หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ"

Transcription

1 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร ยนร แสดงความหล ก รอง ในแต ละรายว ชาของหล กส ตร ซ งประกอบด วย ผลการเร ยนร 6 ด าน ด งน 1. ค ณธรรม จร ยธรรม (1) ปฏ บ ต ตามหล กค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ (2) ม ค ณธรรม 6 ประการ ได แก ขย น อดทน ประหย ด เมตตา ซ อส ตย กต ญญ และดาเน นช ว ตตาม แนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (3) ม ว น ย ตรงต อเวลา และม ความต อตนเอง ส งคม และส งแวดล อม (4) ม ความร ความเข าใจเก ยวก บจรรยาบรรณ ส ทธ ผ ป วย ตลอดจนหน าท และส ทธ ของ ผ ประกอบตาม พรบ.เทคน คการแพทย (5) ม ความร ความเข าใจในหล กส ทธ มน ษยชน เคารพในค ณค าและศ กด ศร ของความเป นมน ษย (6) ม จ ตสาธารณะ จ ตอาสา และเส ยสละเพ อประโยชน ของส วนรวม 2. ความร (1) ม ความร ความเข าใจในทฤษฎ และม ท กษะในการปฏ บ ต งานทางเทคน คการแพทย (2) ม ความร เข าใจในศาสตร ท เป นพ นฐานช ว ต และ/หร อพ นฐานทางว ทยาศาสตร ส ขภาพ (3) ม ความร เข าใจในกระบวนการว จ ย (4) ม ความร เข าใจในบทบาทเทคน คการแพทย ท ม ต อระบบส ขภาพ ช มชน ส งคมและส งแวดล อม (5) ม ความร เข าใจในกระบวนการแสวงหาความร และการจ ดการความร (6) ม ความร เข าใจในกระบวนการบร หาร การจ ดการองค กร และการประก นค ณภาพ (7) ม ความร เข าใจเก ยวก บ ในการประย กต ใช ประโยชน ใน เทคน คการแพทย ได หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 1

2 (1) สามารถส บค น และว เคราะห ข อม ลจากแหล งข อม ลท หลากหลายได อย างถ กต องตามหล ก ว ชาการ เพ อใช ในการส งเคราะห การเร ยนร หร อการแก ไขป ญหาอย างเหมาะสมและสร างสรรค (2) ค ดว เคราะห อย างม ว จารณญาณและเป นระบบ โดยใช องค ความร ทางและองค ความร ท เก ยวข อง เพ อให เก ดผลล พธ ท ม ค ณภาพ ใช ในการอ างอ ง การให บร การทางเทคน คการแพทย และการแก ไข ป ญหา (3) สามารถใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ทางการว จ ย และนว ตกรรมท เหมาะสมในการ พ ฒนา หร อแก ไขป ญหาท ม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บสถานการณ และบร บททางส ขภาพท เปล ยนไป (1) สามารถทางานเป นท มในบทบาทผ นาและสมาช กท ม (2) ม มน ษยส มพ นธ ด และยอมร บความค ดเห นท แตกต างจากผ อ น (3) พ ฒนาตนเอง และองค กร ในสาขาว ชาการ และอย างต อเน อง (4) ม ความต อการปฏ บ ต หน าท และผลงาน 5. ท กษะในการต วเลข การส อสาร และการใช (1) ม ความร ทางว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และสถ ต สามารถนามาใช ว เคราะห ว จ ยหร อแก ป ญหา และพ ฒนาการปฏ บ ต งานในสาขาได (2) ม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร และในการส อสาร การแสวงหาความร ด วยตนเอง การจ ดเก บ ประมวลผลข อม ลและการนาเสนอข อม ล (3) สามารถส อสารภาษาไทยได อย างม ประส ทธ ภาพท งการพ ด การฟ ง การอ าน การเข ยนและ การนาเสนอ (4) สามารถอ านเอกสารว ชาการภาษาอ งกฤษได อย างเข าใจ 6. ท กษะ (1) สามารถปฏ บ ต งานด านเทคน คการแพทย ได อย างม ค ณภาพและเป นไปตามมาตรฐาน และมาตรฐานอ นๆ ท เก ยวข อง (2) สามารถปฏ บ ต งานในการสร างเสร มส ขภาพ ป องก น ช วยว น จฉ ย ต ดตามการร กษา และเฝ า ระว งโรค ให ก บผ ใช บร การ ช มชน และส งคม (3) สามารถแสดงภาวะผ นาในการบร หาร การปฏ บ ต งาน การทางานในช มชน (4) สามารถรวบรวมข อม ลการปฏ บ ต งาน ว เคราะห ส งเคราะห ผลงาน และนาเสนอเพ อ แก ป ญหา ตลอดจนพ ฒนางานให สอดคล องก บเป าหมายขององค กร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 2

3 แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum mapping) ความหล ก ความรอง รห สว ชา ช อว ชาหล กส ตรใหม 2555 หน วยก ต 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 2. ความร หมวดว ชาศ กษาท วไป 1 CS 1012 คอมพ วเตอร 2(1/1-1/2-0) 2 GE 1043 ภาษาไทยก บการส อสาร 3(3/3-0-0) 3 GE 1053 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 3(2/2-1/2-0) 4 GE 1063 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 2 3(2/2-1/2-0) 5 GE 1072 ส ขภาพพลานาม ยก บการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต 2(1/1-1/2-0) 6 GE 1082 โลกท ศน ก บการดาเน นช ว ต 2(2/2-0-0) 7 GE 1092 จ ตว ทยาเพ อการดารงช ว ต 2(2/2-0-0) 8 GE 1102 ไทยก บสภาวการณ โลก 2(2/2-0-0) 9 GE 1112 ช ว ตก บเศรษฐก จพอเพ ยง 2(2/2-0-0) 10 GE 1122 ก บการเร ยนร 2(2/2-0-0) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 3

4 หมวดว ชาศ กษาท วไป หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 4 11 GE 1132 ท กษะและกระบวนการค ด 2(2/2-0-0) 12 GE 2212 ภาวะผ น าก บการจ ดการ 2(2/2-0-0) 13 MA 1003 คณ ตศาสตร 3(3/3-0-0) หมวดว ชาเฉพาะ ก. ว ชาพ นฐาน 14 AN 2213 กายว ภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) 15 BH 2333 ช วเคม พ นฐาน 3(3/3-0-0) 16 BH 2341 ปฏ บ ต การช วเคม พ นฐาน 1(0-1/3-0) 17 BI 1053 ช วว ทยาท วไปและช วว ทยาเซลล 3(3/3-0-0) 18 BI 1071 ปฏ บ ต การช วว ทยาท วไปและ 1(0-1/3-0) ช วว ทยาเซลล 19 CH 1362 หล กเคม ว เคราะห 2(2/2-0-0) 20 CH 1371 ปฏ บ ต การหล กเคม ว เคราะห 1(0-1/3-0) 21 CH 1272 อ นทร ย เคม 2(2/2-0-0) 22 CH 1281 ปฏ บ ต การอ นทร ย เคม 1(0-1/3-0) 23 CH 1293 เคม ท วไป 3(3/3-0-0)

5 หมวดว ชาเฉพาะ ก.พ นฐาน 24 CH 1301 ปฏ บ ต การเคม ท วไป 1(0-1/3-0) 25 EG 5053 การฟ ง-การพ ดภาษาอ งกฤษเพ อ 3(3/3-0-0) 26 EG 5063 การอ าน-เข ยนภาษาอ งกฤษเพ อ 3(3/3-0-0) 27 MT 2022 พยาธ สร รว ทยา 2(2/2-0-0) 28 MT 2522 จ ลช วว ทยาท วไป 2(1/1-1/3-0) 29 PH 2122 ฟ ส กส สาหร บเทคน คการแพทย 2(2/2-0-0) 30 PH 2151 ปฏ บ ต การฟ ส กส สาหร บเทคน ค การแพทย 1(0-1/3-0) หมวดว ชาเฉพาะ ก.พ นฐาน 31 PS 2323 สร รว ทยา 3(2/2-1/3-0) 32 ST 2003 ช วสถ ต 3(3/3-0-0) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 5

6 ข. บ งค บ 33 MT 2133 เคม คล น ก 1 3(2/2-1/3-0) 34 MT 2233 โลห ตว ทยา 1 3(2/2-1/3-0) 35 MT 3012 ภาคน พนธ 2(0-2/6-0) 36 MT 3031 ระเบ ยบว ธ ว จ ย 1(1/1-0-0) 37 MT 3041 ส มมนา 1(1/1-0-0) 38 MT 3123 เคม คล น ก 2 3(2/2-1/3-0) 39 MT 3062 ช วว ทยาระด บโมเลก ลและมน ษย พ นธ ศาสตร 2(1/1-1/3-0) 40 MT 3143 เคม คล น ก 3 3(2/2-1/3-0) ข. บ งค บ 41 MT 3243 โลห ตว ทยา 2 3(2/2-1/3-0) 42 MT 3272 โลห ตว ทยา 3 2(1/1-1/3-0) 43 MT 3342 ว ทยาศาสตร การบร การโลห ต 1 2(1/1-1/3-0) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 6

7 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 7 44 MT 3353 ว ทยาศาสตร การบร การโลห ต 2 3(2/2-1/3-0) 45 MT 3433 ว ทยาภ ม ค มก น 1 3(2/2-1/3-0) 46 MT 3442 ว ทยาภ ม ค มก น 2 2(1/1-1/3-0) 47 MT 3513 แบคท เร ยทางการแพทย 1 3(2/2-1/3-0) 48 MT 3522 แบคท เร ยทางการแพทย 2 2(1/1-1/3-0) 49 MT 3632 ปรส ตว ทยาทางการแพทย 1 2(1/1-1/3-0) 50 MT 3642 ปรส ตว ทยาทางการแพทย 2 2(1/1-1/3-0) 51 MT 4011 คล น กส มพ นธ 1(1/1-0-0) 52 MT 4041 เวชศาสตร ช มชน 1(1/1-0-0) 53 MT 4091 กฎหมายและมาตรฐาน 1(1/1-0-0) ข. บ งค บ 54 MT 4113 พ ษว ทยาและน ต ว ทยาศาสตร 3(2/2-1/3-0) 55 MT 4212 จ ลทรรศนศาสตร คล น ก 2(1/1-1/3-0) 56 MT 4332 ว ทยาศาสตร การบร การโลห ต 3 2(1/1-1/3-0)

8 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 8 57 MT 4512 ไวร สและราว ทยาทางการแพทย 2(1/1-1/3-0) 58 MT 4713 การฝ กงานเทคน คการแพทย 1 3(0-0-3/9) 59 MT 4715 การฝ กงานเทคน คการแพทย 2 5(0-0-5/15) 60 MT 4851 การบร หารจ ดการห องปฏ บ ต การ 1(1/1-0-0) ค. เล อก 61 MT 4051 เทคน คทางเน อเย อ 1(1/1-0-0) 62 MT 4812 ว ทยาการก าวหน าทางเวชศาสตร ช นส ตร ค. เล อก 63 MT 4901 ทางว ทยาภ ม ค มก นทาง การแพทย 2(2/2-0-0) 1(1/1/-0-0) 64 MT 4922 ส มมนาทางโลห ตว ทยา 2(2/2-0-0) 65 MT 4932 ส มมนาว ทยาศาสตร การบร การโลห ต 2(2/2-0-0) 66 MT 4941 เทคน คการแพทย ในระบบส ขภาพ 1(1/1-0-0) 67 MT 4942 บทบาทของสารต านอน ม ลอ สระ ต อส ขภาพของมน ษย 2(2/2-0-0)

9 68 MT 4952 การว เคราะห ค ณภาพน า อาหาร และส งแวดล อม 2(1/1-1/3-0) 69 MT 4962 ก ฏว ทยาทางการแพทย 2(2/2-0-0) ค. เล อก 70 MT 4972 ช วศาสตร 2(2/2-0-0) 71 MT 4982 การบร หารองค กรและการจ ดการ การขายสาหร บน กเทคน ค การแพทย 2(2/2-0-0) 72 MT 4992 การว น จฉ ยแบคท เร ยด อยา 2(1/1-1/3-0) 73 PM 2121 เภส ชว ทยาสาหร บน กเทคน ค การแพทย 1(1/1-0-0) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย หน า 9

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. 3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ศท 0044020 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อส งคมเคร อข

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส วนท 1 บทนา 1. หล กการและเหต ผลการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการ ย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา

หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4123604 โปรแกรมประย กต ด านการควบค มส นค า Programming Application for

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รห สว ชา 3823303 ช อรายว ชา เพ องานทางบ ญช ตอนเร ยน A1, B1, C1 น กศ กษาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต รห ส 54 อาจารย ผ สอน นางสาววาร ศร ส รพล อาจารย ผ ประสานงานรายว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง หล กการและเหต ผล

โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง หล กการและเหต ผล หล กการและเหต ผล โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง จากการประช มส ดยอดอาเซ ยน ณ เม องบาหล ประเทศอ นโดน เซ ย ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ก าหนด ให ม การ จ ดต งประชาคมอาเซ ยนข น โดยม

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑.

More information

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา หล กส ตรน กบร หารการศ กษา ********************************** ๑. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลางข าราชการ หร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยนครราชส มา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711107 เข ยน Engineering

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5)

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) 1 การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) รห สว ชา SPH0209 ช อว ชา คอมพ วเตอร สาหร บฟ ส กส Computer for Physics คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ส งหาคม 2557

รายละเอ ยดของรายว ชา 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ส งหาคม 2557 มคอ.3 โปรแกรมสาเร จร ป ประจาภาคเร ยน 1/2557 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ/ภาคว ชา/สาขาว ชา คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร. หมวด

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information