บทท ๘ วงจรการพ ฒนาระบบ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๘ วงจรการพ ฒนาระบบ"

Transcription

1 บทท ๘ วงจรการพ ฒนาระบบ วงจรการพ ฒนาระบบ 3.1 จ ดก าเน ดของระบบงาน จ ดก าเน ดของระบบงานโดยปกต จะก าเน ดข นจากผ ใช ระบบ เน องจากผ ใช ระบบเป นผ ใกล ช ด ก บก จกรรมของธ รก จมากท ส ด ด งน นก จกรรมทางธ รก จได ด าเน นไปอย างต อเน องน น ความ ต องการท จะพ ฒนาปร บปร งก จการต างๆย อมเก ดข น น กว เคราะห ระบบจ งเร มเข ามาม บทบาทใน การพ ฒนาปร บปร งแก ไขระบบงาน James Wetherbe ได แต งหน งส อออกมาเล มหน งในป 2527 โดยใช ช อว า System Analysis and Design: Traditional, Structured and Advanced Concepts and Techniques. โดยให แนวความค ดในการแจกแจงกล มของป ญหาออกเป น 6 ห วข อตามความต องการของผ ใช ซ งแทน ด วยอ กษร 6 ต วค อ PIECES อ านว า พ ซ-เซส โดยม รายละเอ ยดด งน ค อ 1. Performance หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งทางด านการปฎ บ ต งาน 2. Information หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งและควบค มทางด านข อม ล 3. Economics หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งและควบค มทางด านต นท น 4. Control หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งระบบงานข อม ล เพ อให ม การควบค มและ ระบบร กษาความปลอดภ ยท ด ย งข น 5. Efficiency หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งประส ทธ ภาพของคนและเคร องจ กร 6. service หมายถ งความต องการท จะให ม การปร บปร งการบร การต างๆ ให ด ข น เช น การบร การ ล กค าหร อการให บร การต อพน กงานภายในธ รก จเองเป นต น ในแต ละโครงการของระบบงานข อม ลน น จะม ล กษณะท จะตอบสนองความต องการท ได ระบ อย ในพ ซเซสอ นใดอ นหน งหร อมากกว าหน งก ได ด งน นพ ซเซสจ งม ความส าค ญต อน กว เคราะห ระบบในการใช เพ อพ จารณาถ งป ญหาและความต องการของผ ใช อย างม หล กเกณฑ

2 วงจรการพ ฒนาระบบ วงจรการพ ฒนาระบบ ( System Development Life Cycle :SDLC) ระบบสารสนเทศท งหลายม วงจรช ว ตท เหม อนก นต งแต เก ดจนตายวงจรน จะเป นข นตอน ท เป นล าด บต งแต ต นจนเสร จเร ยบร อย เป นระบบท ใช งานได ซ งน กว เคราะห ระบบต องท าความเข าใจ ให ด ว าในแต ละข นตอนจะต องท าอะไร และท าอย างไร ข นตอนการพ ฒนาระบบม อย ด วยก น 7 ข น ด วยก น ค อ 1. เข าใจป ญหา ( Problem Recognition) 2. ศ กษาความเป นไปได ( Feasibility Study) 3. ว เคราะห ( Analysis) 4. ออกแบบ ( Design) 5. สร างหร อพ ฒนาระบบ (Construction) 6. การปร บเปล ยน ( Conversion) 7. บ าร งร กษา (Maintenance) ข นท 1 : เข าใจป ญหา ( Problem Recognition) ะบบสารสนเทศจะเก ดข นได ก ต อเม อผ บร หารหร อผ ใช ตระหน กว า ต องการระบบสารสนเทศ หร อระบบจ ดการเด ม ได แก ระบบเอกสารในต เอกสาร ไม ม ประส ทธ ภาพเพ ยงพอท ตอบสนองความ ต องการในป จจ บ น ป จจ บ นผ บร หารต นต วก นมากท จะให ม การพ ฒนาระบบสารสนเทศมาใช ในหน วยงานของ ตน ในงานธ รก จ อ ตสาหกรรม หร อใช ในการผล ต ต วอย างเช น บร ษ ทของเรา จ าก ด ต ดต อซ อส นค า จากผ ขายหลายบร ษ ท ซ งบร ษ ทของเราจะม ระบบ MIS ท เก บข อม ลเก ยวก บหน ส นท บร ษ ทขอเราต ด ค างผ ขายอย แต ระบบเก บข อม ลผ ขายได เพ ยง 1,000 รายเท าน น แต ป จจ บ นผ ขายม ระบบเก บข อม ล ถ ง 900 ราย และอนาคตอ นใกล น จะเก น 1,000 ราย ด งน นฝ ายบร หารจ งเร ยกน กว เคราะห ระบบเข า มาศ กษา แก ไขระบบงาน ป ญหาท ส าค ญของระบบสารสนเทศในป จจ บ น ค อ ระบบเข ยนมานานแล ว ส วนใหญ เข ยนมา เพ อต ดตามเร องการเง น ไม ได ม จ ดประสงค เพ อให ข อม ลข าวสารในการต ดส นใจ แต ป จจ บ นฝ าย

3 วงจรการพ ฒนาระบบ 272 บร หารต องการด สถ ต การขายเพ อใช ในการคาดคะเนในอนาคต หร อความต องการอ นๆ เช น ส นค า ท ม ยอดขายส ง หร อส นค าท ล กค าต องการส ง หร อการแยกประเภทส นค าต างๆท ท าได ไม ง ายน ก การท จะแก ไขระบบเด มท ม อย แล วไม ใช เร องท ง ายน ก หร อแม แต การสร างระบบใหม ด งน น ควรจะม การศ กษาเส ยก อนว า ความต องการของเราเพ ยงพอท เป นไปได หร อไม ได แก "การศ กษา ความเป นไปได " (Feasibility Study) สร ป ข นตอนท 1: เข าใจป ญหา หน าท : ตระหน กว าม ป ญหาในระบบ ผลล พธ : อน ม ต การศ กษาความเป นไปได เคร องม อ : ไม ม บ คลากรและหน าท ความร บผ ดชอบ : ผ ใช หร อผ บร หารช แจงป ญหาต อน กว เคราะห ระบบ ข นตอนท 2 : ศ กษาความเป นไปได ( Feasibility Study) จ ดประสงค ของการศ กษาความเป นไปได ก ค อ การก าหนดว าป ญหาค ออะไรและต ดส นใจว า การพ ฒนาสร างระบบสารสนเทศ หร อการแก ไขระบบสารสนเทศเด มม ความเป นไปได หร อไม โดย เส ยค าใช จ ายและเวลาน อยท ส ด และได ผลเป นท น าพอใจ ป ญหาต อไปค อ น กว เคราะห ระบบจะต องก าหนดให ได ว าการแก ไขป ญหาด งกล าวม ความ เป นไปได ทางเทคน คและบ คลากร ป ญหาทางเทคน คก จะเก ยวข องก บเร องคอมพ วเตอร และ เคร องม อเก าๆถ าม รวมท งเคร องคอมพ วเตอร ซอฟต แวร ด วย ต วอย างค อ คอมพ วเตอร ท ใช อย ใน บร ษ ทเพ ยงพอหร อไม คอมพ วเตอร อาจจะม เน อท ของฮาร ดด สก ไม เพ ยงพอ รวมท งซอฟต แวร ว า อาจจะต องซ อใหม หร อพ ฒนาข นใหม เป นต น ความเป นไปได ทางด านบ คลากร ค อ บร ษ ทม บ คคล ท เหมาะสมท จะพ ฒนาและต ดต งระบบเพ ยงพอหร อไม ถ าไม ม จะหาได หร อไม จากท ใด เป นต น นอกจากน นควรจะให ความสนใจว าผ ใช ระบบม ความค ดเห นอย างไรก บการเปล ยนแปลง รวมท ง ความเห นของผ บร หารด วย ส ดท ายน กว เคราะห ระบบต องว เคราะห ได ว า ความเป นไปได เร องค าใช จ าย รวมท งเวลาท ใช ในการพ ฒนาระบบ และท ส าค ญค อ ผลประโยชน ท จะได ร บ เร องเวลาเป นส งส าค ญ เช น การ เปล ยนแปลงระบบเพ อรองร บผ ขายให ได มากกว า 1,000 บร ษ ทน น ควรใช เวลาไม เก น 1 ป ต งแต เร มต นจนใช งานได ค าใช จ ายเร มต งแต พ ฒนาจนถ งใช งานได จร งได แก เง นเด อน เคร องม อ อ ปกรณ ต างๆ เป นต น พ ดถ งเร องผลประโยชน ท ได ร บอาจมองเห นได ไม ง ายน ก แต น กว เคราะห ระบบควร

4 วงจรการพ ฒนาระบบ 273 มองและต ออกมาในร ปเง นให ได เช น เม อน าระบบใหม เข ามาใช อาจจะท าให ค าใช จ ายบ คลากร ลดลง หร อก าไรเพ มมากข น เช น ท าให ยอดขายเพ มมากข น เน องจากผ บร หารม ข อม ลพร อมท จะ ช วยในการต ดส นใจท ด ข น การคาดคะเนท งหลายเป นไปอย างหยาบๆ เราไม สามารถหาต วเลขท แน นอนตายต วได เน องจาก ท งหมดย งไม ได เก ดข นจร ง หล งจากเตร ยมต วเลขเร ยบร อยแล ว น กว เคราะห ระบบก น าต วเลข ค าใช จ ายและผลประโยชน ( Cost-Benefit) มาเปร ยบเท ยบก นด งต วอย างในตาราง ค าใช จ าย ป ท 0 ป ท 1 ป ท 2 ป ท 3 ป ท 4 ป ท 5 ค าใช จ ายในการพ ฒนา 200, ระบบ ค าใช จ ายเม อปฏ บ ต งาน - 50,000 52,000 60,000 70,000 85,500 ค าใช จ ายรวมต งแต ต น 200, , , , , ,000 ผลประโยชน - 80, , , , ,000 ผลประโยชน ต งแต ต น - 80, , , , ,000 จะเห นว าหล งจากป ท 3 บร ษ ทเร มม ก าไรเพ มข น ด งน นป ญหาม อย ว าเราจะยอมขาดท นใน 3 ป แรก และลงท นเร มต นเป นเง น 200,000 บาท หร อไม สร ปข นตอนท 2 : การศ กษาความเป นไปได ( Feasibility Study) หน าท : ก าหนดป ญหา และศ กษาว าเป นไปได หร อไม ท จะเปล ยนแปลงระบบ ผลล พธ : รายงานความเป นไปได เคร องม อ : เก บรวบรวมข อม ลของระบบและคาดคะเนความต องการของระบบ บ คลากรและหน าท ความร บผ ดชอบ : ผ ใช จะม บทบาทส าค ญในการศ กษา 1. น กว เคราะห ระบบจะเก บรวบรวมข อม ลท งหมดท จ าเป นท งหมดเก ยวก บป ญหา 2. น กว เคราะห ระบบคาดคะเนความต องการของระบบและแนวทางการแก ป ญหา 3. น กว เคราะห ระบบ ก าหนดความต องการท แน ช ดซ งจะใช ส าหร บข นตอนการว เคราะห ต อไป 4. ผ บร หารต ดส นใจว าจะด าเน นโครงการต อไปหร อไม

5 วงจรการพ ฒนาระบบ 274 ข นตอนท 3 การว เคราะห (Analysis) เร มเข าส การว เคราะห ระบบ การว เคราะห ระบบเร มต งแต การศ กษาระบบการท างานของ ธ รก จน น ในกรณ ท ระบบเราศ กษาน นเป นระบบสารสนเทศอย แล วจะต องศ กษาว าท างานอย างไร เพราะเป นการยากท จะออกแบบระบบใหม โดยท ไม ทราบว าระบบเด มท างานอย างไร หร อธ รก จ ด าเน นการอย างไร หล งจากน นก าหนดความต องการของระบบใหม ซ งน กว เคราะห ระบบจะต องใช เทคน คในการเก บข อม ล ( Fact-Gathering Techniques) ด งร ป ได แก ศ กษาเอกสารท ม อย ตรวจสอบ ว ธ การท างานในป จจ บ น ส มภาษณ ผ ใช และผ จ ดการท ม ส วนเก ยวข องก บระบบ เอกสารท ม อย ได แก ค ม อการใช งาน แผนผ งใช งานขององค กร รายงานต างๆท หม นเว ยนใน ระบบการศ กษาว ธ การ ท างานในป จจ บ นจะท าให น กว เคราะห ระบบร ว าระบบจร งๆท างานอย างไร ซ งบางคร งค นพบ ข อผ ดพลาดได ต วอย าง เช น เม อบร ษ ทได ร บใบเร ยกเก บเง นจะม ข นตอนอย างไรในการจ ายเง น ข นตอนท เสม ยนป อนใบเร ยกเก บเง นอย างไร เฝ าส งเกตการท างานของผ เก ยวข อง เพ อให เข าใจและ เห นจร งๆ ว าข นตอนการท างานเป นอย างไร ซ งจะท าให น กว เคราะห ระบบค นพบจ ดส าค ญของ ระบบว าอย ท ใด การส มภาษณ เป นศ ลปะอย างหน งท น กว เคราะห ระบบควรจะต องม เพ อเข าก บผ ใช ได ง าย และ สามารถด งส งท ต องการจากผ ใช ได เพราะว าความต องการของระบบค อ ส งส าค ญท จะใช ในการ ออกแบบต อไป ถ าเราสามารถก าหนดความต องการได ถ กต อง การพ ฒนาระบบในข นตอนต อไปก จะง ายข น เม อเก บรวบรวมข อม ลแล วจะน ามาเข ยนรวมเป นรายงานการท างานของ ระบบซ งควร แสดงหร อเข ยนออกมาเป นร ปแทนท จะร ายยาวออกมาเป นต วหน งส อ การแสดงแผนภาพจะท าให เราเข าใจได ด และง ายข น หล งจากน นน กว เคราะห ระบบ อาจจะน าข อม ลท รวบรวมได น ามาเข ยน เป น "แบบทดลอง" ( Prototype) หร อต วต นแบบ แบบทดลองจะเข ยนข นด วยภาษาคอมพ วเตอร ต างๆ และท ช วยให ง ายข นได แก ภาษาย คท 4 (Fourth Generation Language) เป นการสร าง โปรแกรมคอมพ วเตอร ข นมาเพ อใช งานตามท เราต องการได ด งน นแบบทดลองจ งช วยลด ข อผ ดพลาดท อาจจะเก ดข นได เม อจบข นตอนการว เคราะห แล ว น กว เคราะห ระบบจะต องเข ยนรายงานสร ปออกมาเป น ข อม ลเฉพาะของป ญหา ( Problem Specification) ซ งม รายละเอ ยดด งน รายละเอ ยดของระบบเด ม ซ งควรจะเข ยนมาเป นร ปภาพแสดงการท างานของระบบ พร อมค า บรรยาย, ก าหนดความต องการของระบบใหม รวมท งร ปภาพแสดงการท างานพร อมค าบรรยาย,

6 วงจรการพ ฒนาระบบ 275 ข อม ลและไฟล ท จ าเป น, ค าอธ บายว ธ การท างาน และส งท จะต องแก ไข. รายงานข อม ลเฉพาะของ ป ญหาของระบบขนาดกลางควรจะม ขนาดไม เก น หน ากระดาษ สร ป ข นตอนท 3 : การว เคราะห ( Analysis) หน าท : ก าหนดความต องการของระบบใหม (ระบบใหม ท งหมดหร อแก ไขระบบเด ม) ผลล พธ : รายงานข อม ลเฉพาะของป ญหา เคร องม อ : เทคน คการเก บรวบรวมข อม ล, Data Dictionary, Data Flow Diagram, Process Specification, Data Model, System Model, Prototype, system Flowcharts บ คลากรและหน าท ร บผ ดชอบ : ผ ใช จะต องให ความร วมม อเป นอย างด 1. ว เคราะห ระบบ ศ กษาเอกสารท ม อย และศ กษาระบบเด มเพ อให เข าใจถ งข นตอนการท างานและ ทราบว าจ ดส าค ญของระบบอย ท ไหน 2. น กว เคราะห ระบบ เตร ยมรายงานความต องการของระบบใหม 3. น กว เคราะห ระบบ เข ยนแผนภาพการท างาน ( Diagram) ของระบบใหม โดยไม ต องบอกว าหน าท ใหม ในระบบจะพ ฒนาข นมาได อย างไร 4. น กว เคราะห ระบบ เข ยนสร ปรายงานข อม ลเฉพาะของป ญหา 5. ถ าเป นไปได น กว เคราะห ระบบอาจจะเตร ยมแบบทดลองด วย ข นตอนท 4 : การออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบ น กว เคราะห ระบบจะน าการต ดส นใจ ของฝ ายบร หารท ได จาก ข นตอนการว เคราะห การเล อกซ อคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ด วย (ถ าม หร อเป นไปได ) หล งจากน นน กว เคราะห ระบบจะน าแผนภาพต างๆ ท เข ยนข นในข นตอนการว เคราะห มาแปลงเป น แผนภาพล าด บข น (แบบต นไม ) ด งร ปข างล าง เพ อให มองเห นภาพล กษณ ท แน นอนของโปรแกรม ว าม ความส มพ นธ ก นอย างไร และโปรแกรมอะไรบ างท จะต องเข ยนในระบบ หล งจากน นก เร ม ต ดส นใจว าควรจะจ ดโครงสร างจากโปรแกรมอย างไร การเช อมระหว างโปรแกรมควรจะท า อย างไร ในข นตอนการว เคราะห น กว เคราะห ระบบต องหาว า "จะต องท าอะไร ( What)" แต ใน ข นตอนการออกแบบต องร ว า " จะต องท าอย างไร( How)" ในการออกแบบโปรแกรมต องค าน งถ งความปลอดภ ย ( Security) ของระบบด วย เพ อป องก น การผ ดพลาดท อาจจะเก ดข น เช น "รห ส" ส าหร บผ ใช ท ม ส ทธ ส ารองไฟล ข อม ลท งหมด เป นต น

7 วงจรการพ ฒนาระบบ 276 น กว เคราะห ระบบจะต องออกแบบฟอร มส าหร บข อม ลขาเข า ( Input Format) ออกแบบ รายงาน ( Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ ( Screen Fromat) หล กการการออกแบบ ฟอร มข อม ลขาเข าค อ ง ายต อการใช งาน และป องก นข อผ ดพลาดท อาจจะเก ดข น ถ ดมาระบบจะต องออกแบบว ธ การใช งาน เช น ก าหนดว าการป อนข อม ลจะต องท าอย างไร จ านวนบ คลากรท ต องการในหน าท ต างๆ แต ถ าน กว เคราะห ระบบต ดส นใจว าการซ อซอฟต แวร ด กว าการเข ยนโปรแกรม ข นตอนการออกแบบก ไม จ าเป นเลย เพราะสามารถน าซอฟต แวร ส าเร จร ป มาใช งานได ท นท ส งท น กว เคราะห ระบบออกแบบมาท งหมดในข นตอนท กล าวมาท งหมดจะน ามา เข ยนรวมเป นเอกสารช ดหน งเร ยกว า " ข อม ลเฉพาะของการออกแบบระบบ " ( System Design Specification) เม อส าเร จแล วโปรแกรมเมอร สามารถใช เป นแบบในการเข ยนโปรแกรม ได ท นท ส าค ญก อนท จะส งถ งม อโปรแกรมเมอร เราควรจะตรวจสอบก บผ ใช ว าพอใจหร อไม และตรวจสอบ ก บท กคนในท มว าถ กต องสมบ รณ หร อไม และแน นอนท ส ดต องส งให ฝ ายบร หารเพ อต ดส นใจว าจะ ด าเน นการ ต อไปหร อไม ถ าอน ม ต ก ผ านเข าส ข นตอนการสร างหร อพ ฒนาระบบ ( Construction) สร ปข นตอนท 4 : การออกแบบ ( Design) หน าท : ออกแบบระบบใหม เพ อให สอดคล องก บความต องการของผ ใช และฝ ายบร หาร ผลล พธ : ข อม ลเฉพาะของการออกแบบ( System Design Specification) เคร องม อ : พจนาน กรมข อม ล Data Dictionary, แผนภาพการไหลของข อม ล ( Data Flow Diagram), ข อม ลเฉพาะการประมวลผล ( Process Specification ), ร ปแบบข อม ล ( Data Model), ร ปแบบระบบ ( System Model), ผ งงานระบบ ( System Flow Charts), ผ งงานโครงสร าง (Structure Charts), ผ งงาน HIPO (HIPO Chart), แบบฟอร มข อม ลขาเข าและรายงาน บ คลากรและหน าท : 1. น กว เคราะห ระบบ ต ดส นใจเล อกคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร (ถ าใช ) 2. น กว เคราะห ระบบ เปล ยนแผนภาพท งหลายท ได จากข นตอนการว เคราะห มาเป นแผนภาพล าด บ ข น 3. น กว เคราะห ระบบ ออกแบบความปลอดภ ยของระบบ 4. น กว เคราะห ระบบ ออกแบบฟอร มข อม ลขาเข า รายงาน และการแสดงภาพบนจอ 5. น กว เคราะห ระบบ ก าหนดจ านวนบ คลากรในหน าท ต างๆและการท างานของระบบ 6. ผ ใช ฝ ายบร หาร และน กว เคราะห ระบบ ทบทวน เอกสารข อม ลเฉพาะของการออกแบบเพ อความ ถ กต องและสมบ รณ แบบของระบบ

8 วงจรการพ ฒนาระบบ 277 ข นตอนท 5 : การพ ฒนาระบบ (Construction) ในข นตอนน โปรแกรมเมอร จะเร มเข ยนและทดสอบโปรแกรมว า ท างานถ กต องหร อไม ต อง ม การทดสอบก บข อม ลจร งท เล อกแล ว ถ าท กอย างเร ยบร อย เราจะได โปรแกรมท พร อมท จะน าไปใช งานจร งต อไป หล งจากน นต องเตร ยมค ม อการใช และการฝ กอบรมผ ใช งานจร งของระบบ ระยะแรกในข นตอนน น กว เคราะห ระบบต องเตร ยมสถานท ส าหร บ เคร องคอมพ วเตอร แล ว จะต องตรวจสอบว าคอมพ วเตอร ท างานเร ยบร อยด โปรแกรมเมอร เข ยนโปรแกรมตามข อม ลท ได จากเอกสารข อม ลเฉพาะของการออกแบบ (Design Specification) ปกต แล วน กว เคราะห ระบบไม ม หน าท เก ยวข องในการเข ยนโปรแกรม แต ถ าโปรแกรมเมอร ค ดว าการเข ยนอย างอ นด กว าจะต องปร กษาน กว เคราะห ระบบเส ยก อน เพ อท ว า น กว เคราะห จะบอกได ว าโปรแกรมท จะแก ไขน นม ผลกระทบก บระบบท งหมดหร อไม โปรแกรมเมอร เข ยนเสร จแล วต องม การทบทวนก บน กว เคราะห ระบบและผ ใช งาน เพ อค นหา ข อผ ดพลาด ว ธ การน เร ยกว า " Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะต องทดสอบก บ ข อม ลท เล อกแล วช ดหน ง ซ งอาจจะเล อกโดยผ ใช การทดสอบเป นหน าท ของโปรแกรมเมอร แต น กว เคราะห ระบบต องแน ใจว า โปรแกรมท งหมดจะต องไม ม ข อผ ดพลาด หล งจากน นต องควบค มด แลการเข ยนค ม อซ งประกอบด วยข อม ลการใช งานสารบ ญการ อ างอ ง "Help" บนจอภาพ เป นต น นอกจากข อม ลการใช งานแล ว ต องม การฝ กอบรมพน กงานท จะ เป นผ ใช งานจร งของระบบเพ อให เข าใจ และท างานได โดยไม ม ป ญหาอาจจะอบรมต วต อต วหร อ เป นกล มก ได สร ปข นตอนท 5 : การพ ฒนาระบบ ( Construction) หน าท : เข ยนและทดสอบโปรแกรม ผลล พธ : โปรแกรมท ทดสอบเร ยบร อยแล ว เอกสารค ม อการใช และการฝ กอบรม เคร องม อ : เคร องม อของโปรแกรมเมอร ท งหลาย Editor, compiler,structure Walkthrough, ว ธ การ ทดสอบโปรแกรม การเข ยนเอกสารประกอบการใช งาน บ คลากรและหน าท : 1. น กว เคราะห ระบบ ด แลการเตร ยมสถานท และต ดต งเคร องคอมพ วเตอร (ถ าซ อใหม ) 2. น กว เคราะห ระบบ วางแผนและด แลการเข ยนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม 3. โปรแกรมเมอร เข ยนและทดสอบโปรแกรม หร อแก ไขโปรแกรม ถ าซ อโปรแกรมส าเร จร ป

9 วงจรการพ ฒนาระบบ น กว เคราะห ระบบ วางแผนทดสอบโปรแกรม 5. ท มท ท างานร วมก นทดสอบโปรแกรม 6. ผ ใช ตรวจสอบให แน ใจว า โปรแกรมท างานตามต องการ 7. น กว เคราะห ระบบ ด แลการเข ยนค ม อการใช งานและการฝ กอบรม ข นตอนท 6 : การปร บเปล ยน (Construction) ข นตอนน บร ษ ทน าระบบใหม มาใช แทนของเก าภายใต การด แลของน กว เคราะห ระบบ การ ป อนข อม ลต องท าให เร ยบร อย และในท ส ดบร ษ ทเร มต นใช งานระบบใหม น ได การน าระบบเข ามาควรจะท าอย างค อยเป นค อยไปท ละน อย ท ด ท ส ดค อ ใช ระบบใหม ควบค ไปก บระบบเก าไปส กระยะหน ง โดยใช ข อม ลช ดเด ยวก นแล วเปร ยบเท ยบผลล พธ ว าตรงก นหร อไม ถ าเร ยบร อยก เอาระบบเก าออกได แล วใช ระบบใหม ต อไป ข นตอนท 7 : บ าร งร กษา (Maintenance) การบ าร งร กษาได แก การแก ไขโปรแกรมหล งจากการใช งานแล ว สาเหต ท ต องแก ไข โปรแกรมหล งจากใช งานแล ว สาเหต ท ต องแก ไขระบบส วนใหญ ม 2 ข อ ค อ 1. ม ป ญหาใน โปรแกรม ( Bug) และ 2. การด าเน นงานในองค กรหร อธ รก จเปล ยนไป จากสถ ต ของระบบท พ ฒนา แล วท งหมดประมาณ 40% ของค าใช จ ายในการแก ไขโปรแกรม เน องจากม " Bug" ด งน น น กว เคราะห ระบบควรให ความส าค ญก บการบ าร งร กษา ซ งปกต จะค ดว าไม ม ความส าค ญมากน ก เม อธ รก จขยายต วมากข น ความต องการของระบบอาจจะเพ มมากข น เช น ต องการรายงาน เพ มข น ระบบท ด ควรจะแก ไขเพ มเต มส งท ต องการได การบ าร งร กษาระบบ ควรจะอย ภายใต การด แลของน กว เคราะห ระบบ เม อผ บร หารต องการ แก ไขส วนใดน กว เคราะห ระบบต องเตร ยมแผนภาพต าง ๆ และศ กษาผลกระทบต อระบบ และให ผ บร หารต ดส นใจต อไปว าควรจะแก ไขหร อไม สร ปวงจรการพ ฒนาระบบ หน าท ท าอะไร 1. เข าใจป ญหา 1. ตระหน กว าม ป ญหาในระบบ 2. ศ กษาความเป นไปได 1. รวบรวมข อม ล

10 วงจรการพ ฒนาระบบ ว เคราะห 1. ศ กษาระบบเด ม 2. คาดคะเนค าใช จ าย ผลประโยชน และอ น 3. ต ดส นใจว าจะเปล ยนแปลงระบบหร อไม 2. ก าหนดความต องการของระบบ 3. แผนภาพระบบเก าและระบบใหม 4. สร างระบบทดลองของระบบใหม 4. ออกแบบ 1. เล อกซ อคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร 2. เปล ยนแผนภาพจากการว เคราะห เป นแผนภาพ ล าด บข น 3. ค าน งถ งความปลอดภ ยของระบบ 4. ออกแบบ Input และ Output 5. ออกแบบไฟล ฐานข อม ล 5. พ ฒนา 1. เตร ยมสถานท 2. เข ยนโปรแกรม 3. ทดสอบโปรแกรม 6. น ามาใช งานจร ง 1. ป อนข อม ล 4. เตร ยมค ม อการใช และฝ กอบรม 2. เร มใช งานระบบใหม 7. บ าร งร กษา 1. เข าใจป ญหา 2. ศ กษาส งท จะต องแก ไข

11 วงจรการพ ฒนาระบบ หล กความส าเร จของการพ ฒนาระบบงาน 3. ต ดส นใจว าจะแก ไขหร อไม 4. แก ไขเอกสาร ค ม อ 5. แก ไขโปรแกรม 6. ทดสอบโปรแกรม 7. ใช งานระบบท แก ไขแล ว หล กการท 1 : ระบบเป นของผ ใช น กว เคราะห ระบบและโปรแกรมเมอร ควรจะระล กเสมอว า ระบบเป นของผ ใช ระบบซ งจะ เป นผ น าเอาผลของระบบด งกล าวมาก อให เก ดประโยชน ต อธ รก จของเขา แม ว าน กว เคราะห ระบบ และโปรแกรมเมอร จะท างานอย างหน กเพ อท จะน าเอาเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาสร าง เป น ระบบงานคอมพ วเตอร ก ตาม แต ไม ล มว าระบบงานคอมพ วเตอร ม จ ดย นจ ดเด ยวก น ค อ เก ดข นมา เพ อแก ไขป ญหาให ก บผ ใช หร อธ รก จ ด งน น ผ ใช ระบบจ งม ส วนส าค ญท จะผล กด นให การพ ฒนา ระบบงานเป นไปอย างถ กต อง และ เพ อตอบสนองก บความต องการ น กว เคราะห ระบบจะต อง จะต องน าเอาความเห นของผ ใช ระบบมาเก ยวข อง ในท กข นตอนของการพ ฒนาหร ออ กน ยหน งค อ ในวงจรการพ ฒนาระบบงานและโครงการ ( SDLC) จะต องม บทบาทของผ ใช ระบบอย เสมอท ก ข นตอน หล กการท 2 : ท าการจ ดต งและแบ งกล มของระบบหร อโครงการออกเป นกล มงานย อย โดยท วไป วงจรการพ ฒนาระบบงานและโครงการ ( SDLC) ได จ ดแบ งข นตอนของการ ท างานเป นหล กอย แล วด งน 1. ข นตอนการว เคราะห ระบบงาน ( System Analysis) 2. ข นตอนการด ไซน และวางระบบงาน ( System Design) 3. ข นตอนการน าระบบงานเข าส ธ รก จเพ อใช ปฏ บ ต งานจร ง ( System imple- mentation) 4. ข นตอนการต ดตามและด าเน นการภายหล งการต ดต งระบบงาน ( System support)

12 วงจรการพ ฒนาระบบ 281 สาเหต ท ม การจ ดแบ งกล มงานให เล กลงและเป นล าด บข น ก เพ อท จะให น กบร หารโครงการหร อ ผ พ ฒนาระบบงานสามารถท จะควบค มความค บหน าของ การพ ฒนาระบบได อย างใกล ช ดและ สามารถท จะก าหนดและควบค มระยะเวลาท ใช ในการพ ฒนาระบบได ด ข นอ กด วย หล กการท 3 : ข นตอนการพ ฒนาระบบงานไม ใช แบบอน กรม ( sequential process) ความหมายของหล กการน ค อ เม อเราเข าส วงจรการพ ฒนาระบบ SDLC แล ว เราไม จ าเป นท จะท าข นท 1 ค อ system analysis ให เสร จเร ยบร อยเส ยก อน แล วจ งค อยท าข นท 2 ค อ system design หร อต องท าข นท 2 เสร จค อยท าข นท 3 เร อยไป การท าแบบน จะท าให เราใช ระยะเวลามากข นในการ พ ฒนาระบบงานหน งๆ ข นตอนการพ ฒนาระบบงานสามารถท จะท าซ อน ( overlap) ก นได เช น เม อได ท าการว เคราะห ระบบงาน ไปได ระยะหน ง น กว เคราะห ระบบก สามารถท จะน าเอาผลการว เคราะห น นไปด ไซน หร อวางระบบงานได ก อน โดยไม ต องรอให ข นตอน การว เคราะห เสร จสมบ รณ จ งค อยด ไซน ด งต วอย างในร ปท 1 ซ งแสดงให เป นว า ขณะท ก จกรรมในข นตอนการว เคราะห ซ งใช เวลาประมาณ 2 ส ปดาห คร งย งไม เสร จส น ในส ปดาห ท 2 ก สามารถจะเร มข นตอนการด ไซน ระบบได อย างไรก ตาม การท าเช นน จะต องต งอย ในความเหมาะสมด วย โดย ในบางคร งบางข นตอนอาจจ าเป นท จะต องรอให เสร จสมบ รณ ก อนแล วจ งค อยด าเน นในข นถ ดไป จากร ปท 1 จะ แสดงให เห นว าการต ดต งระบบอาจจ าเป น ต องรอให ข นตอนการด ไซน ระบบเสร จส นลงเส ยก อนแล วจ งค อย ด าเน นการต อไป หล กการท 4 : ระบบงานข อม ลถ อเป นการลงท นอย างหน ง การพ ฒนาระบบงานหน งๆก ถ อว าเป นการลงท นอย างหน ง ซ งไม แตกต างจากท เราลงท นซ อรถ เพ อมา ขนส งส นค าหร อซ อเคร องจ กรมาเพ อท าการผล ต

13 วงจรการพ ฒนาระบบ 282 เม อระบบงานถ อว าเป นการลงท นชน ดหน ง ส งท น กว เคราะห ระบบจะต องค าน งก ค อทางเล อกต างๆท จะ น าเง นไปลงท น ซ งหมายถ งว าน กว เคราะห ระบบควรค ดถ งทางเล อก ของการพ ฒนาระบบงานในหลายๆงาน และพ จารณาถ งความเป นไปได ต างๆ รวมถ งการเปร ยบเท ยบต นท นและผลก าไรท จะเก ดจากระบบงาน ว าระบบ น นๆ ค มค าหร อไม อย างไร ยกต วอย าง เช น น กว เคราะห ก าล งร บท าระบบงานส าหร บร านให เช าว ด โอร านหน ง ซ งเป นร านเล กๆ ม รายได ประมาณ 10,000 บาทต อเด อน เขาต ดส นใจแนะน าให ร านน นซ อคอมพ วเตอร ราคา 2 ล านบาท ซ งเขาจะพ ฒนาระบบงานให โดยจะเส ยค าใช จ ายอ กประมาณ 3 แสนบาท ล กษณะแบบน ท านจะเห น ได ช ดว า การต ดส นใจลงท นแบบน ไม ค มค าแน น กว เคราะห ควรจะท าการว เคราะห หาทางเล อกท เหมาะสมและ น าเสนอต อผ ใช โดยให ม ข อม ล ในการเปร ยบเท ยบถ งข อด ข อเส ยต างๆ เพ อผ ใช ระบบสามารถท จะออกความเห น หร อปร กษาหาร อเพ อหาข อย ต ท เหมาะสมต อไป หล กการท 5 : อย ากล วท จะต องยกเล ก ในท กข นตอนของการพ ฒนาระบบงานจะม การศ กษาถ งความเป นไปได (feasibility study) ของระบบงาน ด งน นในท กข นตอน น กว เคราะห ระบบจะม โอกาสเสมอท จะต ดส นใจว าจะให ระบบงานน นด าเน นต อไปหร อ ยกเล ก แน นอนท ว า ความร ส กท จะต องยกเล กงานท ท ามาอย างยากเย นน น จะต องไม ด แน และคงไม ม ใครอยาก ส มผ สเหต การณ เช นน แต อย างไรก ด เม อการพ ฒนาระบบงานไม สามารถจะท าให เป นไปตามความต องการของ ผ ใช ระบบ การเร มต นท าใหม หร อยกเล กโครงการน นอาจเป นส งจ าเป น จากประสบการณ ท เคยได เห นได ย นมา ม อย หลายโครงการในสหร ฐอเมร กาท ต องยกเล กไป และอ กหลายโครงการท ย งด นท ร งท จะให อย แต ไม สามารถ จะท าได ข อเส ยท เห นได ช ดในความกล วท จะต องยกเล กก ค อ โครงการหร อระบบงานน นส ดท ายก ต องพ งลง และด นท ร งท จะให ฟ นค นช พ ม กจะใช เง นลงท นเพ มข น ใช เวลาเพ มข นและใช คนเพ มข น ท าให งบประมาณเก ด บานปลาย และไม สามารถควบค มได หล กการท 6 : ในท กข นตอนของการพ ฒนาจะต องม การจ ดท าเอกสารเพ อใช อ างอ งเสมอ การขาดการจ ดท าเอกสารม กจะส งผลให เก ดข อผ ดพลาดต อระบบงานและต อน กว เคราะห ระบบด วย การ จ ดท าเอกสารม กจะถ กมองข ามไป และเห นว าเป นส งท ท าให เส ยเวลาแม กระท งการเข ยนโปรแกรมซ ง สามารถ จะแทรกค าอธ บายเล กๆน อยๆว าโปรแกรมในส วนน นๆท าอะไร ก ย งไม ม ใครท าส กเท าไรซ งการขาดการท า เอกสารเช นน จะท าให การบ าร งร กษาหร อต ดตามระบบเป นไปได ยาก ท าให ยากต อการแก ไข การจ ดท าเอกสาร จะหมายรวมถ งการบ นท กเหต การณ ต างๆ และแนวความค ด รวมท งข อสร ปท เก ดข นใน แต ละข นตอนของการพ ฒนาระบบงานและโครงการ ไม ใช จะเอาแค รห สต นก าเน ด ( source code) ของแต ระบบ

14 วงจรการพ ฒนาระบบ 283 เท าน น การว เคราะห และออกแบบระบบ ความร ในการว เคราะห และออกแบบระบบม ความส าค ญ เพราะเป นป จจ ยในการสร างและพ ฒนาระบบสารส ว เคราะห ระบบเป นเร องท น าสนใจ เพราะน กว เคราะห ระบบต องต ดต อก บคนหลายคน ได ร ถ งการจ ดการและการท างา ท าให เราม ความร เก ยวก บระบบคอมพ วเตอร หลายแบบมากข น ผ ท สามารถว เคราะห ระบบได ด ควรม ประสบการณ ใน โปรแกรม ม ความร ทางด านธ รก จ ความร เก ยวก บระบบเคร อข ายและฐานข อม ล ซ งใช เป นความร ในการออกแบบระบ แตกต างก นออกไปตาม สภาพงาน ด งน น หน าท ของน กว เคราะห ก ค อการศ กษาระบบ แล วให ค าแนะน าในการปร บป ระบบน นจนเสร จสมบ รณ ซ งการท างานท งหมดต องม ล าด บข นตอนและการศ กษาว ธ การว เคราะห และการออกแบบร ข นตอน ท าให เข าใจการว เคราะห ระบบน นๆ ด ย ง และสามารถออกแบบระบบใหม โดยไม ยากเย นน ก โดยสามารถต ด ระบบใหม ควรใช คอมพ วเตอร ประเภทไหน ใช โปรแกรมอะไร ออกแบบInput/Output อย างไรเป นต น ระบบ ระบบค อกล มขององค ประกอบต างๆ ท ท างานร วมก นเพ อจ ดประสงค อ นเด ยวก น ระบบอาจจะประกอบด วย บ คค เคร องม อ เคร องใช พ สด ว ธ การ ซ งท งหมดน จะต องม ระบบจ ดการอ นหน งเพ อให บรรล จ ดประสงค อ นเด ยวก น เช น ร การสอน ม จ ดประสงค เพ อให น กเร ยนได ร บความร ในเน อหาว ชาท สอน การจ ดการข อม ล วงจรการพ ฒนาระบบ (System Development Lift Cycle-SDLC) ระบบสารสนเทศท งหลายม วงจรช ว ตท เหม เก ดจนตาย วงจรน จะเป นข นตอนท เป นล าด บต งแต ต นจนเสร จเร ยบร อยเป นระบบท ใช งานได ซ งน กว เคราะห ระบบ ต เข าใจให ด ว าในแต ละข นตอนจะต องท าอะไร และท าอย างไร ข นตอนการพ ฒนาระบบม อย ด วยก น 7 ข นตอนค อ 1. เข าใจป ญหา (Problem Recognition) 2. ศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) 3. ว เคราะห (Analysis) 4. ออกแบบ (Design) 5. สร าง หร อพ ฒนาระบบ (Construction) 6. การปร บเปล ยน (Conversion) 7. บ าร งร กษา (Maintenance

15 วงจรการพ ฒนาระบบ 284 การว เคราะห การว เคราะห ระบบในวงจรการพ ฒนาระบบน น เร มต นจากการศ กษาระบบเด ม แล วน าข อม ลท ได จากการศ กษามาหาค (Requirements)หร อส งท จะต องปร บปร งในระบบ หร ออ กอย างหน งค อว ธ แก ป ญหาของระบบ การว เคราะห จะเร มหล ป ญหา และผ านข นตอนการศ กษาความเป นไปได แล ว รวบรวมข อม ล การศ กษาระบบเด มน น น กว เคราะห ระบบ เร มต นจากการศ กษาเอกสารต างๆ เช น ค ม อต างๆ หล งจ การรวบรวมแบบฟอร มและรายงานต างๆ เช น ในระบบบ ญช เจ าหน จะม แบบฟอร มใบบรรจ ผล ตภ ณฑ ใบทวงหน ราย เตร ยมเง นสดเป นต น นอกจากน นจะต องคอยส งเกตด การท างานของผ ท เก ยวข องในระบบท ศ กษา ท ายท ส ดอาจจะต อง ส มภาษณ ผ ท ม หน าท ร บผ ดชอบงานท เก ยวข องในระบบ หร อบางกรณ อาจจะต องใช แบบสอบถามมาช วยเก บข อม ลดว ท งหมดเร ยกว า เทคน คการเก บรวบรวมข อม ล (Fact Gathering Techniques) ค าอธ บายข อม ล (Data Description) เม อน กว เคราะห ระบบศ กษาระบบมากเข าจะพบว า ม ข อม ลมากมายท ต องจ ดใ หมวดหม เช น ข อม ลของล กค าคนหน งจะรวมข อม ลรายละเอ ยดอ นๆ เช น เลขท ล กค า ช อ ท อย เบอร โทรศ พท การจ าย ส นค าเป นต น ท งหมดเป นเพ ยงไฟล เด ยวเท าน น ในกรณ หลายๆ ไฟล จะต องม ว ธ เก บเพ อความเป นระเบ ยบในการต ดต ข อม ลเคร องม อท ช วยเก บค าอธ บายข อม ลก ค อ พจนาน กรมข อม ล (Data Dictionary) ค าอธ บายว ธ การ(Procedure Description) กรรมว ธ ท ต ดตามการเปล ยนแปลงของข อม ลจะต องร ว า ข อม ลผ านการป อย างไรบ าง ค อทราบว า "ท าอะไร" บ างในระบบ และม ว ธ การอย างไร เช น การจ ายเง นเจ าหน เราม กฎเกณฑ หร อว ธ กา ในการต ดส นใจว า จะจ ายให ใครก อนหล ง ซ งว ธ การบางอย างม รายละเอ ยดไม มากน ก เช น ถ าล กค าส งซ อของเรา เพ ยง ของในสต อกเพ ยงพอก บจ านวนท ล กค าส งหร อไม ซ งเราจ าได ท นท ว าจะต องท าอะไร แต กรณ ท ว ธ การต ดส นใจม รายล มากข นต วอย าง เช น การจ ายเง นเจ าหน จะม หลายข นตอนได แก จ านวนเง นมากน อยแค ไหน ถ ามากเก นไปต องรออน ม ถ าไม เก นจ านวนก าหนดก มาเช คว าม ส วนลดหร อไม หร อจ านวนว นท ค างจ ายว านานแค ไหนเป นต น ซ งการต ดส นใจม และรายละเอ ยดมากเก นกว าท จะจ าได

16 วงจรการพ ฒนาระบบ 285 ร ปท 6.2 DFD ของระบบเง น รายละเอ ยดของว ธ การต างๆ เหล าน อาจจะเข ยนหร อร ายยาวเป นเร ยงความเร องหน งก ได แต ก ม ป ญหาว าเก บรายละเอ ยดไม ได ครบถ วน ลองเปร ยบเท ยบก บสถาปน กออกแบบบ านโดยอธ บาย รายละเอ ยดได ครบถ วนและเห นภาพล กษณ อย างช ดเจนด วย ส าหร บ น กว เคราะห ก ใช ว ธ เข ยนแบบ เข ามาช วยเหม อนก น การเข ยนแบบเพ ออธ บายว ธ การต างๆท ใช ในระบบ ช วยในการต ดตามการ เปล ยนแปลงของข อม ลเร ยกว าแผนภาพแสดงกระแสข อม ล (Data Flow Diagram : DFD) ความหมายการว เคราะห ระบบ ความหมายและบทบาทของน กว เคราะห ระบบ ระบบค อกล มขององค การต างๆ ท ท างานร วมก นเพ อจ ดประสงค อ นเด ยวก น ระบบอาจจะ ประกอบด วยบ คคลากร เคร องม อ เคร องใช พ สด ว ธ การ ซ งท งหมดน จะต องม ระบบจ ดการอ นหน ง เพ อให บรรล จ ดประสงค อ นเด ยวก น ต วอย างเช น ในร างกายคนเราจะม ระบบในต วค อม ความส มพ นธ ต ดต อก นระหว างสอง เส นประสาท เซลล ร บร ความร ส ก เพ อบรรล เป าหมายในการ ร บร ความร ส กร อนหนาว เป นต น ในการใช ภาษาก ถ อท าอย างเป นระบบน นระบบน นค อ ความส มพ นธ ต ดต อก นระหว าง การใช ค าส ญล กษณ ต างๆ เพ อบรรล เป าหมายในการต ความให เข าใจภาษาน นๆ ในธ รก จก เป นระบบอย างหน ง ซ งม ส วนประกอบค อ การตลาด โรงงาน การขาย การค นคว า การขนส ง การเง น บ คคล การท างาน โดยท ท งหมดม การต ดต อส มพ นธ ระหว างก น เพ อให บรรล เป าหมายให เก ดก าไร

17 วงจรการพ ฒนาระบบ 286 องค ประกอบของระบบการเร ยนการสอน 1. บ คคลากรได แก คร และน กเร ยน 2. เคร องม อได แก เคร องฉายแผ นใส ชอล ก กระดานด า 3. พ สด ได แก โต ะ เก าอ 4. ว ธ การได แก เข ยนบนกระดานด า ใช แผ นใส หร ออ นๆ 5. การจ ดการได แก โรงเร ยนจ ดตารางเร ยน เก บเง นค าเล าเร ยน จ ายค าสอนให แก คร เม อเราศ กษา ระบบใดระบบหน ง เราควรจะต องเข าใจการท างานของระบบน นให ด โดย การถามต วเองตลอดเวลา ด วยค าถามเหล าน 1. ระบบท าอะไร ( What ) 2. ท าโดยใคร ( Who ) 3. ท าเม อไร ( When ) 4. ท าอย างไร ( How ) การว เคราะห ระบบและการออกแบบ ( System Analysis and Design) การว เคราะห และออกแบบระบบค อ ว ธ การท ใช ในการสร างระบบสารสนเทศข นมาใหม ในธ รก จใดธ รก จหน ง หร อระบบย อยของธ รก จ นอกจากการสร างระบบสารสนเทศใหม แล ว การ ว เคราะห ระบบช วยในการแก ไขระบบสารสนเทศเด มท ม อย แล วให ด ข นด วยก ได การว เคราะห ระบบค อ การหาความต องการ ( Requirements) ของระบบสารสนเทศว าค ออะไร หร อต องการ เพ มเต มอะไรเข ามาในระบบและการออกแบบก ค อ การน าเอาความต องการของระบบมาเป นแบบ แผนหร อเร ยกว าพ มพ เข ยว ในการสร างระบบสารสนเทศน นให ใช ในงานได จร ง ผ ท ท าหน าน ก ค อ น กว เคราะห และออกแบบระบบ ( System Analysis : SA ) น กว เคราะห ระบบค อใคร? คอมพ วเตอร เป นเพ ยงเคร องม อท ใช ส าหร บเก บรวบรวมและประมวลผลให ก บผ ใช โดยให ประโยชน ต อผ ใช ค อ ความรวดเร วและความถ กต องของข อม ล ซ งเป นห วใจส าค ญต อการบร หารของธ รก จในป จ บ นท ม การแข งข นส ง ผ ใช ( Users ) จ งเป นผ ก าหนดป ญหาและแนวทางของระบบงานท น ามา แก ไขซ ง ป ญหาแต ผ ใช เองไม ทราบว ธ จะน าเอาคอมพ วเตอร มาใช แก ป ญหา หร อช วยเหล อในการบร หาร ในทางตรงก นข ามโปรแกรมเมอร ( programmers) และช างเทคน ค ( technicians) เป นผ ท สามารถ จะใช เทคโนโลย ของคอมพ วเตอร และป อนค าส งให คอมพ วเตอร ท างานได ต องการ แต โปรแกรมเมอร หร อช างเทคน คม กจะไม เข าใจถ งระบบธ รก จมากน ก ด งน น ช องว างระหว างน ก ธ รก จหร อระบบงานในหน วยงานต างๆ ก บโปรแกรมเมอร หร อก บช างเทคน คจ งอาจเก ดข นได น กว เคราะห ระบบจ งท าหน าท เป นผ สมานช องว างน น กว เคราะห ระบบเป นผ ท เก ยวข องโดยตรงท จะน าเอาความเข าใจและเทคโนโลย ของคอมพ วเตอร มาใช ในการพ ฒนาระบบงานข อม ลเพ อช วย

18 วงจรการพ ฒนาระบบ 287 แก ป ญหาให ก บงานในหน วยงานต างๆ 1.2 บทบาทของน กว เคราะห ระบบ น กว เคราะห ระบบจะเป นผ ท ศ กษาถ งป ญหาและความต องการของน กธ รก จ โดยน าเอา ป จจ ย 3 ประการ ค อ คน ( people ) ว ธ การ ( method ) และคอมพ วเตอร เทคโนโลย ( computer technology ) ใช ในการปร บปร งหร อแก ป ญหาให ก บน กธ รก จ เม อได ม การน าเอาพ ฒนาการทาง เทคโนโลย ของคอมพ วเตอร มาใช น กว เคราะห ระบบจะต องร บผ ดชอบถ งการก าหนดล กษณะของ ข อม ล ( data ) ท จะจ ดเก บเข าส ระบบงานคอมพ วเตอร การหม นเว ยน การเปล ยนแปลงของข อม ล และระยะเวลาเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อผ ใช หร อธ รก จ ( business users ) น กว เคราะห ระบบ ไม ได เพ ยงว เคราะห หร อด ไซน ระบบงานเท าน น หากแต ย งขายบร การทางด านระบบงานข อม ล โดย น าเอาประโยชน จากเทคโนโลย ล าส ดมาใช ควบค ก นไปด วย จากบทบาทของน กว เคราะห ระบบท กล าวมาแล วข างต น ท าให น กว เคราะห ระบบจะต องม ความร ท งทางภาคธ รก จหร อการด าเน นงาน ในหน วยงานต างๆ และคอมพ วเตอร ควบค ก น น กว เคราะห ระบบโดยส วนใหญ สามารถท จะด ไซน ระบบงานและเข ยนโปรแกรมข นได ด วยต วเอง ส วนน เองกล บท าให บ คคลภายนอกเก ดความส บสน ระหว างโปรแกรมเมอร ก บน กว เคราะห ระบบ 1.3 ความแตกต างระหว างโปรแกรมเมอร และน กว เคราะห ระบบ โปรแกรมเมอร ( programmer ) หมายถ งบ คคลท ร บผ ดชอบในด านการเข ยนโปรแกรม ส งท เขาจะเช อมโยงน น ได แก อ ปกรณ คอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต ( Operating System :OS ) หร อ แม กระท งภาษาท ใช ในการเข ยน เช น COBOL, BASIC และ C++ งานของโปรแกรมเมอร จะเป นไป ในล กษณะท ม ขอบเขต ท แน นอนค อโปรแกรมท เขาเข ยนข นน นถ กต องตามจ ดประสงค หร อไม ก จกรรมงานของโปรแกรมจะเก ยวข องก บคนจ านวนน อย เช น ก บโปรแกรมเมอร ด วยก นเอง หร อ ก บน กว เคราะห ระบบท เป นผ วางแนวทางของระบบให แก เขา น กว เคราะห ระบบ หร อท เร ยกก น ย อๆ ว า SA (SYSTEM ANALYSIS) น น นอกจากจะต องร บผ ดชอบต อการโปรแกรมคอมพ วเตอร แล ว ย งจะต องร บผ ดชอบงานในส วนท เก ยวก บการจ ดหาอ ปกรณ ต างๆ เก ยวก บคอมพ วเตอร ผ ท จะ ใช ระบบแฟ มหร อฐานข อม ลต างๆ รวมท งข อม ลด บท จะป อนเข าระบบงานของน กว เคราะห ระบบ ไม ได อย ในล กษณะท แน นอนแบบโปรแกรมเมอร ไม ม ค าตอบท แน นอนจากระบบท เขาวางไม ว า ผ ดหร อถ ก งานของเขาเก ดจากการประน ประนอมและผสมผสานของป จจ ยต างๆ ท เก ยวข องก บ

19 วงจรการพ ฒนาระบบ 288 ระบบงาน ค อ ผ ใช ว ธ การ เทคโนโลย และอ ปกรณ จนได ผลล พธ ท เหมาะสมออกมาเป นระบบงาน (APPLICATION SYSTEM) งานของน กว เคราะห ระบบจ งม กจะต องเก ยวข องก บคนหลายระด บ ต งแต ล กค าหร อผ ใช น กธ รก จ โปรแกรมเมอร ผ ตรวจสอบบ ญช หร อแม กระท งเซลล แมนท ขาย ระบบงานข อม ล แม ว างานของน กว เคราะห ระบบจะด เป นงานท ยากและซ บซ อน แต งานในล กษณะ น ก เป นงานท ท าทายให ก บบ คคลท ม ความค ดสร างสรรค และกว างไกลเข ามาอย เสมอ ความร ส ก ภาคภ ม ใจท ได วางระบบงานออกมาเป นร ปร างและสามารถ ใช ปฏ บ ต ได จร ง จะฝ งอย ในส าน กของ เขาตลอดเวลา ความร ส กอ นน คงจะถ ายทอดออกมาเป นต วหน งส อไม ได แต จะทราบก นเองในหม ของน กว เคราะห ระบบด วยก น เพ อให เข าใจความหมายของน กว เคราะห ระบบมากย งข น ตารางท 1 จะแสดงให เห นรายละเอ ยดของหน าท ของน กว เคราะห ระบบ ต าแหน งงาน : น กว เคราะห ระบบ Job Description รายละเอ ยดของงาน : 1. รวบรวมและว เคราะห ข อม ลเพ อพ ฒนาระบบงานข อม ล ( INFORMATION SYSTEM) ร บผ ดชอบในการศ กษาถ งป ญหาและความต องการของธ รก จ เพ อท จะหาทางน าเอาอ ปกรณ คอมพ วเตอร ว ธ การทางธ รก จ รวมถ งบ คลากรต างๆ มาใช ในการพ ฒนาเพ อหาทางแก ไขซ งป ญหา และบรรล ถ งความต องการของธ รก จน นๆ 2. ด ไซต และจ ดวางระบบฐานข อม ล รวมท งการต ดต งด วย 3. ให ค าแนะน าและอบรมท งทางด านเอกสารและการพบปะพ ดจา หร อส มมนาในห วข อของ ระบบงาน ความร บผ ดชอบ : 1. ว เคราะห และประเม นผล เพ อหาความเป นไปได ( Feasibility Study) ของระบบ 2. ว เคราะห ซ งป ญหาท เก ดข นจากระบบธ รก จท เป นอย 3. แจกแจงถ งส งต าง ๆ ท จ าเป นจะร องพ ฒนาข นเพ อใช หร อทดแทนระบบเด ม 4. ก าหนดทางเล อกต างๆ ท เป นไปได ( Altermative solution) ในการแก ป ญหา 5. เล อกอ ปกรณ คอมพ วเตอร และซอฟต แวร ตามความเหมาะสม 6. ด ไซน และวางระบบงานให คล องจองก น เพ อแก ป ญหาของธ รก จ 7. ให ค าแนะน าต างๆ เม อระบบงานถ กน ามาใช จร ง หน าท : 1. จ ดท างบประมาณค าใช จ ายต างๆ รวมท งด านก าล งคน

20 วงจรการพ ฒนาระบบ ก าหนดแผนงานและระยะเวลาท ใช ในการพ ฒนาระบบงาน 3. ด าเน นการส มภาษณ และรวบรวมข อม ลท ส าค ญต อการพ ฒนาระบบงาน 4. จ ดท าเอกสารและว เคราะห ระบบงานธ รก จในป จจ บ น 5. พ ฒนาระบบงานโดยใช เทคโนโลย ป จจ บ นเพ อป ญหาให แก ธ รก จ 6. ว เคราะห ถ งความเหมาะสมต างๆ ของเทคโนโลย การปฏ บ ต การ และฐานทางเศรษฐก จ 7. ทบทวนและย นข อเสนอของระบบงานเพ อพ จารณาอน ม ต 8. ด ไซน และตรวจสอบความถ กต องของระบบงาน 9. ด ไซน แฟ มหร อฐานข อม ลและโครงสร างต างๆ ท ใช ในระบบ 10. ด ไซน ล กษณะการต ดต อระหว างผ ใช ระบบก บระบบงานคอมพ วเตอร ( USERS) ก บ โปรแกรมเมอร ( PROGRAMMERS) อย างไรก ตามธ รก จหร อหน วยงานต างๆ จ งม กจะม ความค ด ท ว า 11. ด ไซน ว ธ การเก บข อม ลและเทคน ค 12. ด ไซน ระบบร กษาความปลอดภ ย และการควบค มระบบ 13. ให ค าแนะน าทางด านการเข ยนโปรแกรมเพ อให ระบบด าเน นไปได ตามเป าหมาย 14. วางแผนงานต างๆ เพ อให ระบบได พ ฒนาข นใหม ถ กน ามาใช แทนระบบเด มโดยให ม ความ ย งยากน อยท ส ด (CONVERSION PLANS) 1.4 การเตร ยมต วเป นน กว เคราะห บทบาทของน กว เคราะห ระบบ หล งจากท เราได ว เคราะห ว า น กว เคราะห ระบบจะท าหน าท เป นแกนกลางระหว างน กธ รก จ ( BUSINESS PEOPLE) หร อผ ใช ระบบ ( USERS) ก บโปรแกรมเมอร ( PROGRAMMERS) อย างไรก ตามธ รก จหร อหน วยงานต างๆ จ งม กจะม ความค ดท ว าน กว เคราะห ระบบจะต องม พ นฐาน การเข ยนโปรแกรมเป นอ นด บแรกแนวความค ดน แท จร งแล วเป นเพ ยงส วนหน งเท าน นใน ค ณสมบ ต อ นควรม ของน กว เคราะห ระบบ น กว เคราะห ระบบจะต องม ความสามารถท จะพ ฒนา ระบบเพ อแก ป ญหาให ก บผ ใช หร อธ รก จอย างม เทคน คและแบบแผน โปรแกรมเมอร ท เก งม ได หมายความว าเขาจะเป นน กว เคราะห ระบบท ด ได ในทางตรงก นข าม โปรแกรมเมอร ท ไม เก งม ได หมายความว าเขาจะเป นน กว เคราะห ระบบท ด ไม ได หากเราจะพ จารณาถ งค ณสมบ ต พ นฐานท น กว เคราะห ระบบควรม โดยย ดตามแนวทางของงานท น กว เคราะห ระบบต องใช ปฏ บ ต ก จะเป น ด งต อไปน 1. ความร ทางด านเทคน คของระบบงานข อม ลและเทคโนโลย

ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต

ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต โครงการพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาว ชาบร หารธ รก จ(คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว

More information

ระบบร านไอศกร ม นางสาววช ญร ตน นายธนว ฒน จ งจต พรช ย ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว ทยาการจ ดการ

ระบบร านไอศกร ม นางสาววช ญร ตน นายธนว ฒน จ งจต พรช ย ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว ทยาการจ ดการ ระบบร านไอศกร ม นางสาววช ญร ตน นร นยา นายธนว ฒน จ งจต พรช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4

การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 การศ กษาค นคว าอ สระ ของ กรรณ การ มาส ข เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การพ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารจ ดการงานปร ญญาน พนธ และสารน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ

การพ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารจ ดการงานปร ญญาน พนธ และสารน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การพ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารจ ดการงานปร ญญาน พนธ และสารน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ปร ญญาน พนธ ของ ช ยร ตน รอดเคราะห เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส

More information

ระบบการจ ดการอบรมและจองห องส มมนา ออนไลน ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ นายบ ณยว ตร ศร เช อ นายรพ พงษ ไผทวรรณก ล นายณภ ทร ท าพ มาย

ระบบการจ ดการอบรมและจองห องส มมนา ออนไลน ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ นายบ ณยว ตร ศร เช อ นายรพ พงษ ไผทวรรณก ล นายณภ ทร ท าพ มาย ระบบการจ ดการอบรมและจองห องส มมนา ออนไลน ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ นายบ ณยว ตร ศร เช อ นายรพ พงษ ไผทวรรณก ล นายณภ ทร ท าพ มาย ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ

More information

การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ กรกฏ ช วยพ นธ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาการศ กษามหาบ

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าน ผ จ ดท างานว จ ยได ท าการศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องก บ งานว จ ยในคร งน โดยแบ งออกเป นห วข อต างๆ ได ด งน 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 ทฤษฎ ท เก

More information

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (performance appraisal) เป นเคร องม อพ ฒนาทร พยากร มน ษย ท ส าค ญเช นเด ยวก บการศ กษาและการฝ กอบรมโดยม ความส าค ญในแง ม มของการปร บ เง นเด อน การเล

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย

การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน 2556 จานวน 300 เล ม จ ดพ มพ โดย : มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ

ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ สาน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ถ นายน 2555 ก คำนำ ค ม อการปฏ บ ต งาน มำตรฐำนกระบวนกำรด ำนฐำนข อม ลและระบบสำรสนเทศ เล มน จ ดทาข นเพ อให สอดร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 โดย อ มาพร ศ ร พ นท 2 สารบ ญ เร องท หน า 1 2 3 4 5 6 7 8 แนะน ามาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 หล กการบร หารค ณภาพ ( Quality Management Principle) ข อก าหนดในระบบบร

More information

ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส กรณ ศ กษา กล มปฏ บ ต การเด นรถ 1เขตการเด นรถท 2 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ น กศ กษา

ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส กรณ ศ กษา กล มปฏ บ ต การเด นรถ 1เขตการเด นรถท 2 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ น กศ กษา ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส กรณ ศ กษา กล มปฏ บ ต การเด นรถ 1 เขตการเด นรถท 2 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ Electronic Document Management System Case Study: Bus Operation Division 1 Zone 2 จ ฑามาศ ศร คร ฑ

More information

ท กษะการใช ซอฟต แวร คอมพ วเตอร

ท กษะการใช ซอฟต แวร คอมพ วเตอร พฤกษชาต ชาต ร งสรรค Miki [พ มพ ช อบร ษ ท] [เล อกว นท ] ป ท พ มพ 2555 พฤกษชาต ชาต ร งสรรค ป ท พ มพ 2555 พ มพ คร งท 1: ม ถ นายน 2555 จ านวน 300 เล ม จ ดพ มพ โดย : มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก จ าก ด 693 ถ.ม ตรภาพ

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ จากสภาพเศรษฐก จในป จจ บ นน จะพบว าธ รก จม การแข งข นการส งมาก ต องอาศ ยว ธ การและกล ย ทธ ต าง ๆ มากมายเพ อให ธ รก จอย รอด ต องม การวางแผนการด าเน นงานอย างด ร จ กความต องการของ

More information

ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน

ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน กรมทร พยากรน าบาดาล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เมษายน

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมากโดยเฉพาะอย าง ย งองค กรท ประกอบธ รก จด

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาระบบสน บสน นการต ดส นใจวางแผนงบประมาณและประเม นภาพรวม ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) The development of decision support system budget planning And Overall assessment for

More information