หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช วว ทยา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ หล กส ตรใหม พ.ศ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช วว ทยา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ หล กส ตรใหม พ.ศ."

Transcription

1

2 คานา เอกสารประมวลรายว ชาน เป นการรวบรวมรายว ชาท บรรจ อย ในหล กส ตรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ ตรด ตถ ท ทาการพ ฒนาหร อปร บปร งต งแต ป พ.ศ เป นหล กส ตรท พ ฒนาหร อปร บปร งตาม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ จ ดประสงค ในการจ ดทาเอกสาร ค อต องการให หน วยงานท เก ยวข อง ใช เป นค ม อในการอ างอ งและตรวจสอบความถ กต อง ของรห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต แ ละช วโมงทฤษฎ - ปฏ บ ต โดยนารายว ชาท งหมดมาจาแนกและจ ดเร ยง ตามลาด บของสาขาว ชาและกล มว ชา ตามระบบรห สว ชาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ซ งรายว ชาท งหมด มาจากรายว ชาของหล กส ตรด งต อไปน หล กส ตรท เป ดสอนในป การศ กษา 2553 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนาท องถ น หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรท เป ดสอนป การศ กษา 2554 หล กส ตรหมวดว ชาศ กษาท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การออกแบบผล ตภ ณฑ หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารวจและภ ม สารสนเท หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรท เป ดสอนป การศ กษา 2555 หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาคณ ตศาสตร (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาไทย (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท วไป (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศ กษา (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหการ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเกษตรศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาคณ ตศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเคม หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

3 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช วว ทยา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาอาหารและโภชนาการ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารงานก อสร าง หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ เล กทรอน กส หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรศ ลปบ ณฑ ต สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการท องเท ยว หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาดนตร ไทย หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาดนตร สากล หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาจ นธ รก จ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาไทย หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ(หล กส ตรนานาชาต ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการเป นผ ประกอบการ หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรเศรษฐศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554

4 หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ งานหล กส ตรและแผนการเร ยน กองบร การการศ กษา ในฐานะท เป นผ จ ดทา จ งหว งเป นอย าง ย งว าหน วยงานและผ ท เก ยวข อง จ กได ใช ประโยชน จากเอกสารเล มน เพ อการพ ฒนาและการใช หล กส ตรต อไป ก นยายน 2555 กล มงานหล กส ตรและแผนการเร ยน กองบร การการศ กษา

5 สารบ ญ หน า 1. กล มสาขาว ชาการศ กษา ( ) 101 กล มว ชาหล กการศ กษา กล มว ชาหล กส ตรและการสอน กล มว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา กล มว ชาประเม นผลและว จ ยทางการศ กษา กล มว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว กล มว ชาการบร หารและการศ กษา กล มว ชาการศ กษาปฐมว ย กล มว ชาการศ กษาพ เศษ กล มว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา กล มสาขาว ชามน ษยศาสตร ( ) 150 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาศาสนาและเทวว ทยา กล มว ชาภาษาศาสตร กล มว ชาภาษาไทย กล มว ชาภาษาอ งกฤษ กล มว ชาภาษาญ ป น กล มว ชาภาษาจ น กล มว ชาบรรณาร กษ และสารน เทศ กล มว ชาประว ต ศาสตร กล มว ชาอ ตสาหกรรมการท องเท ยว กล มสาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร ( ) 200 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาทฤษฎ หล กการและความเข าใจทางศ ลปกรรม กล มว ชาว จ ตรศ ลป กล มว ชาประย กต ศ ลป กล มว ชาออกแบบน เทศศ ลป กล มว ชาด ร ยางค ศ ลป กล มว ชาดนตร ไทย.. 19

6 สารบ ญ(ต อ) หน า 4. กล มสาขาว ชาส งคมศาสตร ( ) 250 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชามาน ษยว ทยา กล มว ชาส งคมว ทยา กล มว ชาภ ม ศาสตร กล มว ชาร ฐศาสตร กล มว ชาน ต ศาสตร กล มว ชาเศรษฐศาสตร กล มว ชาส งคมศาสตร การพ ฒนา กล มสาขาว ชาน เทศศาสตร ( ) 300 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาการส อสาร กล มว ชาการประชาส มพ นธ กล มว ชาว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน กล มว ชาการโฆษณา กล มสาขาว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ ( ) 350 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาเลขาน การ กล มว ชาการบ ญช กล มว ชาการเง นและการธนาคาร กล มว ชาการตลาด กล มว ชาการบร หารธ รก จ กล มว ชาธ รก จบร การ กล มว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ กล มว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ( ) 400 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาฟ ส กส กล มว ชาเคม 39

7 สารบ ญ(ต อ) 403 กล มว ชาช วว ทยา กล มว ชาดาราศาสตร กล มว ชาว ทยาศาสตร เก ยวก บโลก กล มว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม กล มว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ กล มว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา กล มว ชาคณ ตศาสตร กล มว ชาสถ ต ประย กต กล มว ชาคอมพ วเตอร กล มว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ กล มว ชาเทคโนโลย ช วภาพ กล มสาขาว ชาคหกรรมศาสตร ( ) 451 กล มว ชาการอาหารและโภชนาการ กล มสาขาว ชาเกษตรศาสตร ( ) 500 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาปฐพ ว ทยา กล มว ชาพ ชไร กล มว ชาพ ชสวน กล มว ชาส ตวบาล กล มว ชาส ตวร กษ กล มว ชาการประมง กล มว ชาอ ตสาหกรรมและการเกษตร กล มว ชาก ฏว ทยา โรคพ ชและว ชพ ช กล มว ชาการชลประทาน กล มว ชาเกษตรกลว ธาน กล มว ชาเกษตรศ กษา กล มว ชาเทคโนโลย ช วภาพทางการเกษตร.. 58 หน า

8 สารบ ญ(ต อ) หน า 10. กล มสาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ( ) 550 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาอ ตสาหการ กล มว ชาเทคโนโลย การออกแบบผล ตภ ณฑ กล มว ชาไฟฟ ากาล ง กล มว ชาเทคน คการพ มพ กล มว ชาเทคโนโลย สารวจและภ ม สารสนเทศ กล มสาขาว ชาจ ตว ทยา ( ) 600 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มสาขาว ชาว ศวกรรมศาสตร ( ) 700 กล มว ชาว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร กล มว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส กล มว ชาว ศวกรรมบร หารงานก อสร าง กล มว ชาว ศวกรรมอ เล กทรอน กส 66

9 (1-2-3) การฝ กปฏ บ ต ว ชาช พคร ระหวางเร ยน (0-36-0) การปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา (0-36-0) การปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา (2-2-5) การศ กษาและความเป นคร ไทย (1-2-3) แหลงเร ยนร และภ ม ป ญญาทองถ น (2-2-5) ผ ก าก บล กเส อ-เนตรนาร ข นความร เบ องตน (2-2-5) หล กส ตรและการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน (2-2-5) หล กการจ ดการเร ยนร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อน นทนาการทางการศ กษา (2-2-5) การสรางและพ ฒนาส อการเร ยนร ภาษาไทย (2-2-5) การพ ฒนาและผล ตส อการสอนภาษาอ งกฤษ (2-2-5) การสรางและพ ฒนาส อการเร ยนร ว ทยาศาสตร (2-2-5) การสรางและพ ฒนาส อการเร ยนร คณ ตศาสตร (2-2-5) การสรางและพ ฒนาส อการเร ยนร ส งคมศ กษา (2-2-5) การจ ดท าหน งส อภาษาไทยส าหร บเด ก (1-2-3) นว ตกรรมการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (1-2-3) การพ ฒนาหล กส ตรว ทยาศาสตร (2-2-5) ท กษะกระบวนการทางคณ ตศาสตร (1-2-3) สถานการณ ป จจ บ นก บการสอนภาษาไทย (3-0-6) ไวยากรณ ภาษาอ งกฤษส าหร บคร ผ สอน ESL/EFL (3-0-6) ส ทศาสตร และการออกเส ยงส าหร บคร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อสารส อสารระหวางว ฒนธรรม (2-2-5) การใชเทคโนโลย เพ อการสอนภาษาอ งกฤษ (2-2-5) การพ ฒนาหนวยการเร ยนร ส าหร บบทเร ยนภาษาอ งกฤษ (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนภาษาไทยระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนภาษาไทยระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนภาษาอ งกฤษระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนภาษาอ งกฤษระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนว ทยาศาสตร ระด บประถมศ กษา 1

10 (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนคณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนส งคมศ กษาระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนส งคมศ กษาระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) ศ ลปะการใชภาษาไทยส าหร บคร (2-2-5) การว เคราะห แบบเร ยนคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห แบบเร ยนคอมพ วเตอร ระด บม ธยมศ กษา (1-2-3) การว จ ยเบ องตนทางการสอนภาษาไทย (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ส งคมศ กษา (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ส งคมศ กษา (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ (2-2-5) น ทาน และวรรณกรรมส าหร บเด ก (2-2-5) ภาษาศาสตร ประย กต เบ องตน (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร การศ กษาปฐมว ย (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร การศ กษาปฐมว ย (1-2-3) ท กษะส าหร บคร ว ทยาศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร (2-2-5) ไวยากรณ และการเข ยน (2-2-5) ไวยากรณ และการเข ยน (2-2-5) คอมพ วเตอร ส าหร บคร สอนภาษาไทย 2

11 (2-2-5) ว ธ สอนภาษาอ งกฤษ (0-2-1) การฝ กปฏ บ ต ว ชาช พคร ระหวางเร ยน (0-2-1) การฝ กปฏ บ ต ว ชาช พคร ระหวางเร ยน (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย (1-2-3) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย (2-2-5) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร (1-2-3) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร (1-2-3) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (1-2-3) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร ส งคมศ กษา (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร ส งคมศ กษา (2-2-5) การศ กษาอ สระทางดานคอมพ วเตอร (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ (2-2-5) นว ตกรรมเทคโนโลย การศ กษาและสารสนเทศ (2-2-5) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา (2-2-5) การผล ตและการน าเสนอม ลต ม เด ยเพ อการศ กษา (2-2-5) เทคโนโลย การถายภาพ (2-2-5) สถ ต การศ กษา (2-2-5) หล กการว ดและประเม นผลการเร ยนร (1-2-3) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางภาษาไทย (1-2-3) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางคณ ตศาสตร (1-2-3) การทดสอบและการประเม นท กษะทางภาษาอ งกฤษ (1-2-3) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางว ทยาศาสตร (1-2-3) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางส งคมศ กษา (2-2-5) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางคอมพ วเตอร (2-2-5) การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (2-2-5) การศ กษาเอกเทศดานคณ ตศาสตร ศ กษา (2-0-4) การพ ฒนาบ คล กภาพของเด กกอนประถมศ กษา 3

12 (2-2-5) จ ตว ทยาการเร ยนร ส าหร บคร (1-2-3) เพศศ กษารอบดาน (2-0-4) มน ษยส มพ นธ ส าหร บคร (2-0-4) ความค ดสรางสรรค (2-2-5) การแนะแนวและการพ ฒนาผ เร ยน (1-2-3) ภาวะผ น า (2-0-4) ค ณธรรมส าหร บผ บร หาร (2-2-5) การบร หารการศ กษาและการประก นค ณภาพการศ กษา (1-2-3) ส อและการจ ดหองสม ดของเลนส าหร บเด กปฐมว ย (2-2-5) เพลงและก จกรรมการเคล อนไหวประกอบจ งหวะส าหร บเด กปฐมว ย (2-0-4) การศ กษาปฐมว ย (2-2-5) ส ขภาพอนาม ยเด กปฐมว ย (1-2-3) ศ ลปะส าหร บเด กปฐมว ย (2-2-5) น ทาน ห นและต กตาส าหร บเด กปฐมว ย (2-0-4) บ คล กภาพคร ปฐมว ย (2-2-5) อาหารส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ส งคมว ทยาก บการพ ฒนาเด กปฐมว ย (1-2-3) การอบรมเล ยงด เด กปฐมว ย (1-2-3) ส งแวดลอมศ กษาส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ก จกรรมนาฏศ ลปส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ภาษาไทยส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) งานประด ษฐ ดวยกระดาษ (2-2-5) ศ ลปะส าหร บคร ปฐมว ย (1-2-3) ก จกรรมพลศ กษาส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ส งคมศ กษาส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) หน งส อส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) คอมพ วเตอร ส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) นว ตกรรมเทคโนโลย เพ อการส อสารส าหร บเด กปฐมว ย (2-2-5) จ ตว ทยาพ ฒนาการและการส งเกตพฤต กรรมเด ก 4

13 (3-0-6) หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บเด กปฐมว ย (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บคร ปฐมว ย (2-2-5) การเตร ยมความพรอมเพ อการเร ยนร ส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) คณ ตศาสตร ส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ว ทยาศาสตร ส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) การประเม นผลพ ฒนาการเด กปฐมว ย (1-2-3) การจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กปฐมว ย (2-0-4) ท กษะการค ดส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) การสอนภาษาเด กตางว ฒนธรรม (2-0-4) การใหการศ กษาแกผ ปกครองเด กปฐมว ย (3-0-6) การจ ดและบร หารการศ กษาระด บปฐมว ย (1-2-3) การเตร ยมการกอนปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา (2-0-4) โครงการศ กษาเอกเทศการศ กษาปฐมว ย (1-4-4) ส มมนาการศ กษาปฐมว ย (1-2-3) การศ กษาผลงานว จ ยระด บปฐมว ย (2-0-4) จ ตว ทยาเด กพ เศษ (3-0-6) การศ กษาแบบเร ยนรวม (2-2-5) การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร เบ องตนส าหร บคร (2-2-5) เทคโนโลย อ นเทอร เน ตเพ อการศ กษา (2-2-5) ระบบการศ กษาแบบอ เล กทรอน กส (2-2-5) การซอมและบ าร งไมโครคอมพ วเตอร (2-2-5) การออกแบบกราฟ กคอมพ วเตอร (2-2-5) การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรมบนอ นเทอร เน ต (2-2-5) การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ชวยสอน (2-2-5) เกมและสถานการณ จ าลองเพ อการเร ยนร (2-2-5) การบร หารและจ ดการเคร อขายคอมพ วเตอร (2-2-5) โครงงานทางคอมพ วเตอร การศ กษา (2-2-5) ส มมนาทางคอมพ วเตอร 5

14 (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อท กษะการเร ยนร (2-2-5) ภาษาไทยเพ อการส อสาร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเฉพาะก จ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อว ชาการ (3-0-6) ปร ชญาและศาสนา (3-0-6) พ ทธจร ยธรรมเพ อช ว ตและส งคม (3-0-6) พ ทธธรรม (3-0-6) ศาสนาเปร ยบเท ยบ (3-0-6) ภาษาศาสตร ส าหร บคร สอนภาษาไทย (3-0-6) ค าและส านวนไทย (3-0-6) ภาษาศาสตร เบ องตน (3-0-6) ภาษาไทยธ รก จ (2-2-5) การเข ยนรายงานและภาคน พนธ (3-0-6) การเข ยนเพ อการส อสาร (3-0-6) การเข ยนท ม ประส ทธ ภาพ (2-2-5) การพ ดเพ อส งคม (3-0-6) วาทการ (3-0-6) พ ฒนาการของวรรณคด ไทย (3-0-6) หล กไวยากรณ ภาษาไทย (3-0-6) พ ฒนาการของภาษาไทย (2-2-5) การฟ งและการพ ดเพ อผลส มฤทธ (3-0-6) การอานเพ อพ ฒนาช ว ตและส งคม (3-0-6) การเข ยนเพ อการส อสาร (3-0-6) วรรณกรรมว จารณ (3-0-6) วรรณกรรมประว ต ศาสตร (3-0-6) หล กการอานการเข ยนค าไทย (2-2-5) ภาษาถ น (3-0-6) ภาษาบาล และส นสกฤตในภาษาไทย 6

15 (3-0-6) ภาษาศาสตร ก บการเร ยนภาษา (3-0-6) การอานการเข ยนรอยแกว (3-0-6) การอานการเข ยนรอยกรอง (3-0-6) ภาษาก บส งคม (3-0-6) ความค ดสรางสรรค ทางภาษาไทย (3-0-6) ภาษาไทยเฉพาะก จ (2-2-5) การเข ยนในหนาหน งส อพ มพ และเทคน คบรรณาธ การก จ (2-2-5) การเข ยนขาวและบทความ (2-2-5) คต ชนว ทยา (3-0-6) ภาพสะทอนทางว ฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย (3-0-6) วรรณกรรมส งคมและการเม อง (3-0-6) วรรณกรรมทองถ นไทย (3-0-6) เร องส นและนวน ยายไทย (3-0-6) ภาษาไทยส าหร บชาวตางประเทศ (3-0-6) การอานต ความ (3-0-6) ภาษาตางประเทศในภาษาไทย (3-0-6) วรรณคด เอกของไทย (3-0-6) วรรณคด ขนบประเพณ และศาสนา (2-2-5) พ นฐานคอมพ วเตอร ก บงานเอกสารภาษาไทย (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางภาษาไทย (0-36-0) สหก จศ กษาทางภาษาไทย (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาไทย (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาไทย (0-36-0) การศ กษาอ สระทางภาษาไทย (2-2-5) การว จ ยทางภาษาและวรรณคด ไทย (2-2-5) ส มมนาทางภาษาไทย (3-0-6) ความร เบ องตนเก ยวก บภาษาอ งกฤษ (3-0-6) ไวยากรณ ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร (2-2-5) การออกเส ยงภาษาอ งกฤษ 7

16 (3-0-6) ภาษาศาสตร เบ องตน (2-2-5) ไวยากรณ อ งกฤษ (3-0-6) ส ทศาสตร ภาษาอ งกฤษ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการส อสารทางธ รก จ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการส อสารทางธ รก จ (3-0-6) การเข ยนเบ องตน (2-2-5) การพ ดส อสาร (2-2-5) การพ ดส อสาร (3-0-6) กลว ธ การอานอน เฉท (3-0-6) การเข ยนตามร ปแบบ (3-0-6) การเข ยนอน เฉท (3-0-6) ภาษาอ งกฤษธ รก จ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษธ รก จ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บคร ว ทยาศาสตร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บคร ว ทยาศาสตร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษธ รก จระด บตน (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานโรงแรม (2-2-5) ไวยากรณ อ งกฤษ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานส อมวลชน (3-0-6) การอานเช งธ รก จ (3-0-6) การอานเช งว เคราะห ในแวดวงธ รก จ (3-0-6) การอานเช งว ชาการ (3-0-6) กลว ธ การอานภาษาอ งกฤษ (2-2-5) การพ ดส อสาร (3-0-6) การอานเพ อการต ความ (3-0-6) หล กการแปล (3-0-6) วรรณคด เบ องตน (3-0-6) รอยแกวภาษาอ งกฤษ (3-0-6) วรรณคด อาเซ ยน 8

17 (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานเลขาน การ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บธ รก จระหวางประเทศ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานโรงแรม (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อการตลาด (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บคร คณ ตศาสตร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานโรงแรม (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการทองเท ยว (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการทองเท ยว (3-0-6) ภาษาอ งกฤษธ รก จระด บกลาง (3-0-6) การเข ยนเร ยงความและรายงาน (3-0-6) การน าเสนอดวยวาจา (3-0-6) การพ ดในท ช มชน (2-2-5) การน าเสนองาน (3-0-6) การว เคราะห ความเร ยง (3-0-6) การอานเช งว เคราะห ส าหร บคร (2-2-5) การเข ยนความเร ยง (2-2-5) การเร ยนภาษาดวยการแสดง (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการทดสอบมาตรฐาน (3-0-6) การแปลระด บตน (3-0-6) รอยกรองภาษาอ งกฤษ (3-0-6) วรรณกรรมรวมสม ย (3-0-6) วรรณกรรมเอเช ย (3-0-6) ว ฒนธรรมของประเทศท พ ดภาษาอ งกฤษ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บไทยศ กษา (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บน กสารสนเทศและบรรณร กษ (3-0-6) อาเซ ยนศ กษา (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บธ รก จการบ น (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อการตลาด (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อการโฆษณา 9

18 (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานเลขาน การ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษในงานสาธารณส ข (3-0-6) ภาษาศาสตร ประย กต (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการทดสอบมาตรฐาน (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการน าเสนอทางธ รก จ (3-0-6) การว เคราะห และการเปร ยบเท ยบขอผ ดพลาด (3-0-6) การเข ยนงานเช งว ชาการ (3-0-6) การแปลระด บกลาง (3-0-6) เทวต านาน (3-0-6) ว ฒนธรรมไทยศ กษา (3-0-6) การส อสารระหวางว ฒนธรรม (3-0-6) การอานงานดานว ฒนธรรมและศ ลปะทองถ นไทย (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บบ คลากรการทองเท ยว (2-2-5) คายภาษาอ งกฤษเพ อการพ ฒนาทองถ น (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บสารสนเทศ (3-0-6) การส อสารขามว ฒนธรรม (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานส อสารมวลชน (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางภาษาอ งกฤษ (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาอ งกฤษ (0-36-0) สหก จศ กษาทางภาษาอ งกฤษ (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาอ งกฤษ (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (0-36-0) สหก จศ กษาทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (0-2-1 การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (2-2-5) ส มมนาห วขอทางธ รก จ (3-0-6) การศ กษาเอกเทศทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (2-2-5) ภาษาญ ป นเบ องตน (2-2-5) ภาษาญ ป นเบ องตน 2 10

19 (3-0-6) การสนทนาภาษาญ ป น (3-0-6) การสนทนาภาษาญ ป น (2-2-5) ภาษาญ ป นส าหร บม คค เทศก (2-2-5) ภาษาจ นระด บตน (2-2-5) ภาษาจ นระด บตน (2-2-5) การฟ งและการพ ดภาษาจ น (2-2-5) การฟ งและการพ ดภาษาจ น (2-0-4) การอานภาษาจ น (2-0-4 การอานภาษาจ น (2-0-4) สภาพท วไปของประเทศจ น (2-2-5) ภาษาจ นระด บตน (2-2-5) ภาษาจ นระด บตน (2-2-5) การฟ งและการพ ดภาษาจ น (2-0-4) การอานภาษาจ น (2-0-4) การเข ยนภาษาจ น (2-0-4) การเข ยนภาษาจ น (2-0-4) ศ ลปะและว ฒนธรรมจ น (2-2-5) ภาษาจ นระด บกลาง (2-2-5) ภาษาจ นระด บกลาง (1-2-3) ศ ลปะการเข ยนอ กษรจ น (1-2-3) การฟ งขาว (3-0-6) ศ พทศาสตร ภาษาจ น (2-0-4) การอานหน งส อพ มพ จ น (2-0-4) การเข ยนภาษาจ นธ รก จ (2-0-4) ส ภาษ ต ค าพ งเพยและส านวนจ น (2-0-4) ประเพณ พ นบานของชนชาต จ น (3-0-6) หล กภาษาจ น (2-0-4) การแปลภาษาจ นธ รก จ (2-0-4) ภาษาจ นสม ยป จจ บ น 11

20 (2-0-4) ภาษาจ นธ รก จ (2-0-4) ภาษาจ นส าหร บเลขาน การ (1-2-3) ความร เบ องตนเก ยวก บการทองเท ยวของประเทศจ น (3-0-6) ภาษาจ นระด บส ง (3-0-6) เร องส นจ น (3-0-6) นวน ยายจ น (2-0-4) ศ ลปะว ชาเพลงมวยจ น (2-0-4) ว ฒนธรรมการด มการก นของจ น (1-2-3) วรรณคด จ น (2-0-4) ภาษาจ นเพ อการทองเท ยว (2-0-4) ภาษาจ นเพ อการโรงแรม (2-0-4) ธ รก จการทองเท ยว (2-0-4) การบร หารการทองเท ยวระหวางประเทศ (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางภาษาจ นธ รก จ (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาจ นธ รก จ (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาจ นธ รก จ (0-36-0) สหก จศ กษาทางภาษาจ นธ รก จ (3-0-6) ความร เบ องตนทางบรรณาร กษศาสตร (3-0-6) ความร พ นฐานเก ยวก บระบบสารสนเทศ (3-0-6) สารสนเทศก บส งคม (2-2-5) โปรแกรมประย กต เพ อการจ ดการสารสนเทศ (2-2-5) ความร เบ องตนเก ยวก บฐานขอม ล (3-0-6) สารสนเทศและว ธ การศ กษาคนควา (3-0-6) แหลงสารสนเทศทางมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร (3-0-6) วรรณกรรมส าหร บเด ก (3-0-6) แหลงสารสนเทศทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (2-2-5) ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (2-2-5) การจ ดเก บและคนค นสารสนเทศ (3-0-6) จร ยธรรมสารสนเทศ 12

21 (2-2-5) เทคโนโลย การส อสารขอม ลและระบบเคร อขาย (2-2-5) การพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ (2-2-5) การจ ดระบบทร พยากรสารสนเทศ (3-0-6) ศ นย บร การสารสนเทศก บส งคมการเร ยนร (3-0-6) บร การหองสม ดและศ นย สารสนเทศ (2-2-5) การอานและการสงเสร มการอาน (2-2-5) โปรแกรมระบบหองสม ดอ ตโนม ต (2-2-5) การเผยแพรสารสนเทศ (2-2-5) การท ารายการทร พยากรสารสนเทศ (2-2-5) การจ ดหมวดหม ระบบหอสม ดร ฐสภาอเมร ก น (3-0-6) วารสารและหน งส อพ มพ (3-0-6) บร การอางอ งและสารสนเทศ (2-2-5) การจ ดการองค กรสารสนเทศ (3-0-6) เทคโนโลย การพ มพ สารสนเทศ (3-0-6) การอานทางบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร (2-2-5) การว จ ยเบ องตนทางสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษศาสตร (2-2-5) ส อประสมเพ อบร การสารสนเทศ (2-2-5) การออกแบบและพ ฒนาเว บ (2-2-5) การออกแบบและพ ฒนาฐานขอม ล (3-0-6) บรรณาน กรม ดรรชน และสาระส งเขป (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางสารสนเทศศาสตร และ บรรณาร กษศาสตร (0-36-0) สหก จศ กษาทางสารสนเทศศาสตร และบรรณาร กษศาสตร (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษ ศาสตร (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษศาสตร (2-2-5) การศ กษาเฉพาะบ คคลดานสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษศาสตร (3-0-6) ประว ต ศาสตร เศรษฐก จและส งคมไทย (1-2-3) เหต การณ โลกป จจ บ น 13

22 (3-0-6) ประว ต ศาสตร ไทย (1-2-3) ประว ต ศาสตร เอเช ยตะว นออกเฉ ยงใตสม ยใหม (3-0-6) ส ทธ มน ษยชนในส งคมโลก (3-0-6) ความร เบ องตนเก ยวก บอ ตสาหกรรมทองเท ยว (3-0-6) ทร พยากรแหลงทองเท ยวไทย (3-0-6) ประว ต ศาสตร ไทยเพ อการทองเท ยว (3-0-6) ความหลากหลายทางการทองเท ยว (3-0-6) โลจ สต กส ส าหร บการทองเท ยว (3-0-6) ภ ม ศาสตร ไทยเพ อการทองเท ยว (3-0-6) ล กษณะและพฤต กรรมของน กทองเท ยว (2-2-5) เทคโนโลย สารสนเทศส าหร บการทองเท ยวและการโรงแรม (3-0-6) ท ศนศ ลปและศ ลปกรรมไทยเพ อการทองเท ยว (2-2-5) การว จ ยดานการทองเท ยว (3-0-6) จรรยาบรรณว ชาช พและกฎหมายส าหร บการทองเท ยวและการโรงแรม (3-0-6) การจ ดการทร พยากรมน ษย ส าหร บการทองเท ยว (3-0-6) การส อสารขามว ฒนธรรม (2-2-5) กลย ทธ การวางแผนและการจ ดรายการน าเท ยว (3-0-6) ว ฒนธรรมไทยเพ อการทองเท ยว (2-2-5) การจ ดการการทองเท ยวช มชน (2-2-5) การจ ดการการทองเท ยวแบบผจญภ ย (2-2-5) การจ ดการน นทนาการเพ อการทองเท ยว (3-0-6) การจ ดการการทองเท ยวเช งส ขภาพ (2-2-5) หล กการม คค เทศก (2-2-5) การจ ดการการทองเท ยวเช งน เวศ (3-0-6) การพ ฒนาการทองเท ยวอยางย งย น (3-0-6) ว ฒนธรรมไทยเพ อการทองเท ยว (3-0-6) อาเซ ยนศ กษาเพ อการทองเท ยว (2-2-5) หล กการโรงแรมและศ ลปะการตอนร บในการบร การ (2-2-5) การจ ดการธ รก จท พ กแรม 14

23 (2-2-5) อาหารไทยเพ อการทองเท ยว (3-0-6) การจ ดการธ รก จสปา (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางการทองเท ยว (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางการทองเท ยว (2-2-5) การจ ดการธ รก จทองเท ยวและการด าเน นงาน (2-2-5) การวางแผนและพ ฒนาการทองเท ยว (3-0-6) การจ ดการการตลาดเพ อการทองเท ยว (3-0-6) หล กการจ ดการธ รก จการบ น (3-0-6) การจ ดการธ รก จ MICE (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางการทองเท ยว (0-36-0) สหก จศ กษาทางการทองเท ยว (0-4-2) ส มมนาการทองเท ยว (3-0-6) ส นทร ยภาพของช ว ต (2-2-5) องค ประกอบศ ลป (2-2-5) พ นฐานศ ลปะไทย (2-2-5) ศ ลปะสม ยใหม (2-2-5) ศ ลปกรรมลานนา (2-2-5) โครงการศ ลปะสวนบ คคล (2-2-5) การน าเสนอผลงานศ ลปกรรม (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางศ ลปกรรม (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางศ ลปกรรม (0-36-0) สหก จศ กษาทางศ ลปกรรม (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางศ ลปกรรม (2-4-6) ศ ลปน พนธ (2-2-5) ศ ลปะพ นบาน (2-2-5) หล กการวาดเสน (2-2-5) จ ตรกรรมพ นฐาน (2-2-5) ประว ต ศาสตร ศ ลป (2-2-5) กายว ภาค 15

24 (2-2-5) จ ตรกรรมสรางสรรค (2-2-5) ภาพพ มพ พ นฐาน (2-2-5) ประต มากรรมพ นฐาน (2-2-5) ภาพพ มพ ส อผสม (2-2-5) ประต มากรรมตกแตง (2-2-5) การออกแบบโฆษณา (2-2-5) การออกแบบเคร องหมายและส ญล กษณ (2-2-5) เข ยนแบบพ นฐาน (2-2-5) การถายภาพพ นฐาน (2-2-5) คอมพ วเตอร พ นฐานเพ อการออกแบบงานศ ลปกรรม (2-2-5) พ นฐานการสรางภาพยนตร (2-2-5) การออกแบบแอน เมช น (2-2-5) การออกแบบบ คล กภาพ (2-2-5) ทฤษฎ การออกแบบผล ตภ ณฑ (2-2-5) การออกแบบเคร องป นด นเผาเบ องตน (2-2-5) เทคน คการจ ดน ทรรศการ (2-2-5) การออกแบบตกแตงภายใน (2-2-5) เคร องป นด นเผาพ นบาน (2-2-5) การออกแบบของท ระล ก (2-2-5) การออกแบบบรรจ ภ ณฑ (2-2-5) การออกแบบเคร องป นด นเผาเพ องานศ ลปะ (0-2-1) การอานและการเข ยนโนตสากล (3-0-6) ทฤษฎ ดนตร สากล (3-0-6) ทฤษฎ ดนตร สากลข นพ นฐาน (0-2-1) การฟ ง การอาน และการเข ยนโนตสากล (0-4-2) ปฏ บ ต เคร องลมไมสากล (0-4-2) ปฏ บ ต เคร องลมไมสากล (0-4-2) ปฏ บ ต เคร องทองเหล องสากล (0-4-2) ปฏ บ ต เคร องทองเหล องสากล 2 16

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 139 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน 1. หมวดว ชาการศ กษาท

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา คณะคร ศาสตร หล กส ตรภาษาไทย คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาปฐมว ย) ปร ญญาตร 5 ป 447 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาพ เศษ) ปร ญญาตร 5 ป 105 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกคณ ตศาสตร )

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 516 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ม เจตคต ท ด ต อการใช เทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา 2. เพ อให สามารถเล อกใช และจ ดระบบการใช

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) --------------------------------- แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง 10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง ปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9) งานตรวจสอบภายใน รองปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9)

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) จ ดประสงค มาตรฐานและ กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ 2001-0001 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ 2 (3) 2001-0002 การจ ดการธ รก จเบ องต น 2 (3) 2001-0003 การบร

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตารางสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพบด นทร ว ทยาเช ยงใหม อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล

ตารางสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพบด นทร ว ทยาเช ยงใหม อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล ว น / เด อน / ป เวลา ว ชา 3 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น. คณ ตศาสตร 10.00 11.00 น. 4 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น. ภาษาไทย 10.00 11.00 น. ศ ลปะ 5 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น.

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

43 ค ม อการศ กษาระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2554

43 ค ม อการศ กษาระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2554 หล กส ตรว ทยาการสารสนเทศบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552) ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ว ทยาการสารสนเทศบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ Bachelor of Information Science Program

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

60 ค ม อการศ กษาระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2554

60 ค ม อการศ กษาระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2554 หล กส ตรการจ ดการบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การจ ดการ (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553) ช อหล กส ตร ภาษาไทย การจ ดการบ ณฑ ต ภาษาอ งกฤษ Bachelor of Management ช อปร ญญา ภาษาไทย ช อเต ม การจ ดการบ ณฑ ต ช อย อ กจ.บ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ข อเสนอแนะในการแก ไข Functional Competency อคส.

ข อเสนอแนะในการแก ไข Functional Competency อคส. ข อเสนอแนะในการแก ไข Functional Competency อคส. 1. Functional Competency ของแต ละหน วยงาน 2. Functional Competency พ นฐานท ทกส วนงานควรม พนฐานทท กสวนงานควรม ส วนงานทร พยากรบ คคล ส าน กอ านวยการ Functional

More information

บรรณาน กรมหน งส อใหม ประจ าเด อน เมษายน 2554 ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเกร ก

บรรณาน กรมหน งส อใหม ประจ าเด อน เมษายน 2554 ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเกร ก บรรณาน กรมหน งส อใหม ประจ าเด อน เมษายน 2554 ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเกร ก เกร กเก ยรต พ พ ฒน เสร ธรรม. การคล งว าด วยการจ ดสรรและการกระจาย. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, 2541. (336 ก257ก) การคล ง /

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) จ ดประสงค มาตรฐานและ กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ 2001-0001 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ 2 (3) 2001-0002 การจ ดการธ รก จเบ องต น 2 (3) 2001-0003 การบร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รายละเอ ยดสาขาว ชาท ร บสม ครค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ คร งท 1/2558

รายละเอ ยดสาขาว ชาท ร บสม ครค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ คร งท 1/2558 - 1 - ล าด บ 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (จ านวน 5 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาการว ดและ ประเม นผลการศ กษา / การทดสอบ ทางการศ กษา / การว จ ยและ ประเม นผลการศ กษา / สาขา เก ยวข อง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

11. อ านเก งพ ดด พว 15 12. พ ฒนาคณ ตศาสตร ซ ร ส 3 เกรด 4 พว 15 13. พ ฒนาคณ ตศาสตร ซ ร ส 3 เกรด 5 พว 15 14. พ ฒนาภาษาไทย ซ ร ส 3 เกรด 5 พว 15

11. อ านเก งพ ดด พว 15 12. พ ฒนาคณ ตศาสตร ซ ร ส 3 เกรด 4 พว 15 13. พ ฒนาคณ ตศาสตร ซ ร ส 3 เกรด 5 พว 15 14. พ ฒนาภาษาไทย ซ ร ส 3 เกรด 5 พว 15 ประกาศโรงเร ยนองค การบร หารส วนต าบลทรายขาว(บ านท าฮ อ) เร อง สอบราคาซ อหน งส อเร ยน ป การศ กษา 2556 ------------------------------------------ ด วยโรงเร ยนองค การบร หารส วนต าบลทรายขาว(บ านท าฮ อ) ส งก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information