Kamus Dewan dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Kamus Dewan dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat"

Transcription

1 dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan Pendahuluan Mengikut C.O. Blagden dalam tulisannya bertajuk A Chinese Vocabulary of Malacca Malay Word and Phrases Collected Between A.D and 1511, sejarah perkembangan perkamusan Melayu telah bermula sejak awal abad ke-15 lagi. Kamus terawal tersebut berupa senarai kata Melayu-Cina yang berjumlah sebanyak 582 butiran (Liang Liji, 1994). Manakala senarai kata kedua tertua yang diketahui ialah senarai kata Melayu-Itali yang berjumlah sebanyak 426 kata entri yang telah disusun oleh Pigafetta. Sesudah senarai Pigafetta itu muncul banyak lagi senarai kata dan kamus dwibahasa bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Perancis, Inggeris dan Belanda. Manakala dalam abad ke-20 kamus dwibahasa Melayu yang terbanyak diterbitkan ialah kamus bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Sejarah perkembangan perkamusan Melayu dikatakan mempunyai sedikit perbezaan berbanding dengan sejarah perkembangan perkamusan di Barat. Menurut Asmah Hj. Omar (1987:4) sejarah lahirnya perkamusan Melayu dalam bentuk dwibahasa dan bukan ekabahasa, menunjukkan kepada kita bahawa faktor yang mendorong lahirnya kamus Melayu ialah keinginan mengetahui bahasa Melayu, dan ini tentunya oleh orang-orang asing yang mengembara ke sini. Keinginan mengetahui bahasa yang lain itulah juga yang merupakan dorongan lahirnya kamus pada amnya. Keadaan ini berbeza dengan perkembangan di Barat, di mana ada pendapat yang mengatakan bahawa tradisi penyusunan kamus bermula dengan kamus ekabahasa atau monolingual dictionary dan selepas adanya kamus-kamus ekabahasa tersebut barulah penyusunan kamus berbentuk dwibahasa atau bilingual dictionary dibuat. Namun walau apa tanggapan sekalipun, ternyata tradisi perkamusan di Barat melalui transisi yang agak lama sehingga mampu melahirkan pelbagai jenis kamus ekabahasa dan dwibahasa yang jauh lebih banyak dan mempengaruhi arah perkembangan leksikografi dunia (Ibrahim Ahmad, 1994:4). Manakala kelahiran kamus bahasa Arab merupakan keperluan kepada orang Islam, terutamanya kepada orang bukan Arab (Ajam), iaitu apabila umat Islam mula berusaha untuk mentafsirkan al-quran. Ini menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk mentafsirkan, maka dari situ timbullah pemikiran untuk melahirkan kamus bahasa Arab, iaitu dengan mengumpulkan semua perkataan Arab dalam sebuah buku dan diberikan erti, maksud huraian dan sebagainya untuk dijadikan rujukan dalam kebahasaan. Dari situ, bermulalah usaha penulisan kamus Arab-Arab seperti Muhit al-muhit oleh al-bustani, Mukhtar al-sihah oleh al-razy, al- Muhit oleh Fairuf al-abady, al-tahzib oleh al-azhary, Lisan al-arab oleh Ibn Manzur, al-ayn oleh Khalil Ahmad dan lain-lain lagi. Kamus Arab-Melayu yang dianggap terulung dan tersohor di negara kita semenjak tahun 1950-an di negara kita ialah Kamus al-marbawi oleh al-syaikh Idris Abdul Rauf al-marbawi (Ahmad Hj. Hasbullah dan rakan-rakan, 2006: 35).

2 2 Di Malaysia dan Indonesia sejarah perkamusan Melayu dibuktikan bermula dengan penyusunan kamus-kamus dwibahasa terlebih dahulu disebabkan kecenderungan para sarjana Barat untuk menguasai bahasa Melayu bagi tujuan perdagangan dan penyebaran agama pada ketika itu. Di antara kamus-kamus dwibahasa utama yang terdapat di Malaysia pada hari ini ialah Kamus Dwibahasa (Inggeris-Bahasa Melayu) susunan Khalid M. Hussein dan rakan-rakan, Kamus Sistem Bahasa Malaysia-Inggeris, Kamus Pustaka Melayu-Arab, Kamus Inggeris-Melayu Dewan dan lain-lain lagi. Penyataan Masalah Dalam memperkatakan tentang lengkap atau tidaknya sesebuah kamus itu para pengguna selalu terkeliru dengan label-label yang digunakan pada nama-nama kamus yang pada akhir-akhir ini terbit dengan pesat sekali. Kepesatan penerbitan kamus-kamus tersebut merupakan persaingan sengit para penyusun dan para penerbit dalam usaha menyediakan perkhidmatan dalam bidang ilmu khususnya bidang bahasa melalui perkamusan. Jesteru itu muncullah pelbagai istilah pada nama kamus seperti lengkap, terkini, mutakhir, serbaguna dan sebagainya yang menunjukkan kesempurnaan sesebuah kamus tersebut. Kebanyakan para pengguna kamus khususnya para pelajar tidak mengetahui apakah ciri-ciri atau kriteria-kriteria yang perlu ada pada sesebuah kamus yang baik. Ketebalan dan kecantikan ilustrasi kulit biasanya menjadi ukuran kepada pengguna khususnya para pelajar meskipun kamus tersebut belum tentu melengkapi ciri-ciri atau kriteria-kriteria tertentu yang boleh dianggap sebagai kamus yang baik atau lengkap. Untuk tujuan tersebut adalah menjadi satu tanggungjawab para pendidik untuk mendedahkan pengetahuan ini kepada pelajarnya dalam usaha memiliki sebuah kamus yang baik sekaligus dapat mempertingkatkan penguasaan dan pengetahuan dalam bidang bahasa khususnya bahasa Melayu. Objektif Kajian Penulisan ini dikemukakan dengan tujuan: 1. untuk melihat dari aspek kandungan medan maklumat yang terdapat dalam dua kamus yang dikaji iaitu Edisi Ketiga dan Kamus Besar Utusan dengan cara menganalisis secara perbandingan kategori-kategori maklumat yang terdapat di dalam kedua-dua kamus tersebut. 2. untuk mendedahkan kepada pengguna khususnya para pendidik, para pelajar dan ahli-ahli akademik tentang kepentingan maklumat yang terdapat dalam setiap kamus yang selama ini dirasakan masih ramai di kalangan mereka yang tidak terdedah kepada kepentingan maklumat-maklumat tersebut. 3. untuk memberi kefahaman kepada para pengguna tentang ciri-ciri yang perlu diketahui sebelum memiliki sesebuah kamus bagi memenuhi kehendak mereka sebagai pengguna kamus di samping dapat membantu memperkayakan pengetahuan mereka dalam bahasa Melayu.

3 3 Prosedur Kajian Kajian ini dibuat dengan cara menganalisis kategori-kategori maklumat yang terdapat dalam kedua-dua kamus yang telah dipilih iaitu Edisi Keempat (selepas ini disebut sahaja). Kategori-kategori maklumat yang terdapat dalam kedua-dua kamus tersebut akan dibandingkan antara astu sama lain di samping menilai keistimewaan-keistimewaan atau kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalamnya. Hasil daripada analisis secara perbandingan ini, satu rumusan dapat dibuat berlandaskan ciri-ciri perbezaan medan maklumat tersebut dan boleh dimanfaatkan kepada semua pengguna kedua-dua kamus ini khususnya para pelajar. Di antara kategori-kategori maklumat yang akan ditelitikan dalam kajian ini ialah ejaan, kata masukan (entri), sebutan, takrif/pemerian makna, ilustrasi, nama saintifik, etimologi (asal usul kata) dan rujuk silang. ialah sebuah kamus ekabahasa yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun Ini adalah merupakan kamus ekabahasa yang pertama disusun semenjak Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada tahun Kamus yang mempunyai 28,000 perkataan ini telah diulangcetak sebanyak dua kali iaitu pada tahun 1984 dengan penambahan 900 kata masukan (entri) dan cetakan ketiga pada tahun Kamus ini pada asalnya disusun oleh Dr. Teuku Iskandar dan dibantu oleh Baharuddin Zainal serta para pengawai Bahagian Perkamusan, Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala dalam cetakan kedua penyediaan manuskripnya telah dibuat oleh Sheikh Othman Sheikh Salim dan Aishah Mahdi. Pada tahun 1989 Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan Kamus Dewan Edisi Baru yang mana penyediaan manuskripnya sekali lagi diketuai oleh Sheikh Othman Sheikh Salim sebagai Ketua Editor dan dibantu oleh Md. Nor Hj. Ab. Ghani dan Ibrahim Ahmad sebagai Editor. Edisi Baru telah diterbitkan dengan beberapa perubahan iaitu penambahan kira-kira 2,000 kata masukan yang hampir kesemuanya merupakan kata umum, pembaikan dari segi pengolahannya dan pembaikan sederhana terhadap beberapa banyak kata masukan kata dasar, kata terbitan atau rangkai kata. Edisi Ketiga pula diterbitkan pada tahun 1994 dengan tambahan entri sebanyak 6,000 kata masukan iaitu 3,972 kata dasar dan 2,028 kata turunan atau kata terbitan. Semua kata tersebut berupa kata dan ungkapan baru (baik yang asli Melayu mahupun yang dipinjam), kata-kata dialek, termasuk bahasa sukuan dari Sabah dan Sarawak, istilah umum dalam pelbagai bidang ilmu seperti kewangan, ekologi, perubatan serta kata slanga. Penyusunan Edisi Ketiga ini telah diketuai oleh Hajah Noresah bt Baharom sebagai Ketua Editor dan dibantu oleh para editor yang terdiri daripada Rusli Abdul Ghani, Mohd Nor Abd. Ghani, Ibrahim Ahmad, Aziah Tajuddin Salmah Jabbar, Mariam bt Mahmud, Diarani Mat Adam dan Rahamah Othman.

4 4 Kamus Besar Utusan Kamus Besar Utusan merupakan sebuah kamus ekabahasa yang telah disusun oleh Haji Zainal Abidin Safarwan dan dibantu para editornya yang terdiri daripada Mokhtar Haji Razali, Zulkiflee Daud, Abdul Karim Kasman dan Faridah Sani. Manakala Perunding Bahasa dalam penyusunan kamus ini ialah Professor Abdullah Hassan dan diterbitkan oleh Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd. pada tahun Jumlah halaman kamus ini ialah 2196 muka surat. Menurut penyusunannya, Kamus Besar Utusan ini pada hakikatnya adalah edisi baru kepada Kamus Sinonim yang telah diterbitkan pada tahun Memandangkan kata masukannya (entri) agak terbatas, maka dengan segala pembaharuan kamus ini memuatkan sebanyak 100,000 perkataan entri bagi memenuhi keperluan penggunanya dan sekaligus kamus ini merupakan kamus yang mendahului kamus-kamus ekabahasa bahasa Melayu yang lain pada masa ini dari segi kuantiti entrinya. Bilangan sinonim dan ungkapan serta padanan yang diberi sebagai maknanya jelas menunjukkan kesarjanaan penyusunnya. Keistimewaan kemus ini terletak pada sumber perkataan entri dan maklumat yang terkandung di dalamnya. Semua perkataan yang diambil adalah terdiri daripada bahasa Melayu yang digunakan di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang telah dikumpulkan oleh penyusun selama 36 tahun. Penganalisisan Hasil Kajian Analisis Kategori Maklumat Dalam Kamus Besar dan Kategori maklumat dalam sesuatu kamus ialah istilah yang merujuk kepada maklumat yang pengguna boleh dapati daripada sesuatu kamus seperti ejaan, sebutan, makna tatabahasa, etimologi, penggunaan kata dan lain-lain yang dikira penting oleh penyusun dan berguna untuk pengguna kamus berkenaan. Edgar Dale et. Al (1971) telah menyenaraikan sebanyak 15 kategori maklumat yang perlu ada dalam sesebuah kamus iaitu kata kepala(entri) atau entri dasa, bentuk kata, ejaan dan ucapan, jenis kata, sinonim dan antonim, konteks penggunaan kata, takrif, catatan penggunaan kata, ilustrasi penjelas takrif, penerbitan kata turunan, contoh penggunaan kata, frasa, petikan, kata asing dan rujuk silang. Manakala bagi Lawrence Johnson (1984) dalam tulisannya yang bertajuk Some Foundation of Lexicography in SEA Englishes, beliau hanya menyenaraikan 5 kategori maklumat yang harus ada dalam sesebuah kamus iaitu ejaan, sebutan, maklumat morfologi, etimologi dan ilustrasi. Dalam kajian ini analisis akan dibuat secara perbandingan terhadap keduadua kamus tersebut yang merangkumi ejaan, susunan kata masukan (entri), sebutan, takrif/pemerian makna, ilustrasi, nama saintifik, etimologi (asal usul kata) dan rujuk silang. Ejaan Sistem ejaan ialah salah satu maklumat penting yang memberitahu pengguna tentang bagaimana sesuatu kata dalam sesuatu bahasa itu ditulis dalam bahasa tersebut. Oleh itu, kamus bukan sahaja bahan rujukan yang semata-mata untuk

5 5 merujuk sebutan, semantik dan struktur bahasa yang betul, tetapi juga sebagai bahan rujukan ejaan yang betul. edisi pertama yang diterbitkan pada tahun 1970 telah menggunakan Ejaan Za aba serta ejaan umum Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam edisi 1984 kamus ini telah mengalami perubahan yang besar di mana sistem ejaan rumi baru telah digunakan setelah lahirnya Sistem Ejaan Baru yang diisytiharkan pemakaiannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972 dengan berpandukan kepada Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981). Edisi Baru ini sistem ejaan yang digunakan ialah berdasarkan Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (Edisi Kedua, 1988). Manakala Edisi Ketiga dan Keempat pula menggunakan sistem ejaan yang berpandukan kepada Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu (DBP, 1991). Dari segi pengejaan kata majmuk, penyusun kamus ini telah sedaya upaya cuba akur dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu terbitan Ini bermakna jika dahulunya kata-kata jalanraya, pilihanraya dan keretapi masing-masing dieja rapat, tetapi supaya selari dengan penetapan yang terbaru ini, ejaan semua kata majmuk dieja terpisah, kecuali beberapa perkataan yang juga telah ditetapkan oleh Tatabahasa Dewan Edisi Baru seperti tanggungjawab, pesuruhjaya, olahraga, tandatangan, warganegara, antarabangsa, matahari, kerjasama, dan beritahu. Ekoran daripada keputusan mengeja kata majmuk secara terpisah, dua pendekatan telah diambil dalam kamus ini bagi menentukan kedudukan kata majmuk iaitu pertama, kata majmuk berketurunan sama ada yang sedia ada dalam edisi lalu mahupun yang baru dimasukkan, contohnya aneka warna yang mempunyai turunan, seperti beraneka warna, menganekawarnakan dan keanekawarnaan, dijadikan kata masukan yang tersendiri. Keduanya, kata majmuk yang tersendiri. Manakala suatu senarai kata yang bertujuan untuk membantu pengguna mendapatkan ejaan kata yang betul bagi kata-kata yang variasinya dalam ejaan lama diberikan di bahagian akhir kamus ini iaitu pada halaman 1560 hingga 1564 di bawah tajuk Senarai Perkataan Yang Sering Dieja Salah. Di antara contoh-contohnya ialah: adigan adegan bahru baru/baharu durhaka derhaka institiut institut gulong gulung kastad kastard kelumpang kelompang vokesyenal vokasional dan lain-lain lagi

6 6 Selain itu diperturunkan kelainan ejaan vokal/konsonan yang terdapat dalam pelbagai terbitan dengan rujukan kepada bentuk ejaan yang standard, seperti variasi kadondong haibah tauladan heran endah pesaka rembia pamir anika tobat dan lain-lain lagi. bentuk standard kedondong hebah teladan hairan indah pusaka rumbia pamer aneka taubat Kamus Besar Dalam aspek ejaan, Kamus Besar menggunakan sistem ejaan yang digubal oleh MABBIM (Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia) yang diisytiharkan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dan Panduan Ejaan Rumi Bahasa Melayu oleh Abdullah Hassan dan Ainon Mohamad. Penyusunannya telah menggunakan kemudahan rujuk silang bagi tujuan untuk merujuk ejaan rasmi bagi kata-kata yang berupa perkataan klasik atau kata-kata pinjaman daripada bahasa Indonesia, Arab, Inggeris dan lain-lain. Kamus ini juga membantu penggunanya menentukan ejaan rasmi bagi kumpulan perkataan yang kadang-kadang dieja dengan huruf h di pangkal. Makna perkataan entri itu diberi di bawah perkataan entri yang dieja secara rasmi, contohnya: eboh heboh elat helat enyak henyak empap hempap hampai ampai heja eja hisak isak hinai inai idap hidap dan lain-lain lagi. Susunan Kata Masukan (entri) Kata masukan atau sebuah kamus biasanya disusun secara bebas menurut cara yang disenangi oleh penyusun kamus yang masing-masingnya mempunyai hasrat untuk memenuhi selera pengguna. Walau bagaimanapun, untuk memenuhi falsafah atau tujuan dalam penyusunan sebuah kamus bahasa Melayu, beberapa pertimbangan sepatutnya diambilkira demi kemudahan dan kemanfaatan pengguna dan kemantapan bahasa Melayu. Entri dasar sesebuah kamus yang baik biasanya disusun menurut abjad sama ada secara mendatar atau secara menegak, dan dicetak

7 7 tebal. Secara mendatar, misalnya entri yang mempunyai deretan huruf b.a.c.a diletakkan selepas entri yang memiliki deretan huruf b.a.i.k, manakala secara menegak, huruf b diletakkan di bawah huruf a, huruf i diletakkan di bawah huruf h, dan seterusnya (Sulaiman Masri, 1984:7) Penyusunan telah membahagikan 3 perkara dalam susunan kata masukannya iaitu i.kata dasar, ii.kata terbitan, dan iii. Frasa, ungkapan, kata majmuk. Kata dasar dalam kamus ini disusun mengikut abjad dan dicetak dengan huruf tebal. Kata-kata dasar yang berupa homonim (kata-kata yang sama ejaannya dan sebutannya tetapi berlainan maknanya) diperturunkan berasingan diikuti dengan angka-angka I, II dan seterusnya sebagai penanda yang memisahkan seperti contoh berikut: Ketam I Ketam II; mengetam Ketam III Ketam IV (tertutup rapat-rapat) (memotong rumput) (alat pelicin kayu) (sejenis haiwan) Manakala bagi kata terbitan pula, kemus in telah menyenaraikan kata-kata tersebut di bawah kata dasar masing-masing, umpamanya kata terbitan perakuan diletakkan di bawah akuan, ketibaan di bawah tiba. Bagi dua atau beberapa kata terbitan yang membawa makna yang sama ditempatkan bergandingan dan dipisahkan dengan tanda koma, misalnya berbelasan, berbelas-belas, beberapa belas... kebaratan, kebarat-baratan, maniru-niru adat orang Eropah, berlaku seperti orang Eropah. Kamus ini tidak memasukkan kata terbitan yang hanya membawa makna yang tertentu seperti kata-kata yang bermula dengan ber yang hanya membawa erti ada atau mempunyai (misalnya berduit, berkasut dan sebagainya), ter yang membawa erti superlatif iaitu pangkat atau peringkat yang penghabisan atau tertinggi (misalnya tertinggi, terindah dan lain-lain), ter yang hanya membawa erti pasif dan sama fungsinya dengan awalan pasif di, di yang membentuk kata kerja pasif juga tidak dimuatkan da se yang membawa erti sama...dengan (sebesar, sebaik, secantik dan sebagainya). Walau bagaimanapun kata terbitan yang berawalan se yang mempunyai maksud tertentu dimasukkan dalam senarai masukan kamus ini seperti sebau, sebaya dan beberapa kata lain. Selain itu rangkai kata yang berupa frasa, ungkapan dan kata majmuk pula dimuatkan di bawah kata pertama pada rangkai kata berkenaan contohnya kerja lembur pada kerja, pelabuhan bebas pada pelabuhan dan sebagainya. Kamus Besar Dalam bahagian Susunan Entri/Kata Masukan, Kamus Besar telah membahagikan kepada Kata Dasar/Pokok, Kata Terbitan/Imbuhan, Simpulan Bahasa/Ungkapan, Peribahasa, Rangkai Kata dan Frasa, Bahasa Kiasan, Homonim dan Ejaan. Kata Dasar/Pokok dimasukkan mengikut abjad dengan huruf tebal, contohnya: Krematorium tempat membakar mayat

8 8 Kriminal Krisis jenayah ketegangan, kegentingan, keributan, kemelut, keadaan merbahaya Manakala dalam Kata Terbitan/Imbuhan pula pada umumnya berbentuk kata terbitan diletakkan berturutan dengan kata dasar/pokok. Dalam kamus ini urutan ialah adalah berdasarkan seperti berikut...ber-, ber-an, ber-kan, men-, men-i, men-kan, memper-, memper-i, memper-kan, ter-, -an, ke-an, keber-an, keter-an, per-an, pen-an, per-, pen-, ke-man, -ita, -wan, -wati (dan akhiran asing yang lain), di- (menunjukkan arah), ke- (menunjukkan arah), menge-kan (menunjukkan arah) dan se-. Di antara contoh-contoh ialah bawa, berbawaan, membawa, membawakan, pembawa, pembawaan dan bawaan dan lain-lain lagi. Dari segi Kata Ulang pula, kamus ini meletakkan kata ulang yang bermakna jamak sebagai kata masukan seperti kedai-kedai, orang-orang, rumah-rumah, sekolah-sekolah dan sebagainya. Manakala kata-kata yang berbentuk kata ulang seperti kupu-kupu, kura-kura, ramarama dan sebagainya diletakkan di bawah kata masukan turunan mengikut kata dasarnya seperti kupu; kupu-kupu, kura; kura-kura, rama; rama-rama dan sebagainya. Bagi simpulan bahasa pula, contohnya: bawa, bawa adat, bawa agung, bawa alamat, bawa arus dan lain-lain lagi. Sebutan Aspek sebutan dalam kamus ekabahasa Melayu tidaklah menjadi satu perkara yang semestinya ada transkripsi fonetiknya memandangkan sebutan kata Melayu adalah fonemik berbanding dengan bahasa Inggeris. Dalam hal ini N. Shashi Kala (1995:32) dalam rencananya bertajuk The Living Dictionary telah memetik kata-kata Frank Foley, Pengarah Urusan, HarperCollins Publishers Asia seperti berikut: For instance, in Malaysia, Malay words are pronounced quite differently from English words. Cat in Malay (pronounced cha-at) means paint, whereas it refers to the feline species in English, says Foley. The same goes for air (water in BM) and air (udara). Same spelling but vastly different pronounciation. Hence the importance of a standard pronounciation guide. Dalam aspek ini hanya menurunkan transkripsi fonetiknya kepada kata masukan yang ejaannya mengandungi huruf e taling sahaja. Sebutan bagi ejaan yang mengandungi e pepet tidak diberi transkripsi fonetik. Misalnya dalam dimasukkan seperti berikut: enak (enak) 1. sedap, nyaman (rasa dll) enteng (enteng) ringan, mudah; empat bilangan tiga dicampur satu (4,IV), -belas bilangan yang sepuluh ditambah empat (14, XIV); -puluh empat kali sepuluh (40,XL); -ratus empat kali seratus (400, CD);... enau sejenis tumbuhan (pokok), aren, kabung, Arenga saccharifera;

9 9 Kamus Besar Manakala Kamus Besar tidak memasukkan sebarang tanda transkripsi fonetiknya bagi membezakan kedua-dua bentuk e sebagaimana yang terdapat dalam, contohnya: emak elok ibu, mami, embok, mak, indung, indu... ranggi, gagah, tampan, anggun, gombang Takrif/Pemerian Makna Pengguna kamus akan merujuk kepada sesebuah kamus untuk mendapatkan maknanya. Pengguna juga boleh merujuk kepada sesebuah kamus untuk banyak jenis maklumat lain, tetapi pokoknya ialah untuk mendapatkan makna (Abdullah Hassan, 1987:109). Menurut kajian yang telah dibuat oleh Barnhart (1962), Bejoint (1981) dan Hartman (1984) semua pengguna kamus yang diberi soal selidik meletakkan mencari makna perkataan merupakan tujuan nombor satu mereka menggunakan kamus. Oleh itu salah satu daripada fungsi utama sesuatu kamus itu ialah memberi makna yang tepat terhadap sesuatu kata yang dikehendaki oleh penggunanya. Aspek mencari makna perkataan dalam sebuah kamus menjadi pilihan utama penggunaan kamus. Dalam hal ini kamus yang berbeza akan memberi takrifan yang berbeza terhadap sesuatu kata itu, umpamanya kamus untuk kanak-kanak berbeza daripada takrif yang diberikan dalam kamus dewasa. Dalam bahagian Prakata Kamus Besar, Professor Abdullah Hassan telah menyatakan: Makna perkataan entri diberi dalam tiga bentuk iaitu definisi, perkataan sinonim dan antonim, bukan semua perkataan entri perlu diberi definisi. Oleh sebab itu ada perkataan entri yang hanya diberi sinonimnya saja. Sinonim itu sudah mencukupi untuk memberi makna. Bukan semua perkataan juga mempunyai antonim. Oleh itu ada perkataan entri yang tidak diberi antonimnya. Berikut ialah contoh-contoh kata yang sama dan ditakrifkan mengikut kaedah yang berbeza bagi kedua-dua kamus yang dikaji: i. candu 1. sejenis bahan yang disediakan drpd biji buah popi (boleh digunakan secara terkawal untuk menghilangkan rasa sakit atau menyebabkan tidur tetapi berbahaya apabila digunakan secara tidak terkawal sbg dadah untuk mengkhayalkan diri dsb); -- mentah candu yg belum dimasak atau diproses sehingga sedia utk digunakan; 2.= -- rokok cecair yg pekat hitam yg keluar drpd rokok atau lubang paipyg dihisap; 3. = mencandu ketagih (suka, gemar) akan sesuatu:

10 10 ii. dungu tongong, bebal, bodoh, tolol, dongok; mendungukan menjadikan dungu, membodohkan, membebalkan; kedunguan perihal dungu, kebodohan, kebebalan, ketololan iii. jawi I Melayu; - pekan (peranakan) orang yg berketurunan Melayu dan India; bahasa bahasa Melayu; huruf huruf Arab dgn beberapa huruf tambahan yg digunakan utk menulis dlm bahasa Melayu; masuk berkhatan, bersunat; padi padi biasa (bukan pulut); tulisan tulisan yang menggunakan huruf jawi. Jawi II lembu, sapi; anak Mn anak laki-laki yg dikasihi; Jawi III; jawi-jawi, jejawi sj tumbuhan (pokok), beringin, kelat sega, Ficus Benjamina Kamus Besar i. candu 1 spb sesuatu yang ditagihi 2 tengkoh, tike, apium, madat ii. dungu sangat bodoh, tolol, bingung, otakayam (spb), otak udang, hamik, dengu, ongkok, pongah, tongong, besar rabu, benak hati beloh, ahmak, tangin, pandir, tidak berotak, bengang, sementung. iii. jawi I jawi II Melayu menjawikan menterjemahkan lembu, sapi Ilustrasi Ilustrasi di sini bermaksud penggunaan kata berdasarkan contoh-contoh mengikut konteks tertentu untuk memberi kefahaman kepada pembaca lain khususnya yang bukan penutur jati sesuatu bahasa tersebut. Maklumat ini penting dalam sesebuah kamus kerana setiap kata itu biasanya mempunyai makna yang lebih daripada satu selain daripada makna asal. Dalam konteks ini Asmah Hj. Omar telah menyatakan: An entry does not fully fulfil its usefulness if it is only the meaning(s) and the grammatical explaination(s) that are given without the examples which illustrate its usage in certain contexts: sentence, phrase or word (in the case of an affixentry). Kebanyakan daripada entri dalam kamus ini disenaraikan dengan lebih daripada satu ilustrasi dengan konteks penggunaan yang jelas serta tepat menggambarkan makna. Namun terdapat juga sebilangan kata yang ilustrasinya sukat untuk difahami terutama sekali bagi pengguna yang bukan penutur jati bahasa Melayu. Perhatikan contoh-contoh berikut:

11 11 melayangkan 1. membuat supaya terbang atau melayang, menerbangkan: Yg bulat digolekkan, yg pipih dilayangkan; 2. mengarahkan (pandangan dll.), menghalakan, mengirimkan (surat dll): Sesudah bersalam-salaman Rosli matanya ke kiri dan ke kanan; -- surat mengirimkan surat; Ilustrasi yg bulat digolekkan, yg pipih dilayangkan dalam petikan di atas adalah dilihat sukar untuk menerangkan maksud sebenar perkataan melayangkan dalam konteks penggunaannya. Oleh itu ilustrasi itu dirasakan tidak begitu sesuai untuk menggambarkan maksud sebenar membuat supaya terbang atau melayang, menerbangkan dalam konteks tersebut berbanding dengan iluatrasi untuk maksud 2 perkataan tersebut. Satu lagi contoh ialah ilustrasi untuk mengambarkan kelazatan ialah seperti berikut: Kelazatan 1. kesedapan, keseronokan: bahagia dan yg sejati hanya bilamana hanya bilamana kita mengingati Allah; Menurut Asmah Hj. Omar, tidak semua pengguna dapat memahami maksud kelazatan dalam ayat di atas. Lebih-lebih lagi kelazatan kerap kali tidak diberi contoh berdasarkan contoh yang sesuai seperti makanan, dan contoh ayat yang menggambarkan kelazatan makanan adalah lebih tepat dan berguna berbanding dengan yang digunakan dalam kamus tersebut. Meskipun begitu kebanyakan daripada kata-kata lain dalam kamus ini diberi ilustrasi yang tepat dan boleh difahami oleh para pengguna. Kamus Besar Kebanyakan kata-kata entri dalam kamus ini tidak diberi ilustrasi kecuali setengah-setengah bagi perkataan yang mempunyai simpulan bahasa/ungkapan atau peribahasa bagi tujuan menjelaskan lagi maksudnya. Bagi perkataan kelazatan misalnya, kamus ini juga memberi takrif sahaja tanpa memberi ilustrasi, iaitu I kenikmatan, keenakan, keseronokan, kemanisan 2. terlalu suka/gemar. Nama Saintifik Nama saintifik ialah biasanya dimasukkan dalam sesuatu kamus bagi memudahkan para pengguna khususnya yang berkaitan dengan pengajaran, pembelajaran atau pengkajian tentang sains yang melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Dalam entri kamus tertentu nama saintifik dimasukkan bersama-sama denga maksud sesuatu nama tumbuhan dan binatang dalam kata masukan/entri utamanya. baung sj ikan darat, Mystus nemurus: -- akar sj ikan darat Mystus Planiceps (Macrones nigriceps): -- baru sj ikan darat, Ambluceps Mangois. jejawi ketumbit I sj tumbuhan (pokok), jawi-jawi, Ficus Benjamina; -- jawi 1. sj tumbuhan (herba) ketumbak, Leucas lavandulifolia;

12 12 2. sj tumbuhan (pokok) Saurauja tristyla; -- akar sj tumbuhan (herba), rumput anak temot, rumput setandang, rumput setawar, rumput sumpu, rumput susur, Borreria articularis (hispida); -- hitam sj tumbuhan (herba), Polygala venenosa; -- jantan sj tumbuhan (rumpai), tetambak merah, Emilia sochifolia padang sj tumbuhan (rumput), rumput babi, Synedrella nodiflora. Kamus Besar Baung ikan sembilang Jejawi Ketumbit sejenis tumbuhan tembel, bintit, mata ikan, ketuat Etimologi (Asal Usul Kata) Etimologi atau asal usul kata ialah perubahan dari segi bentuk atau makna kata yang dikesan sepanjang tempoh perubahannya dari bahasa sumbernya hingga ke bentuk atau maknanya dalam bahasa sasaran (Fadhilah Jasmani, 1994:5). Kamus Oxford English Dictionary (1928) merupakan kamus perintis yang memasukkan etimologi bagi setiap entrinya. Kamus ini memuatkan kategori maklumat etimologi dengan cara yang paling ringkas. Dalam bahagian Panduan Kepada Pengguna, penyusunnya telah menjelaskan bahawa keterangan etimologi tidak diberi selengkapnnya tetapi hanya sekadar untuk menyatakan bahasa sumber sesuatu perkataan yang sudah meresap ke dalam perbendaharaan bahasa Malaysia tetapi masih terasa sifat-sifat keasingannya tanpa memperhitungkan taraf atau peringkat kemeresapan perkataan yang berkaitan di kalangan pengguna bahasa. Antara lain bahasa sumber etimologi kata-kata Melayu ditulis dalam singkatan ialah Arab (Ar), Brunei (Br), Cina (C), Eropah (E), Indonesia-Belanda (IB), Indonesia (Id), Inggeris (Ig), Johor (Jh), Jakarta (Jk), Jawa (Jw), Kedah (Kd), Kelantan (Kl), Melaka (Ml), Minangkabau (Mn), Negeri Sembilan (NS), Pahang (Ph), Perlis (Pl), Pulau Pinang (Pn), Perak (Pr), Singapura (Si), Selangor (Sl), Sarawak (Sr) dan Terengganu (Tr). Di antara contoh-contoh kata yang mempunyai tanda etimologi yang terdapat dalam kamus ini ialah: Aljabar Ar algebra (asal bahasa Arab) Amben Jw emban, ikat pinggang (asal bahasa Jawa) analogi IB kias, perbandingan (asal bahasa Indonesia Belanda) individu E orang perseorangan (asal bahasa Eropah) keruai Br sj burung, kuang, kuau (asal bahasa Brunei) lendit Kd tertib (kelakuan) (asal bahasa Kedah locoh Kl Tr tercabut (asal dialek Kelantan dan Terengganu) ongji C izin, lesen (asal bahasa Cina) kartu Id 1. kad; 2. daun terup (asal bahasa Indonesia)

13 13 repot Ig lapor; (asal bahasa Inggeris) dan lain-lain lagi. Kamus Besar Kamus ini tidak memberikan nama bahasa sumber atau bahasa asal usul sesuatu kata bagi kata masukannya. Rujuk Silang Rujuk silang ialah salah satu kategori maklumat yang agak penting dan perlu ada dalam sesebuah kamus. Ia merupakan nota arahan kepada pengguna supaya merujuk ke bahagian atau perkataan lain yang tertentu bagi tujuan menjelaskan lagi makna atau mungkin sesuatu perkataan tertentu mempunyai makna yang sama. Rujuk silang dapat dibahagikan kepada 2 iaitu Rujuk Silang Eksplisit dan Rujuk Silang Implisit. Kebanyakkan kamus menggunakan Rujuk Silang Eksplisit kerana ia lebih tepat dan boleh menjimatkan penggunaan ruangan dan perkataan dalam sesuatu kamus. Rujuk silang yang digunakan dalam kamus ini ditulis dalam bentuk simbol dan keterangannya telah dimasukkan dalam bahagian Tanda-tanda pada muka surat xxxi bersama-sama dengan tanda-tanda lain. Simbol yang digunakan bagi rujuk silang ialah beerti lihat; dan penggunaannya dalam kamus ini ialah seperti berikut: peraga raga ala alah akasa angkasa khabuli kabuli Dalam konteks di atas, bagi mencari makna perkataan peraga pengguna kamus hendaklah merujuk kepada perkataan raga. Begitu juga dengan perkataanperkataan lain. Selain itu ada juga rujuk silang dimasukkan selepas pemberian makna sesuatu kata, contohnya: angah Mn; terangah payah, tercengang (tidak dapat berkata-kata); engah arakian sesudah itu, maka arkian nitis Jw menjelma; titis kutilang sj burung ketilang langlai longlai; lemah--; lemah, longlai. berkutu berkumpul, bersyarikat, bersekutu sekutu

14 14 merajalela (merajalela) 1. berbuat sekehendak hati; 2. menjangkit (penyakit); maharajalela Kamus Besar Rujuk silang dalam yang digunakan dalam kamus ini bertujuan untuk membantu para penggunanya untuk mengetahui ejaan rasmi sesuatu kata khususnya kata-kata klasik atau kata-kata pinjaman. Misalnya: bangi I 1. derhaka 2. keras (kopi) bangi II banji Ini bermakna untuk mengetahui maksud dan ejaan rasmi perkataan banggi pengguna hendaklah merujuk kepada i. Perkataan derhaka dan ii. perkataan banji. Perbincangan Hasil Kajian Dan Cadangan Setelah dianalisis kedua-dua kamus tersebut didapati terdapat beberapa perbezaan ketara dalam aspek medan maklumat yang terkandung di dalam kedua-duanya. Hasil daripada analisis yang dibuat dalam kajian berkenaan didapati Edisi Ketiga mempunyai kesemua kategori maklumat tersebut iaitu aspek ejaan, kata masukan(entri), sebutan, takrif/pemerian makna, ilustrasi, nama saintifik, etimologi (asal usul kata) dan rujuk silang. Manakala Kamus Besar Utusan pula hanya mempunyai 4 kategori maklumat sahaja daripada jumlah tersebut iaitu ejaan, kata masukan(entri), takrif/pemerian makna dan rujuk silang. Kamus Besar Utusan mempunyai alasan tersendiri mengapa kategori-kategori maklumat tersebut tidak dimasukkan khususnya maklumat etimologi. Mengikut penyusunnya kata-kata yang dipinjamkan daripada bahasa lain dan telah sebati dengan sebutan atau pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat Melayu tidak perlu lagi dimasukkan asal usul katanya kerana sudah diketahui umum. Meskipun begitu memasukkan kategori maklumat tersebut adalah bertujuan untuk memudahkan pengguna kamus khususnya kepada pengkaji bahasa. Namun yang menjadi persoalannya sejauhmanakah etomologi yang terdapat dalam kamus itu dapat membantu penggunanya dari segi sejarah asal usul sesuatu kata kerana sudah banyak kata-kata pinjaman yang sudah sebati dengan masyarakat Melayu dan telahpun dimelayukan dan tidak pula dimasukkan etimologinya dalam kamus? Perkara-perkara seperti ini perlu kepada penelitian pihak penyusunnya. Selain itu terdapat perbezaan-perbezaan khususnya dalam aspek takrif/pemerian makna yang mana dalam keadaan tertentu Edisi Ketiga menyediakan pemerian makan yang lebih lengkap berbanding Kamus Besar Utusan dan dalam keadaan tertentu pula Kamus Besar Utusan memberi takrif yang lengkap berbanding Edisi Ketiga. Sebuah kamus yang baik perlu menggarapkan hubungan yang akrab antara aspek semantik, aspek morfologi dan aspek sintaksis. Sesuatu hubungan yang

15 15 longgar antara ketiga-tiga aspek tersebut menjadikan sesuatu kamus itu tidak sempurna dan kemas. Penyusun atau penyunting sesebuah kamus bahasa Melayu hendaklah berhati-hati dalam memerikan kategori-kategori maklumat yang perlu ada dalam sesebuah kamus itu. Ketelitian dalam memerikan kategori maklumat ini penting bagi menjelaskan lagi fungsi sesebuah kamus itu, yang bukan sahaja terhad sebagai bahan yang menghuraikan makna perkataan tetapi juga mempunyai maklumat-maklumat lain yang berhubung dengan sesuatu kata berkenaan. Para pengguna kadang kala bukan sahaja mencari makna perkataan, tetapi juga mungkin untuk memastikan sesuatu kata itu dieja dengan betul, penggunaan sintaksis yang betul, imbuhan yang betul, untuk mencari sinonim dan antonim yang tepat atau mencari ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan perkataan tertentu. Jesteru itu penggarapan aspek-aspek tersebut adalah perlu ada dalam setiap kamus yang baik. Pengguna bukan penutur jati bahasa Melayu misalnya, mungkin memerlukan maklumat yang lebih jelas dan lengkap dalam sesuatu kamus bagi membantu mereka memperkayakan perbandaharaan kata bahasa Melayu. Oleh sebab itu, penyusunan dan penyuntingan kamus perlu kepada ketelitian kerana aktiviti penyusunan dan penyuntingannya adalah perlakuan yang intelektual dan akademik sifatnya. Para penyusun dan penyunting kamus bukan sahaja sebagai pakar dalam bidang dan subbidang ilmu tertentu, tetapi juga hendaklah sebagai penulis yang berkebolehan, ahli bahasa Melayu yang berwibawa, guru yang berkemampuan, penterjemah yang teliti, pengguna kamus yang tekun, pengkritik yang bijak, penyunting (editor) yang hebat dan menguasai beberapa bahasa dan dialek tertentu. Dengan lengkapnya kategori-kategori maklumat dalam sesuatu kamus dan terdedahnya pengetahuan umum terhadap maklumat ini adalah diharapkan para pengguna kamus tidak lagi memiliki kamus dengan hanya terpengaruh pada nama dan gambaran fizikal sesebuah kamus itu sahaja, tetapi sebaliknya mereka berhak dan mampu menilai kategori-kategori maklumat yang terkandung dalam sesebuah kamus itu. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dibuat ke atas kedua-dua kamus tersebut, sememangnya didapati lebih melengkapi kehendak sebuah kamus yang sempurna berbanding Kamus Besar. Walau bagaimanapun kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan sasaran pengguna masing-masing serta memenuhi ciri sebagai sebuah kamus yang memuatkan banyak maklumat tentang kata dan maklumat ensiklopedis yang lain. Bagi, kamus ini boleh dianggap sebagai sebuah kamus ekabahasa Melayu yang lengkap. Namun demikian beberapa ilustrasi untuk penjelasan takrif perlu dikaji semula sebagaimana yang telah dibincangkan dalam kertas ini, kerana sesuatu ilustrasi yang tidak tepat akan lebih menyukarkan lagi pengguna untuk memahami takrif sesuatu kata itu. Meskipun terdapat sedikit kekurangan dari segi kategori maklumat, Kamus Besar boleh dianggap sebagai sebuah kamus ekabahasa yang sesuai untuk seluruh pengguna khususnya penutur jati bahasa Melayu untuk meluaskan perbendaharaan

16 16 kata khususnya dalam aspek kata-kata pinjaman daripada bahasa serumpun. Ada beberapa kata masukan yang perlu diperluaskan lagi makna atau takrifnya bagi tujuan memberi pengetahuan yang lebih kepada pengguna, khususnya para pelajar. Sesebuah kamus yang baik dan lengkap sudah pasti dapat membantu penggunanya dengan lebih sempurna dalam mendapatkan maklumat daripada kamus tersebut. Bibliografi Abdullah Hassan Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Hj. Hasbullah, Abd Rauf Hj. Hassan & Radiah Mezah Kamus dan Penggunaannya Dalam Proses Pembelajaran Bahasa: Satu Tinjauan Terhadap Pelajar Menengah Tinggi Agama/Arab Dalam Penggunaan Kamus Arab. Dlm. Siti Khatijah Johari & Veronica P. Atin. Language Teaching Policies Methodology & Research, Proceeding From The National Seminar on Language Teaching. Kota Kinabalu, Sabah: Penerbit UMS. Ali M. Al-Kasimi Linguistics and Bilingual Dictionaries. Asmah Hj. Omar The Desdriptive Prescriptive Dictionary: A Review Article of. Brunei Museum Journal. Asmah Hj. Omar Perkamusan Melayu: Satu Penilaian. Kertas Syarahan Memperingati Ulang Tahun Kesepuluh Koleksi Kebangsaan, Perpustakaan Universiti Malaya. Bo Svense Practical Lexicography: Principles and Methods of Dictionary Making. Oxford: Oxford University Press. Fadilah Jasmani Kategori Maklumat Dalam Kamus. Kertas Kerja Seminar Perkamusan Melayu Disember Haji Zainal Abidin Safarwan (Penyusun) Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd. Ibrahim Ahmad Perkamusan Melayu: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Johnson, L Some Foundation of Lexicography in SEA Englishes. Kertas Berkala, Singapura: Regional English Language Centre (RELC). (Edisi Baru) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Edisi Ketiga) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Laurie Baker English Word Formation. Cambrige: Cambrige University Press. Shanmuganar, P. Sundara History of Tamil Lexicoography. Pondicherry,India: Puthuvai Painthamizh Pathippakam.

17 17 Shashi Kala, N The Living Dictionary. The Sun Megazine, December 27. Sulaiman Masri Apakah Kamus Bahasa Melayu Yang Baik?. Kertas Kerja Seminar Perkamusan Melayu Disember 1994.

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Bahasa Melayu PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Bahasa Melayu PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik8 Perkamusan Bahasa Melayu HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti klasifikasi perancangan bahasa; 2. Menghuraikan perancangan taraf bahasa; dan 3. Membincangkan

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD

Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD Nurul Hidayah Mohamad Abdillah nurin11701@yahoo.com A G Aniswal aniswal@usm.my Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Abstract

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Technology ( Software Engineering)

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS KOMPAS Kompas mempunyai ciri-ciri berikut; - Arah perjalanan (Direction of travel Arrow.

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian

Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian BBM 3212 Semantik dan Pragmatik Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian Semantik dan Pragmatik Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

More information

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Che Hasniza Che Noh niza@kustem.edu.my Jabatan Bahasa dan Komunikasi Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor.

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Zainudin Bin Abu Bakar & Mohd. Rashidi Bin Mat Jalil Fakulti

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- Hanizah Farhani binti Jaafar Editor: Norleza binti Lehat Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah PRAKATA KETUA JABATAN Assalamualaikum w.b.t

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) i DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG

STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG Mu h a m a d Fa d h l i Bin Za i n u l Abidin, Em m a Mi r z a Wa t i Mo h a m a d & Muhammad Harya Ramdhoni

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986

PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986 PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986 WAN HARUN BIN W. YAACOB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA:

More information

ABSTRACT. Keywords: membership aplication, Sales, Purchasing, Finance, registration

ABSTRACT. Keywords: membership aplication, Sales, Purchasing, Finance, registration ABSTRACT Rebel Gym is a place that provides the facility to lift weights and in the form of aerobic exercise and matrial arts. Along with business development in this way and the high awareness of the

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1)

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) VALERIE JAMES UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA

More information