ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให บร การท ปร บลดแล ว

Size: px
Start display at page:

Download "ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให บร การท ปร บลดแล ว"

Transcription

1 เอกสารแนบท ายประกาศองค การบร หารส วนต าบลเน นหอม สร ปกระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลเน นหอม ในการลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให บร การท ปร บลดแล ว ๑. จ ดเก บภาษ บ าร งท องท ๘ นาท /ราย ๕ นาท /ราย ๒. จ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ๑๐ นาท /ราย ๕ นาท /ราย ๓. จ ดเก บภาษ ป าย ๑๐ นาท /ราย ๕ นาท /ราย ๔. ขออน ญาตก อสร างอาคาร ๒๐ ว น/ราย ๑๔ ว น/ราย - ข นตอนตรวจสอบเอกสาร/พ นท ก อสร าง ๒๐ ว น/ราย ๑๕ ว น/ราย - ข นตอนพ จารณาออกใบอน ญาต ๒๐ ว น/ราย ๑๕ ว น/ราย - ก าหนดเลขท บ าน ไฟฟ า ประปา ๙ ว น/ราย ๓ ว น/ราย ๕. สน บสน นน าอ ปโภคบร โภค ๑ ว น/ราย ๓ ชม. /ราย ๖. ช วยเหล อสาธารณภ ย ๑ ชม. /ราย ในท นท ๗. จ ดเก บค าธรรมเน ยมจากผ พ กโรงแรม ๗ นาท /ราย ๕ นาท /ราย ๘. ร บแจ งเร องราวร องท กข แจ งตอบร บการด าเน นการให ผ เร ยน เร ยนทราบภายใน ๑๕ ว น แจ งตอบร บการด าเน นการให ผ เร ยน เร ยนทราบภายใน ๗ ว น -๒- / การขออน ญาตประกอบก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ...

2 -๒- ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให บร การท ปร บลดแล ว ๙. การขออน ญาตประกอบก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ(๑๒๖ ประเภท) - ขออน ญาตใหม /ต อใบอน ญาต ๓๐ ว น/ราย ๒๐ นาท /ราย ๑๐. การขออน ญาตจ ดต งสถานท จ าหน ายอาหารหร อสถานท สะสมอาหาร - ขออน ญาตใหม /ต อใบอน ญาต ๓๐ ว น/ราย ๒๐ว น/ราย ๑๑. การขออน ญาตจ าหน ายส นค าในท หร อทางสาธารณะ - ขออน ญาตใหม /ต อใบอน ญาต ๓๐ ว น/ราย ๒๐ว น/ราย ๑๒. การขอข อม ลข าวสารของ อบต. เน นหอม ตาม พรบ. ข อม ลข าวสารของราชการ ๑๐ นาท /ราย ๕ นาท /ราย พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๓. การขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การ ๑๕ นาท /ราย ๑๐ นาท /ราย ๑๔. การขออน ญาตให ห องประช ม ๑๕ นาท /ราย ๑๐ นาท /ราย ๑๕. การขอก าล ง อปพร. อบต.เน นหอม ตอบร บภายใน ๓ ว น ตอบร บภายใน ๑ ว น ๑๖. ขอจดทะเบ ยนพาณ ชย -จดทะเบ ยนใหม /แก ไขรายการเปล ยนแปลง/ยกเล ก/ออกใบแทน/ร บรองส าเนา/ ค ดส าเนา ๓๐ นาท /ราย ๒๐ นาท /ราย ( ลงช อ ) (นายธ รเดช สมบ ต ม ) ปล ดองค การบร หารส วนต าบล ปฏ บ ต หน าท นายกองค การบร หารส วนต าบลเน นหอม

3 โครงการลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต องการของประชาชน ด านการขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอ ก.อบต. จ งหว ดปราจ นบ ร เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการ เพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ของพน กงานส วนต าบลเน นหอม อ าเภอเม องปราจ นบ ร จ งหว ดปราจ นบ ร

4 โครงการลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การอ านวยความสะดวกให บร การประชาชน ด านการขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ องค การบร หารส วนต าบลเน นหอม อ าเภอเม องปราจ นบ ร จ งหว ดปราจ นบ ร. ๑.หล กการและเหต ผล ตามท กระทรวงมหาดไทยม นโยบายก าหนดให องค กรปกครองส วนท องถ นด าเน นการใน ส วนท เก ยวข องก บการลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต องการ ของประชาชน โดยสามารถพ จารณาทบทวนปร บปร งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อ ประชาชน จ านวน ๑๘ กระบวนงาน ซ งกระทรวงมหาดไทยได แนะน าให ปร บลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการให เป นไปตามมต ร ฐมนตร เม อว นท ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และให องค กรปกครองส วนท องถ น ศ กษาและด าเน นการในส วนท เก ยวข องก บพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จกา ร บ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ พร อมน าเสนอโครงการลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การอ านวยความสะดวกและ การตอบสนองความต องการของประชาชน เพ อร บการประเม นการพ จารณาประโยชน ตอบแทนอ นเป น กรณ พ เศษของพน กงานส วนท องถ นต อ ก.อบต.จ งหว ดปราจ นบ ร น น องค การบร หารส วนต าบลเน นหอม ได เล งเห นความส าค ญของ การขอข นทะเบ ยนร บเง น เบ ยย งช พผ ส งอาย และคน พ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค การบร หารส วนต าบลเพ อให ท องถ นสามารถจ ดการบร หารภารก จของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น และเป นไปตาม เจตนารมณ ของร ฐบาล โดยม แนวนโยบายท จะส งเสร มสน บสน นให องค กรปกครองส วนท องถ นม ฐานะการ คล งท เข มแข งสอดคล องก บนโยบายกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ นม ส ดส วนรายได เพ มข น ตามหล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ตามมาตรา ๕๒ แห งพระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ องค การบร หารส วนต าบล เน นหอม จ งจ ดท า โครงการลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การอ านวยความสะดวกให บร การประชาชนด าน การขอข นทะเบ ยนร บ เง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยย ดหล กความสะดวก รวดเร ว ถ กต อง เสมอภาค ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อลดข นตอนในการปฏ บ ต งาน ในการให บร การประชาชนด าน การขอข นทะเบ ยนร บ เง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให รวดเร วและม ประส ทธ ภาพย งข น ๒.๒ เพ ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน ได อย างแท จร ง ๒.๓ เพ อยกระด บมาตรฐานการบร การด าน การขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค การบร หารส วนต าบลเน นหอมให ส งข น -๒- / ๒.๔ เพ อต ดตามผลการปร บปร ง...

5 -๒-๒.๔ เพ อต ดตามผลการปร บปร งกระบวนงานในการปฏ บ ต ราชการด าน การขอข นทะเบ ยน ร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เก ดผลส มฤทธ ๒.๕ เพ อให พน กงานตระหน กถ งความส าค ญของการบร การประชาชน ๓.เป าหมาย ประชาชนในพ นท ต าบลเน นหอม ผ ท อย ในข ายต องขอร บการขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พ ผ ส งอาย และค นพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๖ ขององค การบร หารส วนต าบล เน นหอม อ าเภอเม องปราจ นบ ร จ งหว ดปราจ นบ ร ๔. ว ธ การด าเน นการ ๑. ประช มพน กงานส วนต าบล เพ อก า หนดแนวทางปร บปร งการลดข นตอนกา ร ปฏ บ ต งาน และการอ านวยความสะดวกการให บร การประชาชนด าน การขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พ ผ ส งอาย และคนพ การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒.จ ดท าโครงการลดข นตอนการปฏ บ ต ง าน การอ านวยความสะดวกการให บร การด าน การขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. ส ารวจความพ งพอใจของประชาชนท มาต ดต อราชการท ม ต อการให บร การของ เจ าหน าท โดยใช แบบสอบถามความพ งพอใจ ๔. สร ปผลการประเม นโครง การลดข นตอนการปฏ บ ต งานและอ านวยความสะดวกการ ให บร การประชาชนด าน การขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และค นพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอต อผ บร หารท องถ นทราบ ๕.รายละเอ ยดโครงการ การลดระยะเวลาการให บร การด าน การขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคน พ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระยะเวลาให บร การ ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ท ปร บลดแล ว ๑. ด าน การขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พ ๑๕ นาท /ราย ๑๐ นาท /ราย ผ ส งอาย และค นพ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๓- / ๖. ผ ร บผ ดชอบโครงการ...

6 -๓-๖. ผ ร บผ ดชอบโครงการ องค การบร หารส วนต าบลเน นหอม อ าเภอเม องปราจ นบ ร จ งหว ดปราจ นบ ร ๗. สถานท ด าเน นการ ท ท าการองค การบร หารส วนต าบลเน นหอม อ าเภอเม องปราจ นบ ร จ งหว ดปราจ นบ ร ๘. ระยะเวลาด าเน นการ ระหว าง ๑ ต ลาคม ๒๕๕๕ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๖ ๙. งบประมาณด าเน นการ ใช งบประมาณจากองค การบร หารส วนต าบล เน นหอม อ าเภอเม องปราจ นบ ร จ งหว ด ปราจ นบ ร หมวดค าว สด เป นค าว สด ส าน กงาน เป นจ านวนเง น - บาท ๑๐. ผลท คาดว าจะได ร บ ๑๐.๑ ท าให ประชาชนได ร บการ บร การด านการขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พผ ส งอาย และคนพ การท สะดวก รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ และเก ดความพ งพอใจในเข าร บบร การ ๑๐.๒ ท าให ได ร บ ทราบเก ยวก บข นตอนการด าน การขอข นทะเบ ยนร บเง นเบ ยย งช พ ผ ส งอาย และคนพ การเพ มมากข นและให ความส าค ญในการปฏ บ ต ตามระเบ ยบของทางราชการต อไป ๑๐.๓ ท าให การปฏ บ ต ราชการของพน กงานส วนต าบลม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น ลงช อ..ผ เสนอโครงการ (นางส ร ร ตน ส จ ตระหะ) เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ (นายธ ระพงษ อ นช ร ย ) ห วหน าส าน กปล ด ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายธ รเดช สมบ ต ม ) ปล ดองค การบร หารส วนต าบล ปฏ บ ต หน าท นายกองค การบร หารส วนต าบลเน นหอม

7 บ ญช แสดงค าใช จ าย ตามมาตรา ๓๕ แห ง พ.ร.บ.ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ.๒๕๔๒ ในการก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ส าหร บพน กงานส วนต าบลและล กจ าง ประจ าป พ.ศ.๒๕๕๖ องค การบร หารส วนต าบลเน นหอม อ าเภอเม องปราจ นบ ร จ งหว ดปราจ นบ ร งบประมาณ งบประมาณ รายจ ายประจ าป รายจ ายด าน ก าหนดวงเง น เง นเด อน (รายจ ายจากเง น ค าจ างและ งบประมาณ ประโยชน รายได ท ไม รวม ตอบแทนอ น ค ดเป น ประโยชน ค ด รวมค าใช จ าย ค ดเป น เง น ตาม ตอบ เป น อ ดหน นฯตาม มาตรา ๓๕ แห ง ร อยละ แทนอ นเป น ร อย (๒)+(๔) ร อยละ กรณ ละ มาตรา ๓๕ แห ง พ.ร.บ.บ คคลฯ (๓) พ เศษ (๕) (๓)+(๕) พ.ร.บ.บ คคลฯ (๒) (๔) (๑) ๑๗,๙๔๐,๐๐๐.- ๓,๗๑๗,๑๖๐.- ๒๐.๗๒ ๗๔๐,๒๖๐.- ๔.๑๓ ๔,๔๕๗,๔๒๐.- ๒๔.๘๕ (ลงช อ) ผ ตรวจสอบ (นายธ รเดช สมบ ต ม ) ปล ดองค การบร หารส วนต าบลเน นหอม

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

ประกาศเทศบาลตาบลบางแก ว เร อง การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ตามกระบวนงานบร การประชาชนของเทศบาลตาบลบางแก ว ประจ าป 2553 *******************

ประกาศเทศบาลตาบลบางแก ว เร อง การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ตามกระบวนงานบร การประชาชนของเทศบาลตาบลบางแก ว ประจ าป 2553 ******************* ประกาศเทศบาลตาบลบางแก ว เร อง การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ตามกระบวนงานบร การประชาชนของเทศบาลตาบลบางแก ว ประจ าป 2553 ******************* ตามมาตรา 52 แห งพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

โครงการอบรมส มมนาทางว ชาการ เร อง ท ศทางการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๕ ****************************************

โครงการอบรมส มมนาทางว ชาการ เร อง ท ศทางการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๕ **************************************** โครงการอบรมส มมนาทางว ชาการ เร อง ท ศทางการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๕ **************************************** หล กการและเหต ผล ด วยพระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค การบร หารส วนต

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ างบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า อ าเภอปางมะผ า จ งหว ดแม ฮ องสอน ค าน า ตามท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดแม ฮ องสอน

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

เขตตรวจราชการท ๑๖ จ งหว ดน าน แพร พะเยา และเช ยงราย

เขตตรวจราชการท ๑๖ จ งหว ดน าน แพร พะเยา และเช ยงราย รายงานผลการตรวจต ดตาม การสน บสน นและส งเสร มให องค กรปกครองส วนท องถ น ม การบร หารงานตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบท ๓ ของผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร (นายช

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก -ร าง- ประกาศองค การบร หารส วนต าบลคลองช ล อม เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบลต าแหน งผ ปฏ บ ต งาน เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งบร หารขององค การบร หารส วนต าบลคลองช ล อม ------------------------------------------

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

คณ ตา ราษฎร น ย หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด

คณ ตา ราษฎร น ย หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น คณ ตา ราษฎร น ย ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด โทร. 0-2241-9000 ต อ 2331 ม อถ อ 08-1634-7883, 08-1859-7484 ความเป นมาของธรรมาภ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

โครงการอบรมส มมนา หล กส ตร เทคน คและการบร หารความเส ยงด านการเบ กจ ายเง น ขององค กรปกครองส วนท องถ น

โครงการอบรมส มมนา หล กส ตร เทคน คและการบร หารความเส ยงด านการเบ กจ ายเง น ขององค กรปกครองส วนท องถ น โครงการอบรมส มมนา หล กส ตร เทคน คและการบร หารความเส ยงด านการเบ กจ ายเง น ขององค กรปกครองส วนท องถ น หล กการและเหต ผล ด วย องค กรปกครองส วนท องถ นหลายแห งย งพบป ญหาการเง นและการคล งด านการร บเง น การ เบ

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 องค การบร หารส วนต าบลยางน ากล ดใต อ าเภอหนองหญ าปล อง จ งหว ดเพชรบ ร ค าน า แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนต าบล ยางน

More information

คณ ตา ราษฎร น ย หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด

คณ ตา ราษฎร น ย หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น คณ ตา ราษฎร น ย ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด โทร. 0-2241-9000 ต อ 2331 ม อถ อ 08-1634-7883, 08-1859-7484 ความเป นมาของธรรมาภ

More information

2. หน วยงานเจ าของกระบวนงาน: 3. ประเภทของงานบร การ: 4. หมวดหม ของงานบร การ: 5. กฎหมายท ให อ านาจการอน ญาต หร อท เก ยวข อง:

2. หน วยงานเจ าของกระบวนงาน: 3. ประเภทของงานบร การ: 4. หมวดหม ของงานบร การ: 5. กฎหมายท ให อ านาจการอน ญาต หร อท เก ยวข อง: 1/9 ค ม อส าหร บประชาชน: การน าเข าเคร องม อแพทย เพ อการว จ ย หร อเพ อการว เคราะห หร อเพ อการทดสอบ ค ณภาพมาตรฐาน ซ งได ร บการยกเว นตามประกาศกระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บ 34) พ.ศ. 2549 หน วยงานท ร บผ ดชอบ: ส าน

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑.

โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑. โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑. หล กการและเหต ผล ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕

More information

เร ยน นายก อบต./ นายกเทศมนตร /นายก อบจ. ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด

เร ยน นายก อบต./ นายกเทศมนตร /นายก อบจ. ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด สมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ๑๔ หม ท ๘ ตาบลโพนเม องน อย อาเภอห วตะพาน จ งหว ดอานาจเจร ญ ๓๗๒๔๐ โทรศ พท ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ เว บไซต www.esanlocalgov.info ท สปตน. ๐๐๗/๒๕๕๘ ๘ ม ถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แบบเอกสารประกอบการดาเน นโครงการ

แบบเอกสารประกอบการดาเน นโครงการ แบบเอกสารประกอบการดาเน นโครงการ หน า - ศพช. ๐๑ หมายถ ง แบบขอส งรายงานการประช มประชาคมเพ อค ดเล อกโครงการ ๒๗ - ศพช. ๐๒ หมายถ ง แบบบ นท กรายงานการประช มประชาคมเพ อค ดเล อกโครงการ ๒๘ - ศพช. ๐๓ หมายถ ง แบบรายช

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด

ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด ท สปตน. ๐๐๖/๒๕๕๘ สมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ๑๔ หม ท ๘ ตาบลโพนเม องน อย อาเภอห วตะพาน จ งหว ดอานาจเจร ญ ๓๗๒๔๐ โทรศ พท ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ เว บไซต www.esanlocalgov.info ๘ ม ถ

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2558 ด านท

แบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2558 ด านท แบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 28 ด านท การบร หารงานการเง นและการคล ง ช อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)........ อ าเภอ.... จ งหว ด.... ห วข อประเม น. การจ ดท างบประมาณและการพ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information