ค. ย ทธศาสตร การพ ฒนา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค. ย ทธศาสตร การพ ฒนา"

Transcription

1 ประกาศ เทศบาลต าบลแหลมส ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ.ศ. พ ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กร ต องรายงานผลการด าเน นงานต อประชาชนในเร องการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงานในรอบป เพ อให ประชาชนม ส วนร วมในการตรวจสอบและก าก บการบร หารจ ดการองค กร และระเบ ยบ กระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผน พ.ศ ข อ 30(5) ก าหนดให ผ บร หารองค กร เสนอผลการต ดตามและประเม นผลต อ สภา คณะกรรมการพ ฒนา และประกาศผลการ ต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาให ประชาชนทราบโดยอย างน อยป ละหน งคร ง ภายในเด อนธ นวาคมของท กป ด งน นเพ อการปฏ บ ต ให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผน พ.ศ ข อ 30(5) เทศบาลต าบลแหลมส ก จ งขอประกาศผลการด าเน นงานการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงาน รวมท งการ ต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนา ในรอบป งบประมาณ พ.ศ. มา เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการตรวจสอบ และก าก บการบร หารจ ดการเทศบาลต าบลแหลมส ก ด งน ก. ว ส ยท ศน ของเทศบาลต าบลแหลมส ก "การคมนาคมสะดวก เศรษฐก จด ม แหลางท องเท ยว การศ กษาเย ยม ค ณภาพช ว ตด " ข. พ นธก จ ของเทศบาลต าบลแหลมส ก 1.จ ดให ม และบ าร งร กษาทางบกและทางน า 2.ส งเสร มการศ กษา ประเพณ ว ฒนธรรม สงเคราะห คนด อยโอกาส 3.ปร บปร งสถานท ให เป นแหล งท องเท ยว อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 4.เสร มสร างประส ทธ ภาพและการบร การสาธารณส ข ค. ย ทธศาสตร การพ ฒนา ของเทศบาลต าบลแหลมส กได ก าหนดย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาย ทธศาสตร ไว 8 ย ทธศาสตร ด งน 1.ย ทธศาสตร การ 1.1.จ ดระบบสาธารณ ปโภค ไฟฟ า การประปา โทรศ พท ม ใช ท คร วเร อน 1.2.การคมนาคมทางบกและทางน าม ความสะดวก 2.ย ทธศาสตร การ 2.1.ประชาชนต องได ร บการศ กษาภาคบ งค บท กคน 2.2.ประชาชนท กคนต องม ส ขภาพอนาม ยท ด 2.3.ประชาชนท กคนต องม งานท า

2 3.ย ทธศาสตร การพ ฒนาอาช พและเพ มรายได 3.1.ส งเสร มอาช พและเพ มรายได ให แก ประชาชน 3.2.ส งเสร มการท องเท ยวเช งอน ร กษ 4.ย ทธศาสตร การให ม ความ 4.1.ส งเสร มความร ความสนใจเก ยวก บก จการ 4.2.ส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารงานเทศบาล 5.ย ทธศาสตร การ 5.1.ส งเสร มประเพณ ว ฒนธรรม 5.2.ฟ นฟ ประเพณ ด งเด ม 6.ย ทธศาสตร การพ ฒนาแหล งท องเท ยว 6.1.ปร บปร งภ ม ท ศน ให เป นสถานท ท องเท ยว 6.2.ก อสร างสะพานท าเท ยบเร อเพ ออ านวยความสะดวกในการเด นทางไปย งแหล งท องเท ยว 7.ย ทธศาสตร การพ ฒนาอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต 7.1.จ ดฝ กอบรมอาสาสม ครอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 7.2.ส งเสร มการจ บส ตว น าท ถ กต องตามกฏหมาย 7.3.ขยายพ นธ ส ตว น าปล อยลงส ทะเล 8.ย ทธศาสตร การพ ฒนาผ งเม องรวม 8.1.ร วมจ ดท าผ งเม องรวมและจ งหว ด ง. การวางแผนงบประมาณ เทศบาลต าบลแหลมส ก ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาและแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ตามกระบวนการท บ ญญ ต ไว ในระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผน พ.ศ โดยผ านการม ส วน ร วมของประชาชน เช น การจ ดเวท ประชาคม การประช มกรรมการช มชน เพ อร บฟ งป ญหาและความต องการท แท จร งของ ประชาชนในพ นท ก อนน ามาจ ดท าโครงการเพ อพ ฒนาพ นท ท บรรจ ไว ในแผนพ ฒนา 3 ป ต อไป เทศบาลต าบลแหลมส ก ได ประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) เม อว นท 25 ม ถ นายน 2551 โดยได ก าหนด โครงการท จะด าเน นการตามแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) รวม 267 โครงการ งบประมาณ 100,219,000 บาท สามารถ จ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 1.ย ทธศาสตร การ 21 22,088, ,485, ,950, ย ทธศาสตร การ 29 4,831, ,345, ,545, ย ทธศาสตร การพ ฒนาอาช พและเพ มรายได 7 510, , , ย ทธศาสตร การให ม ความ 16 1,255, ,160, ,880, ย ทธศาสตร การ , , , ย ทธศาสตร การพ ฒนาแหล งท องเท ยว 3 1,670, ,030, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต 6 340, ,740, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาผ งเม องรวม 1 150, รวม 95 31,444, ,000, ,775,000.00

3 จ. การจ ดท างบประมาณ ผ บร หารเทศบาลต าบลแหลมส ก ได ประกาศใช ข อบ ญญ ต งบประมาณ เม อว นท 24 ก นยายน 2551 โดยม โครงการท บรรจ อย ในข อบ ญญ ต งบประมาณ จ านวน 105 โครงการ งบประมาณ 28,637,436 บาท สามารถจ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร โครงการ งบประมาณ ตามข อบ ญญ ต 1.ย ทธศาสตร การ 23 17,298, ย ทธศาสตร การ 34 5,320, ย ทธศาสตร การพ ฒนาอาช พและเพ มรายได 6 460, ย ทธศาสตร การให ม ความ 23 2,083, ย ทธศาสตร การ 11 1,465, ย ทธศาสตร การพ ฒนาแหล งท องเท ยว 2 1,700, ย ทธศาสตร การพ ฒนาอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต 6 310, รายละเอ ยดโครงการในข อบ ญญ ต งบประมาณ เทศบาลต าบลแหลมส ก ม ด งน ย ทธศาสตร 1. 1.ย ทธศาสตร การ 2. 1.ย ทธศาสตร การ 3. 1.ย ทธศาสตร การ 4. 1.ย ทธศาสตร การ 5. 1.ย ทธศาสตร การ 6. 1.ย ทธศาสตร การ 7. 1.ย ทธศาสตร การ 8. 1.ย ทธศาสตร การ 9. 1.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ โครงการ ก อสร างค ระบายน าบ าน ต นบก-ท าเท ยบเร อ ต ดต งขยายเขตไฟฟ า สาธารณะถนนท บตะว น- ต นบก ต ดต งขยายเขตไฟฟ า สาธารณะถนนบ าน ห วแหลม ต ดต งขยายเขตไฟฟ า สาธารณะระหว างหม ท 3-4 ก อสร างท าเท ยบเร อประมง ช มชนท บตะว น(ท บ ตะว นตก) ก อสร างท าเท ยบเร อประมง ช มชนแหลมทอง(บ าน ห วแหลม) ปร บปร งซ อมแซมต ดต ง ไฟฟ าสาธารณะ ก อสร างท าเท ยบเร อประมง ช มชนทรายทอง(บ าน คลองทราย) ก อสร างท าเท ยบเร อประมง ช มชนแหลมทอง(บ าน ห วแหลม 2) ก อสร างป าย ประชาส มพ นธ การ ท องเท ยว ปร บปร งภ ม ท ศน ถนนอ าว ล ก-แหลมส ก(ช วงป าย เทศบาล-สามแยกบ านอ าว น า) รวม ,637, แหล งท มา งบประมาณ รายได จ ดเก บ เอง งบตาม ข อบ ญญ ต ว ตถ ประสงค 1,685, เพ อป องก นและแก ไขป ญหา น าท วม น าก ดเซาะถนน 200, เพ อให ประชาชนม ไฟฟ าใช อย างท วถ ง 200, เพ อให ประชาชนม ไฟฟ าใช อย างท วถ ง 200, เพ อให ประชาชนม ไฟฟ าใช อย างท วถ ง 450, เพ อให ประชาชนม เส นทางใน การขนส งส นค าประมงท สะดวก ผลผล ต รางระบายน ายาว 1000 เมตร ประชาชนม ความ ปลอดภ ยในการ เด นทางและสะดวก มากข น ประชาชนม ความ สะดวกและปลอดภ ย ในการเด นทาง ขยายเขตไฟฟ า สาธารณะครอบคล ม ระหว างหม ท 3-4 ประชาชนม ความ ปลอดภ ยในการ เด นทาง ขนาดกว าง 1.20*64 ม.(ตามแบบแปลน เทศบาล) 420, เพ อให ประชาชนม เส นทางในกว าง 1.20*64 ม. การขนส งส นค าประมงและ (ตามแบบแปลน สะดวกมากข น เทศบาล) 120, เพ อสร างความปลอดภ ย ให แก ประชาชน ประชาชนม ความ ปลอดภ ยในการ เด นทางมากข น 420, เพ อให ประชาชนม เส นทางในกว าง 1.20ม. ยาว การขนส งส นค าประมง 64 ม.(ตามแบบ แปลนเทศบาล) 450, เพ อให ประชาชนม เส นทางในกว าง 1.20 ม. ยาว การขนส งส นค า 64 ม.(ตามแบบ แปลนเทศบาล) 1,500, เพ อปร บปร งภ ม ท ศน และ สร างจ ดเด นส งเสร มการ ท องเท ยว 400, เพ อปร บปร งภ ม ท ศน ให สวยงาม ปลอดภ ยในการ เด นทาง เก ดความประท บใจ แก น กท องเท ยว ก อสร างป าย ประชาส มพ นธ ส งเสร มการท องเท ยว จ านวน 1 ป าย(ตาม แบบแปลนเทศบาล) ระยะทาง 420 เมตร (ตามแบบแปลน เทศบาล) ย ทธศาสตร การ ปร บปร งสนามก ฬาเด กเล ก 50, เพ อป องก นอ บ ต เหต และ (ตามแบบแปลน

4 13. 1.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ศพด.ทต.แหลมส ก อ นตรายแก เด กเล ก เทศบาล) ก อสร าง ถนน คสล.สาย หล งตลาดสดเทศบาล (ต อเน อง) ก อสร างศาลาท พ ก ผ โดยสารหม ท 4 ก อสร างศาลา อเนกประสงค บร เวณก โบร คลองทราย ก อสร างศาลา อเนกประสงค บร เณก โบร ป าพร าว ก อสร างปร บปร งขยายเขต ถนนอ าวล ก-แหลมส ก สาม แยกอ าวน า ก อสร างปร บปร งบ อพ ก ระบายน า จ านวน 71 บ อ ถนนสายบ านอ าวน า ขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ถนนสายบ านต นบก-เตา ถ าน ป ไหล ทางผ วจราจรแอส ฟ ลค คอนกร ตถนนอ าวล ก- แหลมส ก โครงการจ ดซ อค นห น บร เวณท าเท ยบเร อแหลม ส ก ซ อมแซมถนนลาดยางแอส ฟ ลค ต ค บ านอ าวน า 230, เพ อสร างความปลอดภ ยและ ความสะดวกในการเด นทาง 350, เพ อใช ประกอบพ ธ กรรมทาง ศาสนาอ สลาม 350, เพ อใช ในการประกอบ พ ธ กรรมทางศาสนา กว าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร กว าง 3.5 เมตร ยาว 7 เมตร ส ง 3.2 เมตร (ตามแบบแปลน เทศบาล) กว าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร(ตามแบบ แปลนเทศบาล) 400, เพ อใช ในพ ธ กรรมทางศาสนากว าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร(ตามแบบ แปลนเทศบาล) รายได อ น ๆ 9,379, เพ อปร บปร งพ นท รองร บการ ขนาดกว าง ท องเท ยว ม. ยาว 850 ม. ผ ว จราจรราดยางแอส ฟ ลด ต คคอนกร ต พ นท ไม น อยกว า ตร.ม. ฯ รายได อ น ๆ รายได อ น ๆ รายได อ น ๆ รายได อ น ๆ รายได อ น ๆ ก อสร างปร บปร งบ อพ ก ระบายน า บ อพ กน า ถนน สายบ านอ าวน า ฝ กอบรมให ความร เพ อ ป องก นและควบค มด าน สาธารณส ข ตรวจส ขภาพประจ าป ผ บร หารและ พน กงานเทศบาล อ ดหน นอ าเภออ าวล กใน การจ ดการแข งข นก ฬา ต านยาเสพต ด อ ดหน นช มชนเพ อส งเสร ม การออกก าล งกายต านยา เสพต ดช มชนทรายทอง อ ดหน นช มชนเพ อส งเสร ม การออกก าล งกายช มชน ท บตะว น 35, เพ อส งเสร มการท องเท ยวและส งเสร มการท องเท ยว ป องก นอ นตรายจากอ บ ต เหต และป องก นอ นตราย จากอ บ ต เหต 100, เพ อป องก นอ นตรายและ ขยายเขตไฟฟ า อ บ ต เหต บนท องถนน สถานท สาธารณะถนนสาย สาธารณะ บ านต นบก-เตาถ าน 200, เพ อป องก นอ บ ต เหต และ ปร บปร งภ ม ท ศน กว าง 2.00 ม. ยาว 400 ม. พท.ไม น อย กว า 800 ตร.ม. หนา 0.04 ม. 15, เพ อก นค ระบายน าบร เวณท าประชาชนและ เท ยบเร อแหลมส ก จ านวน น กท องเท ยวได ร บ 200 ท อน เพ อไม ให รถและ ความปลอดภ ย คนตกค ระบายน า 95, เพ อป องก นน าก ดเซาะถนน ประชาชนม ความ สะดวกและปลอดภ ย ในการเด นทาง 49, เพ อบรรเทาความเด อดร อน ให ก บประชาชนในพ นท 50, เพ อให ความร ในการป องก น และควบค มด านสาธารณส ขฯ ในกล มเส ยงต างๆ เช น การ ต งครรภ ก อนว ย ป ญหายา เสพต ด โรคเอดส ไข เล อดออก เป นต น ก อสร างปร บปร งบ อ พ กระบายน าบ อพ ก น า ถนนสายบ านอ าว น า เยาวชน ประชาชนใน กล มเส ยงต างๆ จ านวน 300 คน/ป 200, เพ อตรวจส ขภาพแก ผ บร หาร ผ บร หารและ และพน กงานล กจ าง พน กงาน ล ฏจ าง เทศบาล เทศบาล จ านวน 15 คน 30, เพ อส งเสร มสน บสน นการ จ ดการแข งข นก ฬาต านยา เสพต ด เยาวชน ประชาชน ห างไกลจากยาเสพ ต ด จ านวน2000 คน 20, เพ อส งเสร มการออกก าล งกายเยาวชนประชาชน ต านยาเสพต ดในช มชน จ านวน 500 คน 20, เพ อส งเสร มการออกก าล งกายเยาวชน ประชาชน ต านยาเสพต ดช มชน จ านวน 500 คน

5 29. 2.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ อ ดหน นช มชนเพ อส งเสร ม การออกก าล งกายช มชน แหลมทอง อ ดหน นช มชนเพ อส งเสร ม การออกก าล งกายช มชนท ง ส ทอง เด กใต ไม ก นหวาน อาหารเสร ม(นม) อาหารกลางว น ช มชนร วมใจร วมต านภ ย ยาเสพต ด ป องก นและควบค มโรคพ ษ ส น ขบ า อ ดหน นการด าเน นงาน ของอสม. อบรมพ ฒนาความร ด าน สาธารณส ขในกล มผ ประกอบอาหาร กล ม ผ บร โภค กล มส งเสร ม ส ขภาพ พ ฒนาศ กยภาพด าน สาธารณส ข ก อสร างอ างล างหน า แปรง ฟ นอาคารศ นย พ ฒนาเด ก เล กเทศบาลต าบลแหลมส ก แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค ช วยเหล อผ ประสบสา ธารณภ ยตามอ านาจหน าท และกรณ จ าเป นเร งด วน จ ายเบ ยย งช พแก ผ ส งอาย ประป (เทศบาล ต าบลแหลมส ก) รายได จ ดเก บ เอง จ ดซ อส อการเร ยนการสอน วารสาร หน งส อน ทาน เคร องเล นและอ นๆ อ ดหน นโรงเร ยนบ าน แหลมส ก(ก จกรรมว นเด ก แห งชาต ) อ ดหน นโรงเร ยนว ดสถ ต โพธาราม อ ดหน นม สย ดบ สมาห สด น (การสอนคร ส มพ นธ อ สลาม) 20, เพ อส งเสร มการออกก าล งกายเยาวชน ประชาชน ช มชนแหลมทอง จ านวน 500 คน 20, เพ อส งเสร อมการออกก าล ง กายช มชนท งส ทอง 10, เพ อป องก นโรคฟ นผ และ ปร บเปล ยนพฤต กรรมการ บร โภค 650, เพ อส งเสร มส ขภาพและ พ ฒนาการเร ยนร ของเด กเล ก น กเร ยน 700, เพ อสน บสน นอาหารกลางว น น กเร ยน เด กเล ก ช วยแบ งเบา ภาระครอบคร ว เยาวชน ประชาชน จ านวน 500 คน เด กเล กจ านวน 100 คน/ป เด กเล ก น กเร ยนม ส ขภาพแข งแรง เหมาะสมก บว ย จ านวน 400 คน/ป เด กเล ก น กเร ยนม ส ขภาพแข งแรง เหมาะสมก บว ย จ านวน 400 คน/ป 50, เพ อป องก นและให ช มชนร วม เยาวชนและ ต านยาเสพต ด ประชาชน จ านวน 859 คร วเร อน 50, เพ อป องก นและควบค มโรค พ ษส น ขบ าท วถ งท กช มชน 40, เพ อส งเสร มการด าเน นงาน อสม. 135, เพ อพ ฒนาความร ด าน สาธารณส ขในกล มผ ประกอบ อาหาร กล มผ บร โภค กล ม ส งเสร มส ขภาพ 60, เพ อพ ฒนาศ กยภาพด าน สาธารณส ขให ประชาชน ได ร บบร การอย างท วถ ง 60, เพ อส งเสร มให เด กเล กม อนาม ยส ขภาพท ด ข น 300, เพ อช วยเหล อประชาชนตาม อ านาจหน าท หร อกรณ จ าเป นเร งด วน ป องก นและควบค ม โรคพ ษส น ขบ า 4 ช มชน อสม.ด าเน นการด าน สาธารณส ขท วถ งท ง 4 ช มชน กล มผ เข าร บการ อบรม ท งหมด 100 คน/ป ประชาชน 859 คร วเร อน ได ร บการ ด แลด านสาธารณส ข อย างท วถ งมากข น ก อสร างปร บปร งอ าง ล างหน า แปรงฟ น จ านวน 1 แห ง ช วยเหล อประชาชนท ได ร บสาธารณภ ย หร อกรณ ม ความ จ าเป นเร งด วน ท ง 4 ช มชน 1,176, เพ อส งเสร มสว สด การ ผ ส งอาย ได ร บเบ ยย ง ให ผ ส งอาย ม ความเป นอย ท ด ช พครบถ วน ข น 150, เพ อส งเสร มการเร ยนการ สอนแก เด กเล ก น กเร ยน 25, เพ อส งเสร มการจ ดก จกรรม ในว นเด กแห งชาต 23, เพ อส งเสร มการจ ดก จกรรม ว นเด กแห งชาต ศพด.ทต.แหลมส ก ศพด.ว ดสถ ตโพ ธาราม จ านวน 2 แห ง ส งเสร มการจ ด ก จกรรมว นเด ก แห งชาต 300 คน ส งเสร มการจ ด ก จกรรมว นเด ก แห งชาต 130 คน 110, เพ อส งเสร มเยาวชนและสร าง ความสาม คค ปฏ บ ต ตนตาม หล กศาสนาอ สลาม เยาวชนผ น บถ อ ศาสนาอ สลาม เข า ร วมก จกรรม 100 คน/ป

6 46. 2.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอาช พและเพ ม รายได อ ดหน นม สย ดบ สมาห สด น (อบรมจร ยธรรมอ สลาม) สายใยร กแห งครอบคร ว ช มชนครอบคร ว อบอ น อ ดหน นโรงเร ยนบ าน แหลมส ก(โครงการให ความร เร องยาเสพต ดแก เยาวชน-น กเร ยน) อ ดหน นสภาว ฒนธรรม จ งหว ดกระบ จ ดซ อโต ะเก าอ น กเร ยน จ านวน 10 ช ด จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าป (เทศบาล ต าบลแหลมส ก) จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าป (เง น อ ดหน นจาก ธ.ก.ส.) จ ายเบ ยย งช พคนพ การ (จาก ธ.ก.ส.) อ ดหน นอ าเภออ าวล ก โครงการค ายบ าบ ดยาเสพ ต ด รวมพล ง รวมใจ ค น คน สร างชาต ร วมเท ดไท องค ราช น รายได จ ดเก บ เอง แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค ปารบปรามผ ค า ค าหาผ เสพ ของศ นย ปฏ บ ต การ ต อส เพ อเอาชนะยาเสพต ด สน บสน นการด าเน นงาน พ ฒนาสตร อ.อ าวล ก อ ดหน นช มชนเพ อการ พ ฒนาอาช พช มชนท บ ตะว น อ ดหน นช มชนเพ อการ พ ฒนาอาช พช มชนทราย ทอง อ ดหน นช มชนแหลมทอง เพ อการพ ฒนาอาช พ ช มชนแหลมทอง อ ดหน นช มชนเพ อการ พ ฒนาอาช พช มชนท งส ทอง เศรษฐก จพอเพ ยงเล ยง ช มชน จ างน กเร ยน น กศ กษาเพ อ ช วยปฏ บ ต งานช วงป ดภาค เร ยนฤด ร อนและว นหย ด 100, เพ อส งเสร มให ผ น บถ อศาสนาผ น บถ อศาสนา อ สลามปฏ บ ต ตนตามหล ก อ สลามปฏ บ ต ตนและ ศาสนาอ สลาม ได ร บการอบรม 100 คน/ป 30, เพ อสร างความอบอ นและม ก จกรรมสร างความสาม คค ในครอบคร วร วมก น 30, เพ อส งเสร มช มชน/ครอบคร ว ให ม ความ อบอ น 85, เพ อส งเสร มและให ความร เร องยาเสพต ดในโรงเร ยน จ านวนครอบคร วเข า ร วมก จกรรม 50 ครอบคร ว/ป จ านวนครอบคร วเข า ร วมก จกรรม 50 ครอบคร ว/ป น กเร ยน เยาวชน จ านวน 300 คน 30, เพ อสน บสน นอ าเภอจ งหว ด สน บสน นการจ ดงาน และสภาว ฒนธรรมจ งหว ด กระบ เบ กฟ าอ นดาม น กระบ จ ดก จกรรมว นกระบ บาท เบ กฟ าอ นดาม น 75, เพ อให เด กเล ก น กเร ยนม โต ะ โต ะเก าอ น กเร ยน เก าอ เพ ยงพอ จ านวน 10 ช ด 210, เพ อส งเสร มสว สด การแก คน พ การให ม ความเป นอย ท ด ข น 810, เพ อส งเสร มสว สด การและ ความเป นอย ของผ ส งอาย ให ด ข น 24, เพ อส งเสร มสว สด การและ ส งเสร มความเป นอย ท ด ข น ของคนพ การ 7, เพ อป องก น ต ดตาม และ บ าบ ดผ ต ดยาเสพต ด 10, สน บสน นการสร างความเข ม แข งช มชน 10, สน บสน นการด าเน นงาน พ ฒนาสตร คนพ การได ร บเบ ยย ง ช พครบถ วน ผ ส งอาย ได ร บเบ ยย ง ช พครบถ วน คนพ การท ได ร บเบ ย ย งช พครบถ วน โครงการค ายบ าบ ดยา เสพต ด รวมพล ง รวม ใจ ค นคน สร างชาต ร วมเท ดไท องค ราช น ปราบปรามผ ค า ค า หาผ เสพ ของศ นย ปฏ บ ต การต อส เพ อ เอาชนะยาเสพต ด สน บสน นการ ด าเน นงานพ ฒนา สตร อ.อ าวล ก 100, เพ อส งเสร มพ ฒนากล มอาช พ ส งเสร มพ ฒนาอาช พ ต างๆแก ช มชนท บตะว น ให แก กล มต างๆใน ช มชน 100, เพ อส งเสร มพ ฒนากล มอาช พ ส งเสร มพ ฒนาอาช พ ต างๆแก ช มชนทรายทอง ให แก กล มต างๆใน ช มชน 100, เพ อส งเสร มพ ฒนากล มอาช พ ส งเสร มพ ฒนาอาช พ ต างๆแก ช มชนแหลมทอง กล มต างๆในช มชน 100, เพ อส งเสร มพ ฒนากล มอาช พ ส งเสร มพ ฒนากล ม แก ช มชนท งส ทอง อาช พต างๆแก ช มชน ท งส ทอง 50, เพ อส งเสร มแนวค ดเศรษฐก จ ส งเสร มรายได ลด พอเพ ยงแก ประชาชน ม ง รายจ ายในคร วเร อน ส งเสร มลดรายจ าย เพ ม 859 คร วเร อน รายได 10, เพ อให น กเร ยน น กศ กษาใช เวลาว างให เก ดประโยชน และ ม รายได ช วงป ดเทอม จ างน กเร ยน น กศ กษา จ านวน 2 คน/ป

7 64. 4.ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ส งเสร มการม ส วนร วมของ ประชาชนในการจ ดท า แผนพ ฒนาเทศบาล แผน ช มชน การจ ดเวท ประชาคมต างๆ จ ดท ารายงานเผยแพร ผล การด าเน นงานประจ าป จ ดก จกรรมงานว นเทศบาล ส ารวจข อม ลความจ าเป น (จปฐ.)และกชค 2 ค. จ ดการแข งข นก ฬา พ นบ านและก ฬา เทศบาลค พต านยาเสพต ด อ ดหน นน กก ฬาเข าแข งข น ระด บอ าเภอและจ งหว ด (อบจ.ค พ) อ ดหน นองค กรปกครอง ส วนอ นเพ อ สน บสน นการจ ดการ แข งข นก ฬา อปท.จ.กระบ สน บสน นการด าเน น ก จการ อปพร. หน งต าบล หน งท มก ภ ย พน กงาน ด บเพล ง อ ดหน นการด าเน นงาน ศ นย อาสาสม ครป องก นภ ย ฝ ายพลเร อน(อปพร.) อ าเภออ าวล ก สน บสน นการศ กษาระด บ ปร ญญาตร และปร ญญาโท แก ผ บร หาร และ บ คลากร พ ฒนาศ กยภาพคณะ ผ บร หาร สมาช ก สภาเทศบาล กรรมการ ช มชน พน กงานเทศบาล และประชาชน จ างท าการว จ ยเพ อส ารวจ และพ ฒนาความพ งพอใจ ในการบร การของ ประชาชนจากเทศบาล ต าบลแหลมส ก ประชาส มพ นธ การจ ดเก บ ภาษ และป าย ประชาส มพ นธ ต างๆ จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ ไฟฟ า และว ทย 30, เพ อส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการพ ฒนา เทศบาลและช มชน ประชาชนม ส วนร วม ในการจ ดท า แผนพ ฒนาเทศบาล แผนช มชน ท ง 4 ช มชน 100, เพ อใช เป นส อประชาส มพ นธ จ ดท าส อ ผลการด าเน นต อประชาชน ประชาส มพ นธ ผลการ และหน วยงานต างๆ ด าเน นงาน 1000 ช ด 30, เพ อจ ดก จกรรมพ ฒนาและให ประชาชนม ส วนร วมในการ พ ฒนา/ช มชน 20, เพ อน าข อม ลท ได มาพ ฒนา และเป นฐานข อม ล การพ ฒนาด านอ นๆ 400, เพ อต านยาเสพต ด จ ด ก จกรรมสร างความสาม คค ภายในช มชน 400, เพ อส งเสร มน กก ฬาเข า แข งข นระด บอ าเภอและ จ งหว ด(อบจ.ค พ) 30, เพ อส งเสร ม สน บสน นการ จ ดการแข งข นก ฬา อปท.จ.ก ระบ 100, เพ อฝ กอบรม ทบทวนและ เป นค าใช สอยและว สด ในการ ปฏ บ ต งาน 50, เพ อส งเสร มการด าเน นการ ของ อปพร.อ าเภออ าวล กและ อปพร.ในเทศบาลต าบล แหลมส ก 200, เพ อส งเสร มและพ ฒนา ความร ศ กยภาพของบ คลากร จ ดก จกรรมว น เทศบาล ผ เข าร วม ก จกรรม 100 คน/ป ส ารวจข อม ลจ านวน คร วเร อน 730 คร วเร อน ช มชนท ง 4 ช มชน ส งท มน กก ฬาฟ ตบอล เข าร วมก จกรรม 1 ท ม ข าราชการ พน กงาน ล กจ าง คณะผ บร หาร สมาช กสภา เทศบาล จ านวน 50 คนเข าร วมก จกรรม สมาช ก อปพร. 22 นาย พน กงาน ด บเพล ง 3 นาย หน ง ต าบลหน งท มก ภ ย 10 คน รวม 35 คน สน บสน นการ ด าเน นงาน อปพร. อ าเภออ าวล ก ส งเสร มบ คลากรใน การพ ฒนาศ กยภาพ ของตนเอง 4 คน 300, เพ อพ ฒนาศ กยภาพคณะ ผ เข าร วมโครงการ ผ บร หาร สมาช กสภา 80 คน เทศบาล กรรมการช มชน พน กงาน ล กจ างและ ประชาชน 30, เพ อน าข อม ลไปปร บปร ง พ ฒนาการปฏ บ ต งานของ หน วยงาน/บ คลากร 30, เพ อเพ มรายได ให เทศบาล ประชาชนสามารถร บทราบ ข อม ลข าวสารรวดเร ว 40, เพ อใช ในงานประชาส มพ นธ และการจ ดเวท ประชาคม การ ประช มต างๆ น าข อม ลท ได ไป พ ฒนาและปร บปร ง การปฏ บ ต งาน จ ดท าป าย ประชาส มพ นธ ต างๆ จ ดซ อล าโพง 4 ต ว ล าโพงสนาม 2 ต ว แอมป ขนาด 300 ว ตต ไมล สาย 2 ต ว ยาว 20 เมตร ย ทธศาสตร การ จ ดซ ออ ปกรณ ก นตก 20, เพ อใช ในการปฏ บ ต งาน จ ดซ ออ ปกรณ ก นตก

8 ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ส วนให ม ความ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ พร อมหมวกเซฟต ป องก นอ นตรายท อาจเก ดข น จากการปฏ บ ต งานไฟฟ า อ ดหน นอ าเภออ าวล ก (จ ดการแข งข นก ฬา น กเร ยนและเยาวชน) จ ดซ อเคร องพ มพ คอมพ วเตอร แบบแคร ยาว พร อมช นวาง จ านวน 1 ช ด อ ดหน นอ าเภออ าวล ก โครงการเพ อบ รณาการ ปฏ บ ต งานขององค กร และ ก าน นผ ใหญ บ าน อ ดหน นงานว นสตร อ าเภอ อ าวล ก จ ดซ อป มน าอ ตโนม ต พร อมถ งแรงด น จ ดซ อคอมพ วเตอร จ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร ส าน กงาน(ส าน กปล ด) จ ดซ อเคร องเส ยงพร อม อ ปกรณ อ ดหน นม สย ดบ สมาห สด น ม สย ดบ านต นบก ม สย ดสอ ลาฮ ดด นในเด อนถ อศ ลอด อ ดหน นม สย ดบ สมาห สด น เพ อประกอบพ ธ ส น ตหม อ ดหน นประเพณ ถ อศ ลก เจ ศาลเจ าบ านแหลมส ก อ ดหน นว ดสถ ตโพธาราม ในการจ ดก จกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤด ร อน อ ดหน นอ าเภอหร อจ งหว ด จ ดงานกระบ เบ กฟ าอ นดา ม น อ ดหน นว ดแหลมส กจ ด ก จกรรมประเพณ เข าพรรษา อ ดหน นอ าเภออ าวล กจ ด ก จกรรมงานว นร กอ าวล ก ประจ าป 2551 จ ดก จกรรมงานว น 5 ธ นวามหาราช(ว นพ อ แห งชาต ) รายได อ น ๆ รายได จ ดเก บ เอง พร อมหมวกเซฟต จ านวน 1 ช ด 50, เพ อสน บสน นการจ ดก จกรรม น กเร ยนและเยาวชน การแข งข นก ฬาน กเร ยนและ เข าร วมก จกรรม เยาวชน 30, เพ อใช ในการจ ดพ มพ ใบเสร จร บเง นและงานอ นๆ เพ อให บร การประชาชน รวดเร วมากข น 20, เพ อส งเสร มสน บสน นและ บ รณาการการท างานร วมก น 10, เพ อส งเสร มบทบาทของสตร ในอ าเภออ าวล ก 7, เพ อบรรเทาความเด อดร อน แก ประชาชนในการใช น า อ ปโภคและบร โภค 47, เพ อเพ มประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน 39, เพ อให การปฏ บ ต งานม ความ รวดเร วและใช งานอย าง เพ ยงพอ 99, เพ อใช ในการจ ดก จกรรม งานพ ธ ต างๆ เคร องพ มพ คอมพ วเตอร แบบ แคร ยาวพร อมช นวาง จ านวน 1 ช ด เพ อบ รณาการการ ปฏ บ ต งานร วมก น ผ เข าร วมก จกรรม 60 คน ท กหม บ านเข าร วมก จ กรม ป มน าพร อมถ ง แรงด น 1 เคร อง คอมพ วเตอร 1 เคร อง จ ดซ อเคร อง คอมพ วเตอร พร อม อ ปกรณ และโต ะเก าอ จ านวน 1 ช ด จ ดซ อเคร องเส ยง พร อมอ ปกรณ 100, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ จ านวนผ เข าร วม ว ฒนธรรม ก จกรรม 2000 คน/ ป 25, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ จ านวนผ เข าร วม ว ฒนธรรม ก จกรรม 20 คน/ป 30, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรม 20, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรม 20, เพ อส งเสร มการท องเท ยวใน จ งหว ดกระบ จ านวนผ เข าร วม ก จกรรม 500 คน/ป ผ เข าร วมก จกรรม 30 คน/ป 20, เพ อส งเสร ม อน ร กษ ประเพณ ผ เข าร วมก จกรรม ว ฒนธรรม 1000 คน/ป 50, เพ อส งเสร มการจ ดก จกรรม อน ร กษ ประเพณ ว ถ ช ว ต ด งเด ม 300, เพ อส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการถวายความ จงร กภ กด ส งเสร มการจ ด ก จกรรมอน ร กษ ประเพณ ว ถ ช ว ต ด งเด ม ประชาชนเข าร วม ก จกรรม 3000 คน

9 95. 5.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ พ ฒนาแหล งท องเท ยว ย ทธศาสตร การ พ ฒนาแหล งท องเท ยว ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ย ทธศาสตร การ พ ฒนาอน ร กษ และ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต จ ดงานประเพณ ว นลอย กระทง จ ดก จกรรมงาน 12 ส งหา มหาราช(ว นแม แห งชาต ) จ ดงานว นผ ส งอาย พ ธ เป ดสะพานท าเท ยบเร อ ท องเท ยวแหลมส กและ อน สาวร ย พลเร อเอกกรม หลวงช มพรฯ ก อสร างอน สาวร ย พลเร อ เอก กรมหลวงช มพรเขตร อ ดมศ กด ฯ ฝ กอบรมอาสาสม คร อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ปล กป าชายเลนเพ อการ บร หารจ ดการตามแนวค ด คนอย ได ป าอย ได ช วยโลกช วยเราร วม รณรงค เพ อแก ป ญหาโลก ร อน จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ สาธารณส ขฯ เช นถ งขยะ ยาเวชภ ณฑ ต ดต งก อสร างท วางถ งขยะ บร เวณท าเท ยบเร อประมง ปล กหญ าแฝกอ น เน องมาจากพระราชด าร 300, เพ อส งเสร มการท องเท ยวและประชาชนเข าร วม อน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรม ก จกรรม 3000 คน 300, เพ อส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการถวายความ จงร กภ กด 300, เพ อจ ดก จกรรมส งเสร มและ สร างขว ญก าล งใจแก ผ ส งอาย ประชาชนเข าร วม ก จกรรม 3000 คน จ ดก จกรรมส าหร บ ผ ส งอาย 350 คน/ป 200, เพ อส งเสร มการท องเท ยวและม น กท องเท ยวและ ประชาส มพ นธ น กท องเท ยว ประชาส มพ นธ การ น กธ รก จ ท องเท ยว ผ ประกอบ ก จการท องเท ยว 1,500, เพ อส งเสร มการท องเท ยวและ พ ฒนาพ นท ให เป นแหล ง ท องเท ยว 30, เพ อส งเสร มให ประชาชนได ม เยาวชนและ ส วนร วมในการอน ร กษ ประชาชน 100 คน/ ทร พยากรธรรมชาต ป 40, เพ อส งเสร มให ประชาชนอย ร วมก บป าชายเลนอย างพ งพา อาศ ยก น 50, เพ อรณรงค ให ประชาชน ร วมก นแก ป ญหาโลกร อน เพ อให ช มชนม ส วนร วมใน การด แลและตระหน กร กษา ส งแวดล อม 80, เพ อให ม ว สด -คร ภ ณฑ ท เพ ยงพอก บการปฏ บ ต งาน ช มชนท ง 4 ช มชน (ป าช มชน 1 ไร 1 ช มชน/ป ) จ านวนคร วเร อนท ร วมก จกรรม 859 คร วเร อน ผ ปฏ บ ต งานม ว สด คร ภ ณฑ เพ ยงพอ 100, เพ อจ ดสถานท ส าหร บวางถ ง ต ดต ง ก อสร างท วาง ขยะและป องก นการท งขยะลง ถ งขยะบร เวณท า ส ทะเล เท ยบเร อท ง 3 ช มชน 10, เพ อแก ป ญหาด นพ งทลายและปล กหญ าแฝกบร เวณ ให ประชาชนเร ยนร ส งเสร ม สระน าบ านต นบก การปล กหญ าแฝก ประมาณ 13 ไร ฉ การใช จ ายงบประมาณ เทศบาลต าบลแหลมส ก ม การใช จ ายงบประมาณในการด าเน นโครงการตามข อบ ญญ ต งบประมาณ โดยได ม การก อหน ผ กพ น/ ลงนามในส ญญา รวม 74 โครงการ จ านวนเง น 17,783,757 บาท ม การเบ กจ ายงบประมาณ จ านวน 74 โครงการ จ านวนเง น 17,782,680 ล านบาท สามารถ จ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร โครงการ การก อหน ผ กพ น/ ลงนามในส ญญา โครงการ การเบ กจ ายงบประมาณ 1.ย ทธศาสตร การ 17 12,823, ,823, ย ทธศาสตร การ 22 3,507, ,507, ย ทธศาสตร การให ม ความ , , ย ทธศาสตร การ , , ย ทธศาสตร การพ ฒนาอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต 3 83, , รวม 74 17,783, ,782,680.47} รายละเอ ยดโครงการในเทศบ ญญ ต งบประมาณเทศบาลต าบลแหลมส ก ท ม การก อหน ผ กพ น /ลงนามในส ญญา ม ด งน ย ทธศาสตร 1. 1.ย ทธศาสตร การ โครงการ แหล งท มา งบประมาณ ก อสร างค ระบายน าบ าน งบตาม ข อบ ญญ ต วงเง นตาม ส ญญา ค ส ญญา 1,685, ,425, หจก.สามทองก อสร าง (9/) ว นท เซ น ส ญญา ระยะเวลา การ ด าเน นงาน 24/04/ 120

10 2. 1.ย ทธศาสตร การ 3. 1.ย ทธศาสตร การ 4. 1.ย ทธศาสตร การ 5. 1.ย ทธศาสตร การ 6. 1.ย ทธศาสตร การ 7. 1.ย ทธศาสตร การ 8. 1.ย ทธศาสตร การ 9. 1.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ต นบก-ท า เท ยบเร อ ต ดต งขยาย เขตไฟฟ า สาธารณะถนน ท บตะว น-ต น บก ต ดต งขยาย เขตไฟฟ า สาธารณะถนน บ านห วแหลม ต ดต งขยาย เขตไฟฟ า สาธารณะ ระหว างหม ท 3-4 ก อสร างท า เท ยบ เร อประมง ช มชนท บ ตะว น(ท บ ตะว นตก) ก อสร างท า เท ยบ เร อประมง ช มชนแหลม ทอง(บ าน ห วแหลม) ก อสร างท า เท ยบ เร อประมง ช มชนทราย ทอง(บ าน คลองทราย) ก อสร างป าย ประชาส มพ นธ การท องเท ยว ก อสร าง ถนน คสล.สายหล ง ตลาดสด เทศบาล (ต อเน อง) ก อสร างศาลาท พ กผ โดยสาร หม ท 4 ก อสร างศาลา อเนกประสงค บร เวณก โบร คลองทราย ก อสร างศาลา อเนกประสงค บร เวณก โบร ป าพร าว ก อสร าง ปร บปร งขยาย เขตถนนอ าว 200, , การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก 200, , การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก 200, , การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก(ถนนอ าว ล ก-แหลมส ก ม.3) 20, การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก(ซอยม สย ด บ านต นบก ม.3) 5, การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก(ถนนสาย บ านต นบก-เตาถ าน ซอย ท าเท ยบเร อ) 450, , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เนส กร ป จ าก ด 420, , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เนส กร ป จ าก ด 420, , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เนส กร ป จ าก ด 14/09/ 0 14/09/ 0 14/09/ 0 14/09/ 0 14/09/ 0 18/05/ /05/ /05/ 120 1,500, ,112, หจก.โพ คนป น 04/08/ , , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เน สกร ป จ าก ด 350, , บร ษ ท ซ เอ น พ บ สซ เน สกร ป จ าก ด 22/04/ 90 22/04/ , , / 29/06/ , , / 20/08/ 73 รายได อ น ๆ 9,379, ,910, บร ษ ท เขาแดง คอน สตร คช น จ าก ด (10/) 30/04/ 120

11 14. 1.ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ล ก-แหลมส ก สามแยกอ าว น า ขยายเขต ไฟฟ า สาธารณะถนน สายบ านต น บก-เตาถ าน ป ไหล ทางผ ว จราจรแอส ฟ ลค คอนกร ต ถนนอ าวล ก- แหลมส ก โครงการ จ ดซ อค นห น บร เวณท า เท ยบเร อ แหลมส ก ก อสร าง ปร บปร งบ อ พ กระบายน า บ อพ กน า ถนนสายบ าน อ าวน า ตรวจส ขภาพ ประจ าป ผ บร หาร และ พน กงาน เทศบาล อ ดหน นช มชน เพ อส งเสร ม การออกก าล ง กายต านยา เสพต ดช มชน ทรายทอง อ ดหน นช มชน เพ อส งเสร ม การออกก าล ง กายช มชนท บ ตะว น อ ดหน นช มชน เพ อส งเสร ม การออกก าล ง กายช มชน แหลมทอง อ ดหน นช มชน เพ อส งเสร ม การออกก าล ง กายช มชนท งส ทอง อาหารเสร ม (นม) อาหาร กลางว น รายได อ น ๆ 100, , การไฟฟ าส วนภ ม ภาค อ าเภออ าวล ก รายได อ น ๆ 200, , บร ษ ทเขาแดงคอน สตร คช นจ าก ด 04/11/ /02/ 60 รายได อ น ๆ 15, , ร าน ว.เจร ญก จ 05/02/ 5 แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค 49, , นายส จ นต ข นนาพ ม 03/04/ , , โรงพยาบาลกระบ 19/06/ 1 20, , ช มชนทรายทอง 16/01/ 5 20, , ช มชนท บตะว น 16/01/ 5 20, , แหลมทอง 16/01/ 5 20, , ช มชนท งส ทอง 16/01/ 5 650, , สหกรณ โคนมหนองโพ ราชบ ร จ าก ด(ในพระบรม ราช ปถ มภ )2/2551(ป ด เทอม) 240, สหกรณ โคนมหนองโพ ราชบ ร จ าก ด(ในพระบรม ราช ปถ มภ )1/ 01/04/ 47 23/07/ , , โรงเร ยนบ านแหลมส ก 03/11/ , ร.ร.บ านแหลมส ก2/ 51 03/11/ , ร.ร.ว ดสถ ตฯ2/51 03/11/ 101

12 25. 2.ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ป องก นและ ควบค มโรค พ ษส น ขบ า อ ดหน นการ ด าเน นงาน ของอสม. แบบม ว ตถ ประสงค ช วยเหล อผ ประสบสา ธารณภ ยตาม อ านาจหน าท และกรณ จ าเป นเร งด วน จ ายเบ ยย งช พ แก ผ ส งอาย ประป ( เทศบาลต าบล แหลมส ก) รายได จ ดเก บเอง 7, โรงเร ยนบ านแหลมส ก 03/11/ , โรงเร ยนว ดสถ ตโพธาราม 03/11/ , ศ นย พ ฒนาเด กเล กว ดสถ ต โพธาราม 1, ศ นย พ ฒนาเด กเล ก เทศบาลต าบลแหลมส ก 03/11/ /11/ , โรงเร ยนบ านแหลมส ก 11/10/ , โรงเร ยนว ดสถ ตโพธาราม 11/10/ , ศ นย พ ฒนาเด กเล กว ดสถ ต โพธาราม 10, ศ นย พ ฒนาเด กเล ก เทศบาลต าบลแหลมส ก 11/10/ /10/ , โรงเร ยนบ านแหลมส ก 14/05/ , เทศบาลต าบลแหลมส ก 01/04/ 1 40, , ช มชนทรายทอง(อสม.) 01/06/ 61 10, ช มชนแหลมทอง(อสม.) 01/06/ 61 10, ช มชนท บตะว น(อสม.) 01/06/ 61 10, ช มชนท งส ทอง(อสม.) 01/06/ , , ร านแหลมส กว สด ก อสร าง 12/06/ นายบ ญส ง เร งสม ทร 14/07/ 2 1, นายปลายมน ส นายาว 12/07/ หจก.เจร ญพ นธ -พงษ พ นธ 20/03/ 5 1,176, , เบ ยย งช พประจ าเด อน ต ลาคม , เบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนพฤศจ กายน , จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนพฤศจ กายน , จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนธ นวาคม , จ ายเบ ยย งช พ ผ ส งอาย ประจ าเด อนมกราคม 80, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนก มภาพ นธ 80, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนม นาคม 79, จ ายเบ ยย งช พ คนชรา ประจ าเด อน พฤษภาคม พ.ศ. 01/10/ /11/ /11/ /12/ /01/ 31 01/02/ 28 01/03/ 31 01/05/ 31 79, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย 01/07/ 30

13 29. 2.ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ จ ดซ อส อการ เร ยนการสอน วารสาร หน งส อน ทาน เคร องเล นและ อ นๆ อ ดหน น โรงเร ยนบ าน แหลมส ก (ก จกรรมว น เด กแห งชาต ) อ ดหน น โรงเร ยนว ด สถ ตโพธาราม อ ดหน นม สย ด บ สมาห สด น (อบรม จร ยธรรม อ สลาม) อ ดหน น โรงเร ยนบ าน แหลมส ก (โครงการให ความร เร องยา เสพต ดแก เยาวชน- น กเร ยน) จ ายเบ ยย งช พ คนพ การ ประจ าป ( เทศบาลต าบล แหลมส ก) รายได จ ดเก บเอง ประจ าเด อน เมษายน 78, เบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนม ถ นายน 78, เบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนส งหาคม 78, เบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนกรกฎาคม 78, เบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อน ก นยายน 150, , บร ษ ท ส นป ญญาอ คว ป เมนต จ าก ด 01/06/ 30 01/08/ 31 01/07/ 31 01/09/ 30 10/06/ 48 25, , โรงเร ยนบ านแหลมส ก 09/01/ 2 23, , โรงเร ยนว ดสถ ตโพธาราม 09/01/ 1 100, , ม สย ดบ สมาห ดด น 10/04/ 5 85, , โรงเร ยนบ านแหลมส ก 23/09/ 3 210, , เบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนต ลาคม , จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนพฤศจ กายน , จ ายเบ ยย งช พ คนพ การ ประจ าเด อนธ นวาคม , จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนมกราคม 16, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนก มภาพ นธ 16, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนม นาคม 01/10/ /11/ /12/ /01/ 31 01/02/ 28 01/03/ 31

14 35. 2.ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ จ ายเบ ยย งช พ ผ ส งอาย ประจ าป (เง น อ ดหน นจาก ธ.ก.ส.) จ ายเบ ยย งช พ คนพ การ(เง น อ ดหน นจาก ธ.ก.ส.) แบบม ว ตถ ประสงค แบบม ว ตถ ประสงค 16, เบ กจ ายเบ ยย งช พผ พ การ ประจ าเด อนพฤษภาคม พ.ศ 16, จ ายเบ ยย งช พผ พ การ ประจ าเด อนเมษายน 16, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อน ม ถ นายน 16, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนกรกฏาคม 16, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนส งหาคม 16, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อน ก นยายน 810, , จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนต ลาคม , จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนพฤศจ กายน , จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนธ นวาคม , จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนมกราคม 67, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อน ก มภาพ นธ 67, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนม นาคม 67, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อน พฤษภาคม พ.ศ. 67, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อน เมษายน 67, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อน ม ถ นายน 67, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนกรกฎาคม 67, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนส งหาคม 67, จ ายเบ ยย งช พผ ส งอาย ประจ าเด อนก นยายน 24, , จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนต ลาคม /05/ 31 01/04/ 30 01/06/ 30 01/07/ 31 01/08/ 31 01/09/ 30 01/10/ /11/ /12/ /01/ 31 01/02/ 31 01/03/ 31 01/05/ 31 01/04/ 30 01/06/ 30 01/07/ 31 01/08/ 31 01/09/ 30 01/10/

15 37. 2.ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ และ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ อ ดหน นอ าเภอ อ าวล ก โครงการค าย บ าบ ดยาเสพ ต ด รวมพล ง รวมใจ ค นคน สร างชาต ร วม เท ดไท องค ราช น ปารบปราม ผ ค า ค าหาผ เสพ ของศ นย ปฏ บ ต การต อส เพ อเอาชนะยา เสพต ด สน บสน นการ ด าเน นงาน พ ฒนาสตร อ. อ าวล ก ส งเสร มการม ส วนร วมของ ประชาชนใน การจ ดท า แผนพ ฒนา เทศบาล แผน ช มชน การจ ด เวท ประชาคม ต างๆ 2, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนพฤศจ กายน , จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนธ นวาคม , จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนมกราคม 2, จ ายเบ ยย งช พ คนพ การ ประจ าเด อนก มภาพ นธ 2, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนม นาคม 2, จ ายเบ ยย งช พผ พ การ ประจ าเด อน พฤษภาคม พ.ศ. 2, จ ายเบ ยย งช พผ พ การ ประจ าเด อน เมษายน 2, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนม ถ นายน 2, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนกรกฎาคม 2, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนส งหาคม 2, จ ายเบ ยย งช พคนพ การ ประจ าเด อนก นยายน 30/11/ /12/ /01/ 31 01/02/ 28 01/03/ 31 01/05/ 31 01/04/ 30 01/06/ 30 01/07/ 31 01/08/ 31 01/09/ 30 7, , อ าเภออ าวล ก 09/03/ 5 10, , อ าเภออ าวล ก 01/10/ , , อ าเภออ าวล ก 08/03/ 1 30, เทศบาลต าบลแหลมส ก 01/10/ ย ทธศาสตร การ จ ดท ารายงาน 100, , ร านส จจาโลหะก จ(ป าย 21/07/ 15

16 ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ เผยแพร ผล การ ด าเน นงาน ประจ าป ส ารวจข อม ล ความจ าเป น (จปฐ.) และกชช 2ค. จ ดการแข งข น ก ฬาพ นบ าน และก ฬา เทศบาลค พ ต านยาเสพต ด เหล กถ กปกป องสถาบ น) 10, ร านกระบ ซ ลค สกร น(ป าย ปกป องสถาบ น) ร านสมพรพาน ช(ป าย ปกป องสถาบ น) 21/07/ 5 21/07/ 5 20, , นางท พพา เน ออ อน 08/01/ 30 4, นางรจนา เน ออ อน 08/01/ , นางสาวศ กร ฤด ขว ญกล บ 23/01/ 9 1, นายยงย ทธ เกาตร กะ 23/01/ นางสาวมนธ รา ด าเช อ 23/01/ 9 1, นางสาวหยาดฝน ทองส ข 23/01/ 9 1, นางสาวน ภา เน ออ อน 23/01/ 9 1, นางกานดา เน อน ม 23/01/ 9 1, นางพาณ กา ส งห อ นทร 23/01/ 9 1, นางปณ ดา นายาว 23/01/ นายราว บ ตรเม อง 23/01/ นายส ญญา สามารถ 23/01/ นายส ญญา ทองเฝ อ 23/01/ นายสมชาย นกดา 23/01/ นายป ญญา หม นการ 23/01/ นายว น ย หม นก ล 23/01/ นายมน ส เน ออ อน 23/01/ นายธ รเดช รอดบ ญ 23/01/ 9 1, นายส ฤทธ สามารถ 23/01/ ด.ช. ภาน พ นธ มาศเมฆ 23/01/ ด.ช. ณ ฐพล คล องทะเล 23/01/ ด.ช. มานะช ย เน ออ อน 23/01/ นายว เพ ยน คลองร ว 23/01/ ด.ช. ภาน เดช เน ออ อน 23/01/ 9 6, นายส รส กด ช ยส วรรณ 23/01/ 9 6, นายเสร ช ย แก วสง า 23/01/ 9 6, นายชาตร กล บส ง 23/01/ 9 6, นายว รย ทธ อ ไรโรจน 23/01/ นายสมศ กด พรหมแทน ส ด ว าท ร.ต.ส ทธ อรรค เน ออ อน 23/01/ 9 23/01/ 9 1, นายส าราญ ผ วเหล อง 23/01/ 9 1, นายสมศ กด แสงทอง 23/01/ ว าท ร.ต. ส ทธ อรรค เน ออ อน นายสมศ กด พรหมแทน ส ด 23/01/ 9 23/01/ 9

17 1, นายสาโรจน ผ วเหล อง 23/01/ 9 1, พลฯก อเฉ ม ด เดช 23/01/ ว าท ร.ต.ส ทธ อรรค เน ออ อน 23/01/ 9 1, พลฯ ก อเฉ ม ด เดช 23/01/ 9 1, พลฯ ก อเฉ ม ด เดช 23/01/ 9 1, นายป ญญา หม นการ 23/01/ 9 7, นายบ ญฑ ต อ ดเก ด 23/01/ 9 7, นายอ ศเรศ อ ดเก ด 23/01/ 9 7, นายภาคภ ม ต มตระก ล 23/01/ 9 5, ร านเพ อนน กเร ยน 19/01/ ร านโชคเจร ญ 19/01/ 3 3, บ.สยามแม คโคร จ าก ด มหาชน 19/01/ 33 1, บ.เอก-ช ย ด สทร บ วช นซ ส 19/01/ 4 เทม จ าก ด 7, ร านโจ สปอร ต 19/01/ 4 5, บ.บ กซ ซ ปเปอร เซ นเตอร จ าก ด มหาชน 19/01/ นางโสภ ต อ องเอ อ 19/01/ 5 2, ร านคณะบ คคลบ านเคร อง 19/01/ 4 เข ยน ร านแหลมส กสตาร ฟ ด 19/01/ 4 2, หจก.เจร ญพ นธ -พงพ นธ 19/01/ 4 2, ร านกระบ ซ ลกร น 19/01/ นางเพ ญศร พรหมทอง 19/01/ 4 1, บ.โรงานฟ ตบอลไทย สปอร ตต งก ดส จ าก ด 19/01/ 5 3, ร านม วสปอร ต 19/01/ นางเพ ญศร พรหมทอง 19/01/ นางขนกพร แก วแสงขว ญ 19/01/ 5 3, ร านสมพรพาน ชย 19/01/ 5 4, ร านสมพรพาน ชย 19/01/ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ อ ดหน น น กก ฬาเข า แข งข นระด บ อ าเภอและ จ งหว ด (อบจ.ค พ) 400, , นายสม ย เน ออ อน 01/03/ 15 1, นายประเสร ฐ ด เดช 01/03/ 15 1, นายระว เหมบ ตร 01/03/ 15 1, นายจาว กร อ องเอ อ 01/03/ 15 1, นายว นชนะ หม นก ล 01/03/ 15 1, ว ระว ฒน หม นก ล 01/03/ 15 1, นายอด ศ กด บ าร ง 01/03/ 15 1, ด.ช.ส ชาต เสล ร ตน 01/03/ 15 1, นายพาย ช วยบ าร ง 01/03/ 15 1, นายว ชรพงศ ม ชก ล 01/03/ 15 1, นายว ระชาต กะส ร กษ 01/03/ 15 1, นายส ทธ พงษ นาคโทน 01/03/ 15 1, นายวราว ฒ หม นการ 01/03/ 15 1, นายกมล กองข าวเร ยบ 01/03/ 15

18 45. 4.ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ อ ดหน น องค กร อ นเพ อ สน บสน นการ จ ดการแข งข น ก ฬา อปท.จ.ก ระบ อ ดหน นการ ด าเน นงาน ศ นย อาสาสม คร ป องก นภ ยฝ าย พลเร อน(อป พร.)อ าเภอ อ าวล ก สน บสน น การศ กษา ระด บปร ญญา ตร และ ปร ญญาโทแก ผ บร หาร และ บ คลากร พ ฒนา ศ กยภาพคณะ ผ บร หาร สมาช กสภา เทศบาล กรรมการ ช มชน พน กงาน เทศบาลและ ประชาชน 1, นายธว ชช ย วาหะร กษ 01/03/ 15 1, นายยอดเพชร สระวาร 01/03/ 15 1, นายนราว ธ สมาธ 01/03/ 15 1, นายภ วดล ม งก จ 01/03/ 15 1, นายม ฮ ดหม ด หม นก ล 01/03/ 15 2, นายบ ณฑ ต อ ดเก ด 01/03/ 15 2, นายอ สเรศ อ ดเก ด 01/03/ 15 2, นายเอกส ทธ อ าวม วง 01/03/ 15 21, ร านม วสปอร ต 26/02/ 5 30, , องค การบร หารส วนต าบล บ านกลาง 06/02/ 30 50, , อ าเภออ าวล ก 24/02/ 3 7, อ าเภออ าวล ก 09/03/ 5 200, , มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกระบ 25, ม.เกษตรสาสตร ว ทยาเขต กระบ 7, ม.เกษตรศาสตร ว ทยาเขต กระบ 51/52 ภาคฤด ร อน 25, ม.เกษตรศาสตร ว ทยาเขต กระบ 40, มหาว ทยาล ยบ รพา(นายว ระพงศ เอ งฉ วน) 25/09/ /06/ 0 23/04/ 0 11/07/ 0 22/07/ 1 300, , หจก.ค หลวงโฮเต ล 06/05/ 1 13, บ.ท พย โอเต ลจ าก ด โรงแรมท พย 13, บ.แกรนด เฮาล อ ดรผ 1995)จ าก ด 07/05/ 1 08/05/ 1 13, บ.ศร พ ฒนา จ าก ด346 09/05/ 1 12, หจก.ธนโชคธว 10/05/ 1

19 49. 4.ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ จ างท าการว จ ย เพ อส ารวจและ พ ฒนาความ พ งพอใจใน การบร การ ของประชาชน จากเทศบาล ต าบลแหลมส ก ประชาส มพ นธ การจ ดเก บ ภาษ และป าย ประชาส มพ นธ ต างๆ จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ ไฟฟ า และว ทย จ ดซ ออ ปกรณ ก นตก พร อม หมวกเซฟต อ ดหน นอ าเภอ อ าวล ก(จ ดการ แข งข นก ฬา น กเร ยนและ เยาวชน) จ ดซ อ เคร องพ มพ คอมพ วเตอร แบบแคร ยาว พร อมช นวาง จ านวน 1 ช ด อ ดหน นอ าเภอ อ าวล ก โครงการเพ อ บ รณาการ ปฏ บ ต งานของ องค กร และ ก าน น ผ ใหญ บ าน ร านกระบ ซ ลค สกร น 05/05/ ร านเพ อนน กเร ยน 04/05/ 5 2, ร านคณะบ คคลบ านเคร อง 04/05/ 5 เข ยน 2, นายค าแหง ศร ปล อง 05/05/ 1 91, หจก.ช างกลางทราน สปอร ท 27/04/ 7 3, ร านโยฮ น บาต ก กระบ 05/05/ 1 5, ร านแหลมส กซ ฟ ด 05/05/ หจก.ด.อาร.การเกษตร 05/05/ ห างห นส วนสาม ญ ส วรรณาเภส ช 30, , มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวน ด ส ต(ศ นย ตร ง) 30, ร านวรพรรณการพ มพ (ป ายประชาส มพ นธ การ จ ดเก บภาษ ) 29/04/ 5 21/07/ 30 05/03/ 7 40, , ร านอ าวล ก อ เล คทร ค 08/06/ 5 13, ร านอ าวล ก อ เล คทร ค 24/10/ , , ร านอ าวล กอ เล คทร ค 18/09/ 10 50, , อ าเภออ าวล ก 01/05/ 115 รายได อ น ๆ 30, , ห างห นส วนสาม ญ คอมพ วเตอร เฮาส 08/01/ 5 20, , อ าเภออ าวล ก 28/10/2551 3

20 56. 4.ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ให ม ความ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ ย ทธศาสตร การ อ ดหน นงาน ว นสตร อ าเภอ อ าวล ก จ ดซ อป มน า อ ตโนม ต พร อมถ ง แรงด น จ ดซ อ คอมพ วเตอร จ ดซ อเคร อง คอมพ วเตอร ส าน กงาน (ส าน กปล ด) จ ดซ อเคร อง เส ยงพร อม อ ปกรณ อ ดหน นม สย ด บ สมาห สด น ม สย ดบ านต น บก ม สย ดสอ ลาฮ ดด นใน เด อนถ อศ ลอด อ ดหน นม สย ด บ สมาห สด น เพ อประกอบ พ ธ ส น ตหม อ ดหน น ประเพณ ถ อศ ล ก เจศาลเจ า บ านแหลมส ก อ ดหน นว ด สถ ตโพธาราม ในการจ ด ก จกรรม บรรพชา สามเณรภาค ฤด ร อน รายได จ ดเก บเอง อ ดหน นอ าเภอ หร อจ งหว ดจ ด งานกระบ เบ ก ฟ าอ นดาม น อ ดหน นว ด แหลมส กจ ด ก จกรรม ประเพณ เข าพรรษา อ ดหน นอ าเภอ อ าวล กจ ด ก จกรรมงาน ว นร กอ าวล ก ประจ าป 2551 จ ดก จกรรม งานว น 5 10, , อ าเภออ าวล ก 06/03/ 3 7, , ร าน ว. ก จเจร ญ 25/05/ 5 47, , / 03/06/ 15 39, , ห างห นส วนสาม ญ คอมพ วเตอร เฮาส 99, , ร าน เอ ด ไลน แอนด ซาวด ซ สเต ม 100, , ม สย ดม สมาห สด น ม สย ด บ านต นบก ม สย ดสอลาห สด น(ศล อด) 04/09/ 15 17/09/ 15 22/08/ 29 25, , ม สย ดม สมาห ดด น 04/04/ 2 30, , ศาลเจ าแหลมส ก 07/03/ 5 20, , ว ดสถ ตโพธาราม(ว นสารท เด อนส บ) 01/08/ 61 20, , อ าเภออ าวล ก 20/11/ , , ว ดแหลมส ก 08/07/ 89 50, , อ าเภออ าวล ก 21/11/ , , หจก.ล ลาว ฒน อ เล คตร ค จ าก ด 27/11/2551 7

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กร ปกครองส วนท องถ นต องรายงานผลการด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ

ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ ประกาศ เทศบาลต าบลเกาะยาว เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ******************************************* ด วยระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน

รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ บร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายภ ชงค สฤษฎ ช ยก ล ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย อน ร กษ ฯ ท 1 (จ.ระยอง) หน วยงาน ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ งท 1

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554

รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554 รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554 จ ดทาโดย เทศบาลตาบลคลองชะอ น อาเภอพนม จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป 2554 ตามย ทธศาสตร การพ ฒนา รวม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) องค การบร หารส วนต าบลบางยาง ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐาน แนวทางท 1 ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซม บ าร งร กษา ถนน สะพาน ท อระบายน า เข อน เป าหมาย งบประมาณและท มา

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให บร การท ปร บลดแล ว

ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให บร การท ปร บลดแล ว เอกสารแนบท ายประกาศองค การบร หารส วนต าบลเน นหอม สร ปกระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลเน นหอม ในการลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให

More information

แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท

แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท โครงการ/ก จกรรม ปร มาณงาน แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท ว นท ดาเน นการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค กรและการบร หารจ ดการท ด รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2557-2559 ) เทศบาลตาบลว นยาว 5.1 แนวทางการพ ฒนา การพ ฒนาด านบ คลากร เป าหมาย งบประมาณและท มา หน วยงาน ท โครงการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information