บทท 7 การต ดต งระบบปฏ บ ต การ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 7 การต ดต งระบบปฏ บ ต การ"

Transcription

1 บทท 7 การต ดต งระบบปฏ บ ต การ การต ดต ง Driver CDROM ให ก บระบบปฏ บ ต การ MS-DOS ในย คท ม การใช ระบบปฏ บ ต การ MS-DOS น น CDROM ได ถ กผล ตข นมาในช วงปลายของย ค MS-DOS ช วงต อก บ Microsoft Windows 3.1 ในการต ดต งระบบปฏ บ ต การในช วงน น โปรแกรมท ใช ใน การต ดต งจะอย ในแผ น Floppy Disk จ านวนหลาย ๆ แผ นข นอย ก บระบบปฏ บ ต การ ต อมาได ม การผล ต CDROM ข นมา โปรแกรมต าง ๆ จ งถ กบรรจ ไว ในแผ น CD จ งม ความจ าเป นต องต ดต ง Driver CDROM ให ระบบปฏ บ ต การ MS-DOS มองเห น Drive CDROM เพ อใช ประโยชน จากข อม ลท อย ในแผ น CD ซ งม ข นตอนด งต อไปน 1. เข าส BIOS เพ อก าหนดให เร ม Boot จาก Floppy Disk เป นอ ปกรณ แรก 2. ใส แผ น Floppy Disk ท สามารถ Boot ได ด วยระบบปฏ บ ต การ MS-DOS ท Floppy Drive หร อ Driver A: (ในท น ใช แผ น Boot DOS 6.22 ท เตร ยมไว แล ว) ระบบก จะเร มท าการ Boot ด วย MS-DOS จากน นระบบจะให กรอก ว น เด อน ป ในท น จะไม กรอกให กดป ม Enter ผ านไป จากน นระบบจะให ใส เวลา ก ให กดป ม Enter ผ านไปเช นก น

2 3. ท าการ format Driver C: ด วยค าส ง format/s c: ด งภาพด านล าง /s ใส เพ อให ท าการ Copy ไฟล ระบบส าหร บการ Boot ลงไปส Drive C: ซ งประกอบด วยไฟล MSDOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM (ซ งท ง 3 ไฟล น จะท าให Boot ด วย Drive C: ได ) ระบบจะแจ งว าข อม ลใน Drive C: จะส ญหาย ให ตอบ Y เพ อให ระบบท างานต อ Format complete. หมายถ ง Format เสร จเร ยบร อย System transferred หมายถ ง Copy Files ระบบท ง 3 ไฟล เร ยบร อยแล ว ซ งเป นผลจากการ ท เราใส /s Volume label หมายถ ง ให กรอกช อ Drive ท ได Format แล ว ในท น จะไม ใส สามารถ กด Enter เพ อข ามการท างานได เลย

3 4. ในการต ดต ง CDROM จ าเป นต องม ไฟล MSCDEX.EXE ของ MS-DOS อย ใน Drive ท ต องการ ต ดต งก อนจ งจะสามารถต ดต ง Driver CDROM ได ส าเร จ ด งน นให Copy ไฟล MSCDEX.EXE ลงใน Driver C: ด วยค าส ง copy a:\mscdex.exe c: ซ งไฟล น ได บรรจ ไว ในแผ น Floppy Disk ท ใช ในการฝ ก เร ยบร อยแล ว หากไม ม สามารถหาได จากระบบปฏ บ ต การ Dos 6.22 ท วไป 5. จากน นสามารถน าแผ น Driver CDROM ซ งโดยท วไปจะอย ในแผ น Floppy Disk ท ให มาก บ CDROM ต ดต งลงไปใน Drive C: ได เลย ในท น ผ เข ยนได น า Driver CDROM ท น าจะใช ได ก บ CDROM ท กย ห อบรรจ ไว ในแผ น Floppy Disk ท ใช ในการฝ กเร ยบร อยแล ว ซ งการต ดต งให พ มพ ค าส ง install 6. หล งจากส ง install จะข นต วเล อก Express Setup และ Custom Setup ในท น จะเล อก Express Setup โปรแกรมจะท าการ Copy ข อม ลในใน Drive C: และแจ งว าต ดต งเสร จเร ยบร อยแล วด งภาพ ด านล าง

4 7. ให ท าการ Boot เคร องใหม โดยไม ต องใส แผ น Floppy Disk ท Boot ได ปล อยให Hard Disk ท าการ Boot ด วยต วเอง ซ งจะท าให ระบบปฏ บ ต การ DOS น นเห น Drive CDROM ซ งในท น จะเห นในช อ Driver D: การต ดต งระบบปฏ บ ต การ MS-DOS 6.22 เต มร ปแบบ หล งจากต ดต ง Driver CDROM บนระบบปฏ บ ต การ DOS ท ได จากการใช ค าส ง format/s c: แล วน น DOS ท ได จะสามารถ Boot ได ใช ค าส งภายในได แต จะไม สามารถใช ค าส งภายนอกของ DOS ได เลย เน องจากย งไม ได ต ดต งระบบปฏ บ ต การ DOS 6.22 อย างเต มร ปแบบ ด งน นในห วข อน จะท าการ ต ดต งระบบปฏ บ ต การ MS-DOS 6.22 อย างเต มร ปแบบด งข นตอนต อไปน 1. หล งจาก Boot ระบบเข าส Drive C: เป นท เร ยบร อยแล ว ให ใส แผ น CD ท ม โปรแกรมส าหร บต ดต ง MS-DOS ใน CDROM จากน นเปล ยน Drive ไปท Drive D: (ในท น ค อ Drive CDROM) ลองใช ค าส ง dir/w เพ อด ข อม ลในแผ น CD ในแผ นน จะม โปรแกรม MS-DOS 6.22 อย ในช อ Directory DOS622T

5 2. ท าการเปล ยน Directory เข าไปส Directory DOS622T ด วยค าส ง cd dos622t จะได ผลล พธ ด งภาพ ด านล าง จากน นพ มพ ค าส ง setup โปรแกรมจะเข าส การต ดต ง 3. หน าแรกจะเป นหน าต อนร บให กด Enter เพ อท างานต อ 4. หน าต างน แจ งว าจะต องท าการสร างแผ น uninstall ซ งจะใช แผ น Floppy Disk ไม เก น 2 แผ น ซ งเรา ต องเตร ยมไว

6 5. ระบบจะแจ งช อระบบปฏ บ ต การ ต าแหน งการต ดต ง และชน ดของการแสดงผล กด Enter เพ อท าการ ต ดต งต อไป 6. ระบบจะแจ งโปรแกรมท จะท าการต ดต งลงไปพร อมขนาดพ นท ท จะใช งาน กด Enter เพ อท าการต ดต ง ต อไป

7 7. ระบบจะแจ งว าพร อมท จะต ดต ง และให เล อกว าหากจะต ดต งต อให กด y หากยกเล กการต ดต งกดป ม F3 บนค ย บอร ด ในท น ให กด y 8. ระบบจะแจ งให ใส แผ น Floppy Disk ท จะใช ท าแผ น uninstall จากน นกดป ม Enter เพ อท างานต อ

8 9. ระบบจะเร มท าแผ น Uninstall พร อมท งต ดต ง MS-DOS 6.22 แสดงผลเป นเปอร เซ นต ด งภาพ 10. เม อท าการ copy ข อม ลเสร จ ระบบจะถามว าต องการต ดต งระบบภาษาไทยหร อไม ให ตอบ y

9 11. โปรแกรมจะเร มตรวจสอบไฟล ต าง ๆ ท ต ดต งไว ซ งอาจม ป ญหาในการค นหาข อม ล เพ อแก ป ญหาให กด Enter เพ อท างานต อไป ในข นตอนน อาจต อง Enter หลายคร งเน องจากม หลายไฟล ท ม ป ญหา 12. ระบบจะแจ งให ทราบว าจะก าหนดให ภาษาไทยเป นค าเร มต นหล งจากต ดต งระบบเสร จ และให กด Enter เพ อเข าไปก าหนดค าภาษาไทย

10 13. โดยท วไปหากม การใช งานโปรแกรมประย กต ท ท างานบนระบบปฏ บ ต การ DOS น นจะต อง ก าหนดค าต าง ๆ ให สอดคล องก บโปรแกรมท ใช งาน แต ในท น ให ข ามการก าหนดค าและออกจากการ ก าหนดค าโดยเล อนเมน มาท ออกจากโปรแกรม 14. ระบบแจ งว าการต ดต งได เสร จส นแล ว ต องท าการ Restart ก อนเพ อเข าใช งานระบบภาษาไทย กด Enter เพ อท างานต อ

11 15. ระบบแจ งให น าแผ น Floppy Disk ออกจาก Floppy Drive หร อ Drive A: 16. ระบบจะแจ งว าการต ดต ง MS-DOS เสร จสมบ รณ แล ว และจะท าการแก ไขไฟล ท เก ยวข องค อไฟล autoexec.bat และไฟล config.sys เพ อความเหมาะสมในการใช งานระบบปฏ บ ต การ MS-DOS 6.22 จากน นให กดป ม Enter เพ อท าการ Restart เคร อง

12 17. หล งจาก Boot เคร องข นใหม จะเข าส ระบบ MS-DOS 6.22 เต มร ปแบบซ งสามารถใช ค าส งของ MS-DOS 6.22 ได ท กค าส ง อ กท งย งไม ต องเข าไปใน Directory ของ DOS ด วยเน องจากม การ ก าหนดค า C:\>PATH C:\DOS และหากเราใช ค าส ง dir/w จะเห น ข อม ลใน Drive C: ด งภาพด านล าง ระบบปฏ บ ต การ DOS เด มท ม การต ดต งไว ก อนการต ดต ง MS-DOS 6.22 น นจะถ กน าไปเก บไว ท Directory OLD_DOS.1 การต ดต ง Microsoft Windows 3.11 Microsoft Windows 3.11 เป นระบบปฏ บ ต การท ไม ม ระบบการ Boot ด วยต วเอง ด งน นต อง อาศ ยการ Boot จะ MS-DOS ด งน นก อนการต ดต ง Windows 3.11 จะต องท าการต ดต ง CDROM และ ระบบปฏ บ ต การ MS-DOS ก อน หล งจากน นจ งท าการต ดต งตามข นตอนด งต อไปน 1. ใส แผ น CD ท ม ระบบปฏ บ ต การ Windows 3.11 ใน CDROM ในท น โปรแกรมท ใช ในการต ดต งอย ใน Directory WIN311WG ด งภาพด านล าง

13 2. เปล ยน Directory เข าไปใน WIN311WG ด วยค าส ง cd win311wg จากน นพ มพ ค าส ง setup ก จะเร ม เข าส การต ดต ง 3. ระบบจะแจ งให กด Enter เพ อต ดต ง กด F3 เพ อออกจากการต ดต ง กด F1 เพ ออ านว ธ การต ดต ง ซ ง ในท น จะเล อกกด Enter เพ อต ดต งต อไป 4. ระบบจะให เล อกการต ดต งแบบ Express หร อ Custom ในท น จะเล อก Express โดยกดป ม Enter

14 5. ระบบจะเร มท าการเตร ยมข อม ลเพ อจะต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows 3.11 ต อไป แสดงผลเป น เปอร เซ นต ด งภาพ 6. เม อท างานระยะหน งระบบจะให กรอกช อและบร ษ ทท ใช งานโปรแกรม ในท น ต องกรอกในช อง ช อเต ม ส วนในช อง รห สส นค า สามารถเว นไว ได

15 7. ระบบจะแสดงค าท ก าหนดเข าไป ถ าต องการแก ไขให คล กท ป ม เปล ยน ในท น ให คล กป ม ท าต อไป 8. ระบบเร มท าการต ดต งโปรแกรมโดยแสดงผลการต ดต งเป นเปอร เซ นต ด งภาพด านล าง

16 9. ระบบจะให ต ดต ง Printer โดยม ย ห อและร นให เล อก หากย งไม ม สามารถต ดต งเพ มเต มได ในภายหล ง ในท น ให เล อก No Printer Attached แล วคล ก ต ดต ง 10. หน าต างต อมาระบบจะให ต ดต งระบบเคร อข ายซ งให ข ามข นตอนน ไปโดยคล กป ม Continue

17 11. เม อระบบตรวจพบโปรแกรมท ม อย ก อนแล วในระบบปฏ บ ต การ MS-DOS จะถามเพ อน าเอา โปรแกรมน น ๆ เข าส โปรแกรม Windows 3.11 ด วย ซ งม อย หลายโปรแกรมด งน นให ท าการคล กป ม ตกลง จนครบท กโปรแกรม ด งภาพด านล าง 12. หล งจากน นระบบจะสร างไฟล PIF ส าหร บภาษา QBASIC แต ในระบบม อย แล ว เกรงว าจะม การ ก าหนดค าต าง ๆ เอาไว จ งถามผ ต ดต งก อน แต ในท น ไม เคยม การก าหนดค าใด ๆ มากก อน จ งให คล กท ป ม สร าง ได เลย

18 13. ระบบจะให ด บทช วยสอนส าหร บผ ท ย งไม ม ความเข าใจใน Windows 3.11 สามารถคล กแสดงบทช วย สอนได ในท น ให คล กป ม ข ามบทช วยสอน 14. หล งจากน นระบบจะแสดงผลการต ดต งว าเสร จเร ยบร อยและให เล อก บ ทเคร อง หร อกล บส MS-DOS ในท น ให คล กป มบ ทเคร อง 15. หล งจาก Boot เร ยบร อยแล วสามารถเข าส Microsoft Windows 3.11 ได โดยการใช ค าส ง win ด ง ภาพด านล าง

19 ภาพแสดงหน าตาระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 3.11 การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 95 ระบบปฏ บ ต การ Windows 95 เป นระบบปฏ บ ต การท สามารถ Boot และเข าส ระบบได ด วย ตนเองไม จ าเป นต องให ระบบปฏ บ ต การ MS-DOS Boot ให ก อน แต อย างไรก ตามระบบปฏ บ ต การน ย ง ไม ม ระบบ Bootable ค อย งไม สามารถ Boot ด วยแผ น CD ท ใช ในการต ดต ง จ งจ าเป นต องท าการ จ ดเตร ยมพ นท ของ Hard disk และต ดต ง Driver CDROM ให เร ยบร อบเส ยก อน ซ งในท น จะไม กล าวถ ง โดยจะเร มข นตอนต ดต งโปรแกรมเลยด งน 1. ใส แผ น CD ส าหร บต ดต ง Windows 95 เข าไปใน CDROM ในแผ นท ใช ในการทดลองน ม ข อม ล ด งต อไปน ซ งจากโครงสร างของข อม ล สามารถใช ค าส ง setup เพ อต ดต งโปรแกรมได ท นท จากน นกด Enter เพ อเข าส การต ดต งต อไป

20 2. ระบบจะท าการต อนร บเข าส การต ดต ง Windows 95 คล กป ม Continue เพ อด าเน นการต อ 3. ระบบจะแจ งรายละเอ ยดเก ยวก บล ขส ทธ และข อตกลงต าง ๆ ให คล ก Yes เพ อด าเน นการต อไป

21 4. ระบบจะแจ งให ทราบถ งข นตอนการต ดต ง ซ งประกอบด วย 3 ข นตอนใหญ ๆ ค อ 1) ก าหนดข อม ลเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ต ดต ง 2) ก อบป ข อม ล Windows 95 ลงในเคร องคอมพ วเตอร 3) Restart เคร อง และเสร จส นการต ดต ง ในข นตอนน จะเร มท การก าหนดข อม ลเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ต ดต ง คล ก Next เพ อ ด าเน นการต อไป 5. ระบบจะแสดงต าแหน งท จะต ดต งโปรแกรม ในท น ระบบจะก าหนดไว ท C:\WINDOWS หากต องการ เปล ยนช อหร อต าแหน งเล อกท Other directory คล ก Next เพ อด าเน นการต อ

22 6. ระบบแสดงร ปแบบการต ดต งให เล อก 4 ห วข อด วยก น ด งน 1) Typical ค อ ต ดต งโปรแกรมพ นฐาน 2) Portable ค อ ต ดต งให ก บคอมพ วเตอร ชน ด Portable 3) Compact ค อ ต ดต งแบบประหย ดพ นท 4) Custom ค อ เล อกส วนประกอบต าง ๆ ด วยต วผ ต ดต งเอง ในท น เล อกเป นแบบ Typical คล ก Next เพ อด าเน นการต อ 7. ระบบจะให กรอกรห สท ให มากก บแผ นโปรแกรม เม อกรอกแล วคล ก Next

23 8. ระบบให กรอกช อผ ใช และบร ษ ท จากน นคล ก Next 9. ระบบจะให เล อกว าจะท าการต ดต งการ ดเคร อข าย (Network Adapter) และ การ ดเส ยง (Sound, MIDI, or Video Capture Card) หร อไม ให เล อกท ง 2 เพ อให ระบบค นหาข อม ลให คล ก Next

24 10. ระบบจะให เล อกว าจะท าการให ระบบค นหาส วนประกอบของอ ปกรณ เอง หร อผ ต ดต งจะเล อกเอง ใน ท น ให เล อกให ระบบค นหาส วนประกอบของอ ปกรณ เอง คล ก Next 11. ระบบจะแสดงส วนประกอบและอ ปกรณ ท ระบบเล อกให หากไม พอใจสามารถเปล ยนได ท นท ในท น ให ใช ค าตามท ระบบเล อกให จากน นคล ก Next เพ อด าเน นการต อไป

25 12. จากน นระบบจะให สร างแผ น Startup Disk หร อไม สร างก ได แผ น Startup Disk ใช แผ น Floppy Disk ในการสร าง แผ น Startup Disk น ใช ในการ Boot ก กรณ ท ระบบท ต ดต งม ป ญหา หากไม ต องการสร างเล อก No ในท น ให เล อก Yes แล วคล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 13. ระบบจะเต อนให ใส แผ นท จะท าแผ น Startup Disk เม อใส แผ นแล วคล ก OK

26 14. โปรแกรมจะท าแผ น Startup Disk และเร ม Copy files ลงส Hard disk รอจนระบบท างานเสร จ 15. เม อท างานเสร จ ระบบจะเข าส ห วข อท 3 เป นข นตอนส ดท าย คล ก Finish เพ อ Restart เคร อง

27 16. เม อ Restart เคร องกล บมาจะเข าส หน าแสดงความย นด ในการเข าส Windows 95 ในคร งแรก 17. ระบบแจ งให ท าการเข าไปก าหนดค าของระบบเคร อข าย คล ก OK 18. ให ต งช อเคร องและกล มของเคร องท จะใช งานร วมก น จากน นคล ก Close

28 19. จากน นโปรแกรมจะท าการ Copy ข อม ลต าง ๆ ต อไป 20. ระบบจะแสดงการก าหนดค าในส วนของโปรแกรมต าง ๆ จนมาถ งการก าหนด Time zone ค อโซน เวลาของประเทศท ใช งานระบบปฏ บ ต การ ให เล อก GMT+07:00 Bangkok,Jakarta,Hanoi ด งภาพ ด านล าง คล ก Close

29 21. จากน นระบบจะให ท าการต ดต ง Printer หากไม ต ดต งให คล ก Cancel แต ในท น จะเข าไปต ดต งให คล ก Next 22. เล อกย ห อ และร นของ Printer หากไม ม สามารถใส แผ น Disk หร อ CD ท ให มาพร อมก บ Printer จากน นคล ก Have Disk เพ อท าการต ดต งเองได เลย จากต วอย างทดลองเล อกจากท ม ให อย แล ว คล ก Next เพ อท างานต อ

30 23. ระบบจะแสดง Port ท ใช ร วมก บ Printer ค อ LPT1 24. ระบบจะแจ งช อเคร อง Printer ข นเพ อความแน ใจ จากน นคล ก Next

31 25. ระบบถามว าต องการทดสอบการพ มพ หร อไม ในท น ไม ต องการ ให เล อก No แล วคล ก Finish 26. ระบบแจ งว าการต ดต งเสร จส นแล ว คล ก OK เพ อ Restart ระบบ 27. เม อ Restart จะแสดง Logo ของ Windows 95

32 28. เม อเข าส Windows 95 ระบบจะให กรอกช อผ ใช เพ อเข าส ระบบเคร อข าย พร อมท งใส รห สผ าน และ ย นย นรห สผ าน ในท น จะไม ใส รห สผ าน คล ก OK ผ านได เลย แสดงหน าจอเม อเข าส Windows 95

33 การต ดต ง Microsoft Windows 98 Windows 98 เป นระบบปฏ บ ต การท ม ระบบ Bootable อย ในแผ น CD ท ใช ในการต ดต งแล ว ด งน นในการต ดต ง Windows 98 จ งไม จ าเป นต องต ดต ง Driver CDROM ก อน สามารถใช แผ นต ดต งได ท นท เพ ยงแต เข าไปก าหนดล าด บการ Boot ของอ ปกรณ ให CDROM เป นอ ปกรณ ท ใช ในการ Boot ล าด บแรก ซ งข นตอนการต ดต งโปรแกรม Windows 98 ม ข นตอนด งต อไปน 1. เข าส BIOS ก าหนดล าด บการ Boot ของอ ปกรณ ให CDROM เป นอ ปกรณ ในการ Boot ล าด บแรกด ง ภาพด านล าง จากน นบ นท กข อม ลการเปล ยนแปลงแล ว Boot เคร องใหม 2. หล งจาก Boot เคร องใหม เคร องจะเร ม Boot จากแผ น Windows 98 ซ งแผ นท ใช ในการต ดต งน จะม ห วข อให เล อกค อ 1. ให Boot จาก Hard Disk 2. ให Boot จาก CDROM ซ งในท น จะเข าไปต ดต ง โปรแกรมจ งเล อกห วข อ Boot from CD-ROM จากน นกด Enter

34 3. จากน นให เล อกห วข อท 1 ค อให เร มการท างานของเคร องพร อมก บให สามารถอ านข อม ลจาก CDROM ได เลย 4. หล งจาก Boot เข าส ระบบแล ว ระบบจะรอร บค าส งอย ท A:> ซ งในข นตอนน หากย งไม ได ท าการแบ ง Partition ให ท าการแบ งให เร ยบร อย หากแบ งเร ยบร อยแล วสามารถใช ค าส ง format Drive C: ได เลย 5. หล งจาก Format Drive C: แล วให ย าย Drive ไปท Drive CDROM ซ งในท น ค อ Drive D: หากใช ค าส งเพ อด ข อม ลในแผ น CD จะเห นโครงสร างด งภาพด านล าง ซ งจากโครงสร างสามารถใช ค าส ง setup เพ อต ดต งโปรแกรมได ท นท ด งภาพด านล าง 6. หล งจากพ มพ ค าส ง setup แล ว ระบบจะแจ งให ทราบว า กดป ม Enter เพ อต ดต งต อ กดป ม ESC เพ อ ออกจากการต ดต ง ให กดป ม Enter เพ อด าเน นการต อ

35 7. หล งจากกดป ม Enter จะเข าส หน าจอแจ งเก ยวก บล ขส ทธ และข อตกลงต าง ๆ ให คล กเล อกท I accept the Agreement แล วคล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 8. หน าต างน ระบบจะให กรอก Product Key ท ให มาก บแผ น จากน นคล ก Next เพ อด าเน นการต อ

36 9. จากน นระบบจะแสดงต าแหน งของโปรแกรม Windows 98 ท จะต ดต งลงในเคร องคอมพ วเตอร หาก ต องการเปล ยนสามารถเปล ยนได โดยคล กเล อกท Other directory จากน นคล ก Next 10. ระบบจะให เล อกร ปแบบของการต ดต ง ในท น ให เล อก Custom เพ อเล อกส วนประกอบของโปรแกรม เอง คล กป ม Next เพ อด าเน นการต อ

37 11. ระบบจะให กรอกช อผ ใช และช อองค กรท ใช งาน ส าหร บช อองค กรไม จ าเป นต องใส ก ได 12. จากน นจะเข าส ส วนท แสดงส วนประกอบของโปรแกรมท ต องการจะต ดต ง โดยสามารถเล อก โปรแกรมต าง ๆ ได ตามต องการ ในท น ให เล อกต ดต งท งหมด แล วคล กป ม Next เพ อด าเน นการต อ

38 13. ระบบจะแสดงช อและกล มของเคร องคอมพ วเตอร ช อกล มจะถ กก าหนดค าพ นฐานเป น WORKGROUP ผ ต ดต งสามารถเปล ยนให สอดคล องก บกล มงานท ท างานร วมก นได ท น 14. ระบบจะแสดงร ปแบบแป นพ มพ และประเทศท ใช ระบบ ซ งในท น ให ใช ค าท ระบบเล อกให ได เลย คล ก ป ม Next เพ อด าเน นการต อ

39 15. ในข นตอนน เป นการเล อกประเทศท ใช งาน ซ งค าท ระบบเล อกให เป น Thailand 16. ระบบจะให สร างแผ น Startup Disk ซ งแผ น Startup Disk น สามารถน าไปใช Boot เพ อเข าจ ดการ ระบบผ าน ระบบ DOS และสามารถใช งาน CDROM ได โดยไม ต องต ดต ง ผ ต ดต งจะสร างหร อไม ก ได คล กท ป ม Next เพ อด าเน นการต อ

40 17. หล งจากน นระบบจะให ใส แผ น Floppy Disk เพ อท าแผ น Startup Disk ถ าต องการท าแผ น Startup Disk ให ใส แผ นแล วคล ก OK หากไม ต องการท าสามารถคล กท ป ม Cancel เพ อยกเล กการท าได ท นท 18. เม อท าแผ นเสร จแล ว ระบบจะแจ งให น าแผ น Floppy Disk ออก 19. คล ก Next เพ อเร ม Copy Files ต าง ๆ ลงส เคร องคอมพ วเตอร

41 20. จากน นระบบจะเร ม Copy Files โดยแสดงผลเป นเปอร เซ นต ด งภาพด านล าง 21. เม อระบบท าการ Copy Files จนครบ ระบบจะให ต งค าว นเวลา และโซนเวลาด งภาพด านล าง คล ก ป ม Close เพ อป ดหน าต างน

42 22. หล งจากน นระบบจะท าการ Restart เองอ ตโนม ต 23. เม อ Boot เคร องข นมาใหม ระบบจะให กรอกรห สผ าน ซ งในท น ไม ต องต งรห สผ านให คล ก OK ผ าน เข าส โปรแกรมได ท นท และจะเข าส โปรแกรม Windows 98 ด งภาพด านล าง เสร จส นการต ดต ง

43 การต ดต ง Microsoft Windows ME ส าหร บ Windows ME น นม ระบบ Bootable ในแผ น CD เช นเด ยวก นก บ Windows 98 แล ว ด งน นสามารถต ดต งโปรแกรมได โดยท าการก าหนดล าด บการ Boot ท BIOS ให Boot ด วย CDROM เป นล าด บแรก และสามารถต ดต งโปรแกรมได ด งข นตอนด งต อไปน 1. ท าการ Boot เคร องด วยแผ น CD Windows ME จะเข าส Menu ให เล อก 2 ต วเล อก โดยให เล อก Boot from CD-ROM 2. จากน นจะเข าส ต วเล อกเพ อเข าส การต ดต งโปรแกรม หากย งไม ม การแบ ง Partition ให ท าการเล อก ห วข อท 2 เพ อเข าไปแบ ง Partition และ Format ให เร ยบร อย ในกรณ ถ อว าได จ ดแบ งและ Format Partition เร ยบร อยแล ว ให เล อกห วข อท 1 ค อเข าส การต ดต งโปรแกรม Windows ME ท นท 3. ระบบจะแสดงหน าจอต อนร บ ให กดป ม Enter เพ อด าเน นการต ดต งต อไป

44 4. ระบบจะให Format ท Drive C ให กดป ม Enter เพ อด าเน นการต อ 5. ระบบจะท าการเตร ยมข อม ลท จ าเป นในการต ดต ง ให กด Enter เพ อด าเน นการต อ 6. หล งจากน นจะเข าส หน าต างต อนร บเพ อเข าส การต ดต ง คล กป ม Next เพ อด าเน นการต อ

45 7. ระบบจะแจ งข อตกลงด านล ขส ทธ ให เล อก I accept the Agreement คล ก Next เพ อด าเน นการต อ 8. ระบบจะให กรอก Product Key ซ งจะให มาพร อมแผ นต ดต ง

46 9. ระบบจะแจ งต าแหน งของการต ดต งโปรแกรม ซ งค าปกต จะอย ท C:\WINDOWS หากต องการเปล ยน ต าแหน งสามารถเล อกท Other directory ในท น จะใช ค าท ระบบก าหนดมาให 10. ระบบจะให เล อกร ปแบบการต ดต ง ในท น ให เล อกห วข อ Custom เพ อเล อกส วนประกอบในการต ดต ง เอง

47 11. ระบบจะให กรอกช อผ ใช และช อองค กรท ใช งาน ซ งช อองค กรไม จ าเป นต องกรอกก ได 12. ระบบจะให เล อกโปรแกรมท ต องการต ดต ง ในท น ให เล อกท งหมด คล กป ม Next เพ อด าเน นการ ต อไป

48 13. ระบบจะแจ งข อม ลเก ยวก บการใช งานเคร อข าย ซ งสามารถแก ไข WORKGROUP ให สอดคล องก บ กล มงานท ต องการได ท นท คล ก Next เพ อด าเน นการต อ 14. ระบบจะแจ งภาษาท จะถ กต ดต งเข าในระบบ

49 15. ระบบจะให เล อกประเทศท ใช งานระบบ ในท น ค าพ นฐานจะเป น Thailand คล ก Next เพ อด าเน นการ ต อไป 16. ระบบจะให เล อกร ปแบบของค ย บอร ด ซ งค าปกต จะเป น United States 101 ซ งให ใช ค าน คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป

50 17. ระบบจะให เล อก Time Zone ซ งระบบจะเล อกเป น [GMT+07:00] Bangkok, Hanoi, Jakarta ให เร ยบร อยแล ว คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 18. ระบบจะแจ งความพร อมในการต ดต งโปรแกรม คล กป ม Finish เพ อด าเน นการต อไป

51 19. ระบบจะเร มท าการ Copy ข อม ลลงในเคร องคอมพ วเตอร จนครบ 100 % จากน นระบบจะท าการ Restart เคร องเองอ ตโนม ต 20. หล งจาก Restart เคร องแล วจะม การตรวจสอบอ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร เม อตรวจสอบ ครบ อาจจะม การ Restart เคร องอ กคร ง

52 21. หล งจากน นจะเข าส โปรแกรม Windows ME โดยจะให กรอกรห สผ าน ซ งในท น จะข ามการใส รห สผ าน ให คล ก OK ข ามการกรอกรห สผ านได เลย ระบบก จะเข าส โปรแกรม Windows ME เป นอ น เสร จส นการต ดต ง หน าตาของโปรแกรม Windows ME

53 การต ดต งโปรแกรม Microsoft Windows XP Windows XP ม ระบบ Bootable สามารถต ดต งโปรแกรมได ท นท โดยก าหนดล าด บการ Boot ท BIOS ให เร ม Boot ด วย CDROM ได เลยซ งม ข นตอนการต ดต งด งต อไปน 1. เร ม Boot เคร องด วยแผ น CD ท ใช ในการต ดต งโปรแกรม เม อเร ม Boot ด วยแผ นโปรแกรมจะม ข อความ Press any key to boot from CD. ให กดป มใด ๆ บนค ย บอร ด เพ อจะต ดต งโปรแกรม หากไม กดป มใด ๆ จะเข าส การ Boot ด วย Hard disk ในข นตอนน ให กดป มใด ๆ เพ อเข าส การต ดต ง 2. เม อเข าส การต ดต งระบบจะแจ ง Partition ท ม อย หากไม ม สามารถแบ ง Partition ได ท นท ซ งจะต าง จากการแบ ง Partition ด วยค าส ง fdisk อย บ าง ซ งในท น จะแนะน าการแบ ง Partition ในเบ องต น จาก ภาพด านล างแสดงให เห นว าย งไม ม การแบ ง Partition ใด ๆ ให กดป ม C เพ อสร าง Partition 3. ระบบจะแจ งขนาดพ นท ของ Hard disk ท งหมดหากต องการใช ท งหมดให กด Enter เพ อใช งาน ท งหมดและจะม Drive C: เพ ยง Drive เด ยว แต ในท น จะท าการแบ งเป น 2 Drive โดยให แก ไขต วเลขใน ต าแหน งพ นท Hard disk

54 4. จากภาพด านล างแก ไขพ นท การใช งานของ Drive C: ไม เต มตามขนาดของ Hard disk ส วนพ นท ท เหล อจะใช เป น Drive อ น ๆ ต อไป จากน นให กดป ม Enter เพ อสร าง Partition 5. เม อสร าง Partition แล วจะเก ด Drive C: ข นมาพร อมแจ งขนาดข อม ล จากน นให เล อนแถบส ลงมาใน ส วน Unpartitioned space กดป ม Enter เพ อสร าง Drive อ นต อไป 6. หล งจากน นจะแสดงพ นท ท เหล อจากการสร าง Drive C: ในข นตอนน จะใช พ นท ท เหล อท งหมดเป นอ ก Drive ให กดป ม Enter เพ อสร าง Drive ต อไป 7. ระบบจะแสดง Drive เพ มข นมาซ งในท น ระบบจะเล อกให เป น Drive E: จากน นให เล อนแถบส ไปท Drive C: แล วกด Enter เพ อด าเน นการต อไป 8. จากน นระบบจะให ท าการ Format โดยสามารถ Format ได 2 ล กษณะค อ แบบ FAT และแบบ NTFS ซ งสามารถ Format ปกต หร อ Format แบบเร วได ในท น ให เล อกการต ดต งแบบ NTFS ด งภาพด านล าง

55 9. โปรแกรมจะท าการ Format พ นท และเร มท าการ Copy ข อม ลส เคร องคอมพ วเตอร 10. เม อ Copy ข อม ลเร ยบร อบแล วจะท าการ Restart เคร องเองอ ตโนม ต แล วเข าส ข นตอนการต ดต ง ต อไปด งภาพด านล าง ระบบจะด าเน นการเองอ ตโนม ต และจะ Restart เคร องอ กคร ง 11. เม อ Restart เคร องกล บมาจะเข าส หน าจอต อนร บเข าส Windows XP คล ก Next เพ อด าเน นการ ต อไป

56 12. จากน นจะเข าส หน าจอการก าหนดค าการป องก นเคร องในท น จะย งไม ก าหนดค าให เล อก Not right now คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 13. จากน นจะเข าส หน าจอตรวจสอบการเช อมต อระบบเคร อข าย ซ งในท น ให ข ามการตรวจสอบไปโดย คล กป ม Skip

57 14. ในข นตอนน ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนไปท Web Site ของ Microsoft ในท น จะข ามการ ลงทะเบ ยนไป โดยให เล อก No, not at this time คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป 15. จากน นระบบจะให กรอกช อ User name ซ งจ าเป นต องกรอก 1 ช อในส วนของ Your name ซ งจะ เป นช อท ม ส ทธ เป นผ ด แลระบบ (Administrator) คล ก Next เพ อด าเน นการต อไป

58 16. ระบบจะแจ งข อความขอบค ณท เล อกใช งาน Windows XP คล ก Finish ก เป นอ นเสร จส นการต ดต ง Windows XP แสดงหน าจอของ Microsoft Windows XP

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

การต ดต ง Windows 98 Second Edition พร อมต วอย างต งแต เร มต น

การต ดต ง Windows 98 Second Edition พร อมต วอย างต งแต เร มต น 1 การต ดต ง Windows 98 Second Edition พร อมต วอย างต งแต เร มต น การต ดต ง ระบบปฏ บ ต การ Windows 98 ในท น จะกล าวถ งแต เฉพาะการต ดต งแบบลงใหม ท งหมด เท าน น ซ งท จร งแล ว เราสามารถท จะทาการต ดต ง Windows

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม Microsoft Windows 8 Professional

ค ม อการต ดต งโปรแกรม Microsoft Windows 8 Professional ค ม อ Professional ข นตอนการลงโปรแกรม Microsoft Windows 8 ข นตอนการลงโปรแกรม Windows 8 เหม อนก บการลง Windows 7 แต แตกต างก นท ใน Windows 8 สามารถใช Account จาก Windows live ID มาทาการ Log in ได ด วย ถ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP

การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP เร ม ต น โดยการเซ ตให บ ตเคร องจาก CD-Rom Drive ก อน โดยการเข าไปปร บต งค าใน bios ของเคร อง คอมพ วเตอร โดยเล อกล าด บการบ ต ให เล อก CD-Rom Drive เป นต วแรก ท าการปร

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

การใช งาน Google Drive

การใช งาน Google Drive การใช งาน Google Drive เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายประจ กษ ป ณยว จน พรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 239 ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน

สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน 1 ข นตอนการเข าใช ระบบ 5 ว ธ การบ นท กข อม ล 8 ว ธ การค นหาข อม ล 11 ว ธ การแก ไข/ลบข อม ล 17 การเปล ยนรห สผ าน 19 การต งค าส วนบ คคล 24 ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ

More information

E-Doc for windows user manual

E-Doc for windows user manual user ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส manual การเข าส ระบบ...3 หน าแรก (HOME)...7 เมนการใช งาน...9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน...31 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...36 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...37

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

E-Doc for Windows User Manual

E-Doc for Windows User Manual user ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส manual การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 8 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 31 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 37 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ค ม อผ ใช ระบบ ระบบบร หารงานเอกสาร SmartDoc บทน า

ค ม อผ ใช ระบบ ระบบบร หารงานเอกสาร SmartDoc บทน า บทน า SmartDoc เป นโปรแกรมจ ดเก บ และค นหาเอกสาร ท ม ค ณล กษณะเด นค อ การใช งานท ง ายและส อความหมาย ต างๆ ก บผ ใช งานด วยร ปภาพ ท าให ผ ใช ไม ต องจดจ าค าส งต างๆ เน องจากภาพท เห นจะส อความหมายของงานท

More information

โปรแกรมการเข ยนหน าจอคอมพ วเตอร ระหว างการบรรยาย

โปรแกรมการเข ยนหน าจอคอมพ วเตอร ระหว างการบรรยาย โปรแกรมการเข ยนหน าจอคอมพ วเตอร ระหว างการบรรยาย (Pumpkin Screen Writer : PSW) ในการจ ดประช มส มมนาท ม การอธ บาย การบรรยายโดยใช เคร องคอมพ วเตอร เป นส อ ประกอบการบรรยาย ม การใช ข อความเอกสารซ งเก บอย ในร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

Download จากเว บไซต ของกล มพ ฒนาระบบบ ญช คอมพ วเตอร

Download จากเว บไซต ของกล มพ ฒนาระบบบ ญช คอมพ วเตอร การน าข อม ลเข าส โปรแกรม ACL เพ อตรวจสอบด วยระบบตรวจสอบบ ญช สหกรณ เช งล ก (CATs) ส าหร บสหกรณ ท ใช โปรแกรมระบบบ ญช แยกประเภท Version 2 (Web Edition) *************************************** โปรแกรมระบบบ

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส

แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ตอนท 1 จงเต มคาลงในช องว างเพ อให ประโยคสมบ รณ 1....เป นป มท ใช ย อขยาย และป ดหน าต างของโปรแกรม 2....เป นส วนท รวบรวมคาส งต างๆ สาหร บใช งานในโปรแกรม

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ บร หาร การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด 4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th Ex-Flow. 1 สารบ

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information