ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel"

Transcription

1 ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กคำส งพ นฐำนและฟ งก ช นต ำง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สำมำรถประย กต ใช งำนโปรแกรม Excel ให เข ำก บล กษณะของงำนด ำนต ำง ๆ ได 1. โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel หร อ MS Excel เป นโปรแกรมตำรำงคำนวณ (Spreadsheet) โปรแกรม หน ง ท จ ดอย ในช ดของ Microsoft Office โปรแกรมตำรำงคำนวณน ได ถ กสร ำงข นมำเพ อว ตถ ประสงค หล กใน กำรช วยในกำรกรอกข อม ลลงในช องตำรำงท อย ใน แผ นกระดำษคำนวณ (Worksheet) แล วสำมำรถนำ ข อม ลเหล ำน นมำคำนวณหร อใช ในกำรว เครำะห ข อม ล เช น กำรหำผลรวม กำรหำค ำท ส งส ด และกำรหำค ำท ต ำส ด เป นต น นอกจำกน นย งสำมำรถใช สร ำงกรำฟจำกข อม ลท ม อย ได เพ อให มองเห นภำพของข อม ลได ช ดเจน ข น ในขณะท จ ดทำเอกสำรน โปรแกรม Excel ได ออกร น Excel 2013 ซ งแตกต ำงไปจำกร น Excel 2003 โดยเฉพำะกำรเปล ยนจำกกำรใช เมน ชน ด Drop down ไปเป นกำรใช ร บบ น (Ribbon) คำส งต ำง ๆ จะจ ดอย บนแถบร บบ น แทนกำรใช เมน แบบเก ำ แต ไม ม ควำมแตกต ำงจำก Excel 2007 มำกน ก ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน ำตำของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ำยม อ) ก บ 2013 (ร ปขวำม อ) 2. การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ทำโดยกำรคล กป ม Start แล วเล อก All Programs จำกน นเล อกโปรแกรม Microsoft Office แล ว เล อกโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

2 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel Ribbon Office Button Name Box Tab icurre ntly active Title Bar Dialog Box Launcher Current (Active) Cell Formula Bar Groups Columns Rows Status Bar แต ละส วนของหน ำจอม รำยละเอ ยด ด งน Title Bar ส วนน อย บนส ดของหน ำจอ จะบอกช อไฟล ท ก ำล งทำงำน ถ ำย งไม ได บ นท กไฟล Excel จะต งข อให เป น Book และตำมด วยต วเลข เช น Book1.xls, Book2.xls เป นต น แต ถ ำม กำรบ นท กไฟล แล ว Excel จะใช ช อท บ นท ก Ribbon หร อร บบ น จะอย ถ ดลงมำจำก Title Bar ภำยในร บบ นจะประกอบไปด วยกล ม เคร องม อ (Groups) Groups หร อกล มเคร องม อ ซ งเคร องม อเหล ำน เป นเคร องม อท ใช บ อย ๆ Formula Bar หร อแถบส ตร ส วนท อย ซ ำยส ด ค อ ช อของ cell และช องถ ดมำ เป นส วนท จะ ใส ข อม ลใน cell น หร อใส ส ตรของ Excel ลงใน cell น Status Bar หร อแถบสถำนะ เป นแถบท ใช บอกสถำนะของโปรแกรม คำว ำ Ready ทำง ด ำนซ ำย บอกว ำขณะน โปรแกรมพร อมร บคำส งจำกท ำน ส วนทำงด ำนขวำม อจะม ข อม ลหลำยอย ำง เช น แสดง สถำนะของป ม Num Lock ถ ำป มเป ดอย จะเห นคำว ำ NUM ป มน ถ ำไม เป ด จะไม สำมำรถใช ป มกล มต วเลข ด ำนขวำม อบนแป นพ มพ ได แสดงสถำนะของป ม Caps Lock ถ ำป มน ถ กเป ดอย จะเห น CAPS ปรำกฏ ป มน ใช สำหร บพ มพ อ กษรแถวบน บนแป นพ มพ

3 4. ล กษณะของแผ นงาน เม อเร มต นเป ดใช งำนโปรแกรม Excel เพ อสร ำงงำนหน งไฟล จะประกอบไปด วย แผ นกระดำษ คำนวณ (worksheet) ท งหมด 3 แผ นงำน ได แก Sheet1, Sheet2 และ Sheet3 ซ งช อจะแสดงอย ท Sheet Tab ถ ำต องกำรมำกกว ำน น สำมำรถสร ำงเพ มได เม อคล กขวำท ช อของแผ นงำน จะปรำกฏเมน ข นมำให เล อก คำส ง Insert หร อ เพ ม นอกจำกน เรำสำมำรถปร บแต งช อและจ ดกำรแผ นงำนได เช น ลบแผ นงำน เปล ยนช อ แผ นงำน ระบำยส แผ นงำน ตลอดจนย ำยตำแหน งแผ นงำน เป นต น ซ งใน 1 แผ นงำนจะประกอบด วยแถว (row) ซ งจะถ กกำก บด วยต วเลข (จะม แถวท งหมด 1,048,576 แถว) และคอล มน (column) กำก บด วย ต วอ กษรภำษำอ งกฤษเช น A-Z, AA-AZ IV จำนวน 16,384 คอล มน จ ดต ดของแถวและคอล มน ทำให เก ด ตำรำงเป นช อง ๆ เรำจะเร ยกว ำเซลล (Cell) แต ละเซลล จะม ช อกำก บ โดยช ออ ำงอ งจำกต วอ กษรช อคอล มน ตำมด วยหมำยเลขแถว ต วอย ำงเช น C4 หมำยถ ง คอล มน ท C แถวท 4 เซล C4 ร ปท 8-2 ต วอย ำงกำรเล อกเซล C4 5. การจ ดเก บและการเป ดเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร 1. คล กท ป ม Office Button แล วเล อกเมน ย อย Save as เพ อบ นท กเอกสำรน น หร อ เล อกเมน บ นท กแฟ มเป น เม อต องกำรบ นท กเอกสำรน นไปเป นอ กเอกสำรอ นท ม ช อต ำงก น ปรำกฏหน ำต ำงด งต อไปน 2. เม อจ ดเก บแฟ มเอกสำรตำรำงคำนวณจะม นำมสก ลเป น.xls

4 การเป ดเอกสาร 1. คล กท ป ม Office Button แล วเล อกเมน ย อย Open เพ อเล อกเป ดเอกสำรท ม อย แล ว โดยเล อกท เก บเอกสำร เล อกแฟ มเอกสำร แล วคล กป ม Open 2. จะส งเกตว ำ ชน ดของเอกสำรจะ Default เป น.xls 6. การป อนข อม ลลงในแผ นงาน ข อม ลท ป อนลงในเซลล เป นได ท งต วเลขและต วอ กษร โดยปกต ต วเลขจะจ ดช ดขวำของเซลล และ สำมำรถนำไปคำนวณได สำหร บข อควำมหร อต วอ กษรจะจ ดช ดซ ำย ในกรณ ท ม ท งข อควำมและต วเลขภำยใน เซลล เด ยวก น Excel จะถ อว ำเป นข อควำม ไม สำมำรถนำไปคำนวณได ด งน นถ ำต องกำรนำต วเลขไปคำนวณ ต องพ มพ ต วเลขน น ๆ ในเซลล ของต วเอง และใช กำรอ ำงถ งช อของเซลล ในกำรคำนวณ กำรป อนข อม ลลงในเซลล ทำได ด งน 1. นำเคอร เซอร ไปท เซลล A1 แล วคล ก 1 คร ง ด งร ปต อไปน ร ปท 8-3 ต วอย ำงกำรอ ำงถ งเซลล A1 2 พ มพ ข อควำมว ำ ควำมร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร จำกตรงน จะส งเกตได ว ำขณะท ป อน ข อควำมท เซลล A1 ข อควำมท พ มพ จะปรำกฏข น 2 แห ง ค อ ในช อง A1 และในแถบส ตร 3. หำกข อม ลถ กต องสำมำรถปฏ บ ต ด งน กดป ม <Enter> หร อ กดป มล กศรเพ อเล อนตำแหน งต วช เซลล หร อ ใช เมำส คล กท ไอคอนเคร องหมำยถ ก ในแถบส ตร 4. หร อ หำกต องกำรยกเล กกำรป อนข อม ล ในขณะท กำล งป อนข อม ล สำมำรถปฏ บ ต ด งน กดป ม <ESC> หร อ ใช เมำส Click ท ไอคอนเคร องหมำย ในแถบส ตร

5 ร ปท 8-4 ต วอย ำงกำรพ มพ ข อควำมท เซลล A1 ร ปท 8-5 ต วอย ำงกำรพ มพ ข อควำมท เซลล A1 ข อส งเกตในการป อนข อม ล 1. ข อม ลประเภทต วหน งส อ (Text) จะถ กจ ดช ดซ ำยของเซลล 2. ข อม ลประเภทต วเลข (Number) ว นท -เวลำ (Date & Time) ผลล พธ จำกส ตรและฟ งก ช นกำร คำนวณ (Formula & Function) จะถ กจ ดช ดขวำของเซลล 3. ในกรณ ท ป อนข อม ลใดๆ แล วปรำกฏเคร องหมำยล กศรส แดง หร อเคร องหมำย # แสดงว ำควำม กว ำงของเซลล ไม พอท จะแสดงผล จะต องท ำกำรขยำยขนำดควำมกว ำงของเซลล คาแนะนาในการพ มพ 1. ในกำรทำงำนก บ Excel ม กจะม กำรปร บควำมกว ำงของคอล มน ให เป นไปตำมร ปแบบท ต องกำร เช น แบบฟอร ม ตำรำงต ำง ๆ เป นต น ถ ำต องกำรขยำยควำมกว ำงหร อ ลดควำมกว ำงของคอล มน แต ละ คอล มน ให นำเคอร เซอร ไปวำงไว ท เส นขอบของคอล มน ท ต องกำรขยำย เม อเคอร เซอร เปล ยนร ปร ำงเป นล กศร 2 ห ว ให กดเมำส ค ำงไว แล วลำกไปทำงซ ำยหร อทำงขวำ ได ตำมต องกำร 2. กำรปร บควำมส งของแถว ทำเช นเด ยวก บกำรปร บควำมกว ำงของคอล มน ค อนำเคอร เซอร ไปวำงไว ท เส นระหว ำงแถวท ห วแถวและลำกเพ อกำหนดควำมส ง

6 ฝ กปฏ บ ต 1. พ มพ ข อม ลต อไปน โดยกำรจ ดควำมกว ำงและควำมส งของเซลล ให อย ในร ปแบบท สวยงำม ช อ-สก ล อาย อาช พ ส ร พร บำงเหล อง 25 ทำสวนยำงพำรำ เสกส ทธ ค ณศร 30 ร บรำชกำร พน ดำ ทองอ อน 56 แม บ ำน 7. การแทรกคอล มน และการเพ มแถว ในบำงคร งเรำอำจพ มพ ข อม ลตกหล นไปแล วต องกำรเพ มข อม ล สำมำรถทำได โดยกำรแทรกคอล มน เพ ม ด งน 1. ถ ำต องกำรเพ มข อม ลระหว ำงคอล มน B และ C ทำโดยกำรคล กท ช อของคอล มน C ซ งจะเก ด แถบสว ำงยำวตลอดคอล มน ร ปท คล กเมำส ขวำเพ อแสดงค ำส ง แล วเล อกค ำส ง Insert จะทำให ข อม ลเด มท อย ท คอล มน C ถ กย ำยไป อย ท คอล มน D ด งร ป ร ปท จำกน นให ใส ข อม ลท ต องกำรเพ ม 4. กำรแทรกแถวก ทำเช นเด ยวก น โดยคล กท ห วแถวท ต องกำรแทรก และคล กเมำส ขวำเพ อแสดง คำส ง แล วเล อกค ำส ง Insert

7 8. การลบ/แก ไขข อม ลในแผ นงาน ถ ำต องกำรลบข อม ลท งหมดในเซลล ให ทำกำรเล อกเซลล ท ต องกำรจะลบก อนจำกน นกดป ม Delete ได เลย หร อถ ำต องกำรแก ไขข อม ล ให ทำกำรเล อกเซลล ท ต องกำรแก ไข จำกน นคล กเมำส ซ ำย 2 คร ง จ งจะ สำมำรถแก ไขข อม ลในเซลล น นได หร อจะแก ไขข อม ลในแถบส ตรก ได 9. การจ ดร ปแบบของข อม ล ใน Excel ม คำส งสำหร บจ ดร ปแบบเซลล โดยเฉพำะ เช น กำรทำต วอ กษรแนวเฉ ยง 45 องศำ หร อกำร ทำให ต วเลขเม อป อนลงในเซลล น น ๆ แล วจะต องม ทศน ยม 2 ตำแหน ง เป นต น ซ งม ว ธ กำรด งน 1. เล อกเซลล ท ต องกำรจะจ ดร ปแบบ 2. คล กเมำส ขวำแล วเล อกคำส ง Format Cell หร อ จ ดร ปแบบเซลล 3. จำกน นจะปรำกฏหน ำต ำงด งร ป ร ปท เล อกจ ดร ปแบบได ตำมต องกำร โดยเล อกป ำยเมน ต ำง ๆ ด งน Number หร อ ต วเลข ค อ กำรกำหนดร ปแบบต วเลข เช น จะให ม ทศน ยมก ตำแหน ง จ ดร ปแบบเป นว นท หร อสก ลเง น เป นต น Alignment หร อ กำรจ ดแนว ค อ กำรส งช ดซ ำย ช ดขวำ หร อ จ ดก งกลำงของเซลล อ กษร แนวต ง แนวเอ ยง หร อถ ำข อควำมยำวเก นไปจะจ ดกำรอย ำงไร เช น ย อให เล กลง หร อผสำนเซลล ให ครอบคล ม ข อควำมท งหมด เป นต น Font หร อ แบบอ กษร ค อ กำรกำหนดชน ดต วอ กษร (Fonts) ล กษณะและขนำด ตลอดจนส ของต วอ กษร Border หร อ เส นขอบ ค อ กำรกำหนดล กษณะเส นขอบของเซลล น น ๆ ใช สำหร บกำร กำหนดเส นตำรำง หร อเส นใต เป นต น

8 Fill หร อ กำรเต ม ค อ กำรกำหนดลวดลำยพ นหล ง และส พ นหล ง Protection หร อ กำรป องก น ค อ กำรกำหนดให ร บหร อไม สำมำรถร บข อม ลได และสำมำรถ กำหนดไม ให แสดงเซลล น น ๆ ก ได ซ งจะม ผลก ต อเม อม กำรป องก นแผ นงำนไว แล ว 10. การคานวณอย างง าย เร มต นจำกกำคำนวณอย ำงง ำย ๆ โดยกำรใช Excel เสม อนเป นเคร องค ดเลขเคร องหน ง ซ งกำร คำนวณใน Excel ทำได โดยกำรป อนต วเลขเข ำในเซลล แต ละเซลล จำกน นสำมำรถนำต วเลขท อย ในเซลล แต ละ เซลล มำ บวก ลบ ค ณ หำร ยกกำล ง (+, -, *, /, ^) ก น ซ งในกำรใส ส ตรจะต องเร มต นใส เคร องหมำยเท ำก บ (=) ท กคร ง ลองด ต วอย ำง และทำตำมต อไปน 1. คล กท ตำแหน ง A1 แล วพ มพ เลข 20 แล วกด Enter 2. ท ตำแหน ง A2 พ มพ เลข 30 แล วกด Enter 3. ท ตำแหน ง A3 พ มพ เลข 40 แล วกด Enter 4. ท ตำแหน ง A4 พ มพ ส ตร =(A1+A2+A3)/3 5. เม อพ มพ เสร จแล วกด Enter จะปรำกฏผลล พธ ท ตำแหน ง A4 เท ำก บ 30 ร ปท 8-9 ร ปท 8-10 ข อส งเกต เรำสำมำรถใส เคร องหมำยดำเน นกำรทำงคณ ตศำสตร ก บข อม ลได หลำยเซลล พร อมก น โดย อำจใช เคร องหมำยวงเล บ ( ) เพ อกำหนดลำด บกำรดำเน นกำรทำงคณ ตศำสตร เช น= (C4+C5+F6)/S4 เป น ต น เรำสำมำรถใส เคร องหมำยดำเน นกำรทำงคณ ตศำสตร ก บข อม ลท เป นต วเลขได โดยไม ต อง อ ำงอ งเซลล เช น =6+5 เป นต น

9 เรำสำมำรถคำนวณใส เคร องหมำยดำเน นกำรทำงคณ ตศำสตร ก บข อม ลในเซลล ร วมก บ ข อม ลท เป นต วเลขได เช น =A6*5 เป นต น ฝ กปฏ บ ต ด วยตนเอง ให น ส ตคำนวณค ำล วงเวลำในตำรำงต อไปน (ตอบเป นทศน ยม 2 ตำแหน ง) ร ปท การค ดลอกส ตรการคานวณโดยใช Auto Fill 1. คล กเมำส ท เซลล ท ม ข อม ล หร อ ส ตรกำรคำนวณ 2. เล อนเมำส มำช ท ม มขวำด ำนล ำงของเซลล ท เซลล ท ม ข อม ล หร อ ส ตรกำรคำนวณ จะเห นเป น เคร องหมำย + 3. คล กและลำกเมำส เซลล ท ต องกำรและปล อยเมำส 4. จะได ข อม ล หร อ ส ตรกำรคำนวณ ท ค ดลอกมำจำกเซลล ต งต น 12. การใช งานฟ งก ช นต าง ๆ ฟ งก ช นของ Excel ก ค อส ตรสำเร จร ปท โปรแกรม Excel จ ดทำไว ให แล วพร อมเร ยกใช งำนได เลย เพ ยงแต เรำใส ค ำท ต องกำรคำนวณ โดยกำรระบ เซลล ท ม ข อม ลผ ำนกำรคล กเมำส หร อพ มพ โดยตรง เรำสำมำรถ เร ยกใช งำนฟ งก ช นต ำง ๆ ผ ำนกำรเล อกส ตรผ ำนเมน fx ท แถบส ตร เม อคล กแล วจะปรำกฏหน ำต ำงด งร ปท 8-13 ทำให เรำสำมำรถเล อกฟ งก ช นในกำรคำนวณได หลำกหลำย อ กทำงเล อกหน งค อผ ใช พ มพ ส ตรเองในเซลล ท เรำต องกำรให ผลล พธ ไปแสดง เมน ท ใช ในกำรเล อกส ตรกำรค ำนวณ ร ปท 8-12

10 ร ปท 8-13 ฟ งก ช นเหล ำน ช วยให ทำงำนได เร วข น ถ ำไม ม ฟ งก ช น เรำจะต องเส ยเวลำในกำรคำนวณเป นอย ำงมำก เช น ถ ำเรำต องกำรรวมต วเลขใน B5 ถ ง B15 แล วเก บผลล พธ ท ตำแหน ง B16 เรำต องเข ยนส ตรในตำแหน ง B16 หร อแถบส ตรเป น =B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15 แต ถ ำเรำใช ฟ งก ช น SUM ซ งเป นกำรรวมต วเลขใน เซลล เรำสำมำรถเร ยกใช ส ตร และระบ ข อม ลได สะดวกข น ด งน =SUM(B5:B15) โปรแกรม Excel ม ฟ งก ช นให เรำเล อกใช จำนวนมำก ท งฟ งก ช นทำงคณ ตศำสตร กำรเง น กำรค ดค ำ ทำงสถ ต เป นต น ฟ งก ช นเหล ำน ทำให เรำสำมำรถหำค ำต ำง ๆ ได สะดวกย งข น เช น หำผลรวม หำค ำเฉล ย น บ จำนวนควำมถ หร อแม แต กำรหำผลรวมย อย (Subtotal) กำรเร ยงลำด บ ก สำมำรถทำได กำรใช ฟ งก ช น จำเป นต องม กำรอ ำงอ งถ งข อม ลท จะนำมำใช ในฟ งก ช น จ งควรเร ยนร กำรอ ำงอ งข อม ลในเซลล ต ำง ๆ เส ยก อน 13. การอ างถ งข อม ลในเซลล กำรจะใช ฟ งก ช นได ถ กต องน นต องม กำรระบ ตำแหน งของเซลล ว ำจะเล อกตำแหน งใดบ ำง กำรอ ำงอ ง แบ งออกเป น 3 ล กษณะ ค อ Relative, Absolute และ Mixed Referencing 1. การอ างอ งเซลล แบบส มพ ทธ (Relative Referencing) กำรอ ำงช อเซลล แบบส มพ ทธ (Relative Reference) เป นกำรอ ำงถ งเซลล หน งเซลล ใด(หร อ กล มหน งกล มใด) โดยกำรอ ำงอ งแบบส มพ ทธ จะส มพ นธ ก บตำแหน งก บเซลล ท อ ำงถ งม น ต วอย ำงเช น

11 o อ ำงอ ง แบบเซลล เด ยว เช น A1 o อ ำงอ งแบบช วง หร อ range reference เป นกำรอ ำงอ งตำแหน งข อม ลในเซลล ท ต องกำร ต งแต เซลล แรกท ระบ จนถ งเซลล ส ดท ำยท ระบ รวมท งเซลล อ น ๆ ท อย ในระหว ำงน นด วย ร ปแบบในกำรเข ยน ใช เคร องหมำย : ค นกลำงระหว ำงช อตำแหน งของเซลล เช น กำรอ ำงอ งเป น A1:A3 หมำยถ งเซลล A1, A2 และ A3 o อ ำงอ งแบบย เน ยน เป นกำรอ ำงอ งแบบผสมผสำนก นของกำรอ ำงอ งแบบช วง กำรเข ยนให ค น ด วยเคร องหมำยคอมม ำ (, ) เช น ถ ำกำรอ ำงอ ง A1, A3, A5 หมำยถ งเซลล A1, A3 และ A5 อ กหน ง ต วอย ำงเช น ถ ำกำรอ ำงอ งเป น (A1:C3), (D1:D3) หมำยถ งเซลล A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3 เป นต น ต วอย าง จำกภำพข ำงล ำงน จะเห นรำยกำรส งของ รำคำต อหน วย จำนวน และรวมเง น o ในตำแหน ง D2 เป นกำรใช ส ตรคำนวณ โดยให นำข อม ลในตำแหน ง B2 ไปค ณก บข อม ลใน ต ำแหน ง C2 หร อเข ยนเป นส ตรว ำ =B2*C2 ร ปท 8-14 o จำกน นให ทำ Auto Fill เพ มเป นกำรค ดลอกส ตรท ต ำแหน ง D2 ไปย งเซลล D3 และ D4 o ถ ำตรวจสอบด ส ตรท โปรแกรม Excel ค ดลอกมำวำงท ต ำแหน ง D3 และ D4 จะเห นว ำ Excel เปล ยนส ตรเป น =B3*C3 และ =B4*D4 ตำมลำด บ ส ตรในตำแหน ง D3 ร ปท 8-15

12 ท เป นเช นน เพรำะ เซลล ต นแบบ ค อ D2 ใช กำรอ ำงอ งแบบ Relative Referencing เม อเปล ยน ต ำแหน ง กำรอ ำงอ งจ งเปล ยนไปด วย กำรอ ำงอ งแบบ Relative เป นกำรอ ำงอ งท ย ดเซลล ตำแหน งป จจ บ นเป น หล ก เม อม กำรเปล ยนแปลงต ำแหน งหล ก กำรอ ำงอ งจ งเปล ยนไปด วย 2. การอ างอ งแบบแน นอน (Absolute Referencing) กำรอ ำงอ งแบบ Absolute เป นกำรระบ เซลล ท แน นอนไม ว ำจะม กำรค ดลอกหร copy ส ตรไปไว ท ไหน ก ตำม กำรอ ำงอ งก ย งอ ำงอ งถ งเซลล เด ม กำรอ ำงอ งแบบน เรำใช เคร องหมำย $ นำหน ำท งแนวนอนและแนวต ง ต วอย ำงเช น $D$6, $E$4 เป นต น กำรใช เทคน ค AutoFill ในกำรค ดลอกส ตรกำรค ำนวณอ ำงอ งแบบส มบ รณ ม ผลทำให ส ตรกำรค ำนวณท ปลำยทำงคงท ไม ม กำรเปล ยนต วเลขแถว และต วอ กษรคอล มน เสม อนเป นกำร ล อคตำแหน งของเซลล น น ๆ ต วอย าง จำกต วอย ำงท ผ ำนมำ ในกำรขำยส นค ำท กรำยกำรจะต องค ดภำษ ม ลค ำเพ ม 7% ให ก บส นค ำ ท กรำยกำร เรำสำมำรถพ มพ 7% ไว ท เซลล ใดเซลล หน ง o ทดลองโดยกำรใส ส ตรท ม กำรอ ำงช อเซลล แบบส มพ ทธ ท ตำแหน ง E2 = D2*B5 ด งภำพ จำกน นทำกำร Auto Fill ไปย งตำแหน ง E4 แล วส งเกตผลล พธ ท ได ร ปท 8-16 o จำกน นให ทำกำรใส ส ตรแบบกำรอ ำงอ งแบบ Absolute ท ตำแหน ง E2 ใหม เป น =D2*$B$5 แล วให ส งเกตผลล พธ ท ได o จำกน นให ทำกำร Auto Fill ไปถ งเซลล E4 แล วตรวจสอบควำมถ กต อง 3. การอ างอ งแบบผสม (Mixed Referencing) กำรอ ำงอ งแบบน เป นกำรระบ ค ำตำยต วคงท ไม เปล ยนแปลง โดยกำหนดเฉพำะด ำนแนวต ง (Column) หร อ แนวนอน (Row) เพ ยงอย ำงใดอย ำงหน งเท ำน น เช น ย ดเฉพำะ Column C เป นหล ก เป นต น กำรอ ำงอ ง แบบน เรำใช เคร องหมำย $ นำหน ำส วนท ต องกำรล อคหร อให ม ค ำคงท ไม เปล ยนแปลง เช น $C1 เป นกำรล อค คอล มน C หร อ C$1 เป นกำรล อคแถวท 1 เป นต น

13 14. ว ธ ใช งานส ตรของ Excel Excel ม ส ตรหร อฟ งก ช นให เล อกใช จำนวนมำก กำรเร ยกใช งำนสำมำรถพ มพ เข ำโดยตรงท แถบส ตร หร อพ มพ ส ตรได เองผ ำนแป นพ มพ ต วอย ำงต อไปน จะใช เป นข อม ลสำหร บในกำรเร ยกใช งำนส ตรต ำง ๆ ของ Excel ก อนอ นให เตร ยม ข อม ลด งน 1. พ มพ 5 ในต ำแหน ง B1 แล วกด Enter 2. พ มพ 2 ในต ำแหน ง B2 แล วกด Enter 3. พ มพ 6 ในต ำแหน ง B3 แล วกด Enter 4. พ มพ 4 ในต ำแหน ง B4 แล วกด Enter 5. พ มพ 8 ในต ำแหน ง B5 แล วกด Enter ฟ งก ช น SUM เป นกำรหำผลรวมของช วงท ก ำหนด โดยม ร ปแบบด งน =SUM(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) หร อ =SUM(เซลล,เซลล,เซลล,...,เซลล ) ต วอย าง ท ตำแหน ง A6 พ มพ คำว ำ ผลรวมท งหมด ด งน นถ ำต องกำรหำผลบวกของข อม ลท อย ในตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 เรำสำมำรถใส ส ตรท ตำแหน ง B6 ได เป น =SUM(B1:B5) หมำยถ งต องกำรบวกต วเลขท งหมดท อย ในเซลล B1, B2, B3, B4 และ B5 ซ งจะเหม อนก บ =B1+B2+B3+B4+B5 คำตอบท ได จะเท ำก บ 25 ร ปท 8-17 แต ถ ำต องกำรบวกข อม ลท อย ในตำแหน ง B1, B3, B5 จะต องใส ส ตรเป น =SUM(B1,B3,B5) ซ ง เหม อนก นก บ =B1+B3+B5 คำตอบท ได จะเท ำก บ 19

14 ร ปท 8-18 ถ ำต องกำรบวกข อม ลท ตำแหน ง B1, B2, B4 จะต องใส ส ตรอย ำงไร ฟ งก ช น AVERAGE เป นกำรหำค ำเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลในช วงท กำหนด ร ปแบบเป นด งน =AVERAGE(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) หร อ =AVERAGE(เซลล,เซลล,เซลล,...,เซลล ) ต วอย าง ท ตำแหน ง A8 พ มพ ข อควำมว ำ ค ำเฉล ย ด งน นถ ำต องกำรหำค ำเฉล ยของข อม ลท ตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 เรำสำมำรถใส ส ตรท ตำแหน ง B8 ได เป น =AVERAGE(B1:B5) ซ งหมำยถ งกำรหำ ค ำเฉล ยของข อม ลท อย ท ต ำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 ซ งจะเหม อนก บ =(B1+B2+B3+B4+B5)/5 ซ ง เท ำก บ 5 น นเอง ร ปท 8-19 ฟ งก ช น MIN เป นกำรด ค ำต ำท ส ดในช ดข อม ลน น โดยม ร ปแบบด งน =MIN(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) หร อ =MIN(เซลล,เซลล,เซลล,...,เซลล ) ต วอย าง ท ตำแหน ง A9 ให พ มพ ข อควำมว ำ ค ำต ำส ด ด งน นถ ำต องกำรหำค ำท ต ำท ส ดของข อม ลท ตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 เรำสำมำรถใส ส ตรท ตำแหน ง B9 ได เป น =MIN(B1:B5) ซ งหมำยถ งกำรหำ ค ำท ต ำท ส ดของข อม ลท อย ท ต ำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 ซ งเท ำก บ 2 น นเอง ร ปท 8-20

15 ฟ งก ช น MAX เป นกำรด ค ำต ำท ส ดในช ดข อม ลน น โดยม ร ปแบบด งน =MAX(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) หร อ =MAX(เซลล,เซลล,เซลล,...,เซลล ) ต วอย าง ท ตำแหน ง A10 ให พ มพ ข อควำมว ำ ค ำมำกส ด ด งน นถ ำต องกำรหำค ำท มำกส ดของข อม ลท ตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 เรำสำมำรถใส ส ตรท ต ำแหน ง B9 ได เป น =MAX(B1:B5) ซ งหมำยถ ง กำรหำค ำท มำกท ส ดของข อม ลท อย ท ตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 ซ งเท ำก บ 8 น นเอง ร ปท 8-21 ฟ งก ช น COUNT เป นกำรน บจำนวนข อม ลท เป นต วเลข ม ร ปแบบด งน =COUNT(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) ต วอย าง ท ตำแหน ง A11 พ มพ ข อควำมว ำ จำนวนน บ จำกน นให ใส ส ตรท ตำแหน ง B11 เป น =COUNT(B1:B5) ร ปท 8-22 แต ถ ำต องกำรน บจำนวนข อม ลท เป นต วหน งส อให ใช ฟ งก ช น COUNTA() ถ ำต องกำรน บช องว ำง ให ใช ฟ งก ช น COUNTBLANK() ฟ งก ช น ROUND กำรป ดเศษต วเลขข นเป นจำนวนหล กท ระบ โดยม ร ปแบบด งน = ROUND(ต วเลข,จำนวนหล ก) หร อ =ROUND(เซลล,จำนวนหล ก) ต วอย าง 1. =ROUND(2.15, 1) จะให ผลล พธ เท ำก บ 2.2

16 2. ท ตำแหน ง B12 ให พ มพ ต วเลข จำกน นท A13 พ มพ ข อควำมว ำ ป ดให ม ทศน ยม 2 ตำแหน ง ด งน นถ ำต องกำรทำให ต วเลขท ตำแหน ง B12 เป นต วเลขท ม ทศน ยม 2 ตำแหน ง สำมำรถใส ส ตรท ตำแหน ง B13 เป น =ROUND(B12,2) จะม ค ำเท ำก บ 6.34 ร ปท 8-23 ฟ งก ช น INT ป ดเศษต วเลขลงเป นเลขจำนวนเต มท ใกล ท ส ด โดยม ร ปแบบด งน =INT(ต วเลข) หร อ =INT(เซลล ) ต วอย าง 1. =INT(8.9) เท ำก บ 8 2. ท A14 พ มพ ข อควำมว ำ ทำให เป นจำนวนเต ม ด งน นถ ำต องกำรทำให ต วเลขท ตำแหน ง B12 เป นต วเลขจำนวนเต ม สำมำรถใส ส ตรท ต ำแหน ง B14 เป น =INT(B12) จะม ค ำเท ำก บ 6 ฟ งก ช น COUNTIF หลำยคร งท เรำต องกำรน บจำนวน เช น ม เพศชำยก คน เพศหญ งก คน หร อผ ท ม อำย มำกกว ำ 40 ป ก คน เป นต น กำรน บในล กษณะน จำเป นต องระบ เง อนไขในกำรน บ ซ งม ร ปแบบ ด งน =COUNTIF(range,criteria) range ค อ ขอบเขตของเซลล ท ต องกำรให น บ เช น B2:B5 หร อ C2:C5 เป นต น criteria ค อ เกณฑ หร อเง อนไขข อก ำหนดในกำรน บ เช น น บเฉพำะผ ชำย เป นต น และเง อนไขท กำหนดน น จะต องอย ในเคร องหมำยคำพ ด ต วอย าง ให พ มพ ข อม ลต อไปน ตำมร ปด ำนล ำง ร ปท ถ ำต องกำรน บว ำม ก คนท อำย มำกกว ำ 20 ข นไป ให ใส ส ตรท ตำแหน ง B7 ด งน =COUNTIF(B2:B5,">20") ซ งจะได คำตอบเท ำก บ 3 คน 2. ถ ำต องกำรน บว ำเป นเพศชำยก คน ให ใส ส ตรท ต ำแหน ง B8 ด งน

17 =COUNTIF(C2:C5,"ชำย") ซ งจะได คำตอบเท ำก บ 2 คน 3. ถ ำต องกำรน บว ำเป นเพศหญ งก คน ให ใส ส ตรท ตำแหน ง Be ด งน =COUNTIF(C2:C5,"หญ ง") ซ งจะได คำตอบเท ำก บ 2 คน 15. การประย กต ใช งานโปรแกรม Excel 15.1 กำรคำนวณยอดขำยประจำว น โดยให พ มพ ข อม ลด งต อไปน ร ปท คำนวณหำกำไรส ทธ โดยพ มพ ส ตร =C3-D3 ท เซลล E3 และหำผลรวมโดยพ มพ ส ตร =SUM(E3:E8) ท เซลล E9 2. ค ดลอกส ตรจำกเซลล D4 ไปย งเซลล D5 ถ ง D8 ด วยว ธ ใช Auto Fill ด งน o Click Mouse ท เซลล E3 o เล อน Mouse มำช ท ม มขวำด ำนล ำงของเซลล E3 จะเห น Mouse เปล ยนเป น เคร องหมำย บร ษ ทของท ำนในท ก ๆ ส นเด อนจะต องคำนวณเง นเด อนท จะต องจ ำยให ก บพน กงำนแต ละคน จงหำเง น ส ทธ ท พน กงำนแต ละคนจะได ร บหล งจำกท ห กค ำประก นส งคม 5% ออกไปแล ว ร ปท 8-26

18 จงตอบคำถำมต อไปน 1. ถ ำต องกำรคำนวณเง นประก นส งคมจะต องใส ส ตรท ตำแหน ง E3 เป น... ซ งเม อทำกำร Auto Fill ส ตรท E3 ไปจนถ ง E10 จะต องให ผลล พธ ท ถ กต อง 2. ถ ำต องกำรคำนวณเง นส ทธ ท นำงสำวพ มพำจะได ร บจะต องใช ส ตร สร ำงตำรำงคำนวณคะแนนว ชำเทคโนโลย สำรสนเทศในช ว ตประจำว น ด งต อไปน ร ปท 8-27 จงคำนวณหำค ำต ำง ๆ ของเซลล ต อไปน 1. เซลล F3 ใส ส ตร เซลล C14 ใส ส ตร เซลล C15 ใส ส ตร เซลล C16 ใส ส ตร เซลล C17 ใส ส ตร เซลล C18 ใส ส ตร เซลล C19 ใส ส ตร...

19 คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยบ รพา รห สประจาต ว...ช อ-สก ล... กล ม...คณะ...อาจารย ผ สอน... คาถามท ายปฏ บ ต การ 1. จงอธ บำยล กษณะเด นของโปรแกรมตำรำงคำนวณ (Spreadsheet) จำกข อม ลรำยงำนเกรดเฉล ยของน ส ต จงตอบคำถำมต อไปน 2.1 จำนวนหน วยก ตรวมท น ส ตลงทะเบ ยนเทอมน ท เซลล C11 คำนวณได จำกส ตร ค ำ GP ท เซลล C12 คำนวณได จำกส ตร GPA ของเทอมน ท เซลล C13 คำนวณได จำกส ตร ถ ำเปล ยนแปลงเกรดของว ชำ Computer and the Internet เป น A ผลจะเป นอย ำงไร......

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม 1 บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม โปรแกรมน ใช สำหร บพ มพ งำนเอกสำรต ำงๆ เช น จดหมำย รำยงำน หน งส อ ว ทยำน พนธ และ จ ดร ปแบบให ด สวยงำม นอกจำกน ย งสำมำรถสร ำงงำนพ มพ แบบคอล มน (คล ำยงำนหน งส อพ มพ ) ได ด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง

ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง 1. ข อสอบจำนวน 2 ตอน เวลำในกำรทำข อสอบ 1 ช วโมง 30 นำท - ตอนท 1 ข อสอบเล อกตอบ 50 ข อ - ตอนท 2 ข อสอบข

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผ อำนวยกำรส วนว เครำะห ข อม ลเรดำร และดำวเท ยม สำน กพยำกรณ อำกำศ กรม คำนำ เอกสำรน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อในกำรดำวล โลด (Download) ข อม ล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

6คล ค ด ค าสถ ต. ค ม อสอนการใช Excel เพ อหาค าสถ ต ง ายๆ แค คล ก ไม ต องพ มพ ส ตร ว ทยาล ยการอาช พป าซาง

6คล ค ด ค าสถ ต. ค ม อสอนการใช Excel เพ อหาค าสถ ต ง ายๆ แค คล ก ไม ต องพ มพ ส ตร ว ทยาล ยการอาช พป าซาง 6คล ค ม อสอนการใช Excel เพ อหาค าสถ ต ง ายๆ แค คล ก ไม ต องพ มพ ส ตร ค ด ค าสถ ต ว ทยาล ยการอาช พป าซาง เฮ อ!! แย จ ง ทำโครงกำรถ งบทท 4 แล ว แต ค ดค ำ ระด บควำมพ งพอใจไม เป นอ ะ อ มมมม เรำก พอเป นนะ แต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การสารองและการก ค นข อม ล

การสารองและการก ค นข อม ล การสารองและการก ค นข อม ล (Backup & Restore) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 ข อม ลถ อเป นส งส ำค ญของระบบงำนห องสม ด หำกข อม ลส ญหำยหร อผ ดพลำด อำจส งผลถ งระบบงำน ห องสม ดจนไม สำมำรถให

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสารประกอบ(เพ มเต ม)

เอกสารประกอบ(เพ มเต ม) เอกสารประกอบ(เพ มเต ม) ก จกรรมเวท แลกเปล ยนความร เพ อม งส การปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ รอบร และฝ กให เช ยวชาญก บการทางาน Microsoft Office ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ.เพชรบ ร ประจาป งบประมาณ 2555 11/09/55 หากศ กษาจากเอกสารแล

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 20 ระบบเอกสารราชการ www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนการนาเข าส นค าส ตว น าแบบเทกอง 1.ผ น ำเข ำส ตว น ำ 2.ย นขอใบอน ญำตน ำเข ำส ตว น ำผ ำน ระบบ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1

ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1 ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1 โปรแกรม Microsoft Excel กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ านวน แถวและคอล

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub...

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 1 สารบ ญ บทนำ... 3 บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 8 2. เร มต นกำรสร ำง epub... 8 2.1. ส วนประกอบหน ำต ำงในโปรแกรมและข

More information

นำงสำวสมหญ งควรเล อกคำส งใดเพ อป องก นป ญหำน ก. โปรแกรม Microsoft Word

นำงสำวสมหญ งควรเล อกคำส งใดเพ อป องก นป ญหำน ก. โปรแกรม Microsoft Word แบบฝ กห ดเตร ยมความพร อมการสอบ V-net การใช โปรแกรมสาเร จร ปในงานอาช พ คาช แจง ให ผ เร ยนเล อกคำตอบท ถ กท ส ดแล วทำ เคร องหมำยกำกะบำด ลงในกระดำษคำตอบ 1. นำงสำวจรรยำ เป นพน กงำนบ ญช ต องกำรน ำ 4. นำงสำวสมหญ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คำนำ ตำมท ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ สำมำรถจ ดทำ Slideshow เพ อสร ำงงำนน ำเสนอ หร อ Presentation ในร ปแบบต ำงๆ ม เคร องม อช วยให สำมำรถใส ภำพประกอบ ภำพเคล อนไหว เส ยง และไฟล ว ด โอ ช วยเพ มควำมน ำสนใจให

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ ม

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น

การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น 1 การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น การท างานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในช อง Cell ของ Worksheet เราสามารถน ามาประมวลผล หา ผลล พธ โดยการ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน +

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป SSRT / MCU

การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป SSRT / MCU การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป ประเภทของสถ ต 1. สถ ต พรรณนา (Descriptive Statistics) สถ ต ส ำหร บอธ บำยค ณล กษณะของส งท ต องกำรศ กษำ กล มใดกล มหน ง ไม สำมำรถอ ำงอ งไปย งกล มอ นๆ ได เช น ค ำเฉล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก หน ำ : 1 ระบบบร หารการศ กษา (สาหร บอาจารย ) เป นระบบท ให บร การด านการศ กษาสาหร บอาจารย อาจารย สามารถพ มพ รายช อน กศ กษาในรายว ชา ตรวจสอบผลการเร ยนน กศ กษาในท ปร กษา พ มพ ใบส งเกรด ฯลฯ เพ อ เพ มช องทางในการทางานท

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม

ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม ค ม อการใช Office365 สาหร บน ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดทำโดย สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำม คำนำ สำน กคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยมหำสำรคำมเป นหน วยงำนท ม ภำรก จหล กในกำรสน บสน นเทคโนโลย สำรสนเทศ

More information

ค ม อการใช งาน Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (SCI Series)

ค ม อการใช งาน Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (SCI Series) ค ม อการใช งาน Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (SCI Series) คาแนะน าการใช งานเบ องต น 1. กดสว ทช Power ลงมาท ตาแหน ง Power Saver Off สำหร บโหลดท ก นไฟมำกกว ำ 25W ไม ควรเล อก Power Saver Auto เพรำะ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE หมวดหม Office Automation > Microsoft Access 2010 Intermediate จานวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค อบรมว นท 1 1. ผ อบรมสามารถออกแบบฐานข อม ลอย างง ายได 2. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหน

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ใบความร ท 1 เร อง การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ว ชาการเข ยนเว บไซด รห สว ชา ง30203 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 การสร างเว บ ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 Macromedia Dreamweaver 8 เป

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information