เหต จ งใจและแนวค ด เป าหมาย การดาเน นงาน รางว ลแห งความด

Size: px
Start display at page:

Download "เหต จ งใจและแนวค ด เป าหมาย การดาเน นงาน รางว ลแห งความด"

Transcription

1

2 เหต จ งใจและแนวค ด เป าหมาย การดาเน นงาน รางว ลแห งความด

3 เหต จ งใจและแนวค ด

4 เป าหมาย

5 การดาเน นงาน Good People Good Organization Good People Network Ethical Business สร างคนด สร าง องค กรคนด สร าง เคร อข ายคนด ค ณธรรม น าธ รก จ

6 1.สร างคนด Good People Project

7 หล กค ด

8 ท กคนม เมล ดพ นธ แห งความด อย ในห วใจ

9 กลย ทธ การพ ฒนาคนให เป น คนด ต องพ ฒนาจากม มมองของ เขา ไม ใช ม มมองของเรา เราต องใช เขา เป นศ นย กลางในการพ ฒนา ( Employee based )

10 การดาเน นงาน แจกค ม อ 365 ว น ร วมก นทาด ให ก บพน กงานท กคน ตระหน กถ ง ค ณค าของการเป นคนด และเป นการช แนะให เห นว า ความด เป นเร องง ายๆ และสามารถทาได ท กว น

11 ประย กต แนวค ด ความส ข ๘ ประการ (Happy ๘) ของ สสส. มาทาก จกรรม สร างความส ข โดยมององค รวมของความส ข ให ครอบคล มท กม ต ของช ว ต ๑. Happy Soul ๒. Happy Heart ๓. Happy Body ๔. Happy Brain ๕. Happy Relax ๖. Happy Money ๗. Happy Family ๘. Happy Society

12 ความหมายของความส ข ๘ ประการ 1. Happy Body ม ส ขภาพด ร างกายแข งแรง 2. Happy Heart ม น าใจงาม เอ อเฟ อเผ อแผ ต อเพ อนร วมงาน และเพ อนมน ษย 3. Happy Soul ม ศร ทธาในค ณงามความด ค ณธรรม จร ยธรรม และใช เป นแนวทางดาเน นช ว ต 4. Happy Brain พ ฒนาสต ป ญญาด วยการเร ยนร ศ กษาในศ ลปะว ชาการต างๆ อย างสม าเสมอ 5. Happy Relax ม จ ตใจร าเร ง แจ มใส ร จ กผ อนคลาย 6. Happy Money ม การดารงช พตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ร จ กหา ร จ กใช ร จ กเก บ 7. Happy Family ม ครอบคร วท อบอ น ม ความร ก ความเข าใจท ด ต อก น 8. Happy Society ม ความร ก สาม คค เอ อเฟ อต อช มชน ส งคม และส งแวดล อม

13

14 Happy Body ร างกายท แข งแรง ค อจ ดเร มในการทาความด ได มากย งข น จ งรณรงค ให ท กคนด แลส ขภาพ ได ต ดต งเคร องช งน าหน กให พน กงานควบค ม น าหน กต ว จ ดก จกรรมเพ อการม ส ขภาพท ด ให พน กงานเล อก เล นตามความสนใจหล งเล กงาน โดยไม เส ย ค าใช จ าย ได แก ห องออกกาล งกาย, สอนโยคะท ก ว นจ นทร, สอนเต นแอโรบ คท กว นอ งคาร ฉ ดว คซ นป องก นไข หว ดใหญ ฟร แก พน กงาน และ ครอบคร วของพน กงาน

15 Happy Heart บร จาคโลห ตก บสภากาชาดไทย เป นประจา ต อเน องท กไตรมาส รวมพล งกล มผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ก บโครงการ หน งหม นอ ตสาหการ หน ง ล านคล งโลห ต จ ดกระเช าผล ตภ ณฑ เย ยมพน กงานท คลอดบ ตร ต อนร บสมาช กใหม เย ยมให กาล งใจพน กงานผ เจ บป วย จ ดก จกรรม Buddy เพ อกระต นให เก ด การให และสร างม ตรภาพระหว างก น โครงการทาด 24 ช วโมง ยกย องคนด -คนเก ง ให เป นต นแบบขององค กร โครงการตลาดน ดพระโพธ ส ตว ช วยเหล อ พน กงานผ เด อดร อน

16 Buddy Love & Care ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มการเป นผ ให เพ อแบ งป นความร ก ความห วงใย เพ อสร างม ตรภาพท ย งย นระหว างก น

17 โครงการทาด 24 ช วโมง เช ญชวนให เพ อนพน กงานร วมแบ งป นประสบการณ เล าแผ ขยายความด ของ คนด ท น ายกย อง ในองค กร เพ อเป นต นแบบคนด ให แก ผ อ น และแผ ขยายความด จากในองค กร ไปส ส งคมรอบข างต อไป การท จะสร างว ฒนธรรมขององค กร ให เป นไปตามความม งม น ยกย องคนด ส งเสร มคนเก ง จะต องมาจากความศร ทธา ในการทาความด ของท กคน จ งรณรงค ด วย โครงการทาด 24 ช วโมง ให พน กงานม งม นท จะทาความด ท กว น จนเก ดเป นค าน ยมขององค กร

18 ตลาดน ดพระโพธ ส ตว D-Day ว นพฤห สบด ท ๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๑ สถานท ณ ลานคนด ไลอ อน

19 ตลาดน ดพระโพธ ส ตว หล กค ด พระโพธ ส ตว ค อ ผ ท สร างบ ญบารม ด วยการให ด วยการช วยเหล อผ อ น ปณ ธานของพระโพธ ส ตว ค อ การช วยมน ษย และส ตว โลกให พ นจาก ความท กข ยาก เป นการสร างบ ญก ศลหร อความส ขท เก ดจากการให ด วยจ ตมหากร ณา โดยปราศจากขอบเขต พร อมท จะสละความส ขและ ช ว ตของตนเอง เพ อช วยส ตว โลกให พ นท กข ทาด ทาง าย ทาได ท กว น LION Good People

20 หล กการปฏ บ ต ๑. พน กงานร วมก นน าส นค ามาร วมบ ญ ไม ว าจะเป นเส อผ า เคร องประด บ ต กตา เคร องเข ยน เคร องไฟฟ า หร อส นค าม อสองอ นๆท ย งอย ในสภาพด ม อย แล ว ไม ได ใช และเป นประโยชน ต อผ อ นได หร อใครม ฝ ม อในการทางานฝ ม อ ขนม หร ออาหาร อยากให ผ อ นได อ มอร อยด วยก น ามาร วม ๒. ท มงานจะร วมก นกาหนดม ลค าของส นค า ๓. เง นท ได ต งใจจะน าไปบรรเทาความเด อดร อนของพน กงานในองค กร (คร งน 1 เพ อช วยบ ตรของนายส จร ต อ นทน จ ต พน กงานMixing Plant 3 เด อดร อนทางด านค ร กษาพยาบาล บ ตรสาวอาย 1.5 ป ขณะน ป วยเป นโรคมะเร งท ต บ ระยะท 4 ) ๔. ท กคร งท บร จาคให อธ ษฐานจ ต* ทาด ทาง าย ทาได ท กว น LION Good People

21 การอธ ษฐานจ ต ขอให การออมของข าพเจ า เป นอาน สงส ๓ ประการ ๑. ให จ ตใจมน ษย ใส สะอาด บร ส ทธ ๒. ให ส งคมสงบส ข ๓. ให โลกพ นจากภ ยพ บ ต (หร ออ นๆ ท ปรารถนา) ทาด ทาง าย ทาได ท กว น LION Good People

22 แทนท จะแสวงหาความส ขจากการร บ ลองเปล ยนมาแสวงหาความส ขจากการให กล าวค อ ย งให ก จะย งได ร บความส ข ส ขเพราะเห นน าตาผ อ นเปล ยนเป นรอยย ม ส ขเพราะภาคภ ม ใจท ได ทาความด และทาให ช ว ตม ความหมายมากข น... พระไพศาล ว สาโล

23 ด.ญ.ฐาน กา อ นทน จ ตร (น องจ ว) ป วยด วยโรคมะเร งระบบประสาทและต บ ระยะท 4

24

25

26 อาสาสม ครร วมใจก นมาทาความสะอาดบร เวณรอบๆส าน กงาน

27 อาสาสม ครกว า 50 คนจาก Plant 100 น าท มออกช วยทาความสะอาด บร เวณต างๆภายในโรงงานให สะอาด เป นระเบ ยบ ตามหล ก 5ส ท กว นพ ธ

28 Happy Soul เร มต นการทาด ด วยการต กบาตรร วมก นท กเช าว น จ นทร ก อนเร มทางานท ส าน กงาน และท กเช าว นศ กร ท โรงงาน โดยบร ษ ทน มนต พระ 9 ร ปจากว ดใกล เค ยง มาร บบาตร ต งโครงการ ธรรมะก บช ว ตการทางาน ฝ กน งสมาธ ท กว นพ ธท ๒ และว นพ ธท ๔ ของเด อนเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. สอนโดยพระมหาก ตต ศ กด โคตมส สโส จาก ว ดพระเชต พนว มลม งคลาราม ส งเสร มให พน กงานไปปฏ บ ต ธรรมท สถานปฏ บ ต ธรรม เช น ท ว ดอ มพว น ธรรมสถานว องวาน ช ว ด เขาพ ทธโคดม โดยไม น บเป นว นลา เป นผ สน บสน นรายการเส ยงธรรมจากญาณเวช คล น ราชมงคล FM ๘๙.๕ เวลา ๖.๐๐-๗.๐๐ น. ท กว น อาท ตย เป นเจ าภาพทอดผ าป าสาม คค ประจาป เว ยนไปว ด ต างๆ ได แก ว ดส งฆทานธรรม จ.นนทบ ร, ว ดบ านหม จ.ส พรรณบ ร, ว ดเน นบ ญญาราม ศร ราชา, ว ดไกล ก งวล จ.ช ยนาท เป นต น

29 Happy Brain โครงการพ ฒนาศ กยภาพทางป ญญา โดยจ ด Coffee Talk ท กว นพฤห สท ๓ ของเด อน ให ความร แก พน กงาน เช น Business Strategic Sharing, Brand Building Strategy, Supply Chain Initiative, Activity Based Costing, Knowledge Management, Media to Build Brand, ฮ งเช ง-การเง นและการลงท น, รอบร ประก นภ ย, ใช ช ว ตอย างไรให เป นส ข จ ด Team Building เพ อสร างสมรรถนะของ การทางานเป นท ม ท ศร ประท ม ลอง สเตย จ.ปท มธาน, บ านผางาม จ.ปราจ นบ ร พ ฒนาภาวะผ น า ท สถาบ นฝ กอบรมผ น า จ.กาญจนบ ร จ ดกร ปส มนาต างประเทศร วมก บ ไลอ อน ญ ป น และ AOTS เพ อเป ดโลกท ศน การเร ยนร

30 Happy Relax สร างห องคาราโอเกะ เป ดบร การ ว นจ นทร ถ งว นศ กร เวลา ๑๗.๔๕ ๒๑.๐๐ น. (ป ดใช บร การช วคราว) ก จกรรมประกวดร องเพลง Star Search จ ดงานส งสรรค ประจาป จ ดงานร นเร งตามประเพณ ในว น สงกรานต ว นลอยกระทง ว นวาเลนไทน จ ดสนามเปตอง สนามบาสเกตบอล ให พน กงานเล นคลายเคร ยด จ ดแข งก ฬาสาม คค ประจาป เพ อเช อม ส มพ นธไมตร ระหว างหน วยงาน เช น ป งปอง แบดม นต น ตะกร อ ฟ ตบอล ฯลฯ

31 LION BICYCLE TEAM

32

33 Happy Money ท นของสหกรณ ออมทร พย รายป (ล านบาท) จ ดต งสหกรณ ออมทร พย รณรงค ให พน กงานใช เง นอย างฉลาด ร จ กเก บออม ใช ๓ ส วน ออม ๑ ส วน จานวนสมาช กรายป (คน)

34 Happy Family มอบท นการศ กษาแก บ ตรของพน กงานท เส ยช ว ต จนจบปร ญญาตร ส งเสร มช ว ตครอบคร ว จ ดคอร สส าหร บค แต งงานท ครบรอบ ๕ ป เพ อกระช บความร กท ด ต อก น รณรงค การเล ยงล กด วยน านมแม จ ดต แช น านม แม เพ อน ากล บไปเล ยงล กท บ าน สร างสายใยร ก ระหว างแม ก บล ก รณรงค ลด ละ เล ก ส งเสพต ด ก บโครงการ โรงงานส ขาว ก จกรรมระล กถ งพระค ณบ ดา-มารดา ในว นพ อ และว นแม แห งชาต มอบแหวนทองแก พน กงานท ม อาย งาน ๑๐ และ ๒๐ ป และมอบแหวนเพชรส าหร บผ ม อาย งาน ๓๐ ป พน กงานท เก ยรณไปแล ว ย งสามารถใช บร การ ห องพยาบาล และร บสว สด การ จนส นอาย

35 Happy Society สร างสวนในสถานท ทางานท งท กร งเทพฯ และ ศร ราชา เพ อความร มร น และลดโลกร อน ใช พล งงานจากธรรมชาต แทนพล งงานน าม น โดยต ดต งก งห นลม และใช Solar Energy ท โรงงานศร ราชา ก จกรรมปล กป าชายเลน ท จ.ชลบ ร มอบผล ตภ ณฑ ให ค ณคร โรงเร ยนว ดดอกไม และ โรงเร ยนว ดพระประทานพร ท กเด อน ต อเน อง มานานกว า ๑๖ ป สร างห องเร ยนคอมพ วเตอร ให ก บโรงเร ยนว ด พระประทานพร สร างห องสม ดปล กฝ งน ส ยร กการอ านให ก บ เยาวชน โรงเร ยนว ดคลองภ ม และโรงเร ยนว ด ดอกไม สร างลานธรรมะให ก บโรงเร ยนว ดนางนอง โครงการพ ฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ) ให ก บเยาวชน โรงเร ยนว ดดอกไม และโรงเร ยน ว ดพระประทานพร

36 2. สร างองค กรคนด Good Organization

37 กลย ทธ สร างว ฒนธรรมองค กรคนด ยกย อง คนด ส งเสร ม คนเก ง Admire Good People, Empower Smart People.

38 หล กค ด คนด คนเก ง

39 กลย ทธ คนด คนท ม ศร ทธาในค ณธรรม และจร ยธรรม ท ด งาม ค ดด พ ดด ทาด ร ร กสาม คค ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ความร บผ ดชอบ และ ปรารถนาด ต อผ อ นเสมอ คนเก ง คนท ม ความรอบร ม ล กษณะเป น พห ส ต และได ฝ กฝนจนกลายเป น ม ออาช พ

40 การดาเน นงาน พ ฒนาคนด : 1. สร างว ฒนธรรม/ บรรยากาศขององค กรคนด / ก จกรรมพ ฒนาความส ข 2. จ ดร ปแบบการทางานเป นท ม 3. ทาโครงการ Lion Cools the World ร วมลดสภาวะโลกร อน พ ฒนาคนเก ง: 1. จ ดฝ กอบรม และส มมนาเพ อพ ฒนาความร 2. กระต นให เก ดความค ดสร างสรรค ด วยการส งผลงานเข าร วมประกวด โครงการนว ตกรรมของเคร อสหกร ป

41

42

43 Cross Functional จ ดร ปแบบการทางานภายในองค กรใหม เป นแบบตาข าย (Matrix Organization) เพ อเน นการทางานแบบม ส วนร วม ร วมก นค ด ร วมก นทา และร วมก นแก ป ญหา ทาให ท กคนเก ดพล งข บเคล อนไปพร อมๆก น กล มธ รก จ Oral Care กล มธ รก จ Baby Care กล มธ รก จ Personal Care กล มธ รก จ Fabric Care กล มธ รก จExport กล มพ ฒนาบรรจ ภ ณฑ กล มบร หารต นท น A กล มบร หารต นท น B กล มบร หารการเง น กล มช มชนส มพ นธ RD Functional MK TD PD TE QA AC HR Better Team Work Professional

44 3. ทาโครงการ Lion Cools the World ร วมลดสภาวะโลกร อน โดย จ ดสวนในท ทางานให เข ยวชอ ม ร มร น โดยต งเป าหมายปล กต นไม เพ อด ดซ บคาร บอนไดออกไซด จานวน 888 ต น ในบร เวณส าน กงานและโรงงาน ในป 2551 จ ดโครงการค นช ว ตให ผ นป า ปล กป าชายเลน ในจ.ชลบ ร และรวมพล งก บกล มอ ตสาหกรรมในโครงการ ทาด เพ อพ อ ปล กต นไม 9 ล านต น ณ สวนศร เข อนข นธ พระประแดง จ.สม ทรปราการ

45 ร เร มการใช พล งงานจากธรรมชาต แทนพล งงานน าม น ต ดต งก งห นลม ในการจ ายไฟให ป ายไลอ อนบนหออบ ผงซ กฟอก ส องสว างในตอนกลางค น ท โรงงานศร ราชา แทนการใช พล งงานไฟฟ า สร างหออบผงซ กฟอกท คาน งถ งส งแวดล อมค อ ม ระบบควบค มการเผาไหม ท สมบ รณ ช วยลดการส ญเส ยพล งงานลงได มากกว า ๑๐ % ม ระบบหม นเว ยนการใช น า ทาให ใช ทร พยากรอย างม ค ณค าส งส ด ม ระบบด กจ บฝ น โดยใช Mini bag filter จานวนมากถ ง ๕๔๐ ช ดทาหน าท กรองจ บฝ นไม ให ออก ไปส บรรยากาศภายนอก

46

47 พ ฒนาคนเก ง โครงการพ ฒนาศ กยภาพทางป ญญา โดยจ ด Coffee Talk ท กว นพฤห สท ๓ ของเด อน ให ความร แก พน กงาน เช น Business Strategic Sharing, Brand Building Strategy, Supply Chain Initiative, Activity Based Costing, Knowledge Management, Media to Build Brand, ฮ งเช ง-การเง นและการลงท น, รอบร ประก นภ ย, ใช ช ว ตอย างไรให เป นส ข จ ด Team Building เพ อสร างสมรรถนะของการ ทางานเป นท ม ท ศร ประท ม ลอง สเตย ปท มธาน, บ านผางาม จ.ปราจ นบ ร พ ฒนาภาวะผ น า ท สถาบ นฝ กอบรมผ น า กาญจนบ ร จ ดกร ปส มนาต างประเทศร วมก บ ไลอ อน ญ ป น และ AOTS เพ อเป ดโลกท ศน การเร ยนร

48 มอบรางว ลเพ อเป นการยกย องพน กงานท ทาความด

49 พฤต กรรมสร างสรรค ขององค กรคนด ไม บ อนทาลายต วเอง แต พ ฒนาตนเอง ให เจร ญด วยค ณภาพ ไม บ อนทาลายผ อ น แต ย งความส มพ นธ อ นด ให เก ดระหว างก น ไม บ อนทาลายส วนรวม แต ย งศานต ส ขให เก ดข น

50 3. สร างเคร อข ายคนด Good People Network

51 สายใยแห งความด หล กค ด

52 กลย ทธ ร เร มการใช ความด มาเป นต วข บเคล อนแทนโปรโมช น ทาแผนการตลาดแนวใหม (New Marketing Approach) น าร องด วยส นค า ผงซ กฟอกเปาซอฟท โดยม สโลแกนว า เปา ร วมสร างคนด ส งเสร มค ณธรรม ในการสร างความผ กพ นธ ระหว างธ รก จ ร านค า และช มชน เพ อสร างเคร อข ายท เช อมโยงก นด วย ค ณธรรมความด

53

54 การดาเน นงาน สร างเคร อข ายคนด 1. ร วมก บ ค ค า 2. ร วมก บ ช มชน

55 1. ร วมก บค ค าสร างเคร อข ายคนด สร างความส มพ นธ ท ย งย นระหว างร านค าและช มชน โดยสน บสน นให ร านค าเป น เจ าของโครงการทาก จกรรมร วมก บโรงเร ยน และคนในช มชน เช น ใส บาตร ตอนเช าร วมก น จ ดงานร นเร งตามประเพณ เพ อพ ฒนาช มชนให เก ดความร ก ความผ กพ นธ ท ด ต อก น กลย ทธ หล กในการดาเน นการ ใช หล กความส ข 8 ประการ

56 โครงการร วมก บค ค า สร างคนด ส งเสร มค ณธรรม โครงการน าร องในป 2550 ม ร านค าร วมน าร อง 3 ร านค า ได แก 1. ร าน SaveMart จ งหว ด อ ดรธาน 2. ร าน เจร ญภ ณฑ จ งหว ด พะเยา 3. ร านไชยแสง จ งหว ด ส งห บ ร และได ขยายโครงการต อ ม ร านค าร วมโครงการ 49 ร านค า ภาคเหน อ : ร านท พมาศ, สหทว ก จ, ธนพ ร ยะ, เจร ญภ ณฑ, นราไฮเปอร มาร ท, หจก.นราพาน ชย, แพร เจร ญส นเทรดด ง, แสงไทยแพร, ลาปางเสร, เบตงม น มาร ท, แจ มฟ า ภาคกลาง : ท อปแลนด, เอส อาร สาขา3, เอส อาร สาขา4, ส.ล.โฮลเซลล, ทว ก จพลาซ า, เอกภาพซ ปเปอร ซ พพลาย, ทว ก จ (บ กว น), พรศ ร ร ง ภาคตะว นตก : ป ยะภ ณฑ, หจก.เหล าโชคช ย, ไทยแสงทองซ ปเปอร สโตร, หจก.ฮงล งม น มาร ท, หจก.ช ยพร, ศร งาม, ท ามะกา, ล มเซ ยงจ ว, สหไทย ด พาร ทเม นท, เอ เอ น ภาคตะว นออก : ตะว นออกค าปล ก, บ กเอ เทรดด ง, เอกวรน นท

57 ประมวลภาพ โครงการ Good People ร วมก บ ห าง SaveMart

58 ประมวลภาพ โครงการ Good People ร วมก บ ร านเจร ญภ ณฑ

59 ประมวลภาพ โครงการ Good People ร วมก บ ห างไชยแสง

60 กลย ทธ ท 1 - ใช ฉลากของบรรจ ภ ณฑ และช นส วนโฆษณา ในโอกาสท เปาซอฟท ครบรอบ 10 ป ได พ มพ Happy 8 บนหล งถ งเพ อเช ญชวน ท กคนให ทาความด เพ อความส ขของครอบคร วและส งคม ผงซ กฟอก เปา แนะน าความส ข 8 ประการ

61 ช นส วน เปาซอฟท เช ญชวนทาความด

62 เปาซอฟท เช ญชวนให ร านค าจ ดกองโชว ประกวด ในห วข อ ความด & ความส ข ร านค าจะน าเง นท ได จากการชนะการประกวด ไปทาสาธารณประโยชน ให ช มชน

63 บร ษ ทให ร านค า 1 บาท ท กๆ ยอดขาย 50 บาท เพ อให ร านค า นาเง นท ได ไปทาประโยชน ให ช มชน

64 เป าหมายในป 2551 จานวนร านค าเป าหมาย ร านค าปล ก ร านค าส ง ร านค า

65 การดาเน นงาน สร างเคร อข ายคนด 1. ร วมก บ ค ค า 2. ร วมก บ ช มชน

66 2. ร วมก บช มชนสร างเคร อข ายคนด มอบผล ตภ ณฑ ท กเด อนให ก บคณะคร โรงเร ยนว ดดอกไม กทม. และ โรงเร ยนว ดพระประทานพร ศร ราชาท กเด อน ต อเน องมานานกว า 16 ป สร างห องคอมพ วเตอร ให โรงเร ยนท ขาดแคลน เพ อเป นแหล ง ค นคว าหาความร ของน กเร ยน ร วมก บกรมส ขภาพจ ตจ ดอบรมเร องการพ ฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ) ให ก บคณะคร โรงเร ยนว ด ดอกไม กทม. และโรงเร ยนว ดพระประทานพร ศร ราชา เพ อพ ฒนาให น กเร ยนเป นคนด คนเก ง ท ม ความส ข

67 จ ดค ายธรรมะ ให น กเร ยนโรงเร ยนอน บาลว ดนางนอง ท ว ดไร ข ง จ ดโครงการร กการอ านให ก บโรงเร ยนว ดคลองภ ม เพ อปล กฝ งน ส ยร กการอ านให ก บน กเร ยน

68 รณรงค ให เด กน กเร ยนค ดด พ ดด ทาด โดยจ ดประกวดเร ยงความ ทาด เพ อพ อ ในวาระท ในหลวงม พระชนมาย 80 พรรษา

69 ร วมสน บสน นโครงการระด บประเทศ ในการสอนแปรงฟ นท ถ กว ธ ให ก บเด กอน บาลท วประเทศ ถ ายทอดทางโทรท ศน ได ร บเก ยรต จากสมเด จพระเทพฯเสด จเป นประธาน

70 รางว ลแห งความด

71 1. ความส ข การส ารวจด ชน ความส ขของพน กงาน เม อเร มทาโครงการคนด

72 2. ยอดขาย และ การลดต นท น (เปอร เซนต ) 200 [ Y2002 = Index ] Accu. Cost reduction

73 (ล านบาท) 600 ยอดขายผงซ กฟอกเปา ยอดขายผงซ กฟอกเปา +39.0% % M.1-4/49 M.1-4/50 M.1-4/51

74 3. การจ ายภาษ น ต บ คคล (เปอร เซนต ) 300 [ Y2002 = Index ]

75 4. การจ ายภาษ บ คคลธรรมดา (เปอร เซนต ) 300 [ Y2002 = Index ]

76 5. ทร พย ส นส วนของผ ถ อห น [ Y2002 = Index ]

77 มาตรฐานร บรองค ณภาพ ๒๕๓๘ ๒๕๔๓ ผล ตภ ณฑ ด แลช องปาก (กทม.) ผล ตภ ณฑ ด แลช องปากและด แลผ ว (ศร ราชา) ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๘ ผล ตภ ณฑ กล มผงซ กฟอก ผล ตภ ณฑ ด แลช องปากและด แลผ ว ผล ตภ ณฑ ด แลเส อผ าและด แลบ าน ๒๕๔๙ ผล ตภ ณฑ ด แลช องปากและด แลผ ว

78 ป พ.ศ. ประกาศเก ยรต ค ณ 2529 รางว ลด เด นด านความปลอดภ ยและสว สด ภาพแรงงาน จากส าน กนายกร ฐมนตร 2541 ผงซ กฟอกเปาซอฟท ได รางว ลผล ตภ ณฑ ร กษาส งแวดล อมด เด น จากกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2544 รางว ล โรงงานส ขาว ปลอดส งเสพต ด จากกรมสว สด การและค มครองแรงงาน 2547 สถานประกอบการท ได ดาเน นการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในโครงการโรงงานส ขาว จากกรมสว สด การและ ค มครองแรงงาน 2548 สถานประกอบการท ได มาตรฐานความร บผ ดชอบทางส งคมของธ รก จไทย จากกรมสว สด การและค มครองแรงงาน ความปลอดภ ยในสถานประกอบการ การจ ดการอ บ ต เหต เป นศ นย จากกระทรวงแรงงาน 2549 สถานประกอบการด เด นด านแรงงานส มพ นธ และด านสว สด การแรงงาน จากกรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานประกอบการท สามารถบร หารจ ดการเร องเอดส ได มาตรฐานตามเกณฑ ของ AIDS-Response Standard Organization (ASO Thailand) จากกรมสว สด การและค มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบค มโรค กระทรวง สาธารณส ข ชนะการประกวดโครงการประหย ดพล งงาน ประเภทโรงงานควบค ม จากกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน 2550 สถานประกอบการด เด นด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน จ งหว ดชลบ ร 2551 สถานประกอบการท ได มาตรฐานการส ขาภ บาลอาหาร ระด บด มาก จากกรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข สถานประกอบการท ม ผลงานด เด นในการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด จากส าน กงานแรงงาน จ งหว ดชลบ ร

79

80

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของ เทศบาลตาบลภ ผาแดง อาเภอหนองว วซอ จ งหว ดอ ดรธาน คานา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ตลอดระยะเวลากว า ๖๕ ป ของการครองราชย พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วทรงสนพระราชหฤท ย ในการศ กษาของพสกน กรเป นอย างย ง ทรงม พระราชปณ ธานท จะให การ ศ กษาแก ประชาชนอย างท วถ งและ ม

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) องค การบร หารส วนตาบลดอน อาเภอปะนาเระ จ งหว ดป ตตาน สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทนา 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของ อบต.ดอน 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนา อบต.ในป ท ผ านมา

More information

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง ท กประเทศได เล งเห นความส าค ญของการใช หน งส อเป นเคร องม อในการพ ฒนาเด กซ งเป น ทร พยากรสาค ญของส งคม ม โครงการเก ดข นมากมายท งท ด าเน นการโดยหน วยงานภาคร

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

แผนพ ฒนาความซ อตรงแห งชาต พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาความซ อตรงแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2555-2559 จากการประช มสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท 5 ป งบประมาณ 2554 จ ดโดย ศ นย ค ณธรรม (องค การมหาชน) และ หน วยงานองค กรภาค ย ทธศาสตร 22 องค กร พ.ศ. 2555-2559 จากการประช มสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔...

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... เร ยน ประธานสภาเทศบาลเม องกระบ และสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท ได ม ประกาศคณะกรรมการการเล อกต

More information

คานา กองประชาส มพ นธ กรมการพ ฒนาช มชน ม ถ นายน 2555

คานา กองประชาส มพ นธ กรมการพ ฒนาช มชน ม ถ นายน 2555 คานา การ เสร ม สร างภาพล กษณ และการเผยแพร ข อม ลข าวสารขององค กร เป น กลย ทธ สาค ญ ในการ ประชาส มพ นธ การดาเน นงานของกรมการพ ฒนาช มชนไปส ประชาชน ให ม ความร ความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บ การดาเน นงานของกรมการพ

More information

แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗

แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗ แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗ ส าน กท นตสาธารณส ข กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ค าน า ปากค อประต ส ส ขภาพ ซ งช องปากเป นส วนหน งของการม ส ขภาพด ช วยเสร มค ณภาพช ว ต เพราะ ป ญหาส ขภาพช องปากจะส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

การด ำเน นงาน ด านส งคม

การด ำเน นงาน ด านส งคม Society 32 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น การด ำเน นงานของธนาคารกร งไทย ม เป าหมายส ำค ญ ในการท ำให ธนาคารม การเต บโต อย างย งย น ม ผลก ำไรท ม ค ณภาพ เป นธนาคารท ภาคร ฐเล อกใช บร การ และเป นธนาคารท ม ความพร

More information

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร คานา องค การบร หารส วนตาบลจะต องจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นของตนเอง ตามกฎหมายการกาหนด แผนและข นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554...

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ. 2552 กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

Dormitory Administration Affair Office

Dormitory Administration Affair Office 2554 Dormitory Administration Affair Office สาน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ คานา ส าน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป นส วนงานท จ ดต งตามประกาศ สภามหาว ทยาล ยโดยม

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลตาบลบ านด อาเภอเม องเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย พ ฒนาช ว ตความเป นอย ม งส การท องเท ยว สารบ ญ ห วข อ หน า 1. ส วนท 1 บทนา - ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป 1 - ว ตถ ประสงค ของการจ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โครงการประกวดโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information