di sektor awam. Dalam konteks HRMIS, Modul ED telah menampung keperluan MyPost. Bagi memastikan data perjawatan HRMIS melalui Modul ED ini tepat dan selaras dengan Waran Perjawatan, Jawatankuasa Pemandu HRMIS telah bersetuju untuk menjadikan MyPost sebagai rujukan dalam pengemaskinian maklumat perjawatan melalui aplikasi HRMIS untuk semua Kementerian dan menjadikannya sebagai KPI bagi 32 Pegawai Pengurusan Tertinggi Sektor Awam. Apabila data perjawatan di dalam HRMIS lengkap dan sejajar dengan waran perjawatan di MyPost, maka Submodul OD yang melibatkan proses penyediaan, penyemakan, perakuan dan kelulusan cadangan perjawatan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan sepenuhnya submodul ini bermakna segala bentuk permohonan perjawatan yang melibatkan penstrukturan semula, pengukuhan perjawatan dan penubuhan agensi baru dapat dilakukan secara dalam talian. Dalam memastikan agensi sektor awam mempunyai struktur organisasi dan skim perkhidmatan yang sesuai dan mantap, naziran perjawatan dilaksanakan oleh BPO. Ini adalah bertujuan untuk mengkaji keperluan dan tahap penggunaan optimum sumber manusia di samping memastikan pematuhan agensi terhadap penggunaan sumber manusia selaras dengan struktur organisasi, fungsi dan perjawatan yang diluluskan. Dalam konteks ini, pelaksanaan Submodul AUM yang berfungsi merekod maklumat naziran perjawatan akan dapat membantu dan memudahkan lagi proses merancang, melaksana dan memantau aktiviti naziran perjawatan. Bagi memastikan sebuah agensi awam berfungsi dengan berkesan dan mempunyai perjawatan dan struktur organisasi yang seimbang dengan saiz dan peranan, BPO akan menjadikan norma perjawatan yang diwujudkan hasil dari penyelidikan dan kajian perjawatan berpandukan kepada kriteria, dasar kerajaan dan perkembangan semasa sebagai salah satu kriteria dalam menentukan perjawatan yang sesuai bagi satu-satu agensi. Melalui HRMIS, Submodul PN menampung keperluan mengurus penyediaan norma perjawatan sebagai salah satu asas penentuan perjawatan dan struktur organisasi yang diperlukan agensi di mana berkenaan. HRMIS sebagai enabler dalam proses pengurusan sumber manusia sektor awam dilihat sebagai satu Pangkalan Data Nasional Pengurusan Sumber Manusia yang menjadi rujukan dalam sesuatu urusan dan kajian perancangan dan pembangunan sektor awam. Pelaksanaan modul/submodul HRMIS berkaitan perjawatan sentiasa membantu BPO dalam melaksanakan kajian perjawatan dan perskiman khususnya melalui Sistem Maklumat Eksekutif (EIS), HRMIS yang membantu dalam menjana maklumat perjawatan dan pengisian sektor awam. Dalam konteks BPO amnya dan JPA khasnya HRMIS bukan sahaja sebagai sumber rekod dan maklumat semata-mata namun ianya menjadi satu medan dan wacana berpusatnya data sektor awam yang merangkumi data perjawatan, penyandang (pengisian), penempatan, agensi, fungsi, struktur, hierarki perjawatan, maklumat Skim Perkhidmatan dan taburan perjawatan serta penjawat awam di serata agensi awam. Keseluruhan data melalui modul-modul HRMIS ini pada dasarnya menjadi rujukan utama dalam melaksanakan kajian perjawatan, dasar perjawatan dan kajian perskiman dan seterusnya menjadi medan rujukan dalam perancangan dasar dan pembangunan sektor awam. Secara keseluruhannya, BPO menyambut baik pelaksanaan HRMIS di seluruh 722 agensi awam, yang mana ianya sejajar dengan saranan kerajaan dalam menjadikan perkhidmatan awam lebih efektif dan inovatif berteraskan pembudayaan ICT ke arah menjayakan Program Transformasi Kerajaan (GTP). 3

4 Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil. 2/2010 Mesyuarat ini yang diadakan pada 3 September 2010 (Jumaat), bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) telah dipengerusikan oleh Y.Bhg Dato Dr. Ismail bin Alias, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi). Mesyuarat ini telah dihadiri oleh Ketua Pengarah/Ketua Jabatan yang terlibat dalam menjadikan pelaksanaan HRMIS sebagai ukuran prestasi (KPI) Ketua Jabatan serta wakil unit HRMIS Kementerian dan Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri. Di antara perkara yang telah dibentangkan pada mesyuarat kali ini adalah mengenai status pelaksanaan HRMIS di agensi-agensi. Y.Bhg Dato Pengerusi turut menegaskan kepentingan maklumat yang dapat dijana melalui Sistem Maklumat Eksekutif (EIS). Ia dapat membantu Ketua Setiausaha Kementerian dan Setiausaha Kerajaan Negeri dalam pembuatan keputusan berhubung pengurusan sumber manusia.justeru pelaksanaan HRMIS sepenuhnya oleh segenap sektor awam amat signifikan bagi mencapai faedah sebenar dari pelaksanaan HRMIS. Di mesyuarat ini juga turut dibentangkan kertas-kertas pemakluman seperti berikut: Permohonan Pengecualian Penamatan Perkhidmatan Melalui Sistem HRMIS; dan Pindaan KPI HRMIS

5 Sekitar Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil. 2/2010 5

6 Berita Semasa Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS Bil. 2/2010 Mesyuarat ini telah diadakan pada 21 Oktober 2010, bertempat di JPA, Putrajaya. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh YBhg Dato Dr. Ismail bin Alias, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), ini antara lain adalah untuk menimbang dan meluluskan garis panduan pelaksanaan HRMIS, memantau peluasan pelaksanaan HRMIS, melaksanakan cadangan perubahan bagi bidangbidang penyesuaian tugas, struktur organisasi, prosedur, latihan, mindset dan kompetensi. Pada sesi mesyuarat kali ini, antara isu yang telah diutarakan adalah keperluan talian EG*Net di Pejabat Pendidikan Daerah untuk kegunaan sekolah-sekolah. Selain itu isu-isu yang timbul dalam pelaksanaan Submodul Perisytiharan Harta, keperluan pengesahan maklumat peribadi oleh Jabatan Pendaftaran Negara telah turut dibincangkan. 6

7 Sekitar Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS Bil. 2/2010 7

8 Dialog HRMIS Bil. 2/2010 telah diadakan pada 8 November 2010 di Hotel Royale Bintang, Seremban. Dialog HRMIS pada kali ini melibatkan Unit-unit HRMIS dari 15 buah jabatan dan 9 buah kementerian yang berkaitan sebagaimana berikut: JABATAN Jabatan Perkhidmatan Veterinar Jabatan Pertanian Jabatan Tenaga Manusia Jabatan Bomba Dan Penyelamat Jabatan Imigresen Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Penjara Jabatan Kastam Diraja Jabatan Kebajikan Masyarakat KEMENTERIAN Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kementerian Sumber Manusia Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kewangan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Kementerian Pengangkutan Jabatan Penerangan Perpustakaan Negara Jabatan Pengairan Dan Saliran Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (Perhilitan) Jabatan Ukur Dan Pemetaan Jabatan Pengangkutan Jalan YBhg. Dato Dr. Ismail bin Alias, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) telah merasmikan Sesi Dialog HRMIS Bil. 2/2010 ini. Hasil perbincangan di Dialog HRMIS ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah bagi memastikan kelancaran pelaksanaan HRMIS di peringkat lebih bawah iaitu di jabatan-jabatan. Selain itu, semua Unit HRMIS yang terlibat dalam mesyuarat kerja ini diharap dapat bertukar-tukar pendapat dan strategi melaksanakan HRMIS di agensi masing-masing. Mutiara Kata The world is three days: As for yesterday, it has vanished. As for tomorrow, you may never see it. As for today, it is yours, so work on it. - Hassan al-basri 8

9 9

10 lnptonline kini telah memutuskan bahawa JPA pelaksanaan sepenuhnya pengurusan prestasi secara online bermula pada 15 Disember Ini berikutan kemudahan capaian kepada Submodul LNPT HRMIS bukan setakat melalui EG*Net tetapi juga melalui internet. Malah kemudahan pelaksanaan pengurusan prestasi ini telah juga disediakan kepada mereka yang masih belum dapat menggunakan HRMIS. Sistem LNPT online turut dibangunkan bagi kemudahan ini dan juga turut diberikan kemudahan untuk memuat turun borang LNPT. Sehubungan dengan itu pengurusan prestasi secara online kini boleh dicapai di URL seperti berikut: capaian aplikasi bagi pelaksanaan lnpt lnpt online hrmis internet sistem lnpt online borang lnpt softcopy hrmis internet hrmis eg*net hrmis eg*net Satu sesi taklimat memaklumkan kaedah pelaksanaan pengurusan prestasi ini telah diberi kepada wakil-wakil Kementerian dan PSUK iaitu dari pengurusan sumber manusia dan juga Unit HRMIS Kementerian dan PSUK pada 3 Disember 2010 di Hotel Palm Garden, Putrajaya. 10

11 Sekitar Taklimat Pelaksanaan lnpt HRMIS 11

12 Berita Rencana Semasa Sistem Maklumat Eksekutif Executive Information System (EIS) Menambah baik proses pembuatan keputusan Disediakan: Intan Nazira bt. Mohd Idris Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) merupakan satu sistem maklumat pengurusan yang dapat memudahkan dan menyokong keperluan kepada maklumat untuk pembuatan keputusan eksekutif. Bantuan ini membolehkan capaian yang mudah kepada maklumat-maklumat yang relevan dalam pembuatan keputusan strategik. Fungsi utama EIS ialah penyediaan laporan sama ada untuk dianalisis atau dibuat perbandingan. Manakala ciri utama EIS ialah ia boleh digunakan secara dinamik di mana data boleh diolah dengan mudah dari pelbagai dimensi atau dengan kriteria yang ditentukan oleh pengguna. Selain daripada itu, melalui EIS juga, sesuatu maklumat dapat dipersembahkan dalam laporan yang mempunyai pelbagai format dan ia juga dapat memperincikan maklumat dengan kaedah drill-down. Penggunaan EIS di dalam HRMIS banyak membantu dari segi penjanaan laporan dalam masa yang singkat. Sejarah membuktikan bahawa mulai tahun 1990 hingga 2000, pengumpulan maklumat perjawatan dan pengisian di sektor awam adalah melalui Sistem SISPEN. Maklumat di dalam SISPEN hanya dikemas kini pada setiap 6 bulan sekali. Ini menyebabkan data adalah tidak kemas kini malah penjanaan laporan secara adhoc memerlukan masa yang panjang. Apabila HRMIS diperkenalkan mulai tahun 2000, pangkalan data adalah secara berpusat dan ini memudahkan pemantauan oleh agensi pusat ke atas maklumat-maklumat perjawatan, pengisian dan juga kekosongan serta lain-lain. Walau bagaimanapun, penjanaan laporan secara adhoc masih mengambil masa yang panjang kerana laporan hanya dapat dikeluarkan melalui penggunaan SQL Script. Pada tahun 2007, EIS mula diperkenalkan untuk membolehkan maklumat-maklumat yang ada di dalam HRMIS diguna dengan lebih berkesan. Pada peringkat awal, EIS untuk HRMIS menggunakan tool Cognos Power Play untuk mengeluarkan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudiannya pada 1 Mac 2008 tool Proclarity Desktop Profesional diperkenalkan dengan ciri-ciri yang lebih lancar dan penggunaan yang lebih mesra pengguna. Sistem ini berkeupayaan mengeluarkan pelbagai laporan yang dikehendaki dalam masa yang singkat. Kesemua laporan adalah merangkumi maklumatmaklumat yang terdapat di dalam HRMIS. Sistem ini telah banyak membantu mengeluarkan laporan yang dikehendaki secara adhoc dan dengan pelbagai format. Dalam tempoh Januari hingga 30 September 2010, sebanyak 24,102 laporan telah dikeluarkan, termasuklah laporan-laporan berkenaan maklumat rekod peribadi, profil perkhidmatan, dan maklumatmaklumat lain yang menjadi input untuk mesyuaratmesyuarat utama yang memerlukan maklumat dalam masa yang singkat untuk membantu pembuatan keputusan. Turut disediakan adalah laporan yang diperlukan oleh 722 agensi sektor awam mengikut kehendak dan keperluan setiap agensi, dan juga laporan untuk menjawab soalan yang dibangkitkan di Parlimen, sebagai contohnya butiran terperinci anggota perkhidmatan awam dari segi maklumat bangsa, etnik dan sebagainya. Bagi memenuhi keperluan maklumat sumber manusia sektor awam ini, sebanyak 1412 pengukuran dengan 302 dimensi atau perspektif maklumat telah dibangunkan yang melibatkan 71 kiub atau secara teknikal disebut sebagai multidimensional database. Melalui kemudahan ini para pengurus sumber manusia dan pengurusan atasan agensi tidak lagi menghadapi masalah untuk mendapatkan maklumat sumber manusia apabila diperlukan. Ini bukan sahaja dapat membantu keputusan dibuat dengan berkesan berdasarkan fakta sebenar tetapi yang lebih penting tindakan segera dapat diambil. Dua carta di bawah adalah sebagai contoh maklumat dalam HRMIS yang diperoleh melalui EIS. 12

13 Contoh maklumat yang dikeluarkan melalui EIS: Peratus CO Bercuti Mengikut Hari Bagi Tahun 2010 (Cuti Sakit Swasta): Berita Rencana Semasa 0.83% 3.39% Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Peratus CO Mengambil Cuti Sakit Swasta Mengikut Tempoh Perkhidmatan Rujukan: HRMIS Transformasi Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam Malaysia Abad ke-21, Mei 2009, Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia 13

14 FAQ Pelaksanaan Submodul LNPT menyebabkan kesukaran ketika latihan diberi kepada CO kerana sebelum ini SKT secara manual tidak memerlukan KPI. Bagaimanapun dalam HRMIS setiap projek/aktiviti memerlukan sekurang-kurangnya satu KPI. Jawapan: Agensi boleh merujuk kepada contoh pengisian sasaran kerja tahunan dan laporan pencapaian yang terdapat di dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009 iaitu Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam bertarikh 6 Mac Terdapat kesukaran bagi CO melupuskan harta (bagi harta yang telah diisytiharkan secara manual sebelum HRMIS diperkenalkan). Jawapan: Jika CO hendak melupuskan harta yang diisytiharkan CO perlu isytihar dahulu harta tersebut dalam HRMIS kerana maklumat bagi harta tersebut belum dimasukkan ke dalam HRMIS. Setelah harta tersebut diambil maklum, CO bolehlah membuat pelupusan harta melalui HRMIS. Bagi pegawai yang telah mengisytiharkan harta secara manual, maklumat tarikh mula atau tarikh tamat bayar dan bayaran ansuran bulanan tidak dicatatkan / disertakan. Sukar untuk memasukkan maklumat melalui data sejarah. Jawapan: Maklumat yang diperlukan untuk dimasukkan melalui data sejarah adalah 3 perkara sahaja iaitu tarikh diambil maklum, no. rujukan dan tarikh surat pemakluman dikeluarkan. Pegawai adalah digalakkan mengisytiharkan harta melalui HRMIS dari semasa ke semasa. 15

15 Info TAHUKAH ANDA... Sidang Redaksi Penaung YBhg Tan Sri Ismail Adam Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia MAKMAL MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN HRMIS Kemudahan makmal disediakan bagi membantu agensi melaksanakan proses penamatan perkhidmatan melalui submodul Penamatan Perkhidmatan di dalam HRMIS. Makmal ini disediakan secara berjadual bagi memenuhi permintaan agensi yang menghadapi kesukaran mengakses capaian ke HRMIS. Keutamaan diberi kepada agensi yang mempunyai bakal pesara yang ramai. Makmal ini diadakan di Bahagian Pengurusan Maklumat JPA, Cyberjaya. Bagi melaksanakan proses penamatan perkhidmatan ini di makmal yang disediakan agensi hendaklah terlebih dahulu memastikan maklumat data asas dan datadata kritikal pemilik kompetensi tersedia, betul dan kemas kini. Kes persaraan yang dibawa ini mestilah telah lengkap untuk melaksanakan proses penamatan perkhidmatan. Bahan/ Peralatan Yang Perlu Dibawa Dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan kes Notebook Penasihat Ketua Editor Pasukan Editorial Penasihat Teknikal Jurugambar YBhg Dato Dr. Ismail bin Alias Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) Tn. Hj. Kamarudin bin Tahir Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat En. Hairul Rashidan bin Md Rashid En. Mohd Yusuf bin Chek Mat En. Ab. Razak bin Safii En. Muhamad Sade bin Mohamad Amin En. Mohd Sahar bin Mohd Noor En. Sarpin bin Nawawi En. Yaacob bin Yusof En. Mohd Hazli bin Adnan Pn. Mazni bt Ahmad Cik Rosnani bt Saion Pn. Marina bt Said En. Hasim bin Zainal Abidin En. Shukri bin Hamat En. Abdul Hamid bin Ahmad Cik Ayu Salmee bt Salamon Cik Maya Azren bt Nathan En. Mohd. Fairuznizam bin Nor Razali Pegawai Untuk Dihubungi Urusan tempahan dan sebarang kemusykilan bolehlah dikemukakan melalui e-mel kepada: 1. Cik Wan Fazidatul Eza binti Wan Hussein E-mel: 2. Cik Siti Azura binti Khairruddin E-mel: Pengurusan dan Edaran Penerbitan Percetakan Pn. Fairuz Eliza bt Mohamed Norawi Cik Syarifah Haiza Farhana bt Sayed Kamar Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Perkhidmatan Awam Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) Sumbangan & Maklum Balas HRMIS akan menjadi saluran komunikasi dua hala yang lebih berkesan dengan penglibatan yang aktif dari para pembaca. Sumbangan anda sangatlah dialu-alukan. Sama ada anda memberikan buah fikiran, pandangan, cadangan atau pertanyaan, penulisan anda hendaklah tidak melebihi 2000 patah perkataan dan ia berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Segala sumbangan hendaklah dialamatkan kepada: Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Perkhidmatan Awam, Bangunan MKN-Embassy Techzone, Blok A, No. 3200, Jalan Teknokrat 2, Cyberjaya, Sepang, Selangor Darul Ehsan. E-mel:

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA KANDUNGAN PERUTUSAN YB MENTERI 3 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA 4 PERUTUSAN KETUA PENGARAH 5 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK 2010-2015 6 KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 7 DASAR DADAH

More information

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia PRAKATA Pelbagai inisiatif telah diambil Kerajaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Selain tumpuan mengukuhkan sektor ekonomi negara, Kerajaan turut menitik

More information

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Kata alu-aluan oleh PM Malaysia Sepanjang 55 tahun mengecap kemerdekaan, Malaysia telah membangun dengan begitu pantas dan dinamik. Kita telah mencapai pembangunan

More information

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI)

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) Pencegahan dan Pengawalan DEMAM DENGGI Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam

More information

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA TEKAD 2008 1 PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ASSALAMMU ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Perancangan dan pelaksanaan agenda integriti nasional merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.

More information

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar Tajuk: Kita sentiasa melibatkan masyarakat dalam pengendalian sekolah awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru selain badan bukan kerajaan serta guru dan kesatuan mereka. Berdasarkan

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru

bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru bab 1 Dasar Model Ekonomi Baru Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 63 Bab 1: Dasar Model Ekonomi Baru Malaysia telah mencapai kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K Universiti Putra Malaysia Serdang 2014 KANDUNGAN Perutusan Naib Canselor 2-3 Ringkasan Eksekutif 4-5 Sasaran Keberhasilan Pelan Strategik 9 Pengenalan 10-11 Komponen Pelan Strategik 12 Jangka Masa Pelan

More information

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan 14 bab Pendidikan Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan

More information

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif: 142 Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan

More information

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TUJUAN 1. Tujuan Panduan Amalan 5S ini ialah untuk: 1.1 memberi panduan asas pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti di Jabatan Akauntan Negara Malaysia

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13 10. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (IMP3) 14-16 11. ANALISIS SWOT 1 1 7 9-12. CABARAN-CABARAN UTAMA 20-21

10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13 10. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (IMP3) 14-16 11. ANALISIS SWOT 1 1 7 9-12. CABARAN-CABARAN UTAMA 20-21 TAJUK MUKA SURAT 1. SEJARAH MITI 2 2. CARTA ORGANISASI 3 3. VISI 4 4. MISI 5 5. OBJEKTIF 6 6. FUNGSI 7 7. FALSAFAH KORPORAT 8 8. KENYATAAN KUALITI 9 9. AKTA-AKTA UTAMA 10 10. PELANGGAN-PELANGGAN MITI 11-13

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Dari konsep kepada tindakan 27-29 March 2006 Bonn, Germany Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación PENDAHULUAN Amaran

More information

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information