ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ

Size: px
Start display at page:

Download "ก. ว ส ยท ศน ข. พ นธก จ"

Transcription

1 ประกาศ เทศบาลต าบลเกาะยาว เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ ******************************************* ด วยระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 30(5) ก าหนดให ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ น เสนอผลการต ดตามและประเม นผลต อ สภาท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น และประกาศผลการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาให ประชาชนทราบโดยท วไปอย างน อยป ละหน งคร ง ภายในเด อนธ นวาคมของท กป ด งน นเพ อการปฏ บ ต ให เป นไปตามเจตนารมณ ของระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท า แผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 30(5) เทศบาลต าบลเกาะยาว จ งขอประกาศผลการ ด าเน นงานการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงาน รวมท งการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนาท องถ น ในรอบป งบประมาณ พ.ศ มา เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการตรวจสอบและ ก าก บการบร หารจ ดการ เทศบาลต าบลเกาะยาว ด งน ก. ว ส ยท ศน ส งคมศาสนา การศ กษาไปด วยก น ส งเสร มอาช พและการท องเท ยว อน ร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม สาธารณส ขพร อมปลอดโรคภ ย การเม องบร หารอย างจร งใจ ร งเร องไปด วยโครงสร างพ นฐานท ม นคง ข. พ นธก จ 1. ส งเสร มด านสาธารณะและพ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐาน 2. ส งเสร มอาช พให ประชาชน 3. ส งเสร มด านส ขภาพและสว สด การส งคม 4. ร กษาและฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. ป องก นและปราบปรามยาเสพต ด 6. ส งเสร มด านการศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น 7. ส งเสร มการก ฬาและการท องเท ยว พ ฒนาแหล งท องเท ยวเช งน เวศ 8. ส งเสร มด านการบร หารจ ดการองค กรและบ คลากร 9. สร างความปลอดภ ยในช ว ต ทร พย ส นและความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 10. ส งเสร มการร บร ข อม ลข าวสาร เทคโนโลย และสารสนเทศ

2 ค. ย ทธศาสตร การพ ฒนา ได ก าหนดย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาย ทธศาสตร ไว 5 ย ทธศาสตร ด งน การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 1. ก อสร าง ปร บปร ง บ าร งร กษาถนน ทางเท า ค ระบายน า 2. พ ฒนาระบบจราจรและขยายเขตไฟฟ า 3. บร การด านน าประปา 4. พ ฒนาระบบส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ ท าเท ยบเร อ เข อนห นก นด น การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 1. พ ฒนาและส งเสร มอาช พให แก ประชาชน 2. ส งเสร มการท องเท ยว การพ ฒนาด านส งคม 1. ป องก นและส งเสร มส ขภาพอนาม ยของประชาชน 2. พ ฒนาและยกระด บมาตรฐานค ณภาพการศ กษา 3. ส งเสร ม อน ร กษ ว ฒนธรรมและประเพณ ท องถ น 4. ส งเสร มการก ฬา ก จกรรมและน นทนาการ 5. ส งเสร มสว สด การส งคม การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 2. การบ าบ ดและฟ นฟ ส งแวดล อม 3. ปร บปร งภ ม ท ศน ในเขตเม อง การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร 1. ปร บปร งและพ ฒนาบ คลากร 2. ปร บปร งและพ ฒนารายได เทศบาล 3. ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 4. ส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมก บเทศบาล 5. ปร บปร งและพ ฒนาเคร องม อเคร องใช และสถานท ปฏ บ ต งาน

3 ง. การวางแผน เทศบาลต าบลเกาะยาว ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาและแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557) ตามกระบวนการท บ ญญ ต ไว ในระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครอง ส วนท องถ น พ.ศ โดยผ านการม ส วนร วมของประชาชน เช น การจ ดเวท ประชาคม การประช ม กรรมการช มชน เพ อร บฟ งป ญหาและความต องการท แท จร งของประชาชนในพ นท ก อนน ามาจ ดท า เพ อพ ฒนาพ นท ท บรรจ ไว ในแผนพ ฒนา 3 ป ต อไป เทศบาลต าบลเกาะยาว ได ประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557) เม อว นท 27/06/2556 โดย ได ก าหนดท จะด าเน นการตามแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557) ย ทธศาสตร จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ การพ ฒนาด าน 44 21,256, ,060, , โครงสร างพ นฐาน การพ ฒนาด าน 9 680, ,440, , เศรษฐก จ การพ ฒนาด านส งคม 76 6,245, ,685, ,725, การพ ฒนา 23 12,295, , ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การพ ฒนาด การพฒนาดาน าน 36 7,163, ,673, ,238, การเม องการบร หาร รวม ,639, ,463, ,233,000.00

4 แผนภ ม แสดงจ านวน การจ ดท าแผน 3 ป เปร ยบเท ยบตามย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การพ ฒนาด านส งคม การพ ฒนาด านเศรษฐก จ การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน แผนภ ม แสดงม ลค า การจ ดท าแผน 3 ป เปร ยบเท ยบตามย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การพ ฒนาด านส งคม การพ ฒนาด านเศรษฐก จ การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

5 จ. การจ ดท างบประมาณ ผ บร หาร ได ประกาศใช ข อบ ญญ ต งบประมาณ เม อว นท 07/10/2557 โดยม ท บรรจ อย ในข อบ ญญ ต งบประมาณ จ านวน 24 งบประมาณ 3,629, บาท สามารถจ าแนกตาม ย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร งบประมาณ ตามข อบ ญญ ต การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 2 482, การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 2 40, การพ ฒนาด านส งคม 11 1,531, การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 2 125, การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร 7 1,450, รวม 24 3,629,060.00

6 แผนภ ม แสดงจ านวน ท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ เปร ยบเท ยบตามย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การพ ฒนาด านส งคม การพ ฒนาด านเศรษฐก จ การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน แผนภ ม แสดงจ านวน ท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ เปร ยบเท ยบตามย ทธศาสตร งบประมาณ ตามข อบ ญญ ต การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การพ ฒนาด านส งคม งบประมาณ ตามข อบ ญญ ต การพ ฒนาด านเศรษฐก จ การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 0 400, ,000 1,200,000 1,600,000

7 รายละเอ ยดในข อบ ญญ ต งบประมาณ เทศบาลต าบลเกาะยาว ม ด งน ย ทธศาสตร แหล งท มา งบประมาณ งบตาม ข อบ ญญ ต ว ตถ ประสงค ผลผล ต 1 การพ ฒนาด านโครงสร าง พ นฐาน 2 การพ ฒนาด านโครงสร าง พ นฐาน ก อสร างโครงเหล ก ต ดต งป าย ประชาส มพ นธ ท าราวเหล กก นตกร ม ถนนในเขตเทศบาล 3 การพ ฒนาด านเศรษฐก จ สน บสน นอ น เน องมาจาก พระราชด าร ในการ ส งเสร มอาช พให ก บ ประชาชน 4 การพ ฒนาด านเศรษฐก จ ฝ กอบรม ภาษาต างประเทศ พร อมอบรมม ค เทศ ท องถ นให ช มชนเพ อ การท องเท ยว 21, เพ อใชเป นท ประชาส มพ นธ งานต าง ๆ ของเทศบาล 461, เพ อป องก น อ บ ต เหต บน ท องถนน 20, เพ อสนองต อ นโยบายของ ร ฐบาล ตาม ส งเสร มอาช พ ให ก บประชาชน อ นเน องมาจาก พระราชด าร พระราชดาร ของ พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วฯ และเช อพระ วงศ ท กพระองค 20, เพ อให ส อสาร ก บชาวต างชาต ได สะดวก โครงเหล กป าย ประชาส มพ นธ ความยาวไม น อย กว า 500 เมตร สน บสน นส งเสร ม 1 ป 50 คน 5 การพ ฒนาด านส งคม อ ดหน นกาชาด จ งหว ดพ งงา 15, เพ อสน บสน น ก จกรรมของ จ งหว ดพ งงา 6 การพ ฒนาด านส งคม จ ดก จกรรมว นเทศบาล 40, เพ อให ระล กถ ง ว นส าค ญของ องค กร 7 การพ ฒนาด านส งคม จ ดก จกรรมว นเด ก 50, เพ ออน ร กษ และส งเสร ม ประเพณ อ นด งาม และว น ส าค ญของชาต ให คงอย 1 คร ง ก จกรรมว นเทศบาล ก จกรรมว นเด ก

8 ย ทธศาสตร แหล งท มา งบประมาณ งบตาม ข อบ ญญ ต ว ตถ ประสงค ผลผล ต 8 การพ ฒนาด านส งคม จ ดส งท มน กก ฬาเข า ร วมการแข งข น 9 การพ ฒนาด านส งคม สน บสน นอาหาร กลางว นเด กน กเร ยน 10 การพ ฒนาด านส งคม สน บสน นอาหาร เสร ม (นม) เง นอ ดหน นแบบม ว ตถ ประสงค เง นอ ดหน นแบบม ว ตถ ประสงค 20, เพ อเสร มสร าง ความสาม คค ระหว างช มชน และหน วยงาน ต าง ๆ 968, เพ อน กเร ยน ได ร บ สารอาหารท จ าเป นต อ ร างกายท เหมาะสม 168, เพ อให น กเร ยน ม อาหารเสร มท จ าเป นต อ ร างกายในว ย เร ยน ท มน กก ฬาเข า ร วมการแข งข น อาหารกลางว น เด กน กเร ยน อาหารเสร ม(นม) 11 การพ ฒนาด านส งคม ปร บปร งภ ม ท ศน บร เวณศ นย พ ฒนาเด ก เล ก 80, เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กม ความร มร น ส าหร บเด กและ ผ ปกครอง 12 การพ ฒนาด านส งคม จ ดก จกรรมว นกต ญญ 40, เพ อให ผ ส งอาย ได พบปะ ส งสรรค และ เพ อส ขภาพจ ต ท ด 13 การพ ฒนาด านส งคม จ ดการแข งข นก ฬา เทศบาลส มพ นธ 14 การพ ฒนาด านส งคม สงเคราะห ประชาชน ผ ประสบป ญหา เด อดร อนและผ ม รายได น อย 120, เพ อเสร มสร าง ความสาม คค ม น าใจน กก ฬา 20, เพ อให ความ ช วยเหล อ เบ องต นแก ประชาชนผ ประสบป ญหา เด อดร อนและผ ม รายได น อย ภ ม ท ศน บร เวณ ศ นย พ ฒนาเด กเล ก ก จกรรมว นผ ส งอาย ก ฬาเทศบาล ส มพ นธ ประชาชนผ ประสบ ป ญหาเด อดร อน และผ ม รายได น อย

9 ย ทธศาสตร แหล งท มา งบประมาณ งบตาม ข อบ ญญ ต ว ตถ ประสงค ผลผล ต 15 การพ ฒนาด านส งคม จ ดจ างน กเร ยน น กศ กษา 10, เพ อสร างรายได ให ก บน กเร ยน น กศ กษา ช วงป ดภาค เร ยนและว นหย ด น กเร ยน น กศ กษา 16 การพ ฒนาร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 17 การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 18 การพ ฒนาด านการเม อง การบร หาร 19 การพ ฒนาด านการเม อง การบร หาร จ ดซ อเคร องฉ ดพ น หมอกคว น 95, เพ อจ ดหา เคร องม อ เคร องใช ให เพ ยงพอ จ ดซ อเคร องต ดหญ า 30, เพ อจ ดหา อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ในการ ปฏ บ ต งานให เพ ยงพอต อ ความตองการ องการ จ ดเวท ประชาคมเม อง 10, เพ อส งเสร มการ ม ส วนร วมการ พ ฒนาท องถ น ร วมก นในการ จ ดท า แผนพ ฒนา ท องถ น ฝ กอบรมและท ศน ศ กษาด งานของ พน กงานเทศบาล ล กจ าง คณะ ผ บร หาร สมาช ก สภาฯ และกล ม อาช พช มชนเทศบาล ส มพ นธ 500, เพ อเพ มพ น ความร และ ประสบการณ แก ผ ปฏ บ ต งานและ ผ น าช มชนมา พ ฒนาท องถ น เคร องฉ ดพ น หมอกคว น 5 เคร อง เวท ประชาคมเม อง พน กงานเทศบาล ล กจ าง คณะผ บร หาร สมาช กสภาฯ และกล มอาช พ ช มชนเทศบาล ส มพ นธ 20 การพ ฒนาด านการเม อง การบร หาร เพ มประส ทธ ภาพการ จ ดเก บรายได 50, เพ อสร าง แรงจ งใจในการ จ ดเก บและเพ ม รายได ให ท องถ น 1 คร ง

10 ย ทธศาสตร แหล งท มา งบประมาณ งบตาม ข อบ ญญ ต ว ตถ ประสงค ผลผล ต 21 การพ ฒนาด านการเม อง การบร หาร ปร บปร งช นวางเก บ เอกสาร 15, เพ อให ม ช นวาง เก บเอกสารท เพ ยงพอ ช นวางเก บเอกสาร 22 การพ ฒนาด านการเม อง การบร หาร จ ดซ อกล องถ ายร ป ด จ ตอล 48, เพ อใช ปฏ บ ต ราชการด าน จ ดเก บรายได และด านอ น ๆ ของเทศบาล กล องถ ายร ป ด จ ตอล 23 การพ ฒนาด านการเม อง การบร หาร 24 การพ ฒนาด านการเม อง การบร หาร การบรหาร จ ดซ อรถยนต ใช ใน ราชการ 787, เพ อใชเป น พาหนะในการ เด นทางไป ราชการใน หน วยงาน จ ดจ างท ปร กษา 40, เพ อประเม น ประส ทธ ภาพ ประสทธภาพ และประส ทธ ผล การปฏ บ ต ราชการของ เทศบาล 1 ค น 1 คร ง

11 ฉ. การใช จ ายงบประมาณ เทศบาลต าบลเกาะยาว ม การใช จ ายงบประมาณในการด าเน นตามข อบ ญญ ต งบประมาณ โดยได ม การก อหน ผ กพ น/ ลงนามในส ญญา รวม 15 จ านวนเง น 2,486,431 บาท ม การเบ กจ ายงบประมาณจ านวน 15 จ านวนเง น 2,486,431 ล านบาท สามารถจ าแนกตาม ย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร การก อหน ผ กพ น/ การเบ กจ าย ลงนามในส ญญา งบประมาณ การพ ฒนาด านโครงสร าง 1 21, , พ นฐาน การพ ฒนาด านส งคม 7 1,320, ,320, การพ ฒนา 2 94, , ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม การพ ฒนาด านการเม อง 5 1,049, ,049, การบร หาร รวม 15 2,486, ,486,430.53

12 รายละเอ ยดในข อบ ญญ ต งบประมาณ ท ม การก อหน ผ กพ น/ลงนามในส ญญา ม ด งน ย ทธ ศาสตร แหล งท มางบ ประมาณ งบตาม ข อบ ญญ ต วงเง นตาม ส ญญา ค ส ญญา ว นท เซ น ส ญญา ระยะเวลา การด าเน น งาน 1 การพ ฒนาด าน ก อสร างโครงเหล ก โครงสร างพ นฐาน ต ดต งป าย ประชาส มพ นธ 21, , / /09/ การพ ฒนาด าน ส งคม 3 การพ ฒนาด าน ส งคม 4 การพ ฒนาด าน ส งคม 5 การพ ฒนาด าน ส งคม 6 การพ ฒนาด าน ส งคม 7 การพ ฒนาด าน ส งคม 8 การพ ฒนาด าน ส งคม 9 การพ ฒนา ทร พยากรธรรมช าต และ ส งแวดล อม 10 การพ ฒนา ทร พยากรธรรมช าต และ ส งแวดล อม จ ดก จกรรมว นเทศบาล 40, , / /04/ จ ดก จกรรมว นเด ก 50, , / /01/ สน บสน นอาหาร กลางว นเด กน กเร ยน สน บสน นอาหารเสร ม (นม) เง น อ ดหน น แบบม ว ตถ ประสง ค เง น อ ดหน น แบบม ว ตถ ประสง ค 5, / /01/ , / /01/ , / /01/ , / /01/ , , /10/ , , / /05/ ปร บปร งภ ม ท ศน บร เวณศ นย พ ฒนาเด ก เล ก 80, , / /09/ จ ดก จกรรมว นกต ญญ 40, , / /04/ จ ดการแข งข นก ฬา เทศบาลส มพ นธ จ ดซ อเคร องฉ ดพ น หมอกคว น 3, / /04/ , , / /05/ , / /05/ , , /08/ จ ดซ อเคร องต ดหญ า 30, , / /03/2557 4

13 ย ทธ ศาสตร แหล งท มางบ ประมาณ งบตาม ข อบ ญญ ต วงเง นตาม ส ญญา ค ส ญญา ว นท เซ น ส ญญา ระยะเวลา การด าเน น งาน 11 การพ ฒนาด าน การเม องการ บร หาร 12 การพ ฒนาด าน การเม องการ บร หาร 13 การพ ฒนาด าน การเม องการ บร หาร 14 การพ ฒนาด าน การเม องการ บร หาร 15 การพ ฒนาด าน การเม องการ บร หาร จ ดเวท ประชาคมเม อง 10, , / /03/ ฝ กอบรมและท ศน ศ กษาด งานของ พน กงานเทศบาล ล กจ าง คณะ ผ บร หาร สมาช ก สภาฯ และกล ม อาช พช มชนเทศบาล ส มพ นธ จ ดซ อกล องถ ายร ป ด จ ตอล จ ดซ อรถยนต ใช ใน ราชการ 500, , / /09/ , / /09/ , / /09/ / /08/ , , / /06/ , / /03/ , / /03/ , / /03/ , , / /04/ จ ดจ างท ปร กษา 40, , / /09/

14 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน ป 2557 เทศบาลต าบลเกาะยาว ย ทธ ศาสตร การ พ ฒนา ด าน โครงสร าง พ นฐาน การ พ ฒนา ด าน เศรษฐก จ การ พ ฒนา ด านส งคม การ พ ฒนา พฒนา ทร พยากร ธรรมชาต และ ส งแวดล อ ม การ พ ฒนา ด าน การเม อง การบร หาร แผนการด าเน นการ จ า นวน ท งหมด งบ ประมาณ อน ม ต งบประมาณ จ า นวน งบ ประมาณ ลงนามส ญญา จ า นวน งบ ประมาณ จ า นวน เบ กจ าย 100% งบ ประมาณ จ า นวน งบ ประมาณ 44 21,256, , , , , , , ,245, ,531, ,320, ,320, ,320, ,295, , , , , ,163, ,450, ,049, ,049, ,049,580.00

15 แผนภ ม แสดงจ านวน เปร ยบเท ยบตามข นตอน เปร ยบเท ยบตามย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 100% เบ กจ าย การพ ฒนาด านส งคม ลงนามส ญญา การพ ฒนาด านเศรษฐก จ การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน อน ม ต งบประมาณ แผนการด าเน นการ ท งหมด แผนภ ม แสดงม ลค า เปร ยบเท ยบตามข นตอน เปร ยบเท ยบตามย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 100% เบ กจ าย การพ ฒนาด านส งคม ลงนามส ญญา การพ ฒนาด านเศรษฐก จ อน ม ต งบประมาณ แผนการด าเน นการ ท งหมด การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน ,000, ,000,000.00

16 ช.ผลการด าเน นงาน ได ด าเน นการตามเทศบ ญญ ต งบประมาณ ป ในเขต พ นท โดยได ร บความร วมม อ การส งเสร มและสน บสน นจากภาคประชาชน ภาคร ฐ และ ภาคเอกชนในพ นท ตลอดจนต างๆ ประสบผลส าเร จด วยด ก อให เก ดประโยชน แก ประชาชน ท งในพ นท และพ นท ใกล เค ยง โดยม ผลการด าเน นงานท ส าค ญด งน อปท. ใส ข อม ลผลการด าเน นการ เช น แผนภ ม ตาราง กราฟเปร ยบเท ยบ ร ปถ าย 1. ก อสร างโครงเหล กต ดต งป ายประชาส มพ นธ 2. จ ดก จกรรมว นเทศบาล 3. จ ดก จกรรมว นเด ก 4. สน บสน นอาหารกลางว นเด กน กเร ยน

17 5. สน บสน นอาหารเสร ม (นม) 6. ปร บปร งภ ม ท ศน บร เวณศ นย พ ฒนาเด กเล ก 7. จ ดก จกรรมว นกต ญญ 8. จ ดการแข งข นก ฬาเทศบาลส มพ นธ

18 9. จ ดซ อเคร องฉ ดพ นหมอกคว น 10. จ ดซ อเคร องต ดหญ า 11. จ ดเวท ประชาคมเม อง 12. ฝ กอบรมและท ศนศ กษาด งานของพน กงานเทศบาล ล กจ าง คณะผ บร หาร สมาช กสภาฯ และกล มอาช พช มชนเทศบาลส มพ นธ

19 13. จ ดซ อกล องถ ายร ปด จ ตอล 14. จ ดซ อรถยนต ใช ในราชการ 15. จ ดจ างท ปร กษา

20 ท งน หากประชาชนท กท านหร อหน วยงานราชการต างๆ ท เก ยวข องม ข อสงส ยหร อม ความ ประสงค จะเสนอตวามค ดเห นหร อข อเสนอแนะ การบร หารงานขอ เทศบาลต าบลเกาะยาว ทราบ เพ อจะได พ จารณาการวางแผนพ ฒนาและปร บปร งการด าเน นการ ตอบสนองความต องการของ ประชาชนในพ นท ในระยะต อไป จ งประกาศมาเพ อทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 15 ธ นวาคม 2557 นายก เทศบาลต าบลเกาะยาว ข อม ล ณ 14/01/2558

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขากระป ก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2555... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กร ปกครองส วนท องถ นต องรายงานผลการด

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3

More information

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

-----------------------------

----------------------------- ประกาศองค การบร หารส วนตาบลท าเร อ เร อง การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ น ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 ----------------------------- ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) ของ องค การบร หารส วนต าบลบางช าง อ าเภอสามพราน จ งหว ดนครปฐม บทน า แผนพ ฒนาสามป เป นการแปลงแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต โดยม หล กค ดท ว

More information

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔ ๙ 1. ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาให การส ญจรไปมาสะดวกปลอดภ ยย งข น แนวทางการพ ฒนาท ๑ ก อสร างปร บปร งซ อมแซม ทางระบายน า ท อระบายน าไหล ทาง ก จกรรม งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 551 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ค าน า แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ (พ.ศ. 551 55) เป นการก าหนด รายละเอ ยด / โครงการ ซ งม ความต อเน องและเป

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

ค าแถลงผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนต าบลสวนหลวง อ าเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม

ค าแถลงผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนต าบลสวนหลวง อ าเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม คาแถลงผลการดาเน นงานประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนตาบลสวนหลวง อาเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม -------------------------- เร ยน ท านประธานสภา และสมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลสวนหลวง

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ตามท นายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลเม อง เขลางค นครต อสภาเทศบาลเม องเขลางค นคร เม อว นท ๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๓

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 1 ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2559 ค าน า 2 ตามประกาศคณะกรรมการกลางข าราชการหร อพน กงานส วนท องถ น (ก.กลาง) ก าหนด ประกาศมาตรฐานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต

More information

แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนตาบลหล กสอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนตาบลหล กสอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนตาบลหล กสอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ตาบลน าอย เช ดช ค ณธรรม เล ศล าการศ กษา พ ฒนาการเกษตร เป นเขตแหล งท องเท ยว ของ องค การบร หารส วนตาบลหล กสอง อาเภอบ านแพ ว จ งหว ดสม ทรสาคร แผนพ

More information

1. ว ส ยท ศน ของเนทศบาลตาบลปรางหม การเนกษตรก าวหน า ช มชนพ ฒนา การศ กษาก าวไกล

1. ว ส ยท ศน ของเนทศบาลตาบลปรางหม การเนกษตรก าวหน า ช มชนพ ฒนา การศ กษาก าวไกล ประกาศเทศบาลตาบลปรางหม เร อง การรายงานผลการดาเน นงานในรอบป พ.ศ. 2553... ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กรปกครองส วนท องถ นต องรายงานผลการดาเนน นงานต อปรชชาชนในเนร

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน

รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามท นายกเทศมนตร ตำาบลเช ยงคาน ได บร หารงานเทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตำาบลเช ยงคาน เม อว นท

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา

ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา 64 ส วนท 3 ผลการพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา ผลการพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป งบประมาณ 2555 ตาม

More information

ประกาศ อบต.หล กช ย เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2554 ***************************** ด#วยร ฐธรรมน ญแห*งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช

ประกาศ อบต.หล กช ย เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2554 ***************************** ด#วยร ฐธรรมน ญแห*งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ประกาศ อบต.หล กช ย เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2554 ***************************** ด#วยร ฐธรรมน ญแห*งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให# องค4กรปกครองส*วนท#องถ

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔...

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... เร ยน ประธานสภาเทศบาลเม องกระบ และสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท ได ม ประกาศคณะกรรมการการเล อกต

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลโคกไทย อ าเภอศร มโหสถ จ งหว ดปราจ นบ ร *************************** 1. ว ส ยท ศน

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลโคกไทย อ าเภอศร มโหสถ จ งหว ดปราจ นบ ร *************************** 1. ว ส ยท ศน แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลโคกไทย อ าเภอศร มโหสถ จ งหว ดปราจ นบ ร *************************** 1. ว ส ยท ศน เป นหน วยงานหล กในการพ ฒนาและแก ไขป ญหาให ท องถ น ด วยความรวดเร ว โปร งใส ตรวจสอบได

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information