บทท 7 การต ดต งระบบปฏ บ ต การ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 7 การต ดต งระบบปฏ บ ต การ"

Transcription

1 บทท 7 การต ดต งระบบปฏ บ ต การ การต ดต ง Driver CDROM ให ก บระบบปฏ บ ต การ MS-DOS ในย คท ม การใช ระบบปฏ บ ต การ MS-DOS น น CDROM ได ถ กผล ตข นมาในช วงปลายของย ค MS-DOS ช วงต อก บ Microsoft Windows 3.1 ในการต ดต งระบบปฏ บ ต การในช วงน น โปรแกรมท ใช ใน การต ดต งจะอย ในแผ น Floppy Disk จ านวนหลาย ๆ แผ นข นอย ก บระบบปฏ บ ต การ ต อมาได ม การผล ต CDROM ข นมา โปรแกรมต าง ๆ จ งถ กบรรจ ไว ในแผ น CD จ งม ความจ าเป นต องต ดต ง Driver CDROM ให ระบบปฏ บ ต การ MS-DOS มองเห น Drive CDROM เพ อใช ประโยชน จากข อม ลท อย ในแผ น CD ซ งม ข นตอนด งต อไปน 1. เข าส BIOS เพ อก าหนดให เร ม Boot จาก Floppy Disk เป นอ ปกรณ แรก 2. ใส แผ น Floppy Disk ท สามารถ Boot ได ด วยระบบปฏ บ ต การ MS-DOS ท Floppy Drive หร อ Driver A: (ในท น ใช แผ น Boot DOS 6.22 ท เตร ยมไว แล ว) ระบบก จะเร มท าการ Boot ด วย MS-DOS จากน นระบบจะให กรอก ว น เด อน ป ในท น จะไม กรอกให กดป ม Enter ผ านไป จากน นระบบจะให ใส เวลา ก ให กดป ม Enter ผ านไปเช นก น

2 3. ท าการ format Driver C: ด วยค าส ง format/s c: ด งภาพด านล าง /s ใส เพ อให ท าการ Copy ไฟล ระบบส าหร บการ Boot ลงไปส Drive C: ซ งประกอบด วยไฟล MSDOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM (ซ งท ง 3 ไฟล น จะท าให Boot ด วย Drive C: ได ) ระบบจะแจ งว าข อม ลใน Drive C: จะส ญหาย ให ตอบ Y เพ อให ระบบท างานต อ Format complete. หมายถ ง Format เสร จเร ยบร อย System transferred หมายถ ง Copy Files ระบบท ง 3 ไฟล เร ยบร อยแล ว ซ งเป นผลจากการ ท เราใส /s Volume label หมายถ ง ให กรอกช อ Drive ท ได Format แล ว ในท น จะไม ใส สามารถ กด Enter เพ อข ามการท างานได เลย

3 4. ในการต ดต ง CDROM จ าเป นต องม ไฟล MSCDEX.EXE ของ MS-DOS อย ใน Drive ท ต องการ ต ดต งก อนจ งจะสามารถต ดต ง Driver CDROM ได ส าเร จ ด งน นให Copy ไฟล MSCDEX.EXE ลงใน Driver C: ด วยค าส ง copy a:\mscdex.exe c: ซ งไฟล น ได บรรจ ไว ในแผ น Floppy Disk ท ใช ในการฝ ก เร ยบร อยแล ว หากไม ม สามารถหาได จากระบบปฏ บ ต การ Dos 6.22 ท วไป 5. จากน นสามารถน าแผ น Driver CDROM ซ งโดยท วไปจะอย ในแผ น Floppy Disk ท ให มาก บ CDROM ต ดต งลงไปใน Drive C: ได เลย ในท น ผ เข ยนได น า Driver CDROM ท น าจะใช ได ก บ CDROM ท กย ห อบรรจ ไว ในแผ น Floppy Disk ท ใช ในการฝ กเร ยบร อยแล ว ซ งการต ดต งให พ มพ ค าส ง install 6. หล งจากส ง install จะข นต วเล อก Express Setup และ Custom Setup ในท น จะเล อก Express Setup โปรแกรมจะท าการ Copy ข อม ลในใน Drive C: และแจ งว าต ดต งเสร จเร ยบร อยแล วด งภาพ ด านล าง

4 7. ให ท าการ Boot เคร องใหม โดยไม ต องใส แผ น Floppy Disk ท Boot ได ปล อยให Hard Disk ท าการ Boot ด วยต วเอง ซ งจะท าให ระบบปฏ บ ต การ DOS น นเห น Drive CDROM ซ งในท น จะเห นในช อ Driver D: การต ดต งระบบปฏ บ ต การ MS-DOS 6.22 เต มร ปแบบ หล งจากต ดต ง Driver CDROM บนระบบปฏ บ ต การ DOS ท ได จากการใช ค าส ง format/s c: แล วน น DOS ท ได จะสามารถ Boot ได ใช ค าส งภายในได แต จะไม สามารถใช ค าส งภายนอกของ DOS ได เลย เน องจากย งไม ได ต ดต งระบบปฏ บ ต การ DOS 6.22 อย างเต มร ปแบบ ด งน นในห วข อน จะท าการ ต ดต งระบบปฏ บ ต การ MS-DOS 6.22 อย างเต มร ปแบบด งข นตอนต อไปน 1. หล งจาก Boot ระบบเข าส Drive C: เป นท เร ยบร อยแล ว ให ใส แผ น CD ท ม โปรแกรมส าหร บต ดต ง MS-DOS ใน CDROM จากน นเปล ยน Drive ไปท Drive D: (ในท น ค อ Drive CDROM) ลองใช ค าส ง dir/w เพ อด ข อม ลในแผ น CD ในแผ นน จะม โปรแกรม MS-DOS 6.22 อย ในช อ Directory DOS622T

5 2. ท าการเปล ยน Directory เข าไปส Directory DOS622T ด วยค าส ง cd dos622t จะได ผลล พธ ด งภาพ ด านล าง จากน นพ มพ ค าส ง setup โปรแกรมจะเข าส การต ดต ง 3. หน าแรกจะเป นหน าต อนร บให กด Enter เพ อท างานต อ 4. หน าต างน แจ งว าจะต องท าการสร างแผ น uninstall ซ งจะใช แผ น Floppy Disk ไม เก น 2 แผ น ซ งเรา ต องเตร ยมไว

6 5. ระบบจะแจ งช อระบบปฏ บ ต การ ต าแหน งการต ดต ง และชน ดของการแสดงผล กด Enter เพ อท าการ ต ดต งต อไป 6. ระบบจะแจ งโปรแกรมท จะท าการต ดต งลงไปพร อมขนาดพ นท ท จะใช งาน กด Enter เพ อท าการต ดต ง ต อไป

7 7. ระบบจะแจ งว าพร อมท จะต ดต ง และให เล อกว าหากจะต ดต งต อให กด y หากยกเล กการต ดต งกดป ม F3 บนค ย บอร ด ในท น ให กด y 8. ระบบจะแจ งให ใส แผ น Floppy Disk ท จะใช ท าแผ น uninstall จากน นกดป ม Enter เพ อท างานต อ

8 9. ระบบจะเร มท าแผ น Uninstall พร อมท งต ดต ง MS-DOS 6.22 แสดงผลเป นเปอร เซ นต ด งภาพ 10. เม อท าการ copy ข อม ลเสร จ ระบบจะถามว าต องการต ดต งระบบภาษาไทยหร อไม ให ตอบ y

9 11. โปรแกรมจะเร มตรวจสอบไฟล ต าง ๆ ท ต ดต งไว ซ งอาจม ป ญหาในการค นหาข อม ล เพ อแก ป ญหาให กด Enter เพ อท างานต อไป ในข นตอนน อาจต อง Enter หลายคร งเน องจากม หลายไฟล ท ม ป ญหา 12. ระบบจะแจ งให ทราบว าจะก าหนดให ภาษาไทยเป นค าเร มต นหล งจากต ดต งระบบเสร จ และให กด Enter เพ อเข าไปก าหนดค าภาษาไทย

10 13. โดยท วไปหากม การใช งานโปรแกรมประย กต ท ท างานบนระบบปฏ บ ต การ DOS น นจะต อง ก าหนดค าต าง ๆ ให สอดคล องก บโปรแกรมท ใช งาน แต ในท น ให ข ามการก าหนดค าและออกจากการ ก าหนดค าโดยเล อนเมน มาท ออกจากโปรแกรม 14. ระบบแจ งว าการต ดต งได เสร จส นแล ว ต องท าการ Restart ก อนเพ อเข าใช งานระบบภาษาไทย กด Enter เพ อท างานต อ

11 15. ระบบแจ งให น าแผ น Floppy Disk ออกจาก Floppy Drive หร อ Drive A: 16. ระบบจะแจ งว าการต ดต ง MS-DOS เสร จสมบ รณ แล ว และจะท าการแก ไขไฟล ท เก ยวข องค อไฟล autoexec.bat และไฟล config.sys เพ อความเหมาะสมในการใช งานระบบปฏ บ ต การ MS-DOS 6.22 จากน นให กดป ม Enter เพ อท าการ Restart เคร อง

12 17. หล งจาก Boot เคร องข นใหม จะเข าส ระบบ MS-DOS 6.22 เต มร ปแบบซ งสามารถใช ค าส งของ MS-DOS 6.22 ได ท กค าส ง อ กท งย งไม ต องเข าไปใน Directory ของ DOS ด วยเน องจากม การ ก าหนดค า C:\>PATH C:\DOS และหากเราใช ค าส ง dir/w จะเห น ข อม ลใน Drive C: ด งภาพด านล าง ระบบปฏ บ ต การ DOS เด มท ม การต ดต งไว ก อนการต ดต ง MS-DOS 6.22 น นจะถ กน าไปเก บไว ท Directory OLD_DOS.1 การต ดต ง Microsoft Windows 3.11 Microsoft Windows 3.11 เป นระบบปฏ บ ต การท ไม ม ระบบการ Boot ด วยต วเอง ด งน นต อง อาศ ยการ Boot จะ MS-DOS ด งน นก อนการต ดต ง Windows 3.11 จะต องท าการต ดต ง CDROM และ ระบบปฏ บ ต การ MS-DOS ก อน หล งจากน นจ งท าการต ดต งตามข นตอนด งต อไปน 1. ใส แผ น CD ท ม ระบบปฏ บ ต การ Windows 3.11 ใน CDROM ในท น โปรแกรมท ใช ในการต ดต งอย ใน Directory WIN311WG ด งภาพด านล าง

13 2. เปล ยน Directory เข าไปใน WIN311WG ด วยค าส ง cd win311wg จากน นพ มพ ค าส ง setup ก จะเร ม เข าส การต ดต ง 3. ระบบจะแจ งให กด Enter เพ อต ดต ง กด F3 เพ อออกจากการต ดต ง กด F1 เพ ออ านว ธ การต ดต ง ซ ง ในท น จะเล อกกด Enter เพ อต ดต งต อไป 4. ระบบจะให เล อกการต ดต งแบบ Express หร อ Custom ในท น จะเล อก Express โดยกดป ม Enter

14 5. ระบบจะเร มท าการเตร ยมข อม ลเพ อจะต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows 3.11 ต อไป แสดงผลเป น เปอร เซ นต ด งภาพ 6. เม อท างานระยะหน งระบบจะให กรอกช อและบร ษ ทท ใช งานโปรแกรม ในท น ต องกรอกในช อง ช อเต ม ส วนในช อง รห สส นค า สามารถเว นไว ได

15 7. ระบบจะแสดงค าท ก าหนดเข าไป ถ าต องการแก ไขให คล กท ป ม เปล ยน ในท น ให คล กป ม ท าต อไป 8. ระบบเร มท าการต ดต งโปรแกรมโดยแสดงผลการต ดต งเป นเปอร เซ นต ด งภาพด านล าง

16 9. ระบบจะให ต ดต ง Printer โดยม ย ห อและร นให เล อก หากย งไม ม สามารถต ดต งเพ มเต มได ในภายหล ง ในท น ให เล อก No Printer Attached แล วคล ก ต ดต ง 10. หน าต างต อมาระบบจะให ต ดต งระบบเคร อข ายซ งให ข ามข นตอนน ไปโดยคล กป ม Continue

17 11. เม อระบบตรวจพบโปรแกรมท ม อย ก อนแล วในระบบปฏ บ ต การ MS-DOS จะถามเพ อน าเอา โปรแกรมน น ๆ เข าส โปรแกรม Windows 3.11 ด วย ซ งม อย หลายโปรแกรมด งน นให ท าการคล กป ม ตกลง จนครบท กโปรแกรม ด งภาพด านล าง 12. หล งจากน นระบบจะสร างไฟล PIF ส าหร บภาษา QBASIC แต ในระบบม อย แล ว เกรงว าจะม การ ก าหนดค าต าง ๆ เอาไว จ งถามผ ต ดต งก อน แต ในท น ไม เคยม การก าหนดค าใด ๆ มากก อน จ งให คล กท ป ม สร าง ได เลย

18 13. ระบบจะให ด บทช วยสอนส าหร บผ ท ย งไม ม ความเข าใจใน Windows 3.11 สามารถคล กแสดงบทช วย สอนได ในท น ให คล กป ม ข ามบทช วยสอน 14. หล งจากน นระบบจะแสดงผลการต ดต งว าเสร จเร ยบร อยและให เล อก บ ทเคร อง หร อกล บส MS-DOS ในท น ให คล กป มบ ทเคร อง 15. หล งจาก Boot เร ยบร อยแล วสามารถเข าส Microsoft Windows 3.11 ได โดยการใช ค าส ง win ด ง ภาพด านล าง

19 ภาพแสดงหน าตาระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 3.11 การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 95 ระบบปฏ บ ต การ Windows 95 เป นระบบปฏ บ ต การท สามารถ Boot และเข าส ระบบได ด วย ตนเองไม จ าเป นต องให ระบบปฏ บ ต การ MS-DOS Boot ให ก อน แต อย างไรก ตามระบบปฏ บ ต การน ย ง ไม ม ระบบ Bootable ค อย งไม สามารถ Boot ด วยแผ น CD ท ใช ในการต ดต ง จ งจ าเป นต องท าการ จ ดเตร ยมพ นท ของ Hard disk และต ดต ง Driver CDROM ให เร ยบร อบเส ยก อน ซ งในท น จะไม กล าวถ ง โดยจะเร มข นตอนต ดต งโปรแกรมเลยด งน 1. ใส แผ น CD ส าหร บต ดต ง Windows 95 เข าไปใน CDROM ในแผ นท ใช ในการทดลองน ม ข อม ล ด งต อไปน ซ งจากโครงสร างของข อม ล สามารถใช ค าส ง setup เพ อต ดต งโปรแกรมได ท นท จากน นกด Enter เพ อเข าส การต ดต งต อไป

20 2. ระบบจะท าการต อนร บเข าส การต ดต ง Windows 95 คล กป ม Continue เพ อด าเน นการต อ 3. ระบบจะแจ งรายละเอ ยดเก ยวก บล ขส ทธ และข อตกลงต าง ๆ ให คล ก Yes เพ อด าเน นการต อไป

21 4. ระบบจะแจ งให ทราบถ งข นตอนการต ดต ง ซ งประกอบด วย 3 ข นตอนใหญ ๆ ค อ 1) ก าหนดข อม ลเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ต ดต ง 2) ก อบป ข อม ล Windows 95 ลงในเคร องคอมพ วเตอร 3) Restart เคร อง และเสร จส นการต ดต ง ในข นตอนน จะเร มท การก าหนดข อม ลเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ต ดต ง คล ก Next เพ อ ด าเน นการต อไป 5. ระบบจะแสดงต าแหน งท จะต ดต งโปรแกรม ในท น ระบบจะก าหนดไว ท C:\WINDOWS หากต องการ เปล ยนช อหร อต าแหน งเล อกท Other directory คล ก Next เพ อด าเน นการต อ

22 6. ระบบแสดงร ปแบบการต ดต งให เล อก 4 ห วข อด วยก น ด งน 1) Typical ค อ ต ดต งโปรแกรมพ นฐาน 2) Portable ค อ ต ดต งให ก บคอมพ วเตอร ชน ด Portable 3) Compact ค อ ต ดต งแบบประหย ดพ นท 4) Custom ค อ เล อกส วนประกอบต าง ๆ ด วยต วผ ต ดต งเอง ในท น เล อกเป นแบบ Typical คล ก Next เพ อด าเน นการต อ 7. ระบบจะให กรอกรห สท ให มากก บแผ นโปรแกรม เม อกรอกแล วคล ก Next

23 8. ระบบให กรอกช อผ ใช และบร ษ ท จากน นคล ก Next 9. ระบบจะให เล อกว าจะท าการต ดต งการ ดเคร อข าย (Network Adapter) และ การ ดเส ยง (Sound, MIDI, or Video Capture Card) หร อไม ให เล อกท ง 2 เพ อให ระบบค นหาข อม ลให คล ก Next

24 10. ระบบจะให เล อกว าจะท าการให ระบบค นหาส วนประกอบของอ ปกรณ เอง หร อผ ต ดต งจะเล อกเอง ใน ท น ให เล อกให ระบบค นหาส วนประกอบของอ ปกรณ เอง คล ก Next 11. ระบบจะแสดงส วนประกอบและอ ปกรณ ท ระบบเล อกให หากไม พอใจสามารถเปล ยนได ท นท ในท น ให ใช ค าตามท ระบบเล อกให จากน นคล ก Next เพ อด าเน นการต อไป

25 12. จากน นระบบจะให สร างแผ น Startup Disk หร อไม สร างก ได แผ น Startup Disk ใช แผ น Floppy Disk ในการสร าง แผ น Startup Disk น ใช ในการ Boot ก กรณ ท ระบบท ต ดต งม ป ญหา หากไม ต องการสร างเล อก No ในท น ให เล อก Yes แล วคล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 13. ระบบจะเต อนให ใส แผ นท จะท าแผ น Startup Disk เม อใส แผ นแล วคล ก OK

26 14. โปรแกรมจะท าแผ น Startup Disk และเร ม Copy files ลงส Hard disk รอจนระบบท างานเสร จ 15. เม อท างานเสร จ ระบบจะเข าส ห วข อท 3 เป นข นตอนส ดท าย คล ก Finish เพ อ Restart เคร อง

27 16. เม อ Restart เคร องกล บมาจะเข าส หน าแสดงความย นด ในการเข าส Windows 95 ในคร งแรก 17. ระบบแจ งให ท าการเข าไปก าหนดค าของระบบเคร อข าย คล ก OK 18. ให ต งช อเคร องและกล มของเคร องท จะใช งานร วมก น จากน นคล ก Close

28 19. จากน นโปรแกรมจะท าการ Copy ข อม ลต าง ๆ ต อไป 20. ระบบจะแสดงการก าหนดค าในส วนของโปรแกรมต าง ๆ จนมาถ งการก าหนด Time zone ค อโซน เวลาของประเทศท ใช งานระบบปฏ บ ต การ ให เล อก GMT+07:00 Bangkok,Jakarta,Hanoi ด งภาพ ด านล าง คล ก Close

29 21. จากน นระบบจะให ท าการต ดต ง Printer หากไม ต ดต งให คล ก Cancel แต ในท น จะเข าไปต ดต งให คล ก Next 22. เล อกย ห อ และร นของ Printer หากไม ม สามารถใส แผ น Disk หร อ CD ท ให มาพร อมก บ Printer จากน นคล ก Have Disk เพ อท าการต ดต งเองได เลย จากต วอย างทดลองเล อกจากท ม ให อย แล ว คล ก Next เพ อท างานต อ

30 23. ระบบจะแสดง Port ท ใช ร วมก บ Printer ค อ LPT1 24. ระบบจะแจ งช อเคร อง Printer ข นเพ อความแน ใจ จากน นคล ก Next

31 25. ระบบถามว าต องการทดสอบการพ มพ หร อไม ในท น ไม ต องการ ให เล อก No แล วคล ก Finish 26. ระบบแจ งว าการต ดต งเสร จส นแล ว คล ก OK เพ อ Restart ระบบ 27. เม อ Restart จะแสดง Logo ของ Windows 95

32 28. เม อเข าส Windows 95 ระบบจะให กรอกช อผ ใช เพ อเข าส ระบบเคร อข าย พร อมท งใส รห สผ าน และ ย นย นรห สผ าน ในท น จะไม ใส รห สผ าน คล ก OK ผ านได เลย แสดงหน าจอเม อเข าส Windows 95

33 การต ดต ง Microsoft Windows 98 Windows 98 เป นระบบปฏ บ ต การท ม ระบบ Bootable อย ในแผ น CD ท ใช ในการต ดต งแล ว ด งน นในการต ดต ง Windows 98 จ งไม จ าเป นต องต ดต ง Driver CDROM ก อน สามารถใช แผ นต ดต งได ท นท เพ ยงแต เข าไปก าหนดล าด บการ Boot ของอ ปกรณ ให CDROM เป นอ ปกรณ ท ใช ในการ Boot ล าด บแรก ซ งข นตอนการต ดต งโปรแกรม Windows 98 ม ข นตอนด งต อไปน 1. เข าส BIOS ก าหนดล าด บการ Boot ของอ ปกรณ ให CDROM เป นอ ปกรณ ในการ Boot ล าด บแรกด ง ภาพด านล าง จากน นบ นท กข อม ลการเปล ยนแปลงแล ว Boot เคร องใหม 2. หล งจาก Boot เคร องใหม เคร องจะเร ม Boot จากแผ น Windows 98 ซ งแผ นท ใช ในการต ดต งน จะม ห วข อให เล อกค อ 1. ให Boot จาก Hard Disk 2. ให Boot จาก CDROM ซ งในท น จะเข าไปต ดต ง โปรแกรมจ งเล อกห วข อ Boot from CD-ROM จากน นกด Enter

34 3. จากน นให เล อกห วข อท 1 ค อให เร มการท างานของเคร องพร อมก บให สามารถอ านข อม ลจาก CDROM ได เลย 4. หล งจาก Boot เข าส ระบบแล ว ระบบจะรอร บค าส งอย ท A:> ซ งในข นตอนน หากย งไม ได ท าการแบ ง Partition ให ท าการแบ งให เร ยบร อย หากแบ งเร ยบร อยแล วสามารถใช ค าส ง format Drive C: ได เลย 5. หล งจาก Format Drive C: แล วให ย าย Drive ไปท Drive CDROM ซ งในท น ค อ Drive D: หากใช ค าส งเพ อด ข อม ลในแผ น CD จะเห นโครงสร างด งภาพด านล าง ซ งจากโครงสร างสามารถใช ค าส ง setup เพ อต ดต งโปรแกรมได ท นท ด งภาพด านล าง 6. หล งจากพ มพ ค าส ง setup แล ว ระบบจะแจ งให ทราบว า กดป ม Enter เพ อต ดต งต อ กดป ม ESC เพ อ ออกจากการต ดต ง ให กดป ม Enter เพ อด าเน นการต อ

35 7. หล งจากกดป ม Enter จะเข าส หน าจอแจ งเก ยวก บล ขส ทธ และข อตกลงต าง ๆ ให คล กเล อกท I accept the Agreement แล วคล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 8. หน าต างน ระบบจะให กรอก Product Key ท ให มาก บแผ น จากน นคล ก Next เพ อด าเน นการต อ

36 9. จากน นระบบจะแสดงต าแหน งของโปรแกรม Windows 98 ท จะต ดต งลงในเคร องคอมพ วเตอร หาก ต องการเปล ยนสามารถเปล ยนได โดยคล กเล อกท Other directory จากน นคล ก Next 10. ระบบจะให เล อกร ปแบบของการต ดต ง ในท น ให เล อก Custom เพ อเล อกส วนประกอบของโปรแกรม เอง คล กป ม Next เพ อด าเน นการต อ

37 11. ระบบจะให กรอกช อผ ใช และช อองค กรท ใช งาน ส าหร บช อองค กรไม จ าเป นต องใส ก ได 12. จากน นจะเข าส ส วนท แสดงส วนประกอบของโปรแกรมท ต องการจะต ดต ง โดยสามารถเล อก โปรแกรมต าง ๆ ได ตามต องการ ในท น ให เล อกต ดต งท งหมด แล วคล กป ม Next เพ อด าเน นการต อ

38 13. ระบบจะแสดงช อและกล มของเคร องคอมพ วเตอร ช อกล มจะถ กก าหนดค าพ นฐานเป น WORKGROUP ผ ต ดต งสามารถเปล ยนให สอดคล องก บกล มงานท ท างานร วมก นได ท น 14. ระบบจะแสดงร ปแบบแป นพ มพ และประเทศท ใช ระบบ ซ งในท น ให ใช ค าท ระบบเล อกให ได เลย คล ก ป ม Next เพ อด าเน นการต อ

39 15. ในข นตอนน เป นการเล อกประเทศท ใช งาน ซ งค าท ระบบเล อกให เป น Thailand 16. ระบบจะให สร างแผ น Startup Disk ซ งแผ น Startup Disk น สามารถน าไปใช Boot เพ อเข าจ ดการ ระบบผ าน ระบบ DOS และสามารถใช งาน CDROM ได โดยไม ต องต ดต ง ผ ต ดต งจะสร างหร อไม ก ได คล กท ป ม Next เพ อด าเน นการต อ

40 17. หล งจากน นระบบจะให ใส แผ น Floppy Disk เพ อท าแผ น Startup Disk ถ าต องการท าแผ น Startup Disk ให ใส แผ นแล วคล ก OK หากไม ต องการท าสามารถคล กท ป ม Cancel เพ อยกเล กการท าได ท นท 18. เม อท าแผ นเสร จแล ว ระบบจะแจ งให น าแผ น Floppy Disk ออก 19. คล ก Next เพ อเร ม Copy Files ต าง ๆ ลงส เคร องคอมพ วเตอร

41 20. จากน นระบบจะเร ม Copy Files โดยแสดงผลเป นเปอร เซ นต ด งภาพด านล าง 21. เม อระบบท าการ Copy Files จนครบ ระบบจะให ต งค าว นเวลา และโซนเวลาด งภาพด านล าง คล ก ป ม Close เพ อป ดหน าต างน

42 22. หล งจากน นระบบจะท าการ Restart เองอ ตโนม ต 23. เม อ Boot เคร องข นมาใหม ระบบจะให กรอกรห สผ าน ซ งในท น ไม ต องต งรห สผ านให คล ก OK ผ าน เข าส โปรแกรมได ท นท และจะเข าส โปรแกรม Windows 98 ด งภาพด านล าง เสร จส นการต ดต ง

43 การต ดต ง Microsoft Windows ME ส าหร บ Windows ME น นม ระบบ Bootable ในแผ น CD เช นเด ยวก นก บ Windows 98 แล ว ด งน นสามารถต ดต งโปรแกรมได โดยท าการก าหนดล าด บการ Boot ท BIOS ให Boot ด วย CDROM เป นล าด บแรก และสามารถต ดต งโปรแกรมได ด งข นตอนด งต อไปน 1. ท าการ Boot เคร องด วยแผ น CD Windows ME จะเข าส Menu ให เล อก 2 ต วเล อก โดยให เล อก Boot from CD-ROM 2. จากน นจะเข าส ต วเล อกเพ อเข าส การต ดต งโปรแกรม หากย งไม ม การแบ ง Partition ให ท าการเล อก ห วข อท 2 เพ อเข าไปแบ ง Partition และ Format ให เร ยบร อย ในกรณ ถ อว าได จ ดแบ งและ Format Partition เร ยบร อยแล ว ให เล อกห วข อท 1 ค อเข าส การต ดต งโปรแกรม Windows ME ท นท 3. ระบบจะแสดงหน าจอต อนร บ ให กดป ม Enter เพ อด าเน นการต ดต งต อไป

44 4. ระบบจะให Format ท Drive C ให กดป ม Enter เพ อด าเน นการต อ 5. ระบบจะท าการเตร ยมข อม ลท จ าเป นในการต ดต ง ให กด Enter เพ อด าเน นการต อ 6. หล งจากน นจะเข าส หน าต างต อนร บเพ อเข าส การต ดต ง คล กป ม Next เพ อด าเน นการต อ

45 7. ระบบจะแจ งข อตกลงด านล ขส ทธ ให เล อก I accept the Agreement คล ก Next เพ อด าเน นการต อ 8. ระบบจะให กรอก Product Key ซ งจะให มาพร อมแผ นต ดต ง

46 9. ระบบจะแจ งต าแหน งของการต ดต งโปรแกรม ซ งค าปกต จะอย ท C:\WINDOWS หากต องการเปล ยน ต าแหน งสามารถเล อกท Other directory ในท น จะใช ค าท ระบบก าหนดมาให 10. ระบบจะให เล อกร ปแบบการต ดต ง ในท น ให เล อกห วข อ Custom เพ อเล อกส วนประกอบในการต ดต ง เอง

47 11. ระบบจะให กรอกช อผ ใช และช อองค กรท ใช งาน ซ งช อองค กรไม จ าเป นต องกรอกก ได 12. ระบบจะให เล อกโปรแกรมท ต องการต ดต ง ในท น ให เล อกท งหมด คล กป ม Next เพ อด าเน นการ ต อไป

48 13. ระบบจะแจ งข อม ลเก ยวก บการใช งานเคร อข าย ซ งสามารถแก ไข WORKGROUP ให สอดคล องก บ กล มงานท ต องการได ท นท คล ก Next เพ อด าเน นการต อ 14. ระบบจะแจ งภาษาท จะถ กต ดต งเข าในระบบ

49 15. ระบบจะให เล อกประเทศท ใช งานระบบ ในท น ค าพ นฐานจะเป น Thailand คล ก Next เพ อด าเน นการ ต อไป 16. ระบบจะให เล อกร ปแบบของค ย บอร ด ซ งค าปกต จะเป น United States 101 ซ งให ใช ค าน คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป

50 17. ระบบจะให เล อก Time Zone ซ งระบบจะเล อกเป น [GMT+07:00] Bangkok, Hanoi, Jakarta ให เร ยบร อยแล ว คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 18. ระบบจะแจ งความพร อมในการต ดต งโปรแกรม คล กป ม Finish เพ อด าเน นการต อไป

51 19. ระบบจะเร มท าการ Copy ข อม ลลงในเคร องคอมพ วเตอร จนครบ 100 % จากน นระบบจะท าการ Restart เคร องเองอ ตโนม ต 20. หล งจาก Restart เคร องแล วจะม การตรวจสอบอ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร เม อตรวจสอบ ครบ อาจจะม การ Restart เคร องอ กคร ง

52 21. หล งจากน นจะเข าส โปรแกรม Windows ME โดยจะให กรอกรห สผ าน ซ งในท น จะข ามการใส รห สผ าน ให คล ก OK ข ามการกรอกรห สผ านได เลย ระบบก จะเข าส โปรแกรม Windows ME เป นอ น เสร จส นการต ดต ง หน าตาของโปรแกรม Windows ME

53 การต ดต งโปรแกรม Microsoft Windows XP Windows XP ม ระบบ Bootable สามารถต ดต งโปรแกรมได ท นท โดยก าหนดล าด บการ Boot ท BIOS ให เร ม Boot ด วย CDROM ได เลยซ งม ข นตอนการต ดต งด งต อไปน 1. เร ม Boot เคร องด วยแผ น CD ท ใช ในการต ดต งโปรแกรม เม อเร ม Boot ด วยแผ นโปรแกรมจะม ข อความ Press any key to boot from CD. ให กดป มใด ๆ บนค ย บอร ด เพ อจะต ดต งโปรแกรม หากไม กดป มใด ๆ จะเข าส การ Boot ด วย Hard disk ในข นตอนน ให กดป มใด ๆ เพ อเข าส การต ดต ง 2. เม อเข าส การต ดต งระบบจะแจ ง Partition ท ม อย หากไม ม สามารถแบ ง Partition ได ท นท ซ งจะต าง จากการแบ ง Partition ด วยค าส ง fdisk อย บ าง ซ งในท น จะแนะน าการแบ ง Partition ในเบ องต น จาก ภาพด านล างแสดงให เห นว าย งไม ม การแบ ง Partition ใด ๆ ให กดป ม C เพ อสร าง Partition 3. ระบบจะแจ งขนาดพ นท ของ Hard disk ท งหมดหากต องการใช ท งหมดให กด Enter เพ อใช งาน ท งหมดและจะม Drive C: เพ ยง Drive เด ยว แต ในท น จะท าการแบ งเป น 2 Drive โดยให แก ไขต วเลขใน ต าแหน งพ นท Hard disk

54 4. จากภาพด านล างแก ไขพ นท การใช งานของ Drive C: ไม เต มตามขนาดของ Hard disk ส วนพ นท ท เหล อจะใช เป น Drive อ น ๆ ต อไป จากน นให กดป ม Enter เพ อสร าง Partition 5. เม อสร าง Partition แล วจะเก ด Drive C: ข นมาพร อมแจ งขนาดข อม ล จากน นให เล อนแถบส ลงมาใน ส วน Unpartitioned space กดป ม Enter เพ อสร าง Drive อ นต อไป 6. หล งจากน นจะแสดงพ นท ท เหล อจากการสร าง Drive C: ในข นตอนน จะใช พ นท ท เหล อท งหมดเป นอ ก Drive ให กดป ม Enter เพ อสร าง Drive ต อไป 7. ระบบจะแสดง Drive เพ มข นมาซ งในท น ระบบจะเล อกให เป น Drive E: จากน นให เล อนแถบส ไปท Drive C: แล วกด Enter เพ อด าเน นการต อไป 8. จากน นระบบจะให ท าการ Format โดยสามารถ Format ได 2 ล กษณะค อ แบบ FAT และแบบ NTFS ซ งสามารถ Format ปกต หร อ Format แบบเร วได ในท น ให เล อกการต ดต งแบบ NTFS ด งภาพด านล าง

55 9. โปรแกรมจะท าการ Format พ นท และเร มท าการ Copy ข อม ลส เคร องคอมพ วเตอร 10. เม อ Copy ข อม ลเร ยบร อบแล วจะท าการ Restart เคร องเองอ ตโนม ต แล วเข าส ข นตอนการต ดต ง ต อไปด งภาพด านล าง ระบบจะด าเน นการเองอ ตโนม ต และจะ Restart เคร องอ กคร ง 11. เม อ Restart เคร องกล บมาจะเข าส หน าจอต อนร บเข าส Windows XP คล ก Next เพ อด าเน นการ ต อไป

56 12. จากน นจะเข าส หน าจอการก าหนดค าการป องก นเคร องในท น จะย งไม ก าหนดค าให เล อก Not right now คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 13. จากน นจะเข าส หน าจอตรวจสอบการเช อมต อระบบเคร อข าย ซ งในท น ให ข ามการตรวจสอบไปโดย คล กป ม Skip

57 14. ในข นตอนน ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนไปท Web Site ของ Microsoft ในท น จะข ามการ ลงทะเบ ยนไป โดยให เล อก No, not at this time คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 15. จากน นระบบจะให กรอกช อ User name ซ งจ าเป นต องกรอก 1 ช อในส วนของ Your name ซ งจะ เป นช อท ม ส ทธ เป นผ ด แลระบบ (Administrator) คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป

58 16. ระบบจะแจ งข อความขอบค ณท เล อกใช งาน Windows XP คล ก Finish ก เป นอ นเสร จส นการต ดต ง Windows XP แสดงหน าจอของ Microsoft Windows XP

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เอกสารประกอบการใช งาน

เอกสารประกอบการใช งาน เอกสารประกอบการใช งาน BitDefender 10 Internet Security ความต องการของระบบ ข นต า CPU - Pentium MMX 200 MHz. เน อท ว าง ในฮาร ดด สก - 40 MB. ข นต าหน วยความจ า (RAM) 128 MB. ระบบปฏ บ ต การท ใช งานได Windows

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 a tour of new features การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ ดท าโดย นางสาวอมรร ตน เอ อมานะสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ฝ ายระบบสารสนเทศ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การต ดต

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ โปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม (CryptBot e-office/e-document Alert ) ก อนใช งาน ท านจะต องต ดต งโปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม และต งค าเร มต นก อน จ งจะสามารถต

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การต ดต ง Windows 98 Second Edition พร อมต วอย างต งแต เร มต น

การต ดต ง Windows 98 Second Edition พร อมต วอย างต งแต เร มต น 1 การต ดต ง Windows 98 Second Edition พร อมต วอย างต งแต เร มต น การต ดต ง ระบบปฏ บ ต การ Windows 98 ในท น จะกล าวถ งแต เฉพาะการต ดต งแบบลงใหม ท งหมด เท าน น ซ งท จร งแล ว เราสามารถท จะทาการต ดต ง Windows

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม 45 ข นตอนการปฏ บ ต งาน บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารงานร านขายโทรศ พท ม อถ อ ม ข นตอนการทางานด งตอไปน 1 2 3 4 ภาพท 4.1 หน าจอ Login เข าส ระบบ หน าจอแรกสาหร บการเป ดใช ระบบ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อผ ด แลระบบ และการต ดต งโปรแกรม

ค ม อผ ด แลระบบ และการต ดต งโปรแกรม ค ม อผ ด แลระบบ และการต ดต งโปรแกรม 1. ส วนของผ ด แลระบบ เมน ในส วนของผ ด แลระบบน เป นเมน ท ใช ในการจ ดการข อม ลพ นฐาน และข อม ลต งต น ของระบบ ซ งม เมน ในการท างาน ด งร ป ร ปท 1 แสดงเมน การท างานของผ ด

More information

An Authors Guide to Submitting a Paper to ThaiPOD conference 2015

An Authors Guide to Submitting a Paper to ThaiPOD conference 2015 An Authors Guide to Submitting a Paper to ThaiPOD conference 2015 This guide is intended to support authors in the different stages required for ThaiPOD-National Conference 2015 paper submissions. Page

More information

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 (ส าหร บ ผ ด แลระบบ ห วหน างาน และเจ าหน าท ) เม อล อกอ นเข าส ระบบถ กต องแล ว จะต องท าอย างไรต อ? ส าหร บเมน ของผ ด แลระบบ จะเป นไอค อน เข าส ระบบการจ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ค ม อการใช งานระบบการลา Online

ค ม อการใช งานระบบการลา Online ค ม อการใช งานระบบการลา Online โดยอ สร ย ภ ม เนาว น ล งานธ รการ ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา สารบ ญ หน า 1. การเข าส ระบบ 1 2. การกรอกข อม ลส วนต ว 4 3. การกรอกข อม ลการลา 5 4. การส งพ มพ ใบลา 7 5.

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information