Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia"

Transcription

1 Tel: Fax: Website: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi, Selangor D.E. Malaysia Tel: Fax: Website: www. ukm.my/penerbit Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia Department of Higher Education Ministry of Higher Education Malaysia Floor 1-3, Block E9, Complex E, Presint 1 Federal Government Administration Center Putrajaya, Malaysia Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi

2 HALA TUJU Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia i

3 ii

4 iii HALA TUJU Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia Disediakan oleh Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya 2010

5 iv Cetakan Pertama / First Printing 2010 Hak cipta / Copyright 2010 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian dalam terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Department of Higher Education, Ministry of Higher Education, Malaysia. Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by PENERBIT UNIVERITI KEBANGSAAN MALAYSIA UKM Bangi, Selangor D.E., Malaysia e-mel: Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi Hala Tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia / disediakan oleh Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi (COHECS). ISBN Communication--Study and teaching (Higher)--Malaysia. 2. Mass media--study and teaching (Higher)--Malaysia. 3. Education, Higher--Malaysia--Evaluation. 1. Judul Laporan ini diterbitkan oleh Penerbit UKM untuk Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. This report is published by UKM Press for Department of Higher Education, Ministry of Higher Education Malaysia.

6 v K A N D U N G A N Senarai Jadual dan Rajah... ix Prakata...xi Penghargaan... xiii Senarai Ahli Jawatankuasa...xv Latar belakang Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi (COHECS)... xvii Ringkasan Eksekutif... xxiii BAB 1 Pendahuluan Pengenalan Matlamat Objektif Metodologi... 2 BAB 2 Analisis Pendidikan Komunikasi Semasa Penawaran pengajian komunikasi dan media di IPTA Malaysia masa kini Kekuatan dan kelemahan struktur dan kandungan pengajian komunikasi dan media Cabaran dan peluang dalam pengajian komunikasi dan media Isu-isu dalam hubungan industri dengan pendidikan pengajian komunikasi dan media BAB 3 Cadangan Masa Depan Cadangan Niche Pengajian Komunikasi dan Media IPTA Struktur Kurikulum... 23

7 vi 3.4 Latihan Industri/Amali Latihan Ilmiah Industrial Attachment untuk pensyarah Membina jaringan industri-universiti Global dan Pengantarabangsaan Kerjasama antara universiti (dalam dan luar Negara) Infrastruktur dan sumber manusia Modul Strategi, Patriotisme dan Inovasi (SPIN) BAB 4 Pelan Tindakan Keterbatasan laporan Pelan tindakan Rumusan BAB 5 Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan Kerja (Employability) Graduan Komunikasi dan Media Pengenalan Permasalahan kajian Tujuan kajian Objektif kajian Rasional kajian Kepentingan kajian Ruang lingkup kajian Metodologi kajian Pengumpulan data Pra uji dan ujian reliabiliti BAB 6 Hasil Kajian Kuantitatif Pengenalan Latar belakang responden Analisis deskriptif Ujian korelasi antara beberapa pembolehubah terpilih Rumusan... 68

8 vii BAB 7 Temubual Majikan Pengenalan Soalan temubual mendalam Hasil kajian Rumusan BAB 8 Perbincangan, Implikasi, Cadangan dan Penutup Pengenalan Perbincangan hasil kajian survei dan implikasi Cadangan Batasan kajian Penutup Lampiran Rujukan

9 viii

10 ix Senarai Jadual dan Rajah Jadual 5.1 Pecahan responden dan majikan Jadual 5.2 Pecahan responden mengikut keperluan pembolehubah Jadual 5.3 Ujian Reliabiliti Jadual 6.1 Tahun tamat pengajian Jadual 6.2 Cadangan kepada orang lain Jadual 6.3 Ujian korelasi keberkesanan pembelajaran Jadual 6.4 Ujian korelasi antara pembolehubah terpilih dengan kepuasan kerjaya Rajah 3.1 Proses latihan amali dan maklum balas pembaikan Rajah 3.2 Proses dan hala tuju pendidikan pengajian komunikasi dan media di Malaysia Rajah 3.3 Komponen pendidikan dan pengajian komunikasi dan media serta ruang lingkup kerjaya Rajah 3.4 Faktor mempengaruhi keberkesanan dan pemantauan program serta P-P Rajah 6.1 Taburan responden mengikut zon Rajah 6.2 Jantina responden Rajah 6.3 Umur responden Rajah 6.4 Etnik responden Rajah 6.5 Agama responden Rajah 6.6 Pendidikan responden Rajah 6.7 Tempat tinggal responden Rajah 6.8 Status perkahwinan responden Rajah 6.9 Universiti bergraduat Rajah 6.10 Pendapatan responden Rajah 6.11 Kelayakan responden Rajah 6.12 Pengkhususan Rajah 6.13 Penajaan Rajah 6.14 Kesesuaian bidang pengajian dengan pekerjaan Rajah 6.15 Kesesuaian kerjaya dengan jantina Rajah 6.16 Kesesuaian kerjaya dengan pendapatan Rajah 6.17 Pengkhususan bidang berdasarkan jantina... 58

11 x Rajah 6.18 Tahap kepuasan terhadap kurikulum Rajah 6.19 Tahap sistem penilaian Rajah 6.20 Maklumat kerjaya Rajah 6.21 Pandangan mengenai tenaga pengajar Rajah 6.22 Pandangan tentang kemudahan prasarana Rajah 6.23 Kemahiran/pengetahuan yang diperoleh dari pengajian universiti Rajah 6.24 Keberkesanan sistem pengajian Diploma/ Ijazah Sarjana Muda dengan kesediaan diri Rajah 6.25 Persepsi nilai keupayaan dengan kemampuan dalam melaksana pekerjaan Rajah 6.26 Aplikasi pengetahuan di universiti dalam pekerjaan Rajah 6.27 Penilaian dan tahap kepuasan terhadap pekerjaan sekarang Rajah 8.1 Proses sistem pembelajaran pelajar pengajian komunikasi dan media... 93

12 xi Prakata Laporan Hala Tuju Pengajian Media dan Komunikasi ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah Laporan Hala Tuju yang dihasilkan berdasarkan perbincangan di kalangan ahli-ahli Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) peringkat IPTA yang bertemu beberapa kali mulai November 2006 untuk meneliti kedudukan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) berasaskan laporan bertulis dan lisan mengenai program pengajian di universiti masingmasing. Di samping itu, maklum balas industri dan majikan terhadap prestasi pelajar semasa latihan amali/industri juga turut dianalisis. Komen-komen dan cadangan dari pakar industri yang dijemput sebagai penceramah jemputan di IPTA serta pertemuan COHECS-Pengamal Media dalam satu Majlis Dialog yang diatur oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi pada 23 November 2007 telah dianalisis dan pandangan-pandangan telah disertakan dalam laporan tersebut. Bahagian kedua laporan membentangkan hasil penyelidikan yang dijalankan oleh ahli Majlis dalam COHECS and beberapa ahli akademik dari setiap institusi. Penyelidikan yang bertajuk Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan Kerja (Employability) Graduan Komunikasi dan Media tajaan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) ini telah dilaksanakan dalam tempoh sembilan bulan mulai Mei 2009 hingga Januari Hasil kajian yang dibentangkan merangkumi data yang dikumpul dari 575 graduan komunikasi dan media yang sedang bekerja sekarang serta maklum balas temubual daripada 60 orang majikan dari organisasi media dan komunikasi seluruh negara. Hasil kajian yang diperoleh mampu memberi gambaran tentang kepentingan bidang komunikasi dan media, persepsi tentang sistem pembelajaran dan pengajian bidang tersebut di IPTA, maklum balas para majikan, persepsi graduan terhadap bidang pekerjaan yang diceburi mereka serta tahap kepuasan mereka terhadap sistem pembelajaran dan pengajian yang mereka lalui di IPTA. Laporan ini memberi banyak implikasi terhadap hala tuju dan perancangan pengajian bidang komunikasi dan media di masa akan datang. Faridah Ibrahim Mus Chairil Samani Normah Mustaffa

13 xii

14 xiii Penghargaan Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) dan Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) terutamanya Ketua Pengarah JPT, KPTM, Prof. Dato Ir. Dr. Radin Umar Radin Sohadi, dan mantan Ketua Pengarah JPT, KPTM, Prof. Datuk Dr. Hassan Said, Pengarah IPPTN Prof. Morshidi Sirat dan Pengarah, Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik, IPT, Prof. Dr. Rujhan Mustafa, yang telah memberi kuasa dan kepercayaan kepada COHECS untuk mengawasi kepentingan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan pengajian komunikasi dan media peringkat IPT di Malaysia dan seterusnya menjalankan penyelidikan bertajuk Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan (Employability) Kerja Graduan Komunikasi dan Media [Kod UKM: SK/11/2009/GLKK]. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua ahli akademik dan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Sains Islam Malaysia, Kementerian-kementerian, para pengamal dan majikan dari industri media dan komunikasi, organisasiorganisasi yang berkaitan dengan komunikasi, para graduan media dan komunikasi dan mana-mana pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan Laporan Hala Tuju dan penyelidikan ini. Sesungguhnya Laporan Hala Tuju dan hasil kajian mengenai penempatan dan kebolehterimaan kerja graduan komunikasi dan media ini adalah suatu usaha padu yang berpotensi membantu ke arah perancangan pengajian media dan komunikasi di negara ini secara lebih mantap dan terarah.

15 xiv

16 xv Senarai Ahli Jawatankuasa Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) Pengerusi : Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim (UKM) (Ogos Jun 2009) Prof. Madya Dr. Mus Chairil Samani (UKM) (mulai 10 Jun 2009 hingga kini) Timb. Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd. Adnan Hashim (UiTM) (mulai 11 Februari 2007) Prof. Madya Illias Md. Salleh (Ogos Februari 2007) Bendahari : Prof. Madya Dr. Adnan Hussein (USM) Setiausaha I : Prof. Madya Dr. Mus Chairil Samani (Sekretariat UKM) Setiausaha II : Dr. Normah Mustaffa (Sekretariat UKM) Ahli : Prof. Madya Dr. Asiah Sarji (Sekretariat UKM) Wakil setiap IPTA: Prof. Madya Dr. Adnan Hussein Dekan Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia Prof. Dr. Azizah Hamzah Ketua Jabatan Pengajian Media Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya

17 xvi Prof. Madya Dr. Mohd. Adnan Hashim Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA Prof. Madya Dr. Siti Zobidah Omar Ketua Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia Prof. Madya Dr. Che Su Mustaffa Ketua Jabatan Komunikasi Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden Universiti Utara Malaysia Prof. Madya Dr. Azimuddin Ibrahim Ketua Jabatan Komunikasi Kulliyah Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Prof. Madya Mazni Buyong Ketua Program Komunikasi Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia Puan Malia Taibi Ketua Program Kewartawanan Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak Encik Syahruddin Hj. Awang Ahmad Ketua Program Komunikasi Sekolah Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah

18 xvii Latar Belakang Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi (COHECS) Majlis Ketua-ketua Pengajian Komunikasi atau Council for Heads of Communication Studies (COHECS) telah ditubuhkan di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mulai Ogos 2006 dan bertindak sebagai badan rujukan mengenai bidang pengajian komunikasi dan media untuk KPT. Pelantikan Pengerusi adalah berdasarkan cadangan ahli-ahli terdiri daripada Dekan/Pengerusi/Ketua yang mengetuai Fakulti/Pusat/ Sekolah/Jabatan Komunikasi dan Media dari IPTA. Pengerusi COHECS pertama yang dilantik oleh KPT ialah Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim (mulai 17 November 2006 hingga 9 Jun 2009) dari Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia. Mulai 10 Jun 2009, Pengerusi COHECS ialah Prof. Madya Dr. Mus Chairil Samani, yang merupakan Pengerusi Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, FSSK, UKM yang menggantikan tempat Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim. Objektif COHECS 1. Mengenal pasti hala tuju pengajian komunikasi dan media. 2. Mengenal pasti status kedudukan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media di masa kini. 3. Mengenal pasti pembangunan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media. 4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan struktur dan kandungan pengajian komunikasi dan media. 5. Mengenal pasti cabaran dan peluang dalam pengajian komunikasi dan media. 6. Mengenal pasti isu dalam hubungan industri/latihan amali. 7. Mencadangkan langkah-langkah proaktif yang perlu diambil oleh IPTA 8. Merangka pelan dan tindakan hala tuju pengajian komunikasi dan media di peringkat negara dan antarabangsa. Bagi menepati keperluan KPT dan memantapkan lagi fungsi COHECS, maka COHECS telah mengenal pasti terma rujukan seperti berikut:

19 xviii Terma Rujukan COHECS Jawatankuasa Pasukan Bertindak Program Media dan Komunikasi Massa di IPT adalah badan yang diberi kuasa oleh Kementerian bagi mengawasi kepentingan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan bidang Media dan Komunikasi Massa di IPT Malaysia. Oleh itu, badan ini adalah badan rujukan untuk mendapatkan pandangan, nasihat atau perundingan dalam perkara-perkara seperti berikut: 1. memberi pandangan dan nasihat dalam sebarang perkara yang berkaitan dengan pendidikan, penyelidikan dan pembangunan media dan komunikasi massa yang boleh memberi implikasi terhadap dasar dan sistem pendidikan media dan komunikasi massa secara makro serta kerjaya graduan yang dihasilkan; 2. menyediakan wakil ke mana-mana perundingan dan proses buat putusan sama ada di peringkat dalam negara atau luar negara yang boleh memberi implikasi terhadap kedudukan pendidikan media dan komunikasi massa di Malaysia dan masa depannya, sama ada secara langsung atau tidak; 3. menyediakan maklumat terkini aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan bidang media dan komunikasi massa di IPT dari semasa ke semasa; 4. menyedia dan membangunkan pangkalan maklumat sumber manusia media dan komunikasi massa (direktori pakar pensyarah, penyelidikan, felo, tenaga pengajar dan lain-lain) termasuk bahan penerbitan (buku, jurnal, artikel, tesis dan lain-lain) sama ada dalam bentuk bercetak atau digital yang dihasilkan oleh IPT untuk KPT; 5. mencadangkan pindaan dan perubahan kurikulum bidang media dan komunikasi massa dan yang berkaitan dengannya di IPTA kepada KPT untuk memastikan graduan yang dihasilkan memenuhi kehendak dan keperluan pasaran pekerjaan dan industri; 6. mengenal pasti dan mencadangkan bentuk latihan, pembangunan pendidikan dan kemahiran dalam bidang media dan komunikasi massa di IPTA; 7. mengenal pasti dan mencadangkan kepada KPT kaedah serta bentuk program kerjasama antara IPT (IPTA dan IPTS) bagi tujuan perkongsian kemudahan, sumber dan kepakaran; 8. mengenal pasti dan mencadangkan kepada KPT bentuk hubungan kerjasama antara IPTA dengan pihak industri khususnya dalam R&D, latihan industri untuk pensyarah dan pelajar-pelajar bidang Media dan komunikasi massa; 9. mengkaji, merangka dan mencadangkan pelan pembangunan tenaga pengajar bidang media & komunikasi massa di IPTA dan seterusnya memperkasakan profesion dalam bidang media dan komunikasi massa di negara ini; dan

20 xix 10. mengkaji dan memantau program-program media dan komunikasi massa luar negara melalui lawatan penanda aras di universiti-universiti ulung dan ternama untuk diselaraskan di peringkat tempatan agar bidang media dan komunikasi massa di negara ini adalah sentiasa terkini dan berdaya saing. Laporan hala tuju pengajian komunikasi dan media adalah untuk meneliti kedudukan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan mengkaji maklum balas graduan dan majikan melalui kajian empirikal mengenai penempatan dan kebolehterimaan kerja graduan dalam bidang ini. Lima objektif telah dibentuk seperti berikut: 1. Mengenal pasti tanggapan graduan tentang keberkesanan proses pembelajaran yang diperoleh di universiti dengan keperluan bidang kerjaya mereka. 2. Mengenal pasti peranan dan penglibatan graduan media dan komunikasi dalam industri berkenaan. 3. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dan pemilihan graduan media dan komunikasi oleh pihak majikan. 4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, peluang dan cabaran graduan media dan komunikasi. 5. Mengenal pasti usaha pembaikan dari segi pengisian kursus yang perlu ditambah. Penemuan Utama Hasil Perbincangan Hala Tuju: 1. Semua program komunikasi dan media dikehendaki menawarkan 120 kredit atau lebih bagi tempoh antara 3-4 tahun untuk memantapkan pengajian komunikasi dan media yang merangkumi komponen teori, falsafah dan profesional. 2. Setiap IPTA memastikan penawaran kursus-kursus baru yang mempunyai pengisian dimensi global dan membentuk mekanisme yang boleh menerapkan pemahaman, pengalaman dan kesedaran global. 3. Semua IPTA bergabung tenaga untuk mengadakan aktiviti peringkat antarabangsa secara bersama dengan IPT/industri antarabangsa. 4. IPTA menggalak staf akademik dan pelajar sertai pertandingan komunikasi dan media di peringkat antarabangsa. 5. Disegerakan latihan kepada pensyarah bagi menyediakan mereka kepada pemikiran global agar lebih bersedia dalam pendidikan pelajar antarabangsa.

21 xx 6. Disegerakan pengisian struktur kursus mengandungi komponen kritikal iaitu strategi, patriotisme dan inovasi (SPIN). 7. Disegerakan penerapan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan latihan kemahiran insaniah di kalangan pelajar komunikasi dan media. 8. Diwajibkan pelajar pengajian komunikasi dan media menjalani latihan industri/amali di luar (sama ada dalam atau luar negara) selama tiga hingga enam bulan untuk memantapkan komponen profesional dan inovasi. 9. Ekoran daripada tempoh latihan industri yang dipanjangkan, maka disarankan KPT membuat usulan dari segi pembiayaan PTPTN untuk membantu pelajar semasa menjalani latihan industri/amali. 10. MoU antara KPT, IPTA dan Industri disegerakan untuk menjamin penempatan latihan industri pelajar dan komitmen industri agar latihan yang diberikan kepada pelajar semasa latihan industri adalah sempurna dan bermutu. 11. Pihak industri yang mengadakan MoU dengan KPT dalam program latihan industri akan diberi pengecualian cukai atau insentif lain bagi peruntukan kewangan yang dikeluarkan untuk program latihan industri ini. 12. Para pensyarah yang tiada latar belakang pengalaman profesional diwajibkan mengikuti program penempatan industri atau attachment bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran profesional. 13. Mempertingkat pembabitan industri dalam akademik melalui pengwujudan kursi-kursi ilmu komunikasi dan media, perkongsian pengalaman melalui ceramah serta kerjasama rapat melalui pelantikan felo tamu, felo akademik, karyawan tamu, profesor pelawat dan profesor adjung. 14. KPT juga perlu memikirkan penubuhan sebuah Universiti Komunikasi dan Media di Malaysia. Penemuan utama Hasil Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan Kerja: 1. Sebahagian besar majikan dan graduan yang sudah bekerja di organisasi media dan komunikasi berpendapat ilmu dan kemahiran yang diperoleh di universiti adalah relevan dengan bidang tugas yang mereka ceburi. 2. Untuk memantapkan kebolehan graduan dan meningkatkan kebolehterimaan serta kebolehpasaran graduan komunikasi dan media, para majikan mencadangkan disegerakan usaha meningkatkan tahap kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa ketiga di kalangan mereka. 3. Disegerakan juga latihan kemahiran pemikiran analitikal dan kritikal di kalangan pelajar bidang ini.

22 4. Universiti dicadangkan meningkatkan tempoh latihan industri/amali para pelajar komunikasi dan media antara tiga hingga enam bulan agar latihan yang diikuti di industri lebih mendalam dan mantap. 5. Universiti digalakkan mengambil pengamal media dan komunikasi untuk menjadi pensyarah atau sebagai penceramah profesional. 6. Universiti disarankan mewajibkan latihan industri atau attachment di organisasi media dan komunikasi untuk pensyarah yang tiada pengalaman profesional. 7. Graduan bidang komunikasi dan media dari universiti tempatan mempunyai kelebihan dari segi pengetahuan mengenai undangundang, etika dan tanggungjawab serta peka tentang budaya, situasi politik dan ekonomi negara ini berbanding dengan graduan luar negara. 8. Faktor penting untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan komunikasi dan media ialah mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa ketiga, keterampilan diri, keyakinan diri, kemahiran menulis, sikap yang proaktif dan inovatif, peka terhadap hal ehwal semasa, mempunyai tambahan ilmu selain daripada bidang media dan komunikasi, penampilan dan sahsiah diri yang baik serta mempunyai kemahiran analitikal dan kritikal. 9. Pesaing utama graduan media dan komunikasi tempatan ialah graduan dari luar negara dan IPTS dalam bidang yang sama, dan graduan dari bidang lain dari dalam dan luar negara. 10. Perlu sesuaikan penawaran kursus dengan kehendak industri dan kurikulum disemak semula mengikut keperluan persekitaran. 11. Empat faktor yang dikenal pasti oleh graduan sebagai penting dan mempunyai kaitan dengan kepuasan mereka di tempat kerja ialah kemahiran yang diperoleh, keberkesanan sistem pengajian, kebolehan mengguna pengetahuan, dan keupayaan melaksanakan tugas berdasarkan ilmu yang diperoleh di universiti. 12. Kemudahan prasarana dan tenaga pengajar di universiti juga merupakan faktor penting yang meningkatkan kepuasan para graduan di tempat kerja. 13. Bidang komunikasi dan media dicadangkan menjadi bidang yang kritikal kerana ianya amat penting untuk pembangunan negara dan perubahan minda masyarakat. xxi

23 xxii

24 xxiii Ringkasan Eksekutif Laporan hala tuju pengajian komunikasi dan media adalah untuk meneliti kedudukan pendidikan dan pengajian komunikasi dan media di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan mengkaji maklumbalas graduan dan majikan melalui kajian empirikal mengenai penempatan dan kebolehterimaan kerja graduan dalam bidang ini. Lima objektif telah dibentuk seperti berikut: 1. Mengenal pasti tanggapan graduan tentang keberkesanan proses pembelajaran yang diperoleh di universiti dengan keperluan bidang kerjaya mereka. 2. Mengenal pasti peranan dan penglibatan graduan media dan komunikasi dalam industri berkenaan. 3. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dan pemilihan graduan media dan komunikasi oleh pihak majikan. 4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, peluang dan cabaran graduan media dan komunikasi. 5. Mengenal pasti usaha pembaikan dari segi pengisian kursus yang perlu ditambah. Penemuan Utama Hasil Perbincangan Hala Tuju: 1. Semua program komunikasi dan media dikehendaki menawarkan 120 kredit atau lebih bagi tempoh antara 3-4 tahun untuk memantapkan pengajian komunikasi dan media yang merangkumi komponen teori, falsafah dan profesional. 2. Setiap IPTA memastikan penawaran kursus-kursus baru yang mempunyai pengisian dimensi global dan membentuk mekanisme yang boleh menerapkan pemahaman, pengalaman dan kesedaran global. 3. Semua IPTA bergabung tenaga untuk mengadakan aktiviti peringkat antarabangsa secara bersama dengan IPT/industri antarabangsa. 4. IPTA menggalak staf akademik dan pelajar sertai pertandingan komunikasi dan media di peringkat antarabangsa. 5. Disegerakan latihan kepada pensyarah bagi menyediakan mereka kepada pemikiran global agar lebih bersedia dalam pendidikan pelajar antarabangsa.

25 xxiv 6. Disegerakan pengisian struktur kursus mengandungi komponen kritikal iaitu strategi, patriotisme dan inovasi (SPIN). 7. Disegerakan penerapan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan latihan kemahiran insaniah di kalangan pelajar komunikasi dan media. 8. Diwajibkan pelajar pengajian komunikasi dan media menjalani latihan industri/amali di luar (sama ada dalam atau luar negara) selama tiga hingga enam bulan untuk memantapkan komponen profesional dan inovasi. 9. Ekoran daripada tempoh latihan industri yang dipanjangkan, maka disarankan KPT membuat usulan dari segi pembiayaan PTPTN untuk membantu pelajar semasa menjalani latihan industri/amali. 10. MoU antara KPT, IPTA dan Industri disegerakan untuk menjamin penempatan latihan industri pelajar dan komitmen industri agar latihan yang diberikan kepada pelajar semasa latihan industri adalah sempurna dan bermutu. 11. Pihak industri yang mengadakan MoU dengan KPT dalam program latihan industri akan diberi pengecualian cukai atau insentif lain bagi peruntukan kewangan yang dikeluarkan untuk program latihan industri ini. 12. Para pensyarah yang tiada latar belakang pengalaman profesional diwajibkan mengikuti program penempatan industri atau attachment bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran profesional. 13. Mempertingkat pembabitan industri dalam akademik melalui pengwujudan kursi-kursi ilmu komunikasi dan media, perkongsian pengalaman melalui ceramah serta kerjasama rapat melalui pelantikan felo tamu, felo akademik, karyawan tamu, profesor pelawat dan profesor adjung. 14. KPT juga perlu memikirkan penubuhan sebuah Universiti Komunikasi dan Media di Malaysia. Penemuan utama Hasil Kajian Penempatan dan Kebolehterimaan Kerja: 1. Sebahagian besar majikan dan graduan yang sudah bekerja di organisasi media dan komunikasi berpendapat ilmu dan kemahiran yang diperoleh di universiti adalah relevan dengan bidang tugas yang mereka ceburi. 2. Untuk memantapkan kebolehan graduan dan meningkatkan kebolehterimaan serta kebolehpasaran graduan komunikasi dan media, para majikan mencadangkan disegerakan usaha meningkatkan tahap kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa ketiga di kalangan mereka. 3. Disegerakan juga latihan kemahiran pemikiran analitikal dan kritikal di kalangan pelajar bidang ini.

26 xxv 4. Universiti dicadangkan meningkatkan tempoh latihan industri/amali para pelajar komunikasi dan media antara tiga hingga enam bulan agar latihan yang diikuti di industri lebih mendalam dan mantap. 5. Universiti digalakkan mengambil pengamal media dan komunikasi untuk menjadi pensyarah atau sebagai penceramah profesional. 6. Universiti disarankan mewajibkan latihan industri atau attachment di organisasi media dan komunikasi untuk pensyarah yang tiada pengalaman profesional. 7. Graduan bidang komunikasi dan media dari universiti tempatan mempunyai kelebihan dari segi pengetahuan mengenai undangundang, etika dan tanggungjawab serta peka tentang budaya, situasi politik dan ekonomi negara ini berbanding dengan graduan luar negara. 8. Faktor penting untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan komunikasi dan media ialah mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris dan bahasa ketiga, keterampilan diri, keyakinan diri, kemahiran menulis, sikap yang proaktif dan inovatif, peka terhadap hal ehwal semasa, mempunyai tambahan ilmu selain daripada bidang media dan komunikasi, penampilan dan sahsiah diri yang baik serta mempunyai kemahiran analitikal dan kritikal. 9. Pesaing utama graduan media dan komunikasi tempatan ialah graduan dari luar negara dan IPTS dalam bidang yang sama, dan graduan dari bidang lain dari dalam dan luar negara. 10. Perlu sesuaikan penawaran kursus dengan kehendak industri dan kurikulum disemak semula mengikut keperluan persekitaran. 11. Empat faktor yang dikenal pasti oleh graduan sebagai penting dan mempunyai kaitan dengan kepuasan mereka di tempat kerja ialah kemahiran yang diperoleh, keberkesanan sistem pengajian, kebolehan mengguna pengetahuan, dan keupayaan melaksanakan tugas berdasarkan ilmu yang diperoleh di universiti. 12. Kemudahan prasarana dan tenaga pengajar di universiti juga merupakan faktor penting yang meningkatkan kepuasan para graduan di tempat kerja. 13. Bidang komunikasi dan media dicadangkan menjadi bidang yang kritikal kerana ianya amat penting untuk pembangunan negara dan perubahan minda masyarakat.

27

28 Pendahuluan /1 BAB 1 Pendahuluan 1.1 Pengenalan Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia telah bermula sejak tahun 1970 dan telah mengalami perubahan dan pengstrukturan dari segi kurikulum sehingga masa kini. Graduat bidang komunikasi dan media telah diterima oleh industri secara meluas sejak tahun 80-an. Kini bidang komunikasi dan media telah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat di negara ini dan juga di seluruh dunia. Pengamal komunikasi dan media memikul suatu tanggungjawab yang mencabar dan berbeza dengan bidang lain. Dari segi sumbangan besar kepada negara, pengamal komunikasi dan media berpotensi membawa kepada perubahan minda masyarakat ke arah pembangunan dan kemajuan. Sumbangan ini adalah amat penting di ketika ini dalam konteks Model Baru Ekonomi negara ini yang mementingkan kesejahteraan modal insan. Sebagai pembentuk dan penyampai maklumat, para pengamal komunikasi dan media mampu menjadi pemangkin kepada usaha negara untuk melonjak menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Model Ekonomi Baru yang diutarakan oleh kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK 10) mengambilkira persekitaran global yang kian berubah dan menjadi lebih kompetitif (Nor Muhamad 2009). Pembentukan dan penyampaian maklumat adalah core business bidang media dan komunikasi dan usaha memaklumatkan masyarakat adalah tanggungjawab sosial para pengamal dalam bidang ini. Sesungguhnya, masyarakat yang berilmu dan bermaklumat mampu mengorak jauh ke hadapan dan bersaing di pasaran global. Justeru, peranan dan fungsi pengamal komunikasi dan media adalah amat penting dan tidak boleh diketepikan. Memandangkan betapa kritikal dan penting bidang komunikasi dan media kepada masyarakat dan negara, para pendidik dalam bidang ini memahami keperluan untuk sentiasa terkehadapan dalam perancangan kurikulum dan struktur akademiknya. Seiring dengan wawasan negara dan atas tujuan mengisi makna kepada Model Baru Ekonomi, usaha ke arah transformasi pendidikan komunikasi dan media sentiasa dijalankan. Ini dapat dilihat melalui penentuan niche oleh setiap program atau pusat pengajian, fakulti komunikasi dan media di negara ini. Namun, dalam

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I / We * hereby declare that have read For

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

THE FACTORS THAT HINDER THE INTENTION OF BUSINESS MANAGEMENT GRADUATE TO CHOOSE ENTREPRENEUR AS THEIR CAREER NURUL HAZLYANA BINTI NOR AZLI

THE FACTORS THAT HINDER THE INTENTION OF BUSINESS MANAGEMENT GRADUATE TO CHOOSE ENTREPRENEUR AS THEIR CAREER NURUL HAZLYANA BINTI NOR AZLI i THE FACTORS THAT HINDER THE INTENTION OF BUSINESS MANAGEMENT GRADUATE TO CHOOSE ENTREPRENEUR AS THEIR CAREER NURUL HAZLYANA BINTI NOR AZLI The report submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective

Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective Pertanika 1. Soc. Sci. & Hum. 8(1): 1-6 (2000) ISSN: 0128-7702 Universiti Putra Malaysia Press Marketing Analysis of the Higher Education Service Sector in Malaysia: Consumer Perspective SITI RAHAYU HUSSIN,

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Malaysian Journal of Distance Education 11(2), 65 76 (09) Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Jamilah Hj Ahmad School of Communication, Universiti

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

[PELAN OPERASI LATIHAN] KKPTS PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN PELAN OPERASI LATIHAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1. PENGENALAN KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 1.1 Latar Belakang Kerajaan Tempatan merupakan satu pembahagian geografi dalam

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NRE 2011-2015 SEMAKAN SEMULA 2013 EDISI SEMAKAN SEMULA TAHUN 2013 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), NRE PUTRAJAYA 2012 KANDUNGAN

More information

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 103 115, 2013 KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru Pendidikan Lestari DP. Jilid 7, Bil. 2/2007 Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru 74 Mohammad Zohir Ahmad zohir@usm.my Nordin Abdul Razak norazak@usm.my Pendahuluan Pendidikan telah diterima

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 42 /Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2014-2015 Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 1.0 Latar Belakang Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) telah dilancarkan

More information

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI

DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI DESIGN OF A RECYCLE BIN TIN CAN CRUSHER MUHAMMAD HANIS BIN MUHAMMAD ZULKIFLI A report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Diploma of Mechanical Engineering

More information

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument)

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 35-39 Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) ABDUL HALIM, LILIA HALIM, T. SUBAHAN MOHD MEERAH &

More information

PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986

PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986 PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986 WAN HARUN BIN W. YAACOB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA:

More information

Diploma In Business Management AB101 Programme Handbook

Diploma In Business Management AB101 Programme Handbook Diploma in Business Management (AB101) Academic Session 2014/2015 Diploma In Business Management AB101 ABOUT KPTM Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) is a private higher educational institution wholly owned by

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH INSTITUT PENILAIAN NEGARA JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PROGRAM SIJIL HARTA TANAH SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH Sijil Penilaian Harta Tanah INSPEN adalah program

More information

Dimensi Amalan Etika Profesion

Dimensi Amalan Etika Profesion MALIM Bil. 10 (2009) 17 Dimensi Amalan Etika Profesion SHAMSUDDIN AHMAD, KHAIRUDDIN IDRIS & AZAHARI ISMAIL ABSTRACT A crisis of confidence in the society is partly due to the reason that the society increasingly

More information

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION By ARUMUGAM BALASUNDARAM Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Partial Requirements for

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

ABSTRACT. Keywords: membership aplication, Sales, Purchasing, Finance, registration

ABSTRACT. Keywords: membership aplication, Sales, Purchasing, Finance, registration ABSTRACT Rebel Gym is a place that provides the facility to lift weights and in the form of aerobic exercise and matrial arts. Along with business development in this way and the high awareness of the

More information

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR KEPEMIMPINAN PENGAJARAN GURU BESAR, KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA GURU: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH BERKESAN DENGAN SEKOLAH KURANG BERKESAN HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR UNIVERSITI SAINS

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK )

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 JURU X-RAY U36 ( DIAGNOSTIK ) MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai membuat analisa, mengawal, mengurus dan merancang sumber-sumber di bawah kawalan. TUJUAN Untuk menilai

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK

DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK 1. LATARBELAKANG 1.1 Dasar pembelian bahan-bahan bercetak dan bukan bercetak disediakan bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. i ii iii iv v vi xi xii xiii

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. i ii iii iv v vi xi xii xiii vi SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT TAJUK PENGAKUAN PENGHARGAAN ABTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi xi xii xiii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012

MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MAJLIS AMANAH RAKYAT PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH PROGRAM PASCA SISWAZAH LUAR NEGARA 2012 MARA sebagai sebuah organisasi unggul di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bersedia membantu

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

iv. Taksonomi hendaklah merangkumi aspek berikut :

iv. Taksonomi hendaklah merangkumi aspek berikut : GARIS PANDUAN CADANGAN PROGRAM AKADEMIK BARU IPTA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT) KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - 2010 1. UNIVERSITI / KOLEJ UNIVERSITI i. Nyatakan nama universiti

More information

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K

Final_Cover_Plan_Strategik_PERTANIAN.pdf 1 1/27/14 9:07 AM C M Y CM MY CY CMY K Universiti Putra Malaysia Serdang 2014 KANDUNGAN Perutusan Naib Canselor 2-3 Ringkasan Eksekutif 4-5 Sasaran Keberhasilan Pelan Strategik 9 Pengenalan 10-11 Komponen Pelan Strategik 12 Jangka Masa Pelan

More information

JABATAN MEKANIKAL (PEMBUATAN)

JABATAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) JABATAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) Sijil Teknologi Mekanikal Pembuatan Sijil Teknologi Foundri Sijil Teknologi Mekanikal Lukisan & Rekabentuk Sijil Teknologi Kimpalan (L) Sijil Teknologi Fabrikasi Logam (L)

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Di dalam teks ucapan penyuburan semula pendidikan yang diadakan pada Sidang Kemuncak Pendidikan 2004 di Petaling Jaya, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

Reflection of Physiotherapy Students in Clinical Placement: A Qualitative Study

Reflection of Physiotherapy Students in Clinical Placement: A Qualitative Study Sains Malaysiana 41(6)(2012): 787 793 Reflection of Physiotherapy Students in Clinical Placement: A Qualitative Study (Refleksi Pelajar Prasiswazah Fisioterapi dalam Penempatan Klinikal: Kajian Kualitatif)

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information