นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ"

Transcription

1 นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ (project approach) โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery learning Process (DIP) ช อโครงการ นมเพ อส ขภาพ ห องเร ยน อน บาล 1/2 ระยะเวลา 2 ส ปดาห (21พฤศจ กายน 2ธ นวาคม 2554) ผ ร บผ ดชอบ คร อร ญญา แก นน อย คร บ งอร อน ว ตมงคลช ย โครงการนมเพ อส ขภาพ โครงการนมเพ อส ขภาพ เก ดจากการจ ดประสบการณ เร องอาหารด ม ประโยชน (ผลไม ) และให เด ก บอกอาหารท ม ประโยชน ต อร างกายมา เด กส วนใหญ บอกว า นมม ประโยชน หน ด มนมท กว น ค ณคร ให ด ม ท โรงเร ยน ค ณแม ให ด มท บ าน ทาให ร างกายหน แข งแรง ต วโต ส งใหญ สมองด เร ยนหน งส อเก ง เด กๆสนใจ และน ามาพ ดค ยก น คร จ งใช คาถามเพ อกระต นความสนใจของเด ก เด กๆจ งบอกค ณคร ว าหน อยากเร ยนร เร อง นม จ งร วมก นต งช อเร องและจ ดทาโครงการ เร อง นมเพ อส ขภาพ ข นตอนการจ ดการเร ยนร ระยะท 1 ระยะเร มต นโครงการ : การระดมความร และประสบการณ เด มของเด ก ว นท 1 สงส ย (ว นท 21 พฤศจ กายน 2555) ค ณคร ให เด กแต ละคนออกมาเล าประสบการณเด มในการด มนมแต ละรสชาต ท เด ก ชอบด มให เพ อนๆฟ ง โดยคร ใช คาถามกระต นความสนใจให เก ดความค ดการเล าประสบการณ เด มของเด กแต ละคน การเล าประสบการณ เด ม น องท = พ เนมก บหน ชอบด มนมรสจ ดเหม อนก น น องม น = หน ไปซ อนมรสสตอเบอร ก บแม ท เซเว น น องน ว = หน เห นค ณยายเอานมไปทาอาหาร น องแก ม = ค ณแม ซ อนมข นหวานมาทาก บขนมป งให หน ก น น องช ชา = ตอนเช าหน เห นค ณพ อเทนมลงในถ วยกาแฟ

2 แผนผ งแหล งส บค นเน อหา นมเพ อส ขภาพ ห อง ไอ ท (IT) ห องเร ยน อน บาล 1/2 น กเร ยน ค ณคร Internet ห องวารสาร ท บ านของตนเอง ห องสม ดโรงเร ยน หน งส อ วารสาร น ตยสาร หน งส อพ มพ เล าประสบการณ ให ฟ ง พ อ แม พาไปด ภ ม ป ญญาชาวบ าน หน งส อพ มพ

3 ว นท 2 ส งสม (ว นท 22 พฤศจ กายน 2554) คร นาคาถามการด มนมมาสนทนาก บเด กๆ และให เด กๆ ช วยก นแสดงความค ดเห น เก ยวก บการด มนมว า เด กๆชอบด มนมรสชาต แบบใด หล งจากน นคร และเด กร วมก นแบ งกล ม ทางานก จกรรมสร างสรรค โดยนาถ งนมมาพ บแล วต ดลงในใบงาน เด กพ บถ งนมและนามาต ดลงในใบงาน

4 ว นท 4 ส บค น (ว นท 24 พฤศจ กายน 2554) ค ณคร พาเด กไปส บค น เร อง นม ท ห องสม ดโดยม คร จ นคร บรรณาร กษ ให ความร และ แนะนาเร อง นม เด กๆส กถามข อสงส ย และส ารวจหน งส อต างๆท สนใจเก ยวก บเร อง นม เช น นมมาจากไหน, การร ดนมว ว, สหกรณ ท ผล ตนม, นมม หลายชน ด, นมม หลายรสชาต, นมม หลายย ห อ ท ม อย ในห อสม ด และค ณคร ได พาเด กไปหาความร ข อม ลจากอ นเตอร เน ต โดยม คร อ ยแนะนาและเป ดเว บไซต เร อง การด มนม และเด กได ระดมความค ดช วยก น - ต ดต อผ ปกครองท ม อาช พการเล ยงว วนม/สาธ ตการร ดนม - หาข อม ลจากห องสม ด - หาข อม ลจากอ นเตอร เน ต คร และเด กร วมก นค นคว าหาความร เก ยวก บนม

5 ว นท 5 ส ารวจ (ว นท 23 พฤศจ กายน 2554) ค ณคร พาเด กๆ ไปส ารวจด การเล ยงว วนมบ านล งเล ก โดยม ค ณล งเล กเป นว ทยากร คอยแนะนาและให ความร - น อง D.J. ค ณล งคร บว วต วโตได อย างไรคร บ - ค ณล ง ล งเอาอาหาร, ฟาง, หญ า, น าให ว วก น - น องอ ม นมว วอย ตรงไหนคะ? - ค ณล ง อย ระหว างขาหล งคร บ - น องแพรว นมท ค ณล งร ดจากว วมาใส ถ งไว หน เอามาด มได เลยไหมคะ - ค ณล ง ไม ได ต องเอาไปต มทาพาสเจอไรส ท สหกรณ ก อนโคนมหนองโพ แล วใส กล องก อน หน ถ งจะด มได - น องม วน ค ค ณล งคร บ การด มนมม ประโยชน ไหมคร บ - ค ณล ง ใช แล วล ก ม ประโยชน ด มแล วทาให ร างกายแข งแรง เร ยนหน งส อเก ง

6 ระดมความค ดจากเด ก น องเค ก : นมม ขายท ไหนบ างคะ? น องม น : ล งเล กเอาว วไปเล ยงแล วร ดนมได เยอะไหมคะ? น องน ส : ทาไมนมถ งม หลายส? น องน ว : ว วก นอะไรเป นอาหาร? น องป น : นมม ประโยชน อย างไรบ างคะ? น องช ชา : เราร ดนมว วก นเองได ไหมคะ? คร และเด กศ กษานมแต ละชน ด

7 แผนผ งความค ด : ส งท เด กอยากร รสจ ด รสหวาน รสช อคโกแลต นมข นหวาน นมกล อง รสส ม รสชาต ของนม ชน ดของนม นมถ ง ส ส ม ส ขาว ส น าตาล นมผง ส ของนม ย ห อของนม ด ชม ลล โฟร โมส แพะ ว ว นมมาจากไหน ประโยชน ของนม ไทยเดนมาร ก หนองโพ ทาให ร างกายแข งแรง ถ วเหล อง ม สต ป ญญาด ทาให เร ยนหน งส อเก ง ทาให ร างกายส งใหญ ทาให ร างกายเจร ญเต บโต

8 ว นท 3 สงส ย (ว นท 23 พฤศจ กายน 2554) คร และเด กๆนาความร ท ได ร บจากผ ปกครอง โดยนากล องนมมาต ด และร วมทาก จกรรม สร างสรรค ประด ษฐ หมวกจากกล องนม และให เด กๆนากล องนมกล บไปประด ษฐ ท บ านก บค ณ พ อค ณแม เพ อให เสร จสมบ รณ และนาเสนอผลงานในอาท ตย ต อไป การประด ษฐ หมวกจากกล องนม

9 ว นท 6 ส งสม (ว นท 28 พฤศจ กายน 2554) เด กๆนาความร ท ได จากผ ปกครองมาเล าให เพ อนๆฟ งจ งเก ดความสนใจ กระต อร อร นท จะเร ยนร และได นาถ งนมมาประด ษฐ เป นต กตาโดยผ ปกครองม ส วนร วม เด กและคร จ งร วมค ด คาคล องจอง สร ปได ด งน คาคล องจอง นมเพ อส ขภาพ ด มนมน นด หน กหนา ช วยให กายาของเราเต บโต ฉ นชอบด มนมท กว น เพราะทาให ต วฉ นท งสวยท งโก ใครอยากจะเป นคนเก ง ขอเช ญมาเบ งด มนมถ งโต คร เจ ยบก ร ก คร อรก ชม แก มป องตากลม เพราะนมถ งโต

10 ระยะท 2 ระยะพ ฒนาโครงการ ว นท 7 ส งสม (ว นท 29 พฤศจ กายน 2554) คร และเด กร วมก นระดมความค ด สนทนาถ งแหล งข อม ลเก ยวก บนมและจ ดก จกรรมเพ อให เก ดการเร ยนร ด งน 1. ต ดต อล งเล กเพ อไปด การเล ยงว วนมและการร ดนม 2. ส บค นท ห องสม ดโรงเร ยน 3. หาข อม ลจากอ นเตอร เน ต 4. ไปเย ยมชมสหกรณ โคนมหนองโพ 5. การท องคาคล องจอง 6. การทางานศ ลปะสร างสรรค 7. การประด ษฐ หมวกจากกล องนม 8. การจ ดน ทรรศการผลงาน ว นท 8 ส งสม,ส ารวจ ( ว นท 30 พฤศจ กายน ) คร นา CD สหกรณ โคนมหนองโพ อาเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร มาให เด กด แล วสนทนา พ ดค ยก บเด ก จากการท เราไปด การร ดนมท บ านล งเล กจะต องนานมท ได ไปสหกรณ โคนมหนอง โพเพ อทาการพาสเจอไรส ใส กล อง ค ณคร จะพาเด กๆไปเย ยมชมสหกรณ โคนมหนองโพแหล ง ผล ตนมกล องท เราด มก นท กว น

11 ว นท 9 ส มผ ส (ว นท 1 ธ นวาคม 2554) ว นน ได ร บความร วมม อจากแม น องว นเนอร มาช วยคร และเด กทาก จกรรมcooking โดยให ผ ปกครองแบ งกล มให เด กออกมาด การสาธ ตการทาขนมป งทานมข นหวาน เม อทาเสร จแล ว เด กๆได ทานขนมป งทานมข นหวานท กคนอย างอร อย

12 ว นท 10 สร ปผล (ว นท 2 ธ นวาคม 2554) หล งจากท ได เร ยนร เร องเก ยวก บนมจนเก ดความเข าใจมากข น ว นน คร จ งให เด กๆช วยก น สร ปความร ท ได จากโครงการ นมเพ อส ขภาพ โดยเด กแต ละคนออกมานาเสนอผลงานศ ลปะและ ให เด กท กคนเล อกผลงานท ชอบมาจ ดน ทรรศการร วมก น

13 ระยะท 3 ระยะสร ปโครงการ หล งจากท เด กๆ ได เร ยนร เก ยวก บเร อง นม จนเก ดความร ความเข าใจมากข น เด กๆ ช วยก นสร ปความร เก ยวก บเร อง นม ด งน นมม ประโยชน ต อร างกาย, นามาทาเป นขนม/อาหาร และผล ตภ ณฑ ต างๆอย างหลากหลาย นมม หลายชน ด หาซ อง าย และย งนามาทางานศ ลปะและ งานประด ษฐ ได อ กด วย จากน นคร และเด กจ งช วยก นวางแผนเพ อนาโครงการนมเพ อส ขภาพ มาจ ดน ทรรศการโดยได ร บความร วมม อจากผ ปกครอง คร และเด กในห องเร ยน โดยจ ดเตร ยม ด งน 1. ทาบ ตรเช ญชมน ทรรศการ 2.จ ดทาแผ นพ บเก ยวก บเร อง นม 3.จ ดป ายน เทศและผลงานก จกรรมศ ลปะสร างสรรค 4.แสดงผลงานการประด ษฐ หมวกจากกล องนม, ต กตาจากก องนม 5.จ ดทาการเย ยมชม สหกรณ โคนมหนองโพและฟาร มโคนมบ านล งเล ก

14

15 ว นท 9 ส มผ ส (ว นท 1 ธ นวาคม 2554) ว นน ได ร บความร วมม อจากแม น องว นเนอร มาช วยคร และเด กทาก จกรรม Cooking โดย ให ผ ปกครองแบ งกล มให เด กออกมาด การสาธ ตการทาขนมป งทานมข นหวาน เม อทาเสร จแล ว เด กๆได ทานขนมป งทานมข นหวานท กคนอย างอร อย เด กทาก จกรรม Cooking

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน 4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1

- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1 - 1 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 1 เร อง โปรแกรม Microsoft

More information

นางสาวร ตนาภรณ ป นทอง - ศ กษา - ค นคว า - ถามผ ร

นางสาวร ตนาภรณ ป นทอง - ศ กษา - ค นคว า - ถามผ ร การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 9 ห วข อ แนวทางการแก ไข/ป องก น ป ญหาในการท างาน นางสาวภรภ สสรณ ไตรพรชน ตว - เร ยกประช

More information

โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท ว นอ งคารท 2 ส งหาคม 2554

โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท ว นอ งคารท 2 ส งหาคม 2554 ว นอ งคารท 2 ส งหาคม 2554 โครงการศ กษาเพ อหาร ปแบบการส งเสร มการม งานทา ของผ ส งอาย ในพ นท ชนบท โดย รศ. ดร. ก ศล ส นทรธาดา สถาบ นว จ ยประชากรและส งคม มหาว ทยาล ยมห ดล เสนอใน การส มนาเคร อข ายงานว จ ยด

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

การเร ยนร แบบโครงการ

การเร ยนร แบบโครงการ 1 การเร ยนร แบบโครงการ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พ ชร ผลโยธ น การสอนแบบโครงการ (The Project Approach ) ได ร บความสนใจจากคร ปฐมว ยมาอย าง ต อเน อง ม การกล าวขว ญก นอย างมากในแวดวงการศ กษาปฐมว ยของไทยและเม อพระราชบ

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ จ ตอาสาพ ฒนาตนและส งคม ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา

โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา (ไม ม โรงเร ยนว ดในว นน น ไม ม ฉ นในว นน ) 1. หล กการและเหต ผล ด วยการศ กษาในระด บท องถ นในบ านเราย งขาดการให ความส าค ญอย างจร งจ ง โดยเฉพาะการท างานในด านการศ กษาในระด

More information

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา การศ กษาเปร ยบเท ยบผลของว ธ การสอนด วยว ธ การสอนแบบการเสนอต วแบบ ก บว ธ การสอนท ใช เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ท ม ต อการศ กษาว ชาโครงการ รห สว ชา 3104 6001 ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

More information

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information