ใบว ตถ ประสงค ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1

Size: px
Start display at page:

Download "ใบว ตถ ประสงค ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1"

Transcription

1 ใบว ตถ ประสงค ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1 23 เวลา 150 นาท สามารถเป ด ป ด จอภาพ ได สามารถปร บจอภาพ ได สามารถเป ด ป ด CPU ได สามารถต อสายเพ อใช ก บอ ปกรณ อ น ๆ ได สามารถป อนข อม ลด วยค ย บอร ดได สามารถจ บ-เคล อนท และคล กเมาส ได สามารถเป ด ป ด เคร องพ มพ ได สามารถเป ด ป ด เคร องพล อตได

2 แผนการสอน ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1 / 16 หน าท 1 / 2 MIAP ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ว ธ สอน ส อท ใช เวลา M แนะน าอ ปกรณ ท ใช ในการเข ยนแบบด วย คอมพ วเตอร บรรยายพร อมท งแสดงของจร งให ด ของจร ง 10 นาท I 1. เป ด ป ด / การปร บ จอภาพ 2. การเป ด ป ด หน วยประมวลผล การต อสายก บอ ปกรณ อ น 3. การป อนข อม ลโดยค ย บอร ด 4. การจ บ / การเคล อนท เมาส การกดป ม ซ าย - ขวา 5. เคร องพ มพ 6. เคร องพล อต ผ สอนบรรยาย ผ สอนสาธ ต น กเร ยนช วยในการสาธ ต โดยม ใบล าด บข นการ ปฏ บ ต งานช วย อ ปกรณ ท เตร ยมไว พร อมแล ว ใบล าด บข นการ ปฏ บ ต งาน 30 นาท M = Motivation, I = Information, A = Application, P = Progress 24

3 แผนการสอน ( ปฏ บ ต ) หน วยท 1 / 16 หน าท 2 / 2 MIAP ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ว ธ สอน ส อท ใช เวลา A P 1. เป ด ป ด / การปร บ จอภาพ 2.การเป ด ป ด หน วยประมวลผล 3. การต อสายก บอ ปกรณ อ น 4. ป อนข อม ลโดยค ย บอร ด 5. จ บ / การเคล อนท เมาส การกดป ม ซ าย ขวา 6. การเป ด ป ด / การใส กระดาษ เคร องพ มพ 7. การเป ด ป ด / การใส กระดาษ เคร องพล อต ผ สอนแจกใบส งงาน ส งเกตผ ปฏ บ ต งาน จากน น บ นท กลงในใบประเม นผล ผ เร ยนปฏ บ ต ตามใบส งงาน การประเม นผล ผ สอนตรวจสอบค ณภาพงานฝ ก ช แจงผลการบ นท ก ท บ นท กไว ในใบประเม น ผลรวมและตรวจปร บผ เร ยนว าต องแก ไขในส งใด น กเร ยนแก ไขงาน ของจร ง ใบงาน ใบประเม นผลรวม ใบประเม นผลรวมท ม การบ นท กแล ว 80 นาท 30 นาท M = Motivation, I = Information, A = Application, P = Progress 25

4

5 ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 29 หน าท 1 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง การเป ด ป ด จอภาพ POWER กดป มเป ดหน าจอ ให ป มจมลงไปจนม ด จากน น ปล อยม อ กดป มเด มอ กคร ง หน งแล วปล อยม อเหม อนคร ง แรก จะเป นการป ดจอภาพ จอภาพ อย ากดแรง เก นไป จอภาพจะ หม นได การปร บจอภาพ ปร บจอภาพให ได ม มพอด ก บสายตาการมอง ใช สองม อจ บ ด านข างจอให กระช บจากน น บ ด ซ าย ขวา และกดลงหร อ เงยข นให พอด ก บระด บสายตา ค อย ๆ หม น ท ละน ดเพ อ ป องก นการ หม นเก ด เก นองศาท จอสามารถ ท าได ส ญล กษณ ป มปร บจอภาพ เล อนภาพข นลง หม นป ม ปร บภาพท ละน อย ขยาย ลด ภาพใน แนวกว าง

6 ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 30 หน าท 2 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง เล อนภาพ ซ าย ขวา ขยาย ลด ภาพ ทางด านส ง ปร บความเข มของ แสง ปร บความม ด สว างของจอภาพ การเป ด ป ด CPU ปฏ บ ต เช นเค ยว ก บการเป ด ป ด จอภาพ กดป มเบา ๆ แต ให สน ท 1.2.4การต อสายก บ อ ปกรณ อ น ตรวจสอบความแน น ของสายไฟในช องไฟเข าและ ออกให สน ท ช ด CPU สายไฟ เส ยบสายไฟ ไม สน ท

7 ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 31 หน าท 3 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง ข นสกร ในช องเส ยบ สายจอ(VGA) ให แน น สายจอ ไขควง ข นพอต ง ๆ ม อ ตรวจสอบข อต อ ของ เมาส และค ย บอร ดให แน น เมาส ค ย บอร ด ตรวจพอร ตอน กรม ว าม เคร องพล อตหร ออ ปกรณ อ นต อหร อไม ถ าม ใช ไขควง ข นสกร ให แน น ตรวจพอร ตขนาน เช นเด ยวก บพอร ตอน กรม การป อนข อม ล ด วยค ย บอร ด เป ดเคร องเข า โปรแกรม Microsoft Word แล วพ มพ ตามใบงานท ให คอมพ วเตอร ใบงานแผ นท 2 ( ฝ กพ มพ ) ตรวจด ไฟ แสดง สถานะใน การพ มพ ต วเลข

8 ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 32 หน าท 4 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง การจ บและการ เคล อนท เมาส เมาส พร อมสายต อ วางน วช วางน วกลาง วางม อขวาลงบนต ว เมาส โดยให อ งม อส มผ สก บ ส นน นของเมาส วางน วช บนป ม เมาส ด านซ าย และน วกลาง บนป มเมาส ด านขวา อย ากดม อ แรง ล กกล ง ด านล างจะ เส ย กดน วโป ง การเป ด ป ด เคร องพ มพ สว ตซ เป ด-ป ด ใช น วโป งกดด านข าง ทางซ ายของเมาส ส วนน วนาง และน วก อย กดด านตรงข าม วางส นม อบนโต ะ เพ อร บน าหน กม อ และเป น จ ดหม นเพ อเคล อนเมาส ตรวจด ว าเส ยบ ปล กไฟเร ยบร อยแล วหร อย ง กดสว ตซ หน งคร ง เพ อเป ด และกดซ าอ กคร ง เพ อป ด เคร องพ มพ แบบ ห วเข ม หร อ DeskJet อย ากดแรง เพราะจะท า ให เกร ง ท า ให เคล อน เมาส ล าบาก เคล อนม อ ช า ๆ แต ต อเน อง

9 ใบล าด บข นการปฏ บ ต งาน หน วยท 1 33 หน าท 5 / 5 ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าอธ บายข นตอนการท างาน เคร องม อ /อ ปกรณ ข อควรระว ง วางกระดาษลงใน ถาด พร อมปร บต วก น กระดาษให ช ดกระดาษ กระดาษควร เร ยบ ม มไม งอ เคร องพ มพ เลเซอร สว ตซ เป ด ป ด อย ม มล าง ขวา เป นสว ตซ แบบโยกขวา เป ด ซ ายป ด เคร องพ มพ เลเซอร ถาดใส กระดาษ สว ตซ กระดาษจะใส ใน ถาดด านล างและป อน อ ตโนม ต การเป ด ป ด เคร องพล อต กดสว ตซ หน งคร ง เพ อเป ด และกดอ กคร งเพ อ ป ด เคร องพล อต ตรวจด ว า เส ยบปล กไฟ เร ยบร อยหร อ ย ง สว ตซ เป ด-ป ด ป ม Paper Hold เม อเป ดเคร องแล ว วางกระดาษท จะวาดลงบน ด านหน าของเคร อง ใช ม อร ด กระดาษให เร ยบ กดป ม Paper Hold ท อย บนส วนควบค มการ ท างาน

10 ค าส ง ใบงาน หน วยท 1 หน าท 1 / 2 1. ตรวจสอบและแก ไข การต อสายของเคร องคอมพ วเตอร ก บอ ปกรณ ต าง ๆให สมบ รณ 2. ปร บม มจอภาพให พอเหมาะก บสายตา 3. ปร บความเข มความสว างจอภาพให พอด ก บสายตา 4. ปร บภาพให พอด ก บจอภาพ 5. จ บและเคล อนท เมาส เพ อเล อกเมน บนจอ 6. พ มพ งานตามใบส งงานแผ นท 2 7. เป ดเคร องพ มพ และใส กระดาษ 8. เป ดเคร องพล อตและใส กระดาษ ล าด บข นการปฏ บ ต งาน ค าส งย อย 1. ตรวจสอบสายต อต าง ๆ ให เร ยบร อย 2. เป ดจอภาพเคร องคอมพ วเตอร 3. เป ด CPU 4. ปร บม มจอภาพให พอด ก บสายตา 5. ปร บแสงและความสว างจอ 6. ปร บการแสดงภาพให พอด ก บจอ 7. จ บเมาส แล วเคล อนต วช ไปเล อกโปรแกรม Word 8. พ มพ งานตามใบส งงานแผ นท 2 9. เป ดเคร องพ มพ แล วใส กระดาษให เร ยบร อย 10. ส งพ มพ งาน 11. เป ดเคร องพล อตและใส กระดาษ 1. ท าห วข อ1.3 และ1.4 แล วรอผลตรวจสอบ 2. รอผลตรวจสอบ 3. รอผลตรวจสอบ 4. รอผลตรวจสอบ 5. รอผลตรวจสอบ 34

11 ใบงาน หน วยท 1 หน าท 2 / 2 35 ค าส ง จงพ มพ ข อความต อไปน ลงในโปรแกรม Microsoft Word ให แล วเสร จ ภายใน 10 นาท. ช อ (ให พ มพ ช อ- นามสก ลของน กเร ยน) รห สประจ าต ว.(ใส รห สน กศ กษา ) การท างานบน DOS ค าส งเบ องต นม ด งน C : \ DIR / W = ด ว าม อะไรอย ในไดร ฟ C: บ าง C : \ CD xxxxx = เข าไปท างานในห องช อ xxxxx C : \ MD *** = สร างห องไว เก บข อม ลช อ *** C : \ RD *** = ลบห องช อ *** ออก ค าส งท ใช ในโปรแกรมท ว ๆ ไป ได แก start shell end exit quit รวมถ งการใช ป มค ย Function ต าง ๆ เช น F1 F2 F3 F4 เป นต น ข อส าค ญเม อพ มพ อะไรก ตามเวลา จะให เคร องคอมพ วเตอร ร บค าส งต องกดป ม ENTER เสมอ. เคร องม ออ ปกรณ ท ใช 1. เคร องคอมพ วเตอร 1 ช ด พร อมโปรแกรม Microsoft Word 2. เคร องพ มพ แบบห วเข มหร อ พ นหม ก 3. เคร องพล อต ว สด 1. กระดาษพ มพ

12 36 ใบประเม นผลรวม หน วยท 1 : อ ปกรณ ท ใช ในการเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร หน าท 1 / 2 งาน ฝ กการใช และตรวจสอบอ ปกรณ คอมพ วเตอร ว นท.. ช อ.. ผ ประเม น จ ดท ประเม น ข นปฏ บ ต งาน 1. การตรวจสอบและแก ไขการต อสาย 1.1 พอร ตต อสายไฟ 1.2 พอร ตต อ CPU และจอภาพ 1.3 พอร ตเมาส 1.4 พอร ตค ย บอร ด 1.5 พอร ตเคร องพ มพ 1.6 พอร ตเคร องพล อต 2. การปร บจอภาพ 2.1 การปร บม มจอภาพ 2.2 ความเข ม ความสว างจอภาพ 2.3 ความพอด ระหว างจอภาพก บภาพ 3. เมาส 3.1 การจ บเมาส 3.2 การเคล อนท เมาส 3.3 การใช น วกดป ม ซ าย ขวา 4. ความช านาญในการใช ค ย บอร ด 5. การตรวจสอบและใส กระดาษ เคร องพ มพ 6. การตรวจสอบและการใส กระดาษ เคร องพล อต ผลการประเม น ผ าน ไม ผ าน หมายเหต

13 ใบประเม นผลรวม หน วยท 1 จ ดท ประเม น ค ณภาพงาน 1. จ ดต อสาย 2. ระด บของจอภาพ 3. ความเข ม ความสว างของแสง 4. ขนาดและต าแหน งของภาพ 5. งานพ มพ (ตามใบงานท 2 ) เจตคต 1. ความปลอดภ ย 2. ความเป นระเบ ยบ 3. ความขย น 4. ความตรงต อเวลา 5. ความสะอาด ผลการประเม น ( คะแนน ) ด มาก 10-8 ด 7-5 พอใช 4-2 แก ไข หน าท 2 / 2 หมายเหต เร มงาน..น. เสร จงาน น. ใช เวลา ชม...นาท สร ป ผลการประเม น. * ไม ผ าน = ให ฝ กเพ มเต ม * แก ไข = ให ปฏ บ ต ใหม

14 ใบทดสอบ หน วยท 1 หน าท 1 / 1 38 ช อ รห สน กศ กษา ช น / ป ว นท. จงตอบค าถามต อไปน 1. จงอธ บายว ธ การจ บเมาส ท ถ กต องมาให เข าใจ พอร ต อน กรมม เข ม..เข ม 3. พอร ตขนานม เข ม.... เข ม 4. ส ญล กษณ ใช ปร บ.. 5. ส ญล กษณ ใช ปร บ 6. เราปร บจอภาพ ก ม เงย หร อ ซ าย ขวา เพ อ จงอธ บายว ธ การใส กระดาษบนเคร องพล อตมาให เข าใจ......

15 เฉลยใบทดสอบ หน วยท 1 39 หน าท 1 / 1 ช อ รห สน กศ กษา ช น / ป ว นท. จงตอบค าถามต อไปน 1. จงอธ บายว ธ การจ บเมาส ท ถ กต องมาให เข าใจ. การจ บเมาส โดยเอาอ งม อวางลงบนส นน นของต วเมาส น วช วางบนป มด านซ ายของเมาส ส วนน วกลางวางบนป มด านขวา น วโป งกดด านซ ายของต วเมาส เบา ๆ ส วนน วนางและน วช ประคองไว ทางอ กด านหน งของต วเมาส. 2. พอร ต อน กรมม เข ม 9 หร อ 25..เข ม 3. พอร ตขนานม เข ม เข ม 4. ส ญล กษณ ใช ปร บ เล อนภาพ ข น - ลง 5. ส ญล กษณ ใช ปร บ ย อ หร อ ขยาย ภาพ ทางด านแนวนอน 6. เราปร บจอภาพ ก ม เงย หร อ ซ าย ขวา เพ อ..ให ได ม มมองท เหมาะสมก บระด บ สายตา จงอธ บายว ธ การใส กระดาษบนเคร องพล อตมาให เข าใจ เป ดสว ตซ เคร อง น ากระดาษท ต องการพล อตมาวางบนด านหน าของเคร องพล อต จ ดให ม มกระดาษตรงก บจ ดบนเคร องและขนานก บขอบของเคร องจากน นใช ม อร ดกระดาษ ให เร ยบสน ท แล วจ งกดป ม Paper Hold..

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ช ดการสอน ว ชา การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร (2102-2102) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ( สอนคร งท 2 และคร งท 3 ) นายชลอ น มเสนาะ

ช ดการสอน ว ชา การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร (2102-2102) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ( สอนคร งท 2 และคร งท 3 ) นายชลอ น มเสนาะ ช ดการสอน ว ชา การเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร (2102-2102) ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง 2546) หน วยท 2 โครงสร างและหล กการพ นฐานโปรแกรม ( สอนคร งท 2 และคร งท 3 ) นายชลอ น มเสนาะ

More information

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม ก ช ดเสร มท กษะการใช งานโปรแกรมประมวลผลคา จ ดทาข นเพ อใช ประกอบก จกรรมการเร ยน การสอน ในรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ (การสร างงานเอกสารจากโปรแกรมคอมพ วเตอร ) รห สว ชา ง 20201 (ว ชาเพ มเต ม) สาหร บน กเร ยนระด

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องาน อาช พ (2001-2001) ช อหน วย การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร หน วยท 3 สอนคร งท 3 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร องหร อช องาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 แบบทดสอบม จานวน 10 ข อ 10 คะแนน เวลา 10 นาท คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง 1 เร มต นการใช Visio ค ณสมบ ต โปรแกรม เป นโปรแกรมท ท างานอย บนโปรแกรม Microsoft Windows โดยม ค ณสมบ ต ส าหร บการวาด แผนภาพต าง ๆ ไม ว าจะเป นภาพวงจรทางไฟฟ าและอ เล กทรอน กส, Flow Chart, ภาพองค กร, แผนผ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information