ค. ย ทธศาสตร การพ ฒนา

Size: px
Start display at page:

Download "ค. ย ทธศาสตร การพ ฒนา"

Transcription

1 ประกาศ เทศบาลต าบลแหลมส ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ.ศ. พ ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กร ต องรายงานผลการด าเน นงานต อประชาชนในเร องการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงานในรอบป เพ อให ประชาชนม ส วนร วมในการตรวจสอบและก าก บการบร หารจ ดการองค กร และระเบ ยบ กระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผน พ.ศ ข อ 30(5) ก าหนดให ผ บร หารองค กร เสนอผลการต ดตามและประเม นผลต อ สภา คณะกรรมการพ ฒนา และประกาศผลการ ต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาให ประชาชนทราบโดยอย างน อยป ละหน งคร ง ภายในเด อนธ นวาคมของท กป ด งน นเพ อการปฏ บ ต ให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผน พ.ศ ข อ 30(5) เทศบาลต าบลแหลมส ก จ งขอประกาศผลการด าเน นงานการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงาน รวมท งการ ต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนา ในรอบป งบประมาณ พ.ศ. มา เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการตรวจสอบ และก าก บการบร หารจ ดการเทศบาลต าบลแหลมส ก ด งน ก. ว ส ยท ศน ของเทศบาลต าบลแหลมส ก "การคมนาคมสะดวก เศรษฐก จด ม แหลางท องเท ยว การศ กษาเย ยม ค ณภาพช ว ตด " ข. พ นธก จ ของเทศบาลต าบลแหลมส ก 1.จ ดให ม และบ าร งร กษาทางบกและทางน า 2.ส งเสร มการศ กษา ประเพณ ว ฒนธรรม สงเคราะห คนด อยโอกาส 3.ปร บปร งสถานท ให เป นแหล งท องเท ยว อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 4.เสร มสร างประส ทธ ภาพและการบร การสาธารณส ข ค. ย ทธศาสตร การพ ฒนา ของเทศบาลต าบลแหลมส กได ก าหนดย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาย ทธศาสตร ไว 8 ย ทธศาสตร ด งน 1.ย ทธศาสตร การ 1.1.จ ดระบบสาธารณ ปโภค ไฟฟ า การประปา โทรศ พท ม ใช ท คร วเร อน 1.2.การคมนาคมทางบกและทางน าม ความสะดวก 2.ย ทธศาสตร การ 2.1.ประชาชนต องได ร บการศ กษาภาคบ งค บท กคน 2.2.ประชาชนท กคนต องม ส ขภาพอนาม ยท ด 2.3.ประชาชนท กคนต องม งานท า

2 3.ย ทธศาสตร การพ ฒนาอาช พและเพ มรายได 3.1.ส งเสร มอาช พและเพ มรายได ให แก ประชาชน 3.2.ส งเสร มการท องเท ยวเช งอน ร กษ 4.ย ทธศาสตร การให ม ความ 4.1.ส งเสร มความร ความสนใจเก ยวก บก จการ 4.2.ส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารงานเทศบาล 5.ย ทธศาสตร การ 5.1.ส งเสร มประเพณ ว ฒนธรรม 5.2.ฟ นฟ ประเพณ ด งเด ม 6.ย ทธศาสตร การพ ฒนาแหล งท องเท ยว 6.1.ปร บปร งภ ม ท ศน ให เป นสถานท ท องเท ยว 6.2.ก อสร างสะพานท าเท ยบเร อเพ ออ านวยความสะดวกในการเด นทางไปย งแหล งท องเท ยว 7.ย ทธศาสตร การพ ฒนาอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต 7.1.จ ดฝ กอบรมอาสาสม ครอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 7.2.ส งเสร มการจ บส ตว น าท ถ กต องตามกฏหมาย 7.3.ขยายพ นธ ส ตว น าปล อยลงส ทะเล 8.ย ทธศาสตร การพ ฒนาผ งเม องรวม 8.1.ร วมจ ดท าผ งเม องรวมและจ งหว ด ง. การวางแผนงบประมาณ เทศบาลต าบลแหลมส ก ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาและแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ตามกระบวนการท บ ญญ ต ไว ในระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผน พ.ศ โดยผ านการม ส วน ร วมของประชาชน เช น การจ ดเวท ประชาคม การประช มกรรมการช มชน เพ อร บฟ งป ญหาและความต องการท แท จร งของ ประชาชนในพ นท ก อนน ามาจ ดท าโครงการเพ อพ ฒนาพ นท ท บรรจ ไว ในแผนพ ฒนา 3 ป ต อไป เทศบาลต าบลแหลมส ก ได ประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) เม อว นท 25 ม ถ นายน 2551 โดยได ก าหนด โครงการท จะด าเน นการตามแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) รวม 267 โครงการ งบประมาณ 100,219,000 บาท สามารถ จ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 1.ย ทธศาสตร การ 21 22,088, ,485, ,950, ย ทธศาสตร การ 29 4,831, ,345, ,545, ย ทธศาสตร การพ ฒนาอาช พและเพ มรายได 7 510, , , ย ทธศาสตร การให ม ความ 16 1,255, ,160, ,880, ย ทธศาสตร การ , , , ย ทธศาสตร การพ ฒนาแหล งท องเท ยว 3 1,670, ,030, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต 6 340, ,740, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาผ งเม องรวม 1 150, รวม 95 31,444, ,000, ,775,000.00

3 จ. การจ ดท างบประมาณ ผ บร หารเทศบาลต าบลแหลมส ก ได ประกาศใช ข อบ ญญ ต งบประมาณ เม อว นท 24 ก นยายน 2551 โดยม โครงการท บรรจ อย ในข อบ ญญ ต งบประมาณ จ านวน 105 โครงการ งบประมาณ 28,637,436 บาท สามารถจ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร โครงการ งบประมาณ ตามข อบ ญญ ต 1.ย ทธศาสตร การ 23 17,298, ย ทธศาสตร การ 34 5,320, ย ทธศาสตร การพ ฒนาอาช พและเพ มรายได 6 460, ย ทธศาสตร การให ม ความ 23 2,083, ย ทธศาสตร การ 11 1,465, ย ทธศาสตร การพ ฒนาแหล งท องเท ยว 2 1,700, ย ทธศาสตร การพ ฒนาอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต 6 310, รายละเอ ยดโครงการในข อบ ญญ ต งบประมาณ เทศบาลต าบลแหลมส ก ม ด งน ย ทธศาสตร 1. 1.ย ทธศาสตร การ 2. 1.ย ทธศาสตร การ 3. 1.ย ทธศาสตร การ 4. 1.ย ทธศาสตร การ 5. 1.ย ทธศาสตร การ 6. 1.ย ทธศาสตร การ 7. 1.ย ทธศาสตร การ 8. 1.ย ทธศาสตร การ 9. 1.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ โครงการ ก อสร างค ระบายน าบ าน ต นบก-ท าเท ยบเร อ ต ดต งขยายเขตไฟฟ า สาธารณะถนนท บตะว น- ต นบก ต ดต งขยายเขตไฟฟ า สาธารณะถนนบ าน ห วแหลม ต ดต งขยายเขตไฟฟ า สาธารณะระหว างหม ท 3-4 ก อสร างท าเท ยบเร อประมง ช มชนท บตะว น(ท บ ตะว นตก) ก อสร างท าเท ยบเร อประมง ช มชนแหลมทอง(บ าน ห วแหลม) ปร บปร งซ อมแซมต ดต ง ไฟฟ าสาธารณะ ก อสร างท าเท ยบเร อประมง ช มชนทรายทอง(บ าน คลองทราย) ก อสร างท าเท ยบเร อประมง ช มชนแหลมทอง(บ าน ห วแหลม 2) ก อสร างป าย ประชาส มพ นธ การ ท องเท ยว ปร บปร งภ ม ท ศน ถนนอ าว ล ก-แหลมส ก(ช วงป าย เทศบาล-สามแยกบ านอ าว น า) รวม ,637, แหล งท มา งบประมาณ รายได จ ดเก บ เอง งบตาม ข อบ ญญ ต ว ตถ ประสงค 1,685, เพ อป องก นและแก ไขป ญหา น าท วม น าก ดเซาะถนน 200, เพ อให ประชาชนม ไฟฟ าใช อย างท วถ ง 200, เพ อให ประชาชนม ไฟฟ าใช อย างท วถ ง 200, เพ อให ประชาชนม ไฟฟ าใช อย างท วถ ง 450, เพ อให ประชาชนม เส นทางใน การขนส งส นค าประมงท สะดวก ผลผล ต รางระบายน ายาว 1000 เมตร ประชาชนม ความ ปลอดภ ยในการ เด นทางและสะดวก มากข น ประชาชนม ความ สะดวกและปลอดภ ย ในการเด นทาง ขยายเขตไฟฟ า สาธารณะครอบคล ม ระหว างหม ท 3-4 ประชาชนม ความ ปลอดภ ยในการ เด นทาง ขนาดกว าง 1.20*64 ม.(ตามแบบแปลน เทศบาล) 420, เพ อให ประชาชนม เส นทางในกว าง 1.20*64 ม. การขนส งส นค าประมงและ (ตามแบบแปลน สะดวกมากข น เทศบาล) 120, เพ อสร างความปลอดภ ย ให แก ประชาชน ประชาชนม ความ ปลอดภ ยในการ เด นทางมากข น 420, เพ อให ประชาชนม เส นทางในกว าง 1.20ม. ยาว การขนส งส นค าประมง 64 ม.(ตามแบบ แปลนเทศบาล) 450, เพ อให ประชาชนม เส นทางในกว าง 1.20 ม. ยาว การขนส งส นค า 64 ม.(ตามแบบ แปลนเทศบาล) 1,500, เพ อปร บปร งภ ม ท ศน และ สร างจ ดเด นส งเสร มการ ท องเท ยว 400, เพ อปร บปร งภ ม ท ศน ให สวยงาม ปลอดภ ยในการ เด นทาง เก ดความประท บใจ แก น กท องเท ยว ก อสร างป าย ประชาส มพ นธ ส งเสร มการท องเท ยว จ านวน 1 ป าย(ตาม แบบแปลนเทศบาล) ระยะทาง 420 เมตร (ตามแบบแปลน เทศบาล) ย ทธศาสตร การ ปร บปร งสนามก ฬาเด กเล ก 50, เพ อป องก นอ บ ต เหต และ (ตามแบบแปลน

4 13. 1.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ศพด.ทต.แหลมส ก อ นตรายแก เด กเล ก เทศบาล) ก อสร าง ถนน คสล.สาย หล งตลาดสดเทศบาล (ต อเน อง) ก อสร างศาลาท พ ก ผ โดยสารหม ท 4 ก อสร างศาลา อเนกประสงค บร เวณก โบร คลองทราย ก อสร างศาลา อเนกประสงค บร เณก โบร ป าพร าว ก อสร างปร บปร งขยายเขต ถนนอ าวล ก-แหลมส ก สาม แยกอ าวน า ก อสร างปร บปร งบ อพ ก ระบายน า จ านวน 71 บ อ ถนนสายบ านอ าวน า ขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ถนนสายบ านต นบก-เตา ถ าน ป ไหล ทางผ วจราจรแอส ฟ ลค คอนกร ตถนนอ าวล ก- แหลมส ก โครงการจ ดซ อค นห น บร เวณท าเท ยบเร อแหลม ส ก ซ อมแซมถนนลาดยางแอส ฟ ลค ต ค บ านอ าวน า 230, เพ อสร างความปลอดภ ยและ ความสะดวกในการเด นทาง 350, เพ อใช ประกอบพ ธ กรรมทาง ศาสนาอ สลาม 350, เพ อใช ในการประกอบ พ ธ กรรมทางศาสนา กว าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร กว าง 3.5 เมตร ยาว 7 เมตร ส ง 3.2 เมตร (ตามแบบแปลน เทศบาล) กว าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร(ตามแบบ แปลนเทศบาล) 400, เพ อใช ในพ ธ กรรมทางศาสนากว าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร(ตามแบบ แปลนเทศบาล) รายได อ น ๆ 9,379, เพ อปร บปร งพ นท รองร บการ ขนาดกว าง ท องเท ยว ม. ยาว 850 ม. ผ ว จราจรราดยางแอส ฟ ลด ต คคอนกร ต พ นท ไม น อยกว า ตร.ม. ฯ รายได อ น ๆ รายได อ น ๆ รายได อ น ๆ รายได อ น ๆ รายได อ น ๆ ก อสร างปร บปร งบ อพ ก ระบายน า บ อพ กน า ถนน สายบ านอ าวน า ฝ กอบรมให ความร เพ อ ป องก นและควบค มด าน สาธารณส ข ตรวจส ขภาพประจ าป ผ บร หารและ พน กงานเทศบาล อ ดหน นอ าเภออ าวล กใน การจ ดการแข งข นก ฬา ต านยาเสพต ด อ ดหน นช มชนเพ อส งเสร ม การออกก าล งกายต านยา เสพต ดช มชนทรายทอง อ ดหน นช มชนเพ อส งเสร ม การออกก าล งกายช มชน ท บตะว น 35, เพ อส งเสร มการท องเท ยวและส งเสร มการท องเท ยว ป องก นอ นตรายจากอ บ ต เหต และป องก นอ นตราย จากอ บ ต เหต 100, เพ อป องก นอ นตรายและ ขยายเขตไฟฟ า อ บ ต เหต บนท องถนน สถานท สาธารณะถนนสาย สาธารณะ บ านต นบก-เตาถ าน 200, เพ อป องก นอ บ ต เหต และ ปร บปร งภ ม ท ศน กว าง 2.00 ม. ยาว 400 ม. พท.ไม น อย กว า 800 ตร.ม. หนา 0.04 ม. 15, เพ อก นค ระบายน าบร เวณท าประชาชนและ เท ยบเร อแหลมส ก จ านวน น กท องเท ยวได ร บ 200 ท อน เพ อไม ให รถและ ความปลอดภ ย คนตกค ระบายน า 95, เพ อป องก นน าก ดเซาะถนน ประชาชนม ความ สะดวกและปลอดภ ย ในการเด นทาง 49, เพ อบรรเทาความเด อดร อน ให ก บประชาชนในพ นท 50, เพ อให ความร ในการป องก น และควบค มด านสาธารณส ขฯ ในกล มเส ยงต างๆ เช น การ ต งครรภ ก อนว ย ป ญหายา เสพต ด โรคเอดส ไข เล อดออก เป นต น ก อสร างปร บปร งบ อ พ กระบายน าบ อพ ก น า ถนนสายบ านอ าว น า เยาวชน ประชาชนใน กล มเส ยงต างๆ จ านวน 300 คน/ป 200, เพ อตรวจส ขภาพแก ผ บร หาร ผ บร หารและ และพน กงานล กจ าง พน กงาน ล ฏจ าง เทศบาล เทศบาล จ านวน 15 คน 30, เพ อส งเสร มสน บสน นการ จ ดการแข งข นก ฬาต านยา เสพต ด เยาวชน ประชาชน ห างไกลจากยาเสพ ต ด จ านวน2000 คน 20, เพ อส งเสร มการออกก าล งกายเยาวชนประชาชน ต านยาเสพต ดในช มชน จ านวน 500 คน 20, เพ อส งเสร มการออกก าล งกายเยาวชน ประชาชน ต านยาเสพต ดช มชน จ านวน 500 คน

5 29. 2.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ อ ดหน นช มชนเพ อส งเสร ม การออกก าล งกายช มชน แหลมทอง อ ดหน นช มชนเพ อส งเสร ม การออกก าล งกายช มชนท ง ส ทอง เด กใต ไม ก นหวาน อาหารเสร ม(นม) อาหารกลางว น ช มชนร วมใจร วมต านภ ย ยาเสพต ด ป องก นและควบค มโรคพ ษ ส น ขบ า อ ดหน นการด าเน นงาน ของอสม. อบรมพ ฒนาความร ด าน สาธารณส ขในกล มผ ประกอบอาหาร กล ม ผ บร โภค กล มส งเสร ม ส ขภาพ พ ฒนาศ กยภาพด าน สาธารณส ข ก อสร างอ างล างหน า แปรง ฟ นอาคารศ นย พ ฒนาเด ก เล กเทศบาลต าบลแหลมส ก แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค ช วยเหล อผ ประสบสา ธารณภ ยตามอ านาจหน าท และกรณ จ าเป นเร งด วน จ ายเบ ยย งช พแก ผ ส งอาย ประป (เทศบาล ต าบลแหลมส ก) รายได จ ดเก บ เอง จ ดซ อส อการเร ยนการสอน วารสาร หน งส อน ทาน เคร องเล นและอ นๆ อ ดหน นโรงเร ยนบ าน แหลมส ก(ก จกรรมว นเด ก แห งชาต ) อ ดหน นโรงเร ยนว ดสถ ต โพธาราม อ ดหน นม สย ดบ สมาห สด น (การสอนคร ส มพ นธ อ สลาม) 20, เพ อส งเสร มการออกก าล งกายเยาวชน ประชาชน ช มชนแหลมทอง จ านวน 500 คน 20, เพ อส งเสร อมการออกก าล ง กายช มชนท งส ทอง 10, เพ อป องก นโรคฟ นผ และ ปร บเปล ยนพฤต กรรมการ บร โภค 650, เพ อส งเสร มส ขภาพและ พ ฒนาการเร ยนร ของเด กเล ก น กเร ยน 700, เพ อสน บสน นอาหารกลางว น น กเร ยน เด กเล ก ช วยแบ งเบา ภาระครอบคร ว เยาวชน ประชาชน จ านวน 500 คน เด กเล กจ านวน 100 คน/ป เด กเล ก น กเร ยนม ส ขภาพแข งแรง เหมาะสมก บว ย จ านวน 400 คน/ป เด กเล ก น กเร ยนม ส ขภาพแข งแรง เหมาะสมก บว ย จ านวน 400 คน/ป 50, เพ อป องก นและให ช มชนร วม เยาวชนและ ต านยาเสพต ด ประชาชน จ านวน 859 คร วเร อน 50, เพ อป องก นและควบค มโรค พ ษส น ขบ าท วถ งท กช มชน 40, เพ อส งเสร มการด าเน นงาน อสม. 135, เพ อพ ฒนาความร ด าน สาธารณส ขในกล มผ ประกอบ อาหาร กล มผ บร โภค กล ม ส งเสร มส ขภาพ 60, เพ อพ ฒนาศ กยภาพด าน สาธารณส ขให ประชาชน ได ร บบร การอย างท วถ ง 60, เพ อส งเสร มให เด กเล กม อนาม ยส ขภาพท ด ข น 300, เพ อช วยเหล อประชาชนตาม อ านาจหน าท หร อกรณ จ าเป นเร งด วน ป องก นและควบค ม โรคพ ษส น ขบ า 4 ช มชน อสม.ด าเน นการด าน สาธารณส ขท วถ งท ง 4 ช มชน กล มผ เข าร บการ อบรม ท งหมด 100 คน/ป ประชาชน 859 คร วเร อน ได ร บการ ด แลด านสาธารณส ข อย างท วถ งมากข น ก อสร างปร บปร งอ าง ล างหน า แปรงฟ น จ านวน 1 แห ง ช วยเหล อประชาชนท ได ร บสาธารณภ ย หร อกรณ ม ความ จ าเป นเร งด วน ท ง 4 ช มชน 1,176, เพ อส งเสร มสว สด การ ผ ส งอาย ได ร บเบ ยย ง ให ผ ส งอาย ม ความเป นอย ท ด ช พครบถ วน ข น 150, เพ อส งเสร มการเร ยนการ สอนแก เด กเล ก น กเร ยน 25, เพ อส งเสร มการจ ดก จกรรม ในว นเด กแห งชาต 23, เพ อส งเสร มการจ ดก จกรรม ว นเด กแห งชาต ศพด.ทต.แหลมส ก ศพด.ว ดสถ ตโพ ธาราม จ านวน 2 แห ง ส งเสร มการจ ด ก จกรรมว นเด ก แห งชาต 300 คน ส งเสร มการจ ด ก จกรรมว นเด ก แห งชาต 130 คน 110, เพ อส งเสร มเยาวชนและสร าง ความสาม คค ปฏ บ ต ตนตาม หล กศาสนาอ สลาม เยาวชนผ น บถ อ ศาสนาอ สลาม เข า ร วมก จกรรม 100 คน/ป

6 46. 2.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได อ ดหน นม สย ดบ สมาห สด น (อบรมจร ยธรรมอ สลาม) สายใยร กแห งครอบคร ว ช มชนครอบคร ว อบอ น อ ดหน นโรงเร ยนบ าน แหลมส ก(โครงการให ความร เร องยาเสพต ดแก เยาวชน-น กเร ยน) อ ดหน นสภาว ฒนธรรม จ งหว ดกระบ จ ดซ อโต ะเก าอ น กเร ยน จ านวน 10 ช ด จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าป (เทศบาล ต าบลแหลมส ก) จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าป (เง น อ ดหน นจาก ธ.ก.ส.) จ ายเบ ยย งช พคนพ การ (จาก ธ.ก.ส.) อ ดหน นอ าเภออ าวล ก โครงการค ายบ าบ ดยาเสพ ต ด รวมพล ง รวมใจ ค น คน สร างชาต ร วมเท ดไท องค ราช น รายได จ ดเก บ เอง แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค ปารบปรามผ ค า ค าหาผ เสพ ของศ นย ปฏ บ ต การ ต อส เพ อเอาชนะยาเสพต ด สน บสน นการด าเน นงาน พ ฒนาสตร อ.อ าวล ก อ ดหน นช มชนเพ อการ พ ฒนาอาช พช มชนท บ ตะว น อ ดหน นช มชนเพ อการ พ ฒนาอาช พช มชนทราย ทอง อ ดหน นช มชนแหลมทอง เพ อการพ ฒนาอาช พ ช มชนแหลมทอง อ ดหน นช มชนเพ อการ พ ฒนาอาช พช มชนท งส ทอง เศรษฐก จพอเพ ยงเล ยง ช มชน จ างน กเร ยน น กศ กษาเพ อ ช วยปฏ บ ต งานช วงป ดภาค เร ยนฤด ร อนและว นหย ด 100, เพ อส งเสร มให ผ น บถ อศาสนาผ น บถ อศาสนา อ สลามปฏ บ ต ตนตามหล ก อ สลามปฏ บ ต ตนและ ศาสนาอ สลาม ได ร บการอบรม 100 คน/ป 30, เพ อสร างความอบอ นและม ก จกรรมสร างความสาม คค ในครอบคร วร วมก น 30, เพ อส งเสร มช มชน/ครอบคร ว ให ม ความ อบอ น 85, เพ อส งเสร มและให ความร เร องยาเสพต ดในโรงเร ยน จ านวนครอบคร วเข า ร วมก จกรรม 50 ครอบคร ว/ป จ านวนครอบคร วเข า ร วมก จกรรม 50 ครอบคร ว/ป น กเร ยน เยาวชน จ านวน 300 คน 30, เพ อสน บสน นอ าเภอจ งหว ด สน บสน นการจ ดงาน และสภาว ฒนธรรมจ งหว ด กระบ เบ กฟ าอ นดาม น กระบ จ ดก จกรรมว นกระบ บาท เบ กฟ าอ นดาม น 75, เพ อให เด กเล ก น กเร ยนม โต ะ โต ะเก าอ น กเร ยน เก าอ เพ ยงพอ จ านวน 10 ช ด 210, เพ อส งเสร มสว สด การแก คน พ การให ม ความเป นอย ท ด ข น 810, เพ อส งเสร มสว สด การและ ความเป นอย ของผ ส งอาย ให ด ข น 24, เพ อส งเสร มสว สด การและ ส งเสร มความเป นอย ท ด ข น ของคนพ การ 7, เพ อป องก น ต ดตาม และ บ าบ ดผ ต ดยาเสพต ด 10, สน บสน นการสร างความเข ม แข งช มชน 10, สน บสน นการด าเน นงาน พ ฒนาสตร คนพ การได ร บเบ ยย ง ช พครบถ วน ผ ส งอาย ได ร บเบ ยย ง ช พครบถ วน คนพ การท ได ร บเบ ย ย งช พครบถ วน โครงการค ายบ าบ ดยา เสพต ด รวมพล ง รวม ใจ ค นคน สร างชาต ร วมเท ดไท องค ราช น ปราบปรามผ ค า ค า หาผ เสพ ของศ นย ปฏ บ ต การต อส เพ อ เอาชนะยาเสพต ด สน บสน นการ ด าเน นงานพ ฒนา สตร อ.อ าวล ก 100, เพ อส งเสร มพ ฒนากล มอาช พ ส งเสร มพ ฒนาอาช พ ต างๆแก ช มชนท บตะว น ให แก กล มต างๆใน ช มชน 100, เพ อส งเสร มพ ฒนากล มอาช พ ส งเสร มพ ฒนาอาช พ ต างๆแก ช มชนทรายทอง ให แก กล มต างๆใน ช มชน 100, เพ อส งเสร มพ ฒนากล มอาช พ ส งเสร มพ ฒนาอาช พ ต างๆแก ช มชนแหลมทอง กล มต างๆในช มชน 100, เพ อส งเสร มพ ฒนากล มอาช พ ส งเสร มพ ฒนากล ม แก ช มชนท งส ทอง อาช พต างๆแก ช มชน ท งส ทอง 50, เพ อส งเสร มแนวค ดเศรษฐก จ ส งเสร มรายได ลด พอเพ ยงแก ประชาชน ม ง รายจ ายในคร วเร อน ส งเสร มลดรายจ าย เพ ม 859 คร วเร อน รายได 10, เพ อให น กเร ยน น กศ กษาใช เวลาว างให เก ดประโยชน และ ม รายได ช วงป ดเทอม จ างน กเร ยน น กศ กษา จ านวน 2 คน/ป

7 64. 4.ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ส งเสร มการม ส วนร วมของ ประชาชนในการจ ดท า แผนพ ฒนาเทศบาล แผน ช มชน การจ ดเวท ประชาคมต างๆ จ ดท ารายงานเผยแพร ผล การด าเน นงานประจ าป จ ดก จกรรมงานว นเทศบาล ส ารวจข อม ลความจ าเป น (จปฐ.)และกชค 2 ค. จ ดการแข งข นก ฬา พ นบ านและก ฬา เทศบาลค พต านยาเสพต ด อ ดหน นน กก ฬาเข าแข งข น ระด บอ าเภอและจ งหว ด (อบจ.ค พ) อ ดหน นองค กรปกครอง ส วนอ นเพ อ สน บสน นการจ ดการ แข งข นก ฬา อปท.จ.กระบ สน บสน นการด าเน น ก จการ อปพร. หน งต าบล หน งท มก ภ ย พน กงาน ด บเพล ง อ ดหน นการด าเน นงาน ศ นย อาสาสม ครป องก นภ ย ฝ ายพลเร อน(อปพร.) อ าเภออ าวล ก สน บสน นการศ กษาระด บ ปร ญญาตร และปร ญญาโท แก ผ บร หาร และ บ คลากร พ ฒนาศ กยภาพคณะ ผ บร หาร สมาช ก สภาเทศบาล กรรมการ ช มชน พน กงานเทศบาล และประชาชน จ างท าการว จ ยเพ อส ารวจ และพ ฒนาความพ งพอใจ ในการบร การของ ประชาชนจากเทศบาล ต าบลแหลมส ก ประชาส มพ นธ การจ ดเก บ ภาษ และป าย ประชาส มพ นธ ต างๆ จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ ไฟฟ า และว ทย 30, เพ อส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการพ ฒนา เทศบาลและช มชน ประชาชนม ส วนร วม ในการจ ดท า แผนพ ฒนาเทศบาล แผนช มชน ท ง 4 ช มชน 100, เพ อใช เป นส อประชาส มพ นธ จ ดท าส อ ผลการด าเน นต อประชาชน ประชาส มพ นธ ผลการ และหน วยงานต างๆ ด าเน นงาน 1000 ช ด 30, เพ อจ ดก จกรรมพ ฒนาและให ประชาชนม ส วนร วมในการ พ ฒนา/ช มชน 20, เพ อน าข อม ลท ได มาพ ฒนา และเป นฐานข อม ล การพ ฒนาด านอ นๆ 400, เพ อต านยาเสพต ด จ ด ก จกรรมสร างความสาม คค ภายในช มชน 400, เพ อส งเสร มน กก ฬาเข า แข งข นระด บอ าเภอและ จ งหว ด(อบจ.ค พ) 30, เพ อส งเสร ม สน บสน นการ จ ดการแข งข นก ฬา อปท.จ.ก ระบ 100, เพ อฝ กอบรม ทบทวนและ เป นค าใช สอยและว สด ในการ ปฏ บ ต งาน 50, เพ อส งเสร มการด าเน นการ ของ อปพร.อ าเภออ าวล กและ อปพร.ในเทศบาลต าบล แหลมส ก 200, เพ อส งเสร มและพ ฒนา ความร ศ กยภาพของบ คลากร จ ดก จกรรมว น เทศบาล ผ เข าร วม ก จกรรม 100 คน/ป ส ารวจข อม ลจ านวน คร วเร อน 730 คร วเร อน ช มชนท ง 4 ช มชน ส งท มน กก ฬาฟ ตบอล เข าร วมก จกรรม 1 ท ม ข าราชการ พน กงาน ล กจ าง คณะผ บร หาร สมาช กสภา เทศบาล จ านวน 50 คนเข าร วมก จกรรม สมาช ก อปพร. 22 นาย พน กงาน ด บเพล ง 3 นาย หน ง ต าบลหน งท มก ภ ย 10 คน รวม 35 คน สน บสน นการ ด าเน นงาน อปพร. อ าเภออ าวล ก ส งเสร มบ คลากรใน การพ ฒนาศ กยภาพ ของตนเอง 4 คน 300, เพ อพ ฒนาศ กยภาพคณะ ผ เข าร วมโครงการ ผ บร หาร สมาช กสภา 80 คน เทศบาล กรรมการช มชน พน กงาน ล กจ างและ ประชาชน 30, เพ อน าข อม ลไปปร บปร ง พ ฒนาการปฏ บ ต งานของ หน วยงาน/บ คลากร 30, เพ อเพ มรายได ให เทศบาล ประชาชนสามารถร บทราบ ข อม ลข าวสารรวดเร ว 40, เพ อใช ในงานประชาส มพ นธ และการจ ดเวท ประชาคม การ ประช มต างๆ น าข อม ลท ได ไป พ ฒนาและปร บปร ง การปฏ บ ต งาน จ ดท าป าย ประชาส มพ นธ ต างๆ จ ดซ อล าโพง 4 ต ว ล าโพงสนาม 2 ต ว แอมป ขนาด 300 ว ตต ไมล สาย 2 ต ว ยาว 20 เมตร ย ทธศาสตร การ จ ดซ ออ ปกรณ ก นตก 20, เพ อใช ในการปฏ บ ต งาน จ ดซ ออ ปกรณ ก นตก

8 ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ พร อมหมวกเซฟต ป องก นอ นตรายท อาจเก ดข น จากการปฏ บ ต งานไฟฟ า อ ดหน นอ าเภออ าวล ก (จ ดการแข งข นก ฬา น กเร ยนและเยาวชน) จ ดซ อเคร องพ มพ คอมพ วเตอร แบบแคร ยาว พร อมช นวาง จ านวน 1 ช ด อ ดหน นอ าเภออ าวล ก โครงการเพ อบ รณาการ ปฏ บ ต งานขององค กร และ ก าน นผ ใหญ บ าน อ ดหน นงานว นสตร อ าเภอ อ าวล ก จ ดซ อป มน าอ ตโนม ต พร อมถ งแรงด น จ ดซ อคอมพ วเตอร จ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร ส าน กงาน(ส าน กปล ด) จ ดซ อเคร องเส ยงพร อม อ ปกรณ อ ดหน นม สย ดบ สมาห สด น ม สย ดบ านต นบก ม สย ดสอ ลาฮ ดด นในเด อนถ อศ ลอด อ ดหน นม สย ดบ สมาห สด น เพ อประกอบพ ธ ส น ตหม อ ดหน นประเพณ ถ อศ ลก เจ ศาลเจ าบ านแหลมส ก อ ดหน นว ดสถ ตโพธาราม ในการจ ดก จกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤด ร อน อ ดหน นอ าเภอหร อจ งหว ด จ ดงานกระบ เบ กฟ าอ นดา ม น อ ดหน นว ดแหลมส กจ ด ก จกรรมประเพณ เข าพรรษา อ ดหน นอ าเภออ าวล กจ ด ก จกรรมงานว นร กอ าวล ก ประจ าป 2551 จ ดก จกรรมงานว น 5 ธ นวามหาราช(ว นพ อ แห งชาต ) รายได อ น ๆ รายได จ ดเก บ เอง พร อมหมวกเซฟต จ านวน 1 ช ด 50, เพ อสน บสน นการจ ดก จกรรม น กเร ยนและเยาวชน การแข งข นก ฬาน กเร ยนและ เข าร วมก จกรรม เยาวชน 30, เพ อใช ในการจ ดพ มพ ใบเสร จร บเง นและงานอ นๆ เพ อให บร การประชาชน รวดเร วมากข น 20, เพ อส งเสร มสน บสน นและ บ รณาการการท างานร วมก น 10, เพ อส งเสร มบทบาทของสตร ในอ าเภออ าวล ก 7, เพ อบรรเทาความเด อดร อน แก ประชาชนในการใช น า อ ปโภคและบร โภค 47, เพ อเพ มประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน 39, เพ อให การปฏ บ ต งานม ความ รวดเร วและใช งานอย าง เพ ยงพอ 99, เพ อใช ในการจ ดก จกรรม งานพ ธ ต างๆ เคร องพ มพ คอมพ วเตอร แบบ แคร ยาวพร อมช นวาง จ านวน 1 ช ด เพ อบ รณาการการ ปฏ บ ต งานร วมก น ผ เข าร วมก จกรรม 60 คน ท กหม บ านเข าร วมก จ กรม ป มน าพร อมถ ง แรงด น 1 เคร อง คอมพ วเตอร 1 เคร อง จ ดซ อเคร อง คอมพ วเตอร พร อม อ ปกรณ และโต ะเก าอ จ านวน 1 ช ด จ ดซ อเคร องเส ยง พร อมอ ปกรณ 100, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ จ านวนผ เข าร วม ว ฒนธรรม ก จกรรม 2000 คน/ ป 25, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ จ านวนผ เข าร วม ว ฒนธรรม ก จกรรม 20 คน/ป 30, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรม 20, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรม 20, เพ อส งเสร มการท องเท ยวใน จ งหว ดกระบ จ านวนผ เข าร วม ก จกรรม 500 คน/ป ผ เข าร วมก จกรรม 30 คน/ป 20, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ ผ เข าร วมก จกรรม ว ฒนธรรม 1000 คน/ป 50, เพ อส งเสร มการจ ดก จกรรม อน ร กษ ประเพณ ว ถ ช ว ต ด งเด ม 300, เพ อส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการถวายความ จงร กภ กด ส งเสร มการจ ด ก จกรรมอน ร กษ ประเพณ ว ถ ช ว ต ด งเด ม ประชาชนเข าร วม ก จกรรม 3000 คน

9 95. 5.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ พ ฒนาแหล งท องเท ยว ย ทธศาสตร การ พ ฒนาแหล งท องเท ยว ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต จ ดงานประเพณ ว นลอย กระทง จ ดก จกรรมงาน 12 ส งหา มหาราช(ว นแม แห งชาต ) จ ดงานว นผ ส งอาย พ ธ เป ดสะพานท าเท ยบเร อ ท องเท ยวแหลมส กและ อน สาวร ย พลเร อเอกกรม หลวงช มพรฯ ก อสร างอน สาวร ย พลเร อ เอก กรมหลวงช มพรเขตร อ ดมศ กด ฯ ฝ กอบรมอาสาสม คร อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ปล กป าชายเลนเพ อการ บร หารจ ดการตามแนวค ด คนอย ได ป าอย ได ช วยโลกช วยเราร วม รณรงค เพ อแก ป ญหาโลก ร อน จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ สาธารณส ขฯ เช นถ งขยะ ยาเวชภ ณฑ ต ดต งก อสร างท วางถ งขยะ บร เวณท าเท ยบเร อประมง ปล กหญ าแฝกอ น เน องมาจากพระราชด าร 300, เพ อส งเสร มการท องเท ยวและประชาชนเข าร วม อน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรม ก จกรรม 3000 คน 300, เพ อส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการถวายความ จงร กภ กด 300, เพ อจ ดก จกรรมส งเสร มและ สร างขว ญก าล งใจแก ผ ส งอาย ประชาชนเข าร วม ก จกรรม 3000 คน จ ดก จกรรมส าหร บ ผ ส งอาย 350 คน/ป 200, เพ อส งเสร มการท องเท ยวและม น กท องเท ยวและ ประชาส มพ นธ น กท องเท ยว ประชาส มพ นธ การ น กธ รก จ ท องเท ยว ผ ประกอบ ก จการท องเท ยว 1,500, เพ อส งเสร มการท องเท ยวและ พ ฒนาพ นท ให เป นแหล ง ท องเท ยว 30, เพ อส งเสร มให ประชาชนได ม เยาวชนและ ส วนร วมในการอน ร กษ ประชาชน 100 คน/ ทร พยากรธรรมชาต ป 40, เพ อส งเสร มให ประชาชนอย ร วมก บป าชายเลนอย างพ งพา อาศ ยก น 50, เพ อรณรงค ให ประชาชน ร วมก นแก ป ญหาโลกร อน เพ อให ช มชนม ส วนร วมใน การด แลและตระหน กร กษา ส งแวดล อม 80, เพ อให ม ว สด -คร ภ ณฑ ท เพ ยงพอก บการปฏ บ ต งาน ช มชนท ง 4 ช มชน (ป าช มชน 1 ไร 1 ช มชน/ป ) จ านวนคร วเร อนท ร วมก จกรรม 859 คร วเร อน ผ ปฏ บ ต งานม ว สด คร ภ ณฑ เพ ยงพอ 100, เพ อจ ดสถานท ส าหร บวางถ ง ต ดต ง ก อสร างท วาง ขยะและป องก นการท งขยะลง ถ งขยะบร เวณท า ส ทะเล เท ยบเร อท ง 3 ช มชน 10, เพ อแก ป ญหาด นพ งทลายและปล กหญ าแฝกบร เวณ ให ประชาชนเร ยนร ส งเสร ม สระน าบ านต นบก การปล กหญ าแฝก ประมาณ 13 ไร ฉ การใช จ ายงบประมาณ เทศบาลต าบลแหลมส ก ม การใช จ ายงบประมาณในการด าเน นโครงการตามข อบ ญญ ต งบประมาณ โดยได ม การก อหน ผ กพ น/ ลงนามในส ญญา รวม 74 โครงการ จ านวนเง น 17,783,757 บาท ม การเบ กจ ายงบประมาณ จ านวน 74 โครงการ จ านวนเง น 17,782,680 ล านบาท สามารถ จ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร โครงการ การก อหน ผ กพ น/ ลงนามในส ญญา โครงการ การเบ กจ ายงบประมาณ 1.ย ทธศาสตร การ 17 12,823, ,823, ย ทธศาสตร การ 22 3,507, ,507, ย ทธศาสตร การให ม ความ , , ย ทธศาสตร การ , , ย ทธศาสตร การพ ฒนาอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต 3 83, , รวม 74 17,783, ,782,680.47} รายละเอ ยดโครงการในเทศบ ญญ ต งบประมาณเทศบาลต าบลแหลมส ก ท ม การก อหน ผ กพ น /ลงนามในส ญญา ม ด งน ย ทธศาสตร 1. 1.ย ทธศาสตร การ โครงการ แหล งท มา งบประมาณ ก อสร างค ระบายน าบ าน งบตาม ข อบ ญญ ต วงเง นตาม ส ญญา ค ส ญญา 1,685, ,425, หจก.สามทองก อสร าง (9/) ว นท เซ น ส ญญา ระยะเวลา การ ด าเน นงาน 24/04/ 120

10 2. 1.ย ทธศาสตร การ 3. 1.ย ทธศาสตร การ 4. 1.ย ทธศาสตร การ 5. 1.ย ทธศาสตร การ 6. 1.ย ทธศาสตร การ 7. 1.ย ทธศาสตร การ 8. 1.ย ทธศาสตร การ 9. 1.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ต นบก-ท า เท ยบเร อ ต ดต งขยาย เขตไฟฟ า สาธารณะถนน ท บตะว น-ต น บก ต ดต งขยาย เขตไฟฟ า สาธารณะถนน บ านห วแหลม ต ดต งขยาย เขตไฟฟ า สาธารณะ ระหว างหม ท 3-4 ก อสร างท า เท ยบ เร อประมง ช มชนท บ ตะว น(ท บ ตะว นตก) ก อสร างท า เท ยบ เร อประมง ช มชนแหลม ทอง(บ าน ห วแหลม) ก อสร างท า เท ยบ เร อประมง ช มชนทราย ทอง(บ าน คลองทราย) ก อสร างป าย ประชาส มพ นธ การท องเท ยว ก อสร าง ถนน คสล.สายหล ง ตลาดสด เทศบาล (ต อเน อง) ก อสร างศาลาท พ กผ โดยสาร หม ท 4 ก อสร างศาลา อเนกประสงค บร เวณก โบร คลองทราย ก อสร างศาลา อเนกประสงค บร เวณก โบร ป าพร าว ก อสร าง ปร บปร งขยาย เขตถนนอ าว 200, , การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก 200, , การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก 200, , การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก(ถนนอ าว ล ก-แหลมส ก ม.3) 20, การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก(ซอยม สย ด บ านต นบก ม.3) 5, การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก(ถนนสาย บ านต นบก-เตาถ าน ซอย ท าเท ยบเร อ) 450, , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เนส กร ป จ าก ด 420, , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เนส กร ป จ าก ด 420, , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เนส กร ป จ าก ด 14/09/ 0 14/09/ 0 14/09/ 0 14/09/ 0 14/09/ 0 18/05/ /05/ /05/ 120 1,500, ,112, หจก.โพ คนป น 04/08/ , , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เน สกร ป จ าก ด 350, , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เน สกร ป จ าก ด 22/04/ 90 22/04/ , , / 29/06/ , , / 20/08/ 73 รายได อ น ๆ 9,379, ,910, บร ษ ท เขาแดง คอน สตร คช น จ าก ด (10/) 30/04/ 120

11 14. 1.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ล ก-แหลมส ก สามแยกอ าว น า ขยายเขต ไฟฟ า สาธารณะถนน สายบ านต น บก-เตาถ าน ป ไหล ทางผ ว จราจรแอส ฟ ลค คอนกร ต ถนนอ าวล ก- แหลมส ก โครงการ จ ดซ อค นห น บร เวณท า เท ยบเร อ แหลมส ก ก อสร าง ปร บปร งบ อ พ กระบายน า บ อพ กน า ถนนสายบ าน อ าวน า ตรวจส ขภาพ ประจ าป ผ บร หาร และ พน กงาน เทศบาล อ ดหน นช มชน เพ อส งเสร ม การออกก าล ง กายต านยา เสพต ดช มชน ทรายทอง อ ดหน นช มชน เพ อส งเสร ม การออกก าล ง กายช มชนท บ ตะว น อ ดหน นช มชน เพ อส งเสร ม การออกก าล ง กายช มชน แหลมทอง อ ดหน นช มชน เพ อส งเสร ม การออกก าล ง กายช มชนท งส ทอง อาหารเสร ม (นม) อาหาร กลางว น รายได อ น ๆ 100, , การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก รายได อ น ๆ 200, , บร ษ ทเขาแดงคอน สตร คช นจ าก ด 04/11/ /02/ 60 รายได อ น ๆ 15, , ร าน ว.เจร ญก จ 05/02/ 5 แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค 49, , นายส จ นต ข นนาพ ม 03/04/ , , โรงพยาบาลกระบ 19/06/ 1 20, , ช มชนทรายทอง 16/01/ 5 20, , ช มชนท บตะว น 16/01/ 5 20, , แหลมทอง 16/01/ 5 20, , ช มชนท งส ทอง 16/01/ 5 650, , สหกรณ โคนมหนองโพ ราชบ ร จ าก ด(ในพระบรม ราช ปถ มภ )2/2551(ป ด เทอม) 240, สหกรณ โคนมหนองโพ ราชบ ร จ าก ด(ในพระบรม ราช ปถ มภ )1/ 01/04/ 47 23/07/ , , โรงเร ยนบ านแหลมส ก 03/11/ , ร.ร.บ านแหลมส ก2/ 51 03/11/ , ร.ร.ว ดสถ ตฯ2/51 03/11/ 101

12 25. 2.ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ป องก นและ ควบค มโรค พ ษส น ขบ า อ ดหน นการ ด าเน นงาน ของอสม. แบบม ว ตถ ประสงค ช วยเหล อผ ประสบสา ธารณภ ยตาม อ านาจหน าท และกรณ จ าเป นเร งด วน จ ายเบ ยย งช พ แก ผ ส งอาย ประป ( เทศบาลต าบล แหลมส ก) รายได จ ดเก บเอง 7, โรงเร ยนบ านแหลมส ก 03/11/ , โรงเร ยนว ดสถ ตโพธาราม 03/11/ , ศ นย พ ฒนาเด กเล กว ดสถ ต โพธาราม 1, ศ นย พ ฒนาเด กเล ก เทศบาลต าบลแหลมส ก 03/11/ /11/ , โรงเร ยนบ านแหลมส ก 11/10/ , โรงเร ยนว ดสถ ตโพธาราม 11/10/ , ศ นย พ ฒนาเด กเล กว ดสถ ต โพธาราม 10, ศ นย พ ฒนาเด กเล ก เทศบาลต าบลแหลมส ก 11/10/ /10/ , โรงเร ยนบ านแหลมส ก 14/05/ , เทศบาลต าบลแหลมส ก 01/04/ 1 40, , ช มชนทรายทอง(อสม.) 01/06/ 61 10, ช มชนแหลมทอง(อสม.) 01/06/ 61 10, ช มชนท บตะว น(อสม.) 01/06/ 61 10, ช มชนท งส ทอง(อสม.) 01/06/ , , ร านแหลมส กว สด ก อสร าง 12/06/ นายบ ญส ง เร งสม ทร 14/07/ 2 1, นายปลายมน ส นายาว 12/07/ หจก.เจร ญพ นธ -พงษ พ นธ 20/03/ 5 1,176, , เบ ยย งช พประจ าเด อน ต ลาคม , เบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนพฤศจ กายน , จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนพฤศจ กายน , จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนธ นวาคม , จ ายเบ ยย งช พ ผ ส งอาย ประจ าเด อนมกราคม 80, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนก มภาพ นธ 80, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนม นาคม 79, จ ายเบ ยย งช พ คนชรา ประจ าเด อน พฤษภาคม พ.ศ. 01/10/ /11/ /11/ /12/ /01/ 31 01/02/ 28 01/03/ 31 01/05/ 31 79, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย 01/07/ 30

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของ เทศบาลตาบลภ ผาแดง อาเภอหนองว วซอ จ งหว ดอ ดรธาน คานา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ

ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ ประกาศ เทศบาลต าบลเกาะยาว เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ******************************************* ด วยระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 551 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ค าน า แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ (พ.ศ. 551 55) เป นการก าหนด รายละเอ ยด / โครงการ ซ งม ความต อเน องและเป

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔...

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... เร ยน ประธานสภาเทศบาลเม องกระบ และสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท ได ม ประกาศคณะกรรมการการเล อกต

More information

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน ค าน า แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554 2556) ถ อว าเป นเคร องม อส าค ญอย างย งท จะช วย ว เคราะห สภาพป ญหา ความต องการของท องถ นเพ อน าไปส การก าหนดจ ดม งหมายในการพ ฒนาการก าหนด ภารก จ และแนวทางการด าเน นงานอย างเป

More information

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔ ๙ 1. ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาให การส ญจรไปมาสะดวกปลอดภ ยย งข น แนวทางการพ ฒนาท ๑ ก อสร างปร บปร งซ อมแซม ทางระบายน า ท อระบายน าไหล ทาง ก จกรรม งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) องค การบร หารส วนตาบลดอน อาเภอปะนาเระ จ งหว ดป ตตาน สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทนา 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของ อบต.ดอน 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนา อบต.ในป ท ผ านมา

More information

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร คานา องค การบร หารส วนตาบลจะต องจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นของตนเอง ตามกฎหมายการกาหนด แผนและข นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542

More information

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554...

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ. 2552 กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลตาบลบ านด อาเภอเม องเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย พ ฒนาช ว ตความเป นอย ม งส การท องเท ยว สารบ ญ ห วข อ หน า 1. ส วนท 1 บทนา - ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป 1 - ว ตถ ประสงค ของการจ

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 -ร าง- แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 องค การบร หารส วนต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า **************** การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เป นการตระเตร ยมการด าเน นงานด านต างๆ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ตามท นายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลเม อง เขลางค นครต อสภาเทศบาลเม องเขลางค นคร เม อว นท ๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๓

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม

แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม สารบ ญ หน า ส วนท บทนา ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนตาบล 2 - ส วนท 3 ผลการพ ฒนาตาบลในป ท ผ านมา 2-7 ส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information

เอกสาร รายงานการปฏ บ ต งานการบร หารงบประมาณ ประจ าป 2552

เอกสาร รายงานการปฏ บ ต งานการบร หารงบประมาณ ประจ าป 2552 เอกสาร รายงานการปฏ บ ต งานการบร หารงบประมาณ ประจ าป 2552 โดย คณะผ บร หาร ข าราชการส วนต าบลและพน กงานจ าง องค การบร หารส วนต าบลห วหว า อ าเภอศร มหาโพธ จ งหว ดปราจ นบ ร (ส าเนาค ฉบ บ) ประกาศองค การบร หารส

More information

รายงานผลการปฎ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2556 ภายใต การบร หารงานของ นายว ทยา ท พย มณ นายกเทศมนตร ต าบลท าช าง

รายงานผลการปฎ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2556 ภายใต การบร หารงานของ นายว ทยา ท พย มณ นายกเทศมนตร ต าบลท าช าง เทศบาลน าอย อย างย งย น ยกระด บการศ กษา พ ฒนาค ณภาพช ว ต จ ดการส งแวดล อม สร างความพร อมสาธารณ ปโภค รายงานผลการปฎ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2556 ภายใต การบร หารงานของ นายว ทยา ท พย มณ นายกเทศมนตร ต าบลท

More information

แผนอ ตราก าล ง 3 ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขององค การบร หารส วนต าบลแม พร ก อ าเภอแม สรวย จ งหว ดเช ยงราย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แผนอ ตราก าล ง 3 ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขององค การบร หารส วนต าบลแม พร ก อ าเภอแม สรวย จ งหว ดเช ยงราย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. แผนอ ตราก าล ง 3 ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขององค การบร หารส วนต าบลแม พร ก อ าเภอแม สรวย จ งหว ดเช ยงราย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 สารบ ญ เร อง หน า 1. หล กการและเหต ผล 1 2 ว ตถ ประสงค 2

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กร ปกครองส วนท องถ นต องรายงานผลการด

More information

INSIDE THADTHONG นายพ บ ล ฝ ายด นายกเทศมนตร ต ำบลตาดทอง เด นในฉบ บ วารสารเพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารและประชาส มพ นธ ก จกรรมของ

INSIDE THADTHONG นายพ บ ล ฝ ายด นายกเทศมนตร ต ำบลตาดทอง เด นในฉบ บ วารสารเพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารและประชาส มพ นธ ก จกรรมของ วารสารเพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารและประชาส มพ นธ ก จกรรมของ วารสารรายป ป ท 1 ฉบ บท 1 ประจำาเด อนส งหาคม 2556 INSIDE THADTHONG นายพ บ ล ฝ ายด นายกเทศมนตร ต ำบลตาดทอง เด นในฉบ บ สารจากนายกเทศมนตร แนะนำา แนะนำาพน

More information