ส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า กรมทร พยากรน า

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า กรมทร พยากรน า"

Transcription

1 เอกสารประกอบ การฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ ส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า กรมทร พยากรน า

2 ว นจ นทร ท 14 ม ถ นายน น. ลงทะเบ ยน ก าหนดการฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ น. กล าวรายงานเป ดการฝ กอบรม โดย นายอน สสร บ ณยร ตพ นธ ผ อ านวยการส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า น. พ ธ เป ดการฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า โดย นายเกษมส นต จ ณณวาโส อธ บด กรมทร พยากรน า น. หล กการวางแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ ค ออะไร? โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล ผ อ านวยการศ นย ย ทธศาสตร การจ ดการ น. พ กร บประทานอาหารว าง น. ความเช อมโยงแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. การว เคราะห สภาวะแวดล อมภายนอก/ภายใน โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล และคณะ น. พ กร บประทานอาหารว าง น. กรณ ต วอย าง โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล น. ตอบข อซ กถาม

3 ก าหนดการฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ในระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ ว นอ งคารท 15 ม ถ นายน 2553 : การแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต น. ลงทะเบ ยน น. การแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต - ป จจ ยส าค ญ / องค ประกอบ ในการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต - หล กการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส ระด บหน วยงาน - ข นตอนการแปลงแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต และกรณ ต วอย าง - ตอบข อซ กถาม โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล และคณะ ว นพ ธท 16 ม ถ นายน 2553 : การต ดตามและประเม นผล น. ลงทะเบ ยน น. การต ดตามและประเม นผล - การว เคราะห ระด บความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ ( Performance Assessment Rating Tool : PART ) - การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) - การประเม นผลการปฏ บ ต งานระด บบ คคล - กรณ ต วอย าง - ตอบข อซ กถามและป ดการประช ม โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล และคณะ หมายเหต : * ก าหนดการสามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม ** พ กร บประทานอาหารว างเวลา น. และ น.

4 รายช อผ เข าร บการฝ กอบรม หล กส ตร การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ในระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ 1. นางสาวส ฟ า บ ณฑ ก ล ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ.1 2. นายสมเดช วรรณก อน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ.1 3. นางสาววรนาถ เกต มา น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ.1 4. นายศ ภณ ฐ มาเม อง น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ.1 5. นางสาวว จ ตรา ช ยศร ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ.2 6. นายส าเร ง ณรงค นายช างโยธาช านาญงาน สทภ.2 7. นายอน นต เพ ชร หน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ.2 8. นายส ร น บงแก ว นายช างโยธาอาว โส สทภ.3 9. นายว ระพ นธ ระนาท ว ศวกรเคร องกลช านาญการ สทภ นางสาววาร ณ ร กษาพล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นางสาวส จ ตรา กองค า (แทน) ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นางสมร ก กองค า เจ าพน กงานธ รการช านาญการ สทภ นายธนกฤต ถ วะศร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายส ญชาญ เป ยมศร ส ข นายช างโยธาอาว โส สทภ นางสาวณภ ทร พ มประด บ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นายพงศธร พจนส ทธ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นางวรรณว มล ค ว บ ลย ศ ลป ผ อ านวยการส วนประสานฯล มน าม ลตอนล าง สทภ นายย ลาภสาร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นางสาวจ ตนา ศ วเสน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายส เมธ ทร พย ประม ล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นางส ช ญญา จ นทร ธ ระวงศ เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน สทภ นางสาวว ลาส น ว ฒนาวงศ ดอน น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นายพ ส ทธ ท พย โอสถ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นายส นช ย จ นทร มณ นายช างโยธาช านาญงาน สทภ นายปร ญญา วจะร กษ เล ศ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นางธารท พย ไกรฉว น กว เคราะห นโยบายและแผนแผนปฏ บ ต การ สทภ นางสาวป ยะภรณ สมเนตร น กว เคราะห นโยบายและแผนแผนปฏ บ ต การ สทภ นางสาวณ ฐกาญจน แซ ต ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ สทภ.7

5 29. นายสมชาย ส ทธ สร นายช างโยธาอาว โส สทภ นายว น ย ส งข ช ย นายช างโยธาช านาญงาน สทภ นางสาววาท น เพ ญศ ร ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ สทภ นายเอกว ทย ก านเหล อง น กว เคราะห นโยบายและแผน สทภ นายไกรสร เพ งก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ สทภ นางว มล โสมสง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นางสาวน ตยา สาคะโร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายช านาญ ช แก ว น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายชย ต ไกรม ย น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายว ระพงศ แสงทอง นายช างโยธาช านาญงาน สทภ นางว ภาร ตน ร ตนวงส ภ ญโญ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นางสาวนงเยาว ป นพ ฒ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นางสาวณ ฎพ ชญา อ นทร ทองแก ว น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นายนวฤทธ ทองเจร ญพร น กว เคราะห นโยบายและแผน สทภ นายอนนท ร นพาน ช ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นายปร ญญา พรเจร ญ ผ อ านวยการส วนประสานฯล มน าตะว นตก สทภ นายส ว ฒน ศร ช วง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นางว ฒนา หน แก ว น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นางสาวฉ ฐส ร ย หาญวงศ น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการพ เศษ สบก. 48. นางสาวจ กราภรณ คงฤทธ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สสป. 49. นางสาวภ นท ลา สาเอ ยม น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สสป. 50. นางสาวชน กานต รอดม ย น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สสป. 51. นางสาวจ ตต มา เวชว ร ฬห ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สบจ. 52. นายธรรมพงศ เนาวบ ตร ว ศวกรโยธา ปฏ บ ต การ สบจ. 53. นางสาวส พรรณษา บ ญส าราญ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สบจ. 54. นายว เวช ส ทธ ประภา ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สอน. 55. นางอ าไพ ณะนวล น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สอน. 56. นางสาวพ ทธ ก ล ทองเน อส ก ว ศวกรโยธา ปฏ บ ต การ สอน. 57. นางอรท ย อ องร ตนา ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สปท. 58. นายภาณ อร ณร ตน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สปท. 59. นายมรรค ศร ขาว น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สปท. 60. นางสาวโสภา นพศ ร ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สวพ.

6 61. นางสาวโชต รส โพธ ทอง น กว ชาการส งแวดล อม ช านาญการ สวพ. 62. นางสาวไพล น บ ญนะ น กว ทยาศาสตร ช านาญการ สวพ. 63. นายอน นต ชา ตรงต อศ กด ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สพน. 64. นางสาวร ชชน นท วรรโณภาศ น กจ ดการงานท วไป ช านาญการ สพน. 65. นางสาวรศนา ปฏ มาประกร ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร ศสท. 66. นางปาร ฉ ตร ว ร ยะศ ร ก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ศสท. 67. นางสาวขว ญส ดา เข มทอง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ศสท. 68. นายเผด จ แสงสว าง ผ อ านวยการส วนประสานการปฏ บ ต งาน ศปว. 69. ว าท ร.ต. ไกรสร ช แก ว น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ ศปว. 70. นางส พรรณา ส ทธ มณฑล ผ อ านวยการกล มพ ฒนาระบบบร หาร กพร. 71. นายศ ร ว ฒนา ตอว ว ฒน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ กพร. 72. นางกานดา อ มกานดา น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการ กพร. 73. นายอน สสร บ ณยร ตพ นธ ผ อ านวยการส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า สนผ. 74. นางราน ช ยส ทธ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สนผ. 75. นายไธพ ตย ร ตนะมงคลธรณ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 76. นางสาวย พเยาว จ นทน เทศ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 77. นายว เช ยร ส ขเร อนส วรรณ น กจ ดการงานท วไปช านาญงาน สนผ. 78. นางศ ภาพ ชญ จ นทร ด เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน สนผ. 79. นายโสภณ ส สด อ าไพ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 80. นางสาวพรรณราย อ กษรถ ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 81. นางสาวปภา จ ตส ภาน นท น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 82. นางท ศน ย คงส วรรณ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สนผ. 83. นายจาต รนต จ นทราก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สนผ. 84. นางอรพรรณ พย คฆาภรณ ผ อ านวยการส วนประสาน ต ดตามและประเม นผล สนผ. 85. นายส ทธ พล ห ร ญนพเจร ญ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 86. นางวงเด อน โพธ มาก น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 87. นางจาร ทรรศน ส อประเสร ฐส ข น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 88. นายขว ญช ย พร อมส ข น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 89. นางสาวขว ญใจ ดารกมาศ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 90. นางฐ ตามร ช วยเหล อ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สนผ. 91. นางสาวก ส มา โกศล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สนผ. 92. นายสราว ธ ช วะประเสร ฐ ผ อ านวยการส วนนโยบายและแผน สนผ.

7 93. นายสาธ ต ภ รมย ไชย น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการพ เศษ สนผ. 94. นางสาวน นท นภ ส ส บส มพ นธ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 95. นางอ บลวรรณ ไชโย น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 96. นางน ชจร ท ฆะ น กว เคราะห นโยบายและแผน ปฏ บ ต การ สนผ. 97. นายพงษ ศ กด หน เน อ น กว เคราะห นโยบายและแผน ปฏ บ ต การ สนผ. 98. นายป จพงศ ทองโอ เจ าหน าว เคราะห นโยบายและแผน สนผ. 99. นางก ญจนพร จ นทร แจ ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 100.นางสาวพ ชณ ย ส ขอ นทร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ นางสาวอร ณร ตน เผ อกแก ว เจ าหน าท บร หารงานท วไป สนผ. 102.เจ าหน าท กล มงานประชาส มพ นธ ( ถ ายภาพ, VDO ) ปชส. 103.เจ าหน าท กล มงานประชาส มพ นธ ( ถ ายภาพ, VDO ) ปชส ว ทยากร

8 1. หล กการและเหต ผล โครงการฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ป จจ บ นการวางแผนและการบร หารเช งกลย ทธ (Strategic Planning and Management) เป นหล กการ และเคร องม อท ม ความส าค ญและจ าเป นต อการด าเน นงานขององค กรท งในป จจ บ นและอนาคต เน องจากแผนกลย ทธ จะช วยให ผ บร หารและเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานได ม ความเข าใจในความต องการขององค กรและข อจ าก ดของสภาพแวดล อม ซ งจะช วยให ผ บร หารสามารถจ ดล าด บความส าค ญในการส งการและการปฏ บ ต งานท ส งเสร มก น ขณะท เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานก ม ความเข าใจในความต องการระยะยาวขององค กร ท าให สามารถปฏ บ ต งานของตนได อย างเต มท โดยร บร ว าผลงานของตนม ความส าค ญและช วยสน บสน นในการบรรล ความส าเร จตามเป าหมายเช งกลย ทธ ขององค กร ส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า จ งก าหนดให ม การจ ดฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ให แก บ คลากรกรมทร พยากรน า ประกอบก บการวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน าด งกล าว จ กต องม การต ดตามประเม นผลการด าเน นงาน ท งน จ งได จ ดหล กส ตรการต ดตามประเม นผลท ส วนราชการจะต อง ด าเน นการ ได แก การว เคราะห ระด บความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool PART ) และการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) เพ อให เก ดการม ส วนร วมจากท กภาคส วนในการด าเน นงานของกรมทร พยากรน า 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจ ในเร องการวางแผนกลย ทธ 2. เพ อเสร มสร างให ผ ร บการฝ กอบรมม ท กษะในการวางแผนกลย ทธ 3. เพ อให การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต โดยให เข าใจและม ความผ กพ นในภารก จเป าหมาย และ ย ทธศาสตร การด าเน นงานร วมก นในท กกระบวนการของการแปลงแผนส การปฏ บ ต 4. เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจในการต ดตามและประเม นในระบบ PART และ PMQA 5. เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมได แลกเปล ยนประสบการณ และแนวความค ดด านการวางแผนกลย ทธ และการปฏ บ ต งานระหว างก น 3. หล กส ตรการเร ยนร 3.1 การวางแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ ค ออะไร องค ประกอบการวางแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ความเช อมโยงแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ การว เคราะห สภาวะแวดล อมภายนอก/ภายใน การก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย ผลผล ต ต วช ว ด หล กการจ ดท าวางแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ /3.1.7 กรณ

9 4. กล มเป าหมาย กรณ ต วอย าง 3.2 การแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ความหมาย / หล กการ ในการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ป จจ ยส าค ญ / องค ประกอบ ในการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต หล กการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส ระด บหน วยงาน ข นตอนการแปลงแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต กรณ ต วอย าง 3.3 ระบบการต ดตามประเม น เคร องม อในการต ดตามประเม นผลระด บย ทธศาสตร /กลย ทธ /แผนงาน/โครงการ การว เคราะห ระด บความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ ( Performance Assessment Rating Tool : PART ) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) การประเม นผลการปฏ บ ต งานระด บบ คคล กรณ ต วอย าง ผ เข าร วมฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ม กล มเป าหมาย จ านวน 100 คน ประกอบด วย 4.1 ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร ท กส าน ก ( ส วนกลาง / สทภ.1-10 ) รวม 20 คน 4.2 เจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การหร อช านาญการ ท ร บผ ดชอบการจ ดท าแผน ของส าน ก / ศ นย ( ส วนวางแผน / ส วนย ทธศาสตร ) หน วยงานละ 2 ท าน รวม 18 คน 4.5 เจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การหร อช านาญการ ท ร บผ ดชอบการจ ดท าแผน ของ สทภ ( ส วนว ชาการ / ส วนย ทธศาสตร / ส วนประสานและบร หารจ ดการล มน า) หน วยงานละ 3 ท าน รวม 30 คน 4.6 ข าราชการ/เจ าหน าท สนผ. รวม 20 คน 4.7 เจ าหน าท โครงการ สนผ. รวม 8 คน 4.8 ว ทยากร รวม 4 คน รวมท งส น 100 คน 5. ระยะเวลาด าเน นการและสถานท จ ดอบรม การฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ในระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพ ฯ /6.งบประมาณ

10 -3-6. งบประมาณ ด าเน นการเบ กจ ายจากงบรายจ ายอ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายการค าใช จ ายในการ พ ฒนาบ คคลากรตามแผนพ ฒนาประส ทธ ภาพองค กรและบ คคลากรกรมทร พยากรน า หล กส ตร การวางแผน กลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า 1. ค าใช จ ายส าหร บผ เข าประช ม จ านวน 100 คน 135,000 บาท - ค าอาหารว าง และเคร องด ม 25 บาท x 2 ม อ x 3ว น x 100 คน 15,000 บาท - ค าอาหารกลางว น 400 บาท x 1 ม อ x 3 ว น x 100 คน 120,000 บาท 2. ค าว ทยากร จ านวน 4 คน 86,400 บาท - ค าว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ด านการวางแผน (ภาคเอกชน) 4 ท าน 86,400 บาท (1,200 บาท x 6 ช วโมง/ คน x 4 คน x 3 ว น) 3. ค าว สด อ ปกรณ ประกอบการประช ม 10,000 บาท 4. ค าถ ายเอกสารประกอบการประช ม 10,000 บาท รวม 241,400 บาท 7. ผลท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร บการฝ กอบรม เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ได ม ความร ความ เข าใจ และพ ฒนาตนเองใน เร อง การวางแผนกลย ทธ การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต กระบวนการต ดตามประเม นผล ว เคราะห ระด บความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ ( Performance Assessment Rating Tool : PART ) และการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 8. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายอน สสร บ ณยร ตพ นธ ผ อ านวยการโครงการ ผ อ านวยการส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า 2. นายสราว ธ ช วะประเสร ฐ ผ ช วยอ านวยการโครงการ ผ อ านวยการส วนนโยบายและแผน 3. นายสาธ ต ภ รมย ไชย ผ ช วยอ านวยการโครงการ น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการพ เศษ 4. นางสาวน นท นภ ส ส บส มพ นธ ผ บร หารโครงการ น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการ 5. นางอ บลวรรณ ไชโย เจ าหน าท โครงการ น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการ 6. นางน ชจร ท ฆะ เจ าหน าท โครงการ น กว เคราะห นโยบายและแผน ปฏ บ ต การ /7.นาย

11

12 เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง เรอง การวางแผนกลย ทธ การวางแผนกลยทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล ผ อานวยการศ นยย ทธศาสตรการจดการ ผ อ านวยการศนย ยทธศาสตร การจ ดการ ระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ 1

13 การบรหารจดการทรพยากรนาเชงบ รณาการ การบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบรณาการ 2

14 ห วข อการน าเสนอ กรอบแนวคดในการบรหารราชการเชงย ทธศาสตร นวค ดในการบร หารราชการ ช งยทธศาสตร การจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ดและการจ ดท าแผนการบร หารจ ดการ การจดทาแผนพฒนาจงหวดและการจดทาแผนการบรหารจดการ ทร พยากรน าของจ งหว ด/ล มน าเช งบ รณาการ การน าแผนบร หารแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าของจ งหว ด/ล มน า / เช งบ รณาการไปส การปฏ บ ต 3

15

16 การวางแผนย ทธศาสตร ก าหนด กาหนด จ ดม งหมาย ประเม น สภาพแวดล อม ก าหนด ก จกรรมท จะม งเน น จะม งเนน การประย กต ใช ในการบร หารภาคร ฐ จ ดม งหมาย ค อ เพ อสร างประโยชน ส ขให ก บประชาชน ว เคราะห ถ งสภาพป ญหา หร อแนวทางท เป นโอกาสเพ อสร าง ประโยชน ให ก บประชาชน ประโยชนใหกบประชาชน ใช ข อเท จจร ง (Fact-Based Management) ใช เทคน คทางสถ ต ประกอบ (เช น การพยากรณ การจ าลองสถานการณ ) ก าหนดก จกรรมหล กท จะด าเน นการ เพ อใช ประโยชน จาก โอกาส หร อแก ป ญหาข างต น พร อมจ ดล าด บความส าค ญ เช อมโยงก บการจ ดสรรงบประมาณ เช อมโยงก บแผนงานด านทร พยากร การเช อมโยงแผนงานระด บต างๆ และการจ ดท าแผนระยะยาว

17 กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร สอดคล องก บแนวทางการบร หารราชการแบบม งเน นผลส มฤทธ เช งย ทธศาสตร ซ งม หล กการส าค ญ ประกอบด วย 5 1 การต ดตามและประเม นผล จ ดม งหมายการพ ฒนา (ว ส ยท ศน และเป าประสงค ) 2 ป จจ ย ส ความส าเร จ ว เคราะห สถานะป จจ บ น ต วช ว ดระด บผลล พธ 2 คาดการณ การเปล ยนแปลงเช งมหภาค 3 กลย ทธ และโครงการ ทร พยากร (Input) ต วช ว ดระด บผลผล ต คาดการณ การเปล ยนแปลงทางส งคม ก าหนดจ ดม งหมายการพ ฒนาท ช ดเจน ในร ปแบบของว ส ยท ศน และเป าประสงค พร อมก าหนดต วช ว ด (KPI) ในระด บเป าประสงค 2. ว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก โดยใช ข อม ลจร งสน บสน น เพ อให เข าใจถ งสถานการณ ป จจ บ น และแนวโน มการเปล ยนแปลงในอนาคต 3. ก าหนดกลย ทธ และโครงการพ ฒนา เพ อให สามารถบรรล จ ดม งหมาย โดยใช ประโยชน จาก ผลการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค 4. ประเม นทร พยากรท จ าเป น ป ท งด านงบประมาณ อ ตราก าล ง เพ อสน บสน นการด าเน นงานตามกลย ทธ /โครงการ 5. จ ดให ม การต ดตามและประเม นผล ตลอดจนกลไกการส อสารและจ งใจ เพ อให ม นใจในการบรรล ผลส มฤทธ 6

18 ต วอย างการใช ข อเท จจร ง (Fact) ประกอบการประเม นสภาพแวดล อม ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระดบปญหาจาแนกตามมตการพฒนา(รอยละ) ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ในระด บภาพรวมของ ตวอยางกราฟแสดงระดบของปญหาเชงพนทในระดบภาพรวมของ กทม. จราจร สถาป ตยกรรมฯ เศรษฐก จ 60.0 จราจร ส งแวดล อม ความปลอดภ ย ค ณภาพช ว ต การศ กษา ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระดบปญหาจาแนกตามมตการพฒนา(รอยละ)

19 ต วอย างการใช ข อเท จจร ง (Fact) ประกอบการประเม นสภาพแวดล อม ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ในกล มเขตท อย อาศ ย ล มเ ในกล มเขตอนร กษ ฯ ล มเ น ร สถาป ตยกรรมฯ เศรษฐก จ ค ณภาพช ว ต 100 จราจร ส งแวดล อม 50 0 ความปลอดภ ย การศ กษา สถาป ตยกรรมฯ100 จราจร ส งแวดล อม 50 0 เศรษฐก จ ความปลอดภ ย ค ณภาพช ว ต การศ กษา ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ในกล มเขตเศรษฐก จ ในกล มเขตเศรษฐกจ ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ในกล มเขตอตสาหกรรม ในกล มเขตอ ตสาหกรรม สถาป ตยกรรมฯ 100 จราจร ส งแวดล อม 50 สถาป ตยกรรมฯ 100 จราจร ส งแวดล อม 50 เศรษฐก จ 0 ความปลอดภ ย เศรษฐก จ 0 ความปลอดภ ย ค ณภาพช ว ต การศ กษา ค ณภาพช ว ต การศ กษา ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ)

20 ต วอย างการใช ข อเท จจร ง (Fact)จากการประเม นสภาพแวดล อม มาประกอบการจ ดสรรงบประมาณ ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) การจ ดสรรงบประมาณ (ร อยละ) 60.0 จราจร 10% 5% สถาป ตยกรรมฯ 40.0 ส งแวดล อม 30% 15% 20.0 เศรษฐก จ เศรษฐกจ ค ณภาพช ว ต 0.0 การศ กษา ความปลอดภ ย ความปลอดภย 5% 10% ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ( ) คณภาพช ว ต ค ณภาพชวต เศรษฐกจ ศรษฐก จ สถาป ตยกรรม สถาปตยกรรมฯ 25% จราจร ส งแวดล อม ความปลอดภ ย การศ กษา ระด บความส าค ญขอ องการพ ฒนา ) (ร อยละ) จราจร ส งแวดล อม ความปลอดภ ย การศ กษาา ค ณภาพช ว ต เศรษฐก จ สถาป ตยกรรมฯ ระด บความส าค ญของการพ ฒนา (ร อยละ) การจ ดสรรงบประมาณ (ร อยละ) การจ ดสรรงบประมาณ (ร อยละ)

21 การเช อมโยงแผนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต แผนการบร หารราชการ แผนดน แผนพ ฒนาเศรษฐก จ และสงคมแหงชาต ส มาตรฐาน กระบวนงาน งานประจ า แผนปฏ บ ต ราชการ แผนปฏบตราชการ /งานบร การ ต วช ว ด ต วช ว ด แผนย ทธศาสตร /แผนแม บท /แผนแมบท กระทรวง/กรม จ ดท างบประมาณประจ าป จ ดท าค าร บรองฯ จ ดการด านโครงสร าง/อ ตราก าล ง ก าหนด/พ ฒนา Competency บ คลากร พ ฒนาระบบบร หารราชการ /พ ฒนาระบบ ICT ค ม อการ ปฏ บ ต งาน มอบหมายงานส ระด บบคคล มอบหมายงานส ระดบบ คคล ปฏ บ ต ภารก จ ตามท ได ร บมอบหมาย งานพ เศษ ต ดตามและประเม นผล

22 ห วข อการน าเสนอ กรอบแนวคดในการบรหารราชการเชงย ทธศาสตร นวค ดในการบร หารราชการ ช งยทธศาสตร การจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ดและการจ ดท าแผนการบร หารจ ดการ การจดทาแผนพฒนาจงหวดและการจดทาแผนการบรหารจดการ ทร พยากรน าของจ งหว ด/ล มน าเช งบ รณาการ การน าแผนบร หารแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าของจ งหว ด/ล มน า / เช งบ รณาการไปส การปฏ บ ต 11

23 ความเป นมาของการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด พรบ. ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ แก ไขเพ มเต มคร งท 7 พ.ศ มาตรา 53/1 ก าหนดให จ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ดให สอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมใน ระด บชาต และความต องการของประชาชนในท องถ นในจ งหว ด เพ อเป นกรอบท ศทางการบร หารงานจ งหว ดให เป นในล กษณะบ รณาการ ด งท ได ระบ ไว ใน พรฎ.ว าด วย การบร หารงานจ งหว ดและกล มจ งหว ดแบบบ รณาการ พ.ศ มาตรา 6 ท ม งเน นให ม - การก าหนดแนวทางการด าเน นงานของทกภาคส วนในจ งหว ดให ไปส เป าหมายท ม งหว งร วมก น การกาหนดแนวทางการดาเนนงานของท กภาคสวนในจงหวดใหไปส เปาหมายทม งหวงรวมกน - การบ รณาการ ย ทธศาสตร แผนงาน โครงการ และทร พยากรในจ งหว ด ตลอดจนการประสาน ความร วมม อก บท กภาคส วนในส งคมอย างม ท ศทาง โดยม ผ ร บผ ดชอบต อผลของงานอย าง ช ดเจน เพ อให ม แผนงานเช งย ทธศาสตร ท สามารถน าไปเป นข อม ลส าค ญในการจ ดท าค าของบประมาณ รายจ ายประจ าป ของจ งหว ด ท จะสน บสน นการผล กด นวาระแห งชาต (National Agenda) ส ความส าเร จ ควบค ก บการบ รณาการเพ อสร างวาระระด บพ นท (Area Agenda) การร เร มเพ อแก ไข ป ญหาและพ ฒนาพ นท (Area Initiative) 12

24 ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด 5 ด าน ว ส ยท ศน การพ ฒนาจ งหว ด ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนา เศรษฐก จให ม ความ ม นคงและม ความสามารถ ทางการแข งข น การพ ฒนา ค ณภาพคนและ ส งคม การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมเพ อการ พ ฒนาอย างย งย น พฒนาอยางยงยน การเสร มสร างความ ม นคง และความ ปลอดภ ยในช ว ตและ ทร พย ส น ทรพยสน ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาการบร หารภาคร ฐ 13

25 ความเป นมาของการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด แนวค ดการบร หารงานจ งหว ดแบบ บ รณาการ 14

26 กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด เช อมโยงกรอบท ศทางการพ ฒนาจ งหว ดให สอดคล องก บนโยบายและแผนงานระด บต างๆ แผนการบร หาร ราชการแผ นด น แผนแม บท การพ ฒนาประเทศใน ด านต างๆ แผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ผ งประเทศ เศ ศรษฐก จ ส งคม ทร ร พยากรฯ คว ามม นคงฯ การบร หาร ราชการ แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวง ท ถ ายทอดมาส หน วยราชการ บร หารส วนกลางและภม ภาค บรหารสวนกลางและภ มภาค แผนย ทธศาสตร ภาค ผ งภาค แผนย ทธศาสตร กล มจ งหว ด ผ งอนภาค ผงอน ภาค แผนพ ฒนาจ งหว ด ผ งเม อง แผนพ ฒนาระด บท องถ น ผ งช มชน 15

27 กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด สอดคล องก บความต องการเช งพ นท โดยการม ส วนร วมจากภาคส วนต างๆ ท เก ยวข อง ราชการ บร หาร ส วนกลางและ ภ ม ภาค องค กร ปกครอง ส วนท องถ น แผนพ ฒนา จ งหว ด ผ แทนภาค ประชาส งคม ผ แทนภาค ธ รก จเอกชน 16

28 กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด บ รณาการทร พยากรในจ งหว ด เพ อร วมพ ฒนาส จ ดม งหมายเด ยวก น งบประมาณ นโยบายร ฐ นโยบายรฐ ย ทธศาสตร จ งหว ด งบจงหวด งบภาคร ฐอ นๆ งบภาคธ รก จ แผนพ ฒนา จ งหว ด ภาคธ รก จ งบ Function งบ Agenda งบ อปท. ภาคช มชน/ประชาส งคม ระบบการบร หารจ ดการแผนและงบประมาณจ งหว ดท ตอบสนองนโยบายภาคร ฐ ภาคประชาชน และน าไปส การพ ฒนาจ งหว ดอย างย งย น 17

29 เป าประสงค การพ ฒนาจ งหว ดในม ต ต างๆ พ ฒนาจ งหว ดในม ต ต างๆ ใ อย างครอบคล มและสอดคล องก น น าเข าว ตถ ด บ / ประกอบธ รก จร วมก น / แรงงานต างจ งหว ด การขนส ง (Logistics) ส งออก / ประชาชนต างจ งหว ดเข ามาใช บร การ จ งหว ด อ นๆ เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การท องเท ยว การทองเทยว การค าภายใน ความม นคง ความ ปลอดภย ปลอดภ ย เศรษฐก จ ผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ด (GPP) เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การท องเท ยว การทองเทยว การค าภายในจ งหว ด บร โภค/อ ปโภค Supply Demand แรงงาน บร โภค/อ ปโภค ส นค า บร การจากต างจ งหว ด ม ความร การขนส ง (Logistics) ด ชน ความส ขของประชาชน (GPH) ม รายได ม อาช พ ม ความ ปลอดภ ย ส ขภาพ กาย ใจ อารมณ ท ด แรงงานไป ท างานต างจ งหว ด ส งคม ความ พ งพอใจ บร การ บรการ ภาคร ฐ การ บร หาร จ ดการ จดการ ภาคร ฐ อ คค ภ ย ภ ย ธรรมชาต ท ด น น า พล งงาน ทร พยากรและส งแวดล อม ป าไม สาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ การจ ดการ ของเส ย อาชญา กรรม บร การทางส งคมและช มชน ยาเสพต ด ความ ม นคง การศ กษา การแพทย และ สาธารณส ข ศ ลปว ฒนธรรม ศาสนา ก ฬา กฬา และน นทนาการ และนนทนาการ 18

30 ผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ด (GPP) น าเข าว ตถ ด บ / ประกอบธ รก จร วมก น / แรงงานต างจ งหว ด ส งออก / ประชาชนต างจ งหว ดเข ามาใช บร การ การขนส ง (Logistics) บร โภค/อ ปโภค ส นค าบร การจากต างจ งหว ด การขนส ง (Logistics) แรงงานไป ท างานต างจ งหว ด เป าประสงค ของการบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบ รณาการ จ งห ว ด อ นๆ เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การท องเท ยว การค าภายใน ความม นคง ความมนคง ความ ปลอดภ ย เศรษฐก จ ความม นคง ด ชน ความสขของประชาชน ดชนความส ขของประชาชน (GPH) เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การท องเท ยว การค าภายในจ งหว ด บร โภค/อ ปโภค Supply Demand แรงงาน ม ความร ม ความ ปลอดภ ย ม รายได ม อาช พ ส ขภาพ กาย ใจ อารมณ ท ด ความ พ ง พอใจ บร การ ภาคร ฐ ส งคม การ บร หาร จ ดการ ภาคร ฐ อ คค ภ ย ภ ย ธรรมชาต ท ด น น า พล งงาน ทร พยากรและส งแวดล อม ป าไม สาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ สาธารณปการ การจ ดการ ของเส ย ของเสย อาชญา กรรม บร การทางส งคมและช มชน ยาเสพต ด ความ ม นคง การศ กษา การแพทย และ สาธารณส ข ศ ลปว ฒนธรรม ศาสนา ก ฬา และน นทนาการ เป าประสงค หล ก ต วช ว ด ค าเป าหมาย ม ปร มาณน าเพ ยงพอ ร อยละของปร มาณน าท จ ดหาได ตาม ความต องการในการอ ปโภค-บร โภค เกษตรกรรม และอ ตสาหกรรม แหล งน าท ม ป ญหาหร อม แนวโน มว าจะม แหลงนาทมปญหาหรอมแนวโนมวาจะม จ านวนแหล งน าท ม ป ญหา จานวนแหลงนาทมปญหา ป ญหาในด านค ณภาพน าลดลง ด านค ณภาพน าลดลง พ นท ป ญหาด านน าท วม-ภ ยแล งลดลง พนทปญหาดานนาทวม-ภยแลงลดลง จ านวนพ นท ป ญหาด านน าท วม-ภ ยแล งท จานวนพนทปญหาดานนาทวม-ภยแลงท ลดลง 19

31 การจ ดท าแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบ รณาการ การอ ปโภค -บร โภค เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม แหล งน า ธรรมชาต แหล งน า ท มน ษย สร างข น GPP ความต องการน า การจ ดหาน า การจดหานา (Water Demand) (Water Supply) ในป จจ บ น ในป จจ บ น สถานการณ ด านความเพ ยงพอ (ขาดแคลน)น า ในป จจ บ น โครงการจ ดหาน า เพ มเต ม (ท ม อย เด ม) การเต บโต/ เปล ยนแปลง ทางเศรษฐก จ ทางเศรษฐกจ และส งคม ความต องการน า เพ มเต ม สถานการณ ด านความเพ ยงพอ (ขาดแคลน)น า ในอนาคต 20

32 GPP (NAKHON PATHOM) (Millions of Baht) r 2007r 2008p Agriculture 7,300 8,676 9,687 10,219 10,864 13,297 13,005 16,465 Agriculture,Hunting and Forestry 6,101 6,332 6,871 8,590 9,086 11,205 10,802 14,163 Fishing 1,199 2,344 2,816 1,629 1,779 2,092 2,203 2,302 Non-Agriculture 74,650 80,627 91, , , , , ,527 Mining and quarrying ,053 1,262 1,231 1,390 Manufacturing 44,956 49,023 58,584 63,709 68,963 75,287 67,028 67,204 Electricity,Gas and Water Supply 2,791 2,995 3,257 3,337 3,431 3,593 3,463 3,221 Construction 2,163 2,557 2,803 3,424 3,926 4,293 3,924 3,619 Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, Motorcycles and Personal and Household Goods 8,556 8,838 8,794 9,616 10,391 11,076 11,726 13,054 Hotels and Restaurants 2,123 2,037 1,912 1,980 2,205 2,404 2,558 2,681 Transport, Storage and Communication 2,874 3,090 3,098 3,780 4,362 5,210 6,065 7,053 Financial Intermediation 1,905 2,104 2,294 2,657 2,978 3,325 3,635 4,088 Real Estate,Renting and Business Activities 1,926 2,040 2,114 2,227 2,401 2,528 2,591 2,547 Public Administration i ti and Defence;Compulsory Social Security 1,977 2,387 2,550 2,761 3,223 3,367 3,600 3,962 Education 2,806 2,928 3,097 3,297 4,039 4,275 4,881 5,123 Health and Social Work 1,220 1,230 1,572 1,683 1,915 2,129 2,327 2,277 Other Community,Social and Personal Services Activities ,010 1,131 1,160 1,171 1,172 Private Households with Employed Persons Gross Provincial Product (GPP) 81,950 89, , , , , , ,992 GPP Per capita (Baht) 97, , , , , , , ,858 Population(1,000 persons)

33 ข อม ลด านความต องการใช น า พ ช เศรษฐก จ ส าค ญ พ นท เพาะปล ก (ไร ) จ งหว ด อ าเภอ 1 อ าเภอ 2 ต าบล 1.1 ต าบล 1.1 ต าบล 2.1 ต าบล 2.1 ปร มาณ น าท ใช ต อไร ปร มาณน า ท ใช โดยรวม พ นท เพาะปล ก (ไร ) ปร มาณ น าท ใช ต อไร ปร มาณน า ท ใช โดยรวม พ นท เพาะปล ก (ไร ) ปร มาณ น าท ใช ต อไร ปร มาณน า ท ใช โดยรวม พ นท เพาะปล ก (ไร ) ปร มาณ น าท ใช ต อไร ปร มาณ น าท ใช โดยรวม ส ตว เศรษฐก จ ส าค ญ จ านวน ท เล ย ง จ งหว ด อ าเภอ 1 อ าเภอ 2 ต าบล 1.1 ต าบล 1.1 ต าบล 2.1 ต าบล 2.1 ปร มาณ ปร มาณน า จ านวน ปร มาณ ปร มาณน า จ านวน ปร มาณ ปร มาณน า จ านวน ปร มาณ ปร มาณ น าท ใช ท ใช ท เล ย ง น าท ใช ท ใช ท เล ย ง น าท ใช ท ใช ท เล ย ง น าท ใช น าท ใช ต อหน วย ตอหนวย โดยรวม ต อหน วย ตอหนวย โดยรวม ต อหน วย ตอหนวย โดยรวม ต อหน วย ตอหนวย โดยรวม 22

34 ข อม ลด านความต องการใช น า อ ตสาหกรรม ท ส าค ญ ก าล งการ ผล ต จ งหว ด อ าเภอ 1 อ าเภอ 2 ต าบล 1.1 ต าบล 1.1 ต าบล 2.1 ต าบล 2.1 ปร มาณ น าท ใช ต อหน วย ปร มาณน า ท ใช โดยรวม ก าล งการ ผล ต ปร มาณ น าท ใช ต อหน วย ปร มาณน า ท ใช โดยรวม ก าล งการ ผล ต ปร มาณ น าท ใช ต อหน วย ปร มาณน า ท ใช โดยรวม ก าล งการ ผล ต ปร มาณ น าท ใช ต อหน วย ปร มาณ น าท ใช โดยรวม การอ ปโภค บร โภค ประชากร น กท องเท ยว จ านวน จ งหว ด อ าเภอ 1 อ าเภอ 2 ต าบล 1.1 ต าบล 1.1 ต าบล 2.1 ต าบล 2.1 ปร มาณ น าท ใช ต อคน ปร มาณน า ท ใช โดยรวม จ านวน ปร มาณ น าท ใช ต อคน ปร มาณน า ท ใช โดยรวม จ านวน ปร มาณ น าท ใช ต อคน ปร มาณน า ท ใช โดยรวม จ านวน ปร มาณ น าท ใช ต อคน ปร มาณ น าท ใช โดยรวม 23

35 แนวโน มการใช น าอ ปโภคบร โภคในช วง พ.ศ

36 ปร มาณการใช น าอ ปโภคบร โภคเฉล ยรายป รายต าบล (พ.ศ )

37 สร ปปร มาณการใช น าเฉล ยรายป (พ.ศ ) อ าเภอ อ ปโภค-บร โภค อ ตสาหกรรม เกษตรกรรม ล าน ลบ.ม. ล าน ลบ.ม. ล าน ลบ.ม. อ.ก าแพงแสน อ.ดอนต ม อ.นครช ยศร อ.บางเลน อ.พ ทธมณฑล อ.เม องนครปฐม อ.สามพราน รวม ,510.99

38 ท ศทางการขยายต ว/การพ ฒนาของจ งหว ด => ผลกระทบต อการบร หารจ ดการน า กรอบย ทธศาสตร ภาค แผนพ ฒนาจ งหว ด ผ งเม องรวม แผนงานของภาคเอกชน

39 ปร มาณการจ ดหาน าอ ปโภคบร โภค (พ.ศ ) อ าเภอ บ อน าต น บ อบาดาล ประปาหม บ าน บ อเอกชน ประปาส มประทาน ประปาภ ม ภาค อ.ก าแพงแสน 40,188 1,055,259 1,541,930 3, ,480 - อ.ดอนต ม 22, , ,680 69, ,000 - อ.นครช ยศร 6, ,304 1,068, , ,981 2,327,853 อ.บางเลน 62, ,349 1,094, , ,200 - อ.พ ทธมณฑล 6,243-85, ,182 98,820 - อ.เม องนครปฐม 54,625 1,502,945 1,881,750 2,062, ,360 3,600,412 อ.สามพราน 22, ,753 1,242,020 2,813,076 1,384,944 55,244,591 รวม 215,183 5,340,251 7,321,470 6,472,710 3,852,785 61,172,856

40 ปร มาณการการจ ดหาน าอ ปโภคบร โภครายต าบล (พ.ศ )

41 ปร มาณการจ ดหาน าเกษตรกรรม (พ.ศ ) อ าเภอ อาเภอ บ อน าต น บอนาตน บ อบาดาล บอบาดาล บ อเอกชน บอเอกชน ชลประทาน อ.ก าแพงแสน 773, ,775-1,238,939,016 อ.ดอนต ม 431, ,558 14, ,808,913 อ.นครชยศร นครช ยศร 131, ,455 36, ,138, อ.บางเลน 1,205, , , ,346,699 อ.พ ทธมณฑล 120,192-36,600 99,762,100 อ.เม องนครปฐม 1,051, , , ,696,880 อ.สามพราน 428, , , ,317,674 รวม 4,142,858 1,780, ,648 4,193,010,016

42 ปร มาณการการจ ดหาน าเกษตรกรรมรายต าบล (พ.ศ )

43 การจ ดท าแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบ รณาการ การอ ปโภค -บร โภค เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม แหล งน า ธรรมชาต แหล งน า ท มน ษย สร างข น ผลกระทบต อ ผลกระทบตอ ระด บค ณภาพน า ระด บค ณภาพน า ในป จจ บ น โครงการ อน ร กษ และฟ นฟ ค ณภาพน า (ท ม อย เด ม) การเต บโต/ เปล ยนแปลง ทางเศรษฐก จ ทางเศรษฐกจ และส งคม ผลกระทบต อ ระด บค ณภาพน า เพ มเต ม ระด บค ณภาพน า ในอนาคต 32

44 ข อม ลสน บสน นการจ ดท าแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบ รณาการ การคาดการณ ปร มาณความต องการน า การอ ปโภค-บร โภคโดยภาคประชาชน/คร วเร อน จ านวนประชากร (ย อนหล ง 5 ป ) จ าแนกตามโครงสร างอาย (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) พยากรณ จ านวนประชากรในอนาคต (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) จ านวนคร วเร อน (ย อนหล ง 5 ป ) และพยากรณ จ านวนคร วเร อนในอนาคต ประมาณการอ ปโภค-บร โภคน าในภาคประชาชน/คร วเร อน ปโ ป / (พยากรณ ล วงหน า 5 ป ) พร อมแจกแจงเป นฤด กาล-เด อน (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) การอปโภค-บร โภคโดยภาคเกษตรกรรม การอ ปโภค บรโภคโดยภาคเกษตรกรรม ส ดส วนผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ด (GPP) ในด านเกษตรกรรม พ นท เพาะปล กในป จจ บ นและประเภทพ ชท ปล ก (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) พ นท เพาะปลกในอนาคต พนทเพาะปล กในอนาคต และประเภทพชทปล ก และประเภทพ ชท ปลก (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท สด) (จาแนกตามพนทการปกครองทยอยทส ด) อ างอ งจากแผนพ ฒนาจ งหว ด กรอบย ทธศาสตร ภาค ผ งภาค/ผ งอน ภาค ผลกระทบด านค ณภาพน าจากพ ชท ปล ก คาดการณ ปร มาณความต องการใช น าจากด านเกษตรกรรม(พยากรณ ล วงหน า ( 5 ป ) ) พร อมแจกแจงเป นฤด กาล-เด อน (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) 33

1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ เอกสารประกอบการช แจงต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าหร บส วนราชการระด บกรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ว นท 28 ต ลาคม 2552. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ 2 TQM : Framework Model

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ และการตรวจร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Certified FL)

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ และการตรวจร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Certified FL) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ และการตรวจร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Certified FL) นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล ห วหน ากล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมปศ ส ตว Tel. 02-653-4444 (1511

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 1 แนวค ดและความเป นมาของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด เป นหล กการบร หารท ได ร บการตราข นเป นกฎหมาย ด งท ปรากฏใน พระราชบ ญญ ต

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

ช แจงรายละเอ ยดการร บสม คร รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป พ.ศ. 2558

ช แจงรายละเอ ยดการร บสม คร รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป พ.ศ. 2558 ช แจงรายละเอ ยดการร บสม คร รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป พ.ศ. 2558 อาร ย พ นธ เจร ญส ข ผ อ านวยการกองบร หารการเปล ยนแปลงและนว ตกรรม ส าน กงาน ก.พ.ร. MAKE SIMPLE BE MODERN 25 พฤศจ กายน 2557

More information

กรมทร พยากรน า 27 มกราคม 2554 1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

กรมทร พยากรน า 27 มกราคม 2554 1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ P M Q A กรมทร พยากรน า 27 มกราคม 2554 1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ 2 TQM : Framework PMQA Model P. ล กษณะส าค ญขององค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ

ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส ญล กษณ องค ประกอบ ร ปยอดเขาส ง ม ดวงดาวเจ ดจร สอย ด านบน ฉากหล งเป นผ นธงโบกสะบ ด ดวงดาวเปล งประกายส กใส หมายถ ง ความส าเร จ จ ดหมาย จ ดส งส ด ความเป นเล

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ม นาคม 2557 สารบ ญ บทท หน า 1 บทน า 1 ๒ บร บทของการบร หารบ คคล ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลตาบลบ านด อาเภอเม องเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย พ ฒนาช ว ตความเป นอย ม งส การท องเท ยว สารบ ญ ห วข อ หน า 1. ส วนท 1 บทนา - ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป 1 - ว ตถ ประสงค ของการจ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ กรมตรวจบ ญช สหกรณ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธ นวาคม ๒๕๕๔ กรมตรวจบ ญช สหกรณ รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ

More information

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.)

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 และแผนการ บร หารราชการแผนด

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขต จ กรพงษภ วนารถ ภารก จหล กของสาน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถต

More information

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง (ร าง) จ ดทาว นท 3 ก มภาพ นธ 2557 คานา สารบ ญ บทท 1 : บทนา 1.1 ท มา และความสาค ญ 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 แนวทางการจ ดทาแผนพ ฒนาสถ ต ระด บกล มจ งหว ด บทท 2 : ศ กยภาพ และประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน

แผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน - 1 - เอกสารค าอธ บายรายละเอ ยดต วช ว ด เป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนตามกรอบค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ แผนย ทธศาสตร ของ ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง พ นธก จ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 2 ค าน า เอกสารรายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) พ.ศ. 2558

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) พ.ศ. 2558 เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) พ.ศ. 2558 ก ตต พ ทธ จ รว สวงศ kitroj@yahoo.com / FB: Kittipat Jirawaswong 15, 17 ม ถ นายน 2558 จ ดเร มต น 1988 Malcolm Baldrige National Quality Award Baldrige Performance

More information