หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช วว ทยา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ หล กส ตรใหม พ.ศ.

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช วว ทยา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ หล กส ตรใหม พ.ศ."

Transcription

1

2 คานา เอกสารประมวลรายว ชาน เป นการรวบรวมรายว ชาท บรรจ อย ในหล กส ตรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ ตรด ตถ ท ทาการพ ฒนาหร อปร บปร งต งแต ป พ.ศ เป นหล กส ตรท พ ฒนาหร อปร บปร งตาม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ จ ดประสงค ในการจ ดทาเอกสาร ค อต องการให หน วยงานท เก ยวข อง ใช เป นค ม อในการอ างอ งและตรวจสอบความถ กต อง ของรห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต แ ละช วโมงทฤษฎ - ปฏ บ ต โดยนารายว ชาท งหมดมาจาแนกและจ ดเร ยง ตามลาด บของสาขาว ชาและกล มว ชา ตามระบบรห สว ชาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ซ งรายว ชาท งหมด มาจากรายว ชาของหล กส ตรด งต อไปน หล กส ตรท เป ดสอนในป การศ กษา 2553 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนาท องถ น หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรท เป ดสอนป การศ กษา 2554 หล กส ตรหมวดว ชาศ กษาท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การออกแบบผล ตภ ณฑ หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารวจและภ ม สารสนเท หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรท เป ดสอนป การศ กษา 2555 หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาคณ ตศาสตร (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาไทย (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท วไป (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศ กษา (5 ป ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหการ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเกษตรศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาคณ ตศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเคม หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

3 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช วว ทยา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาอาหารและโภชนาการ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารงานก อสร าง หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ เล กทรอน กส หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรศ ลปบ ณฑ ต สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการท องเท ยว หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาดนตร ไทย หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาดนตร สากล หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาจ นธ รก จ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาไทย หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษธ รก จ(หล กส ตรนานาชาต ) หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการเป นผ ประกอบการ หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรเศรษฐศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรใหม พ.ศ หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554

4 หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ งานหล กส ตรและแผนการเร ยน กองบร การการศ กษา ในฐานะท เป นผ จ ดทา จ งหว งเป นอย าง ย งว าหน วยงานและผ ท เก ยวข อง จ กได ใช ประโยชน จากเอกสารเล มน เพ อการพ ฒนาและการใช หล กส ตรต อไป ก นยายน 2555 กล มงานหล กส ตรและแผนการเร ยน กองบร การการศ กษา

5 สารบ ญ หน า 1. กล มสาขาว ชาการศ กษา ( ) 101 กล มว ชาหล กการศ กษา กล มว ชาหล กส ตรและการสอน กล มว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา กล มว ชาประเม นผลและว จ ยทางการศ กษา กล มว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว กล มว ชาการบร หารและการศ กษา กล มว ชาการศ กษาปฐมว ย กล มว ชาการศ กษาพ เศษ กล มว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา กล มสาขาว ชามน ษยศาสตร ( ) 150 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาศาสนาและเทวว ทยา กล มว ชาภาษาศาสตร กล มว ชาภาษาไทย กล มว ชาภาษาอ งกฤษ กล มว ชาภาษาญ ป น กล มว ชาภาษาจ น กล มว ชาบรรณาร กษ และสารน เทศ กล มว ชาประว ต ศาสตร กล มว ชาอ ตสาหกรรมการท องเท ยว กล มสาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร ( ) 200 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาทฤษฎ หล กการและความเข าใจทางศ ลปกรรม กล มว ชาว จ ตรศ ลป กล มว ชาประย กต ศ ลป กล มว ชาออกแบบน เทศศ ลป กล มว ชาด ร ยางค ศ ลป กล มว ชาดนตร ไทย.. 19

6 สารบ ญ(ต อ) หน า 4. กล มสาขาว ชาส งคมศาสตร ( ) 250 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชามาน ษยว ทยา กล มว ชาส งคมว ทยา กล มว ชาภ ม ศาสตร กล มว ชาร ฐศาสตร กล มว ชาน ต ศาสตร กล มว ชาเศรษฐศาสตร กล มว ชาส งคมศาสตร การพ ฒนา กล มสาขาว ชาน เทศศาสตร ( ) 300 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาการส อสาร กล มว ชาการประชาส มพ นธ กล มว ชาว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน กล มว ชาการโฆษณา กล มสาขาว ชาบร หารธ รก จและการจ ดการ ( ) 350 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาเลขาน การ กล มว ชาการบ ญช กล มว ชาการเง นและการธนาคาร กล มว ชาการตลาด กล มว ชาการบร หารธ รก จ กล มว ชาธ รก จบร การ กล มว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ กล มว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ( ) 400 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาฟ ส กส กล มว ชาเคม 39

7 สารบ ญ(ต อ) 403 กล มว ชาช วว ทยา กล มว ชาดาราศาสตร กล มว ชาว ทยาศาสตร เก ยวก บโลก กล มว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม กล มว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ กล มว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา กล มว ชาคณ ตศาสตร กล มว ชาสถ ต ประย กต กล มว ชาคอมพ วเตอร กล มว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ กล มว ชาเทคโนโลย ช วภาพ กล มสาขาว ชาคหกรรมศาสตร ( ) 451 กล มว ชาการอาหารและโภชนาการ กล มสาขาว ชาเกษตรศาสตร ( ) 500 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาปฐพ ว ทยา กล มว ชาพ ชไร กล มว ชาพ ชสวน กล มว ชาส ตวบาล กล มว ชาส ตวร กษ กล มว ชาการประมง กล มว ชาอ ตสาหกรรมและการเกษตร กล มว ชาก ฏว ทยา โรคพ ชและว ชพ ช กล มว ชาการชลประทาน กล มว ชาเกษตรกลว ธาน กล มว ชาเกษตรศ กษา กล มว ชาเทคโนโลย ช วภาพทางการเกษตร.. 58 หน า

8 สารบ ญ(ต อ) หน า 10. กล มสาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ( ) 550 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาอ ตสาหการ กล มว ชาเทคโนโลย การออกแบบผล ตภ ณฑ กล มว ชาไฟฟ ากาล ง กล มว ชาเทคน คการพ มพ กล มว ชาเทคโนโลย สารวจและภ ม สารสนเทศ กล มสาขาว ชาจ ตว ทยา ( ) 600 ว ชาท จ ดกล มไม ได กล มสาขาว ชาว ศวกรรมศาสตร ( ) 700 กล มว ชาว ชาท จ ดกล มไม ได กล มว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร กล มว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส กล มว ชาว ศวกรรมบร หารงานก อสร าง กล มว ชาว ศวกรรมอ เล กทรอน กส 66

9 (1-2-3) การฝ กปฏ บ ต ว ชาช พคร ระหวางเร ยน (0-36-0) การปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา (0-36-0) การปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา (2-2-5) การศ กษาและความเป นคร ไทย (1-2-3) แหลงเร ยนร และภ ม ป ญญาทองถ น (2-2-5) ผ ก าก บล กเส อ-เนตรนาร ข นความร เบ องตน (2-2-5) หล กส ตรและการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน (2-2-5) หล กการจ ดการเร ยนร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อน นทนาการทางการศ กษา (2-2-5) การสรางและพ ฒนาส อการเร ยนร ภาษาไทย (2-2-5) การพ ฒนาและผล ตส อการสอนภาษาอ งกฤษ (2-2-5) การสรางและพ ฒนาส อการเร ยนร ว ทยาศาสตร (2-2-5) การสรางและพ ฒนาส อการเร ยนร คณ ตศาสตร (2-2-5) การสรางและพ ฒนาส อการเร ยนร ส งคมศ กษา (2-2-5) การจ ดท าหน งส อภาษาไทยส าหร บเด ก (1-2-3) นว ตกรรมการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (1-2-3) การพ ฒนาหล กส ตรว ทยาศาสตร (2-2-5) ท กษะกระบวนการทางคณ ตศาสตร (1-2-3) สถานการณ ป จจ บ นก บการสอนภาษาไทย (3-0-6) ไวยากรณ ภาษาอ งกฤษส าหร บคร ผ สอน ESL/EFL (3-0-6) ส ทศาสตร และการออกเส ยงส าหร บคร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อสารส อสารระหวางว ฒนธรรม (2-2-5) การใชเทคโนโลย เพ อการสอนภาษาอ งกฤษ (2-2-5) การพ ฒนาหนวยการเร ยนร ส าหร บบทเร ยนภาษาอ งกฤษ (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนภาษาไทยระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนภาษาไทยระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนภาษาอ งกฤษระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนภาษาอ งกฤษระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนว ทยาศาสตร ระด บประถมศ กษา 1

10 (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนว ทยาศาสตร ระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนคณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนส งคมศ กษาระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห และสรางแบบเร ยนส งคมศ กษาระด บม ธยมศ กษา (2-2-5) ศ ลปะการใชภาษาไทยส าหร บคร (2-2-5) การว เคราะห แบบเร ยนคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษา (2-2-5) การว เคราะห แบบเร ยนคอมพ วเตอร ระด บม ธยมศ กษา (1-2-3) การว จ ยเบ องตนทางการสอนภาษาไทย (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ส งคมศ กษา (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ส งคมศ กษา (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ (2-2-5) น ทาน และวรรณกรรมส าหร บเด ก (2-2-5) ภาษาศาสตร ประย กต เบ องตน (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร การศ กษาปฐมว ย (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร การศ กษาปฐมว ย (1-2-3) ท กษะส าหร บคร ว ทยาศาสตร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร (2-2-5) ว ธ สอนและการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร (2-2-5) ไวยากรณ และการเข ยน (2-2-5) ไวยากรณ และการเข ยน (2-2-5) คอมพ วเตอร ส าหร บคร สอนภาษาไทย 2

11 (2-2-5) ว ธ สอนภาษาอ งกฤษ (0-2-1) การฝ กปฏ บ ต ว ชาช พคร ระหวางเร ยน (0-2-1) การฝ กปฏ บ ต ว ชาช พคร ระหวางเร ยน (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย (1-2-3) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย (2-2-5) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร (1-2-3) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร (1-2-3) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร (1-2-3) ส มมนาทางดานการจ ดการเร ยนร ส งคมศ กษา (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร ส งคมศ กษา (2-2-5) การศ กษาอ สระทางดานคอมพ วเตอร (1-2-3) การศ กษาอ สระการจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ (2-2-5) นว ตกรรมเทคโนโลย การศ กษาและสารสนเทศ (2-2-5) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา (2-2-5) การผล ตและการน าเสนอม ลต ม เด ยเพ อการศ กษา (2-2-5) เทคโนโลย การถายภาพ (2-2-5) สถ ต การศ กษา (2-2-5) หล กการว ดและประเม นผลการเร ยนร (1-2-3) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางภาษาไทย (1-2-3) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางคณ ตศาสตร (1-2-3) การทดสอบและการประเม นท กษะทางภาษาอ งกฤษ (1-2-3) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางว ทยาศาสตร (1-2-3) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางส งคมศ กษา (2-2-5) การสรางแบบทดสอบและเคร องม อว ดผลทางคอมพ วเตอร (2-2-5) การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (2-2-5) การศ กษาเอกเทศดานคณ ตศาสตร ศ กษา (2-0-4) การพ ฒนาบ คล กภาพของเด กกอนประถมศ กษา 3

12 (2-2-5) จ ตว ทยาการเร ยนร ส าหร บคร (1-2-3) เพศศ กษารอบดาน (2-0-4) มน ษยส มพ นธ ส าหร บคร (2-0-4) ความค ดสรางสรรค (2-2-5) การแนะแนวและการพ ฒนาผ เร ยน (1-2-3) ภาวะผ น า (2-0-4) ค ณธรรมส าหร บผ บร หาร (2-2-5) การบร หารการศ กษาและการประก นค ณภาพการศ กษา (1-2-3) ส อและการจ ดหองสม ดของเลนส าหร บเด กปฐมว ย (2-2-5) เพลงและก จกรรมการเคล อนไหวประกอบจ งหวะส าหร บเด กปฐมว ย (2-0-4) การศ กษาปฐมว ย (2-2-5) ส ขภาพอนาม ยเด กปฐมว ย (1-2-3) ศ ลปะส าหร บเด กปฐมว ย (2-2-5) น ทาน ห นและต กตาส าหร บเด กปฐมว ย (2-0-4) บ คล กภาพคร ปฐมว ย (2-2-5) อาหารส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ส งคมว ทยาก บการพ ฒนาเด กปฐมว ย (1-2-3) การอบรมเล ยงด เด กปฐมว ย (1-2-3) ส งแวดลอมศ กษาส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ก จกรรมนาฏศ ลปส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ภาษาไทยส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) งานประด ษฐ ดวยกระดาษ (2-2-5) ศ ลปะส าหร บคร ปฐมว ย (1-2-3) ก จกรรมพลศ กษาส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ส งคมศ กษาส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) หน งส อส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) คอมพ วเตอร ส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) นว ตกรรมเทคโนโลย เพ อการส อสารส าหร บเด กปฐมว ย (2-2-5) จ ตว ทยาพ ฒนาการและการส งเกตพฤต กรรมเด ก 4

13 (3-0-6) หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บเด กปฐมว ย (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บคร ปฐมว ย (2-2-5) การเตร ยมความพรอมเพ อการเร ยนร ส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) คณ ตศาสตร ส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) ว ทยาศาสตร ส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) การประเม นผลพ ฒนาการเด กปฐมว ย (1-2-3) การจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กปฐมว ย (2-0-4) ท กษะการค ดส าหร บเด กปฐมว ย (1-2-3) การสอนภาษาเด กตางว ฒนธรรม (2-0-4) การใหการศ กษาแกผ ปกครองเด กปฐมว ย (3-0-6) การจ ดและบร หารการศ กษาระด บปฐมว ย (1-2-3) การเตร ยมการกอนปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา (2-0-4) โครงการศ กษาเอกเทศการศ กษาปฐมว ย (1-4-4) ส มมนาการศ กษาปฐมว ย (1-2-3) การศ กษาผลงานว จ ยระด บปฐมว ย (2-0-4) จ ตว ทยาเด กพ เศษ (3-0-6) การศ กษาแบบเร ยนรวม (2-2-5) การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร เบ องตนส าหร บคร (2-2-5) เทคโนโลย อ นเทอร เน ตเพ อการศ กษา (2-2-5) ระบบการศ กษาแบบอ เล กทรอน กส (2-2-5) การซอมและบ าร งไมโครคอมพ วเตอร (2-2-5) การออกแบบกราฟ กคอมพ วเตอร (2-2-5) การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรมบนอ นเทอร เน ต (2-2-5) การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ชวยสอน (2-2-5) เกมและสถานการณ จ าลองเพ อการเร ยนร (2-2-5) การบร หารและจ ดการเคร อขายคอมพ วเตอร (2-2-5) โครงงานทางคอมพ วเตอร การศ กษา (2-2-5) ส มมนาทางคอมพ วเตอร 5

14 (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อท กษะการเร ยนร (2-2-5) ภาษาไทยเพ อการส อสาร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเฉพาะก จ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อว ชาการ (3-0-6) ปร ชญาและศาสนา (3-0-6) พ ทธจร ยธรรมเพ อช ว ตและส งคม (3-0-6) พ ทธธรรม (3-0-6) ศาสนาเปร ยบเท ยบ (3-0-6) ภาษาศาสตร ส าหร บคร สอนภาษาไทย (3-0-6) ค าและส านวนไทย (3-0-6) ภาษาศาสตร เบ องตน (3-0-6) ภาษาไทยธ รก จ (2-2-5) การเข ยนรายงานและภาคน พนธ (3-0-6) การเข ยนเพ อการส อสาร (3-0-6) การเข ยนท ม ประส ทธ ภาพ (2-2-5) การพ ดเพ อส งคม (3-0-6) วาทการ (3-0-6) พ ฒนาการของวรรณคด ไทย (3-0-6) หล กไวยากรณ ภาษาไทย (3-0-6) พ ฒนาการของภาษาไทย (2-2-5) การฟ งและการพ ดเพ อผลส มฤทธ (3-0-6) การอานเพ อพ ฒนาช ว ตและส งคม (3-0-6) การเข ยนเพ อการส อสาร (3-0-6) วรรณกรรมว จารณ (3-0-6) วรรณกรรมประว ต ศาสตร (3-0-6) หล กการอานการเข ยนค าไทย (2-2-5) ภาษาถ น (3-0-6) ภาษาบาล และส นสกฤตในภาษาไทย 6

15 (3-0-6) ภาษาศาสตร ก บการเร ยนภาษา (3-0-6) การอานการเข ยนรอยแกว (3-0-6) การอานการเข ยนรอยกรอง (3-0-6) ภาษาก บส งคม (3-0-6) ความค ดสรางสรรค ทางภาษาไทย (3-0-6) ภาษาไทยเฉพาะก จ (2-2-5) การเข ยนในหนาหน งส อพ มพ และเทคน คบรรณาธ การก จ (2-2-5) การเข ยนขาวและบทความ (2-2-5) คต ชนว ทยา (3-0-6) ภาพสะทอนทางว ฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย (3-0-6) วรรณกรรมส งคมและการเม อง (3-0-6) วรรณกรรมทองถ นไทย (3-0-6) เร องส นและนวน ยายไทย (3-0-6) ภาษาไทยส าหร บชาวตางประเทศ (3-0-6) การอานต ความ (3-0-6) ภาษาตางประเทศในภาษาไทย (3-0-6) วรรณคด เอกของไทย (3-0-6) วรรณคด ขนบประเพณ และศาสนา (2-2-5) พ นฐานคอมพ วเตอร ก บงานเอกสารภาษาไทย (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางภาษาไทย (0-36-0) สหก จศ กษาทางภาษาไทย (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาไทย (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาไทย (0-36-0) การศ กษาอ สระทางภาษาไทย (2-2-5) การว จ ยทางภาษาและวรรณคด ไทย (2-2-5) ส มมนาทางภาษาไทย (3-0-6) ความร เบ องตนเก ยวก บภาษาอ งกฤษ (3-0-6) ไวยากรณ ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร (2-2-5) การออกเส ยงภาษาอ งกฤษ 7

16 (3-0-6) ภาษาศาสตร เบ องตน (2-2-5) ไวยากรณ อ งกฤษ (3-0-6) ส ทศาสตร ภาษาอ งกฤษ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการส อสารทางธ รก จ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการส อสารทางธ รก จ (3-0-6) การเข ยนเบ องตน (2-2-5) การพ ดส อสาร (2-2-5) การพ ดส อสาร (3-0-6) กลว ธ การอานอน เฉท (3-0-6) การเข ยนตามร ปแบบ (3-0-6) การเข ยนอน เฉท (3-0-6) ภาษาอ งกฤษธ รก จ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษธ รก จ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บคร ว ทยาศาสตร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บคร ว ทยาศาสตร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษธ รก จระด บตน (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานโรงแรม (2-2-5) ไวยากรณ อ งกฤษ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานส อมวลชน (3-0-6) การอานเช งธ รก จ (3-0-6) การอานเช งว เคราะห ในแวดวงธ รก จ (3-0-6) การอานเช งว ชาการ (3-0-6) กลว ธ การอานภาษาอ งกฤษ (2-2-5) การพ ดส อสาร (3-0-6) การอานเพ อการต ความ (3-0-6) หล กการแปล (3-0-6) วรรณคด เบ องตน (3-0-6) รอยแกวภาษาอ งกฤษ (3-0-6) วรรณคด อาเซ ยน 8

17 (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานเลขาน การ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บธ รก จระหวางประเทศ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานโรงแรม (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อการตลาด (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บคร คณ ตศาสตร (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานโรงแรม (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการทองเท ยว (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการทองเท ยว (3-0-6) ภาษาอ งกฤษธ รก จระด บกลาง (3-0-6) การเข ยนเร ยงความและรายงาน (3-0-6) การน าเสนอดวยวาจา (3-0-6) การพ ดในท ช มชน (2-2-5) การน าเสนองาน (3-0-6) การว เคราะห ความเร ยง (3-0-6) การอานเช งว เคราะห ส าหร บคร (2-2-5) การเข ยนความเร ยง (2-2-5) การเร ยนภาษาดวยการแสดง (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการทดสอบมาตรฐาน (3-0-6) การแปลระด บตน (3-0-6) รอยกรองภาษาอ งกฤษ (3-0-6) วรรณกรรมรวมสม ย (3-0-6) วรรณกรรมเอเช ย (3-0-6) ว ฒนธรรมของประเทศท พ ดภาษาอ งกฤษ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บไทยศ กษา (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บน กสารสนเทศและบรรณร กษ (3-0-6) อาเซ ยนศ กษา (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บธ รก จการบ น (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อการตลาด (3-0-6) ภาษาอ งกฤษเพ อการโฆษณา 9

18 (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานเลขาน การ (3-0-6) ภาษาอ งกฤษในงานสาธารณส ข (3-0-6) ภาษาศาสตร ประย กต (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการทดสอบมาตรฐาน (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บการน าเสนอทางธ รก จ (3-0-6) การว เคราะห และการเปร ยบเท ยบขอผ ดพลาด (3-0-6) การเข ยนงานเช งว ชาการ (3-0-6) การแปลระด บกลาง (3-0-6) เทวต านาน (3-0-6) ว ฒนธรรมไทยศ กษา (3-0-6) การส อสารระหวางว ฒนธรรม (3-0-6) การอานงานดานว ฒนธรรมและศ ลปะทองถ นไทย (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บบ คลากรการทองเท ยว (2-2-5) คายภาษาอ งกฤษเพ อการพ ฒนาทองถ น (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บสารสนเทศ (3-0-6) การส อสารขามว ฒนธรรม (3-0-6) ภาษาอ งกฤษส าหร บงานส อสารมวลชน (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางภาษาอ งกฤษ (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาอ งกฤษ (0-36-0) สหก จศ กษาทางภาษาอ งกฤษ (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาอ งกฤษ (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (0-36-0) สหก จศ กษาทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (0-2-1 การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (2-2-5) ส มมนาห วขอทางธ รก จ (3-0-6) การศ กษาเอกเทศทางภาษาอ งกฤษธ รก จ (2-2-5) ภาษาญ ป นเบ องตน (2-2-5) ภาษาญ ป นเบ องตน 2 10

19 (3-0-6) การสนทนาภาษาญ ป น (3-0-6) การสนทนาภาษาญ ป น (2-2-5) ภาษาญ ป นส าหร บม คค เทศก (2-2-5) ภาษาจ นระด บตน (2-2-5) ภาษาจ นระด บตน (2-2-5) การฟ งและการพ ดภาษาจ น (2-2-5) การฟ งและการพ ดภาษาจ น (2-0-4) การอานภาษาจ น (2-0-4 การอานภาษาจ น (2-0-4) สภาพท วไปของประเทศจ น (2-2-5) ภาษาจ นระด บตน (2-2-5) ภาษาจ นระด บตน (2-2-5) การฟ งและการพ ดภาษาจ น (2-0-4) การอานภาษาจ น (2-0-4) การเข ยนภาษาจ น (2-0-4) การเข ยนภาษาจ น (2-0-4) ศ ลปะและว ฒนธรรมจ น (2-2-5) ภาษาจ นระด บกลาง (2-2-5) ภาษาจ นระด บกลาง (1-2-3) ศ ลปะการเข ยนอ กษรจ น (1-2-3) การฟ งขาว (3-0-6) ศ พทศาสตร ภาษาจ น (2-0-4) การอานหน งส อพ มพ จ น (2-0-4) การเข ยนภาษาจ นธ รก จ (2-0-4) ส ภาษ ต ค าพ งเพยและส านวนจ น (2-0-4) ประเพณ พ นบานของชนชาต จ น (3-0-6) หล กภาษาจ น (2-0-4) การแปลภาษาจ นธ รก จ (2-0-4) ภาษาจ นสม ยป จจ บ น 11

20 (2-0-4) ภาษาจ นธ รก จ (2-0-4) ภาษาจ นส าหร บเลขาน การ (1-2-3) ความร เบ องตนเก ยวก บการทองเท ยวของประเทศจ น (3-0-6) ภาษาจ นระด บส ง (3-0-6) เร องส นจ น (3-0-6) นวน ยายจ น (2-0-4) ศ ลปะว ชาเพลงมวยจ น (2-0-4) ว ฒนธรรมการด มการก นของจ น (1-2-3) วรรณคด จ น (2-0-4) ภาษาจ นเพ อการทองเท ยว (2-0-4) ภาษาจ นเพ อการโรงแรม (2-0-4) ธ รก จการทองเท ยว (2-0-4) การบร หารการทองเท ยวระหวางประเทศ (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางภาษาจ นธ รก จ (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาจ นธ รก จ (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางภาษาจ นธ รก จ (0-36-0) สหก จศ กษาทางภาษาจ นธ รก จ (3-0-6) ความร เบ องตนทางบรรณาร กษศาสตร (3-0-6) ความร พ นฐานเก ยวก บระบบสารสนเทศ (3-0-6) สารสนเทศก บส งคม (2-2-5) โปรแกรมประย กต เพ อการจ ดการสารสนเทศ (2-2-5) ความร เบ องตนเก ยวก บฐานขอม ล (3-0-6) สารสนเทศและว ธ การศ กษาคนควา (3-0-6) แหลงสารสนเทศทางมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร (3-0-6) วรรณกรรมส าหร บเด ก (3-0-6) แหลงสารสนเทศทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (2-2-5) ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (2-2-5) การจ ดเก บและคนค นสารสนเทศ (3-0-6) จร ยธรรมสารสนเทศ 12

21 (2-2-5) เทคโนโลย การส อสารขอม ลและระบบเคร อขาย (2-2-5) การพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ (2-2-5) การจ ดระบบทร พยากรสารสนเทศ (3-0-6) ศ นย บร การสารสนเทศก บส งคมการเร ยนร (3-0-6) บร การหองสม ดและศ นย สารสนเทศ (2-2-5) การอานและการสงเสร มการอาน (2-2-5) โปรแกรมระบบหองสม ดอ ตโนม ต (2-2-5) การเผยแพรสารสนเทศ (2-2-5) การท ารายการทร พยากรสารสนเทศ (2-2-5) การจ ดหมวดหม ระบบหอสม ดร ฐสภาอเมร ก น (3-0-6) วารสารและหน งส อพ มพ (3-0-6) บร การอางอ งและสารสนเทศ (2-2-5) การจ ดการองค กรสารสนเทศ (3-0-6) เทคโนโลย การพ มพ สารสนเทศ (3-0-6) การอานทางบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร (2-2-5) การว จ ยเบ องตนทางสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษศาสตร (2-2-5) ส อประสมเพ อบร การสารสนเทศ (2-2-5) การออกแบบและพ ฒนาเว บ (2-2-5) การออกแบบและพ ฒนาฐานขอม ล (3-0-6) บรรณาน กรม ดรรชน และสาระส งเขป (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางสารสนเทศศาสตร และ บรรณาร กษศาสตร (0-36-0) สหก จศ กษาทางสารสนเทศศาสตร และบรรณาร กษศาสตร (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษ ศาสตร (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษศาสตร (2-2-5) การศ กษาเฉพาะบ คคลดานสารสนเทศศาสตร และบรรณร กษศาสตร (3-0-6) ประว ต ศาสตร เศรษฐก จและส งคมไทย (1-2-3) เหต การณ โลกป จจ บ น 13

22 (3-0-6) ประว ต ศาสตร ไทย (1-2-3) ประว ต ศาสตร เอเช ยตะว นออกเฉ ยงใตสม ยใหม (3-0-6) ส ทธ มน ษยชนในส งคมโลก (3-0-6) ความร เบ องตนเก ยวก บอ ตสาหกรรมทองเท ยว (3-0-6) ทร พยากรแหลงทองเท ยวไทย (3-0-6) ประว ต ศาสตร ไทยเพ อการทองเท ยว (3-0-6) ความหลากหลายทางการทองเท ยว (3-0-6) โลจ สต กส ส าหร บการทองเท ยว (3-0-6) ภ ม ศาสตร ไทยเพ อการทองเท ยว (3-0-6) ล กษณะและพฤต กรรมของน กทองเท ยว (2-2-5) เทคโนโลย สารสนเทศส าหร บการทองเท ยวและการโรงแรม (3-0-6) ท ศนศ ลปและศ ลปกรรมไทยเพ อการทองเท ยว (2-2-5) การว จ ยดานการทองเท ยว (3-0-6) จรรยาบรรณว ชาช พและกฎหมายส าหร บการทองเท ยวและการโรงแรม (3-0-6) การจ ดการทร พยากรมน ษย ส าหร บการทองเท ยว (3-0-6) การส อสารขามว ฒนธรรม (2-2-5) กลย ทธ การวางแผนและการจ ดรายการน าเท ยว (3-0-6) ว ฒนธรรมไทยเพ อการทองเท ยว (2-2-5) การจ ดการการทองเท ยวช มชน (2-2-5) การจ ดการการทองเท ยวแบบผจญภ ย (2-2-5) การจ ดการน นทนาการเพ อการทองเท ยว (3-0-6) การจ ดการการทองเท ยวเช งส ขภาพ (2-2-5) หล กการม คค เทศก (2-2-5) การจ ดการการทองเท ยวเช งน เวศ (3-0-6) การพ ฒนาการทองเท ยวอยางย งย น (3-0-6) ว ฒนธรรมไทยเพ อการทองเท ยว (3-0-6) อาเซ ยนศ กษาเพ อการทองเท ยว (2-2-5) หล กการโรงแรมและศ ลปะการตอนร บในการบร การ (2-2-5) การจ ดการธ รก จท พ กแรม 14

23 (2-2-5) อาหารไทยเพ อการทองเท ยว (3-0-6) การจ ดการธ รก จสปา (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางการทองเท ยว (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางการทองเท ยว (2-2-5) การจ ดการธ รก จทองเท ยวและการด าเน นงาน (2-2-5) การวางแผนและพ ฒนาการทองเท ยว (3-0-6) การจ ดการการตลาดเพ อการทองเท ยว (3-0-6) หล กการจ ดการธ รก จการบ น (3-0-6) การจ ดการธ รก จ MICE (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางการทองเท ยว (0-36-0) สหก จศ กษาทางการทองเท ยว (0-4-2) ส มมนาการทองเท ยว (3-0-6) ส นทร ยภาพของช ว ต (2-2-5) องค ประกอบศ ลป (2-2-5) พ นฐานศ ลปะไทย (2-2-5) ศ ลปะสม ยใหม (2-2-5) ศ ลปกรรมลานนา (2-2-5) โครงการศ ลปะสวนบ คคล (2-2-5) การน าเสนอผลงานศ ลปกรรม (0-2-1) การเตร ยมความพรอมสหก จศ กษาทางศ ลปกรรม (0-2-1) การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พทางศ ลปกรรม (0-36-0) สหก จศ กษาทางศ ลปกรรม (0-36-0) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางศ ลปกรรม (2-4-6) ศ ลปน พนธ (2-2-5) ศ ลปะพ นบาน (2-2-5) หล กการวาดเสน (2-2-5) จ ตรกรรมพ นฐาน (2-2-5) ประว ต ศาสตร ศ ลป (2-2-5) กายว ภาค 15

24 (2-2-5) จ ตรกรรมสรางสรรค (2-2-5) ภาพพ มพ พ นฐาน (2-2-5) ประต มากรรมพ นฐาน (2-2-5) ภาพพ มพ ส อผสม (2-2-5) ประต มากรรมตกแตง (2-2-5) การออกแบบโฆษณา (2-2-5) การออกแบบเคร องหมายและส ญล กษณ (2-2-5) เข ยนแบบพ นฐาน (2-2-5) การถายภาพพ นฐาน (2-2-5) คอมพ วเตอร พ นฐานเพ อการออกแบบงานศ ลปกรรม (2-2-5) พ นฐานการสรางภาพยนตร (2-2-5) การออกแบบแอน เมช น (2-2-5) การออกแบบบ คล กภาพ (2-2-5) ทฤษฎ การออกแบบผล ตภ ณฑ (2-2-5) การออกแบบเคร องป นด นเผาเบ องตน (2-2-5) เทคน คการจ ดน ทรรศการ (2-2-5) การออกแบบตกแตงภายใน (2-2-5) เคร องป นด นเผาพ นบาน (2-2-5) การออกแบบของท ระล ก (2-2-5) การออกแบบบรรจ ภ ณฑ (2-2-5) การออกแบบเคร องป นด นเผาเพ องานศ ลปะ (0-2-1) การอานและการเข ยนโนตสากล (3-0-6) ทฤษฎ ดนตร สากล (3-0-6) ทฤษฎ ดนตร สากลข นพ นฐาน (0-2-1) การฟ ง การอาน และการเข ยนโนตสากล (0-4-2) ปฏ บ ต เคร องลมไมสากล (0-4-2) ปฏ บ ต เคร องลมไมสากล (0-4-2) ปฏ บ ต เคร องทองเหล องสากล (0-4-2) ปฏ บ ต เคร องทองเหล องสากล 2 16

3.1.7 ค าอธ บายรายว ชา 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป

3.1.7 ค าอธ บายรายว ชา 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป ค าอธ บายรายว ชา 3.1.7 ค าอธ บายรายว ชา 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป GE 1403 ภาษาไทยเพ อการส อสาร ท กษะในการใช ภาษาไทย ได แก การฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน การจ บใจความส าค ญ การค นคว า สารสนเทศด วยเคร องม

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 ต.ค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการบ ญช สาขางานการขาย สาขางานการเลขาน การ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานธ รก จค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม จ ดท าโดย กองบร หารงานบ คคล ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ในช วง 4 ป (พ.ศ.2556-2560) โดย รองศาสตราจารย ดร. ส บสก ล อย ย นยง คณบด คณะว ทยาศาสตร ส งหาคม 2556

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ในช วง 4 ป (พ.ศ.2556-2560) โดย รองศาสตราจารย ดร. ส บสก ล อย ย นยง คณบด คณะว ทยาศาสตร ส งหาคม 2556 แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ในช วง 4 ป (พ.ศ.25562560) โดย รองศาสตราจารย ดร. ส บสก ล อย ย นยง คณบด คณะว ทยาศาสตร ส งหาคม 2556 คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร ฉบ บน ข าพเจ าจ ดท าข นเพ อเสนอต อสภามหาว

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

ระเบ ยบการร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคล เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยขอนแก น โดยว ธ ร บตรง

ระเบ ยบการร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคล เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยขอนแก น โดยว ธ ร บตรง ระเบ ยบการร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคล เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยขอนแก น โดยว ธ ร บตรง ประจำาป การศ กษา 2556 ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย เด นพงษ ส ดภ กด รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและเทคโนโลย สารสนเทศ รองศาสตราจารย

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร

More information

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว า โดยท คณะร ฐมนตร ได พ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ บทท หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนต าบลฝาละม 2-7 บทท 3 การว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information