Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia

Size: px
Start display at page:

Download "Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia"

Transcription

1 Tel: Fax: Website: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi, Selangor D.E. Malaysia Tel: Fax: Website: www. ukm.my/penerbit Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia Department of Higher Education Ministry of Higher Education Malaysia Floor 1-3, Block E9, Complex E, Presint 1 Federal Government Administration Center Putrajaya, Malaysia Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi

2 HALA TUJU Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia i

3 ii

4 iii HALA TUJU Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia Disediakan oleh Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya 2010

5 iv Cetakan Pertama / First Printing 2010 Hak cipta / Copyright 2010 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian dalam terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Department of Higher Education, Ministry of Higher Education, Malaysia. Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by PENERBIT UNIVERITI KEBANGSAAN MALAYSIA UKM Bangi, Selangor D.E., Malaysia e-mel: Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi Hala Tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia / disediakan oleh Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi (COHECS). ISBN Communication--Study and teaching (Higher)--Malaysia. 2. Mass media--study and teaching (Higher)--Malaysia. 3. Education, Higher--Malaysia--Evaluation. 1. Judul Laporan ini diterbitkan oleh Penerbit UKM untuk Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. This report is published by UKM Press for Department of Higher Education, Ministry of Higher Education Malaysia.

6 v K A N D U N G A N Senarai Jadual dan Rajah... ix Prakata...xi Penghargaan... xiii Senarai Ahli Jawatankuasa...xv Latar belakang Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi (COHECS)... xvii Ringkasan Eksekutif... xxiii BAB 1 Pendahuluan Pengenalan Matlamat Objektif Metodologi... 2 BAB 2 Analisis Pendidikan Komunikasi Semasa Penawaran pengajian komunikasi dan media di IPTA Malaysia masa kini Kekuatan dan kelemahan struktur dan kandungan pengajian komunikasi dan media Cabaran dan peluang dalam pengajian komunikasi dan media Isu-isu dalam hubungan industri dengan pendidikan pengajian komunikasi dan media BAB 3 Cadangan Masa Depan Cadangan Niche Pengajian Komunikasi dan Media IPTA Struktur Kurikulum... 23

7 vi 3.4 Latihan Industri/Amali Latihan Ilmiah Industrial Attachment untuk pensyarah Membina jaringan industri-universiti Global dan Pengantarabangsaan Kerjasama antara universiti (dalam dan luar Negara) Infrastruktur dan sumber manusia Modul Strategi, Patriotisme dan Inovasi (SPIN) BAB 4 Pelan Tindakan Keterbatasan laporan Pelan tindakan Rumusan BAB 5 Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan Kerja (Employability) Graduan Komunikasi dan Media Pengenalan Permasalahan kajian Tujuan kajian Objektif kajian Rasional kajian Kepentingan kajian Ruang lingkup kajian Metodologi kajian Pengumpulan data Pra uji dan ujian reliabiliti BAB 6 Hasil Kajian Kuantitatif Pengenalan Latar belakang responden Analisis deskriptif Ujian korelasi antara beberapa pembolehubah terpilih Rumusan... 68

8 vii BAB 7 Temubual Majikan Pengenalan Soalan temubual mendalam Hasil kajian Rumusan BAB 8 Perbincangan, Implikasi, Cadangan dan Penutup Pengenalan Perbincangan hasil kajian survei dan implikasi Cadangan Batasan kajian Penutup Lampiran Rujukan

9 viii

10 ix Senarai Jadual dan Rajah Jadual 5.1 Pecahan responden dan majikan Jadual 5.2 Pecahan responden mengikut keperluan pembolehubah Jadual 5.3 Ujian Reliabiliti Jadual 6.1 Tahun tamat pengajian Jadual 6.2 Cadangan kepada orang lain Jadual 6.3 Ujian korelasi keberkesanan pembelajaran Jadual 6.4 Ujian korelasi antara pembolehubah terpilih dengan kepuasan kerjaya Rajah 3.1 Proses latihan amali dan maklum balas pembaikan Rajah 3.2 Proses dan hala tuju pendidikan pengajian komunikasi dan media di Malaysia Rajah 3.3 Komponen pendidikan dan pengajian komunikasi dan media serta ruang lingkup kerjaya Rajah 3.4 Faktor mempengaruhi keberkesanan dan pemantauan program serta P-P Rajah 6.1 Taburan responden mengikut zon Rajah 6.2 Jantina responden Rajah 6.3 Umur responden Rajah 6.4 Etnik responden Rajah 6.5 Agama responden Rajah 6.6 Pendidikan responden Rajah 6.7 Tempat tinggal responden Rajah 6.8 Status perkahwinan responden Rajah 6.9 Universiti bergraduat Rajah 6.10 Pendapatan responden Rajah 6.11 Kelayakan responden Rajah 6.12 Pengkhususan Rajah 6.13 Penajaan Rajah 6.14 Kesesuaian bidang pengajian dengan pekerjaan Rajah 6.15 Kesesuaian kerjaya dengan jantina Rajah 6.16 Kesesuaian kerjaya dengan pendapatan Rajah 6.17 Pengkhususan bidang berdasarkan jantina... 58

11 x Rajah 6.18 Tahap kepuasan terhadap kurikulum Rajah 6.19 Tahap sistem penilaian Rajah 6.20 Maklumat kerjaya Rajah 6.21 Pandangan mengenai tenaga pengajar Rajah 6.22 Pandangan tentang kemudahan prasarana Rajah 6.23 Kemahiran/pengetahuan yang diperoleh dari pengajian universiti Rajah 6.24 Keberkesanan sistem pengajian Diploma/ Ijazah Sarjana Muda dengan kesediaan diri Rajah 6.25 Persepsi nilai keupayaan dengan kemampuan dalam melaksana pekerjaan Rajah 6.26 Aplikasi pengetahuan di universiti dalam pekerjaan Rajah 6.27 Penilaian dan tahap kepuasan terhadap pekerjaan sekarang Rajah 8.1 Proses sistem pembelajaran pelajar pengajian komunikasi dan media... 93

12 xi Prakata Laporan Hala Tuju Pengajian Media dan Komunikasi ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah Laporan Hala Tuju yang dihasilkan berdasarkan perbincangan di kalangan ahli-ahli Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) peringkat IPTA yang bertemu beberapa kali mulai November 2006 untuk meneliti kedudukan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) berasaskan laporan bertulis dan lisan mengenai program pengajian di universiti masingmasing. Di samping itu, maklum balas industri dan majikan terhadap prestasi pelajar semasa latihan amali/industri juga turut dianalisis. Komen-komen dan cadangan dari pakar industri yang dijemput sebagai penceramah jemputan di IPTA serta pertemuan COHECS-Pengamal Media dalam satu Majlis Dialog yang diatur oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi pada 23 November 2007 telah dianalisis dan pandangan-pandangan telah disertakan dalam laporan tersebut. Bahagian kedua laporan membentangkan hasil penyelidikan yang dijalankan oleh ahli Majlis dalam COHECS and beberapa ahli akademik dari setiap institusi. Penyelidikan yang bertajuk Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan Kerja (Employability) Graduan Komunikasi dan Media tajaan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) ini telah dilaksanakan dalam tempoh sembilan bulan mulai Mei 2009 hingga Januari Hasil kajian yang dibentangkan merangkumi data yang dikumpul dari 575 graduan komunikasi dan media yang sedang bekerja sekarang serta maklum balas temubual daripada 60 orang majikan dari organisasi media dan komunikasi seluruh negara. Hasil kajian yang diperoleh mampu memberi gambaran tentang kepentingan bidang komunikasi dan media, persepsi tentang sistem pembelajaran dan pengajian bidang tersebut di IPTA, maklum balas para majikan, persepsi graduan terhadap bidang pekerjaan yang diceburi mereka serta tahap kepuasan mereka terhadap sistem pembelajaran dan pengajian yang mereka lalui di IPTA. Laporan ini memberi banyak implikasi terhadap hala tuju dan perancangan pengajian bidang komunikasi dan media di masa akan datang. Faridah Ibrahim Mus Chairil Samani Normah Mustaffa

13 xii

14 xiii Penghargaan Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) dan Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) terutamanya Ketua Pengarah JPT, KPTM, Prof. Dato Ir. Dr. Radin Umar Radin Sohadi, dan mantan Ketua Pengarah JPT, KPTM, Prof. Datuk Dr. Hassan Said, Pengarah IPPTN Prof. Morshidi Sirat dan Pengarah, Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik, IPT, Prof. Dr. Rujhan Mustafa, yang telah memberi kuasa dan kepercayaan kepada COHECS untuk mengawasi kepentingan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan pengajian komunikasi dan media peringkat IPT di Malaysia dan seterusnya menjalankan penyelidikan bertajuk Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan (Employability) Kerja Graduan Komunikasi dan Media [Kod UKM: SK/11/2009/GLKK]. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua ahli akademik dan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Sains Islam Malaysia, Kementerian-kementerian, para pengamal dan majikan dari industri media dan komunikasi, organisasiorganisasi yang berkaitan dengan komunikasi, para graduan media dan komunikasi dan mana-mana pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan Laporan Hala Tuju dan penyelidikan ini. Sesungguhnya Laporan Hala Tuju dan hasil kajian mengenai penempatan dan kebolehterimaan kerja graduan komunikasi dan media ini adalah suatu usaha padu yang berpotensi membantu ke arah perancangan pengajian media dan komunikasi di negara ini secara lebih mantap dan terarah.

15 xiv

16 xv Senarai Ahli Jawatankuasa Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) Pengerusi : Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim (UKM) (Ogos Jun 2009) Prof. Madya Dr. Mus Chairil Samani (UKM) (mulai 10 Jun 2009 hingga kini) Timb. Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd. Adnan Hashim (UiTM) (mulai 11 Februari 2007) Prof. Madya Illias Md. Salleh (Ogos Februari 2007) Bendahari : Prof. Madya Dr. Adnan Hussein (USM) Setiausaha I : Prof. Madya Dr. Mus Chairil Samani (Sekretariat UKM) Setiausaha II : Dr. Normah Mustaffa (Sekretariat UKM) Ahli : Prof. Madya Dr. Asiah Sarji (Sekretariat UKM) Wakil setiap IPTA: Prof. Madya Dr. Adnan Hussein Dekan Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia Prof. Dr. Azizah Hamzah Ketua Jabatan Pengajian Media Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya

17 xvi Prof. Madya Dr. Mohd. Adnan Hashim Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA Prof. Madya Dr. Siti Zobidah Omar Ketua Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia Prof. Madya Dr. Che Su Mustaffa Ketua Jabatan Komunikasi Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden Universiti Utara Malaysia Prof. Madya Dr. Azimuddin Ibrahim Ketua Jabatan Komunikasi Kulliyah Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Prof. Madya Mazni Buyong Ketua Program Komunikasi Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia Puan Malia Taibi Ketua Program Kewartawanan Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak Encik Syahruddin Hj. Awang Ahmad Ketua Program Komunikasi Sekolah Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah

18 xvii Latar Belakang Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi atau Council for Heads of Communication Studies (COHECS) telah ditubuhkan di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mulai Ogos 2006 dan bertindak sebagai badan rujukan mengenai bidang pengajian komunikasi dan media untuk KPT. Pelantikan Pengerusi adalah berdasarkan cadangan ahli-ahli terdiri daripada Dekan/Pengerusi/Ketua yang mengetuai Fakulti/Pusat/ Sekolah/Jabatan Komunikasi dan Media dari IPTA. Pengerusi COHECS pertama yang dilantik oleh KPT ialah Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim (mulai 17 November 2006 hingga 9 Jun 2009) dari Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia. Mulai 10 Jun 2009, Pengerusi COHECS ialah Prof. Madya Dr. Mus Chairil Samani, yang merupakan Pengerusi Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, FSSK, UKM yang menggantikan tempat Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim. Objektif COHECS 1. Mengenal pasti hala tuju pengajian komunikasi dan media. 2. Mengenal pasti status kedudukan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media di masa kini. 3. Mengenal pasti pembangunan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media. 4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan struktur dan kandungan pengajian komunikasi dan media. 5. Mengenal pasti cabaran dan peluang dalam pengajian komunikasi dan media. 6. Mengenal pasti isu dalam hubungan industri/latihan amali. 7. Mencadangkan langkah-langkah proaktif yang perlu diambil oleh IPTA 8. Merangka pelan dan tindakan hala tuju pengajian komunikasi dan media di peringkat negara dan antarabangsa. Bagi menepati keperluan KPT dan memantapkan lagi fungsi COHECS, maka COHECS telah mengenal pasti terma rujukan seperti berikut:

19 xviii Terma Rujukan COHECS Jawatankuasa Pasukan Bertindak Program Media dan Komunikasi Massa di IPT adalah badan yang diberi kuasa oleh Kementerian bagi mengawasi kepentingan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan bidang Media dan Komunikasi Massa di IPT Malaysia. Oleh itu, badan ini adalah badan rujukan untuk mendapatkan pandangan, nasihat atau perundingan dalam perkara-perkara seperti berikut: 1. memberi pandangan dan nasihat dalam sebarang perkara yang berkaitan dengan pendidikan, penyelidikan dan pembangunan media dan komunikasi massa yang boleh memberi implikasi terhadap dasar dan sistem pendidikan media dan komunikasi massa secara makro serta kerjaya graduan yang dihasilkan; 2. menyediakan wakil ke mana-mana perundingan dan proses buat putusan sama ada di peringkat dalam negara atau luar negara yang boleh memberi implikasi terhadap kedudukan pendidikan media dan komunikasi massa di Malaysia dan masa depannya, sama ada secara langsung atau tidak; 3. menyediakan maklumat terkini aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan bidang media dan komunikasi massa di IPT dari semasa ke semasa; 4. menyedia dan membangunkan pangkalan maklumat sumber manusia media dan komunikasi massa (direktori pakar pensyarah, penyelidikan, felo, tenaga pengajar dan lain-lain) termasuk bahan penerbitan (buku, jurnal, artikel, tesis dan lain-lain) sama ada dalam bentuk bercetak atau digital yang dihasilkan oleh IPT untuk KPT; 5. mencadangkan pindaan dan perubahan kurikulum bidang media dan komunikasi massa dan yang berkaitan dengannya di IPTA kepada KPT untuk memastikan graduan yang dihasilkan memenuhi kehendak dan keperluan pasaran pekerjaan dan industri; 6. mengenal pasti dan mencadangkan bentuk latihan, pembangunan pendidikan dan kemahiran dalam bidang media dan komunikasi massa di IPTA; 7. mengenal pasti dan mencadangkan kepada KPT kaedah serta bentuk program kerjasama antara IPT (IPTA dan IPTS) bagi tujuan perkongsian kemudahan, sumber dan kepakaran; 8. mengenal pasti dan mencadangkan kepada KPT bentuk hubungan kerjasama antara IPTA dengan pihak industri khususnya dalam R&D, latihan industri untuk pensyarah dan pelajar-pelajar bidang Media dan komunikasi massa; 9. mengkaji, merangka dan mencadangkan pelan pembangunan tenaga pengajar bidang media & komunikasi massa di IPTA dan seterusnya memperkasakan profesion dalam bidang media dan komunikasi massa di negara ini; dan

20 xix 10. mengkaji dan memantau program-program media dan komunikasi massa luar negara melalui lawatan penanda aras di universiti-universiti ulung dan ternama untuk diselaraskan di peringkat tempatan agar bidang media dan komunikasi massa di negara ini adalah sentiasa terkini dan berdaya saing. Laporan hala tuju pengajian komunikasi dan media adalah untuk meneliti kedudukan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan mengkaji maklum balas graduan dan majikan melalui kajian empirikal mengenai penempatan dan kebolehterimaan kerja graduan dalam bidang ini. Lima objektif telah dibentuk seperti berikut: 1. Mengenal pasti tanggapan graduan tentang keberkesanan proses pembelajaran yang diperoleh di universiti dengan keperluan bidang kerjaya mereka. 2. Mengenal pasti peranan dan penglibatan graduan media dan komunikasi dalam industri berkenaan. 3. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dan pemilihan graduan media dan komunikasi oleh pihak majikan. 4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, peluang dan cabaran graduan media dan komunikasi. 5. Mengenal pasti usaha pembaikan dari segi pengisian kursus yang perlu ditambah. Penemuan Utama Hasil Perbincangan Hala Tuju: 1. Semua program komunikasi dan media dikehendaki menawarkan 120 kredit atau lebih bagi tempoh antara 3-4 tahun untuk memantapkan pengajian komunikasi dan media yang merangkumi komponen teori, falsafah dan profesional. 2. Setiap IPTA memastikan penawaran kursus-kursus baru yang mempunyai pengisian dimensi global dan membentuk mekanisme yang boleh menerapkan pemahaman, pengalaman dan kesedaran global. 3. Semua IPTA bergabung tenaga untuk mengadakan aktiviti peringkat antarabangsa secara bersama dengan IPT/industri antarabangsa. 4. IPTA menggalak staf akademik dan pelajar sertai pertandingan komunikasi dan media di peringkat antarabangsa. 5. Disegerakan latihan kepada pensyarah bagi menyediakan mereka kepada pemikiran global agar lebih bersedia dalam pendidikan pelajar antarabangsa.

21 xx 6. Disegerakan pengisian struktur kursus mengandungi komponen kritikal iaitu strategi, patriotisme dan inovasi (SPIN). 7. Disegerakan penerapan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan latihan kemahiran insaniah di kalangan pelajar komunikasi dan media. 8. Diwajibkan pelajar pengajian komunikasi dan media menjalani latihan industri/amali di luar (sama ada dalam atau luar negara) selama tiga hingga enam bulan untuk memantapkan komponen profesional dan inovasi. 9. Ekoran daripada tempoh latihan industri yang dipanjangkan, maka disarankan KPT membuat usulan dari segi pembiayaan PTPTN untuk membantu pelajar semasa menjalani latihan industri/amali. 10. MoU antara KPT, IPTA dan Industri disegerakan untuk menjamin penempatan latihan industri pelajar dan komitmen industri agar latihan yang diberikan kepada pelajar semasa latihan industri adalah sempurna dan bermutu. 11. Pihak industri yang mengadakan MoU dengan KPT dalam program latihan industri akan diberi pengecualian cukai atau insentif lain bagi peruntukan kewangan yang dikeluarkan untuk program latihan industri ini. 12. Para pensyarah yang tiada latar belakang pengalaman profesional diwajibkan mengikuti program penempatan industri atau attachment bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran profesional. 13. Mempertingkat pembabitan industri dalam akademik melalui pengwujudan kursi-kursi ilmu komunikasi dan media, perkongsian pengalaman melalui ceramah serta kerjasama rapat melalui pelantikan felo tamu, felo akademik, karyawan tamu, profesor pelawat dan profesor adjung. 14. KPT juga perlu memikirkan penubuhan sebuah Universiti Komunikasi dan Media di Malaysia. Penemuan utama Hasil Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan Kerja: 1. Sebahagian besar majikan dan graduan yang sudah bekerja di organisasi media dan komunikasi berpendapat ilmu dan kemahiran yang diperoleh di universiti adalah relevan dengan bidang tugas yang mereka ceburi. 2. Untuk memantapkan kebolehan graduan dan meningkatkan kebolehterimaan serta kebolehpasaran graduan komunikasi dan media, para majikan mencadangkan disegerakan usaha meningkatkan tahap kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa ketiga di kalangan mereka. 3. Disegerakan juga latihan kemahiran pemikiran analitikal dan kritikal di kalangan pelajar bidang ini.

22 4. Universiti dicadangkan meningkatkan tempoh latihan industri/amali para pelajar komunikasi dan media antara tiga hingga enam bulan agar latihan yang diikuti di industri lebih mendalam dan mantap. 5. Universiti digalakkan mengambil pengamal media dan komunikasi untuk menjadi pensyarah atau sebagai penceramah profesional. 6. Universiti disarankan mewajibkan latihan industri atau attachment di organisasi media dan komunikasi untuk pensyarah yang tiada pengalaman profesional. 7. Graduan bidang komunikasi dan media dari universiti tempatan mempunyai kelebihan dari segi pengetahuan mengenai undangundang, etika dan tanggungjawab serta peka tentang budaya, situasi politik dan ekonomi negara ini berbanding dengan graduan luar negara. 8. Faktor penting untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan komunikasi dan media ialah mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa ketiga, keterampilan diri, keyakinan diri, kemahiran menulis, sikap yang proaktif dan inovatif, peka terhadap hal ehwal semasa, mempunyai tambahan ilmu selain daripada bidang media dan komunikasi, penampilan dan sahsiah diri yang baik serta mempunyai kemahiran analitikal dan kritikal. 9. Pesaing utama graduan media dan komunikasi tempatan ialah graduan dari luar negara dan IPTS dalam bidang yang sama, dan graduan dari bidang lain dari dalam dan luar negara. 10. Perlu sesuaikan penawaran kursus dengan kehendak industri dan kurikulum disemak semula mengikut keperluan persekitaran. 11. Empat faktor yang dikenal pasti oleh graduan sebagai penting dan mempunyai kaitan dengan kepuasan mereka di tempat kerja ialah kemahiran yang diperoleh, keberkesanan sistem pengajian, kebolehan mengguna pengetahuan, dan keupayaan melaksanakan tugas berdasarkan ilmu yang diperoleh di universiti. 12. Kemudahan prasarana dan tenaga pengajar di universiti juga merupakan faktor penting yang meningkatkan kepuasan para graduan di tempat kerja. 13. Bidang komunikasi dan media dicadangkan menjadi bidang yang kritikal kerana ianya amat penting untuk pembangunan negara dan perubahan minda masyarakat. xxi

23 xxii

24 xxiii Ringkasan Eksekutif Laporan hala tuju pengajian komunikasi dan media adalah untuk meneliti kedudukan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan mengkaji maklumbalas graduan dan majikan melalui kajian empirikal mengenai penempatan dan kebolehterimaan kerja graduan dalam bidang ini. Lima objektif telah dibentuk seperti berikut: 1. Mengenal pasti tanggapan graduan tentang keberkesanan proses pembelajaran yang diperoleh di universiti dengan keperluan bidang kerjaya mereka. 2. Mengenal pasti peranan dan penglibatan graduan media dan komunikasi dalam industri berkenaan. 3. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dan pemilihan graduan media dan komunikasi oleh pihak majikan. 4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, peluang dan cabaran graduan media dan komunikasi. 5. Mengenal pasti usaha pembaikan dari segi pengisian kursus yang perlu ditambah. Penemuan Utama Hasil Perbincangan Hala Tuju: 1. Semua program komunikasi dan media dikehendaki menawarkan 120 kredit atau lebih bagi tempoh antara 3-4 tahun untuk memantapkan pengajian komunikasi dan media yang merangkumi komponen teori, falsafah dan profesional. 2. Setiap IPTA memastikan penawaran kursus-kursus baru yang mempunyai pengisian dimensi global dan membentuk mekanisme yang boleh menerapkan pemahaman, pengalaman dan kesedaran global. 3. Semua IPTA bergabung tenaga untuk mengadakan aktiviti peringkat antarabangsa secara bersama dengan IPT/industri antarabangsa. 4. IPTA menggalak staf akademik dan pelajar sertai pertandingan komunikasi dan media di peringkat antarabangsa. 5. Disegerakan latihan kepada pensyarah bagi menyediakan mereka kepada pemikiran global agar lebih bersedia dalam pendidikan pelajar antarabangsa.

25 xxiv 6. Disegerakan pengisian struktur kursus mengandungi komponen kritikal iaitu strategi, patriotisme dan inovasi (SPIN). 7. Disegerakan penerapan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan latihan kemahiran insaniah di kalangan pelajar komunikasi dan media. 8. Diwajibkan pelajar pengajian komunikasi dan media menjalani latihan industri/amali di luar (sama ada dalam atau luar negara) selama tiga hingga enam bulan untuk memantapkan komponen profesional dan inovasi. 9. Ekoran daripada tempoh latihan industri yang dipanjangkan, maka disarankan KPT membuat usulan dari segi pembiayaan PTPTN untuk membantu pelajar semasa menjalani latihan industri/amali. 10. MoU antara KPT, IPTA dan Industri disegerakan untuk menjamin penempatan latihan industri pelajar dan komitmen industri agar latihan yang diberikan kepada pelajar semasa latihan industri adalah sempurna dan bermutu. 11. Pihak industri yang mengadakan MoU dengan KPT dalam program latihan industri akan diberi pengecualian cukai atau insentif lain bagi peruntukan kewangan yang dikeluarkan untuk program latihan industri ini. 12. Para pensyarah yang tiada latar belakang pengalaman profesional diwajibkan mengikuti program penempatan industri atau attachment bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran profesional. 13. Mempertingkat pembabitan industri dalam akademik melalui pengwujudan kursi-kursi ilmu komunikasi dan media, perkongsian pengalaman melalui ceramah serta kerjasama rapat melalui pelantikan felo tamu, felo akademik, karyawan tamu, profesor pelawat dan profesor adjung. 14. KPT juga perlu memikirkan penubuhan sebuah Universiti Komunikasi dan Media di Malaysia. Penemuan utama Hasil Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan Kerja: 1. Sebahagian besar majikan dan graduan yang sudah bekerja di organisasi media dan komunikasi berpendapat ilmu dan kemahiran yang diperoleh di universiti adalah relevan dengan bidang tugas yang mereka ceburi. 2. Untuk memantapkan kebolehan graduan dan meningkatkan kebolehterimaan serta kebolehpasaran graduan komunikasi dan media, para majikan mencadangkan disegerakan usaha meningkatkan tahap kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa ketiga di kalangan mereka. 3. Disegerakan juga latihan kemahiran pemikiran analitikal dan kritikal di kalangan pelajar bidang ini.

26 xxv 4. Universiti dicadangkan meningkatkan tempoh latihan industri/amali para pelajar komunikasi dan media antara tiga hingga enam bulan agar latihan yang diikuti di industri lebih mendalam dan mantap. 5. Universiti digalakkan mengambil pengamal media dan komunikasi untuk menjadi pensyarah atau sebagai penceramah profesional. 6. Universiti disarankan mewajibkan latihan industri atau attachment di organisasi media dan komunikasi untuk pensyarah yang tiada pengalaman profesional. 7. Graduan bidang komunikasi dan media dari universiti tempatan mempunyai kelebihan dari segi pengetahuan mengenai undangundang, etika dan tanggungjawab serta peka tentang budaya, situasi politik dan ekonomi negara ini berbanding dengan graduan luar negara. 8. Faktor penting untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan komunikasi dan media ialah mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa ketiga, keterampilan diri, keyakinan diri, kemahiran menulis, sikap yang proaktif dan inovatif, peka terhadap hal ehwal semasa, mempunyai tambahan ilmu selain daripada bidang media dan komunikasi, penampilan dan sahsiah diri yang baik serta mempunyai kemahiran analitikal dan kritikal. 9. Pesaing utama graduan media dan komunikasi tempatan ialah graduan dari luar negara dan IPTS dalam bidang yang sama, dan graduan dari bidang lain dari dalam dan luar negara. 10. Perlu sesuaikan penawaran kursus dengan kehendak industri dan kurikulum disemak semula mengikut keperluan persekitaran. 11. Empat faktor yang dikenal pasti oleh graduan sebagai penting dan mempunyai kaitan dengan kepuasan mereka di tempat kerja ialah kemahiran yang diperoleh, keberkesanan sistem pengajian, kebolehan mengguna pengetahuan, dan keupayaan melaksanakan tugas berdasarkan ilmu yang diperoleh di universiti. 12. Kemudahan prasarana dan tenaga pengajar di universiti juga merupakan faktor penting yang meningkatkan kepuasan para graduan di tempat kerja. 13. Bidang komunikasi dan media dicadangkan menjadi bidang yang kritikal kerana ianya amat penting untuk pembangunan negara dan perubahan minda masyarakat.

27

28 Pendahuluan /1 BAB 1 Pendahuluan 1.1 Pengenalan Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia telah bermula sejak tahun 1970 dan telah mengalami perubahan dan pengstrukturan dari segi kurikulum sehingga masa kini. Graduat bidang komunikasi dan media telah diterima oleh industri secara meluas sejak tahun 80-an. Kini bidang komunikasi dan media telah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat di negara ini dan juga di seluruh dunia. Pengamal komunikasi dan media memikul suatu tanggungjawab yang mencabar dan berbeza dengan bidang lain. Dari segi sumbangan besar kepada negara, pengamal komunikasi dan media berpotensi membawa kepada perubahan minda masyarakat ke arah pembangunan dan kemajuan. Sumbangan ini adalah amat penting di ketika ini dalam konteks Model Baru Ekonomi negara ini yang mementingkan kesejahteraan modal insan. Sebagai pembentuk dan penyampai maklumat, para pengamal komunikasi dan media mampu menjadi pemangkin kepada usaha negara untuk melonjak menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Model Ekonomi Baru yang diutarakan oleh kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK 10) mengambilkira persekitaran global yang kian berubah dan menjadi lebih kompetitif (Nor Muhamad 2009). Pembentukan dan penyampaian maklumat adalah core business bidang media dan komunikasi dan usaha memaklumatkan masyarakat adalah tanggungjawab sosial para pengamal dalam bidang ini. Sesungguhnya, masyarakat yang berilmu dan bermaklumat mampu mengorak jauh ke hadapan dan bersaing di pasaran global. Justeru, peranan dan fungsi pengamal komunikasi dan media adalah amat penting dan tidak boleh diketepikan. Memandangkan betapa kritikal dan penting bidang komunikasi dan media kepada masyarakat dan negara, para pendidik dalam bidang ini memahami keperluan untuk sentiasa terkehadapan dalam perancangan kurikulum dan struktur akademiknya. Seiring dengan wawasan negara dan atas tujuan mengisi makna kepada Model Baru Ekonomi, usaha ke arah transformasi pendidikan komunikasi dan media sentiasa dijalankan. Ini dapat dilihat melalui penentuan niche oleh setiap program atau pusat pengajian, fakulti komunikasi dan media di negara ini. Namun, dalam

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K Universiti Putra Malaysia Serdang 2014 KANDUNGAN Perutusan Naib Canselor 2-3 Ringkasan Eksekutif 4-5 Sasaran Keberhasilan Pelan Strategik 9 Pengenalan 10-11 Komponen Pelan Strategik 12 Jangka Masa Pelan

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 i KANDUNGAN Senarai Jadual Singkatan iv v Pengenalan 1 Penawaran Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) 2 Latar Belakang

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.

More information

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan 14 bab Pendidikan Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH

More information

Kajian Kes Usahawan Tani Industri Kecil Sederhana (IKS) Bumiputera di Negeri Terengganu (A Case Study of SMI Bumiputera Agropreneurs in Terengganu)

Kajian Kes Usahawan Tani Industri Kecil Sederhana (IKS) Bumiputera di Negeri Terengganu (A Case Study of SMI Bumiputera Agropreneurs in Terengganu) Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2)(2009): 143-165 Kajian Kes Usahawan Tani Industri Kecil Sederhana (IKS) Bumiputera di Negeri Terengganu (A Case Study of SMI Bumiputera Agropreneurs in Terengganu) NURULHUDA

More information

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 Mohd. Azhar Abd. Hamid Muhammed Fauzi Othman Zainudin Hassan Othman A. Kassim Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia PRAKATA Pelbagai inisiatif telah diambil Kerajaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Selain tumpuan mengukuhkan sektor ekonomi negara, Kerajaan turut menitik

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA KANDUNGAN PERUTUSAN YB MENTERI 3 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA 4 PERUTUSAN KETUA PENGARAH 5 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK 2010-2015 6 KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 7 DASAR DADAH

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN. Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM)

PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN. Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM) PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM) Abstrak Penerapan sekolah sebagai organisasi pembelajaran membantu pengetua melengkapkan warganya

More information

KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN: SATU KAJIAN ANALISIS KANDUNGAN BUKU-BUKU TEKS. Muhammad Haron Husaini & Khairul Anuar Ahmad

KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN: SATU KAJIAN ANALISIS KANDUNGAN BUKU-BUKU TEKS. Muhammad Haron Husaini & Khairul Anuar Ahmad Kemahiran keusahawanan KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN: SATU KAJIAN ANALISIS KANDUNGAN BUKU-BUKU TEKS Muhammad Haron Husaini & Khairul Anuar Ahmad Abstract : Pendidikan Negara bermatlamat menghasilkan modal insan

More information

HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR.

HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR. VOT 75011 HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR. LILY SURIANI MOHD ARIF UNGKU NORULKAMAR UNGKU

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN KURANG MURID GEMILANG TUJUH SEGAMAT, JOHOR

HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN KURANG MURID GEMILANG TUJUH SEGAMAT, JOHOR HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN KURANG MURID GEMILANG TUJUH SEGAMAT, JOHOR HISHAMUDDIN SHAH BIN MOKRI manamia_15@yahoo.com MOHD RIZAL

More information

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar Tajuk: Kita sentiasa melibatkan masyarakat dalam pengendalian sekolah awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru selain badan bukan kerajaan serta guru dan kesatuan mereka. Berdasarkan

More information

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif: 142 Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Kata alu-aluan oleh PM Malaysia Sepanjang 55 tahun mengecap kemerdekaan, Malaysia telah membangun dengan begitu pantas dan dinamik. Kita telah mencapai pembangunan

More information

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Bab 1 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information