บทท 2 พ ฒนาการทางด านการเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 พ ฒนาการทางด านการเร ยนร"

Transcription

1 บทท 2 พ ฒนาการทางด านการเร ยนร เด กปฐมว ย ม ความจ าเป นจะต องได ร บการเร ยนร และม ประสบการณ ท ด เพราะถ อเป น ว ยท เป นพ นฐานในการพ ฒนาการด านต างๆ ท งทางร างกาย อารมณ ส งคมและสต ป ญญา ซ งพ ฒนาการทางด านการเร ยนร น น เก ดมาจากการได ร บประสบการณ เพ มมากข น ท งจาก การวางเง อนไข การเก ดแรงจ งใจ และความสามารถในการใช ภาษาได อย างเหมาะสม ค ณล กษณะท เก ยวข องก บการเร ยนร การท เด กจะเร ยนร ได ด ในการด ารงช ว ตน น ข นอย ก บองค ประกอบต างๆท ม ผลต อการ เร ยนร ล กษณะและว ธ เร ยนร ของเด กแต ละคน ความหมายของการเร ยนร น กจ ตว ทยาและน กการศ กษาได ให ความหมายของการ เร ยนร ไว ด งน อ. แอล. ธอร นไดก ( E.L Thorndike,1967)กล าวว า การเร ยนร ค อ การเช อมโยงระหว างส งเร าก บปฏ ก ร ยา ตอบสนอง เจ. พ เดอ เคกโค( J. P. De Cecco, 1968)กล าวว า การเร ยนร ค อ การเปล ยนแปลงพฤต กรรมค อนข างถาวร ซ งเป นผลจากประสบการณ ท ได ร บ ก บการเสร มแรง ก นยา ส วรรณแสง( 2540) ให ค าจ าก ดความไว ว า การเร ยนร ค อ กระบวนการท ง ประสบการณ ทางตรงและประสบการณ ทางอ อม กระท าให อ นทร ย เก ดการเปล ยนแปลง

2 2 พฤต กรรมท ค อนข างถาวร แต ไม รวมถ งการเปล ยนแปลงพฤต กรรมอ นเน องมาจากเหต อ นๆ เช น ว ฒ ภาวะ ความเจ บป วย ฤทธ ยา หร อสารเคม ส ชา จ นทร เอม( 2542) อธ บายว า การเร ยนร ค อ กระบวนการเจร ญงอกงามของ อ นทร ย หร อพ ฒนาการของอ นทร ย ท าให อ นทร ย สามารถแก ไขป ญหาต างๆได ด ข น หร อ ปร บต วเข าก บสถานการณ ใหม ๆได เป นอย างด ส รางค โค วตระก ล( 2544) การเร ยนร หมายถ ง การเปล ยนพฤต กรรม ซ งเป นผล เน องมาจากประสบการณ ท คนเราม ปฏ ส มพ นธ ก บส งแวดล อม สร ปได ว า การเร ยนร หมายถ ง กระบวนการของ การเปล ยนแปลงพฤต กรรมท เป นผลมาจากการ จ ดสถานการณ หร อประสบการณ และเม อได ร บ การฝ กฝนและฝ กห ดจนเก ดความช านาญแล วจะ ส งผลท าให เก ดเป นพฤต กรรมท ค อนข างถาวรข น ท งน พฤต กรรมเหล าน นต องไม เก ดจาก ส ญชาตญาณ ว ฒ ภาวะ โรคภ ยไข เจ บ หร อเป นผล มาจากการใช ยาท งหลาย การเร ยนร อย างม แบบแผนหร อไม ม แบบแผนก ได เด กท กคนจ งควรต องม การ เร ยนร เพ อให ตนเองสามารถปร บต วให เข าก บส งแวดล อมหร อสถานการณ ใหม ๆ ด วยการ ฝ กฝนทางด านความน กค ด สร างเสร มประสบการณ ท ได ร บจากการกระท า การได มองเห น การได ย นเส ยง และการได ส มผ ส

3 ส งส าค ญท เก ยวก บการเร ยนร 1.การเร ยนร เป นการเปล ยนแปลงพฤต กรรมท ค อนข างถาวร 3 2.การเปล ยนแปลงพฤต กรรมท เก ดจากสาเหต อ น ได แก พฤต กรรมท เก ดจากว ฒ ภาวะ(Maturation) เช น การเปล ยนจากน ง คลาน ย น และเด น พฤต กรรมท เก ดจากความ พ การ ความเคยช น และพฤต กรรมท เก ดจากปฏ ก ร ยาสะท อน( Reflex action)จะเป น พฤต กรรมท ม ล กษณะถาวรก ตามแต ไม จ ดว าเป นการเร ยนร 3.พฤต กรรมท เปล ยนแปลงเพ ยงช วคราว เน องจากร างกายเก ดความเหน อยล า เม อยล า ความเจ บป วย หร อได ร บการกระต นจากฤทธ ยา ส งเสพต ด แอลกอฮอล รวมท งสารเคม บาง ประเภท พฤต กรรมท งหลายเหล าน ไม จ ดว าเป น การเร ยนร 4.พฤต กรรมท เก ดจากการเร ยนร จากท าไม ได มาเป นท าได หร อท าได ด ข นเร อยๆ เช น เปล ยนจากใช คอมพ วเตอร ไม เป น มาเป นใช งานได หร อใช งานคล อง และช านาญข น 5.การเร ยนร เป นกระบวนการของการเปล ยนแปลง ซ งน กจ ตว ทยาเช อว า ก อนจะเก ด พฤต กรรมการเร ยนร ใดๆข นได น น จะต องผ านกระบวนการของการเร ยนร ท ครบถ วนท ก ข นตอนเส ยก อน 6.พฤต กรรมท เก ดจากว ฒ ภาวะ( Maturation) จะเป นจ ดว า เป นพฤต กรรมท เก ดจาก การเร ยนร แต พฤต กรรมท เก ดจากการเร ยนร ก จ าเป นต องอาศ ยว ฒ ภาวะเป นพ นฐาน เช น การท เด กจะเก ดการเร ยนร ในการเข ยนหน งส อได น น เด กจ าเป นจะต องม ว ฒ ภาวะทาง ร างกายและสต ป ญญาในระด บท เหมาะสมเส ยก อน

4 7.แต ละคนจะม การเร ยนร ท แตกต างก น ข นอย ก บป จจ ยส วนต วของแต ละบ คคล รวมท งประสบการณ ท แต ละบ คคลได ร บประกอบด วย 4 8.การเร ยนร จะเก ดข นได อย างรวดเร วและบ งเก ดผลด ได ถ าส งท จะเร ยนร ม ความหมายและส าค ญต อบ คคล รวมท งม เป าหมายและม ความต องการท จะเร ยนร ในส งน น 9.การเร ยนร จะเก ดข นได ท งด านบวกและด านลบ ไม จ าเป นต องเป นท ศทางท ด เสมอ 10.การเร ยนร เก ดข นได จากการได ร บประสบการณ ท งทางตรงและทางอ อม ท ง เป นไปโดยความต งใจและเหต บ งเอ ญก ตาม แนวค ดเก ยวก บการเร ยนร ม รากฐานมาจากกล มต างๆทางจ ตว ทยาด งน กล มโครงสร างของจ ต ผ น ากล ม : ว ลเฮล ม ว นท แนวความค ดกล มน เช อว า พฤต กรรมมน ษย เก ดจากการท างานของ โครงสร างทางจ ตของแต ละคนมาเช อมโยงก บประสบการณ ของ จ ตส าน ก ซ งเป นส งท เราร ต ว แต ละคนจะม ประสบการณ ท แตกต าง ก น ว ธ การแสดงออกถ งโครงสร างจ ตของแต ละบ คคลน น ม การ แสดงออกโดยการบ งบอกถ งการร ส กส มผ ส ความร ส ก ความน กค ด ความร ส กชอบ ความร ก และความผ กพ นท แตกต างก นไป กล มหน าท ของจ ต ผ น ากล ม : ว ลเล ยม เจมส แนวความค ด ของกล มน เช อว า พฤต กรรมเก ดข นเพราะสภาพทางจ ตม การท างาน ส มพ นธ ก นอย างสมด ลก บสภาพทางร างกาย พฤต กรรมท เก ดข นจะ เป นผลของการค ด ซ งเป นการท างานของจ ต โดยม การสร าง แรงจ งใจ ใช สภาพของประสาทส มผ ส อาศ ยส งเร าและการ ตอบสนอง

5 5 กล มพฤต กรรมน ยม ผ น ากล ม : จอห น บ. ว ตส น แนวความค ดของ กล มน เช อว า พฤต กรรมเก ดข นเพราะร างกายได ร บส งเร าและม การ ตอบสนอง ส งเร าจะท าให การตอบสนองเป นแบบใดน น ข นอย ก บ ส งแวดล อม การเสร มแรง แรงข บ และการวางเง อนไข กล มจ ตว เคราะห ผ น ากล ม : ซ กม นด ฟรอยด แนวความค ดของ กล มน เช อว า พฤต กรรมเก ดข นเป นผลมาจากการท างานของจ ตไร ส าน กโดยเฉพาะเร องของส ญชาตญาณทางเพศและความก าวร าว ซ ง ความก าวร าวม 2 แบบ ค อ ความก าวร าวตนเองและก าวร าวต อผ อ น ในบางคร งพฤต กรรมท เก ดข นเป นเพราะการใช กลไกป องก นตนเอง กล มจ ตว ทยาเกสต ลท ผ น ากล ม : แมกซ เวอร ไธเมอร แนวความค ดของกล มน เช อว า พฤต กรรมเก ดข นจากการร บร ว า ส วนรวมม ความส าค ญย งกว าผลรวมของส วนย อย และส วนย อยท กๆ ส วนเป นส วนประกอบท ส าค ญของส วนรวม และจะต องม การเร ยนร แบบหย งร หย งเห น ค อ ม การร บร สามารถใช ความสามารถทางด าน สต ป ญญา มองเห นความส มพ นธ ของส งท เร ยนได กล มมน ษยน ยม ผ น ากล ม : มาสโลว แนวความค ดของกล มน เช อใน เร องเอก ตบ คคลว า มน ษย จะม ความด และม ค ณค าในตนเอง ท กคนม ความต องการท จะม งไปส ความเข าใจในตนเอง เป นผ ท ม ความส าน ก ในตนเอง สามารถท จะเล อกแนวทางการด าเน นช ว ตเป นของตนเอง เป นผ ท ก าหนดต วเองว า ควรท าอะไร ม อ สระท จะเล อกในส งท ตน ต องการได

6 6 กล มป ญญาน ยม ผ น ากล ม : ฌอง เพ ยเจท แนวความค ดของกล มน เช อว า แนวความค ดหร อกระบวนการทางสมองของมน ษย เปร ยบเสม อนเคร องคอมพ วเตอร ท ม การท างานอย างสล บซ บซ อน สามารถจ ดกระท าข อม ลท เข ามาส สมองโดยการร บ ปร บเปล ยน เก บ และการน าข อม ลออกมาใช ท กคนม โครงสร างของความค ดและ พ นฐานของความร แตกต างก น ท าให การเล อกร บข อม ลและการเร ยนร ส งใหม ๆแตกต างก น ป จจ ยท ม ผลต อการเร ยนร ป จจ ยท ม ผลต อการเร ยนร ของเด ก ม หลายล กษณะ สามารถพ จารณาได ด งน 1.ต วของเด ก ต วของเด กจะม ผลต อการเร ยนร ในเร องต างๆเน องมาจาก พ นธ กรรม ล กษณะการถ ายทอดทางพ นธ กรรม เป นส งท ไม สามารถเปล ยนแปลง ได ส งท ถ ายทอดทางพ นธ กรรม เช น ส ตา ส ผ ว ส ผม การไม ม อ งเท า เป นต น ล กษณะทางร างกาย เช น ความสามารถของเด กท ได ร บมาต งแต แรกคลอด หร อส ง ท เด กได ร บการถ ายทอดมาจากพ นธ กรรม และความสามารถในการเร ยนร ของเด กแต ละคน แรงจ งใจ ในเด กแต ละคนม แรงจ งใจท ต างก น จะส งผลต อแรงข บ ความต องการ ความจ า และเป าหมายในช ว ต เด กท ปรารถนาอย างแรงกล าท จะเร ยน ย อมม แรงกระต นให เก ดพฤต กรรมได มาก ผลค อ สามารถเร ยนร ส งท ต องการได ง าย แรงจ งใจในการเร ยนร เก ดข นได ด วยสาเหต 2 ประการ ค อ 1.แรงจ งใจเน องมาจากต วเด ก เก ดจากความต องการและล กษณะน ส ยของเด กแต ละคน 2.แรงจ งใจเน องมาจากสถานการณ อ นมาบ บบ งค บให เด กเก ดการเร ยนร เช น การ ได ร บการเสร มแรง จะม ส วนช วยให เก ดพฤต กรรมได ง ายย งข น

7 7 ความสนใจ ความสนใจม ส วนช วยเด กเร ยนร ได อย างรวดเร ว ถ าเด กไม ม ความสนใจ ท จะเร ยน ผลค อ การเร ยนร น นอาจเก ดข นได ช า ล กษณะของความสนใจท ม ผลต อการเร ยนร ประกอบด วย 1.ความสนใจท เก ดจากความต องการ 2.ความสนใจท เก ดจากการประสบความส าเร จ 3.ความสนใจท เก ดจากพรสวรรค ความต งใจ เป นสภาพจ ตใจของเด ก ท ม ใจจดจ อต อการค ดหร อการกระท าก จกรรม ส งใดส งหน ง จนท าให ก จกรรมน นๆบรรล เป าหมายท ต องการ ความต งใจจ ดว าเป นแรงจ งใจ ชน ดหน งท ช วยให เด กท าพฤต กรรมตามท ใจปรารถนา ถ าเด กม ความต งใจจร งจะท าให งาน น นประสบผลส าเร จได พฤต กรรมของผ ท ม ความต งใจ จะแสดงออกด วยความสนใจ อยากร อยากเห น หร อม เจตนาท จะกระท าในพฤต กรรมน นๆ การส งเกตและการเล ยนแบบพฤต กรรมของผ อ น เก ดการเร ยนร ได ท งร ต วและไม ร ต ว เช น เด กแสดงความกล วเส ยงฟ าผ า โดยส งเกตและเล ยนแบบจากมารดา ซ งการส งเกต และการเล ยนแบบพฤต กรรมน นได ร บอ ทธ พลจากผ ใกล ช ดเด ก ผ ท เด กช นชมและผ ท ม ช อเส ยงในส งคม เป นต น ความสามารถในการจ า ส งท แสดงว าเด กจ าได ค อ เด กสามารถระล กถ งส งท เคยม ประสบการณ มาก อนได อ กคร งหน ง เร องท ม ความประท บใจท งทางบวกและทางลบ ก จะจ าได นาน การจ าม ส วนช วยให การเร ยนร ประสบความส าเร จได เร วข น ความสามารถทางด านสต ป ญญา เด กท ด อยความสามารถทางสต ป ญญาอาจ เร ยนร ช าหร อเร ยนร ไม ได เลย การฝ กให เด กม พฤต กรรมการเร ยนร ต องค าน งถ ง

8 8 ความสามารถทางสต ป ญญาของเด กเป นส าค ญ โดยปกต เด กท ม ระด บสต ป ญญาด จะจ าเร อง ต างๆได เร วแม ว าเร องท เร ยนจะยาก ในทางตรงก นข ามก บเด กท ด อยทางด านป ญญา จะ เร ยนร ส งต างๆด วยความยากล าบาก 2.สภาพแวดล อมภายนอกของผ เร ยน ประกอบด วย ล กษณะสภาพเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อมท วไป รวมท งการศ กษาของบ ดา มารดา เป นประสบการณ ท เด กแต ละคนได ร บจากครอบคร ว ซ งเป นรากฐานให เด กม การ เร ยนร เพ อการพ ฒนาทางด านส งคมต อไป ล กษณะอ ปสรรคท มาข ดขวางการเร ยน 1.การย บย งการเร ยนร ใหม (Proactive Inhibition) การเร ยนร เด มหร อการเร ยนร ท ได ร บมาก อน ไปข ดขวางการเร ยนร ใหม 2.การย บย งการเร ยนร เก า(Retroactive) การเร ยนร เก าไปข ดขวางการเร ยนร เด ม ท าให ล มการเร ยนร มาก อน ล กษณะของส งท จะเร ยน ควรม ความยากง ายสมก บว ย น าสนใจ การน าเสนอ เน อหาต องน าสนใจ บางคร งส งท เร ยนอาจต องเร ยนท ละหน วย หร ออาจต องเร ยนท งหมด ถ า ส งท เร ยนม ป ญหาคล ายคล งก น ก จะสามารถเช อมโยงส งน นเข าหาก นเพ อแก ป ญหาได ง ายข น ว ธ เร ยน ม หลายว ธ การ 1.การเร ยนเป นรายบ คคลหร อการเร ยนเป นกล ม 2.การเร ยนโดยการฝ กรวดเด ยวก บฝ กเป นช วง

9 9 3.การเร ยนท ต องให ผ เร ยนร ถ งผลของการเร ยน 4.การลองผ ดลองถ ก 5.การกระท าซ าบ อยคร ง ล กษณะรางว ลและการลงโทษ รางว ล เป นเคร องล อใจและม ส วนช วยให เด กม แรงกระต นท จะพยายามท าส งต างๆ ให บรรล เป าหมายท ต องการ การให รางว ลอาจม ประโยชน ก บเด กท ประสบความส าเร จและ ได ร บรางว ล แต ในทางตรงก นข าม อาจสร างความค บข องใจให ก บเด กท ไม ประสบ ความส าเร จ การใช รางว ลเป นแรงเสร ม จ งควรใช ให เหมาะสมก บสถานการณ และต องให รางว ลท นท ท เด กได ท าพฤต กรรมน นๆส าเร จบรรล ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท ต องการ ในเร องการให รางว ล ได ม ผ เสนอแนะไว 1.รางว ลจะต องเพ มมากข นตามล าด บของความ พยายาม 2.เม อม รางว ล เด กม กจะม แนวโน มท จะท างานเพ อ รางว ลมากกว าเป าหมายท ต งไว 3.เม อรางว ลน นม จ านวนจ าก ด ประส ทธ ภาพในการ เร ยนจะลดลงอย างรวดเร ว 4.เด กท ได ร บค ายกย องชมเชย จะแสดงการตอบสนองท ด กว าเด กท ได ร บค าว พากษ ว จารณ นอกจากน ความส มพ นธ ท ด ระหว างเด กและผ ชมเชยม ผลต อการเร ยนของเด ก การลงโทษ เป นการกระท าท บ คคลหน งกระท าบางส งบางอย างให อ กคนหน งได ร บ ความเจ บปวดท งทางร างกายและจ ตใจ

10 10 ในเร องการลงโทษ ได ม ผ เสนอแนะไว ว า 1.การลงโทษเป นการป องก นให หย ดการกระท าในทางท ไม ถ กต องและไม เหมาะสม 2.การลงโทษจะท าให เก ดพฤต กรรมอ นข นมาแทนท 3.การลงโทษจะม อ ทธ พลในการก าหนดส งเร าและการตอบสนอง 4.ผลของการลงโทษท เด กแต ละคนได ร บ จะม ผลไม เหม อนก น กระบวนการและข นตอนในการเร ยนร จ งประกอบด วย การเตร ยมเด กให ม ความพร อม ย ดหล กพ นธ กรรม โดย ค าน งถ งความสามารถของเด ก พ จารณาจ ดเด น -จ ดด อยของ เด กและน าข อค นพบน มาใช ประโยชน ในการเร ยนของเด ก ผ สอนต องเตร ยมเน อหา อ ปกรณ และสถานท ให พร อม โดยเน อหาต องสอดคล องก บว ย เวลา สถานท และอ ปกรณ ใน การสอน ส อการสอนต องม ต วอย างของจร งหร อจ ดบรรยากาศในห องเร ยนให ม ความน าเร ยน การลงม อปฏ บ ต หร อการสอนจร ง การสอนควรใช เทคน คใหม ๆ ให ความส าค ญก บ เด ก เป ดโอกาสให เด กได แสดงความค ดเห น เร ยนให มากพอ การเร ยนท ม การฝ กมากพอจะท าให เด กเก ดท กษะ และม ความ เช ยวชาญในส งท เร ยนเป นอย างด การเร ยนร แบบวางเง อนไข 1.การวางเง อนไขแบบคลาสส ก( Classical Conditioning)ม ล กษณะส าค ญค อ เด ก ม ได ม ความพร อมท จะกระท าหร อเร ยนร แต ถ กส งเร ามากระต นให เก ดการเร ยนร ข นมา โดย

11 11 ปฏ ก ร ยาสะท อนตามธรรมชาต ท เก ดข นภายในต วบ คคล เช น น าลายไหลเป นหล กการของ พาฟลอฟ(Pavlov)และการแสดงออกทางอารมณ พ นฐานของมน ษย ตามหล กการของว ตส น 2.การวางเง อนไขแบบการกระท า( Operant Conditioning)ม ล กษณะส าค ญค อ ผ เร ยนจะเป นผ ท ม ความพร อมท จะเร ยน จ งท าให เก ดพฤต กรรมการตอบสนองได การวางเง อนไขแบบคลาสส กตามแนวค ดของจอห น บ. ว ตส น(Watson) ว ตส นเช อว า มน ษย เราม อาการตอบสนองบางอย างต ดต วมาแต ก าเน ด ค อ อารมณ พ นฐาน ประกอบด วย อารมณ ร ก อารมณ เด อดดาล(โกรธ) อารมณ กล ว มาเป น ต วเช อมโยงเข าก บส งเร าเพ อให เก ดการตอบสนองข น การทดลองม ข นใน ค.ศ โดยผ ทดลอง ว ตส น ร วมก บโรซาล เรย เนอร ผ ช วย ณ มหาว ทยาล ยจอห นส ฮอปก นส ท าการทดลองก บหน น อยอ ลเบ ร ต อาย 9 เด อน โดยได ร บ การทดสอบทางอารมณ เส นฐาน(baseline)ก อน เม อให ส มผ สก บกระต ายข าว หน ส น ข ล ง หน ากากท งท ม และไม ม ขน หน งส อพ มพ ท ถ กเผา ฯลฯ เป นช วงส นๆเป นคร งแรกอ ลเบ ร ตไม ได แสดงความกล ว ส งเหล าน จากน น อ ลเบ ร ตถ กน าไปไว บนโต ะกลางห อง และม การวางหน ทดลองส ขาวใกล ก บต วอ ลเบ ร ต และ อน ญาตให อ ลเบ ร ตเล นก บม นได เม อถ งจ ดน เด กไม แสดงความกล วต อหน ต อมาว ตส นและเรย เนอร ท าเส ยงด งด านหล งอ ลเบ ร ต โดยการต เหล กเส นด วยค อนเม อ ทารกส มผ สก บหน อ ลเบ ร ตตอบสนองต อเส ยงด วยการร องไห และแสดงความกล ว หล งการ จ บค ระหว างส งเร าท งสองหลายคร ง ผ ทดลองได น าเฉพาะหน มาให อ ลเบ ร ต แต คราวน เด ก ร ส กเป นท กข ท หน ปรากฏในห อง เขาร องไห ปล กหน จากหน และพยายามเคล อนท ออกห าง

12 12 หน ขาว(CS) เส ยงด ง(UCS) หน ขาว(CS)+ เส ยงด ง(UCS) หน ขาว(CS) อยากจ บเล น กล ว ร องไห กล ว ร องไห เพราะเส ยงด ง(UCR) กล ว ร องไห (CR)เน องจากได ร บการวางเง อนไข สร ป 1.การเสร มแรง(Reinforcement) การเสร มแรงในการทดลอง น เป นส งเร าท ไม ต องวางเง อนไข ค อ เส ยงด ง(UCS) เด กได ย น เส ยงก ตกใจกล ว ร องไห ต วส น เป นการตอบสนองแบบไม ต อง วางเง อนไข(UCR) ส งเสร มแรงจ ดเป นเสร มแรงทางลบ 2.การลบพฤต กรรม(Extinction) การกล วหน ขาวของเด ก ท า ได โดยงดส งเสร มแรง ค อ เส ยงด ง จ งต องชดเชยส งท ท าให เก ดความกล วด วยการให ก นอ ม นอนหล บ ม ความอบอ นในอ อมกอดของแม ในท ส ดความกล วจะถ กก าจ ดไป และเด กชาย สามารถเล นก บหน ขาวได อ กคร ง 3.การกล บฟ นค นของพฤต กรรม( Spontaneous Recovery) แม เด กสามารถเล นก บหน ขาว ได แล ว แต ซ กพ กเด กชายก อาจจะเก ดความกล วหน ขาว แม จะไม ได ย นเส ยงด งเลย 4.การตอบสนองต อส งเร าท ม ความคล ายคล งก น( Generalization)หน น อยอ ลเบ ร ต ม การ ตอบสนองต อว ตถ ท ม ขนป ย เช น ส น ขท ม ขนป ย เส อโค ตขนแมวน า และหน ากาก ซานตาคลอส แม ว าอ ลเบ ร ตจะม ได กล วท กอย างท ม ขน 5.ความสามารถในการแยกแยะความแตกต าง( Discrimination)เด กสามารถแยกแยะได และไม กล วหน อ นหร อล กษณะอ นท ม ความคล ายคล งก บหน ขาว

13 13 การวางเง อนไขแบบการกระท าตามแนวค ดของสก นเนอร (Skinner) แนวค ดส าค ญของสก นเนอร ค อ เด กม ความพร อมท จะลงม อกระท าหร อเร ยนร ด วย ตนเอง และต องได ร บการเสร มแรงท ถ กว ธ การเสร มแรงตามหล กการของสก นเนอร สก นเนอร ไ ด สร างกล องข นมา ม ช อเร ยกว า Skinner Box กล องน เป นกล องส เหล ยมม คานหร อล น บ งค บให อาหารตกลงมาในจาน เหน อคานจะม หลอดไฟ ต ดอย เม อกดคานไฟจะสว างและอาหารจะหล นลงมา Skinnerน านกไปใส ไว ในกล อง และโดยบ งเอ ญนก เคล อนไหวไปถ กคานอาหารก หล นลงมา ส งเสร มแรง ค อ ต วการท ท าให ความถ ของพฤต กรรมเก ดมากข นม 2 ล กษณะ ค อ 1.การเสร มแรงทางบวก(Positive Reinforcement)เป นการเพ มความถ ของพฤต กรรม โดยการให ส งท อ นทร ย พอใจเม อม การกระท าส งใดส งหน งลงไป 2.การเสร มแรงทางลบ(Negative Reinforcement)เป นการเพ มความถ ของพฤต กรรม โดยการขจ ดหร อหล กเล ยงส งท อ นทร ย ไม พอใจออกไป สก นเนอร ได ท าการศ กษาเร องว ธ การให การเสร มแรง 2 แบบด วยก น ค อ 1.การเสร มแรงแบบต อเน อง (continuous Reinforcement) ค อ การเสร มแรงท กคร ง ท เด กม การตอบสนองอย างถ กต อง พบว า เด กเร ยนร ได รวดเร วและเม อไม ได ร บการเสร มแรง การเร ยนร จะลดลง เพราะเสร มแรงท กคร งเด กจะเก ดความเคยช น และเม อไม ได ร บแรงเสร ม การตอบสนองจ งลดน อยลง

14 14 2.การเสร มแรงแบบคร งคราว (Partial Reinforcement) ค อ ไม ได ให การเสร มแรง ท กคร งท เด กม การตอบสนองอย างถ กต อง ซ งท าให การตอบสนองคงอย และทนต อการ หย ดย งได นาน โดยการเสร มแรงแบบคร งคราว แบ งออกเป น 4 ประเภทด งน 1)การเสร มแรงตามจ านวนคร งท ก าหนดไว อย าง สม าเสมอ (Fixed Ratio: FR) ค อ ถ าม พฤต กรรมเก ดข นตาม จ านวนคร งท ก าหนดไว อย างคงท เช น เด กได ร บการเสร มแรงตาม จ านวนท ก าหนดไว 5 คร ง ซ งการเสร มแรงแบบน จะท าให เก ด อ ตราการตอบสนองท ส งท ส ด 2)การเสร มแรงตามจ านวนคร งท ก าหนดไว อย างไม สม าเสมอ(Variable Ratio : VR) ค อ ถ าม พฤต กรรมเก ดข นตาม จ านวนคร งท ก าหนดไว อย างไม คงท เช นท าพฤต กรรม 1,5,4,3,6,5 คร ง จ งได ร บการ เสร มแรง 3)การเสร มแรงแบบสม าเสมอหร อตลอดเวลา (Fixed Interval : FI) ค อ เด ก ได ร บการเสร มแรง ถ าเก ดพฤต กรรมในช วงเวลาท ก าหนดไว อย างคงท เช น ได ร บการ เสร มแรงท ก 5 นาท 4)การเสร มแรงแบบไม สม าเสมอ (Variavle Interval : VI) ค อ เด กได ร บการ เสร มแรงถ าเก ดพฤต กรรมในช วงเวลาต างๆก นท ก าหนดไว อย างไม คงท เช น ได ร บการ เสร มแรงในช วงเวลาท ก าหนด ค อ ท ก 2,3,5,4,6,5 นาท แรงจ งใจ แรงจ งใจของเด ก เป นส งท เก ดข นตลอดเวลาเพราะเด กท กคนม ความต องการ ม แรง ข บเป นต วก าหนดท ศทาง เพ อแสดงการกระท าหร อพฤต กรรมไปส เป าหมายท ต องการให ได

15 15 ล กษณะของแรงจ งใจ เป นสภาวะท เก ดความไม สมด ลข นภายในร างกาย เป นต วกระต นให เด กม พฤต กรรมไปส จ ดหมายปลายทางท ต องการ แรงจ งใจเป นส งท ไม สามารถเห นได ช ดเจน แต จะ ประเม นได จากพฤต กรรมท แสดงออกมา ม ความหมายรวมไปถ งความปรารถนา ความต องการของแต ละบ คคลท จะไปให ถ งเป าหมายท ตนได ต งไว ตามแผนผ งด งน ร างกายเก ดความต องการ (เน องมาจากแรงจ งใจภายนอกและภายใน) แรงข บหร อแรงจ งใจ (ได ร บแรงกระต นจากส งเร าภายในและภายนอก) ท าพฤต กรรมเพ อให ได มาในส งท ต องการ (ด วยการกระท าอย างม จ ดม งหมาย) ความต องการได ร บการตอบสนอง แรงข บหร อแรงจ งใจลดลง แรงจ งใจ จ าแนกตามล กษณะของสภาพจ ต แบ งเป น 2 ล กษณะ ค อ 1.แรงจ งใจท เก ดข นภายใน เป นแรงกระต นท เก ดจากสภาพภายในจ ตใจ อยากท าส งต างๆด วย ตนเอง โดยไม ได เก ดมาจากส งล อใจภายนอก เช น เด นเข าคร ว เพราะความห ว 2.แรงจ งใจท เก ดข นภายนอก เป นแรงกระต นท มาจากส งล อใจภายนอกร างกาย ท าให เก ด แรงจ งใจท จะกระท าพฤต กรรม เช น เด กอยากเป นต ารวจเพราะเห นเคร องแบบ

16 16 แรงจ งใจจ าแนกตามล กษณะพฤต กรรมและการเร ยนร แบ งเป น 2 ล กษณะ ค อ 1.แรงจ งใจระด บต น หร อแรงจ งใจปฐมภ ม เก ดข นตามล กษณะทางการสร ระ เช น ความ ห ว ความร อน ฯลฯ แรงจ งใจแบบน เป นส งท เด กท กคนจะขาดไม ได ถ าอย ในภาวะท ขาด แรงจ งใจน ม กม การเจ บป วยหร อตายได เช น เม อหนาว ต องสวมใส เส อผ าให ร างกายอบอ น 2.แรงจ งใจระด บส งหร อแรงจ งใจท ต ยภ ม เป นแรงจ งใจท เก ดข นเพ อพ ฒนาศ กยภาพของ ตนท ม อย ม การพ ฒนาจนถ งข นส งส ด แรงจ งใจน จะเก ดข นได ต องผ านข นของแรงจ งใจระด บ ต นก อนเสมอ และจ าเป นต องม การเร ยนร เพ ออย รอดในส งคม เช น อยากม ช อเส ยงเก ยรต ยศ ในส งคมหร ออยากม ต าแหน งหน าท การงานในระด บบร หาร ล กษณะของความต องการ เด กม ความต องการแตกต างก น ข นอย ก บว ยและล กษณะ ประสบการณ ของแต ละคน ด งน อาย เด ก ความต องการทางร างกาย ความต องการทางจ ตใจและส งคม ก อน 5 ป 1.การพ ฒนากล ามเน อของร างกาย โดยเฉพาะแขน ไหล ล าต ว ขา ฝ าเท า ด วย การเล นห อยโหน ข จ กรยาน เล นเคร องเล น สนาม การว ง 1.ความร ก ความอบอ นจากครอบคร ว 2.การเล นสน กสนานร าเร งร วมก บเพ อน 3.เข าร วมท าก จกรรมต างๆให ประสบ ความส าเร จ 2.นอนหล บว นละ ช วโมง 3.ต องการฝ กท กษะท จ าเป นของช ว ต โดยเฉพาะการก น การนอน การข บถ าย 5-7 ป 1.เคล อนไหวร างกายด วยการออกก าล งกาย 2.เล นเพ อพ ฒนากล ามเน อของร างกายท ก ส วน เช นกระโดด ข จ กรยาน 3.นอนหล บว นละ 11 ช วโมง 1.ต องการให เพ อนสนใจตนเอง 2.ต องการและร จ กเร ยกร องส ทธ ของตน 3.ต องการได ร บการฝ กล กษณะน ส ยท ถ กต อง เช น ว ธ การร บประทานอาหารท ถ กต อง ซ งเป นท ยอมร บในส งคม

17 17 ล าด บข นความต องการของมน ษย ตามแนวค ดของมาสโลว มาสโลว ( Abraham Maslow: )เสนอ ทฤษฎ แรงจ งใจเร อง ความต องการของมน ษย (Maslow s Hirarchy of Needs) โดยม ความเช อว า ความต องการของ มน ษย เป นส งท เก ดข นตามธรรมชาต และเป นไปอย างม ข นตอน ความต องการของมน ษย เป นส งท เก ดข นอย างไม ม ขอบเขต และม ความซ บซ อนเพ มมากข นตามล าด บ 1)ความต องการทางด านร างกาย (Physiological Needs)เป นความต องการท มน ษย จะขาดไม ได เลย เป นความต องการข นพ นฐานท ขาดไม ได เพ อสนองความอย รอดของคนเรา เพ อให สามารถด ารงช ว ตอย ได เป นความต องการทางสร ระ ได แก ความต องการน า อาหาร อากาศ และอ ณหภ ม ท เหมาะสมก บร างกาย เป นต น 2)ความต องการความม นคงและปลอดภ ย (Safety and Security Needs)เป นความ ต องการเพ อให ตนเองม ความม นคง ปลอดภ ย และไม ต องการเผช ญก บอ นตราย ด งน นความ ต องการระด บน จ งจ งใจให คนเราหล กเล ยงความเจ บปวดและอ นตราย โดยแสวงหาแหล งท อย อาศ ยท ปลอดภ ย แสวงหางานท ม นคงและหาว ธ การป องก นตนเองให ปราศจากโรคและ อ นตรายต างๆ ข นท 1และ2 จ ดเป นความต องการเบ องต นของร างกาย 3)ความต องการความร กและความเป นเจ าของ (Love and Belonging Needs)เป น ความต องการได ร บความร กและร ส กอยากเป นเจ าของด วยการสร างส มพ นธภาพก บผ อ น 4)ความต องการได ร บการยกย องน บถ อ (Self-Esteem Needs)ม 2 ล กษณะ ค อ การน บถ อยกย องตนเอง และการน บถ อยกย องจากผ อ น เป นความต องการม ช อเส ยง

18 18 เก ยรต ยศ ต องการได ร บความสนใจ ได ร บการยอมร บ การยกย องจากผ อ น ซ งม การยกย อง น บถ อต องเป นแบบท ม ความจร งใจ จะท าให ม ความภาคภ ม ใจมากกว าแบบเสแสร ง 5)ความต องการพ ฒนาศ กยภาพของตนให พ ฒนาส งส ด (Self-Actualization Needs)เป นความต องการข นส งส ด ค อ ความต องการท จะเข าใจตนเองอย างแท จร งและ พ ฒนาตนเองไปจนถ งข นส งส ด ซ งแตกต างก นตามศ กยภาพ สมรรถภาพ ความพอใจและ ความต องการแต ละบ คคล ว ธ การสร างแรงจ งใจ ควรค าน งถ งส งเหล าน 1.อาย พฤต กรรมของเด กแรกเก ด เป นพฤต กรรมท เก ดจาก แรงจ งใจปฐมภ ม ท ไม ม ความสล บซ บซ อน เพราะม การแสดง ออกไปตามท ตนต องการ แต เม ออาย มากข นความต องการจะม ความซ บซ อนมากย งข น เช น ในว ยเด กอ อน เม อห วจะด ดนมใน อ อมแขนมารดา เม อโตข นต องการร บประทานอาหาร โดย ค าน งถ งรสชาต อาหาร สถานท หร อบรรยากาศด วย 2.การสร างส งเร า ควรสร างส งเร าเพ อจ งใจเด กให เก ดความ สนใจ เร ยนร ในส งท ด และถ กต องเสมอ ว ธ สร างแรงจ งใจอาจใช เกม ร ปภาพ การสาธ ต การจ ดโครงการต างๆให ก บเด ก 3.การต งเป าหมาย ควรสน บสน นให เด กม การต งเป าหมายในช ว ต หร อต งเป าหมายเพ อ กระท าส งต างๆ ส งท เป นเป าหมายจะเป นแรงกระต นให เด กม ความต งใจ สนใจในการท า ก จกรรมเพ อให บรรล เป าหมายท ได ต งไว การต งเป าหมายเก ดได 2 ล กษณะ ค อ 1)เป าหมายระยะไกล( Remote Goal)เป นการต งเป าหมายในอนาคต ซ งการ ต งเป าหมายระยะไกลจะไม เก ดข นในเด กเล ก หร อเด กท ม ว ฒ ภาวะทางสมองน อย ต วอย าง

19 เป าหมายระยะไกล เช น การเร ยนจบระด บปร ญญาตร แต การต งเป าหมายแบบน อาจไม ประสบความส าเร จก ได เพราะอ ปสรรคข ดขวาง เช น การสอบไม ผ าน 19 2)เป าหมายย อย( Multiple Goal) เป นการต งเป าหมายท อาจจะเก ดข นได บ อยคร ง และประสบความส าเร จได ง าย เช น การเร ยนจบระด บปร ญญาตร ต องสอบผ านในแต ละว ชา ท าให ต องขย นหม นเพ ยร และการท าเป าหมายย อยให ส าเร จ เพ อช วยสน บสน นให เป าหมาย ระยะไกลให ส าเร จ 4.การต งระด บความปรารถนาในการเร ยน ข นอย ก บว ฒนธรรม ประเพณ สภาพส งคม การประสบผลส าเร จในอด ต เพราะถ าประสบผลส าเร จในด านใดจะม นใจในการท าก จกรรม ด านน นต อไป 5.การแข งข น ล กษณะการแข งข นม 2 แบบ 1)การแข งข นท เก ดจากพล งภายในร างกายของ ตนเอง เด กจะเปร ยบเท ยบผลและความก าวหน าใน การท าก จกรรมจากการกระท าของตนเอง 2)การแข งข นเพ อต องการเอาชนะผ อ น เด ก เปร ยบเท ยบผลและความก าวหน าในการท าก จกรรม ของตนก บก จกรรมของผ อ น ป ญหาท อาจเก ดข นเก ยวก บการสร างแรงจ งใจในการเร ยนของเด ก เน องจากผ ใหญ เช น คร หร อผ ปกครองขาดความร ในการสร างพฤต กรรมของเด ก ซ งควรเพ มความร เหล าน 1.เข าใจในธรรมชาต และล กษณะความต องการของเด กแต ละว ย 2.เข าใจในความแตกต างของเด กแต ละคนว า ท กคนต องม ความสามารถแตกต างก น

20 20 3.ต องแจ งผลการกระท าของเด ก ให เด กได ทราบผลการเร ยนของตนเองเป นระยะๆเพ อ จะได พ ฒนา ปร บปร ง และแก ไขเปล ยนแปลงต อไป 4.ต องสร างให เด กม ความร ส กว า ได ร บความย ต ธรรมจากคร และผ ใหญ อย างเท าเท ยม 5.การสร างแรงจ งใจ ควรค าน งถ งความแตกต างทางด านส งคมแต ละแห งด วย การเร ยนร ทางด านภาษา ภาษา เป นล กษณะของเส ยงหร อก ร ยาอาการท สามารถท าความเข าใจก บผ อ นได ต อง อาศ ยความสามารถทางสมอง เพราะผ ท จะส อภาษาออกมา การพ ด การเข ยน และท าทาง ต องม ความค ด ความเข าใจในส งท ต องการจะส อสาร จ งจะสามารถส อความหมายออกมาได ร ปแบบของพ ฒนาการทางด านภาษา 1.การร องไห เส ยงร องไห เป นเส ยงแรกท เด กเปล งออกมา โดยม การเคล อนไหวร มฝ ปาก ล น และขากรรไกร เส ยงของเด กใน ระยะแรกจะไม ม เฉพาะเส ยงร องอย างเด ยว แต จะม เส ยงในล าคอ และเส ยงเล กแหลมด วย เด กจะร องไห เม อห ว ท าเป ยก หนาว หร อไม พอใจ เด กท ใช เวลาส วนใหญ ในการร องไห จะไม ได ย นเส ยง ผ อ นและเส ยงตนเอง จะท าให ม พ ฒนาการทางภาษาล าช า 2.การท าเส ยงอ อแอ เม อเร มเด อนท 2 เด กจะส งเส ยงครางในล าคอ โดยส วนใหญ จะเป น เส ยงสระ เช น สระเอ อ และม เส ยงพย ญชนะ เช น ม น ป บ เด กจะส งเส ยงอ อแอ เม อม คนเด น มาใกล ขณะอาบน า เม อผ ใหญ ใช ม อส มผ สเด ก หร อเด กอย ตามล าพ ง ในช วงน ถ าเด กป วย พ ฒนาการทางภาษาจะหย ดชะง ก ผ ใหญ ควรเล ยนเส ยงเด ก ค ยก บเด ก และปล อยให เด กม โอกาสเปล งเส ยงตามล าพ ง

21 21 เด อนท 3 เด กสามารถเปล งเส ยง ฟ งคล ายเส ยงนกพ ราบและเส ยงอมน า จะเปล งเส ยง โต ตอบก บผ อ นหร อเปล งเส ยงด งข นลอยๆตามล าพ ง เส ยงร องไห เร มม ความหมาย ผ ใกล ช ด จะแยกแยะได ว า เส ยงร องไห แบบไหนเด กห ว ปวดท อง หร อท าสกปรก เด อนท 4 เด กจะร จ กย ม ห นหน าไปทางเส ยงท ได ย น ชอบเอาน วใส ปาก เปล งเส ยงย ดเส ยง ยาวข น เม อชอบใจจะส งเส ยงร องแหลมๆ ท าเส ยงเอ ก-อ ากในล าคอได เด อนท 5 เม อเด กต นนอนในตอนกลางว น จะสามารถเล นตามล าพ งได คร หน ง แล วจะ เร ยกร องความสนใจด วยการร องไห สามารถท าเส ยงอ อ -อาในล าคอ เร มส ารวจน วม อ คว า ส งของและน าเข าปาก สามารถท าเส ยงแหลมๆ เอ ก-อ ากแสดงความด ใจ เด อนท 6 ภาษาของเด กม การพ ฒนามากข น สามารถโต ตอบก บผ ใหญ แสดงความผ กพ นก บ แม ซ งเป นผ ท ค นเคยท ส ด เส ยงในล าคอแบบนกพ ราบเปล ยนเป นเส ยงค ยอ อแอ เช น มามา 3.การเล นเส ยง เม อย างเข าเด อนท 6-12 หร อบางราย 4 เด อนก เล นเส ยงได ถ าเด ก สามารถคว าส งของได จะใช เส ยงเร ยกร องความสนใจ บางคร งจะมองและเปล งเส ยงพร อมก น อาจเป นค าสองพยางค เช น มามา ปาปา ช วงน เด กจะฟ งเส ยงรอบต วและสามารถห นไปหา เส ยงท ค นเคยได ด เด อนท 7 บางรายเปล งเส ยงเป นค าได ฟ นซ แรกเร มงอก ท า ให เด กร าคาญและชอบแทะก ด พ ฒนาการทางภาษาด ข น เร อยๆ การก ดแทะ ช วยฝ กร มฝ ปาก ล น และม การ เคล อนไหวขากรรไกร เด อนท 8-9 เด กล ก น ง คลานเองได ชอบส ารวจ ถ าถ กแย ง ของจะท าเส ยงไม พอใจหร อร องไห ถ าอารมณ ด จะห วเราะ เอ ก-อ าก แสดงความสน กสนานร าเร งเต มท เร มเปล งเส ยงเป นค าๆได เช น หม าๆ จ ะจ า

22 เด อนท เด กพยายามห ดทรงต ว ล กข นย น เร มเข าใจค าพ ด เร มพ ดค าว า พ อ แม ร จ กภาษา เช น ส งให หย บของ ตบม อ หร อท าท าทางตาม 4.การเร มพ ด 22 อาย ป เปล ยนจากค าพ ดโดดๆมาเป นประโยคส นๆ ล กษณะการพ ดซ าๆและท องจ าจน 22 ต ดปาก เป นการพ ดแบบ นกแก ว นกข นทอง เม อได ย นค าพ ดส นๆม กพ ดตามท นท ภาษาท ใช จะม ค าและความหมายเฉพาะ เข าใจก นเฉพาะผ ใกล ช ดเท าน น บางคร งอาจ ล อเล ยนค าพ ดแม แบบถอยหล ง อาย 18 เด อน ควรร ค าอย างน อย 10 ค า อาย 2 ป ควรพ ดได เป นประโยคท ม 3 ค า อาย 2-3 ป เด กสามารถบ งค บล น ร มฝ ปาก ขากรรไกรได การ ออกเส ยง น าเส ยง การวางโครงสร างประโยคท าได ด ว ยน เด กเร ม ค ด ม ความฝ นและจ นตนาการ ม ความสงส ย ร จ กเปร ยบเท ยบ ช างจดช างจ า ท าให เด กร จ กซ กถาม ม ค าถามว า ท าไม ก บ ผ ใหญ เสมอ และบางคร งจะสามารถสร างหร อเล าเร องแปลกๆใหม ๆเก นความจร งได อาย 3-5 ป ล กษณะการใช ภาษาด ข นตามล าด บ เร มจากประโยคส นๆและเป นประโยคท ยาวข น และเร ยงตามล าด บประโยคได อย างถ กต อง ไม ส บสน อาย 6 ป ไปแล วเด กจะสามารถส อความหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถส อสาร ความร ส กน กค ดไปย งผ อ นได อย างถ กต อง เหมาะสมมากท ส ด

23 ล กษณะของการใช ภาษา 23 เด กท กคนไม ว าจะเป นเช อชาต ใด ศาสนาใด ท องถ นใด จะม ล กษณะของการใช ภาษา ท เหม อนก น จ าแนกเป น 2 ล กษณะ 1.ภาษาท ย ดตนเองเป นศ นย กลาง (Egocentrism)เป นการใช ภาษาตรง( Direct) ม ล กษณะ เด น ค อ เด กจะพ ดออกมาโดยไม สนใจว า ใครจะฟ งหร อไม เด กจะพ ดมาตามความค ดและ ความร ส กของเด ก ก.การพ ดซ า( Repetition)เป นการใช ค าบางค าท พ ดข นมา ลอยๆเด กจะไม สนใจว าพ ดก บใคร ใครฟ ง เป นการพ ดท ไม ร เร อง พ ดเพ อความสน กสนาน ไม ม ล กษณะทางด านส งคมมา เก ยวข อง เช น น น น น น น ข.การพ ดคนเด ยว( monologue)ขณะอย ตามล าพ ง เด กได ม การพ ดออกเส ยงด ง อาจจะเป นเร องของเหต การณ และสถานการณ ต างๆอย างเป นเร องเป น ราว ไม สนใจว าใครจะฟ ง ค.การพ ดเล ยนแบบบ คคล( Collective monologue)การพ ดเล ยนแบบผ อ นโดย ปราศจากการเข าใจในความหมาย เช น แม พ ด ประเด ยวเถอะ แม จะต ล กนะ เด กจะพ ด เล ยนแบบท นท ประเด ยวเถอะ ล กจะต แม นะ 2.ภาษาท เป นการส อสารทางส งคม(Socialized Language)เป นการแสดงออกเพ อส อสารให คนอ นทราบ ภาษาท เป นการส อสารทางส งคม แสดงออกได หลายล กษณะ ค อ ก.การแสดงความค ดเห น ความร ส กของตนให คนอ นทราบ บางคร งอาจม การ แสดงออกโดยการโต แย ง การแสดงความค ดเห น พร อมท จะแสดงการว พากษ ว จารณ การ กระท าของผ อ นตามท ตนได ประสบมาให ผ อ นได ร บร

24 24 ข.การแสดงออกโดยการใช ค าส ง ขอร อง ข มข เพ อให คนอ นมาเล น สนใจตนเอง ซ ง เป นการแสดงออกเฉพาะเจาะจงไปในบ คคลท ตนปรารถนา 3.ป ญหาท เก ยวข องก บการพ ด ม สาเหต มาจาก ค.การต งค าถาม เด กจะม ค าถามเก ดข นตลอดเวลา อาย ประมาณ 6-7ป เด กจะม ค าถามท นท ถ าค าอธ บายน น จบลง ค าถามของเด กม กจะเก ดข นโดยอ ตโนม ต ง.การตอบค าถาม เด กพยายามหาค าตอบในส งท เด ก สงส ย ค าตอบข นอย ก บสต ป ญญาของเด ก ความบกพร องของอว ยวะร างกาย โครงสร างของอว ยวะผ ดปกต ระบบประสาทผ ดปกต ประสาทห พ การ และระด บสต ป ญญาไม ด ประเภทของบ คคลท ม ความผ ดปกต ทางการพ ด ก.พ ดช า ข.พ ดไม ช ด ค.เส ยงผ ดปกต ง.พ ดต ดอ าง จ.การพ ดท ม ความผ ดปกต อ นเน องมาจากพยาธ สภาพทางสมอง

การส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพบ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร สมาธ ส น และออท ซ ม ว นจ นทร ท 28 ส งหาคม 2549 เวลา 08.00-16.

การส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพบ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร สมาธ ส น และออท ซ ม ว นจ นทร ท 28 ส งหาคม 2549 เวลา 08.00-16. การส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพบ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร สมาธ ส น และออท ซ ม ว นจ นทร ท 28 ส งหาคม 2549 เวลา 08.00-16.00 น. ห องบอลร ม AB โรงแรมมารวยการ เดน กร งเทพมหานคร กล าวเป ดการส มมนาโดย

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยคร งน ผ ว จ ยม งศ กษาเร องความพ งพอใจของผ ใช บร การท ม ต อการให บร การของพน กงาน ท าอากาศยานตร ง โดยทาการศ กษาหล กการ แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ด งน

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย

ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย จ กรพงศ ส วรรณร ศม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 3 ก ค าน า ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย จ ดพ มพ คร งแรกโดยใช ช อว าค ม อการจ ดก จกรรม สร

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

แรงจ งใจ บทท 9 ความหมายและความส าค ญของแรงจ งใจ

แรงจ งใจ บทท 9 ความหมายและความส าค ญของแรงจ งใจ บทท 9 แรงจ งใจ ความหมายและความส าค ญของแรงจ งใจ แรงจ งใจ(Motive) หมายถ ง สภาวะท เป นแรงกระต นหร อเป นกระบวนการท สร างและ กระต น/ผล กด นให บ คคลเก ดพฤต กรรมหร อแสดงพฤต กรรมออกมา ท งท เป นพฤต กรรมโดย ส ญชาตญาณและพฤต

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมสำหร บพ อแม เด กอาย 0 5 ป

ค ม อการจ ดก จกรรมสำหร บพ อแม เด กอาย 0 5 ป ค ม อการจ ดก จกรรมสำหร บพ อแม เด กอาย 0 5 ป เลขมาตรฐานสากลประจำหน งส อ 978-974-296-684-3 รวบรวมข อม ลและเร ยบเร ยงโดย น รม ย ค มร กษา อ จจ มา ศ ร พ บ ลย ผล บรรณาธ การ : วน ดา ชน นทย ทธวงศ พ มพ คร งท 1

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

การจ ดก จกรรมโฮมร ม ก าหนดห วข อ

การจ ดก จกรรมโฮมร ม ก าหนดห วข อ ส วนท ๔ แนวทางการปฏ บ ต งานเพ อเสร มสร างความเข มแข ง การจ ดก จกรรมโฮมร ม คร -น กเร ยนค นเคย สร างท กษะช ว ต พ ฒนาศ กยภาพ ป องก น/แก ไขป ญหา ก าหนดห วข อ ก าหนดว ตถ ประสงค นโยบายโรงเร ยน ระด บช นก าหนด

More information

ความหมายความสาค ญของการเร ยนร น กจ ตว ทยาหลายท านให ความหมายของการเร ยนร ไว เช น

ความหมายความสาค ญของการเร ยนร น กจ ตว ทยาหลายท านให ความหมายของการเร ยนร ไว เช น ความหมาย ความส าค ญของการเร ยนร หล กการจ ดการเร ยนร ความหมายความสาค ญของการเร ยนร น กจ ตว ทยาหลายท านให ความหมายของการเร ยนร ไว เช น ค มเบ ล ( Kimble, 1964 ) "การเร ยนร เป นการเปล ยนแปลงค อนข างถาวรในพฤต

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

บทท คำาอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

บทท คำาอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม บทท คำาอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม 7 บทท คำาอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ม แนวค ดและหล กการในการประเม นค ณภาพภายนอกตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต โดยม งเน

More information

บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นวลจ ตต เชาวก รต พงศ ดร.เบญจล กษณ น าฟ า นางช ดเจน ไทยแท ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน)

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) นายแพทย ส ร ยเดว ทร ปาต และคณะ แผนงานส ขภาวะเด กและเยาวชน สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1 คานา เราท กคนเก ดมาม ต

More information

G E H 2 2 0 1 (ค) คานา

G E H 2 2 0 1 (ค) คานา ปกหน า G E H 2 2 0 1 (ข) G E H 2 2 0 1 (ข) G E H 2 2 0 1 (ค) คานา สม ดบ นท กเล มน เป นค ม อการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา GEH2201 การพ ฒนาตน ซ งทาง ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯได จ ดท าข นด วยม ว ตถ ประสงค เพ

More information

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ป จจ บ นส งคมไทยม กระแสการเปล ยนแปลงด านต างๆ เก ดข นอย างรวดเร วมากจนส งผลให เก ด ว กฤต การณ หลายร ปแบบข นในส งคมท งทางด านเศรษฐก จส งคม การเม อง ว ฒนธรรมและส งแวดล

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน การท คร จะจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ผ เร ยนม ส วนร วมน น ก จกรรมน นจะต องม ล กษณะท ช วยให ผ เร ยนม ส วนร วมอย าง active ค อช วยให ผ เร ยนร ส กม ความกระต อร อร นต นต ว ม ความจดจ

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557

ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557 1 ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557 คาช แจง : ศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค. ) สามารถเล อกจ ดก จกรรม จากกรอบก จกรรม ท ส าน กงานก จการสตร และสถาบ

More information

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บการศ กษาปฐมว ย (๒-๕ ป ) ช อสถานศ กษา... เลขท...แขวง/ตาบล... เขต/อาเภอ...จ งหว ด... ส งก ดหร อหน วยงานท ม หน าท กาก บด แลสถานศ

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

การศ กษาว จ ย ป จจ ยเส ยงท ม ผลต อพฤต กรรมเบ ยงเบนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต น กรณ ศ กษา จ งหว ดนครนายก โดย ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครนายก

การศ กษาว จ ย ป จจ ยเส ยงท ม ผลต อพฤต กรรมเบ ยงเบนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต น กรณ ศ กษา จ งหว ดนครนายก โดย ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครนายก การศ กษาว จ ย ป จจ ยเส ยงท ม ผลต อพฤต กรรมเบ ยงเบนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต น กรณ ศ กษา จ งหว ดนครนายก โดย ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครนายก ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครนายก ศาลากลางจ งหว ดนครนายก อ าเภอเม

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาความพ งพอใจในการใช บร การอาคารสถานท เพ อการก ฬาและน นทนาการของ น ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยนเรศวร ได แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อก าหนด เป นแนวทางในการว

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

การบร หารจ ดการในช นเร ยน

การบร หารจ ดการในช นเร ยน การบร หารจ ดการในช นเร ยน นางสาวจ ราวรรณ ส พรรณ และคณะ คณะคร ศาสตร โปรแกรมว ชาภาษาไทย ช นป ท 2 หม เร ยนท 1 รายงานน เป นส วนหน งของว ชา 106402 การบร หารจ ดการทางการศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 มหาว

More information

รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ

รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ โดย สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ก มภาพ นธ 2006 ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ

More information