บทท 1 หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม"

Transcription

1 บทท หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม กระบวนการเข ยนโปรแกรม (Programming process) ส าหร บผ ไม เคยเข ยนโปรแกรมมาก อน แนวค ดแบบด งเด มแบบหน งท เร ยกว า กระบวน การเข ยนโปรแกรม จ ดเป นแนวค ดท เข าใจได ง าย แนวค ดน เป นกระบวนการแก ป ญหาโดยใช การ เข ยนโปรแกรม ซ งประกอบด วยก จกรรมต าง ๆ ด งน. การน ยามป ญหา (problem definition). การเตร ยมอ ลกอร ท ม (algorithm). การเตร ยมผ งงานโปรแกรม (program flowchart). การเข ยนโปรแกรม (coding). การตรวจแก ข อผ ดพลาด (debugging) และการทดสอบ (testing) 6. การจ ดท าเอกสาร (documenting) ก จกรรมเหล าน แสดงในร ปท. การด าเน นก จกรรม ถ ง ต องม การตรวจสอบแต ละข นตอนจน ม นใจจ งจะด าเน นก จกรรมถ ดไป แต บางกรณ อาจม การท าย อนข นตอน หากพบป ญหาท ไม คาดค ด มาก อน ส วนก จกรรม 6 เป นการบ นท กว าได ท าอะไรไปบ างในก จกรรม ถ ง โดยท าขนานไปก บ ก จกรรมท ง น การน ยามป ญหา การเตร ยมอ ลกอร ท ม การเตร ยมผ งงานโปรแกรม การจ ดท าเอกสาร การเข ยนโปรแกรม การตรวจแก ข อผ ดพลาดและการทดสอบ ร ปท. กระบวนการเข ยนโปรแกรม

2 บทท หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม ต วอย างท. : การน บ ก าหนดให ม ต วเลขหน งช ด ต องการทราบว าม ต วเลขอย ก ต ว เช น ถ าช ดต วเลขเป น 6 และ พบว าม ต วเลข ต ว การหาค าตอบของป ญหาน ท าโดยใช กระบวนการเข ยน โปรแกรมด งน. การน ยามป ญหา การน ยามป ญหาเร มจากการก าหนดว าผลล พธ ท ต องการค ออะไร ซ งต องเข ยนไว อย างช ดเจน ด งน ก าหนดต วเลขให หน งช ด ให หาว าม ต วเลขท งหมดก ต ว หล งจากทราบว าผลล พธ ท ต องการค ออะไรแล ว จ งไปก าหนดร ปแบบของผลล พธ เราต องพ จารณาว าข อม ลม การจ ดเก บอย างไรจ งจะเหมาะต อการประมวลผล ซ งข อม ลเข าส าหร บ ป ญหาน อาจก าหนดให เก บอย ในแฟ มท ระเบ ยนแต ละระเบ ยนประกอบด วยฟ ลด หน งฟ ลด ค อ ฟ ลด ช อ NUMBER. การเตร ยมอ ลกอร ท ม การเข ยนอ ลกอร ท ม เป นการเข ยนล าด บของข นตอนเพ อส งคอมพ วเตอร ท างานให ตามต องการ ภายใต ข อจ าก ดความสามารถของคอมพ วเตอร ด งน คอมพ วเตอร ม ความสามารถในการค านวณทางคณ ตศาสตร ปกต ม กจ าก ดอย แค การบวก ลบ ค ณ และหาร คอมพ วเตอร ม ความสามารถในการเปร ยบเท ยบค าสองค า ผลจากการเปร ยบเท ยบจะเป น ทางเล อกในการท าค าส งอ นต อไป คอมพ วเตอร ม ความสามารถในการเคล อนย ายข อม ลในหน วยความจ า (memory) ของม น ซ งหน วยความจ าเป นส วนประกอบส วนหน งของคอมพ วเตอร ท ใช เก บข อม ลและค าส ง คอมพ วเตอร ม ความสามารถในการร บข อม ลเข า (อ านข อม ลเข าไปเก บไว ในหน วยความ จ า) และแสดงผล (น าผลล พธ ออกจากหน วยความจ าไปแสดงผลออกทางอ ปกรณ แสดง ผล) อ ลกอร ท มเร มต น ถ าต องการให คอมพ วเตอร ท าการน บต องม การใช เน อท ในหน วยความจ าของคอมพว เตอร ส าหร บเก บผลการน บ เร ยกว า ต วน บ ไว และท าการน บ โดย บวก เข าก บต วน บ ท กคร งท ม ต ว เลข

3 เร ยบเร ยงโดย อ.พ เชษฐ ศ ร ร ตนไพศาลก ล ภายใต ข อสมม ต ว าคอมพ วเตอร จะร บข อม ลต วเลขคร งละต ว แล วจ งไปท าการน บ โดยการ เพ มค าต วน บ หล งจากน นต องกล บไปร บข อม ลต วเลขใหม ท าการประมวลผลต วเลขเช นน ไปเร อย ๆ จนกว าจะหมดข อม ล ตามอ ลกอร ท ม ด งน. อ านต วเลข ถ าอ านไม ได (ต วเลขหมด) ให ไปท ข นตอนท. บวก เข าก บต วน บ และไปข นตอนท. พ มพ ค าต วน บ ล าด บการท างานของอ ลกอร ท มปกต ท าจากบนลงล าง ตามอ ลกอร ท มน ล าด บการท างาน เป น หากไม ม การส งให กระโดด (branch) หร อ การส งการควบค มไปย งข นตอนอ น ต วอย าง เช น หากเง อนไขในข นตอนท เป นจร ง กล าวค อ อ านต วเลขไม ได (ต วเลขหมด) ล าด บการท างาน จะกระโดดไปข นตอนท โดยข ามข นตอนท การปร บอ ลกอร ท ม การท างานตามอ ลกอร ท มเร มต นท กล าวมาอาจพบป ญหา เน องจากเราไม ร ว า เม อเร มต น ท างาน ต วน บม ค าเร มต นเป นเท าใด อ ลกอร ท มน อย ภายใต ข อสมมต ว า เม อเร มต นท างานต วน บม ค าเป น แต ในการท างานจร งของเคร อง เม อเร มต นท างาน ค าต วน บอาจไม เป น ก ได ซ งจะท าให ผลล พธ ท ได ไม ถ กต องตามท ต องการ ด วยเหต น ในการเข ยนอ ลกอร ท มพ งระล กเสมอว า อะไรท จะ เก ดข นได ต องพยายามป ดก นให หมด โดยปกต การเข ยนโปรแกรม เราจะพยายามเดาป ญหาท จะ เก ดล วงหน า และพยายามหาว ธ ท จะหล กเล ยงป ญหาเหล าน ด งน นในป ญหาน จ งต องม การก าหนด ค าเร มต นของต วน บให เป น ซ งท าให ต องปร บอ ลกอร ท มใหม ด งน. ก าหนดค าต วน บเป น. อ านต วเลข ถ าอ านไม ได (ต วเลขท งหมด) ให ไปท ข นตอนท. บวก เข าก บต วน บ และไปข นตอนท. พ มพ ค าต วน บ นอกจากน การท างานในข นตอนท ม การท างานสองงาน ค อ การอ านและการต ดส นใจ ซ งควรเข ยนแยกข นตอน เพราะการเข ยนโปรแกรม โดยใช ภาษาคอมพ วเตอร บางภาษาไม สามารถ ท าในค าส งเด ยวก นได จ งต องม การปร บอ ลกอร ท มใหม อ กคร ง ด งน. ก าหนดค าต วน บเป น. อ านต วเลข. ถ าอ านไม ได (ต วเลขหมด) ให ไปท ข นตอนท. บวก เข าก บต วน บ และไปข นตอนท. พ มพ ค าต วน บ 6. หย ด

4 บทท หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม การตรวจสอบอ ลกอร ท ม ก อนท จะท าก จกรรมอ นต อไป เราต องท าการตรวจสอบอ ลกอร ท ม เพ อให แน ใจว าอ ลกอร ท มท างานได ถ กต อง ว ธ การตรวจสอบท าโดยสมมต ข อม ลข นหน งช ด แล วน าข อม ลไป ประมวลผลผ านอ ลกอร ท มท สร างข น ในการตรวจสอบน สมมต ต วเลขท ใช ในการตรวจ สอบ ค อ 6 การตรวจสอบได ผลด งตาราง ผลจากการตรวจสอบ พบว า เราได ค าต วน บเป น ซ งเป นค าท ถ กต อง น นค อ อ ลกอร ท มท างานได ถ กต องตามท ต องการ ด วยเหต น เอกสาร อ ลกอร ท มและเอกสารการทดสอบอ ลกอร ท มจ งเป นเอกสารส าค ญช นหน ง

5 เร ยบเร ยงโดยอ. พ เชษฐ ศ ร ร ตนไพศาลก ล ตารางท. การตรวจสอบอ ลกอร ท มการน บ ล าด บค าส ง 6 ต วเลข ต วน บ

6 บทท หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม 6. การเตร ยมผ งงานโปรแกรม หล งจากม นใจแล วว าอ ลกอร ท มท างานให ได ถ กต อง ต อไปจะเป นการจ ดเตร ยมผ งงาน โปรแกรม ซ งเป นการแทนอ ลกอร ท มด วยส ญล กษณ ส ญล กษณ ท ใช ในผ งงานโปรแกรมม ด งน ประมวลผล (process) ใช แทนการจ ดการอย างใดอย างหน งก บข อม ล เช นการค านวณทางคณ ตศาสตร การเคล อนย ายข อม ลจากท หน งไปอ กท หน งเป นต น น าเข า/แสดงผล (Input/output) ใช แทนปฏ บ ต การการน าข อม ลเข า หร อแสดงผล การเตร ยม (preparation) ใช แทนการจ ดการการท างานท ไม ใช การจ ด การข อม ล ต วอย างเช น การก าหนดค าเร มต นให ต วน บ การต ดส นใจ (decision) ใช แทนการเปร ยบเท ยบค า ค า ผลจากการ เปร ยบเท ยบ จะได ทางเล อกท จะท าต อไป ปลายทาง (terminal) ใช แทนจ ดเร มต นท างานหร อหย ดท างานของ โปรแกรม จ ดต อ (connector) ใช แทนการออกจากจ ดหน งของโปรแกรม หร อการ เข าส จ ดหน งของโปรแกรม เส นไหล (flowline) ใช ช ล าด บการปฏ บ ต การ ปกต จะเข ยนจากบนลง ล าง และจากซ ายไปขวา ค าอธ บาย (annotation) ใช บรรยายข อส งเกตข นตอนการประมวลผล เพ อให อ านเข าใจง ายข น

7 เร ยบเร ยงโดย อ.พ เชษฐ ศ ร ร ตนไพศาลก ล 7 START COUNTER ก าหนดค าเร มต นต วน บ READ A RECORD T EOF PRINT COUNTER STOP F COUNTER COUNTER+ ร ปท. ผ งงานโปรแกรมการน บ. การเข ยนโปรแกรม เม อม นใจว าผ งงานโปรแกรมท างานได ตามต องการแล ว งานต อไปค อการเข ยนค าส งเพ อ ส งคอมพ วเตอร โดยควรเข ยนในร ปแบบท ง าย เพ อให ผ อ นสามารถเข าใจได การเข ยนค าส งจะใช ภาษาคอมพ วเตอร ภาษาใดภาษาหน ง โปรแกรมท เข ยนข นจะเร ยกว า ซอสโปรแกรม (source program) จากน นจะใช โปรแกรมการแปล (translation program) แปลซอสโปรแกรมให เป น ออปเจกโปรแกรม (object program) ซ งอย ในร ปเลขฐาน ( ก บ ) ท คอมพ วเตอร สามารถ เข าใจได

8 บทท หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม ตารางท. การตรวจสอบผ งงานโปรแกรมการน บ ล าด บค าส ง NUMBER COUNTER COUNTER READ A RECORD EOF? COUNTER COUNTER+ READ A RECORD EOF? COUNTER COUNTER+ READ A RECORD EOF? COUNTER COUNTER+ READ A RECORD EOF? COUNTER COUNTER+ READ A RECORD EOF? PRINT COUNTER. การตรวจแก ข อผ ดพลาดและการทดสอบโปรแกรม หล งจากตรวจสอบโปรแกรมแล วก ต องป อนเข าเคร อง หากท างานไม ได ตามต องการจะ กล บไปแก ไข ซอสโปรแกรม แปล และทดสอบใหม ท าเช นน จนกว าจะได ผลล พธ ตาม ต องการ 6. การจ ดท าเอกสาร ในการแก ป ญหาต อไป จ งจ าก ดข นตอนอย เพ ยง ข นตอน ค อ. การน ยามป ญหา. การเตร ยมอ ลกอร ท ม. ข อม ลเข าและผลล พธ ทดสอบ. การเตร ยมผ งงานโปรแกรม

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400

มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400 มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400 การตรวจสอบข อม ลทางการเง นท เก ยวก บอนาคต มาตรฐานงานท ให ความเช อม นฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการสอบบ ญช ซ งได ผ านข นตอนการพ จารณาท กข นตอนแล ว

More information

ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1

ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1 ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1 1. จงบอก ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน คอมพ วเตอร ช วยสอนสามารถน ามาใช ในการเร ยนการสอน ได หลายร

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาค นคว าแบบอ สระเร อง การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ส าหร บการเสนอ ห วข อ-การขอสอบว ทยาน พนธ หร อการค นคว าแบบอ สระ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ผ ศ กษาพบว

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช 4 หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. ว ตถ ประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของการทาบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาในการศ กษาว ชาบ ญช สาระสาค ญ 1. การบ

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย ข นตอนในการท าว จ ย (Steps in Research) เน องจากการศ กษาว จ ย เป นกระบวนการอย างหน งท จะค นคว าหาความร ใหม ๆ เป น การศ กษาท เป นหล กฐานม ระเบ ยบ เพ อค นหาค าตอบหร อหล กฐานท เหมาะสม

More information

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ โดย นางสาวส ทธ น ม ส ข ผ ช วยเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ กล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 13 (ชลบ ร ) --------------------------------------------------------------------

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 176 หน วยท 7 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การค านวณโดยใช ส ตร 2. ต วอย างการค านวณโดยใช ส ตรต าง ๆ 3. การใช Auto sum หาผลรวม 4. การค

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007

การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 1 การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกล กษณะของส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 ได 2. สามารถใช งานต วด าเน นการพ นฐานของเอ กเซล2007 ได 3. อธ บายว

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การใช งาน PivotTable ก บงานขาย

การใช งาน PivotTable ก บงานขาย การใช งาน PivotTable ก บงานขาย อ. ศ ร ร ตน ตรงว ฒนาว ฒ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น Mail : ying4617@hotmail.com Tel. 086-587-6695 Content พ นฐาน PivotTable การจ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access

บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access บทท 21 โปรแกรม Microsoft Access โปรแกรมฐานข อม ลท ผ เข ยนเคยส มผ สมากท ส ด ค อ Microsoft Access เพราะเป นภาษาท ง าย ม การน าไปใช อย างแพร หลาย เน องจากม ใน Microsoft office

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information