บทท ๘ วงจรการพ ฒนาระบบ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๘ วงจรการพ ฒนาระบบ"

Transcription

1 บทท ๘ วงจรการพ ฒนาระบบ วงจรการพ ฒนาระบบ 3.1 จ ดก าเน ดของระบบงาน จ ดก าเน ดของระบบงานโดยปกต จะก าเน ดข นจากผ ใช ระบบ เน องจากผ ใช ระบบเป นผ ใกล ช ด ก บก จกรรมของธ รก จมากท ส ด ด งน นก จกรรมทางธ รก จได ด าเน นไปอย างต อเน องน น ความ ต องการท จะพ ฒนาปร บปร งก จการต างๆย อมเก ดข น น กว เคราะห ระบบจ งเร มเข ามาม บทบาทใน การพ ฒนาปร บปร งแก ไขระบบงาน James Wetherbe ได แต งหน งส อออกมาเล มหน งในป 2527 โดยใช ช อว า System Analysis and Design: Traditional, Structured and Advanced Concepts and Techniques. โดยให แนวความค ดในการแจกแจงกล มของป ญหาออกเป น 6 ห วข อตามความต องการของผ ใช ซ งแทน ด วยอ กษร 6 ต วค อ PIECES อ านว า พ ซ-เซส โดยม รายละเอ ยดด งน ค อ 1. Performance หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งทางด านการปฎ บ ต งาน 2. Information หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งและควบค มทางด านข อม ล 3. Economics หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งและควบค มทางด านต นท น 4. Control หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งระบบงานข อม ล เพ อให ม การควบค มและ ระบบร กษาความปลอดภ ยท ด ย งข น 5. Efficiency หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งประส ทธ ภาพของคนและเคร องจ กร 6. service หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งการบร การต างๆ ให ด ข น เช น การบร การ ล กค าหร อการให บร การต อพน กงานภายในธ รก จเองเป นต น ในแต ละโครงการของระบบงานข อม ลน น จะม ล กษณะท จะตอบสนองความต องการท ได ระบ อย ในพ ซเซสอ นใดอ นหน งหร อมากกว าหน งก ได ด งน นพ ซเซสจ งม ความส าค ญต อน กว เคราะห ระบบในการใช เพ อพ จารณาถ งป ญหาและความต องการของผ ใช อย างม หล กเกณฑ

2 วงจรการพ ฒนาระบบ วงจรการพ ฒนาระบบ ( System Development Life Cycle :SDLC) ระบบสารสนเทศท งหลายม วงจรช ว ตท เหม อนก นต งแต เก ดจนตายวงจรน จะเป นข นตอน ท เป นล าด บต งแต ต นจนเสร จเร ยบร อย เป นระบบท ใช งานได ซ งน กว เคราะห ระบบต องท าความเข าใจ ให ด ว าในแต ละข นตอนจะต องท าอะไร และท าอย างไร ข นตอนการพ ฒนาระบบม อย ด วยก น 7 ข น ด วยก น ค อ 1. เข าใจป ญหา ( Problem Recognition) 2. ศ กษาความเป นไปได ( Feasibility Study) 3. ว เคราะห ( Analysis) 4. ออกแบบ ( Design) 5. สร างหร อพ ฒนาระบบ (Construction) 6. การปร บเปล ยน ( Conversion) 7. บ าร งร กษา (Maintenance) ข นท 1 : เข าใจป ญหา ( Problem Recognition) ะบบสารสนเทศจะเก ดข นได ก ต อเม อผ บร หารหร อผ ใช ตระหน กว า ต องการระบบสารสนเทศ หร อระบบจ ดการเด ม ได แก ระบบเอกสารในต เอกสาร ไม ม ประส ทธ ภาพเพ ยงพอท ตอบสนองความ ต องการในป จจ บ น ป จจ บ นผ บร หารต นต วก นมากท จะให ม การพ ฒนาระบบสารสนเทศมาใช ในหน วยงานของ ตน ในงานธ รก จ อ ตสาหกรรม หร อใช ในการผล ต ต วอย างเช น บร ษ ทของเรา จ าก ด ต ดต อซ อส นค า จากผ ขายหลายบร ษ ท ซ งบร ษ ทของเราจะม ระบบ MIS ท เก บข อม ลเก ยวก บหน ส นท บร ษ ทขอเราต ด ค างผ ขายอย แต ระบบเก บข อม ลผ ขายได เพ ยง 1,000 รายเท าน น แต ป จจ บ นผ ขายม ระบบเก บข อม ล ถ ง 900 ราย และอนาคตอ นใกล น จะเก น 1,000 ราย ด งน นฝ ายบร หารจ งเร ยกน กว เคราะห ระบบเข า มาศ กษา แก ไขระบบงาน ป ญหาท ส าค ญของระบบสารสนเทศในป จจ บ น ค อ ระบบเข ยนมานานแล ว ส วนใหญ เข ยนมา เพ อต ดตามเร องการเง น ไม ได ม จ ดประสงค เพ อให ข อม ลข าวสารในการต ดส นใจ แต ป จจ บ นฝ าย

3 วงจรการพ ฒนาระบบ 272 บร หารต องการด สถ ต การขายเพ อใช ในการคาดคะเนในอนาคต หร อความต องการอ นๆ เช น ส นค า ท ม ยอดขายส ง หร อส นค าท ล กค าต องการส ง หร อการแยกประเภทส นค าต างๆท ท าได ไม ง ายน ก การท จะแก ไขระบบเด มท ม อย แล วไม ใช เร องท ง ายน ก หร อแม แต การสร างระบบใหม ด งน น ควรจะม การศ กษาเส ยก อนว า ความต องการของเราเพ ยงพอท เป นไปได หร อไม ได แก "การศ กษา ความเป นไปได " (Feasibility Study) สร ป ข นตอนท 1: เข าใจป ญหา หน าท : ตระหน กว าม ป ญหาในระบบ ผลล พธ : อน ม ต การศ กษาความเป นไปได เคร องม อ : ไม ม บ คลากรและหน าท ความร บผ ดชอบ : ผ ใช หร อผ บร หารช แจงป ญหาต อน กว เคราะห ระบบ ข นตอนท 2 : ศ กษาความเป นไปได ( Feasibility Study) จ ดประสงค ของการศ กษาความเป นไปได ก ค อ การก าหนดว าป ญหาค ออะไรและต ดส นใจว า การพ ฒนาสร างระบบสารสนเทศ หร อการแก ไขระบบสารสนเทศเด มม ความเป นไปได หร อไม โดย เส ยค าใช จ ายและเวลาน อยท ส ด และได ผลเป นท น าพอใจ ป ญหาต อไปค อ น กว เคราะห ระบบจะต องก าหนดให ได ว าการแก ไขป ญหาด งกล าวม ความ เป นไปได ทางเทคน คและบ คลากร ป ญหาทางเทคน คก จะเก ยวข องก บเร องคอมพ วเตอร และ เคร องม อเก าๆถ าม รวมท งเคร องคอมพ วเตอร ซอฟต แวร ด วย ต วอย างค อ คอมพ วเตอร ท ใช อย ใน บร ษ ทเพ ยงพอหร อไม คอมพ วเตอร อาจจะม เน อท ของฮาร ดด สก ไม เพ ยงพอ รวมท งซอฟต แวร ว า อาจจะต องซ อใหม หร อพ ฒนาข นใหม เป นต น ความเป นไปได ทางด านบ คลากร ค อ บร ษ ทม บ คคล ท เหมาะสมท จะพ ฒนาและต ดต งระบบเพ ยงพอหร อไม ถ าไม ม จะหาได หร อไม จากท ใด เป นต น นอกจากน นควรจะให ความสนใจว าผ ใช ระบบม ความค ดเห นอย างไรก บการเปล ยนแปลง รวมท ง ความเห นของผ บร หารด วย ส ดท ายน กว เคราะห ระบบต องว เคราะห ได ว า ความเป นไปได เร องค าใช จ าย รวมท งเวลาท ใช ในการพ ฒนาระบบ และท ส าค ญค อ ผลประโยชน ท จะได ร บ เร องเวลาเป นส งส าค ญ เช น การ เปล ยนแปลงระบบเพ อรองร บผ ขายให ได มากกว า 1,000 บร ษ ทน น ควรใช เวลาไม เก น 1 ป ต งแต เร มต นจนใช งานได ค าใช จ ายเร มต งแต พ ฒนาจนถ งใช งานได จร งได แก เง นเด อน เคร องม อ อ ปกรณ ต างๆ เป นต น พ ดถ งเร องผลประโยชน ท ได ร บอาจมองเห นได ไม ง ายน ก แต น กว เคราะห ระบบควร

4 วงจรการพ ฒนาระบบ 273 มองและต ออกมาในร ปเง นให ได เช น เม อน าระบบใหม เข ามาใช อาจจะท าให ค าใช จ ายบ คลากร ลดลง หร อก าไรเพ มมากข น เช น ท าให ยอดขายเพ มมากข น เน องจากผ บร หารม ข อม ลพร อมท จะ ช วยในการต ดส นใจท ด ข น การคาดคะเนท งหลายเป นไปอย างหยาบๆ เราไม สามารถหาต วเลขท แน นอนตายต วได เน องจาก ท งหมดย งไม ได เก ดข นจร ง หล งจากเตร ยมต วเลขเร ยบร อยแล ว น กว เคราะห ระบบก น าต วเลข ค าใช จ ายและผลประโยชน ( Cost-Benefit) มาเปร ยบเท ยบก นด งต วอย างในตาราง ค าใช จ าย ป ท 0 ป ท 1 ป ท 2 ป ท 3 ป ท 4 ป ท 5 ค าใช จ ายในการพ ฒนา 200, ระบบ ค าใช จ ายเม อปฏ บ ต งาน - 50,000 52,000 60,000 70,000 85,500 ค าใช จ ายรวมต งแต ต น 200, , , , , ,000 ผลประโยชน - 80, , , , ,000 ผลประโยชน ต งแต ต น - 80, , , , ,000 จะเห นว าหล งจากป ท 3 บร ษ ทเร มม ก าไรเพ มข น ด งน นป ญหาม อย ว าเราจะยอมขาดท นใน 3 ป แรก และลงท นเร มต นเป นเง น 200,000 บาท หร อไม สร ปข นตอนท 2 : การศ กษาความเป นไปได ( Feasibility Study) หน าท : ก าหนดป ญหา และศ กษาว าเป นไปได หร อไม ท จะเปล ยนแปลงระบบ ผลล พธ : รายงานความเป นไปได เคร องม อ : เก บรวบรวมข อม ลของระบบและคาดคะเนความต องการของระบบ บ คลากรและหน าท ความร บผ ดชอบ : ผ ใช จะม บทบาทส าค ญในการศ กษา 1. น กว เคราะห ระบบจะเก บรวบรวมข อม ลท งหมดท จ าเป นท งหมดเก ยวก บป ญหา 2. น กว เคราะห ระบบคาดคะเนความต องการของระบบและแนวทางการแก ป ญหา 3. น กว เคราะห ระบบ ก าหนดความต องการท แน ช ดซ งจะใช ส าหร บข นตอนการว เคราะห ต อไป 4. ผ บร หารต ดส นใจว าจะด าเน นโครงการต อไปหร อไม

5 วงจรการพ ฒนาระบบ 274 ข นตอนท 3 การว เคราะห (Analysis) เร มเข าส การว เคราะห ระบบ การว เคราะห ระบบเร มต งแต การศ กษาระบบการท างานของ ธ รก จน น ในกรณ ท ระบบเราศ กษาน นเป นระบบสารสนเทศอย แล วจะต องศ กษาว าท างานอย างไร เพราะเป นการยากท จะออกแบบระบบใหม โดยท ไม ทราบว าระบบเด มท างานอย างไร หร อธ รก จ ด าเน นการอย างไร หล งจากน นก าหนดความต องการของระบบใหม ซ งน กว เคราะห ระบบจะต องใช เทคน คในการเก บข อม ล ( Fact-Gathering Techniques) ด งร ป ได แก ศ กษาเอกสารท ม อย ตรวจสอบ ว ธ การท างานในป จจ บ น ส มภาษณ ผ ใช และผ จ ดการท ม ส วนเก ยวข องก บระบบ เอกสารท ม อย ได แก ค ม อการใช งาน แผนผ งใช งานขององค กร รายงานต างๆท หม นเว ยนใน ระบบการศ กษาว ธ การ ท างานในป จจ บ นจะท าให น กว เคราะห ระบบร ว าระบบจร งๆท างานอย างไร ซ งบางคร งค นพบ ข อผ ดพลาดได ต วอย าง เช น เม อบร ษ ทได ร บใบเร ยกเก บเง นจะม ข นตอนอย างไรในการจ ายเง น ข นตอนท เสม ยนป อนใบเร ยกเก บเง นอย างไร เฝ าส งเกตการท างานของผ เก ยวข อง เพ อให เข าใจและ เห นจร งๆ ว าข นตอนการท างานเป นอย างไร ซ งจะท าให น กว เคราะห ระบบค นพบจ ดส าค ญของ ระบบว าอย ท ใด การส มภาษณ เป นศ ลปะอย างหน งท น กว เคราะห ระบบควรจะต องม เพ อเข าก บผ ใช ได ง าย และ สามารถด งส งท ต องการจากผ ใช ได เพราะว าความต องการของระบบค อ ส งส าค ญท จะใช ในการ ออกแบบต อไป ถ าเราสามารถก าหนดความต องการได ถ กต อง การพ ฒนาระบบในข นตอนต อไปก จะง ายข น เม อเก บรวบรวมข อม ลแล วจะน ามาเข ยนรวมเป นรายงานการท างานของ ระบบซ งควร แสดงหร อเข ยนออกมาเป นร ปแทนท จะร ายยาวออกมาเป นต วหน งส อ การแสดงแผนภาพจะท าให เราเข าใจได ด และง ายข น หล งจากน นน กว เคราะห ระบบ อาจจะน าข อม ลท รวบรวมได น ามาเข ยน เป น "แบบทดลอง" ( Prototype) หร อต วต นแบบ แบบทดลองจะเข ยนข นด วยภาษาคอมพ วเตอร ต างๆ และท ช วยให ง ายข นได แก ภาษาย คท 4 (Fourth Generation Language) เป นการสร าง โปรแกรมคอมพ วเตอร ข นมาเพ อใช งานตามท เราต องการได ด งน นแบบทดลองจ งช วยลด ข อผ ดพลาดท อาจจะเก ดข นได เม อจบข นตอนการว เคราะห แล ว น กว เคราะห ระบบจะต องเข ยนรายงานสร ปออกมาเป น ข อม ลเฉพาะของป ญหา ( Problem Specification) ซ งม รายละเอ ยดด งน รายละเอ ยดของระบบเด ม ซ งควรจะเข ยนมาเป นร ปภาพแสดงการท างานของระบบ พร อมค า บรรยาย, ก าหนดความต องการของระบบใหม รวมท งร ปภาพแสดงการท างานพร อมค าบรรยาย,

6 วงจรการพ ฒนาระบบ 275 ข อม ลและไฟล ท จ าเป น, ค าอธ บายว ธ การท างาน และส งท จะต องแก ไข. รายงานข อม ลเฉพาะของ ป ญหาของระบบขนาดกลางควรจะม ขนาดไม เก น หน ากระดาษ สร ป ข นตอนท 3 : การว เคราะห ( Analysis) หน าท : ก าหนดความต องการของระบบใหม (ระบบใหม ท งหมดหร อแก ไขระบบเด ม) ผลล พธ : รายงานข อม ลเฉพาะของป ญหา เคร องม อ : เทคน คการเก บรวบรวมข อม ล, Data Dictionary, Data Flow Diagram, Process Specification, Data Model, System Model, Prototype, system Flowcharts บ คลากรและหน าท ร บผ ดชอบ : ผ ใช จะต องให ความร วมม อเป นอย างด 1. ว เคราะห ระบบ ศ กษาเอกสารท ม อย และศ กษาระบบเด มเพ อให เข าใจถ งข นตอนการท างานและ ทราบว าจ ดส าค ญของระบบอย ท ไหน 2. น กว เคราะห ระบบ เตร ยมรายงานความต องการของระบบใหม 3. น กว เคราะห ระบบ เข ยนแผนภาพการท างาน ( Diagram) ของระบบใหม โดยไม ต องบอกว าหน าท ใหม ในระบบจะพ ฒนาข นมาได อย างไร 4. น กว เคราะห ระบบ เข ยนสร ปรายงานข อม ลเฉพาะของป ญหา 5. ถ าเป นไปได น กว เคราะห ระบบอาจจะเตร ยมแบบทดลองด วย ข นตอนท 4 : การออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบ น กว เคราะห ระบบจะน าการต ดส นใจ ของฝ ายบร หารท ได จาก ข นตอนการว เคราะห การเล อกซ อคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ด วย (ถ าม หร อเป นไปได ) หล งจากน นน กว เคราะห ระบบจะน าแผนภาพต างๆ ท เข ยนข นในข นตอนการว เคราะห มาแปลงเป น แผนภาพล าด บข น (แบบต นไม ) ด งร ปข างล าง เพ อให มองเห นภาพล กษณ ท แน นอนของโปรแกรม ว าม ความส มพ นธ ก นอย างไร และโปรแกรมอะไรบ างท จะต องเข ยนในระบบ หล งจากน นก เร ม ต ดส นใจว าควรจะจ ดโครงสร างจากโปรแกรมอย างไร การเช อมระหว างโปรแกรมควรจะท า อย างไร ในข นตอนการว เคราะห น กว เคราะห ระบบต องหาว า "จะต องท าอะไร ( What)" แต ใน ข นตอนการออกแบบต องร ว า " จะต องท าอย างไร( How)" ในการออกแบบโปรแกรมต องค าน งถ งความปลอดภ ย ( Security) ของระบบด วย เพ อป องก น การผ ดพลาดท อาจจะเก ดข น เช น "รห ส" ส าหร บผ ใช ท ม ส ทธ ส ารองไฟล ข อม ลท งหมด เป นต น

7 วงจรการพ ฒนาระบบ 276 น กว เคราะห ระบบจะต องออกแบบฟอร มส าหร บข อม ลขาเข า ( Input Format) ออกแบบ รายงาน ( Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ ( Screen Fromat) หล กการการออกแบบ ฟอร มข อม ลขาเข าค อ ง ายต อการใช งาน และป องก นข อผ ดพลาดท อาจจะเก ดข น ถ ดมาระบบจะต องออกแบบว ธ การใช งาน เช น ก าหนดว าการป อนข อม ลจะต องท าอย างไร จ านวนบ คลากรท ต องการในหน าท ต างๆ แต ถ าน กว เคราะห ระบบต ดส นใจว าการซ อซอฟต แวร ด กว าการเข ยนโปรแกรม ข นตอนการออกแบบก ไม จ าเป นเลย เพราะสามารถน าซอฟต แวร ส าเร จร ป มาใช งานได ท นท ส งท น กว เคราะห ระบบออกแบบมาท งหมดในข นตอนท กล าวมาท งหมดจะน ามา เข ยนรวมเป นเอกสารช ดหน งเร ยกว า " ข อม ลเฉพาะของการออกแบบระบบ " ( System Design Specification) เม อส าเร จแล วโปรแกรมเมอร สามารถใช เป นแบบในการเข ยนโปรแกรม ได ท นท ส าค ญก อนท จะส งถ งม อโปรแกรมเมอร เราควรจะตรวจสอบก บผ ใช ว าพอใจหร อไม และตรวจสอบ ก บท กคนในท มว าถ กต องสมบ รณ หร อไม และแน นอนท ส ดต องส งให ฝ ายบร หารเพ อต ดส นใจว าจะ ด าเน นการ ต อไปหร อไม ถ าอน ม ต ก ผ านเข าส ข นตอนการสร างหร อพ ฒนาระบบ ( Construction) สร ปข นตอนท 4 : การออกแบบ ( Design) หน าท : ออกแบบระบบใหม เพ อให สอดคล องก บความต องการของผ ใช และฝ ายบร หาร ผลล พธ : ข อม ลเฉพาะของการออกแบบ( System Design Specification) เคร องม อ : พจนาน กรมข อม ล Data Dictionary, แผนภาพการไหลของข อม ล ( Data Flow Diagram), ข อม ลเฉพาะการประมวลผล ( Process Specification ), ร ปแบบข อม ล ( Data Model), ร ปแบบระบบ ( System Model), ผ งงานระบบ ( System Flow Charts), ผ งงานโครงสร าง (Structure Charts), ผ งงาน HIPO (HIPO Chart), แบบฟอร มข อม ลขาเข าและรายงาน บ คลากรและหน าท : 1. น กว เคราะห ระบบ ต ดส นใจเล อกคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร (ถ าใช ) 2. น กว เคราะห ระบบ เปล ยนแผนภาพท งหลายท ได จากข นตอนการว เคราะห มาเป นแผนภาพล าด บ ข น 3. น กว เคราะห ระบบ ออกแบบความปลอดภ ยของระบบ 4. น กว เคราะห ระบบ ออกแบบฟอร มข อม ลขาเข า รายงาน และการแสดงภาพบนจอ 5. น กว เคราะห ระบบ ก าหนดจ านวนบ คลากรในหน าท ต างๆและการท างานของระบบ 6. ผ ใช ฝ ายบร หาร และน กว เคราะห ระบบ ทบทวน เอกสารข อม ลเฉพาะของการออกแบบเพ อความ ถ กต องและสมบ รณ แบบของระบบ

8 วงจรการพ ฒนาระบบ 277 ข นตอนท 5 : การพ ฒนาระบบ (Construction) ในข นตอนน โปรแกรมเมอร จะเร มเข ยนและทดสอบโปรแกรมว า ท างานถ กต องหร อไม ต อง ม การทดสอบก บข อม ลจร งท เล อกแล ว ถ าท กอย างเร ยบร อย เราจะได โปรแกรมท พร อมท จะน าไปใช งานจร งต อไป หล งจากน นต องเตร ยมค ม อการใช และการฝ กอบรมผ ใช งานจร งของระบบ ระยะแรกในข นตอนน น กว เคราะห ระบบต องเตร ยมสถานท ส าหร บ เคร องคอมพ วเตอร แล ว จะต องตรวจสอบว าคอมพ วเตอร ท างานเร ยบร อยด โปรแกรมเมอร เข ยนโปรแกรมตามข อม ลท ได จากเอกสารข อม ลเฉพาะของการออกแบบ (Design Specification) ปกต แล วน กว เคราะห ระบบไม ม หน าท เก ยวข องในการเข ยนโปรแกรม แต ถ าโปรแกรมเมอร ค ดว าการเข ยนอย างอ นด กว าจะต องปร กษาน กว เคราะห ระบบเส ยก อน เพ อท ว า น กว เคราะห จะบอกได ว าโปรแกรมท จะแก ไขน นม ผลกระทบก บระบบท งหมดหร อไม โปรแกรมเมอร เข ยนเสร จแล วต องม การทบทวนก บน กว เคราะห ระบบและผ ใช งาน เพ อค นหา ข อผ ดพลาด ว ธ การน เร ยกว า " Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะต องทดสอบก บ ข อม ลท เล อกแล วช ดหน ง ซ งอาจจะเล อกโดยผ ใช การทดสอบเป นหน าท ของโปรแกรมเมอร แต น กว เคราะห ระบบต องแน ใจว า โปรแกรมท งหมดจะต องไม ม ข อผ ดพลาด หล งจากน นต องควบค มด แลการเข ยนค ม อซ งประกอบด วยข อม ลการใช งานสารบ ญการ อ างอ ง "Help" บนจอภาพ เป นต น นอกจากข อม ลการใช งานแล ว ต องม การฝ กอบรมพน กงานท จะ เป นผ ใช งานจร งของระบบเพ อให เข าใจ และท างานได โดยไม ม ป ญหาอาจจะอบรมต วต อต วหร อ เป นกล มก ได สร ปข นตอนท 5 : การพ ฒนาระบบ ( Construction) หน าท : เข ยนและทดสอบโปรแกรม ผลล พธ : โปรแกรมท ทดสอบเร ยบร อยแล ว เอกสารค ม อการใช และการฝ กอบรม เคร องม อ : เคร องม อของโปรแกรมเมอร ท งหลาย Editor, compiler,structure Walkthrough, ว ธ การ ทดสอบโปรแกรม การเข ยนเอกสารประกอบการใช งาน บ คลากรและหน าท : 1. น กว เคราะห ระบบ ด แลการเตร ยมสถานท และต ดต งเคร องคอมพ วเตอร (ถ าซ อใหม ) 2. น กว เคราะห ระบบ วางแผนและด แลการเข ยนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม 3. โปรแกรมเมอร เข ยนและทดสอบโปรแกรม หร อแก ไขโปรแกรม ถ าซ อโปรแกรมส าเร จร ป

9 วงจรการพ ฒนาระบบ น กว เคราะห ระบบ วางแผนทดสอบโปรแกรม 5. ท มท ท างานร วมก นทดสอบโปรแกรม 6. ผ ใช ตรวจสอบให แน ใจว า โปรแกรมท างานตามต องการ 7. น กว เคราะห ระบบ ด แลการเข ยนค ม อการใช งานและการฝ กอบรม ข นตอนท 6 : การปร บเปล ยน (Construction) ข นตอนน บร ษ ทน าระบบใหม มาใช แทนของเก าภายใต การด แลของน กว เคราะห ระบบ การ ป อนข อม ลต องท าให เร ยบร อย และในท ส ดบร ษ ทเร มต นใช งานระบบใหม น ได การน าระบบเข ามาควรจะท าอย างค อยเป นค อยไปท ละน อย ท ด ท ส ดค อ ใช ระบบใหม ควบค ไปก บระบบเก าไปส กระยะหน ง โดยใช ข อม ลช ดเด ยวก นแล วเปร ยบเท ยบผลล พธ ว าตรงก นหร อไม ถ าเร ยบร อยก เอาระบบเก าออกได แล วใช ระบบใหม ต อไป ข นตอนท 7 : บ าร งร กษา (Maintenance) การบ าร งร กษาได แก การแก ไขโปรแกรมหล งจากการใช งานแล ว สาเหต ท ต องแก ไข โปรแกรมหล งจากใช งานแล ว สาเหต ท ต องแก ไขระบบส วนใหญ ม 2 ข อ ค อ 1. ม ป ญหาใน โปรแกรม ( Bug) และ 2. การด าเน นงานในองค กรหร อธ รก จเปล ยนไป จากสถ ต ของระบบท พ ฒนา แล วท งหมดประมาณ 40% ของค าใช จ ายในการแก ไขโปรแกรม เน องจากม " Bug" ด งน น น กว เคราะห ระบบควรให ความส าค ญก บการบ าร งร กษา ซ งปกต จะค ดว าไม ม ความส าค ญมากน ก เม อธ รก จขยายต วมากข น ความต องการของระบบอาจจะเพ มมากข น เช น ต องการรายงาน เพ มข น ระบบท ด ควรจะแก ไขเพ มเต มส งท ต องการได การบ าร งร กษาระบบ ควรจะอย ภายใต การด แลของน กว เคราะห ระบบ เม อผ บร หารต องการ แก ไขส วนใดน กว เคราะห ระบบต องเตร ยมแผนภาพต าง ๆ และศ กษาผลกระทบต อระบบ และให ผ บร หารต ดส นใจต อไปว าควรจะแก ไขหร อไม สร ปวงจรการพ ฒนาระบบ หน าท ท าอะไร 1. เข าใจป ญหา 1. ตระหน กว าม ป ญหาในระบบ 2. ศ กษาความเป นไปได 1. รวบรวมข อม ล

10 วงจรการพ ฒนาระบบ ว เคราะห 1. ศ กษาระบบเด ม 2. คาดคะเนค าใช จ าย ผลประโยชน และอ น 3. ต ดส นใจว าจะเปล ยนแปลงระบบหร อไม 2. ก าหนดความต องการของระบบ 3. แผนภาพระบบเก าและระบบใหม 4. สร างระบบทดลองของระบบใหม 4. ออกแบบ 1. เล อกซ อคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร 2. เปล ยนแผนภาพจากการว เคราะห เป นแผนภาพ ล าด บข น 3. ค าน งถ งความปลอดภ ยของระบบ 4. ออกแบบ Input และ Output 5. ออกแบบไฟล ฐานข อม ล 5. พ ฒนา 1. เตร ยมสถานท 2. เข ยนโปรแกรม 3. ทดสอบโปรแกรม 6. น ามาใช งานจร ง 1. ป อนข อม ล 4. เตร ยมค ม อการใช และฝ กอบรม 2. เร มใช งานระบบใหม 7. บ าร งร กษา 1. เข าใจป ญหา 2. ศ กษาส งท จะต องแก ไข

11 วงจรการพ ฒนาระบบ หล กความส าเร จของการพ ฒนาระบบงาน 3. ต ดส นใจว าจะแก ไขหร อไม 4. แก ไขเอกสาร ค ม อ 5. แก ไขโปรแกรม 6. ทดสอบโปรแกรม 7. ใช งานระบบท แก ไขแล ว หล กการท 1 : ระบบเป นของผ ใช น กว เคราะห ระบบและโปรแกรมเมอร ควรจะระล กเสมอว า ระบบเป นของผ ใช ระบบซ งจะ เป นผ น าเอาผลของระบบด งกล าวมาก อให เก ดประโยชน ต อธ รก จของเขา แม ว าน กว เคราะห ระบบ และโปรแกรมเมอร จะท างานอย างหน กเพ อท จะน าเอาเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาสร าง เป น ระบบงานคอมพ วเตอร ก ตาม แต ไม ล มว าระบบงานคอมพ วเตอร ม จ ดย นจ ดเด ยวก น ค อ เก ดข นมา เพ อแก ไขป ญหาให ก บผ ใช หร อธ รก จ ด งน น ผ ใช ระบบจ งม ส วนส าค ญท จะผล กด นให การพ ฒนา ระบบงานเป นไปอย างถ กต อง และ เพ อตอบสนองก บความต องการ น กว เคราะห ระบบจะต อง จะต องน าเอาความเห นของผ ใช ระบบมาเก ยวข อง ในท กข นตอนของการพ ฒนาหร ออ กน ยหน งค อ ในวงจรการพ ฒนาระบบงานและโครงการ ( SDLC) จะต องม บทบาทของผ ใช ระบบอย เสมอท ก ข นตอน หล กการท 2 : ท าการจ ดต งและแบ งกล มของระบบหร อโครงการออกเป นกล มงานย อย โดยท วไป วงจรการพ ฒนาระบบงานและโครงการ ( SDLC) ได จ ดแบ งข นตอนของการ ท างานเป นหล กอย แล วด งน 1. ข นตอนการว เคราะห ระบบงาน ( System Analysis) 2. ข นตอนการด ไซน และวางระบบงาน ( System Design) 3. ข นตอนการน าระบบงานเข าส ธ รก จเพ อใช ปฏ บ ต งานจร ง ( System imple- mentation) 4. ข นตอนการต ดตามและด าเน นการภายหล งการต ดต งระบบงาน ( System support)

12 วงจรการพ ฒนาระบบ 281 สาเหต ท ม การจ ดแบ งกล มงานให เล กลงและเป นล าด บข น ก เพ อท จะให น กบร หารโครงการหร อ ผ พ ฒนาระบบงานสามารถท จะควบค มความค บหน าของ การพ ฒนาระบบได อย างใกล ช ดและ สามารถท จะก าหนดและควบค มระยะเวลาท ใช ในการพ ฒนาระบบได ด ข นอ กด วย หล กการท 3 : ข นตอนการพ ฒนาระบบงานไม ใช แบบอน กรม ( sequential process) ความหมายของหล กการน ค อ เม อเราเข าส วงจรการพ ฒนาระบบ SDLC แล ว เราไม จ าเป นท จะท าข นท 1 ค อ system analysis ให เสร จเร ยบร อยเส ยก อน แล วจ งค อยท าข นท 2 ค อ system design หร อต องท าข นท 2 เสร จค อยท าข นท 3 เร อยไป การท าแบบน จะท าให เราใช ระยะเวลามากข นในการ พ ฒนาระบบงานหน งๆ ข นตอนการพ ฒนาระบบงานสามารถท จะท าซ อน ( overlap) ก นได เช น เม อได ท าการว เคราะห ระบบงาน ไปได ระยะหน ง น กว เคราะห ระบบก สามารถท จะน าเอาผลการว เคราะห น นไปด ไซน หร อวางระบบงานได ก อน โดยไม ต องรอให ข นตอน การว เคราะห เสร จสมบ รณ จ งค อยด ไซน ด งต วอย างในร ปท 1 ซ งแสดงให เป นว า ขณะท ก จกรรมในข นตอนการว เคราะห ซ งใช เวลาประมาณ 2 ส ปดาห คร งย งไม เสร จส น ในส ปดาห ท 2 ก สามารถจะเร มข นตอนการด ไซน ระบบได อย างไรก ตาม การท าเช นน จะต องต งอย ในความเหมาะสมด วย โดย ในบางคร งบางข นตอนอาจจ าเป นท จะต องรอให เสร จสมบ รณ ก อนแล วจ งค อยด าเน นในข นถ ดไป จากร ปท 1 จะ แสดงให เห นว าการต ดต งระบบอาจจ าเป น ต องรอให ข นตอนการด ไซน ระบบเสร จส นลงเส ยก อนแล วจ งค อย ด าเน นการต อไป หล กการท 4 : ระบบงานข อม ลถ อเป นการลงท นอย างหน ง การพ ฒนาระบบงานหน งๆก ถ อว าเป นการลงท นอย างหน ง ซ งไม แตกต างจากท เราลงท นซ อรถ เพ อมา ขนส งส นค าหร อซ อเคร องจ กรมาเพ อท าการผล ต

13 วงจรการพ ฒนาระบบ 282 เม อระบบงานถ อว าเป นการลงท นชน ดหน ง ส งท น กว เคราะห ระบบจะต องค าน งก ค อทางเล อกต างๆท จะ น าเง นไปลงท น ซ งหมายถ งว าน กว เคราะห ระบบควรค ดถ งทางเล อก ของการพ ฒนาระบบงานในหลายๆงาน และพ จารณาถ งความเป นไปได ต างๆ รวมถ งการเปร ยบเท ยบต นท นและผลก าไรท จะเก ดจากระบบงาน ว าระบบ น นๆ ค มค าหร อไม อย างไร ยกต วอย าง เช น น กว เคราะห ก าล งร บท าระบบงานส าหร บร านให เช าว ด โอร านหน ง ซ งเป นร านเล กๆ ม รายได ประมาณ 10,000 บาทต อเด อน เขาต ดส นใจแนะน าให ร านน นซ อคอมพ วเตอร ราคา 2 ล านบาท ซ งเขาจะพ ฒนาระบบงานให โดยจะเส ยค าใช จ ายอ กประมาณ 3 แสนบาท ล กษณะแบบน ท านจะเห น ได ช ดว า การต ดส นใจลงท นแบบน ไม ค มค าแน น กว เคราะห ควรจะท าการว เคราะห หาทางเล อกท เหมาะสมและ น าเสนอต อผ ใช โดยให ม ข อม ล ในการเปร ยบเท ยบถ งข อด ข อเส ยต างๆ เพ อผ ใช ระบบสามารถท จะออกความเห น หร อปร กษาหาร อเพ อหาข อย ต ท เหมาะสมต อไป หล กการท 5 : อย ากล วท จะต องยกเล ก ในท กข นตอนของการพ ฒนาระบบงานจะม การศ กษาถ งความเป นไปได (feasibility study) ของระบบงาน ด งน นในท กข นตอน น กว เคราะห ระบบจะม โอกาสเสมอท จะต ดส นใจว าจะให ระบบงานน นด าเน นต อไปหร อ ยกเล ก แน นอนท ว า ความร ส กท จะต องยกเล กงานท ท ามาอย างยากเย นน น จะต องไม ด แน และคงไม ม ใครอยาก ส มผ สเหต การณ เช นน แต อย างไรก ด เม อการพ ฒนาระบบงานไม สามารถจะท าให เป นไปตามความต องการของ ผ ใช ระบบ การเร มต นท าใหม หร อยกเล กโครงการน นอาจเป นส งจ าเป น จากประสบการณ ท เคยได เห นได ย นมา ม อย หลายโครงการในสหร ฐอเมร กาท ต องยกเล กไป และอ กหลายโครงการท ย งด นท ร งท จะให อย แต ไม สามารถ จะท าได ข อเส ยท เห นได ช ดในความกล วท จะต องยกเล กก ค อ โครงการหร อระบบงานน นส ดท ายก ต องพ งลง และด นท ร งท จะให ฟ นค นช พ ม กจะใช เง นลงท นเพ มข น ใช เวลาเพ มข นและใช คนเพ มข น ท าให งบประมาณเก ด บานปลาย และไม สามารถควบค มได หล กการท 6 : ในท กข นตอนของการพ ฒนาจะต องม การจ ดท าเอกสารเพ อใช อ างอ งเสมอ การขาดการจ ดท าเอกสารม กจะส งผลให เก ดข อผ ดพลาดต อระบบงานและต อน กว เคราะห ระบบด วย การ จ ดท าเอกสารม กจะถ กมองข ามไป และเห นว าเป นส งท ท าให เส ยเวลาแม กระท งการเข ยนโปรแกรมซ ง สามารถ จะแทรกค าอธ บายเล กๆน อยๆว าโปรแกรมในส วนน นๆท าอะไร ก ย งไม ม ใครท าส กเท าไรซ งการขาดการท า เอกสารเช นน จะท าให การบ าร งร กษาหร อต ดตามระบบเป นไปได ยาก ท าให ยากต อการแก ไข การจ ดท าเอกสาร จะหมายรวมถ งการบ นท กเหต การณ ต างๆ และแนวความค ด รวมท งข อสร ปท เก ดข นใน แต ละข นตอนของการพ ฒนาระบบงานและโครงการ ไม ใช จะเอาแค รห สต นก าเน ด ( source code) ของแต ระบบ

14 วงจรการพ ฒนาระบบ 283 เท าน น การว เคราะห และออกแบบระบบ ความร ในการว เคราะห และออกแบบระบบม ความส าค ญ เพราะเป นป จจ ยในการสร างและพ ฒนาระบบสารส ว เคราะห ระบบเป นเร องท น าสนใจ เพราะน กว เคราะห ระบบต องต ดต อก บคนหลายคน ได ร ถ งการจ ดการและการท างา ท าให เราม ความร เก ยวก บระบบคอมพ วเตอร หลายแบบมากข น ผ ท สามารถว เคราะห ระบบได ด ควรม ประสบการณ ใน โปรแกรม ม ความร ทางด านธ รก จ ความร เก ยวก บระบบเคร อข ายและฐานข อม ล ซ งใช เป นความร ในการออกแบบระบ แตกต างก นออกไปตาม สภาพงาน ด งน น หน าท ของน กว เคราะห ก ค อการศ กษาระบบ แล วให ค าแนะน าในการปร บป ระบบน นจนเสร จสมบ รณ ซ งการท างานท งหมดต องม ล าด บข นตอนและการศ กษาว ธ การว เคราะห และการออกแบบร ข นตอน ท าให เข าใจการว เคราะห ระบบน นๆ ด ย ง และสามารถออกแบบระบบใหม โดยไม ยากเย นน ก โดยสามารถต ด ระบบใหม ควรใช คอมพ วเตอร ประเภทไหน ใช โปรแกรมอะไร ออกแบบInput/Output อย างไรเป นต น ระบบ ระบบค อกล มขององค ประกอบต างๆ ท ท างานร วมก นเพ อจ ดประสงค อ นเด ยวก น ระบบอาจจะประกอบด วย บ คค เคร องม อ เคร องใช พ สด ว ธ การ ซ งท งหมดน จะต องม ระบบจ ดการอ นหน งเพ อให บรรล จ ดประสงค อ นเด ยวก น เช น ร การสอน ม จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนได ร บความร ในเน อหาว ชาท สอน การจ ดการข อม ล วงจรการพ ฒนาระบบ (System Development Lift Cycle-SDLC) ระบบสารสนเทศท งหลายม วงจรช ว ตท เหม เก ดจนตาย วงจรน จะเป นข นตอนท เป นล าด บต งแต ต นจนเสร จเร ยบร อยเป นระบบท ใช งานได ซ งน กว เคราะห ระบบ ต เข าใจให ด ว าในแต ละข นตอนจะต องท าอะไร และท าอย างไร ข นตอนการพ ฒนาระบบม อย ด วยก น 7 ข นตอนค อ 1. เข าใจป ญหา (Problem Recognition) 2. ศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) 3. ว เคราะห (Analysis) 4. ออกแบบ (Design) 5. สร าง หร อพ ฒนาระบบ (Construction) 6. การปร บเปล ยน (Conversion) 7. บ าร งร กษา (Maintenance

15 วงจรการพ ฒนาระบบ 284 การว เคราะห การว เคราะห ระบบในวงจรการพ ฒนาระบบน น เร มต นจากการศ กษาระบบเด ม แล วน าข อม ลท ได จากการศ กษามาหาค (Requirements)หร อส งท จะต องปร บปร งในระบบ หร ออ กอย างหน งค อว ธ แก ป ญหาของระบบ การว เคราะห จะเร มหล ป ญหา และผ านข นตอนการศ กษาความเป นไปได แล ว รวบรวมข อม ล การศ กษาระบบเด มน น น กว เคราะห ระบบ เร มต นจากการศ กษาเอกสารต างๆ เช น ค ม อต างๆ หล งจ การรวบรวมแบบฟอร มและรายงานต างๆ เช น ในระบบบ ญช เจ าหน จะม แบบฟอร มใบบรรจ ผล ตภ ณฑ ใบทวงหน ราย เตร ยมเง นสดเป นต น นอกจากน นจะต องคอยส งเกตด การท างานของผ ท เก ยวข องในระบบท ศ กษา ท ายท ส ดอาจจะต อง ส มภาษณ ผ ท ม หน าท ร บผ ดชอบงานท เก ยวข องในระบบ หร อบางกรณ อาจจะต องใช แบบสอบถามมาช วยเก บข อม ลดว ท งหมดเร ยกว า เทคน คการเก บรวบรวมข อม ล (Fact Gathering Techniques) ค าอธ บายข อม ล (Data Description) เม อน กว เคราะห ระบบศ กษาระบบมากเข าจะพบว า ม ข อม ลมากมายท ต องจ ดใ หมวดหม เช น ข อม ลของล กค าคนหน งจะรวมข อม ลรายละเอ ยดอ นๆ เช น เลขท ล กค า ช อ ท อย เบอร โทรศ พท การจ าย ส นค าเป นต น ท งหมดเป นเพ ยงไฟล เด ยวเท าน น ในกรณ หลายๆ ไฟล จะต องม ว ธ เก บเพ อความเป นระเบ ยบในการต ดต ข อม ลเคร องม อท ช วยเก บค าอธ บายข อม ลก ค อ พจนาน กรมข อม ล (Data Dictionary) ค าอธ บายว ธ การ(Procedure Description) กรรมว ธ ท ต ดตามการเปล ยนแปลงของข อม ลจะต องร ว า ข อม ลผ านการป อย างไรบ าง ค อทราบว า "ท าอะไร" บ างในระบบ และม ว ธ การอย างไร เช น การจ ายเง นเจ าหน เราม กฎเกณฑ หร อว ธ กา ในการต ดส นใจว า จะจ ายให ใครก อนหล ง ซ งว ธ การบางอย างม รายละเอ ยดไม มากน ก เช น ถ าล กค าส งซ อของเรา เพ ยง ของในสต อกเพ ยงพอก บจ านวนท ล กค าส งหร อไม ซ งเราจ าได ท นท ว าจะต องท าอะไร แต กรณ ท ว ธ การต ดส นใจม รายล มากข นต วอย าง เช น การจ ายเง นเจ าหน จะม หลายข นตอนได แก จ านวนเง นมากน อยแค ไหน ถ ามากเก นไปต องรออน ม ถ าไม เก นจ านวนก าหนดก มาเช คว าม ส วนลดหร อไม หร อจ านวนว นท ค างจ ายว านานแค ไหนเป นต น ซ งการต ดส นใจม และรายละเอ ยดมากเก นกว าท จะจ าได

16 วงจรการพ ฒนาระบบ 285 ร ปท 6.2 DFD ของระบบเง น รายละเอ ยดของว ธ การต างๆ เหล าน อาจจะเข ยนหร อร ายยาวเป นเร ยงความเร องหน งก ได แต ก ม ป ญหาว าเก บรายละเอ ยดไม ได ครบถ วน ลองเปร ยบเท ยบก บสถาปน กออกแบบบ านโดยอธ บาย รายละเอ ยดได ครบถ วนและเห นภาพล กษณ อย างช ดเจนด วย ส าหร บ น กว เคราะห ก ใช ว ธ เข ยนแบบ เข ามาช วยเหม อนก น การเข ยนแบบเพ ออธ บายว ธ การต างๆท ใช ในระบบ ช วยในการต ดตามการ เปล ยนแปลงของข อม ลเร ยกว าแผนภาพแสดงกระแสข อม ล (Data Flow Diagram : DFD) ความหมายการว เคราะห ระบบ ความหมายและบทบาทของน กว เคราะห ระบบ ระบบค อกล มขององค การต างๆ ท ท างานร วมก นเพ อจ ดประสงค อ นเด ยวก น ระบบอาจจะ ประกอบด วยบ คคลากร เคร องม อ เคร องใช พ สด ว ธ การ ซ งท งหมดน จะต องม ระบบจ ดการอ นหน ง เพ อให บรรล จ ดประสงค อ นเด ยวก น ต วอย างเช น ในร างกายคนเราจะม ระบบในต วค อม ความส มพ นธ ต ดต อก นระหว างสอง เส นประสาท เซลล ร บร ความร ส ก เพ อบรรล เป าหมายในการ ร บร ความร ส กร อนหนาว เป นต น ในการใช ภาษาก ถ อท าอย างเป นระบบน นระบบน นค อ ความส มพ นธ ต ดต อก นระหว าง การใช ค าส ญล กษณ ต างๆ เพ อบรรล เป าหมายในการต ความให เข าใจภาษาน นๆ ในธ รก จก เป นระบบอย างหน ง ซ งม ส วนประกอบค อ การตลาด โรงงาน การขาย การค นคว า การขนส ง การเง น บ คคล การท างาน โดยท ท งหมดม การต ดต อส มพ นธ ระหว างก น เพ อให บรรล เป าหมายให เก ดก าไร

17 วงจรการพ ฒนาระบบ 286 องค ประกอบของระบบการเร ยนการสอน 1. บ คคลากรได แก คร และน กเร ยน 2. เคร องม อได แก เคร องฉายแผ นใส ชอล ก กระดานด า 3. พ สด ได แก โต ะ เก าอ 4. ว ธ การได แก เข ยนบนกระดานด า ใช แผ นใส หร ออ นๆ 5. การจ ดการได แก โรงเร ยนจ ดตารางเร ยน เก บเง นค าเล าเร ยน จ ายค าสอนให แก คร เม อเราศ กษา ระบบใดระบบหน ง เราควรจะต องเข าใจการท างานของระบบน นให ด โดย การถามต วเองตลอดเวลา ด วยค าถามเหล าน 1. ระบบท าอะไร ( What ) 2. ท าโดยใคร ( Who ) 3. ท าเม อไร ( When ) 4. ท าอย างไร ( How ) การว เคราะห ระบบและการออกแบบ ( System Analysis and Design) การว เคราะห และออกแบบระบบค อ ว ธ การท ใช ในการสร างระบบสารสนเทศข นมาใหม ในธ รก จใดธ รก จหน ง หร อระบบย อยของธ รก จ นอกจากการสร างระบบสารสนเทศใหม แล ว การ ว เคราะห ระบบช วยในการแก ไขระบบสารสนเทศเด มท ม อย แล วให ด ข นด วยก ได การว เคราะห ระบบค อ การหาความต องการ ( Requirements) ของระบบสารสนเทศว าค ออะไร หร อต องการ เพ มเต มอะไรเข ามาในระบบและการออกแบบก ค อ การน าเอาความต องการของระบบมาเป นแบบ แผนหร อเร ยกว าพ มพ เข ยว ในการสร างระบบสารสนเทศน นให ใช ในงานได จร ง ผ ท ท าหน าน ก ค อ น กว เคราะห และออกแบบระบบ ( System Analysis : SA ) น กว เคราะห ระบบค อใคร? คอมพ วเตอร เป นเพ ยงเคร องม อท ใช ส าหร บเก บรวบรวมและประมวลผลให ก บผ ใช โดยให ประโยชน ต อผ ใช ค อ ความรวดเร วและความถ กต องของข อม ล ซ งเป นห วใจส าค ญต อการบร หารของธ รก จในป จ บ นท ม การแข งข นส ง ผ ใช ( Users ) จ งเป นผ ก าหนดป ญหาและแนวทางของระบบงานท น ามา แก ไขซ ง ป ญหาแต ผ ใช เองไม ทราบว ธ จะน าเอาคอมพ วเตอร มาใช แก ป ญหา หร อช วยเหล อในการบร หาร ในทางตรงก นข ามโปรแกรมเมอร ( programmers) และช างเทคน ค ( technicians) เป นผ ท สามารถ จะใช เทคโนโลย ของคอมพ วเตอร และป อนค าส งให คอมพ วเตอร ท างานได ต องการ แต โปรแกรมเมอร หร อช างเทคน คม กจะไม เข าใจถ งระบบธ รก จมากน ก ด งน น ช องว างระหว างน ก ธ รก จหร อระบบงานในหน วยงานต างๆ ก บโปรแกรมเมอร หร อก บช างเทคน คจ งอาจเก ดข นได น กว เคราะห ระบบจ งท าหน าท เป นผ สมานช องว างน น กว เคราะห ระบบเป นผ ท เก ยวข องโดยตรงท จะน าเอาความเข าใจและเทคโนโลย ของคอมพ วเตอร มาใช ในการพ ฒนาระบบงานข อม ลเพ อช วย

18 วงจรการพ ฒนาระบบ 287 แก ป ญหาให ก บงานในหน วยงานต างๆ 1.2 บทบาทของน กว เคราะห ระบบ น กว เคราะห ระบบจะเป นผ ท ศ กษาถ งป ญหาและความต องการของน กธ รก จ โดยน าเอา ป จจ ย 3 ประการ ค อ คน ( people ) ว ธ การ ( method ) และคอมพ วเตอร เทคโนโลย ( computer technology ) ใช ในการปร บปร งหร อแก ป ญหาให ก บน กธ รก จ เม อได ม การน าเอาพ ฒนาการทาง เทคโนโลย ของคอมพ วเตอร มาใช น กว เคราะห ระบบจะต องร บผ ดชอบถ งการก าหนดล กษณะของ ข อม ล ( data ) ท จะจ ดเก บเข าส ระบบงานคอมพ วเตอร การหม นเว ยน การเปล ยนแปลงของข อม ล และระยะเวลาเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อผ ใช หร อธ รก จ ( business users ) น กว เคราะห ระบบ ไม ได เพ ยงว เคราะห หร อด ไซน ระบบงานเท าน น หากแต ย งขายบร การทางด านระบบงานข อม ล โดย น าเอาประโยชน จากเทคโนโลย ล าส ดมาใช ควบค ก นไปด วย จากบทบาทของน กว เคราะห ระบบท กล าวมาแล วข างต น ท าให น กว เคราะห ระบบจะต องม ความร ท งทางภาคธ รก จหร อการด าเน นงาน ในหน วยงานต างๆ และคอมพ วเตอร ควบค ก น น กว เคราะห ระบบโดยส วนใหญ สามารถท จะด ไซน ระบบงานและเข ยนโปรแกรมข นได ด วยต วเอง ส วนน เองกล บท าให บ คคลภายนอกเก ดความส บสน ระหว างโปรแกรมเมอร ก บน กว เคราะห ระบบ 1.3 ความแตกต างระหว างโปรแกรมเมอร และน กว เคราะห ระบบ โปรแกรมเมอร ( programmer ) หมายถ งบ คคลท ร บผ ดชอบในด านการเข ยนโปรแกรม ส งท เขาจะเช อมโยงน น ได แก อ ปกรณ คอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต ( Operating System :OS ) หร อ แม กระท งภาษาท ใช ในการเข ยน เช น COBOL, BASIC และ C++ งานของโปรแกรมเมอร จะเป นไป ในล กษณะท ม ขอบเขต ท แน นอนค อโปรแกรมท เขาเข ยนข นน นถ กต องตามจ ดประสงค หร อไม ก จกรรมงานของโปรแกรมจะเก ยวข องก บคนจ านวนน อย เช น ก บโปรแกรมเมอร ด วยก นเอง หร อ ก บน กว เคราะห ระบบท เป นผ วางแนวทางของระบบให แก เขา น กว เคราะห ระบบ หร อท เร ยกก น ย อๆ ว า SA (SYSTEM ANALYSIS) น น นอกจากจะต องร บผ ดชอบต อการโปรแกรมคอมพ วเตอร แล ว ย งจะต องร บผ ดชอบงานในส วนท เก ยวก บการจ ดหาอ ปกรณ ต างๆ เก ยวก บคอมพ วเตอร ผ ท จะ ใช ระบบแฟ มหร อฐานข อม ลต างๆ รวมท งข อม ลด บท จะป อนเข าระบบงานของน กว เคราะห ระบบ ไม ได อย ในล กษณะท แน นอนแบบโปรแกรมเมอร ไม ม ค าตอบท แน นอนจากระบบท เขาวางไม ว า ผ ดหร อถ ก งานของเขาเก ดจากการประน ประนอมและผสมผสานของป จจ ยต างๆ ท เก ยวข องก บ

19 วงจรการพ ฒนาระบบ 288 ระบบงาน ค อ ผ ใช ว ธ การ เทคโนโลย และอ ปกรณ จนได ผลล พธ ท เหมาะสมออกมาเป นระบบงาน (APPLICATION SYSTEM) งานของน กว เคราะห ระบบจ งม กจะต องเก ยวข องก บคนหลายระด บ ต งแต ล กค าหร อผ ใช น กธ รก จ โปรแกรมเมอร ผ ตรวจสอบบ ญช หร อแม กระท งเซลล แมนท ขาย ระบบงานข อม ล แม ว างานของน กว เคราะห ระบบจะด เป นงานท ยากและซ บซ อน แต งานในล กษณะ น ก เป นงานท ท าทายให ก บบ คคลท ม ความค ดสร างสรรค และกว างไกลเข ามาอย เสมอ ความร ส ก ภาคภ ม ใจท ได วางระบบงานออกมาเป นร ปร างและสามารถ ใช ปฏ บ ต ได จร ง จะฝ งอย ในส าน กของ เขาตลอดเวลา ความร ส กอ นน คงจะถ ายทอดออกมาเป นต วหน งส อไม ได แต จะทราบก นเองในหม ของน กว เคราะห ระบบด วยก น เพ อให เข าใจความหมายของน กว เคราะห ระบบมากย งข น ตารางท 1 จะแสดงให เห นรายละเอ ยดของหน าท ของน กว เคราะห ระบบ ต าแหน งงาน : น กว เคราะห ระบบ Job Description รายละเอ ยดของงาน : 1. รวบรวมและว เคราะห ข อม ลเพ อพ ฒนาระบบงานข อม ล ( INFORMATION SYSTEM) ร บผ ดชอบในการศ กษาถ งป ญหาและความต องการของธ รก จ เพ อท จะหาทางน าเอาอ ปกรณ คอมพ วเตอร ว ธ การทางธ รก จ รวมถ งบ คลากรต างๆ มาใช ในการพ ฒนาเพ อหาทางแก ไขซ งป ญหา และบรรล ถ งความต องการของธ รก จน นๆ 2. ด ไซต และจ ดวางระบบฐานข อม ล รวมท งการต ดต งด วย 3. ให ค าแนะน าและอบรมท งทางด านเอกสารและการพบปะพ ดจา หร อส มมนาในห วข อของ ระบบงาน ความร บผ ดชอบ : 1. ว เคราะห และประเม นผล เพ อหาความเป นไปได ( Feasibility Study) ของระบบ 2. ว เคราะห ซ งป ญหาท เก ดข นจากระบบธ รก จท เป นอย 3. แจกแจงถ งส งต าง ๆ ท จ าเป นจะร องพ ฒนาข นเพ อใช หร อทดแทนระบบเด ม 4. ก าหนดทางเล อกต างๆ ท เป นไปได ( Altermative solution) ในการแก ป ญหา 5. เล อกอ ปกรณ คอมพ วเตอร และซอฟต แวร ตามความเหมาะสม 6. ด ไซน และวางระบบงานให คล องจองก น เพ อแก ป ญหาของธ รก จ 7. ให ค าแนะน าต างๆ เม อระบบงานถ กน ามาใช จร ง หน าท : 1. จ ดท างบประมาณค าใช จ ายต างๆ รวมท งด านก าล งคน

20 วงจรการพ ฒนาระบบ ก าหนดแผนงานและระยะเวลาท ใช ในการพ ฒนาระบบงาน 3. ด าเน นการส มภาษณ และรวบรวมข อม ลท ส าค ญต อการพ ฒนาระบบงาน 4. จ ดท าเอกสารและว เคราะห ระบบงานธ รก จในป จจ บ น 5. พ ฒนาระบบงานโดยใช เทคโนโลย ป จจ บ นเพ อป ญหาให แก ธ รก จ 6. ว เคราะห ถ งความเหมาะสมต างๆ ของเทคโนโลย การปฏ บ ต การ และฐานทางเศรษฐก จ 7. ทบทวนและย นข อเสนอของระบบงานเพ อพ จารณาอน ม ต 8. ด ไซน และตรวจสอบความถ กต องของระบบงาน 9. ด ไซน แฟ มหร อฐานข อม ลและโครงสร างต างๆ ท ใช ในระบบ 10. ด ไซน ล กษณะการต ดต อระหว างผ ใช ระบบก บระบบงานคอมพ วเตอร ( USERS) ก บ โปรแกรมเมอร ( PROGRAMMERS) อย างไรก ตามธ รก จหร อหน วยงานต างๆ จ งม กจะม ความค ด ท ว า 11. ด ไซน ว ธ การเก บข อม ลและเทคน ค 12. ด ไซน ระบบร กษาความปลอดภ ย และการควบค มระบบ 13. ให ค าแนะน าทางด านการเข ยนโปรแกรมเพ อให ระบบด าเน นไปได ตามเป าหมาย 14. วางแผนงานต างๆ เพ อให ระบบได พ ฒนาข นใหม ถ กน ามาใช แทนระบบเด มโดยให ม ความ ย งยากน อยท ส ด (CONVERSION PLANS) 1.4 การเตร ยมต วเป นน กว เคราะห บทบาทของน กว เคราะห ระบบ หล งจากท เราได ว เคราะห ว า น กว เคราะห ระบบจะท าหน าท เป นแกนกลางระหว างน กธ รก จ ( BUSINESS PEOPLE) หร อผ ใช ระบบ ( USERS) ก บโปรแกรมเมอร ( PROGRAMMERS) อย างไรก ตามธ รก จหร อหน วยงานต างๆ จ งม กจะม ความค ดท ว าน กว เคราะห ระบบจะต องม พ นฐาน การเข ยนโปรแกรมเป นอ นด บแรกแนวความค ดน แท จร งแล วเป นเพ ยงส วนหน งเท าน นใน ค ณสมบ ต อ นควรม ของน กว เคราะห ระบบ น กว เคราะห ระบบจะต องม ความสามารถท จะพ ฒนา ระบบเพ อแก ป ญหาให ก บผ ใช หร อธ รก จอย างม เทคน คและแบบแผน โปรแกรมเมอร ท เก งม ได หมายความว าเขาจะเป นน กว เคราะห ระบบท ด ได ในทางตรงก นข าม โปรแกรมเมอร ท ไม เก งม ได หมายความว าเขาจะเป นน กว เคราะห ระบบท ด ไม ได หากเราจะพ จารณาถ งค ณสมบ ต พ นฐานท น กว เคราะห ระบบควรม โดยย ดตามแนวทางของงานท น กว เคราะห ระบบต องใช ปฏ บ ต ก จะเป น ด งต อไปน 1. ความร ทางด านเทคน คของระบบงานข อม ลและเทคโนโลย

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 7 การว เคราะห และพ ฒนาระบบ. ความหมายของระบบ (System) ท าไมต องว เคราะห และออกแบบระบบ. System

บทท 7 การว เคราะห และพ ฒนาระบบ. ความหมายของระบบ (System) ท าไมต องว เคราะห และออกแบบระบบ. System บทท 7 การว เคราะห และพ ฒนาระบบ System ความหมายของระบบ (System) ระบบ (System) ค อหน วยย อยๆท ประกอบก นเป นหน วยใหญ เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายอย างใดอย างหน ง ระบบจะประกอบด วยระบบย อยๆ () ซ งท

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information