บทท 2 พ ฒนาการทางด านการเร ยนร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 พ ฒนาการทางด านการเร ยนร"

Transcription

1 บทท 2 พ ฒนาการทางด านการเร ยนร เด กปฐมว ย ม ความจ าเป นจะต องได ร บการเร ยนร และม ประสบการณ ท ด เพราะถ อเป น ว ยท เป นพ นฐานในการพ ฒนาการด านต างๆ ท งทางร างกาย อารมณ ส งคมและสต ป ญญา ซ งพ ฒนาการทางด านการเร ยนร น น เก ดมาจากการได ร บประสบการณ เพ มมากข น ท งจาก การวางเง อนไข การเก ดแรงจ งใจ และความสามารถในการใช ภาษาได อย างเหมาะสม ค ณล กษณะท เก ยวข องก บการเร ยนร การท เด กจะเร ยนร ได ด ในการด ารงช ว ตน น ข นอย ก บองค ประกอบต างๆท ม ผลต อการ เร ยนร ล กษณะและว ธ เร ยนร ของเด กแต ละคน ความหมายของการเร ยนร น กจ ตว ทยาและน กการศ กษาได ให ความหมายของการ เร ยนร ไว ด งน อ. แอล. ธอร นไดก ( E.L Thorndike,1967)กล าวว า การเร ยนร ค อ การเช อมโยงระหว างส งเร าก บปฏ ก ร ยา ตอบสนอง เจ. พ เดอ เคกโค( J. P. De Cecco, 1968)กล าวว า การเร ยนร ค อ การเปล ยนแปลงพฤต กรรมค อนข างถาวร ซ งเป นผลจากประสบการณ ท ได ร บ ก บการเสร มแรง ก นยา ส วรรณแสง( 2540) ให ค าจ าก ดความไว ว า การเร ยนร ค อ กระบวนการท ง ประสบการณ ทางตรงและประสบการณ ทางอ อม กระท าให อ นทร ย เก ดการเปล ยนแปลง

2 2 พฤต กรรมท ค อนข างถาวร แต ไม รวมถ งการเปล ยนแปลงพฤต กรรมอ นเน องมาจากเหต อ นๆ เช น ว ฒ ภาวะ ความเจ บป วย ฤทธ ยา หร อสารเคม ส ชา จ นทร เอม( 2542) อธ บายว า การเร ยนร ค อ กระบวนการเจร ญงอกงามของ อ นทร ย หร อพ ฒนาการของอ นทร ย ท าให อ นทร ย สามารถแก ไขป ญหาต างๆได ด ข น หร อ ปร บต วเข าก บสถานการณ ใหม ๆได เป นอย างด ส รางค โค วตระก ล( 2544) การเร ยนร หมายถ ง การเปล ยนพฤต กรรม ซ งเป นผล เน องมาจากประสบการณ ท คนเราม ปฏ ส มพ นธ ก บส งแวดล อม สร ปได ว า การเร ยนร หมายถ ง กระบวนการของ การเปล ยนแปลงพฤต กรรมท เป นผลมาจากการ จ ดสถานการณ หร อประสบการณ และเม อได ร บ การฝ กฝนและฝ กห ดจนเก ดความช านาญแล วจะ ส งผลท าให เก ดเป นพฤต กรรมท ค อนข างถาวรข น ท งน พฤต กรรมเหล าน นต องไม เก ดจาก ส ญชาตญาณ ว ฒ ภาวะ โรคภ ยไข เจ บ หร อเป นผล มาจากการใช ยาท งหลาย การเร ยนร อย างม แบบแผนหร อไม ม แบบแผนก ได เด กท กคนจ งควรต องม การ เร ยนร เพ อให ตนเองสามารถปร บต วให เข าก บส งแวดล อมหร อสถานการณ ใหม ๆ ด วยการ ฝ กฝนทางด านความน กค ด สร างเสร มประสบการณ ท ได ร บจากการกระท า การได มองเห น การได ย นเส ยง และการได ส มผ ส

3 ส งส าค ญท เก ยวก บการเร ยนร 1.การเร ยนร เป นการเปล ยนแปลงพฤต กรรมท ค อนข างถาวร 3 2.การเปล ยนแปลงพฤต กรรมท เก ดจากสาเหต อ น ได แก พฤต กรรมท เก ดจากว ฒ ภาวะ(Maturation) เช น การเปล ยนจากน ง คลาน ย น และเด น พฤต กรรมท เก ดจากความ พ การ ความเคยช น และพฤต กรรมท เก ดจากปฏ ก ร ยาสะท อน( Reflex action)จะเป น พฤต กรรมท ม ล กษณะถาวรก ตามแต ไม จ ดว าเป นการเร ยนร 3.พฤต กรรมท เปล ยนแปลงเพ ยงช วคราว เน องจากร างกายเก ดความเหน อยล า เม อยล า ความเจ บป วย หร อได ร บการกระต นจากฤทธ ยา ส งเสพต ด แอลกอฮอล รวมท งสารเคม บาง ประเภท พฤต กรรมท งหลายเหล าน ไม จ ดว าเป น การเร ยนร 4.พฤต กรรมท เก ดจากการเร ยนร จากท าไม ได มาเป นท าได หร อท าได ด ข นเร อยๆ เช น เปล ยนจากใช คอมพ วเตอร ไม เป น มาเป นใช งานได หร อใช งานคล อง และช านาญข น 5.การเร ยนร เป นกระบวนการของการเปล ยนแปลง ซ งน กจ ตว ทยาเช อว า ก อนจะเก ด พฤต กรรมการเร ยนร ใดๆข นได น น จะต องผ านกระบวนการของการเร ยนร ท ครบถ วนท ก ข นตอนเส ยก อน 6.พฤต กรรมท เก ดจากว ฒ ภาวะ( Maturation) จะเป นจ ดว า เป นพฤต กรรมท เก ดจาก การเร ยนร แต พฤต กรรมท เก ดจากการเร ยนร ก จ าเป นต องอาศ ยว ฒ ภาวะเป นพ นฐาน เช น การท เด กจะเก ดการเร ยนร ในการเข ยนหน งส อได น น เด กจ าเป นจะต องม ว ฒ ภาวะทาง ร างกายและสต ป ญญาในระด บท เหมาะสมเส ยก อน

4 7.แต ละคนจะม การเร ยนร ท แตกต างก น ข นอย ก บป จจ ยส วนต วของแต ละบ คคล รวมท งประสบการณ ท แต ละบ คคลได ร บประกอบด วย 4 8.การเร ยนร จะเก ดข นได อย างรวดเร วและบ งเก ดผลด ได ถ าส งท จะเร ยนร ม ความหมายและส าค ญต อบ คคล รวมท งม เป าหมายและม ความต องการท จะเร ยนร ในส งน น 9.การเร ยนร จะเก ดข นได ท งด านบวกและด านลบ ไม จ าเป นต องเป นท ศทางท ด เสมอ 10.การเร ยนร เก ดข นได จากการได ร บประสบการณ ท งทางตรงและทางอ อม ท ง เป นไปโดยความต งใจและเหต บ งเอ ญก ตาม แนวค ดเก ยวก บการเร ยนร ม รากฐานมาจากกล มต างๆทางจ ตว ทยาด งน กล มโครงสร างของจ ต ผ น ากล ม : ว ลเฮล ม ว นท แนวความค ดกล มน เช อว า พฤต กรรมมน ษย เก ดจากการท างานของ โครงสร างทางจ ตของแต ละคนมาเช อมโยงก บประสบการณ ของ จ ตส าน ก ซ งเป นส งท เราร ต ว แต ละคนจะม ประสบการณ ท แตกต าง ก น ว ธ การแสดงออกถ งโครงสร างจ ตของแต ละบ คคลน น ม การ แสดงออกโดยการบ งบอกถ งการร ส กส มผ ส ความร ส ก ความน กค ด ความร ส กชอบ ความร ก และความผ กพ นท แตกต างก นไป กล มหน าท ของจ ต ผ น ากล ม : ว ลเล ยม เจมส แนวความค ด ของกล มน เช อว า พฤต กรรมเก ดข นเพราะสภาพทางจ ตม การท างาน ส มพ นธ ก นอย างสมด ลก บสภาพทางร างกาย พฤต กรรมท เก ดข นจะ เป นผลของการค ด ซ งเป นการท างานของจ ต โดยม การสร าง แรงจ งใจ ใช สภาพของประสาทส มผ ส อาศ ยส งเร าและการ ตอบสนอง

5 5 กล มพฤต กรรมน ยม ผ น ากล ม : จอห น บ. ว ตส น แนวความค ดของ กล มน เช อว า พฤต กรรมเก ดข นเพราะร างกายได ร บส งเร าและม การ ตอบสนอง ส งเร าจะท าให การตอบสนองเป นแบบใดน น ข นอย ก บ ส งแวดล อม การเสร มแรง แรงข บ และการวางเง อนไข กล มจ ตว เคราะห ผ น ากล ม : ซ กม นด ฟรอยด แนวความค ดของ กล มน เช อว า พฤต กรรมเก ดข นเป นผลมาจากการท างานของจ ตไร ส าน กโดยเฉพาะเร องของส ญชาตญาณทางเพศและความก าวร าว ซ ง ความก าวร าวม 2 แบบ ค อ ความก าวร าวตนเองและก าวร าวต อผ อ น ในบางคร งพฤต กรรมท เก ดข นเป นเพราะการใช กลไกป องก นตนเอง กล มจ ตว ทยาเกสต ลท ผ น ากล ม : แมกซ เวอร ไธเมอร แนวความค ดของกล มน เช อว า พฤต กรรมเก ดข นจากการร บร ว า ส วนรวมม ความส าค ญย งกว าผลรวมของส วนย อย และส วนย อยท กๆ ส วนเป นส วนประกอบท ส าค ญของส วนรวม และจะต องม การเร ยนร แบบหย งร หย งเห น ค อ ม การร บร สามารถใช ความสามารถทางด าน สต ป ญญา มองเห นความส มพ นธ ของส งท เร ยนได กล มมน ษยน ยม ผ น ากล ม : มาสโลว แนวความค ดของกล มน เช อใน เร องเอก ตบ คคลว า มน ษย จะม ความด และม ค ณค าในตนเอง ท กคนม ความต องการท จะม งไปส ความเข าใจในตนเอง เป นผ ท ม ความส าน ก ในตนเอง สามารถท จะเล อกแนวทางการด าเน นช ว ตเป นของตนเอง เป นผ ท ก าหนดต วเองว า ควรท าอะไร ม อ สระท จะเล อกในส งท ตน ต องการได

6 6 กล มป ญญาน ยม ผ น ากล ม : ฌอง เพ ยเจท แนวความค ดของกล มน เช อว า แนวความค ดหร อกระบวนการทางสมองของมน ษย เปร ยบเสม อนเคร องคอมพ วเตอร ท ม การท างานอย างสล บซ บซ อน สามารถจ ดกระท าข อม ลท เข ามาส สมองโดยการร บ ปร บเปล ยน เก บ และการน าข อม ลออกมาใช ท กคนม โครงสร างของความค ดและ พ นฐานของความร แตกต างก น ท าให การเล อกร บข อม ลและการเร ยนร ส งใหม ๆแตกต างก น ป จจ ยท ม ผลต อการเร ยนร ป จจ ยท ม ผลต อการเร ยนร ของเด ก ม หลายล กษณะ สามารถพ จารณาได ด งน 1.ต วของเด ก ต วของเด กจะม ผลต อการเร ยนร ในเร องต างๆเน องมาจาก พ นธ กรรม ล กษณะการถ ายทอดทางพ นธ กรรม เป นส งท ไม สามารถเปล ยนแปลง ได ส งท ถ ายทอดทางพ นธ กรรม เช น ส ตา ส ผ ว ส ผม การไม ม อ งเท า เป นต น ล กษณะทางร างกาย เช น ความสามารถของเด กท ได ร บมาต งแต แรกคลอด หร อส ง ท เด กได ร บการถ ายทอดมาจากพ นธ กรรม และความสามารถในการเร ยนร ของเด กแต ละคน แรงจ งใจ ในเด กแต ละคนม แรงจ งใจท ต างก น จะส งผลต อแรงข บ ความต องการ ความจ า และเป าหมายในช ว ต เด กท ปรารถนาอย างแรงกล าท จะเร ยน ย อมม แรงกระต นให เก ดพฤต กรรมได มาก ผลค อ สามารถเร ยนร ส งท ต องการได ง าย แรงจ งใจในการเร ยนร เก ดข นได ด วยสาเหต 2 ประการ ค อ 1.แรงจ งใจเน องมาจากต วเด ก เก ดจากความต องการและล กษณะน ส ยของเด กแต ละคน 2.แรงจ งใจเน องมาจากสถานการณ อ นมาบ บบ งค บให เด กเก ดการเร ยนร เช น การ ได ร บการเสร มแรง จะม ส วนช วยให เก ดพฤต กรรมได ง ายย งข น

7 7 ความสนใจ ความสนใจม ส วนช วยเด กเร ยนร ได อย างรวดเร ว ถ าเด กไม ม ความสนใจ ท จะเร ยน ผลค อ การเร ยนร น นอาจเก ดข นได ช า ล กษณะของความสนใจท ม ผลต อการเร ยนร ประกอบด วย 1.ความสนใจท เก ดจากความต องการ 2.ความสนใจท เก ดจากการประสบความส าเร จ 3.ความสนใจท เก ดจากพรสวรรค ความต งใจ เป นสภาพจ ตใจของเด ก ท ม ใจจดจ อต อการค ดหร อการกระท าก จกรรม ส งใดส งหน ง จนท าให ก จกรรมน นๆบรรล เป าหมายท ต องการ ความต งใจจ ดว าเป นแรงจ งใจ ชน ดหน งท ช วยให เด กท าพฤต กรรมตามท ใจปรารถนา ถ าเด กม ความต งใจจร งจะท าให งาน น นประสบผลส าเร จได พฤต กรรมของผ ท ม ความต งใจ จะแสดงออกด วยความสนใจ อยากร อยากเห น หร อม เจตนาท จะกระท าในพฤต กรรมน นๆ การส งเกตและการเล ยนแบบพฤต กรรมของผ อ น เก ดการเร ยนร ได ท งร ต วและไม ร ต ว เช น เด กแสดงความกล วเส ยงฟ าผ า โดยส งเกตและเล ยนแบบจากมารดา ซ งการส งเกต และการเล ยนแบบพฤต กรรมน นได ร บอ ทธ พลจากผ ใกล ช ดเด ก ผ ท เด กช นชมและผ ท ม ช อเส ยงในส งคม เป นต น ความสามารถในการจ า ส งท แสดงว าเด กจ าได ค อ เด กสามารถระล กถ งส งท เคยม ประสบการณ มาก อนได อ กคร งหน ง เร องท ม ความประท บใจท งทางบวกและทางลบ ก จะจ าได นาน การจ าม ส วนช วยให การเร ยนร ประสบความส าเร จได เร วข น ความสามารถทางด านสต ป ญญา เด กท ด อยความสามารถทางสต ป ญญาอาจ เร ยนร ช าหร อเร ยนร ไม ได เลย การฝ กให เด กม พฤต กรรมการเร ยนร ต องค าน งถ ง

8 8 ความสามารถทางสต ป ญญาของเด กเป นส าค ญ โดยปกต เด กท ม ระด บสต ป ญญาด จะจ าเร อง ต างๆได เร วแม ว าเร องท เร ยนจะยาก ในทางตรงก นข ามก บเด กท ด อยทางด านป ญญา จะ เร ยนร ส งต างๆด วยความยากล าบาก 2.สภาพแวดล อมภายนอกของผ เร ยน ประกอบด วย ล กษณะสภาพเศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อมท วไป รวมท งการศ กษาของบ ดา มารดา เป นประสบการณ ท เด กแต ละคนได ร บจากครอบคร ว ซ งเป นรากฐานให เด กม การ เร ยนร เพ อการพ ฒนาทางด านส งคมต อไป ล กษณะอ ปสรรคท มาข ดขวางการเร ยน 1.การย บย งการเร ยนร ใหม (Proactive Inhibition) การเร ยนร เด มหร อการเร ยนร ท ได ร บมาก อน ไปข ดขวางการเร ยนร ใหม 2.การย บย งการเร ยนร เก า(Retroactive) การเร ยนร เก าไปข ดขวางการเร ยนร เด ม ท าให ล มการเร ยนร มาก อน ล กษณะของส งท จะเร ยน ควรม ความยากง ายสมก บว ย น าสนใจ การน าเสนอ เน อหาต องน าสนใจ บางคร งส งท เร ยนอาจต องเร ยนท ละหน วย หร ออาจต องเร ยนท งหมด ถ า ส งท เร ยนม ป ญหาคล ายคล งก น ก จะสามารถเช อมโยงส งน นเข าหาก นเพ อแก ป ญหาได ง ายข น ว ธ เร ยน ม หลายว ธ การ 1.การเร ยนเป นรายบ คคลหร อการเร ยนเป นกล ม 2.การเร ยนโดยการฝ กรวดเด ยวก บฝ กเป นช วง

9 9 3.การเร ยนท ต องให ผ เร ยนร ถ งผลของการเร ยน 4.การลองผ ดลองถ ก 5.การกระท าซ าบ อยคร ง ล กษณะรางว ลและการลงโทษ รางว ล เป นเคร องล อใจและม ส วนช วยให เด กม แรงกระต นท จะพยายามท าส งต างๆ ให บรรล เป าหมายท ต องการ การให รางว ลอาจม ประโยชน ก บเด กท ประสบความส าเร จและ ได ร บรางว ล แต ในทางตรงก นข าม อาจสร างความค บข องใจให ก บเด กท ไม ประสบ ความส าเร จ การใช รางว ลเป นแรงเสร ม จ งควรใช ให เหมาะสมก บสถานการณ และต องให รางว ลท นท ท เด กได ท าพฤต กรรมน นๆส าเร จบรรล ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท ต องการ ในเร องการให รางว ล ได ม ผ เสนอแนะไว 1.รางว ลจะต องเพ มมากข นตามล าด บของความ พยายาม 2.เม อม รางว ล เด กม กจะม แนวโน มท จะท างานเพ อ รางว ลมากกว าเป าหมายท ต งไว 3.เม อรางว ลน นม จ านวนจ าก ด ประส ทธ ภาพในการ เร ยนจะลดลงอย างรวดเร ว 4.เด กท ได ร บค ายกย องชมเชย จะแสดงการตอบสนองท ด กว าเด กท ได ร บค าว พากษ ว จารณ นอกจากน ความส มพ นธ ท ด ระหว างเด กและผ ชมเชยม ผลต อการเร ยนของเด ก การลงโทษ เป นการกระท าท บ คคลหน งกระท าบางส งบางอย างให อ กคนหน งได ร บ ความเจ บปวดท งทางร างกายและจ ตใจ

10 10 ในเร องการลงโทษ ได ม ผ เสนอแนะไว ว า 1.การลงโทษเป นการป องก นให หย ดการกระท าในทางท ไม ถ กต องและไม เหมาะสม 2.การลงโทษจะท าให เก ดพฤต กรรมอ นข นมาแทนท 3.การลงโทษจะม อ ทธ พลในการก าหนดส งเร าและการตอบสนอง 4.ผลของการลงโทษท เด กแต ละคนได ร บ จะม ผลไม เหม อนก น กระบวนการและข นตอนในการเร ยนร จ งประกอบด วย การเตร ยมเด กให ม ความพร อม ย ดหล กพ นธ กรรม โดย ค าน งถ งความสามารถของเด ก พ จารณาจ ดเด น -จ ดด อยของ เด กและน าข อค นพบน มาใช ประโยชน ในการเร ยนของเด ก ผ สอนต องเตร ยมเน อหา อ ปกรณ และสถานท ให พร อม โดยเน อหาต องสอดคล องก บว ย เวลา สถานท และอ ปกรณ ใน การสอน ส อการสอนต องม ต วอย างของจร งหร อจ ดบรรยากาศในห องเร ยนให ม ความน าเร ยน การลงม อปฏ บ ต หร อการสอนจร ง การสอนควรใช เทคน คใหม ๆ ให ความส าค ญก บ เด ก เป ดโอกาสให เด กได แสดงความค ดเห น เร ยนให มากพอ การเร ยนท ม การฝ กมากพอจะท าให เด กเก ดท กษะ และม ความ เช ยวชาญในส งท เร ยนเป นอย างด การเร ยนร แบบวางเง อนไข 1.การวางเง อนไขแบบคลาสส ก( Classical Conditioning)ม ล กษณะส าค ญค อ เด ก ม ได ม ความพร อมท จะกระท าหร อเร ยนร แต ถ กส งเร ามากระต นให เก ดการเร ยนร ข นมา โดย

11 11 ปฏ ก ร ยาสะท อนตามธรรมชาต ท เก ดข นภายในต วบ คคล เช น น าลายไหลเป นหล กการของ พาฟลอฟ(Pavlov)และการแสดงออกทางอารมณ พ นฐานของมน ษย ตามหล กการของว ตส น 2.การวางเง อนไขแบบการกระท า( Operant Conditioning)ม ล กษณะส าค ญค อ ผ เร ยนจะเป นผ ท ม ความพร อมท จะเร ยน จ งท าให เก ดพฤต กรรมการตอบสนองได การวางเง อนไขแบบคลาสส กตามแนวค ดของจอห น บ. ว ตส น(Watson) ว ตส นเช อว า มน ษย เราม อาการตอบสนองบางอย างต ดต วมาแต ก าเน ด ค อ อารมณ พ นฐาน ประกอบด วย อารมณ ร ก อารมณ เด อดดาล(โกรธ) อารมณ กล ว มาเป น ต วเช อมโยงเข าก บส งเร าเพ อให เก ดการตอบสนองข น การทดลองม ข นใน ค.ศ โดยผ ทดลอง ว ตส น ร วมก บโรซาล เรย เนอร ผ ช วย ณ มหาว ทยาล ยจอห นส ฮอปก นส ท าการทดลองก บหน น อยอ ลเบ ร ต อาย 9 เด อน โดยได ร บ การทดสอบทางอารมณ เส นฐาน(baseline)ก อน เม อให ส มผ สก บกระต ายข าว หน ส น ข ล ง หน ากากท งท ม และไม ม ขน หน งส อพ มพ ท ถ กเผา ฯลฯ เป นช วงส นๆเป นคร งแรกอ ลเบ ร ตไม ได แสดงความกล ว ส งเหล าน จากน น อ ลเบ ร ตถ กน าไปไว บนโต ะกลางห อง และม การวางหน ทดลองส ขาวใกล ก บต วอ ลเบ ร ต และ อน ญาตให อ ลเบ ร ตเล นก บม นได เม อถ งจ ดน เด กไม แสดงความกล วต อหน ต อมาว ตส นและเรย เนอร ท าเส ยงด งด านหล งอ ลเบ ร ต โดยการต เหล กเส นด วยค อนเม อ ทารกส มผ สก บหน อ ลเบ ร ตตอบสนองต อเส ยงด วยการร องไห และแสดงความกล ว หล งการ จ บค ระหว างส งเร าท งสองหลายคร ง ผ ทดลองได น าเฉพาะหน มาให อ ลเบ ร ต แต คราวน เด ก ร ส กเป นท กข ท หน ปรากฏในห อง เขาร องไห ปล กหน จากหน และพยายามเคล อนท ออกห าง

12 12 หน ขาว(CS) เส ยงด ง(UCS) หน ขาว(CS)+ เส ยงด ง(UCS) หน ขาว(CS) อยากจ บเล น กล ว ร องไห กล ว ร องไห เพราะเส ยงด ง(UCR) กล ว ร องไห (CR)เน องจากได ร บการวางเง อนไข สร ป 1.การเสร มแรง(Reinforcement) การเสร มแรงในการทดลอง น เป นส งเร าท ไม ต องวางเง อนไข ค อ เส ยงด ง(UCS) เด กได ย น เส ยงก ตกใจกล ว ร องไห ต วส น เป นการตอบสนองแบบไม ต อง วางเง อนไข(UCR) ส งเสร มแรงจ ดเป นเสร มแรงทางลบ 2.การลบพฤต กรรม(Extinction) การกล วหน ขาวของเด ก ท า ได โดยงดส งเสร มแรง ค อ เส ยงด ง จ งต องชดเชยส งท ท าให เก ดความกล วด วยการให ก นอ ม นอนหล บ ม ความอบอ นในอ อมกอดของแม ในท ส ดความกล วจะถ กก าจ ดไป และเด กชาย สามารถเล นก บหน ขาวได อ กคร ง 3.การกล บฟ นค นของพฤต กรรม( Spontaneous Recovery) แม เด กสามารถเล นก บหน ขาว ได แล ว แต ซ กพ กเด กชายก อาจจะเก ดความกล วหน ขาว แม จะไม ได ย นเส ยงด งเลย 4.การตอบสนองต อส งเร าท ม ความคล ายคล งก น( Generalization)หน น อยอ ลเบ ร ต ม การ ตอบสนองต อว ตถ ท ม ขนป ย เช น ส น ขท ม ขนป ย เส อโค ตขนแมวน า และหน ากาก ซานตาคลอส แม ว าอ ลเบ ร ตจะม ได กล วท กอย างท ม ขน 5.ความสามารถในการแยกแยะความแตกต าง( Discrimination)เด กสามารถแยกแยะได และไม กล วหน อ นหร อล กษณะอ นท ม ความคล ายคล งก บหน ขาว

13 13 การวางเง อนไขแบบการกระท าตามแนวค ดของสก นเนอร (Skinner) แนวค ดส าค ญของสก นเนอร ค อ เด กม ความพร อมท จะลงม อกระท าหร อเร ยนร ด วย ตนเอง และต องได ร บการเสร มแรงท ถ กว ธ การเสร มแรงตามหล กการของสก นเนอร สก นเนอร ไ ด สร างกล องข นมา ม ช อเร ยกว า Skinner Box กล องน เป นกล องส เหล ยมม คานหร อล น บ งค บให อาหารตกลงมาในจาน เหน อคานจะม หลอดไฟ ต ดอย เม อกดคานไฟจะสว างและอาหารจะหล นลงมา Skinnerน านกไปใส ไว ในกล อง และโดยบ งเอ ญนก เคล อนไหวไปถ กคานอาหารก หล นลงมา ส งเสร มแรง ค อ ต วการท ท าให ความถ ของพฤต กรรมเก ดมากข นม 2 ล กษณะ ค อ 1.การเสร มแรงทางบวก(Positive Reinforcement)เป นการเพ มความถ ของพฤต กรรม โดยการให ส งท อ นทร ย พอใจเม อม การกระท าส งใดส งหน งลงไป 2.การเสร มแรงทางลบ(Negative Reinforcement)เป นการเพ มความถ ของพฤต กรรม โดยการขจ ดหร อหล กเล ยงส งท อ นทร ย ไม พอใจออกไป สก นเนอร ได ท าการศ กษาเร องว ธ การให การเสร มแรง 2 แบบด วยก น ค อ 1.การเสร มแรงแบบต อเน อง (continuous Reinforcement) ค อ การเสร มแรงท กคร ง ท เด กม การตอบสนองอย างถ กต อง พบว า เด กเร ยนร ได รวดเร วและเม อไม ได ร บการเสร มแรง การเร ยนร จะลดลง เพราะเสร มแรงท กคร งเด กจะเก ดความเคยช น และเม อไม ได ร บแรงเสร ม การตอบสนองจ งลดน อยลง

14 14 2.การเสร มแรงแบบคร งคราว (Partial Reinforcement) ค อ ไม ได ให การเสร มแรง ท กคร งท เด กม การตอบสนองอย างถ กต อง ซ งท าให การตอบสนองคงอย และทนต อการ หย ดย งได นาน โดยการเสร มแรงแบบคร งคราว แบ งออกเป น 4 ประเภทด งน 1)การเสร มแรงตามจ านวนคร งท ก าหนดไว อย าง สม าเสมอ (Fixed Ratio: FR) ค อ ถ าม พฤต กรรมเก ดข นตาม จ านวนคร งท ก าหนดไว อย างคงท เช น เด กได ร บการเสร มแรงตาม จ านวนท ก าหนดไว 5 คร ง ซ งการเสร มแรงแบบน จะท าให เก ด อ ตราการตอบสนองท ส งท ส ด 2)การเสร มแรงตามจ านวนคร งท ก าหนดไว อย างไม สม าเสมอ(Variable Ratio : VR) ค อ ถ าม พฤต กรรมเก ดข นตาม จ านวนคร งท ก าหนดไว อย างไม คงท เช นท าพฤต กรรม 1,5,4,3,6,5 คร ง จ งได ร บการ เสร มแรง 3)การเสร มแรงแบบสม าเสมอหร อตลอดเวลา (Fixed Interval : FI) ค อ เด ก ได ร บการเสร มแรง ถ าเก ดพฤต กรรมในช วงเวลาท ก าหนดไว อย างคงท เช น ได ร บการ เสร มแรงท ก 5 นาท 4)การเสร มแรงแบบไม สม าเสมอ (Variavle Interval : VI) ค อ เด กได ร บการ เสร มแรงถ าเก ดพฤต กรรมในช วงเวลาต างๆก นท ก าหนดไว อย างไม คงท เช น ได ร บการ เสร มแรงในช วงเวลาท ก าหนด ค อ ท ก 2,3,5,4,6,5 นาท แรงจ งใจ แรงจ งใจของเด ก เป นส งท เก ดข นตลอดเวลาเพราะเด กท กคนม ความต องการ ม แรง ข บเป นต วก าหนดท ศทาง เพ อแสดงการกระท าหร อพฤต กรรมไปส เป าหมายท ต องการให ได

15 15 ล กษณะของแรงจ งใจ เป นสภาวะท เก ดความไม สมด ลข นภายในร างกาย เป นต วกระต นให เด กม พฤต กรรมไปส จ ดหมายปลายทางท ต องการ แรงจ งใจเป นส งท ไม สามารถเห นได ช ดเจน แต จะ ประเม นได จากพฤต กรรมท แสดงออกมา ม ความหมายรวมไปถ งความปรารถนา ความต องการของแต ละบ คคลท จะไปให ถ งเป าหมายท ตนได ต งไว ตามแผนผ งด งน ร างกายเก ดความต องการ (เน องมาจากแรงจ งใจภายนอกและภายใน) แรงข บหร อแรงจ งใจ (ได ร บแรงกระต นจากส งเร าภายในและภายนอก) ท าพฤต กรรมเพ อให ได มาในส งท ต องการ (ด วยการกระท าอย างม จ ดม งหมาย) ความต องการได ร บการตอบสนอง แรงข บหร อแรงจ งใจลดลง แรงจ งใจ จ าแนกตามล กษณะของสภาพจ ต แบ งเป น 2 ล กษณะ ค อ 1.แรงจ งใจท เก ดข นภายใน เป นแรงกระต นท เก ดจากสภาพภายในจ ตใจ อยากท าส งต างๆด วย ตนเอง โดยไม ได เก ดมาจากส งล อใจภายนอก เช น เด นเข าคร ว เพราะความห ว 2.แรงจ งใจท เก ดข นภายนอก เป นแรงกระต นท มาจากส งล อใจภายนอกร างกาย ท าให เก ด แรงจ งใจท จะกระท าพฤต กรรม เช น เด กอยากเป นต ารวจเพราะเห นเคร องแบบ

16 16 แรงจ งใจจ าแนกตามล กษณะพฤต กรรมและการเร ยนร แบ งเป น 2 ล กษณะ ค อ 1.แรงจ งใจระด บต น หร อแรงจ งใจปฐมภ ม เก ดข นตามล กษณะทางการสร ระ เช น ความ ห ว ความร อน ฯลฯ แรงจ งใจแบบน เป นส งท เด กท กคนจะขาดไม ได ถ าอย ในภาวะท ขาด แรงจ งใจน ม กม การเจ บป วยหร อตายได เช น เม อหนาว ต องสวมใส เส อผ าให ร างกายอบอ น 2.แรงจ งใจระด บส งหร อแรงจ งใจท ต ยภ ม เป นแรงจ งใจท เก ดข นเพ อพ ฒนาศ กยภาพของ ตนท ม อย ม การพ ฒนาจนถ งข นส งส ด แรงจ งใจน จะเก ดข นได ต องผ านข นของแรงจ งใจระด บ ต นก อนเสมอ และจ าเป นต องม การเร ยนร เพ ออย รอดในส งคม เช น อยากม ช อเส ยงเก ยรต ยศ ในส งคมหร ออยากม ต าแหน งหน าท การงานในระด บบร หาร ล กษณะของความต องการ เด กม ความต องการแตกต างก น ข นอย ก บว ยและล กษณะ ประสบการณ ของแต ละคน ด งน อาย เด ก ความต องการทางร างกาย ความต องการทางจ ตใจและส งคม ก อน 5 ป 1.การพ ฒนากล ามเน อของร างกาย โดยเฉพาะแขน ไหล ล าต ว ขา ฝ าเท า ด วย การเล นห อยโหน ข จ กรยาน เล นเคร องเล น สนาม การว ง 1.ความร ก ความอบอ นจากครอบคร ว 2.การเล นสน กสนานร าเร งร วมก บเพ อน 3.เข าร วมท าก จกรรมต างๆให ประสบ ความส าเร จ 2.นอนหล บว นละ ช วโมง 3.ต องการฝ กท กษะท จ าเป นของช ว ต โดยเฉพาะการก น การนอน การข บถ าย 5-7 ป 1.เคล อนไหวร างกายด วยการออกก าล งกาย 2.เล นเพ อพ ฒนากล ามเน อของร างกายท ก ส วน เช นกระโดด ข จ กรยาน 3.นอนหล บว นละ 11 ช วโมง 1.ต องการให เพ อนสนใจตนเอง 2.ต องการและร จ กเร ยกร องส ทธ ของตน 3.ต องการได ร บการฝ กล กษณะน ส ยท ถ กต อง เช น ว ธ การร บประทานอาหารท ถ กต อง ซ งเป นท ยอมร บในส งคม

17 17 ล าด บข นความต องการของมน ษย ตามแนวค ดของมาสโลว มาสโลว ( Abraham Maslow: )เสนอ ทฤษฎ แรงจ งใจเร อง ความต องการของมน ษย (Maslow s Hirarchy of Needs) โดยม ความเช อว า ความต องการของ มน ษย เป นส งท เก ดข นตามธรรมชาต และเป นไปอย างม ข นตอน ความต องการของมน ษย เป นส งท เก ดข นอย างไม ม ขอบเขต และม ความซ บซ อนเพ มมากข นตามล าด บ 1)ความต องการทางด านร างกาย (Physiological Needs)เป นความต องการท มน ษย จะขาดไม ได เลย เป นความต องการข นพ นฐานท ขาดไม ได เพ อสนองความอย รอดของคนเรา เพ อให สามารถด ารงช ว ตอย ได เป นความต องการทางสร ระ ได แก ความต องการน า อาหาร อากาศ และอ ณหภ ม ท เหมาะสมก บร างกาย เป นต น 2)ความต องการความม นคงและปลอดภ ย (Safety and Security Needs)เป นความ ต องการเพ อให ตนเองม ความม นคง ปลอดภ ย และไม ต องการเผช ญก บอ นตราย ด งน นความ ต องการระด บน จ งจ งใจให คนเราหล กเล ยงความเจ บปวดและอ นตราย โดยแสวงหาแหล งท อย อาศ ยท ปลอดภ ย แสวงหางานท ม นคงและหาว ธ การป องก นตนเองให ปราศจากโรคและ อ นตรายต างๆ ข นท 1และ2 จ ดเป นความต องการเบ องต นของร างกาย 3)ความต องการความร กและความเป นเจ าของ (Love and Belonging Needs)เป น ความต องการได ร บความร กและร ส กอยากเป นเจ าของด วยการสร างส มพ นธภาพก บผ อ น 4)ความต องการได ร บการยกย องน บถ อ (Self-Esteem Needs)ม 2 ล กษณะ ค อ การน บถ อยกย องตนเอง และการน บถ อยกย องจากผ อ น เป นความต องการม ช อเส ยง

18 18 เก ยรต ยศ ต องการได ร บความสนใจ ได ร บการยอมร บ การยกย องจากผ อ น ซ งม การยกย อง น บถ อต องเป นแบบท ม ความจร งใจ จะท าให ม ความภาคภ ม ใจมากกว าแบบเสแสร ง 5)ความต องการพ ฒนาศ กยภาพของตนให พ ฒนาส งส ด (Self-Actualization Needs)เป นความต องการข นส งส ด ค อ ความต องการท จะเข าใจตนเองอย างแท จร งและ พ ฒนาตนเองไปจนถ งข นส งส ด ซ งแตกต างก นตามศ กยภาพ สมรรถภาพ ความพอใจและ ความต องการแต ละบ คคล ว ธ การสร างแรงจ งใจ ควรค าน งถ งส งเหล าน 1.อาย พฤต กรรมของเด กแรกเก ด เป นพฤต กรรมท เก ดจาก แรงจ งใจปฐมภ ม ท ไม ม ความสล บซ บซ อน เพราะม การแสดง ออกไปตามท ตนต องการ แต เม ออาย มากข นความต องการจะม ความซ บซ อนมากย งข น เช น ในว ยเด กอ อน เม อห วจะด ดนมใน อ อมแขนมารดา เม อโตข นต องการร บประทานอาหาร โดย ค าน งถ งรสชาต อาหาร สถานท หร อบรรยากาศด วย 2.การสร างส งเร า ควรสร างส งเร าเพ อจ งใจเด กให เก ดความ สนใจ เร ยนร ในส งท ด และถ กต องเสมอ ว ธ สร างแรงจ งใจอาจใช เกม ร ปภาพ การสาธ ต การจ ดโครงการต างๆให ก บเด ก 3.การต งเป าหมาย ควรสน บสน นให เด กม การต งเป าหมายในช ว ต หร อต งเป าหมายเพ อ กระท าส งต างๆ ส งท เป นเป าหมายจะเป นแรงกระต นให เด กม ความต งใจ สนใจในการท า ก จกรรมเพ อให บรรล เป าหมายท ได ต งไว การต งเป าหมายเก ดได 2 ล กษณะ ค อ 1)เป าหมายระยะไกล( Remote Goal)เป นการต งเป าหมายในอนาคต ซ งการ ต งเป าหมายระยะไกลจะไม เก ดข นในเด กเล ก หร อเด กท ม ว ฒ ภาวะทางสมองน อย ต วอย าง

19 เป าหมายระยะไกล เช น การเร ยนจบระด บปร ญญาตร แต การต งเป าหมายแบบน อาจไม ประสบความส าเร จก ได เพราะอ ปสรรคข ดขวาง เช น การสอบไม ผ าน 19 2)เป าหมายย อย( Multiple Goal) เป นการต งเป าหมายท อาจจะเก ดข นได บ อยคร ง และประสบความส าเร จได ง าย เช น การเร ยนจบระด บปร ญญาตร ต องสอบผ านในแต ละว ชา ท าให ต องขย นหม นเพ ยร และการท าเป าหมายย อยให ส าเร จ เพ อช วยสน บสน นให เป าหมาย ระยะไกลให ส าเร จ 4.การต งระด บความปรารถนาในการเร ยน ข นอย ก บว ฒนธรรม ประเพณ สภาพส งคม การประสบผลส าเร จในอด ต เพราะถ าประสบผลส าเร จในด านใดจะม นใจในการท าก จกรรม ด านน นต อไป 5.การแข งข น ล กษณะการแข งข นม 2 แบบ 1)การแข งข นท เก ดจากพล งภายในร างกายของ ตนเอง เด กจะเปร ยบเท ยบผลและความก าวหน าใน การท าก จกรรมจากการกระท าของตนเอง 2)การแข งข นเพ อต องการเอาชนะผ อ น เด ก เปร ยบเท ยบผลและความก าวหน าในการท าก จกรรม ของตนก บก จกรรมของผ อ น ป ญหาท อาจเก ดข นเก ยวก บการสร างแรงจ งใจในการเร ยนของเด ก เน องจากผ ใหญ เช น คร หร อผ ปกครองขาดความร ในการสร างพฤต กรรมของเด ก ซ งควรเพ มความร เหล าน 1.เข าใจในธรรมชาต และล กษณะความต องการของเด กแต ละว ย 2.เข าใจในความแตกต างของเด กแต ละคนว า ท กคนต องม ความสามารถแตกต างก น

20 20 3.ต องแจ งผลการกระท าของเด ก ให เด กได ทราบผลการเร ยนของตนเองเป นระยะๆเพ อ จะได พ ฒนา ปร บปร ง และแก ไขเปล ยนแปลงต อไป 4.ต องสร างให เด กม ความร ส กว า ได ร บความย ต ธรรมจากคร และผ ใหญ อย างเท าเท ยม 5.การสร างแรงจ งใจ ควรค าน งถ งความแตกต างทางด านส งคมแต ละแห งด วย การเร ยนร ทางด านภาษา ภาษา เป นล กษณะของเส ยงหร อก ร ยาอาการท สามารถท าความเข าใจก บผ อ นได ต อง อาศ ยความสามารถทางสมอง เพราะผ ท จะส อภาษาออกมา การพ ด การเข ยน และท าทาง ต องม ความค ด ความเข าใจในส งท ต องการจะส อสาร จ งจะสามารถส อความหมายออกมาได ร ปแบบของพ ฒนาการทางด านภาษา 1.การร องไห เส ยงร องไห เป นเส ยงแรกท เด กเปล งออกมา โดยม การเคล อนไหวร มฝ ปาก ล น และขากรรไกร เส ยงของเด กใน ระยะแรกจะไม ม เฉพาะเส ยงร องอย างเด ยว แต จะม เส ยงในล าคอ และเส ยงเล กแหลมด วย เด กจะร องไห เม อห ว ท าเป ยก หนาว หร อไม พอใจ เด กท ใช เวลาส วนใหญ ในการร องไห จะไม ได ย นเส ยง ผ อ นและเส ยงตนเอง จะท าให ม พ ฒนาการทางภาษาล าช า 2.การท าเส ยงอ อแอ เม อเร มเด อนท 2 เด กจะส งเส ยงครางในล าคอ โดยส วนใหญ จะเป น เส ยงสระ เช น สระเอ อ และม เส ยงพย ญชนะ เช น ม น ป บ เด กจะส งเส ยงอ อแอ เม อม คนเด น มาใกล ขณะอาบน า เม อผ ใหญ ใช ม อส มผ สเด ก หร อเด กอย ตามล าพ ง ในช วงน ถ าเด กป วย พ ฒนาการทางภาษาจะหย ดชะง ก ผ ใหญ ควรเล ยนเส ยงเด ก ค ยก บเด ก และปล อยให เด กม โอกาสเปล งเส ยงตามล าพ ง

21 21 เด อนท 3 เด กสามารถเปล งเส ยง ฟ งคล ายเส ยงนกพ ราบและเส ยงอมน า จะเปล งเส ยง โต ตอบก บผ อ นหร อเปล งเส ยงด งข นลอยๆตามล าพ ง เส ยงร องไห เร มม ความหมาย ผ ใกล ช ด จะแยกแยะได ว า เส ยงร องไห แบบไหนเด กห ว ปวดท อง หร อท าสกปรก เด อนท 4 เด กจะร จ กย ม ห นหน าไปทางเส ยงท ได ย น ชอบเอาน วใส ปาก เปล งเส ยงย ดเส ยง ยาวข น เม อชอบใจจะส งเส ยงร องแหลมๆ ท าเส ยงเอ ก-อ ากในล าคอได เด อนท 5 เม อเด กต นนอนในตอนกลางว น จะสามารถเล นตามล าพ งได คร หน ง แล วจะ เร ยกร องความสนใจด วยการร องไห สามารถท าเส ยงอ อ -อาในล าคอ เร มส ารวจน วม อ คว า ส งของและน าเข าปาก สามารถท าเส ยงแหลมๆ เอ ก-อ ากแสดงความด ใจ เด อนท 6 ภาษาของเด กม การพ ฒนามากข น สามารถโต ตอบก บผ ใหญ แสดงความผ กพ นก บ แม ซ งเป นผ ท ค นเคยท ส ด เส ยงในล าคอแบบนกพ ราบเปล ยนเป นเส ยงค ยอ อแอ เช น มามา 3.การเล นเส ยง เม อย างเข าเด อนท 6-12 หร อบางราย 4 เด อนก เล นเส ยงได ถ าเด ก สามารถคว าส งของได จะใช เส ยงเร ยกร องความสนใจ บางคร งจะมองและเปล งเส ยงพร อมก น อาจเป นค าสองพยางค เช น มามา ปาปา ช วงน เด กจะฟ งเส ยงรอบต วและสามารถห นไปหา เส ยงท ค นเคยได ด เด อนท 7 บางรายเปล งเส ยงเป นค าได ฟ นซ แรกเร มงอก ท า ให เด กร าคาญและชอบแทะก ด พ ฒนาการทางภาษาด ข น เร อยๆ การก ดแทะ ช วยฝ กร มฝ ปาก ล น และม การ เคล อนไหวขากรรไกร เด อนท 8-9 เด กล ก น ง คลานเองได ชอบส ารวจ ถ าถ กแย ง ของจะท าเส ยงไม พอใจหร อร องไห ถ าอารมณ ด จะห วเราะ เอ ก-อ าก แสดงความสน กสนานร าเร งเต มท เร มเปล งเส ยงเป นค าๆได เช น หม าๆ จ ะจ า

22 เด อนท เด กพยายามห ดทรงต ว ล กข นย น เร มเข าใจค าพ ด เร มพ ดค าว า พ อ แม ร จ กภาษา เช น ส งให หย บของ ตบม อ หร อท าท าทางตาม 4.การเร มพ ด 22 อาย ป เปล ยนจากค าพ ดโดดๆมาเป นประโยคส นๆ ล กษณะการพ ดซ าๆและท องจ าจน 22 ต ดปาก เป นการพ ดแบบ นกแก ว นกข นทอง เม อได ย นค าพ ดส นๆม กพ ดตามท นท ภาษาท ใช จะม ค าและความหมายเฉพาะ เข าใจก นเฉพาะผ ใกล ช ดเท าน น บางคร งอาจ ล อเล ยนค าพ ดแม แบบถอยหล ง อาย 18 เด อน ควรร ค าอย างน อย 10 ค า อาย 2 ป ควรพ ดได เป นประโยคท ม 3 ค า อาย 2-3 ป เด กสามารถบ งค บล น ร มฝ ปาก ขากรรไกรได การ ออกเส ยง น าเส ยง การวางโครงสร างประโยคท าได ด ว ยน เด กเร ม ค ด ม ความฝ นและจ นตนาการ ม ความสงส ย ร จ กเปร ยบเท ยบ ช างจดช างจ า ท าให เด กร จ กซ กถาม ม ค าถามว า ท าไม ก บ ผ ใหญ เสมอ และบางคร งจะสามารถสร างหร อเล าเร องแปลกๆใหม ๆเก นความจร งได อาย 3-5 ป ล กษณะการใช ภาษาด ข นตามล าด บ เร มจากประโยคส นๆและเป นประโยคท ยาวข น และเร ยงตามล าด บประโยคได อย างถ กต อง ไม ส บสน อาย 6 ป ไปแล วเด กจะสามารถส อความหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถส อสาร ความร ส กน กค ดไปย งผ อ นได อย างถ กต อง เหมาะสมมากท ส ด

23 ล กษณะของการใช ภาษา 23 เด กท กคนไม ว าจะเป นเช อชาต ใด ศาสนาใด ท องถ นใด จะม ล กษณะของการใช ภาษา ท เหม อนก น จ าแนกเป น 2 ล กษณะ 1.ภาษาท ย ดตนเองเป นศ นย กลาง (Egocentrism)เป นการใช ภาษาตรง( Direct) ม ล กษณะ เด น ค อ เด กจะพ ดออกมาโดยไม สนใจว า ใครจะฟ งหร อไม เด กจะพ ดมาตามความค ดและ ความร ส กของเด ก ก.การพ ดซ า( Repetition)เป นการใช ค าบางค าท พ ดข นมา ลอยๆเด กจะไม สนใจว าพ ดก บใคร ใครฟ ง เป นการพ ดท ไม ร เร อง พ ดเพ อความสน กสนาน ไม ม ล กษณะทางด านส งคมมา เก ยวข อง เช น น น น น น น ข.การพ ดคนเด ยว( monologue)ขณะอย ตามล าพ ง เด กได ม การพ ดออกเส ยงด ง อาจจะเป นเร องของเหต การณ และสถานการณ ต างๆอย างเป นเร องเป น ราว ไม สนใจว าใครจะฟ ง ค.การพ ดเล ยนแบบบ คคล( Collective monologue)การพ ดเล ยนแบบผ อ นโดย ปราศจากการเข าใจในความหมาย เช น แม พ ด ประเด ยวเถอะ แม จะต ล กนะ เด กจะพ ด เล ยนแบบท นท ประเด ยวเถอะ ล กจะต แม นะ 2.ภาษาท เป นการส อสารทางส งคม(Socialized Language)เป นการแสดงออกเพ อส อสารให คนอ นทราบ ภาษาท เป นการส อสารทางส งคม แสดงออกได หลายล กษณะ ค อ ก.การแสดงความค ดเห น ความร ส กของตนให คนอ นทราบ บางคร งอาจม การ แสดงออกโดยการโต แย ง การแสดงความค ดเห น พร อมท จะแสดงการว พากษ ว จารณ การ กระท าของผ อ นตามท ตนได ประสบมาให ผ อ นได ร บร

24 24 ข.การแสดงออกโดยการใช ค าส ง ขอร อง ข มข เพ อให คนอ นมาเล น สนใจตนเอง ซ ง เป นการแสดงออกเฉพาะเจาะจงไปในบ คคลท ตนปรารถนา 3.ป ญหาท เก ยวข องก บการพ ด ม สาเหต มาจาก ค.การต งค าถาม เด กจะม ค าถามเก ดข นตลอดเวลา อาย ประมาณ 6-7ป เด กจะม ค าถามท นท ถ าค าอธ บายน น จบลง ค าถามของเด กม กจะเก ดข นโดยอ ตโนม ต ง.การตอบค าถาม เด กพยายามหาค าตอบในส งท เด ก สงส ย ค าตอบข นอย ก บสต ป ญญาของเด ก ความบกพร องของอว ยวะร างกาย โครงสร างของอว ยวะผ ดปกต ระบบประสาทผ ดปกต ประสาทห พ การ และระด บสต ป ญญาไม ด ประเภทของบ คคลท ม ความผ ดปกต ทางการพ ด ก.พ ดช า ข.พ ดไม ช ด ค.เส ยงผ ดปกต ง.พ ดต ดอ าง จ.การพ ดท ม ความผ ดปกต อ นเน องมาจากพยาธ สภาพทางสมอง

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information