AIAKHPYEH AIENEPFEIAE THE HPOMHOEIAE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AIAKHPYEH AIENEPFEIAE THE HPOMHOEIAE"

Transcription

1 EVOY EAAHNIKH AHMOKPATIA NOMOE EBPOY AHMOE AAEEANAPOYHOAHE FPAOEIO1TPOMHOEISIN AO. Mast. 44/2015 AO. Hpon. AtaKfipp4qc: 43508/2015 Arm. rwar..96 e6 EAHOeFi TFi _3t1 / 15 ta: Hpovq0Eta (..pappamov 'pa TO 1(-...P1S1() -icct (pbyto aggilotow thcov Toy A. Al,g/irokrig AIAKHPYEH AIENEPFEIAE THE HPOMHOEIAE ql-ipogq0sta (pappockav yta TO KUTC915y1,0 aegzoton Ci.)COV AT*01) Aks4avSponnokricD TENIKOI OPOI O Alittoc AX,s4avopoinrcoXic avuko1v6vel T11 atsvepysta <apottflogiac cpappakow yta TO KUTOL96710 a6g67cotow Ci)(DV AfIROD AksavSpoincokric», as TT" otastkaoia TOD npoxapou 6taycovtoplyti,!lc G(ppaylGtigVEc Irpompopgc tte icptrqpto Kam-Komi:TN ni xaaixotspq UM. O npoibrokorattoc avepxctca GE 4.606,71?la TO H apotalocta Oa yivzt o-tia9thva i.te Tic StaTigctgTqc aptopt / ano(pacric TOD YLLEE.A.A.(EKHOTA) Kat -mg opooc Kat lig irpostaypacpc not) ava9gpovtat atriv napoima 5taK-npuri XPONO/ KAI TORO/ AIEEATSITHE TOY AIAFIZNIEMOY Ot svota9spottsvot npgzst va uno(3e2 cov GTOV AflUO TO apyotspo itexpt Triv IrlAbyaouTou 2015 Tiligpa HapaaKEDii Kca thpa 11.00n.a. (&vap4ric anomppayturic TCOV Trpompopow) coc a)hpoommoa f tic scoat000trgt6vo marpoacono wog acv Earrponfl Atayowtopoti mai thpa q.1 gthc Kat rp. (t'vapri anooppaytaic TON irpoo(popthv). 13)TaxuopopiKk npockpopk yivovtal oektk, aaaa nptna va EXOuv grao-si crrqv Mao TOU Anpou AAgavopoOnoAric (Tax.A/vcrtp A. Agpoicpariac 306, T.K , AAgavopoimoAq) - Eufkivn TOU naoacaidovroc - to.k Triv nporwo6pevn (Epyacripn) nptpa, 59Aabq Try 6" Auyotkrrou 2015, rip4a ntpn-rn Kai va napouv apiepo npurrokoaaou. ZE nepintwan anepyiac Kai avoyrtpac Piac o Olayooviapac Oa OiEvspyri0Ei Tqv EnopEvri E(3oopooa Tnv ioia qptpa Kai thpa AEKTOI ETON AIATSINIEMO AtKaiwa o-up.p.etoxqc exam aka Ta yuatioi tj vop.aca apoothita, of Evthastc zpoariostyrow Kat at o-ovaratptattoi 7COD agkoliv Epgropticli SpaurrIptanTra Oxarticli tte 'CO avtikeiuevo c irpotujosiag, 7papligv01. GTO OUCE10 Ealgarrciipto q GE avtiatotxo snayys4tatuco af.)aloyo. AIKAIOAOTHTIKA IIPODDOPEE Ta otkatokoryruca tot azattobv-cat civat: a) IltaTonotinKo owsiou DattEknTiploy avtiatotzou c7rayyexpatticoi) crokkenfou.

2 (3) YzEtiOuvi 6f0Lcoart On 66v ExEt anoiastcroci tl o-up,[taroxil Tic EntxsipmarN ano 6taycovta[tot5g TOD STFOCSiOD II tow OTA, o n a7to6gxowat 'mug opopc Kat eat TG. SOT] ZOD ITOG(pgpouv Exouv Tic 7tpoSta7pacptc. y) Oticovoptict) npompopd 6) croopokoyticli & ampaxtutudi cyruteporrita EITYHEII KAAHE EKTEAEEHE Oltpopliegotfic GTOV 07E010 Oct yivct tl Katax-opcoati unoxpeoinca va KGTORGE1 crirriati Kakijc sic-cazomg Tic mipflacyric titvoug 2% cni TOD o-dri3a-cticob aocroi), xeopic 'to 0.11.A. HAPAAABH TIZN YAIKQN H 7tap6,600-ri TOW apompepop,gvalv 6166v (GiwoXo tl 1.1gpouc Trig apopiloctac, avaxoya j.te triv 7tapa770kia ano -co Atjtto) Oa ylvai svdintov Tic Exurpozfig napaxal3fic, onwc avapgparat GT11 yevtial ouyypatfi wroxpabamv Trig pska-cri; ttgua (YE xpovo Um (10) spriatwov ittcpcbv, a7to triv u7to7pacirj a011S. TPOHOE HAHPS/MHE H nkripcopii 'tou npoitiocurfi Oa Tim ecpaura r1 inua-cooi avakoya tic -criv 7tapa600m Tow 8166v [tc Triv gicsocni avuo-coixow 8 otpat-i-ctxd)v -cti_tokoricov. EHMEISIEH:Fta iceptacrotcpcc iatipotopiec icaocbg Kat 71,G TTIV 7tapaka1311 'too -rmixopc Tric 1.taang of _ cv6tcapspop,svot Illropotiv va ansuouvooiw GTO Afuto xaorilleptva xaia -ctg 8p7aGtp,Ec ii.tepcg Kat (bps; CSTO HpoptiOetthv Ykticthv / E4o76.t6ltati/Y7nwEcrtow (cicroc TO 7CE6101) TOV N.3361/2005) Kat Anoifiliaic Trik AXE4av6poi7co4, 31/07 / AHMAPXOE EYAFFEAOE AAMHAKHE

3 EAAHNIKH AHMOKPATIA NOMOE EBPOY AHMOE AAFEANAPOYHOAHE FPAOEIO HPOMHOEION AptO.McAzr. 44 /2015 HpottijOzta: HpoµtjOEta (pap[teoccov yta a6ecurota tcsa TEXNIKH EKOE/H Ms n pagtri atyrfl o Milo; 7CpoTMETat va 7tpof3si acv apoptlesta (pappaftwov -Kat avaxcbo-ti.tou uktxon nov anattdrat yta up/ vkonoirion TOD itpoypagi.tatoc Staxsiprioric Tow ass(71covov (thew ouvrpotptac (nspioaxtvi, sgf3oktauttoc, anonapacsmatto; Ida). H npopuliosta Oa yivet us ilia SOori etcroc auto to avatakrucd Hoy anal:to& Stypamtri o-uvrayfi Kat yta koyouc ampaxsta; Oa kalif3avovtat ano toy irpoirriostm) writtattxd. 01, 1141gc icov coapi.tiimov etyat of cniarip.sg TtpSc 'qv AXs4avopoinroXri EYNTAEAE XapaXagnoc Eoarcac

4 EAAHNIKH AHMOKPATIA NOMOE EBPOY AHMOE AAEEANAPOY110AHE FPACIEIO IIPOMHOEION Apt0.M0..et. 44 /2015 HpmtliOcta: IIpop:Osta cpapithicow yta a8e67e0tge Atha TEXNIICEE 11P0AIATPACTE (1)Iimumcce 1. Apacrcual opoia Akkorcommvtikrt yta. TT1V aarattet67cicsti mrspouptxatplac,oupticiic apepittoac, vecppoxtelacrric xat vwfmclig aysnaptcetac cruakmasia -Komi Tow 30 &o-kim TAB 300mg BTX30 2. Apaattxtj (main Aomimaivrt avrtpxicpoptax6 yta XottidgEtc g4careptictig xpijanc OE 71spurroxy6t; tpamidcaov Kat sylcappatow, mmccumnria. xout Katirmacg row 100mg. 3. Apaunicr) Data, Evompl,o4mivriikutta zvbstuo 5% yta kotlicigac Taw ncxrucm5, avanircuattxmi ouponottyrucob -Kat ycwitt-kai) cmartjp,atoc crualccuacia ptakioto TCOV 50m1 4.Apacyructi omaia EvrompXoacsivii yta oeieg xat u7totpont4oung Xotttogatc TOW 7C 7CTIKO, CWWEVEDOT1K0i), t (00 Kat yevvrtrucon cmorfigaroc avyktioacria jcmrri.5101ckov TOW 50 mg. 5.4p0L6T1K11 01)01,a IDEVTC/Vall EV61,110 S1aauµa cog avatuorynico almwevacria KODTi TODV0V TCOV 1 OM1. AtiVerat ILE Siypappli syr ayil. 6.Apaatucli oucria 111)0KOEIVIKII 113K17 1)1.,07CEVIKIIIIVIl /M1 fill<1101vika OEVC14,02TEV1Ktaivrt 100mg/m1 Kat oti5ofmcrrpurroymcivi 100m1 co; a16-54.to avuttlxpoptaxo crucriavacria altaxioto 250 ml 7.Apaatticli mpaia II3Emmicriv11 Evgamo otakmm 1% yta avultztthmo-ri impacritcov Scpttantaiw akkot Kat Evccpixdw Kat ILVED1.10V1K6V 01)CFKEUCE6141 KODT1 TOW KkOV TOW 30mg. 8.Apacirticti ovoia Kammpaivwyta liskosti trig cazyttovfic xat TOD axyoug ano[wocriccxmlic; nalalmetg xai ciafmktunicgc na011ustc TOW ODVUO[LCOV. Avalyntuico yta ilstayxstprcuartic novoug 61)6KEVORTICE 20 &a-kw TCOV 20mg. 9. Apaatticil opcsia Kanpooaiviic yla pziocri Trig cazyi.tovfic Kat TOD axy0d5 alto p,dook X,CT1Kgc icaefiugig Kat c-kyvktatuct; 7ta0ficratc TOW OuvUoi.tcov. AvakyrtrucO yta 1.ta-rcyx8tpt-ctxmi5 mivouc crumcgoasia 20 Sunda Tow 50mg. 10. Apau-ntaj ovaia Kaampaivric yta pzixocrq ut OLzyl.tovtic -Kat Tov likyoug ano i.tuomcsketticc 7ta0fiustc Kat ciapuktortictg zaafiortg TCOV 0-DV6ga1110V. AvaXyrinico yta parcyxctpttticm5c mivoug cruswmaccia 20 6taxia row 100mg. 11.Apacntia) ousia llpoirovokric cog avata0lum5 cruaimmaia KOUTI pa 5 TtaXISta TOW 10mg/m1.

5 12.Apacmc ovaia AE4tcoEtotttoivri cog evtatgo StaXviva yta xpflari cog KCCTaGTIAT1,10:5,-tipstacynKo 'on-vont-ko CrUCCKEIMTICE Kov-ciptc 4 plcaista TOW 10M1. 13.Apacrnicli ovaia livkaayn lidaw cog gvtamo Stackvita 'yta xpliari cog avataartruco yta Lcba OTOKEVCWICE cptaktoto 20mg/ml. 14.Apauctial ovaia Icrookovnavto yta xpficrn cog staxvcogsvo avatairuco cruskevm310e 4:1;01.6an TCOV 100m1. 15.Apa5rtkil ovaia MEa.aoxaµg wg cvhstgo Stakvi.ta yta xptjari GE o41,6c avairvcuartk4 Xml.tci)41g, Katanpavvati Trig ca.syl.tovijg Kat TOD novov, Tom attc o4cigg 6ao Kat (mg xpovteg 1.1voaKEA,anKtg Starapaxeg OTOKETU6111 cptcaisto Tow 20m1. 16.Apacyrucli ovala KEwo4-civri co; Evgo-To 6takviva cog am(3tont<6 ovaxmania sol./vial BTX1 vial. 1MG inj 17.Apaarnal ovaia 10,,tyouitmcivn co; gvtattto StaXv[ta co; avrtfiturno5 crualavasia_ ICODTE 1.18 pia aplcoaa TWV 4m1. 18.Apaattial ovaia payrrtoiym coc zygo-tiito Stakvp.a yta icaoliastc TOD RERTLK015 o-varfip,arog Kat Tow yaarptkow EKKpiaEow 61)6KEVCE6111 Komi 5 apirovxow TCOV 2m1 19.Apaarucli ovaia Meroukompattion co; svtatito otautta yta yaurpcvrepudc Starapax4 umnimaccia Kouti, Its 6 atnco.62\2g TOW 2m1. 20.Apaaruct) ovaia 10:iyoaulykiyq avrtf3taruco Kara iwv Xottto.)4eow aucriccuusia_ 1CODT1 pz 2 blister TOW 8 otaidow 'row 300mg. 21.Apaaructi ovaia licrrotxpvaivii cog ayy6tostaarakruco Kat cog cpap[talco nathjaccov Kmaocpoptalcob o-vatni.taroc crumccuasia Staxia 400mg. 22.1Iurits; (purpoyikw yta Tr' Ocpanaa Kat itpariwn wiakow Kat Tamnovpiow ae alcaoug amrccuasiu Komi }lc 124tgi.t. 23.Apacmcli ovaia IlziogeOpivq yta asyxo Kat Ospanzia TOW c4conapacrtrthaeow ano Tanumnpla, wsipsg, viakovc Kai EVTOILLOCC7t6)0TIGT1 TCOV KOUVOIMElcbV, 0-1CVL7KbV Kai p.vyciw avoliguacria Kowa itc [064g. 24. Apaaruct) ovaia Praziquantel 50mg, Pyrantel 50mg, Febantel 150 mg yta 0Epancia TOW 11111CTow gokovaecov ano vriparth.311 Kat Ksarcb8ri cruaxmaula Komi, µe 104 xducta 25.Apaarucn ovaia impoupounq coc Pax', iptakcovo Kat lona TCOV kotticigccov yta GOGnwartio) xopitynari avmmaniu Komi, i.tz 2 blister row 6 Sto-Kicov tkaato 26.Apaaructi ovaia krnonivu yta aspucubastg onkirnpiao-rig aucicatuzaiu aputoiazg lmg/lml. 27.Apacrtucq ovaia Entympiyu cog Kap&orovcotuco o-ualcavaaia aircooka lmg/m1 otaxmanta Komi 50 aplcoukow. 28.Apaarticn ovaia ylx.optoigov maim) cog papi.tatco IrccOilasow ailtarog Kal 20 awcolasc 10m1 150mg/ml. symccuauta Komi,

6 29.6.paoructl bola Mexpovidaokti coc Evango Stauga yta xpt1611 co; av-nkotpfb6sc, avturapaotruth 61)6KEDOMtia 1 KODT1 ZOO nsptgxct Cva 61a1C0 100M Apaarticii ouoia Mcroovt6a0kri?la xpliori cog avraotgthosc, CCVTUECTI:161T11C6 EAMKEV11610C Komi 30 6to-xicov. 31.Apaon cf ouctia HOzva4okoviN yta xpflori cog cvgo-tgo Stakuga avrtykcygov6sec, avrtaacpyuco CIVO6OKIITCCCSTaXTIK6 CMTKED11.610t KODT1 'COW 3 agnouxthv lml. 32.Atakup,a scrub chlorhexidine gluconate cog avrio-rpurixo-azoxygav-nico TOD St pilaw; cruakmagia (par' 1000m1 TOW 40mg/m1(Lifo-scrub cut.sol 4% FLx1000 ml) 33. Atauga chlorhexidine gluconate akicoolaxo cog avuorintuo5-airokugavtuoi TOD SCpgaroc 34.Atzavnicii ytxri 35.Ep.13eato nokustivago ncvranko okacru lama tug vogoy Cane, kotgo)soyc rvratinsaq, 7CapPoi:mi, XEntooncipwaric Kat avan-vsuorualc parainfluenza, set nov Six) (ptakisicov 36.Egf3okto -Kara, TOD lg kiksoac ac 9taki6to TOU 1 ml -awl 1,80(13%) Avakthanta 37. Sodium chloride inj 0,9% 38. Lactated Ringer's inj so. 1000m1 39. Bap.f3an 100 yp 40.Eirikagoc ygac 10cm xl Ocm 41.Fggc aparogiac 30cm x30cm 42. Bagl3aKopopoc czioeugoc 7,5 cm 43. Ekannicoc sniscogoc 44.EUptyycc tvooukivric lint gs flckova 27G x " Komi 100mg 45.aptyycc lilac xpfloric 2,5g gc flekova 21G x 1 1/2", CE Komi 100-reg 46.aptyycg gtag xptjaric 5m1 µs PcX6va 21G xl ", CEicouti 100-ceg. 47.Etiptyy8; [nag xpfiaric 10m1 gc flzkova 21G x 1 1/2" CE KOUTi 100tcg 48.04f3oicaOctfipcg 20G Komi 50 TqL. 49.0kel3olca0ctfipec 22G -Komi 50 Tql KCC0CTljpEc 24G Komi 50 -mg. 51.Euo-Kcyfi poi) taxpoo-rayowov 52. Evolcsufi opoi) gucpoorayovcov

7 53.Stop-cock 3-way wad, KOini 50 Tql. 54.Acni8Eq voalsptob pig xprjong No10 55.Aeid6, vooteptoti latdc xpficrric No :W6c 1-11dc XfYilollg 21G x 1 Y2 " 57.13eX6vec µlag XIAG115 23G x 1 Y2 " 58.flivrta rtpoppyrth No7 59.Favna Latex ItE not5.5pa OESPHOHKE AXEavSpoinrokri AA,c4avopoinrokri AIEYOYNTHE 0 EYNTAEAE _ A0avast6c 1(a-rotavng Xapeaawcoc Eoarag

8 EAAHNIKH AHMOKPATIA NOMOE EBPOY AHMOE AAEFLANAPOYHOAHE FPACIEIO HPOMHOEION AptO.M6,ET. 44/2015 ilpoinjozta: HpopliOeta (papp,dicow ylct a Mcsnota V)ct ENNEIKTIKOE 11P01:7110A0FI/MOL A/A Eioo; MON. METP. HOEOT HTA TIMH MON. % 4).11.A KAOAPH ASIA HOED BHA EYNOAO ME COHA CPV 1 AaarcoPpovri Kmui 30 3,19 6% 95,70 5,74 101, AoolancXivr1 o 50 5,85 6% 292,50 17,55 310, Eypoqao4aaivri ey.8tax. 5% 4 Eypoca,o4acrivri Staxia 50mg TC ,41 13% 93,64 12,17 105, «8 37,29 13% 298,32 38,78 337, Ocuvrayari ey.& ,33 6% 13,30 0,80 14, Hp KaM1C11 peyvyoiseyucaxivri... ev.8tax. 7 If3cppexTiyri ey..5-tca. 1% 8 Kazpopaivri Immix Stcricia 20mg "CELLI 3 43,67 13% 131,01 17,03 148, «2 32,92 13% 65,84 8,56 74, '.._ Komi 7 7,08 13% 49,56 6,44 56, KaTcpoyaivri lictacult. 81.axia 40mg «7 10,62 13% 74,34 9,66 84, Kanpopaiyri gam*. 8tmciu 100mg «5 16,82 13% 84,10 10,93 95, Falarno pa apoirocpoklic 12 Az4ttavromp.t8iv1i sy.81ackup.a 0,5 iccroti 30 11,9 6,50% 357,00 23,21 380, KODT1 3 52,21 13% 156,63 20,36 176, EuXaqyri Gamic eyea.8-teauga 3 33,45 13% 100,35 13,05 113, IcuxpXoupdyto 99,9% (*an 3 33,15 6,50% 99,45 6,46 105, Mat4oical7i 5mg/m1 eyecup. Siauga. Ovak 5 37,17 13% 185,85 24,16 210,

9 16 Kapo4trivri lg avao.ototkuila 17 KX1A/Satancivii 600mg avzo.6ta7 up, 18 Pavatoivn 50mg/2m1 avas.stakup, -Komi 25 5,61 6,50% 140,25 9,12 149, KOMI 25 3,43 6% 85,75 5,15 90, KOMI 18 3,1 6% 55,80 3,35 59, MaroxylonpagiSti 10mg/2m1ev.Sta 20 KXtv6apmcivri otaxia 300 mg 21 fla ro4ucpu)j ivr1 Sunda 400mg KOUT' 20 1,03 6% 20,60 1,24 21, CODU 35 4,38 6,50% 153,30 9,96 163, court 10 3,83 6% 38,30 2,30 40, fltiretec grutpovaric KUM. 3 97,96 13% 293,88 38,20 332, flurratec rzcpteepivris 1CODU 10 6,44 13% 64,40 8,37 72, Ataxia patvgirav84okric 150mg, 7rupavramq 144mg, np4nconavrakqc 50mg 25 Kapowo4iiin Stoxia 500mg 26 Arponivri lmg/m1 ayso.6takulta 27 Entve(ppivri lmg/lml a-n/8(7.601mm 1C0Int 2 130,97 13% 261,94 34,05 295, Kam 25 7,46 6%._ 186,50 11,19 197, _ Apaob Xac 50 0,19 6,50% 9,50 0,62 10, KOMI 1 1,21 6% 1,21 0,07 1, Xkovamixo -Olio attno6kaq 29 Merpovb3aVari 500mg/100m1 Evastfto 8tCaufta 30 MorpoviSacan &Kuck 500mg 31 IlpeArKoAavti av6mpo Stamm 32 Atakmaa scrub Chlorhexidine gluconate 33 Ateauga, Chlorhexidine gluconate akicookuco Komi 10 0,73 6% 7,30 0,44 7, KOlni 20 3,11 6% 62,20 3,73 65, 'court 10. 3,65 6% 36,50 2,19 38, Komi 10 4,34 6% 43,40 2,60 46, (13t6tA,n 4 5,73 6% 22,92 1,38 24, Otari 4 3,75 6% 15,00 0,90 15, ArmArrucii rears Konti. 3 10,5 23% 31,50 7,25 38, Etti3oXto noxusiwatto navranxo oar 25 3,4 13% 85,00 11,05 96,

10 36 Ent362,to Kara TOD 1,0i) Trig kunoccg 37 Sodium chloride inj 0,9% 38 Lactated Ringer's inj so. 1000m1 431-icalSt o 25 1,8 13% 45,00 5,85 50, Eaxoc 10 1,43 6% 14,30 0,86 15, Edicoc 25 1,59 6,50% 39,75 2,58 42, Battl3euci 100yp TEll 59 1,4 13% 82,60 10,74 93, EiriSeopoc 7gag 10X10 41 Face; Xamporopiac 30X30 -Komi 10 0,79 23% 7,90 1,82 9, TER 25 1,22 23% 30,50 7,02 37, Bappaxoyopoc CEISEGROc 7,5cm 43 EXacrnicoc eniseapoc 10 cm 44 loptrec tvoonkivng lml ner3ekova 27G x 1/2 45 aptrec iataq xpilong 2,5p ttg Ockova 21G x 1 '/2 ", CE Up, 15 0,16 23% 2,40 0,55 2, rep 20 2,21 13% 44,20 5,75 49, Komi. 2 3,33 23% 6,66 1,53 8, KOUT1 2 3,33 23% 6,66 1,53 8, Dip:mg pia; xpilanc 5m1 pc I3ekova 21G xl Y2 ", CE -Komi 2 3,33 23% 6,66 1,53 8, Zi)pryyeg iit4,xp1loric 10m1 lie PeA.ova'11GL x1 Y2 " CE KO1Yri 2 4,07 23% 8,14 1,87 10, (13X.E13oica0erlipec 20G rep, 1 11,74 23% 11,74 2,70 14, ozdkel3oxa0erlipec 22G rep, 1 29,33 23% 29,33 6,75 36, CLEI3oxa0srlipec 24G rep 1 12,46 23% 12,46 2,87 15, Evoxeinj opon pixpoarayovcov 52 Evo-xem) opon pmcpouray6wov 53 Stop-cock 3-way maul 54 AelriScc vi orepton twig xplio-rig No10 55 Aezioec vuorcpton plc xpliorig No24 TER 10 0,59 23% 5,90 1,36 7, rep 50 0,67 23% 33,50 7,71 41, rep, 50 0,33 23% 16,50 3,80 20, Komi 2 3,58 23% 7,16 1,65 8, icovri 2 3,58 23% 7,16 1,65 8,

11 56 13skovcc plecc xprjolic 21Gx 1 1/2" Kowa 2 2,56 23% 5,12 1,18 6, Baovec [nag xpilmic 23G x 1 1/2 " KODTi 2 2,56 23% 5,12 1,18 6, favna xstpowytioi No7 59 favna Xate4 Re no6spa 8.6yri 40 0,2 23% 8,00 1,84 9, Komi % 12,00 2,76 14, EYNOAA 4.161,60 445, ,71 OMPHOHKE AXs4av6ponao AX4av6poinroki AIEYOYNTHE 0 EYNTAEAE Mavamoc Kaastayng XapaXap.nog Ecrokrag

12 EAAHNIKH AHMOKPATIA NOMOE EBPOY AHMOE AAEEANAPOYTIOAHE FPAOEIO IIPOMHOEISIN AptO.Msker. 44/2015 ilpopliozta: HpoinjOsta (papi.tomow yta asscricora ctha TENIKH EYFFPAOH YlIOXPESIEESZN AyApo 1 Arcuccittevo AvrtKsip.svo Trig 7cpoi.trj0stac sivat 11 irpoinflosta Tapp,oftKow yta tv Staxsiptcrn TCOV a6so-7corow (cbcov (7cspi0akyri, sti(3oktam.to5, anonapautrtagog ) xa7c. H apokflosta Oa yivst o-otapowa tc -mug opodc TIN Dzo-opytnic agrocpacmc 11389/93(EKHOTA). ApOpo 2 Iapiovcru otatiack H npoitflosta 6tAnsrat ano its StarIi4ctc toy EvtaioD Kavovtcs[toti HpotiriOctow O.T.A. Y7roDpyucti ano(pao-ri 11389/93 Q.E.K. 185/ T.B. toy CV taxo A.K.K. N. 3463/06 irepi Kupo)oso)c AruLtartKob Kat KOINOT1KOD K6)81:10a ApOpo 3 ToOlro EKTOLZOM T Etac H EKTaCCSTI rug apop.7198tag aurfig Oa nom/la-roam-1oct barspa airo irpoxstpo Staywvicsi.to las Kplrfipto KaTOCKlipwcriN up/ xapailfrcepri itµtj WCE I1E Tic Stargstq 'toy EKHOTA COVU 1.1. rig Stara sic toy apopou 209 Trap.1 TOD N. 3463/06'toy dpopou 4 & 23 irapaypacooc 4 & 2 avtiarotxa 'toy E.K.H.O.T.A. Ot RpocspopSc Oa yivovrat sirs yta optagva ci6ri plc optcloag, sirs yta Oka ra sisri ptztc; of,t6csac, sirs yta 'to crovoko tow stothv nou imptypeupovrat 6 ircapoikra itsxstri. 0 KaOs systatpcpktevog irpottriosurfig txst otkaitolta va inco13601st gta svtaia irpoopopa Roy Oa mpopec sirs 'to csiwoxo row op.dt6cov, sirs Itspitdc azo ocurg, sirs Kin azo easg. ApOpo 4 Icryk apompopoiv tcrzoc row irpoupoptiw avspxarat as rptavra (30) ru.thpsc. ApOpo E6 1'1a aspaiworic H npoosottia nspaitoori; nig npottflostac opgarat as otka(10) epriovs; ril.108; anti TTIV icapayysxia ApOpo 6 Hpomporpg Ot Tt[tt; zpompopdg osv D7coKsivrat as Kapia avaosthprio-ri yta onotasfinors koyo fi atria aaa, mapai.tevuov araosps; Kat al.tspil3krirsc gxpt TOD ram); tri; of p,13atudic xpovuojc iccpto5od onoia osv i.t7copsi va ungpl3ci TO TOc. ApOpo 7

13 Hapaaocrn 'atm5v H napaboari Tow DXticciyv Oa *et ttuittatuca Kai ac ogica Epydatiisc riftepcg ana Triv ip.cpa napayyskiac.0 xpavoc kfmc TOD aticoli Oa dm. 2 xpovta. a 7LEpi7CTCOGII 7TOD DItaprt ex2 81,11/11 ac -Kamm ci6o; E7TOWEVT1 tic napayyckeag pact o apop,tiostclic va EloO2TOGIGEL TTIV imuipcala Kai va 'CO 7Cpocricottiort batcpa cure) o-ui.upcovia tc Triv waipcaia. H napa6oari TOW laucciw Oa yivsi [Le ppovri6a Kat g4o6a TOO ava6axau c xthpovg 7COD Oa inco6c-lx0oiw ano to Ai igo Kat 'ca Nop.ucdtirpocsomra. Kara triv 7tapa6oari TCOV irpotorcov o apoi.tiocutlic npg7c8i. va irpoalcopicsct icpcothruno 6skri.o airoaroxfig. To av-riatotxo two2k.ayto Oa apoalcopgetal liard TO nepac Tic irpottijoctac. ApOpo 8 AKantaTIVITTITC1 latkciw DOGOV 7Cp010511/El axataarixotrita okqg Lj ttp0dg vic goaocritag Gov xaoc ciboug zpotov-roc, o ava6oxog ocpcast va apopsi, ac aticari aviticatharaai avirls xcopic mina EatPapiwari TOD Afiltou. Av o avac6oxoc gam as 6.6o (2) cpriatlicc rigpcc ana -qv ct6ozoliali Toy Sev irpopci ac avvicataataari Trig Tux& axaviarpalg n000trita,g o Allp.oc otkatoinat va npopsi atm/ airopplxvi TOD apoiavrog ll CYTT1 [LEICOGT1 TOD -ctittatog 7COD ay-az-cowl at() axathariko npoiav txovrag cog avvgircia u }Lamm Toy icoatovc avtob. ApOpo 9 H unipzoia 6-tarripci 6-ticakoila va Karcota 127E6 ta avoyupco ci6ri Kat ocv unoxpeontat va E4LvTA,fiact -rig o-dpapovitvcc gpolufiectcg. Eutt(3a-ruth GTOIXEIa laud, aitpdt taxtioc ApOpo 10 a) ALaxrlpv rl / Tcxviiceg apo6taypacpec / y) Ev6cucrucoc npoibrokoraliac 6) Evyypayrj unoxpabaccov ApOpo 11 Ilapaka04 H napaxam Tcwv ci66)v Oa yivci aaa tptiackfi carrponfi 'COD apopou 28 'COD E.K.H.O.T.A. ApOpo 12 (Dopot, Tam, KPUTACCEK 0 avdooxog MGM:CM ac okobc 'tout PaGEt tow Kcii.tcvow 6targccov, yopoug, Tag, Kpatliactc am) Oa taxixnw Kata rptpa Trig Stsvgpyciac ir1s npoliloctac A.13arrovci Toy Afigo. OEOPHOHKE AXc4av6poincoki A)4av6poikrokil AIEYOYNTHE 0 EYNTAEAE A0avacnog Kato-bivic XapaXainroc Eolikraq

14 IlpottfiActa (papttoccov yta QUI:matt( ccbct ENTY110 OIKONOMIKI-1111POECDOPAI A/A Moog MON. METP. HOEOTHTA TIMH MON. KAOAPH ASIA EYNOAO ME BHA 1 AXkoiroupolm KOUTi 30 2,6,ocricuicXivii o 50 3 Evpoao4coyimi TEp.. 4 Ev.Sta. 5% 4 Evpo(p.o4acrivti o 8 Sunda 50mg 5 Oatlaccvall ev.5tak IlpoicaiviKM up, 3 PEN/cIWOREVIlalil/Ti... ev.51a. 7 IpEppetcrivi ev.stak. o 2 1% 8 Kanpo(paivi [Lamm" xotrri 7 Sto-}cia 20mg 9 Kourpocpaivi pacso." o 7 Sunda 40mg 10 Kourpo(paivi Immo!". o 5 51mcia 100mg 11 FaXenawpa Komi 30,, nponoyamc 12 AE41.161/TeropiSivi1 Kowa 3 "--- Ev.otetkopa 0,5 13 EuXa(ivi Mari; 3 Evas.51.amia 14 Isocaoppdvio 99,9% (pearl 3 15 Me.24oxdpii 5mg/m1 irilla 5 EyEamo Mauga. 16 Kapo4trivii lg Kouti 25 EvEu.Stakup,a 17 KA"v5apmcivri 600mg KOUTL 25 eveu.5iaup. 18 PawnStyli 50mg/2m1 1CODit 18 eves.thaup. 19 ME-roickozpagiori Koun 20 10mg/2m1ev.5ta 20 10"v5apmcivr1 &Kmiec Koutt mg 21 11Evro45(palivg Komi 10 Smith 400mg 22 fluthug (purpovikric Kom-t ,1thgc REpttsOpivric Kopn 10

15 24 Ataxia ipatvairevsacoamc 150mg, 7cupavtaric 144mg, icp4tkovawart; 50mg Komi 2 25 Ketpoupo4ig1 Stnicia 500mg 26 A-rpoitivu lmg/m1 even...31,0.qm 27 Erovappivu lmg/lml even.8tompa 28 XAcoptonxo mato anitoiasc 29 Morpovt640m 500mg/100m1 Evenuto &Campo 30 Merpovt.540.-n 8tnicia 500mg 31 flpev840ovi1 &venni StaXuna 32 Aufauga scrub Chlorhexidine gluconate 33 Atakupa Chlorhexidine gluconate a7,ico0a-ko KOMI. 25 Aprcoacc 50 ICODTi 1 KOUT1 10 xo-nri 20 Knurl 10 Komi 10 (InCOLI 4 ennam 4 34 AUCOVTUCII yati KODT EROOLto iromanvalto GET 25 "LEVU:GEM 36 Eur3OXto Kara TOU 106 OtaiSto 25 TIN kbanct; 37 Sodium chloride inj 0,9% Edicoc Lactated Ringer's inj Eaxoc 25 so. 1000m1 39 Bapfkua 100yp TEll Dd.:Sena(); yd(ac 10X '4sc Xarcapotogia; 30X30 42 BagOaxoyepo; eitioespoc 7,5cm 43 Ekao-Twoc egisengoc 10 cm 44 Liptyyec tvuoiaivrig 1m111 13cAnva 27G x../2 KO1T1 10 TEU 25 rep. 15 TEU 20 KOUT1 2.., 45 Enptyysc [nag xpflaric 2,5a ge ilaova 21G x 1 '/2 ", CE 46 Efiptyyec pia; xptjanc 5m1 pc filclova 21G xl V2 '', CE 47 Enpryyec!mac xpliatic 10m1 pc 13aeva 21G x 1 '/2 " CE Komi 2 xouti 2 Komi 2

16 48 4:1)XcPoixot9crfipEc 20G T CLerkwaOstilpc; 22G 'rep 1 50 (1)Xcf3oxa8ETApcq 24G Telt 1 51 Evoicculi poi) ilucpourayovew 52 E6owcoll opo6 pucpootayowav 53 Stop-cock 3-way wad 54 Acni6cc yuctreptob wag xi:41(51n No10 55 Acrci6s5 vuoupto6 [nag xpljorg No24 56 BOLOvEg wag XPIlallS 21G X 1 1/2 " 57 BcXovcc tttdc %Asti; 23G x 1 1/2 " 58 Favrta xctpoupytx6 No LVTIR ACitt p.e 7ro6Spa Tsp. 10 tcp. 50 TER 50 Komi 2 kora 2 KOMI 2 KOUT' Komi 2 FENIKO 1YNOAO: CDEPaN

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

@ OF CYPRUS. "TIPOETOIMAZIA TQN KYflPlAKQN APMOAIQN APXQN TIA TO IXEAIAIMO KAI THN EOAPMOTH floaitikhi TIA TO OOPYBO ITHN KYnPO"

@ OF CYPRUS. TIPOETOIMAZIA TQN KYflPlAKQN APMOAIQN APXQN TIA TO IXEAIAIMO KAI THN EOAPMOTH floaitikhi TIA TO OOPYBO ITHN KYnPO KYnPlAKH REBUBLIC AHMOKPATIA @ OF CYPRUS Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment LIFE 3rd Countries Project "TIPOETOIMAZIA TQN KYflPlAKQN APMOAIQN APXQN TIA TO IXEAIAIMO KAI THN EOAPMOTH

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

@PATilKA. ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\

@PATilKA. ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\ @PATilKA ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\ Bpcpru;rdvo auri rqv Axa6rlpfa A0qvdv Kcr r{v Ercnpic npoq evio;iuoq rnv

More information

plaque reduction assay, modified dye uptake assay including formazan test, dye uptake assay

plaque reduction assay, modified dye uptake assay including formazan test, dye uptake assay Sauerbrei A, Bohn-Wippert K, Kaspar M, Krumbholz A, Karrasch M, Zell R. 2015. Database on natural polymorphisms and resistance-related non-synonymous mutations in thymidine kinase and DNA polymerase genes

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

AN AK OIN UI;H. EntO1>van'tovrat 'ta crx 'ttka Evruna () ovrroc; O1>~nAT1Pro'f!tva Kat unoypa~'f!tva ano 'to ypa~~a'tea 't11c; E'tatp iac;.

AN AK OIN UI;H. EntO1>van'tovrat 'ta crx 'ttka Evruna () ovrroc; O1>~nAT1Pro'f!tva Kat unoypa~'f!tva ano 'to ypa~~a'tea 't11c; E'tatp iac;. H~'tEpa Avacpopa 307-PGNV/LO5 171] 01crroPpiou, 2005 r6v1.ko ~lweuvti1 XPlllla'ttO"'t11pio1> A~tffiv Ku1tpo1> AEYK,Q,}:IA Ap. {f)a~ 22 570308 AN AK OIN UI;H KUp1, 0EMA: Hawaii Hotels Public Limited (n

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

Table Linens. Bed Linens. Bath Linens

Table Linens. Bed Linens. Bath Linens T L B L B L OE coecon y By T - Dï B Rv Pc - L B L - S Câ S M - Vc Gf Bè - Dv Hô M - P H - Sã P L C L - Ly L M - Mkc G Bc - V L Rév - Gèv L Ry Mc - P L A - B P Bc - C Péc Répq - P L Cc - Ccv T G Ac- S Lk

More information

1 D e r 1. S c h u l t a g M a l e a u s. S c h re i b e d e i n e n N a m e n u n t e r e i n K i n d. 1 2 D a s b i n i c h M a l e d i c h s e l b e r. 2 3 F re u n d e M a l e d i c h u n d d e i n

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Domain Antivirals tested Test methods for phenotype References. Aciclovir (ACV), Foscarnet (FOS) ACV, FOS ACV,

Domain Antivirals tested Test methods for phenotype References. Aciclovir (ACV), Foscarnet (FOS) ACV, FOS ACV, Sauerbrei A, Bohn-Wippert K, Kaspar M, Krumbholz A, Karrasch M, Zell R. 2015. Database on natural polymorphisms and resistance-related non-synonymous mutations in thymidine kinase and DNA polymerase genes

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314 3;30 pm Theory Exam III John III. Gelder November 13, 2002 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last page include a periodic

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

Not returnable: Unshaded refs and any NBD / NDR refs not shown in this catalogue.

Not returnable: Unshaded refs and any NBD / NDR refs not shown in this catalogue. AC Ace 4.6 V8 4601cc 9/98 -> F-V NBD 760 278.0 24.0 22.2 47.0 64.0 4 4.9 V8 4942cc 10/93 -> F-V NBD 760 278.0 24.0 22.2 47.0 64.0 4 4.9 V8 Supercharged 4942cc 9/98 -> F-V NBD 760 278.0 24.0 22.2 47.0 64.0

More information

CROSS REFERENCE. Cross Reference Index 110-122. Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 Engine ID Number 112-122. 2015 Ford Motor Company 109

CROSS REFERENCE. Cross Reference Index 110-122. Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 Engine ID Number 112-122. 2015 Ford Motor Company 109 CROSS REFERENCE Cross Reference Index 110-122 Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 112-122 2015 Ford Motor Company 109 CROSS REFERENCE Cast ID Number Cast ID Ford Service # MC Part # Part Type

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

v. f zr 2ct q'lmff':f'.iirll;:,.&i; t,lw W\ 16 s. =\3 \z\ ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΡΡΘ-3Ξ2 EIE K<rrv/oq flunwpflyuq 22910764131425 Kp28l2@hcmr.gr

v. f zr 2ct q'lmff':f'.iirll;:,.&i; t,lw W\ 16 s. =\3 \z\ ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΡΡΘ-3Ξ2 EIE K<rrv/oq flunwpflyuq 22910764131425 Kp28l2@hcmr.gr ,;6,';:'.,j.',i. t,lw W\ q'lmff':f'.iirll;:,.&i; EAAHNIKH AHMOKPATIA YTIOYP EIO IIAIAEIAE KAI @PHXKEYMATf,IN, TIOAITDMOY KAIAOAHTIIMOY ENIKH IPAMMATEIA EPEYNAE KAI TEXNOAO IA' EAAHNIKO KENTPO OAAAEIION

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

Lewis Dot Structures. Reading: Gray: (2-1), (2-7), (2-11) to (2-13) OGN: (3.2) to (3.5)

Lewis Dot Structures. Reading: Gray: (2-1), (2-7), (2-11) to (2-13) OGN: (3.2) to (3.5) Lewis Dot Structures Reading: Gray: (2-1), (2-7), (2-11) to (2-13) OGN: (3.2) to (3.5) Periodic Chemical Reactivity Reactions with hydrogen to form hydrides: Li vs. (notice electronegativity difference)

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis.

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis. 68 Blocks on the periodic table 11 Sodium 22.99 Atomic number: This is always a whole number. The periodic table is arranged by atomic number! Element symbol: A one or two letter abbreviation for the name

More information

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Pass - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» CPU List CPU Benchmarks Video Card Benchmarks

More information

PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs

PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs Pass - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs Strona 1 z 37 Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» CPU List CPU Benchmarks

More information

Summary of State Laws Related to Auto Insurance

Summary of State Laws Related to Auto Insurance Summary of State Laws Related to Auto Insurance Rate Filing Laws for (Prior Form Filing Approval, Use & Laws (Prior File, File & Use, Approval, Use No File, Flex & File, File & Rating) Use, No File) Fault

More information

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Pass - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 1 z 40 2014-10-06 16:38 Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» CPU List CPU

More information

Matona mia cara. SATB a cappella. ca - ra, ca - ra, ca - ra, ca - ra, mi fol - le - ca - ra. mi fol - le - ca - ra. mi fol - ca - ra.

Matona mia cara. SATB a cappella. ca - ra, ca - ra, ca - ra, ca - ra, mi fol - le - ca - ra. mi fol - le - ca - ra. mi fol - ca - ra. Matona a cara Soprano 1 SATB a cappella Orlando di Lasso (1532-1594) Alto Tenor - a - a fol - le - fol - le - zon zon Bass - a - a fol - le - fol - le - zon zon 7 - a fol - le - zon can - - a fol - le

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

Bonaventure. Team Perfected

Bonaventure. Team Perfected T Pc S E 2014 Bv INSIDE C S G O Bv C S wc w w R, A Lv M C C b w G O Cb M 3 4. T v w b v 1,000 w b Bv S c H Oc j cb. Excv Dc J T c cb b c bb w b w c, K Mx ( bw). H w c v w v, j Bv C S. T V.I.P. v c c. A

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Hardware withdrawal: Selected IBM System x systems

Hardware withdrawal: Selected IBM System x systems IBM Asia Pacific Withdrawal Announcement WG14-0024, dated March 4, 2014 Hardware withdrawal: Selected IBM System x systems Table of contents 1 Overview 4 Replacement product information 1 Withdrawn products

More information

Solutions to old Exam 1 problems

Solutions to old Exam 1 problems Solutions to old Exam 1 problems Hi students! I am putting this old version of my review for the first midterm review, place and time to be announced. Check for updates on the web site as to which sections

More information

From Quantum to Matter 2006

From Quantum to Matter 2006 From Quantum to Matter 006 Why such a course? Ronald Griessen Vrije Universiteit, Amsterdam AMOLF, May 4, 004 vrije Universiteit amsterdam Why study quantum mechanics? From Quantum to Matter: The main

More information

San Tomas Commerce Park

San Tomas Commerce Park Rd ood ty vd FOR LEASE > OFFICE R&D INDUSTRIAL Bo yc d Bl v ris t Bl er imm Ch St e wy Pk all io n Bl vd M to Au M iss rm Wa 680 in Spr lvd gs B lvd tb on em Fr Sco reek tt C 880 Ch ar le n FIELD FEDERAL

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

ECN# TRIGGER +15V R5 R16 82K C47 B+++ C B+++ R40 R39 220K 220K C31 V2 12AX7 V1 12AX7 22N 400V 470K

ECN# TRIGGER +15V R5 R16 82K C47 B+++ C B+++ R40 R39 220K 220K C31 V2 12AX7 V1 12AX7 22N 400V 470K A C REV Eng ate: Revision escription ECN# RIGGER +V A R R0 AC PRIMARY REAKAAY R C0 C R N F K F P P P R C E CRUNC C 0 N POER F CRUNC 00P J C O XFMR PRIMARY R0 K IC 00N RYV R9 E 00N R K 0K MAC9- C 0K V P

More information

' &&. 2007

' &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 1 016:004 91.9:3 70 :!"# $#%& '()*& '+, -&" 70 &)*+,-./01 + /)234,01 56+,&47+8/03+, /5808282 3496 ;8.&/01 5058.9 4 /)*+4/)?=/4>4 64?+8.1/+-/4>4 2/+,.&508.82:.&).

More information

INTRODUCTION TO MEASUREMENTS

INTRODUCTION TO MEASUREMENTS INTRODUCTION TO MEASUREMENTS Introduction: In the first three experiments you will learn how to use equipment that to measure length, mass, and volume. You will apply the rules about significant figures

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

1 Electrons and Chemical Bonding

1 Electrons and Chemical Bonding CHAPTER 1 1 Electrons and Chemical Bonding SECTION Chemical Bonding BEFORE YOU READ After you read this section, you should be able to answer these questions: What is chemical bonding? What are valence

More information

High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements

High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements Prepared By: Barbara J. Reys Shannon Dingman Nevels Nevels Dawn Teuscher Center for the Study of Mathematics Curriculum

More information

See our guarantee on page 35.

See our guarantee on page 35. 1 The Heritage Series is crafted by skillful artisans using solid hardwoods. The oak, cherry, and walnut wood species are beautiful gifts from nature. These furnishings will bring the majesty of natural

More information

Scope and Sequence - Synthetic Phonics Schedule

Scope and Sequence - Synthetic Phonics Schedule Correspondences () Kindy/Prep/Pre-Primary Kindy/Prep/Pre-Primary Term 1 Basic Code Power 1 Getting to Grips with Handwriting s m c t g p a o I, the, was, to, are, she Reading and beginning to spell Vocabulary

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

Ciascuncorsoincludeunacombinazionedigitescolastiche;duegiorni. interieduemezzegiornateselezionatetraleseguentidestinazioni:

Ciascuncorsoincludeunacombinazionedigitescolastiche;duegiorni. interieduemezzegiornateselezionatetraleseguentidestinazioni: Ognann 4 000g v an udn p v n n da70pa v ngna a B S c hp ud a I ng Ec c 8bun ag np c g B L c annab amacc 70d v naz na ànn c,chdannunapp un àd a nuvam c z da u mnddu an c vabb am magg num d a unz dgnnaz

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

Standard Solutions (Traceable to NIST)

Standard Solutions (Traceable to NIST) Standard Solutions (Traceable to NIST) - Multi Element ICP Standard Solutions (Inductively Coupled Plasma Spectroscopy) - Single Element ICP Standard Solutions (Inductively Coupled Plasma Spectroscopy)

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information