นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ (Project Approach) โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery Learning Process (DLP)

Size: px
Start display at page:

Download "นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ (Project Approach) โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery Learning Process (DLP)"

Transcription

1 นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ (Project Approach) โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery Learning Process (DLP) ช อโครงการ โครงการไอศกร มแสนอร อย ระด บช น น กเร ยนอน บาล 1/3 ระยะเวลา 3 ส ปดาห (ว นท 4-26 ส งหาคม 2554) ผ ร บผ ดชอบ คร ศ ร นท พย แก วเข ยว คร วราภรณ บ ตรแวว โครงการไอศกร ม โครงการไอศกร มน เก ดข นจากการเร ยนร หน วยผลไม ของเด กจากการสนทนาและ แลกเปล ยนความค ดเห นในส วนท เด กต องการและในส งท เด กควรร เก ยวก บอาหารท ทาจากผลไม โดยค ณคร ให เด กกล บไปสอบถามผ ปกครองอาหารท ทาจากผลไม ม อะไรบ าง? เด ก ๆ ท กคนได คาตอบและนามาอภ ปรายร วมก นในห องเร ยน เช น กล วยเช อม ว นมะพร าว ข าวเหน ยวมะม วง มะพร าวแก ว ม งค ดกวน ไอศกร มผลไม เงาะในน าเช อม เป นต น เม อเด กบอกช ออาหารจากผลไม ค ณคร ได นาอาหารท ทาจากผลไม มาให เด กได ช ม จนกระท งเด ก ๆ เก ดความสงส ย ทาไมไม ได ช ม ไอศกร มผลไม เลย ม ผลไม อะไรบ างท นาไปทาไอศกร มและตกแต งหน าไอศกร ม เด ก ๆ ต องการร มากค ณคร จ งพาเด กไปท โรงอาหารของโรงเร ยน เพ อด โบช วไอศกร มโดยให เด ก ๆ ไปสอบถาม พน กงานขายไอศกร มเก ยวก บผลไม ท นามาทาไอศกร ม เม อได คาตอบ เด ก ๆ เก ดความสนใจมาก และได ร วมก นจ ดทาโครงการไอศกร ม

2 ข นตอนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ระยะท 1 เร มต นโครงการ : การระดมความร และประสบการณ เด มของเด ก ว นท 1 ส งเกต,สงส ย (ว นท 4 ส งหาคม 2554) จากการท เด ก ๆ ได เร ยนร หน วยผลไม และให ความสนใจเก ยวก บอาหารท นาจากผลไม โดยการกล บไปสอบถามผ ปกครองท บ านนามาอภ ปรายร วมก นในห องเร ยน จากน นค ณคร น า อาหารท ทาจากผลไม มาให เด ก ๆ ได ช ม และเด ก ๆ ร วมก นส งเกตอาหารว าม ผลไม อะไรเป น ส วนประกอบ แต จะม เด กกล มหน งสงส ย อาหารท ช มทาไมไม ม ไอศกร มผลไม จากน นค ณคร จ งพาไปโรงอาหารด ไอศกร มรสชาต ต างๆ เม อกล บมาถ งห องเร ยนเด ก ๆ ร วมก นเสนอช อโครงการ ท จะทาร วมก นตามท ตนสนใจด วยว ธ การลงคะแนนตามส ญล กษณ ตามความค ดของตนเอง (ตามกระบวนการเร ยนร ทางว ทยาศาสตร ) เพ อเล อกเร องท ตนสนใจเร ยนร มากท ส ดค อ ไอศกร ม แสนอร อย

3 ว นท 2 (ว นท 5 ส งหาคม 2554) ว นน คร ให เด ก ๆ แต ละคนออกมาเล าเก ยวก บประสบการณ เด ม เร องไอศกร มแสนอร อยให เพ อน ๆ ในห องฟ งโดยคร ใช คาถามกระต นความสนใจให เด กเก ดความค ด การเล าประสบการณ เด ม น องหยวน : ท ตลาดน ดหนองง เหล อมม ไอศกร มขายน องหยวนชอบก นรสวาน ลา น องพ พ : ค ณแม พาไปเท ยว Big C ไปทานไอศกร มเซเว นเซ นอร อยมาก น องโฟก ส : ว นเก ดโฟก สพ อซ อไอศกร มให ม รสส มด วยเปร ยว ๆ น องก อต : ตลาดน ดหนองด นแดงก ม ไอศกร มขาย น องนะโม : ท บ านนะโมก ม ไอศกร มพ อซ อมาแช ต เย นไว น องออมส น : แม บอกว าทานไอศกร มได แต อย าก นมากจะไม สบาย น องส มโอ : พ อไปขายกาแฟท องค พระน องส มโอได ก นไอศกร มลอยฟ าล งโยน ไอศกร มข นข างบนส งมากร บได ด วย น องป กน ค : แม ภ ทรพาหน ไปซ อไอศกร มท โรงอาหาร น องน าหวาน : พ อพาน าหวานไปเท ยวทะเลม ล งเอาไอศกร มใส กล องเด นขาย น องเฟรส : ท ตลาดน ดแม คโครก ม ไอศกร มขายใส กะลามะพร าวด วย

4 ว นท 3 ส บค น ( 8-9 ส งหาคม 2554) ว นน คร ให เด ก ๆ ออกมาเล าประสบการณ เด มเก ยวก บไอศกร มให เพ อนๆ ต อจนครบท กคน โดยคร บ นท กประสบการณ เด มของเด ก หล งจากน นให เด กวาดภาพไอศกร มตามจ นตนาการ โดยคร เป นผ ซ กถามเก ยวก บภาพท เด กวาด เด กได ส บค นเพ มเต มโดยคร ม จดหมายถ งผ ปกครองให สนทนา เล าเร องราวเก ยวก บไอศกร ม และให เด กนามาถ ายทอดให เพ อนฟ งในว นพร งน ว นท 4 (10 ส งหาคม 2554) เด กนาความร เร อง ไอศกร มท ร วมก นสนทนาก บผ ปกครองออกมาเล าให เพ อนฟ งโดย แบ งกล ม 4 กล ม ให เด กได เล าภายในกล มและแลกเปล ยนประสบการณ ใหม ท เด กได ร บจาก ผ ปกครองโดยให ต วแทนกล มออกมาเล าให เพ อนฟ งจนครบท กกล ม จากน นเด กร วมก นแต งคา คล องจอง ไอศกร มแสนอร อย เด ก ๆ ได พ ดและทาท าทางประกอบคาคล องจองตามจ นตนาการ เด กร วมก นประด ษฐ ท คาดผมไอศกร ม เม อทาเสร จให เด กแต ละกล มออกมานาเสนอช นงานของ ตนให เพ อนฟ ง คาคล องจองไอศกร มแสนอร อย ไอศกร ม ม มากมาย หลากหลายรส ท งนมสด สตรอเบอร ร ส สดใส วาน ลา กาแฟ แสนถ กใจ อร อยได ท กว ย หากใครได ล มลอง

5 ว นท 5 ส ารวจ (11 ส งหาคม 2554) คร ได พาเด ก ๆ เด นชมรอบบร เวณโรงเร ยนและบร เวณโรงอาหารของโรงเร ยน โดยให เด ก ได ไปสารวจร านค าขายไอศกร ม โดยม พน กงานขายให ความร เก ยวก บไอศกร มรสชาต ต างๆ และ บอกล กษณะของภาชนะท ใส ไอศกร มให เด กฟ ง ว นท 6 สงส ย (15 ส งหาคม 2554) ว นน คร ให เด ก ๆ ร วมก นแสดงบทบาทสมม ต เป นพ อค าและแม ค าซ งขายไอศกร มโดยใช เกมและคาคล องจอง มาซ ออะไร เด กได แบ งกล ม 5 กล ม จากน นให แต ละกล มปร กษาก นเพ อให เก ดสงส ยโดยร วมก นต งคาถาม แจกจดหมายถ งผ ปกครองให ช วยตอบคาตอบข อสงส ยของเด ก ๆ ระดมความค ดจากเด ก 1. ไอศกร มม รสชาต อะไรอ กนอกจากผลไม 2. ไม ไอศกร มเราเอามาทาอะไรได บ าง 3. ไอศกร มม หลายแบบม อะไรบ าง

6 ระยะท 2 : ระยะพ ฒนาโครงการ คร ให เด ก ๆ ช วยก นระดมความค ดค นหาคาตอบท ตนสนใจ และต องการเร ยนร จากการ สนทนาการส บค น สารวจจากแหล งข อม ลต างๆ ระยะน เด ก ๆ ให ความสนใจค นคว าหาคาตอบท หลากหลายจากแหล งข อม ลต างๆ ด งน 1. การท ศนศ กษาแหล งข อม ลจากโรงอาหารโรงเร ยนบอสโกพ ท กษ บร เวณ ตลาดน ดบอสโก 2. เช ญว ทยากรให ความร และสาธ ตการทาไอศกร ม (หลอด) 3. การค นคว าหาความร เร อง ไอศกร มในห องสม ดโรงเร ยน 4. การด VCD เร อง ไอศกร ม 5. การค นคว าหาความร เร อง ไอศกร ม ในอ นเตอร เน ตจากห องวารสารโรงเร ยนบอสโก 6. การประด ษฐ ท คาดผมไอศกร มและโมบายไอศกร มโดยผ ปกครองเด กและคร 7. การประด ษฐ ไอศกร มจากป นพลาสเตอร โดยเด กและคร 8. การทางานศ ลปะต างๆ ท หลากหลาย 9. เด กและคร ร วมก นแต งคาคล องจองเก ยวก บไอศกร ม

7 ว นท 7 ส บค น (16 ส งหาคม 2554) คร ให เด กออกมาเล าข อม ลจากการส บค นหาคาตอบจากทางบ านมาเล าให เพ อนฟ ง ทาให เด กได ร บประสบการณ ใหม เก ยวก บไอศกร มเพ มมากข น คร พาเด กไปค นคว าหาความร เร อง ไอศกร มท ห องสม ดโดยให เด กได ศ กษาเป นรายกล ม ม คร บรรณาร กษ เป นผ ให คาแนะนาและทาให เด กได ร จ กไอศกร มมากข น คร ท พย : เด ก ๆ ได ร บความร อะไรบ างเก ยวก บไอศกร ม กล มท 1 : ไอศกร มม ร ปร างและแบบหลายอย าง กล มท 2 : เราเอาผลไม ขนมป ง ของหวานมาแต งหน าไอศกร มได กล มท 3 : ไอศกร มเอมาทอดได กล มท 4 : ว สด อ ปกรณ ท เหล อใช จากไอศกร มเอามาทางานประด ษฐ ได คร บรรณาร กษ : ในป จจ บ นไอศกร มม หลายรสชาต ได แก ไอศกร มสม นไพร ไอศกร มผลไม ต าง ๆ และในต างประเทศย งม ไอศกร มรสชาต เผ ด เช น รสวาซาบ เป นต น

8 ว นท 8 ส มผ ส ( 17 ส งหาคม 2554) ว นน คร เช ญว ทยากรซ งเป นค ณน าของน องมะเฟ องมาให ความร เก ยวก บการท า ไอศกร มหลอด โดยม ส วนประกอบและส วนผสมด งน ถ งสาหร บเขย า หลอด น าแข ง เกล อ น าหวาน ไม ไอศกร ม จากน นให เด กแบ งกล ม 4 กล ม และร บฟ งข นตอนการทาจากว ทยากรและได ลงม อปฏ บ ต จร ง เด กต นเต นสน กมากท ได ทาและส มผ สช มไอศกร มก นท กคน เม อเด กได ทาก จกรรม ท กกล มคร ได ต งคาถามเพ อกระต นความค ดของเด ก ด งน * เด ก ๆ ค ดว าน าหวานในหลอดจะกลายเป นไอศกร มหร อไม * เด ก ๆ ค ดว าอะไรทาให น าหวานในหลอดกลายเป นไอศกร ม

9 ว นท 9 ส บค น (18 ส งหาคม 2554) ว นน ค ณคร พาเด ก ๆ ไปสารวจหน งส อน ทานจากห องของเล นและส อจากน นจ งพาเด ก ๆ เข าไปส บค นข อม ลเก ยวก บไอศกร มจากอ นเตอร เน ตจากคร ประจาห อง วารสารโรงเร ยนได ร บ ความร มากมาย เม อกล บมาถ งห องเร ยนเด กได มาพ ดค ยก น น องหยวน : เอาพร กแกงมาทาไอศกร มได ด วย น องออมส น : ไอศกร มเอาไปทอดได ด วย น องโฟก ส : ไอศกร มน าก นมากม หลายแบบ น องพ พ : เอาชาเข ยวและผ กมาทาไอศกร มได ด วย น องป กน ค : ร แล วทาไมไอศกร มถ งเป นก อนแข ง ๆ เหน ยว ๆ น องเฟรส : ไอศกร มเอาไปป นใส นมสดเขาเร ยกว า ไอศกร มนมสด เวลาด มต องใส แก ว

10 ว นท 10 ( 19 ส งหาคม 2554) ว นน คร และเด กร วมก นทาช นงานศ ลปะสร างสรรค เด กได ป นด นน าม นตามจ นตนาการ และวาดภาพตามจ นตนาการไอศกร มโดยให เด กในแต ละกล มหม นเว ยนก นทา เม อทาเสร จท กกล ม ให เด กแต ละกล มนาเสนอผลงานท ละคนจากช นงานท ทา

11 ว นท 11 (22ส งหาคม 2554) คร และเด กร วมก บทาช นงาน หล อป นพลาสเตอร ไอศกร ม โดยค ณคร อธ บายข นตอนการ ทาโดยม อ ปกรณ ด งน ถ วยป โป ไม ไอศกร ม ป นพลาสเตอร น า ส น า ให เด กแบ งกล ม 4 กล ม จากน น ให เด กลงม อปฏ บ ต จร งโดยคร ให ความช วยเหล อตามข นตอน คร ให เด กส งเกตการณ เปล ยนแปลง ก อนการทาและหล งการท าว าม ความแตกต างก นอย างไร เม อแกะป นพลาสเตอร ออกจากถ วยป โป เด ก ๆ ต นเต นว าม นกลายเป นถ วยป โป แข ง ๆ ได อย างไร เม อได ไอศกร มจากป นพลาสเตอร แล ว เด ก ได น ามาระบายส น าตมจ นตนาการ จ ดทาเป นของท ระล ก จากน นคร และเด กร วมก นสร ปการ เปล ยนแปลงจากของเหลวกลายเป นของแข งอ กคร งเพ อความเข าใจ

12 ว นท 12 ส งสม (23 ส งหาคม 2554) คร นา VCD เก ยวก บไอศกร มของแต ละประเภทมาให เด กด ถ งความแตกต างเป นการส งสม ความร ให เด กได ด จากน นคร ให เด กตอบคาถามจาก VCD ท ด เม อจบก จกรรมการตอบคาถามแล ว เด ก ๆ ได ทาช นงานศ ลปะเล นก บส น า การด งเช อก และ การแปะภาพไอศกร มด วยสาล ตาม จ นตนาการและนาเสนอผลงานท ละคนให เพ อนฟ ง

13 ว นท 13 (24 ส งหาคม 2554) ค ณคร พาเด ก ๆ ไปท ศนศ กษานอกโรงเร ยนท ตลาดน ดข างโรงเร ยนเก ยวก บการทาไอศกร ม ห มะและไอศกร มท วไป เด กให ความสนใจและต นเต นมากเม อเข าไปซ กถามคนขายไอศกร ม และ ได ด ข นตอนการทาการขายไอศกร ม ว นท 14 (25 ส งหาคม 2554) ว นน ค ณคร ม งาน 1 ช นท เด ก ๆ ก บผ ปกครองทาร วมก นโดยช วยก นค ดงานประด ษฐ ช น ใหญ 1 ช น ท ประด ษฐ จากว สด เหล อใช จากไม ไอศกร ม หร อภาชนะท ใส ไอศกร มนามาส งคร ใน ว นท 31 ส งหาคม 2554 พร อมก บนาเสนอช นงานหน าช นเร ยนให เพ อนๆ ฟ ง ว นท 15 (26 ส งหาคม 2554) คร ให เด ก ๆ น าว สด ท เหล อใช เช นไม ไอศกร มมาทาโมบายเห ด ตามจ นตนาการและ ความค ดสร างสรรค ของตนเอง เด ก สน กสนานก บการทาโมบายไอศกร มอย างม ความส ขตกแต ง ความสวยงามตามใจชอบ เม อทาเสร จคร ให เด กนาเสนอผลงานแขวนในห องเร ยน ให เพ อนได ชม และแลกเปล ยนความค ดเห นก น ว นท 16 สร ปผล (31 ส งหาคม 2554) ว นน เด ก ๆ ท กคนนาเสนอผลงานของตนก บผ ปกครองมาโชว อย างม ความส ขและสนทนา งานท ตนเองทาโดยผ ปกครองม ส วนร วม โดยสร ปผลข นตอนในการทาก จกรรมท ผ านมาให ทราบ เก ยวก บโครงการเห ด

14 ระยะท 3 : ระยะสร ปโครงการ หล งจากท เด ก ๆ ได เร ยนร เก ยวก บโครงการไอศกร มแสนอร อยจนเก ดความร ความเข าใจ มากข น เด ก ๆ จ งช วยก นสร ปความร เก ยวก บไอศกร มแสนอร อยด งน ได ร เก ยวก บผลไม ท นามาทา ไอศกร ม บอกรสชาต และส ของไอศกร ม ประโยชน และโทษของไอศกร ม สถานท ในการจาหน าย ไอศกร ม ตลอดจนส งประด ษฐ และช นงานท มาส วนประกอบจากว สด ท เหล อใช จากไอศกร ม เป นต น จากน นคร และเด กจ งช วยก นวางแผนเพ อนาโครงการไอศกร มมาจ ดน ทรรศการ โดยได ร บ ความร วมม อจากผ ปกครอง คร และเด กในห องเร ยนด งน 1. การจ ดทาบ ตรเช ญชมน ทรรศการโครงการไอศกร มแสนอร อย 2. การจ ดทาแผ นพ บโครงการไอศกร มแสนอร อย 3. การสาธ ตการทางานประด ษฐ 4. การจ ดป ายน เทศและผลงานก จกรรมสร างสรรค โครงการไอศกร มแสนอร อย 5. การจ ดน ทรรศการโครงการไอศกร มแสนอร อย

15 บทสร ปโครงการ ระยะท 1 ระยะเร มต นโครงการ โครงการไอศกร มน เก ดข นจาก การเร ยนร หน วยผลไม ของเด กจาก การสนทนาและแลกเปล ยนความ ค ดเห นในส วนท เด กต องการและใน ส งท เด กควรร เก ยวก บอาหารท ทา จากผลไม โดยค ณคร ให เด กกล บไป สอบถามผ ปกครองอาหารท ทาจาก ผลไม ม อะไรบ าง? เด ก ๆ ท กคนได คาตอบและน ามาอภ ปรายร วมก น ในห องเร ยน เช น กล วยเช อม ว น ม ะ พ ร า ว ข า ว เ ห น ย ว ม ะ ม ว ง มะพร าวแก ว ม งค ดกวน ไอศกร ม ผลไม เงาะในน าเช อม เป นต น เม อ เด กบอกช ออาหารจากผลไม ค ณคร ได น าอาหารท ทาจากผลไม มาให เด กได ช ม จนเด ก ๆ เก ดความสงส ย ทาไมไม ได ช มไอศกร มผลไม เลย ม ผ ล ไ ม อ ะ ไ ร บ า ง ท น า ไ ป ท า ไอศกร มและตกแต งหน าไอศกร ม เด ก ๆ ต องการร มากค ณคร จ งพาเด ก ไปท โรงอาหารของโรงเร ยน เพ อด โบช วไอศกร มโดยให เด ก ๆ ไป สอบถามพน กงานขายไอศกร ม เก ยวก บผลไม ท น ามาทาไอศกร ม เม อได ค าตอบ เด ก ๆ เก ดความ สนใจมากและได ร วมก นจ ดท า โครงการไอศกร ม ระยะท 2 ระยะพ ฒนาการโครงการ คร ให เด ก ๆ ช วยก นระดม ความค ดค นหาคาตอบท ตนสนใจ และต องการเร ยนร จากการสนทนา การส บค น สารวจจากแหล งข อม ล ต างๆ ระยะน เด ก ๆ ให ความสนใจ ค นคว าหาคาตอบท หลากหลายจาก แหล งข อม ลต างๆ ด งน 1. การท ศนศ กษาแหล งข อม ลจาก โรงอาหารโรงเร ยนบอสโกพ ท กษ บร เวณตลาดน ด 2. เช ญว ทยากรให ความร และ สาธ ตการทาไอศกร ม (หลอด) 3. การค นคว าหาความร เร อง ไอศกร มในห องสม ดโรงเร ยน 4. ด VCD เร อง ไอศกร ม 5. การค นคว าหาความร เร อง ไอศกร ม ในอ นเตอร เน ตจากห อง วารสารโรงเร ยนบอสโก 6. การประด ษฐ ท คาดผมไอศกร ม และโมบายไอศกร มโดยผ ปกครอง เด กและคร 7. การประด ษฐ ไอศกร มจาก ป นพลาสเตอร โดยเด กและคร 8. การทางานศ ลปะต าง ๆ ท หลากหลาย 9. เด กและคร ร วมก นแต งคาคล อง จองเก ยวก บไอศกร ม ระยะท 3 ระยะสร ปโครงการ หล งจากท เด ก ๆ ได เร ยนร เก ยวก บโครงการไอศกร มแสนอร อย จนเก ดความร ความเข าใจมากข น เด ก ๆ จ งช วยก นสร ปความร เก ยวก บ ไอศกร มแสนอร อยด งน ได ร เก ยวก บ ผลไม ท นามาทาไอศกร ม บอกรสชาต แ ล ะ ส ข อ ง ไ อ ศ ก ร ม ป ร ะ โ ย ช น และโทษของไอศกร ม สถานท ในการ จ า ห น า ย ไ อ ศ ก ร ม ต ล อ ด จ น ส ง ป ร ะ ด ษ ฐ แ ล ะ ช น ง า น ท ม า ส วนประกอบจากว สด ท เหล อใช จาก ไอศกร ม เป นต น จากน นคร และเด กจ งช วยก น วางแผนเพ อนาโครงการไอศกร มมา จ ดน ทรรศการ โดยได ร บความร วมม อ จากผ ปกครอง คร และเด กในห องเร ยน ด งน 1. การจ ดทาบ ตรเช ญชมน ทรรศการ โครงการไอศกร มแสนอร อย 2. การจ ดทาแผ นพ บโครงการ ไอศกร มแสนอร อย 3. การสาธ ตการทางานประด ษฐ 4. การจ ดป ายน เทศและผลงาน ก จกรรมสร างสรรค โครงการไอศกร ม แสนอร อย 5. การจ ดน ทรรศการโครงการ ไอศกร มแสนอร อย

16 โรงเร ยนบอสโกพ ท กษ โครงการ ไอศกร มแสนอร อย โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery Learning Process (DLP) จ ดทาโดย คร ศ ร นท พย แก วเข ยว คร วราภรณ บ ตรแวว ระด บช นอน บาล 1/3

นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ

นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ (project approach) โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery learning Process (DIP) ช อโครงการ นมเพ อส ขภาพ ห องเร ยน อน บาล 1/2 ระยะเวลา 2 ส ปดาห (21พฤศจ กายน 2ธ นวาคม 2554)

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ คาน า การศ กษาในระด บประถมศ กษาเป นการศ กษาข นพ นฐาน ท ม งพ ฒนาผ เร ยนให สามารถพ ฒนา ค ณภาพช ว ต พร อมท จะไปทาประโยชน และพ ฒนาส งคมตามบทบาทและหน าท ของตน แต การอ านม ใช ท กษะท เก ดข นเองตามธรรมชาต ต องเร

More information

ส วนประกอบของช ดก จกรรม

ส วนประกอบของช ดก จกรรม ส วนประกอบของช ดก จกรรม 1. ตารางการจ ดก จกรรมการฝ กสมาธ เพ อส งเสร มความม ระเบ ยบว น ยในตนเอง ใช จ ดก จกรรมเสร มประสบการณ พ เศษ ช วงเวลา 09.20 09.40 ส ปดาห ละ 5 ว น ค อว นจ นทร ถ ง ว นศ กร ว นละ 20 นาท

More information

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค ๓๖ หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการดาเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค - เพ อฝ กให น กเร ยนวางแผนในการพ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย

More information

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C)

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) กระบวนการ A-I-C เป นเทคน คการประช ม/วางแผนแบบม ส วนร วมอย างสร างสรรค ท การระดมสมองท า ให เก ดความเข าใจสภาพป ญหา/ข ดจ าก

More information

จ ดส งแวดล อมในห องเร ยนท เต มไปด วยภาษา

จ ดส งแวดล อมในห องเร ยนท เต มไปด วยภาษา การจ ดก จกรรมและสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ภาษาแบบธรรมชาต ส ห องเร ยนสาหร บเด กปฐมว ย โดย นางนฤมล ยอดศร คร โรงเร ยนบ านขอนหาด สพป.นครศร ธรรมราช เขต 3 หล กส ตร / แนวค ด/ส แนวทางการปฏ บ ต การจ ดก จกรรมการเร

More information

การจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ

การจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ การจ ดการเร ยนร แบบร วมม อ การเร ยนแบบร วมม อเป นว ธ หน งท ส งเสร มให ผ เร ยน ได เร ยนร แบบม ส วนร วมซ งจะช วยให ผ เร ยนได ร บประสบการณ ท ส มพ นธ ก บช ว ตจร งได ร บการฝ กฝนท กษะกระบวนการแสวงหาความร ท กษะ

More information

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ๑ แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ระด บม ธยมศ กษา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๒ คานา ย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นปราบปรามการท จร ต ของส าน กงานคณะกรรมการป

More information

Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö

Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö Ẻçñ áåðºñ¹ Ö ¼Å ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö ตามมาตรฐานต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เอกร นทร ส มหาศาล ส สรด ษฐ ทองเปรม ส นทนา

More information

การวางแผนจ ดทาโครงงาน

การวางแผนจ ดทาโครงงาน การวางแผนจ ดทาโครงงาน การวางแผนโครงงาน การวางแผนโครงงาน เป นการด าเน นงานท ช วยก นค ดก าหนดไว ล วงหน าว าจะปฏ บ ต การ ส งใดบ างโดยจ ดเป นแผนก าหนดก จกรรมโครงงาน และข นตอนการปฏ บ ต รวมท งระยะเวลา การ จ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข

More information

ล าด บแนวค ดส าค ญ ความร ทางว ทยาศาสตร เก ดจากความพยายามของมน ษย ท จะหาค าตอบหร อเร ยนร เก ยวก บส งต างๆ ในธรรมชาต

ล าด บแนวค ดส าค ญ ความร ทางว ทยาศาสตร เก ดจากความพยายามของมน ษย ท จะหาค าตอบหร อเร ยนร เก ยวก บส งต างๆ ในธรรมชาต ล าด บแนวค ดส าค ญ ความร ทางว ทยาศาสตร เก ดจากความพยายามของมน ษย ท จะหาค าตอบหร อเร ยนร เก ยวก บส งต างๆ ในธรรมชาต ในการเร ยนร ว ทยาศาสตร ต องใช ว ธ การต างๆ เพ อตอบค าถามท สงส ย เช น การส งเกต การลงความเห

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย

ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย จ กรพงศ ส วรรณร ศม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 3 ก ค าน า ค ม อการจ ดก จกรรมสร างสรรค ศ ลปะเด กปฐมว ย จ ดพ มพ คร งแรกโดยใช ช อว าค ม อการจ ดก จกรรม สร

More information

แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน

แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน แบบประเม นมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน โรงเร ยนสตร ว ทยา ๒ ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน คาช แจง 1. แบบประเม นฉบ บน ใช สาหร บประเม นค ณภาพด านผ เร ยนของน กเร ยนแต ละคนตามความเป นจร

More information

การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช แหล งเร ยนร เป นฐาน ( Place - Based Instruction )

การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช แหล งเร ยนร เป นฐาน ( Place - Based Instruction ) การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช แหล งเร ยนร เป นฐาน ( Place - Based Instruction ) ความนา ส รศ กด ปาเฮ พ.ม., ค.บ., ศษ.ม. Surasak.ph54@hotmail.com การปฏ ร ปการศ กษาท ก าล งด าเน นการในป จจ บ นตามพระราชบ ญญ ต การศ

More information

บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน

บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน 1 บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน โดยท วไปคร เป นผ ม หน าท ในการสอน การถ ายทอดความร จ งเป นหน าท หล กท ม ความส าค ญท ส ดของคร แต ในความเป นจร งน นคร ม บทบาทหน าท มากกว าการสอน โดยคร นอกจากเป นผ

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

ประสบการณ สาค ญ (ด านร างกาย) ต วอย างก จกรรม การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การเคล อนไหวอย ก บท

ประสบการณ สาค ญ (ด านร างกาย) ต วอย างก จกรรม การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การเคล อนไหวอย ก บท สาระการเร ยนร สาระการเร ยนร ของหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย ส าหร บอาย 3 5 ป ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ประสบการณ ส าค ญและสาระท ควรเร ยนร ท งสองส วนให เป นส อกลางในการจ ดประสบการณ เพ อส งเสร ม พ ฒนาการท กด าน ท

More information

บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม

บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม เม อเราได ม การต ดต อส อสาร ม ความส มพ นธ ก บกล มชนต าง ๆ ไม ว าจะเป นคนในท ท างานเด ยวก นใน สถาบ นการศ กษา ในองค กร สมาคม สโมสร ฯลฯ ซ งเป นการท างานร วมก นระหว างกล มคนหลายคนแล

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง)

ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง) ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง) 1 มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ท1.1ป.2/1, ท2.1ป.2/1, ท2.1ป.2/2, ค1.1 ป.2/1, ค1.1ป.2/2, ค1.2ป.2/1, ค6.1 ป.2/4, ค 6.1 ป.2/5, ค6.1 ป.2/6, ต 1.2

More information

ร างแนวทางการจ ดก จกรรม น กส ารวจแห งท องท ง

ร างแนวทางการจ ดก จกรรม น กส ารวจแห งท องท ง ร างแนวทางการจ ดก จกรรม น กส ารวจแห งท องท ง ค ม อฉบ บน เป นเพ ยงฉบ บร างอย ในระหว างการทดลองใช และปร บปร ง รวมถ งการแต งต งคณะท างานเพ มเต ม (อย ในระหว างการประสานงานก บกระทรวงศ กษาธ การ) สารบ ญ หน า

More information

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 สำาน ก การ ศ กษา กร งเทพมหานคร ศ นย สาธารณประโยชน และ ประชา ส งคม สถาบ น บ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร และองค

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค

More information

รองศาสตราจารย ณ ฐชล ยย ตรรกว ท รศ กด ภาคว ชาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยรามคาแหง 2556

รองศาสตราจารย ณ ฐชล ยย ตรรกว ท รศ กด ภาคว ชาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยรามคาแหง 2556 รายงานว จ ยช นเร ยน การพ ฒนาความร ความเข าใจในว ชาการบ ญช ข นกลาง 1 (ACC2201) เร องเง นลงท นในตราสารหน และตราสารท นของน กศ กษาสาขาว ชาการบ ญช มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดยใช เทคน คการเร ยนร แบบร วมม อ LT รองศาสตราจารย

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information