ส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า กรมทร พยากรน า

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า กรมทร พยากรน า"

Transcription

1 เอกสารประกอบ การฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ ส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า กรมทร พยากรน า

2 ว นจ นทร ท 14 ม ถ นายน น. ลงทะเบ ยน ก าหนดการฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ น. กล าวรายงานเป ดการฝ กอบรม โดย นายอน สสร บ ณยร ตพ นธ ผ อ านวยการส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า น. พ ธ เป ดการฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า โดย นายเกษมส นต จ ณณวาโส อธ บด กรมทร พยากรน า น. หล กการวางแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ ค ออะไร? โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล ผ อ านวยการศ นย ย ทธศาสตร การจ ดการ น. พ กร บประทานอาหารว าง น. ความเช อมโยงแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. การว เคราะห สภาวะแวดล อมภายนอก/ภายใน โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล และคณะ น. พ กร บประทานอาหารว าง น. กรณ ต วอย าง โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล น. ตอบข อซ กถาม

3 ก าหนดการฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ในระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ ว นอ งคารท 15 ม ถ นายน 2553 : การแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต น. ลงทะเบ ยน น. การแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต - ป จจ ยส าค ญ / องค ประกอบ ในการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต - หล กการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส ระด บหน วยงาน - ข นตอนการแปลงแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต และกรณ ต วอย าง - ตอบข อซ กถาม โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล และคณะ ว นพ ธท 16 ม ถ นายน 2553 : การต ดตามและประเม นผล น. ลงทะเบ ยน น. การต ดตามและประเม นผล - การว เคราะห ระด บความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ ( Performance Assessment Rating Tool : PART ) - การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) - การประเม นผลการปฏ บ ต งานระด บบ คคล - กรณ ต วอย าง - ตอบข อซ กถามและป ดการประช ม โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล และคณะ หมายเหต : * ก าหนดการสามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม ** พ กร บประทานอาหารว างเวลา น. และ น.

4 รายช อผ เข าร บการฝ กอบรม หล กส ตร การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ในระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ 1. นางสาวส ฟ า บ ณฑ ก ล ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ.1 2. นายสมเดช วรรณก อน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ.1 3. นางสาววรนาถ เกต มา น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ.1 4. นายศ ภณ ฐ มาเม อง น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ.1 5. นางสาวว จ ตรา ช ยศร ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ.2 6. นายส าเร ง ณรงค นายช างโยธาช านาญงาน สทภ.2 7. นายอน นต เพ ชร หน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ.2 8. นายส ร น บงแก ว นายช างโยธาอาว โส สทภ.3 9. นายว ระพ นธ ระนาท ว ศวกรเคร องกลช านาญการ สทภ นางสาววาร ณ ร กษาพล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นางสาวส จ ตรา กองค า (แทน) ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นางสมร ก กองค า เจ าพน กงานธ รการช านาญการ สทภ นายธนกฤต ถ วะศร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายส ญชาญ เป ยมศร ส ข นายช างโยธาอาว โส สทภ นางสาวณภ ทร พ มประด บ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นายพงศธร พจนส ทธ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นางวรรณว มล ค ว บ ลย ศ ลป ผ อ านวยการส วนประสานฯล มน าม ลตอนล าง สทภ นายย ลาภสาร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นางสาวจ ตนา ศ วเสน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายส เมธ ทร พย ประม ล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นางส ช ญญา จ นทร ธ ระวงศ เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน สทภ นางสาวว ลาส น ว ฒนาวงศ ดอน น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นายพ ส ทธ ท พย โอสถ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นายส นช ย จ นทร มณ นายช างโยธาช านาญงาน สทภ นายปร ญญา วจะร กษ เล ศ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นางธารท พย ไกรฉว น กว เคราะห นโยบายและแผนแผนปฏ บ ต การ สทภ นางสาวป ยะภรณ สมเนตร น กว เคราะห นโยบายและแผนแผนปฏ บ ต การ สทภ นางสาวณ ฐกาญจน แซ ต ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ สทภ.7

5 29. นายสมชาย ส ทธ สร นายช างโยธาอาว โส สทภ นายว น ย ส งข ช ย นายช างโยธาช านาญงาน สทภ นางสาววาท น เพ ญศ ร ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ สทภ นายเอกว ทย ก านเหล อง น กว เคราะห นโยบายและแผน สทภ นายไกรสร เพ งก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ สทภ นางว มล โสมสง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นางสาวน ตยา สาคะโร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายช านาญ ช แก ว น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายชย ต ไกรม ย น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นายว ระพงศ แสงทอง นายช างโยธาช านาญงาน สทภ นางว ภาร ตน ร ตนวงส ภ ญโญ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นางสาวนงเยาว ป นพ ฒ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นางสาวณ ฎพ ชญา อ นทร ทองแก ว น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สทภ นายนวฤทธ ทองเจร ญพร น กว เคราะห นโยบายและแผน สทภ นายอนนท ร นพาน ช ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สทภ นายปร ญญา พรเจร ญ ผ อ านวยการส วนประสานฯล มน าตะว นตก สทภ นายส ว ฒน ศร ช วง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นางว ฒนา หน แก ว น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สทภ นางสาวฉ ฐส ร ย หาญวงศ น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการพ เศษ สบก. 48. นางสาวจ กราภรณ คงฤทธ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สสป. 49. นางสาวภ นท ลา สาเอ ยม น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สสป. 50. นางสาวชน กานต รอดม ย น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สสป. 51. นางสาวจ ตต มา เวชว ร ฬห ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สบจ. 52. นายธรรมพงศ เนาวบ ตร ว ศวกรโยธา ปฏ บ ต การ สบจ. 53. นางสาวส พรรณษา บ ญส าราญ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สบจ. 54. นายว เวช ส ทธ ประภา ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สอน. 55. นางอ าไพ ณะนวล น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สอน. 56. นางสาวพ ทธ ก ล ทองเน อส ก ว ศวกรโยธา ปฏ บ ต การ สอน. 57. นางอรท ย อ องร ตนา ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สปท. 58. นายภาณ อร ณร ตน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สปท. 59. นายมรรค ศร ขาว น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สปท. 60. นางสาวโสภา นพศ ร ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สวพ.

6 61. นางสาวโชต รส โพธ ทอง น กว ชาการส งแวดล อม ช านาญการ สวพ. 62. นางสาวไพล น บ ญนะ น กว ทยาศาสตร ช านาญการ สวพ. 63. นายอน นต ชา ตรงต อศ กด ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สพน. 64. นางสาวร ชชน นท วรรโณภาศ น กจ ดการงานท วไป ช านาญการ สพน. 65. นางสาวรศนา ปฏ มาประกร ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร ศสท. 66. นางปาร ฉ ตร ว ร ยะศ ร ก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ศสท. 67. นางสาวขว ญส ดา เข มทอง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ศสท. 68. นายเผด จ แสงสว าง ผ อ านวยการส วนประสานการปฏ บ ต งาน ศปว. 69. ว าท ร.ต. ไกรสร ช แก ว น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ ศปว. 70. นางส พรรณา ส ทธ มณฑล ผ อ านวยการกล มพ ฒนาระบบบร หาร กพร. 71. นายศ ร ว ฒนา ตอว ว ฒน น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ กพร. 72. นางกานดา อ มกานดา น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการ กพร. 73. นายอน สสร บ ณยร ตพ นธ ผ อ านวยการส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า สนผ. 74. นางราน ช ยส ทธ ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร สนผ. 75. นายไธพ ตย ร ตนะมงคลธรณ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 76. นางสาวย พเยาว จ นทน เทศ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 77. นายว เช ยร ส ขเร อนส วรรณ น กจ ดการงานท วไปช านาญงาน สนผ. 78. นางศ ภาพ ชญ จ นทร ด เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน สนผ. 79. นายโสภณ ส สด อ าไพ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 80. นางสาวพรรณราย อ กษรถ ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 81. นางสาวปภา จ ตส ภาน นท น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 82. นางท ศน ย คงส วรรณ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สนผ. 83. นายจาต รนต จ นทราก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สนผ. 84. นางอรพรรณ พย คฆาภรณ ผ อ านวยการส วนประสาน ต ดตามและประเม นผล สนผ. 85. นายส ทธ พล ห ร ญนพเจร ญ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 86. นางวงเด อน โพธ มาก น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 87. นางจาร ทรรศน ส อประเสร ฐส ข น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 88. นายขว ญช ย พร อมส ข น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 89. นางสาวขว ญใจ ดารกมาศ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 90. นางฐ ตามร ช วยเหล อ น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สนผ. 91. นางสาวก ส มา โกศล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ สนผ. 92. นายสราว ธ ช วะประเสร ฐ ผ อ านวยการส วนนโยบายและแผน สนผ.

7 93. นายสาธ ต ภ รมย ไชย น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการพ เศษ สนผ. 94. นางสาวน นท นภ ส ส บส มพ นธ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 95. นางอ บลวรรณ ไชโย น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ สนผ. 96. นางน ชจร ท ฆะ น กว เคราะห นโยบายและแผน ปฏ บ ต การ สนผ. 97. นายพงษ ศ กด หน เน อ น กว เคราะห นโยบายและแผน ปฏ บ ต การ สนผ. 98. นายป จพงศ ทองโอ เจ าหน าว เคราะห นโยบายและแผน สนผ. 99. นางก ญจนพร จ นทร แจ ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ. 100.นางสาวพ ชณ ย ส ขอ นทร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญ สนผ นางสาวอร ณร ตน เผ อกแก ว เจ าหน าท บร หารงานท วไป สนผ. 102.เจ าหน าท กล มงานประชาส มพ นธ ( ถ ายภาพ, VDO ) ปชส. 103.เจ าหน าท กล มงานประชาส มพ นธ ( ถ ายภาพ, VDO ) ปชส ว ทยากร

8 1. หล กการและเหต ผล โครงการฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ป จจ บ นการวางแผนและการบร หารเช งกลย ทธ (Strategic Planning and Management) เป นหล กการ และเคร องม อท ม ความส าค ญและจ าเป นต อการด าเน นงานขององค กรท งในป จจ บ นและอนาคต เน องจากแผนกลย ทธ จะช วยให ผ บร หารและเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานได ม ความเข าใจในความต องการขององค กรและข อจ าก ดของสภาพแวดล อม ซ งจะช วยให ผ บร หารสามารถจ ดล าด บความส าค ญในการส งการและการปฏ บ ต งานท ส งเสร มก น ขณะท เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานก ม ความเข าใจในความต องการระยะยาวขององค กร ท าให สามารถปฏ บ ต งานของตนได อย างเต มท โดยร บร ว าผลงานของตนม ความส าค ญและช วยสน บสน นในการบรรล ความส าเร จตามเป าหมายเช งกลย ทธ ขององค กร ส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า จ งก าหนดให ม การจ ดฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ให แก บ คลากรกรมทร พยากรน า ประกอบก บการวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน าด งกล าว จ กต องม การต ดตามประเม นผลการด าเน นงาน ท งน จ งได จ ดหล กส ตรการต ดตามประเม นผลท ส วนราชการจะต อง ด าเน นการ ได แก การว เคราะห ระด บความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool PART ) และการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) เพ อให เก ดการม ส วนร วมจากท กภาคส วนในการด าเน นงานของกรมทร พยากรน า 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจ ในเร องการวางแผนกลย ทธ 2. เพ อเสร มสร างให ผ ร บการฝ กอบรมม ท กษะในการวางแผนกลย ทธ 3. เพ อให การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต โดยให เข าใจและม ความผ กพ นในภารก จเป าหมาย และ ย ทธศาสตร การด าเน นงานร วมก นในท กกระบวนการของการแปลงแผนส การปฏ บ ต 4. เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจในการต ดตามและประเม นในระบบ PART และ PMQA 5. เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมได แลกเปล ยนประสบการณ และแนวความค ดด านการวางแผนกลย ทธ และการปฏ บ ต งานระหว างก น 3. หล กส ตรการเร ยนร 3.1 การวางแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ ค ออะไร องค ประกอบการวางแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ความเช อมโยงแผนย ทธศาสตร และกลย ทธ การว เคราะห สภาวะแวดล อมภายนอก/ภายใน การก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย ผลผล ต ต วช ว ด หล กการจ ดท าวางแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ /3.1.7 กรณ

9 4. กล มเป าหมาย กรณ ต วอย าง 3.2 การแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ความหมาย / หล กการ ในการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ป จจ ยส าค ญ / องค ประกอบ ในการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต หล กการแปลงแผนย ทธศาสตร / กลย ทธ ไปส ระด บหน วยงาน ข นตอนการแปลงแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต กรณ ต วอย าง 3.3 ระบบการต ดตามประเม น เคร องม อในการต ดตามประเม นผลระด บย ทธศาสตร /กลย ทธ /แผนงาน/โครงการ การว เคราะห ระด บความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ ( Performance Assessment Rating Tool : PART ) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) การประเม นผลการปฏ บ ต งานระด บบ คคล กรณ ต วอย าง ผ เข าร วมฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ม กล มเป าหมาย จ านวน 100 คน ประกอบด วย 4.1 ผ อ านวยการส วนย ทธศาสตร ท กส าน ก ( ส วนกลาง / สทภ.1-10 ) รวม 20 คน 4.2 เจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การหร อช านาญการ ท ร บผ ดชอบการจ ดท าแผน ของส าน ก / ศ นย ( ส วนวางแผน / ส วนย ทธศาสตร ) หน วยงานละ 2 ท าน รวม 18 คน 4.5 เจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การหร อช านาญการ ท ร บผ ดชอบการจ ดท าแผน ของ สทภ ( ส วนว ชาการ / ส วนย ทธศาสตร / ส วนประสานและบร หารจ ดการล มน า) หน วยงานละ 3 ท าน รวม 30 คน 4.6 ข าราชการ/เจ าหน าท สนผ. รวม 20 คน 4.7 เจ าหน าท โครงการ สนผ. รวม 8 คน 4.8 ว ทยากร รวม 4 คน รวมท งส น 100 คน 5. ระยะเวลาด าเน นการและสถานท จ ดอบรม การฝ กอบรมบ คลากรกรมทร พยากรน า เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ในระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพ ฯ /6.งบประมาณ

10 -3-6. งบประมาณ ด าเน นการเบ กจ ายจากงบรายจ ายอ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายการค าใช จ ายในการ พ ฒนาบ คคลากรตามแผนพ ฒนาประส ทธ ภาพองค กรและบ คคลากรกรมทร พยากรน า หล กส ตร การวางแผน กลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า 1. ค าใช จ ายส าหร บผ เข าประช ม จ านวน 100 คน 135,000 บาท - ค าอาหารว าง และเคร องด ม 25 บาท x 2 ม อ x 3ว น x 100 คน 15,000 บาท - ค าอาหารกลางว น 400 บาท x 1 ม อ x 3 ว น x 100 คน 120,000 บาท 2. ค าว ทยากร จ านวน 4 คน 86,400 บาท - ค าว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ด านการวางแผน (ภาคเอกชน) 4 ท าน 86,400 บาท (1,200 บาท x 6 ช วโมง/ คน x 4 คน x 3 ว น) 3. ค าว สด อ ปกรณ ประกอบการประช ม 10,000 บาท 4. ค าถ ายเอกสารประกอบการประช ม 10,000 บาท รวม 241,400 บาท 7. ผลท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร บการฝ กอบรม เร อง การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า ได ม ความร ความ เข าใจ และพ ฒนาตนเองใน เร อง การวางแผนกลย ทธ การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต กระบวนการต ดตามประเม นผล ว เคราะห ระด บความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ ( Performance Assessment Rating Tool : PART ) และการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 8. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายอน สสร บ ณยร ตพ นธ ผ อ านวยการโครงการ ผ อ านวยการส าน กนโยบายและแผนทร พยากรน า 2. นายสราว ธ ช วะประเสร ฐ ผ ช วยอ านวยการโครงการ ผ อ านวยการส วนนโยบายและแผน 3. นายสาธ ต ภ รมย ไชย ผ ช วยอ านวยการโครงการ น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการพ เศษ 4. นางสาวน นท นภ ส ส บส มพ นธ ผ บร หารโครงการ น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการ 5. นางอ บลวรรณ ไชโย เจ าหน าท โครงการ น กว เคราะห นโยบายและแผน ช านาญการ 6. นางน ชจร ท ฆะ เจ าหน าท โครงการ น กว เคราะห นโยบายและแผน ปฏ บ ต การ /7.นาย

11

12 เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง เรอง การวางแผนกลย ทธ การวางแผนกลยทธ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรน า โดย ดร. ส ญญา เศรษฐพ ทยาก ล ผ อานวยการศ นยย ทธศาสตรการจดการ ผ อ านวยการศนย ยทธศาสตร การจ ดการ ระหว างว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมเอเช ย ราชเทว กร งเทพฯ 1

13 การบรหารจดการทรพยากรนาเชงบ รณาการ การบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบรณาการ 2

14 ห วข อการน าเสนอ กรอบแนวคดในการบรหารราชการเชงย ทธศาสตร นวค ดในการบร หารราชการ ช งยทธศาสตร การจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ดและการจ ดท าแผนการบร หารจ ดการ การจดทาแผนพฒนาจงหวดและการจดทาแผนการบรหารจดการ ทร พยากรน าของจ งหว ด/ล มน าเช งบ รณาการ การน าแผนบร หารแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าของจ งหว ด/ล มน า / เช งบ รณาการไปส การปฏ บ ต 3

15

16 การวางแผนย ทธศาสตร ก าหนด กาหนด จ ดม งหมาย ประเม น สภาพแวดล อม ก าหนด ก จกรรมท จะม งเน น จะม งเนน การประย กต ใช ในการบร หารภาคร ฐ จ ดม งหมาย ค อ เพ อสร างประโยชน ส ขให ก บประชาชน ว เคราะห ถ งสภาพป ญหา หร อแนวทางท เป นโอกาสเพ อสร าง ประโยชน ให ก บประชาชน ประโยชนใหกบประชาชน ใช ข อเท จจร ง (Fact-Based Management) ใช เทคน คทางสถ ต ประกอบ (เช น การพยากรณ การจ าลองสถานการณ ) ก าหนดก จกรรมหล กท จะด าเน นการ เพ อใช ประโยชน จาก โอกาส หร อแก ป ญหาข างต น พร อมจ ดล าด บความส าค ญ เช อมโยงก บการจ ดสรรงบประมาณ เช อมโยงก บแผนงานด านทร พยากร การเช อมโยงแผนงานระด บต างๆ และการจ ดท าแผนระยะยาว

17 กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร สอดคล องก บแนวทางการบร หารราชการแบบม งเน นผลส มฤทธ เช งย ทธศาสตร ซ งม หล กการส าค ญ ประกอบด วย 5 1 การต ดตามและประเม นผล จ ดม งหมายการพ ฒนา (ว ส ยท ศน และเป าประสงค ) 2 ป จจ ย ส ความส าเร จ ว เคราะห สถานะป จจ บ น ต วช ว ดระด บผลล พธ 2 คาดการณ การเปล ยนแปลงเช งมหภาค 3 กลย ทธ และโครงการ ทร พยากร (Input) ต วช ว ดระด บผลผล ต คาดการณ การเปล ยนแปลงทางส งคม ก าหนดจ ดม งหมายการพ ฒนาท ช ดเจน ในร ปแบบของว ส ยท ศน และเป าประสงค พร อมก าหนดต วช ว ด (KPI) ในระด บเป าประสงค 2. ว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก โดยใช ข อม ลจร งสน บสน น เพ อให เข าใจถ งสถานการณ ป จจ บ น และแนวโน มการเปล ยนแปลงในอนาคต 3. ก าหนดกลย ทธ และโครงการพ ฒนา เพ อให สามารถบรรล จ ดม งหมาย โดยใช ประโยชน จาก ผลการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค 4. ประเม นทร พยากรท จ าเป น ป ท งด านงบประมาณ อ ตราก าล ง เพ อสน บสน นการด าเน นงานตามกลย ทธ /โครงการ 5. จ ดให ม การต ดตามและประเม นผล ตลอดจนกลไกการส อสารและจ งใจ เพ อให ม นใจในการบรรล ผลส มฤทธ 6

18 ต วอย างการใช ข อเท จจร ง (Fact) ประกอบการประเม นสภาพแวดล อม ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระดบปญหาจาแนกตามมตการพฒนา(รอยละ) ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ในระด บภาพรวมของ ตวอยางกราฟแสดงระดบของปญหาเชงพนทในระดบภาพรวมของ กทม. จราจร สถาป ตยกรรมฯ เศรษฐก จ 60.0 จราจร ส งแวดล อม ความปลอดภ ย ค ณภาพช ว ต การศ กษา ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระดบปญหาจาแนกตามมตการพฒนา(รอยละ)

19 ต วอย างการใช ข อเท จจร ง (Fact) ประกอบการประเม นสภาพแวดล อม ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ในกล มเขตท อย อาศ ย ล มเ ในกล มเขตอนร กษ ฯ ล มเ น ร สถาป ตยกรรมฯ เศรษฐก จ ค ณภาพช ว ต 100 จราจร ส งแวดล อม 50 0 ความปลอดภ ย การศ กษา สถาป ตยกรรมฯ100 จราจร ส งแวดล อม 50 0 เศรษฐก จ ความปลอดภ ย ค ณภาพช ว ต การศ กษา ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ในกล มเขตเศรษฐก จ ในกล มเขตเศรษฐกจ ต วอย างกราฟแสดงระด บของป ญหาเช งพ นท ในกล มเขตอตสาหกรรม ในกล มเขตอ ตสาหกรรม สถาป ตยกรรมฯ 100 จราจร ส งแวดล อม 50 สถาป ตยกรรมฯ 100 จราจร ส งแวดล อม 50 เศรษฐก จ 0 ความปลอดภ ย เศรษฐก จ 0 ความปลอดภ ย ค ณภาพช ว ต การศ กษา ค ณภาพช ว ต การศ กษา ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ)

20 ต วอย างการใช ข อเท จจร ง (Fact)จากการประเม นสภาพแวดล อม มาประกอบการจ ดสรรงบประมาณ ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) การจ ดสรรงบประมาณ (ร อยละ) 60.0 จราจร 10% 5% สถาป ตยกรรมฯ 40.0 ส งแวดล อม 30% 15% 20.0 เศรษฐก จ เศรษฐกจ ค ณภาพช ว ต 0.0 การศ กษา ความปลอดภ ย ความปลอดภย 5% 10% ระด บป ญหาจ าแนกตามม ต การพ ฒนา(ร อยละ) ( ) คณภาพช ว ต ค ณภาพชวต เศรษฐกจ ศรษฐก จ สถาป ตยกรรม สถาปตยกรรมฯ 25% จราจร ส งแวดล อม ความปลอดภ ย การศ กษา ระด บความส าค ญขอ องการพ ฒนา ) (ร อยละ) จราจร ส งแวดล อม ความปลอดภ ย การศ กษาา ค ณภาพช ว ต เศรษฐก จ สถาป ตยกรรมฯ ระด บความส าค ญของการพ ฒนา (ร อยละ) การจ ดสรรงบประมาณ (ร อยละ) การจ ดสรรงบประมาณ (ร อยละ)

21 การเช อมโยงแผนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต แผนการบร หารราชการ แผนดน แผนพ ฒนาเศรษฐก จ และสงคมแหงชาต ส มาตรฐาน กระบวนงาน งานประจ า แผนปฏ บ ต ราชการ แผนปฏบตราชการ /งานบร การ ต วช ว ด ต วช ว ด แผนย ทธศาสตร /แผนแม บท /แผนแมบท กระทรวง/กรม จ ดท างบประมาณประจ าป จ ดท าค าร บรองฯ จ ดการด านโครงสร าง/อ ตราก าล ง ก าหนด/พ ฒนา Competency บ คลากร พ ฒนาระบบบร หารราชการ /พ ฒนาระบบ ICT ค ม อการ ปฏ บ ต งาน มอบหมายงานส ระด บบคคล มอบหมายงานส ระดบบ คคล ปฏ บ ต ภารก จ ตามท ได ร บมอบหมาย งานพ เศษ ต ดตามและประเม นผล

22 ห วข อการน าเสนอ กรอบแนวคดในการบรหารราชการเชงย ทธศาสตร นวค ดในการบร หารราชการ ช งยทธศาสตร การจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ดและการจ ดท าแผนการบร หารจ ดการ การจดทาแผนพฒนาจงหวดและการจดทาแผนการบรหารจดการ ทร พยากรน าของจ งหว ด/ล มน าเช งบ รณาการ การน าแผนบร หารแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าของจ งหว ด/ล มน า / เช งบ รณาการไปส การปฏ บ ต 11

23 ความเป นมาของการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด พรบ. ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ แก ไขเพ มเต มคร งท 7 พ.ศ มาตรา 53/1 ก าหนดให จ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ดให สอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมใน ระด บชาต และความต องการของประชาชนในท องถ นในจ งหว ด เพ อเป นกรอบท ศทางการบร หารงานจ งหว ดให เป นในล กษณะบ รณาการ ด งท ได ระบ ไว ใน พรฎ.ว าด วย การบร หารงานจ งหว ดและกล มจ งหว ดแบบบ รณาการ พ.ศ มาตรา 6 ท ม งเน นให ม - การก าหนดแนวทางการด าเน นงานของทกภาคส วนในจ งหว ดให ไปส เป าหมายท ม งหว งร วมก น การกาหนดแนวทางการดาเนนงานของท กภาคสวนในจงหวดใหไปส เปาหมายทม งหวงรวมกน - การบ รณาการ ย ทธศาสตร แผนงาน โครงการ และทร พยากรในจ งหว ด ตลอดจนการประสาน ความร วมม อก บท กภาคส วนในส งคมอย างม ท ศทาง โดยม ผ ร บผ ดชอบต อผลของงานอย าง ช ดเจน เพ อให ม แผนงานเช งย ทธศาสตร ท สามารถน าไปเป นข อม ลส าค ญในการจ ดท าค าของบประมาณ รายจ ายประจ าป ของจ งหว ด ท จะสน บสน นการผล กด นวาระแห งชาต (National Agenda) ส ความส าเร จ ควบค ก บการบ รณาการเพ อสร างวาระระด บพ นท (Area Agenda) การร เร มเพ อแก ไข ป ญหาและพ ฒนาพ นท (Area Initiative) 12

24 ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด 5 ด าน ว ส ยท ศน การพ ฒนาจ งหว ด ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนา เศรษฐก จให ม ความ ม นคงและม ความสามารถ ทางการแข งข น การพ ฒนา ค ณภาพคนและ ส งคม การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมเพ อการ พ ฒนาอย างย งย น พฒนาอยางยงยน การเสร มสร างความ ม นคง และความ ปลอดภ ยในช ว ตและ ทร พย ส น ทรพยสน ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาการบร หารภาคร ฐ 13

25 ความเป นมาของการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด แนวค ดการบร หารงานจ งหว ดแบบ บ รณาการ 14

26 กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด เช อมโยงกรอบท ศทางการพ ฒนาจ งหว ดให สอดคล องก บนโยบายและแผนงานระด บต างๆ แผนการบร หาร ราชการแผ นด น แผนแม บท การพ ฒนาประเทศใน ด านต างๆ แผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ผ งประเทศ เศ ศรษฐก จ ส งคม ทร ร พยากรฯ คว ามม นคงฯ การบร หาร ราชการ แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวง ท ถ ายทอดมาส หน วยราชการ บร หารส วนกลางและภม ภาค บรหารสวนกลางและภ มภาค แผนย ทธศาสตร ภาค ผ งภาค แผนย ทธศาสตร กล มจ งหว ด ผ งอนภาค ผงอน ภาค แผนพ ฒนาจ งหว ด ผ งเม อง แผนพ ฒนาระด บท องถ น ผ งช มชน 15

27 กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด สอดคล องก บความต องการเช งพ นท โดยการม ส วนร วมจากภาคส วนต างๆ ท เก ยวข อง ราชการ บร หาร ส วนกลางและ ภ ม ภาค องค กร ปกครอง ส วนท องถ น แผนพ ฒนา จ งหว ด ผ แทนภาค ประชาส งคม ผ แทนภาค ธ รก จเอกชน 16

28 กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด บ รณาการทร พยากรในจ งหว ด เพ อร วมพ ฒนาส จ ดม งหมายเด ยวก น งบประมาณ นโยบายร ฐ นโยบายรฐ ย ทธศาสตร จ งหว ด งบจงหวด งบภาคร ฐอ นๆ งบภาคธ รก จ แผนพ ฒนา จ งหว ด ภาคธ รก จ งบ Function งบ Agenda งบ อปท. ภาคช มชน/ประชาส งคม ระบบการบร หารจ ดการแผนและงบประมาณจ งหว ดท ตอบสนองนโยบายภาคร ฐ ภาคประชาชน และน าไปส การพ ฒนาจ งหว ดอย างย งย น 17

29 เป าประสงค การพ ฒนาจ งหว ดในม ต ต างๆ พ ฒนาจ งหว ดในม ต ต างๆ ใ อย างครอบคล มและสอดคล องก น น าเข าว ตถ ด บ / ประกอบธ รก จร วมก น / แรงงานต างจ งหว ด การขนส ง (Logistics) ส งออก / ประชาชนต างจ งหว ดเข ามาใช บร การ จ งหว ด อ นๆ เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การท องเท ยว การทองเทยว การค าภายใน ความม นคง ความ ปลอดภย ปลอดภ ย เศรษฐก จ ผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ด (GPP) เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การท องเท ยว การทองเทยว การค าภายในจ งหว ด บร โภค/อ ปโภค Supply Demand แรงงาน บร โภค/อ ปโภค ส นค า บร การจากต างจ งหว ด ม ความร การขนส ง (Logistics) ด ชน ความส ขของประชาชน (GPH) ม รายได ม อาช พ ม ความ ปลอดภ ย ส ขภาพ กาย ใจ อารมณ ท ด แรงงานไป ท างานต างจ งหว ด ส งคม ความ พ งพอใจ บร การ บรการ ภาคร ฐ การ บร หาร จ ดการ จดการ ภาคร ฐ อ คค ภ ย ภ ย ธรรมชาต ท ด น น า พล งงาน ทร พยากรและส งแวดล อม ป าไม สาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ การจ ดการ ของเส ย อาชญา กรรม บร การทางส งคมและช มชน ยาเสพต ด ความ ม นคง การศ กษา การแพทย และ สาธารณส ข ศ ลปว ฒนธรรม ศาสนา ก ฬา กฬา และน นทนาการ และนนทนาการ 18

30 ผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ด (GPP) น าเข าว ตถ ด บ / ประกอบธ รก จร วมก น / แรงงานต างจ งหว ด ส งออก / ประชาชนต างจ งหว ดเข ามาใช บร การ การขนส ง (Logistics) บร โภค/อ ปโภค ส นค าบร การจากต างจ งหว ด การขนส ง (Logistics) แรงงานไป ท างานต างจ งหว ด เป าประสงค ของการบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบ รณาการ จ งห ว ด อ นๆ เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การท องเท ยว การค าภายใน ความม นคง ความมนคง ความ ปลอดภ ย เศรษฐก จ ความม นคง ด ชน ความสขของประชาชน ดชนความส ขของประชาชน (GPH) เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การท องเท ยว การค าภายในจ งหว ด บร โภค/อ ปโภค Supply Demand แรงงาน ม ความร ม ความ ปลอดภ ย ม รายได ม อาช พ ส ขภาพ กาย ใจ อารมณ ท ด ความ พ ง พอใจ บร การ ภาคร ฐ ส งคม การ บร หาร จ ดการ ภาคร ฐ อ คค ภ ย ภ ย ธรรมชาต ท ด น น า พล งงาน ทร พยากรและส งแวดล อม ป าไม สาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ สาธารณปการ การจ ดการ ของเส ย ของเสย อาชญา กรรม บร การทางส งคมและช มชน ยาเสพต ด ความ ม นคง การศ กษา การแพทย และ สาธารณส ข ศ ลปว ฒนธรรม ศาสนา ก ฬา และน นทนาการ เป าประสงค หล ก ต วช ว ด ค าเป าหมาย ม ปร มาณน าเพ ยงพอ ร อยละของปร มาณน าท จ ดหาได ตาม ความต องการในการอ ปโภค-บร โภค เกษตรกรรม และอ ตสาหกรรม แหล งน าท ม ป ญหาหร อม แนวโน มว าจะม แหลงนาทมปญหาหรอมแนวโนมวาจะม จ านวนแหล งน าท ม ป ญหา จานวนแหลงนาทมปญหา ป ญหาในด านค ณภาพน าลดลง ด านค ณภาพน าลดลง พ นท ป ญหาด านน าท วม-ภ ยแล งลดลง พนทปญหาดานนาทวม-ภยแลงลดลง จ านวนพ นท ป ญหาด านน าท วม-ภ ยแล งท จานวนพนทปญหาดานนาทวม-ภยแลงท ลดลง 19

31 การจ ดท าแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบ รณาการ การอ ปโภค -บร โภค เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม แหล งน า ธรรมชาต แหล งน า ท มน ษย สร างข น GPP ความต องการน า การจ ดหาน า การจดหานา (Water Demand) (Water Supply) ในป จจ บ น ในป จจ บ น สถานการณ ด านความเพ ยงพอ (ขาดแคลน)น า ในป จจ บ น โครงการจ ดหาน า เพ มเต ม (ท ม อย เด ม) การเต บโต/ เปล ยนแปลง ทางเศรษฐก จ ทางเศรษฐกจ และส งคม ความต องการน า เพ มเต ม สถานการณ ด านความเพ ยงพอ (ขาดแคลน)น า ในอนาคต 20

32 GPP (NAKHON PATHOM) (Millions of Baht) r 2007r 2008p Agriculture 7,300 8,676 9,687 10,219 10,864 13,297 13,005 16,465 Agriculture,Hunting and Forestry 6,101 6,332 6,871 8,590 9,086 11,205 10,802 14,163 Fishing 1,199 2,344 2,816 1,629 1,779 2,092 2,203 2,302 Non-Agriculture 74,650 80,627 91, , , , , ,527 Mining and quarrying ,053 1,262 1,231 1,390 Manufacturing 44,956 49,023 58,584 63,709 68,963 75,287 67,028 67,204 Electricity,Gas and Water Supply 2,791 2,995 3,257 3,337 3,431 3,593 3,463 3,221 Construction 2,163 2,557 2,803 3,424 3,926 4,293 3,924 3,619 Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, Motorcycles and Personal and Household Goods 8,556 8,838 8,794 9,616 10,391 11,076 11,726 13,054 Hotels and Restaurants 2,123 2,037 1,912 1,980 2,205 2,404 2,558 2,681 Transport, Storage and Communication 2,874 3,090 3,098 3,780 4,362 5,210 6,065 7,053 Financial Intermediation 1,905 2,104 2,294 2,657 2,978 3,325 3,635 4,088 Real Estate,Renting and Business Activities 1,926 2,040 2,114 2,227 2,401 2,528 2,591 2,547 Public Administration i ti and Defence;Compulsory Social Security 1,977 2,387 2,550 2,761 3,223 3,367 3,600 3,962 Education 2,806 2,928 3,097 3,297 4,039 4,275 4,881 5,123 Health and Social Work 1,220 1,230 1,572 1,683 1,915 2,129 2,327 2,277 Other Community,Social and Personal Services Activities ,010 1,131 1,160 1,171 1,172 Private Households with Employed Persons Gross Provincial Product (GPP) 81,950 89, , , , , , ,992 GPP Per capita (Baht) 97, , , , , , , ,858 Population(1,000 persons)

33 ข อม ลด านความต องการใช น า พ ช เศรษฐก จ ส าค ญ พ นท เพาะปล ก (ไร ) จ งหว ด อ าเภอ 1 อ าเภอ 2 ต าบล 1.1 ต าบล 1.1 ต าบล 2.1 ต าบล 2.1 ปร มาณ น าท ใช ต อไร ปร มาณน า ท ใช โดยรวม พ นท เพาะปล ก (ไร ) ปร มาณ น าท ใช ต อไร ปร มาณน า ท ใช โดยรวม พ นท เพาะปล ก (ไร ) ปร มาณ น าท ใช ต อไร ปร มาณน า ท ใช โดยรวม พ นท เพาะปล ก (ไร ) ปร มาณ น าท ใช ต อไร ปร มาณ น าท ใช โดยรวม ส ตว เศรษฐก จ ส าค ญ จ านวน ท เล ย ง จ งหว ด อ าเภอ 1 อ าเภอ 2 ต าบล 1.1 ต าบล 1.1 ต าบล 2.1 ต าบล 2.1 ปร มาณ ปร มาณน า จ านวน ปร มาณ ปร มาณน า จ านวน ปร มาณ ปร มาณน า จ านวน ปร มาณ ปร มาณ น าท ใช ท ใช ท เล ย ง น าท ใช ท ใช ท เล ย ง น าท ใช ท ใช ท เล ย ง น าท ใช น าท ใช ต อหน วย ตอหนวย โดยรวม ต อหน วย ตอหนวย โดยรวม ต อหน วย ตอหนวย โดยรวม ต อหน วย ตอหนวย โดยรวม 22

34 ข อม ลด านความต องการใช น า อ ตสาหกรรม ท ส าค ญ ก าล งการ ผล ต จ งหว ด อ าเภอ 1 อ าเภอ 2 ต าบล 1.1 ต าบล 1.1 ต าบล 2.1 ต าบล 2.1 ปร มาณ น าท ใช ต อหน วย ปร มาณน า ท ใช โดยรวม ก าล งการ ผล ต ปร มาณ น าท ใช ต อหน วย ปร มาณน า ท ใช โดยรวม ก าล งการ ผล ต ปร มาณ น าท ใช ต อหน วย ปร มาณน า ท ใช โดยรวม ก าล งการ ผล ต ปร มาณ น าท ใช ต อหน วย ปร มาณ น าท ใช โดยรวม การอ ปโภค บร โภค ประชากร น กท องเท ยว จ านวน จ งหว ด อ าเภอ 1 อ าเภอ 2 ต าบล 1.1 ต าบล 1.1 ต าบล 2.1 ต าบล 2.1 ปร มาณ น าท ใช ต อคน ปร มาณน า ท ใช โดยรวม จ านวน ปร มาณ น าท ใช ต อคน ปร มาณน า ท ใช โดยรวม จ านวน ปร มาณ น าท ใช ต อคน ปร มาณน า ท ใช โดยรวม จ านวน ปร มาณ น าท ใช ต อคน ปร มาณ น าท ใช โดยรวม 23

35 แนวโน มการใช น าอ ปโภคบร โภคในช วง พ.ศ

36 ปร มาณการใช น าอ ปโภคบร โภคเฉล ยรายป รายต าบล (พ.ศ )

37 สร ปปร มาณการใช น าเฉล ยรายป (พ.ศ ) อ าเภอ อ ปโภค-บร โภค อ ตสาหกรรม เกษตรกรรม ล าน ลบ.ม. ล าน ลบ.ม. ล าน ลบ.ม. อ.ก าแพงแสน อ.ดอนต ม อ.นครช ยศร อ.บางเลน อ.พ ทธมณฑล อ.เม องนครปฐม อ.สามพราน รวม ,510.99

38 ท ศทางการขยายต ว/การพ ฒนาของจ งหว ด => ผลกระทบต อการบร หารจ ดการน า กรอบย ทธศาสตร ภาค แผนพ ฒนาจ งหว ด ผ งเม องรวม แผนงานของภาคเอกชน

39 ปร มาณการจ ดหาน าอ ปโภคบร โภค (พ.ศ ) อ าเภอ บ อน าต น บ อบาดาล ประปาหม บ าน บ อเอกชน ประปาส มประทาน ประปาภ ม ภาค อ.ก าแพงแสน 40,188 1,055,259 1,541,930 3, ,480 - อ.ดอนต ม 22, , ,680 69, ,000 - อ.นครช ยศร 6, ,304 1,068, , ,981 2,327,853 อ.บางเลน 62, ,349 1,094, , ,200 - อ.พ ทธมณฑล 6,243-85, ,182 98,820 - อ.เม องนครปฐม 54,625 1,502,945 1,881,750 2,062, ,360 3,600,412 อ.สามพราน 22, ,753 1,242,020 2,813,076 1,384,944 55,244,591 รวม 215,183 5,340,251 7,321,470 6,472,710 3,852,785 61,172,856

40 ปร มาณการการจ ดหาน าอ ปโภคบร โภครายต าบล (พ.ศ )

41 ปร มาณการจ ดหาน าเกษตรกรรม (พ.ศ ) อ าเภอ อาเภอ บ อน าต น บอนาตน บ อบาดาล บอบาดาล บ อเอกชน บอเอกชน ชลประทาน อ.ก าแพงแสน 773, ,775-1,238,939,016 อ.ดอนต ม 431, ,558 14, ,808,913 อ.นครชยศร นครช ยศร 131, ,455 36, ,138, อ.บางเลน 1,205, , , ,346,699 อ.พ ทธมณฑล 120,192-36,600 99,762,100 อ.เม องนครปฐม 1,051, , , ,696,880 อ.สามพราน 428, , , ,317,674 รวม 4,142,858 1,780, ,648 4,193,010,016

42 ปร มาณการการจ ดหาน าเกษตรกรรมรายต าบล (พ.ศ )

43 การจ ดท าแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบ รณาการ การอ ปโภค -บร โภค เกษตรกรรม อ ตสาหกรรม แหล งน า ธรรมชาต แหล งน า ท มน ษย สร างข น ผลกระทบต อ ผลกระทบตอ ระด บค ณภาพน า ระด บค ณภาพน า ในป จจ บ น โครงการ อน ร กษ และฟ นฟ ค ณภาพน า (ท ม อย เด ม) การเต บโต/ เปล ยนแปลง ทางเศรษฐก จ ทางเศรษฐกจ และส งคม ผลกระทบต อ ระด บค ณภาพน า เพ มเต ม ระด บค ณภาพน า ในอนาคต 32

44 ข อม ลสน บสน นการจ ดท าแผนบร หารจ ดการทร พยากรน าเช งบ รณาการ การคาดการณ ปร มาณความต องการน า การอ ปโภค-บร โภคโดยภาคประชาชน/คร วเร อน จ านวนประชากร (ย อนหล ง 5 ป ) จ าแนกตามโครงสร างอาย (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) พยากรณ จ านวนประชากรในอนาคต (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) จ านวนคร วเร อน (ย อนหล ง 5 ป ) และพยากรณ จ านวนคร วเร อนในอนาคต ประมาณการอ ปโภค-บร โภคน าในภาคประชาชน/คร วเร อน ปโ ป / (พยากรณ ล วงหน า 5 ป ) พร อมแจกแจงเป นฤด กาล-เด อน (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) การอปโภค-บร โภคโดยภาคเกษตรกรรม การอ ปโภค บรโภคโดยภาคเกษตรกรรม ส ดส วนผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ด (GPP) ในด านเกษตรกรรม พ นท เพาะปล กในป จจ บ นและประเภทพ ชท ปล ก (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) พ นท เพาะปลกในอนาคต พนทเพาะปล กในอนาคต และประเภทพชทปล ก และประเภทพ ชท ปลก (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท สด) (จาแนกตามพนทการปกครองทยอยทส ด) อ างอ งจากแผนพ ฒนาจ งหว ด กรอบย ทธศาสตร ภาค ผ งภาค/ผ งอน ภาค ผลกระทบด านค ณภาพน าจากพ ชท ปล ก คาดการณ ปร มาณความต องการใช น าจากด านเกษตรกรรม(พยากรณ ล วงหน า ( 5 ป ) ) พร อมแจกแจงเป นฤด กาล-เด อน (จ าแนกตามพ นท การปกครองท ย อยท ส ด) 33

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information