แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ"

Transcription

1 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถแปลงข อม ลต วเลขต าง ๆ ในตาราง ให อย ในร ปแผนภ ม แบบต าง ๆ ได โดยง าย นอกจากน ถ าม การเปล ยนแปลงข อม ล แผนภ ม ก จะปร บเปล ยนตามไปด วย ซ งน บว าสะดวกรวดเร ว สามารถน าเสนองานได อย างด การสร างแผนภ ม คอล มน โปรแกรม Excel ม แผนภ ม สาเร จร ปเตร ยมไว พร อมใช งาน ม แผนภ ม หลาย ประเภท เช น คอล มน เส น วงกลม แท ง เป นต น นอกจากน ย งสามารถปร บแต ง เพ มเต มแผนภ ม ให ด สวยงาม เช น สามารถใช ภาพประกอบ หร อลวดลายพ นได การตกแต งแผนภ ม ท กประเภทใช เคร องม อแผนภ ม เด ยวก น ท าให สามารถ ตกแต งได สวยงาม และเป นไปตามต องการ ว ธ การสร างแผนภ ม ม ด งน 1. เป ดไฟล Excel ใหม และพ มพ ข อม ลให เหม อนในภาพข างล างน บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

2 2. คล กเซลล ใดเซลล หน งในบร เวณ A1:D4 เพ อระบ ขอบเขตของข อม ลท จะ น ามาจ ดเป นแผนภ ม ข อม ลท จะน ามาใช ต องอย ในล กษณะตาราง 3. ไปท แท บ แทรก กล มแผนภ ม คล ก เล อกล กษณะแผนภ ม ด งภาพ 4. จะได แผนภ ม คอล มน ด งภาพ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

3 ส วนประกอบของแผนภ ม คอล มน ช อแผนภ ม คาอธ บายแผนภ ม พ นท แผนภ ม ช ดข อม ล ป ายช อข อม ล แกนแนวนอน แกนแนวต ง พ นท การลงจ ด การตกแต งแผนภ ม เคร องม อแผนภ ม เป นเคร องม อช วยในการตกแต งแผนภ ม ได อย างม ประส ทธ ภาพ เคร องม อน จะเก ดข นบนแถบร บบ น เม อคล กภายในบร เวณแผนภ ม ท สร างข น เคร องม อแผนภ ม ประกอบด วย 3 แท บค อ ออกแบบ เค าโครง และร ปแบบ เคร องม อแผนภ ม ข นอย ก บประเภทของแผนภ ม ค าส งบางค าส งใช ได ก บ แผนภ ม บางประเภทเท าน น เช น แผนภ ม วงกลม จะไม สามารถก าหนดล กษณะของ แกนได เน องจากแผนภ ม วงกลมไม ม แกน เป นต น แท บออกแบบ ในเคร องม อแผนภ ม แท บออกแบบจะม ร ปแบบสาเร จร ปให เล อก สามารถใช ปร บแต งได อย าง รวดเร ว ตลอดจนการจ ดการข อม ล การเปล ยนประเภทของแผนภ ม เป นต น บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

4 กล มข อม ล เป นส วนท ใช จ ดการก บข อม ลในแผนภ ม เช น ต องการสล บข อม ล ระหว างแถวก บคอล มน เพ อให แผนภ ม ด ง ายข น หร อการแก ไขข อม ลท น ามา แสดงในแผนภ ม เป นต น ข อม ลเด ม เร ยงตามเด อน สล บแถว/คอล มน ด ตามส นค า กล มเค าโครงแผนภ ม เป นแบบสาเร จร ปท จ ดล กษณะต าง ๆ ก น เช น บาง แบบม ช อแผนภ ม บางแบบม ข อม ลอย ด านล าง บางแบบม ป ายข อม ล เป นต น ซ งสามารถเล อกใช ได อย างรวดเร ว กล มล กษณะแผนภ ม เป นการจ ดล กษณะช ดข อม ลโดยม ส ต าง ๆ ท งใน ล กษณะสองม ต และสามม ต สามารถเล อกใช ได อย างรวดเร ว บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

5 แท บเค าโครง ในเคร องม อแผนภ ม แท แท บร ปแบบ ในเคร องม อแผนภ ม แท การสร างแผนภ ม วงกลม การสร างแผนภ ม วงกลม ก ท าเช นเด ยวก บการสร างแผนภ ม คอล มน แต ม ข อระว งค อ การแสดงข อม ลของแผนภ ม วงกลม จะม ข อม ลเพ ยง 2 ม ต เท าน น เช น ต วอย างการ ขายต กตา จะแสดงท งหมด 3 เด อน ภายในแผนภ ม วงกลมเด ยวก น ไม ได ต องแยก แสดงเป นรายเด อน และถ าจะแสดงท ง 3 เด อน ต องแสดงถ ง 3 แผนภ ม หร ออาจจะ รวมข อม ลท ง 3 เด อนเข าด วยก น แล วแสดงเป นแผนภ ม เด ยว ก ได ในต วอย างต อไปน จะแสดงข อม ล การขายต กตา ท ง 3 อย าง ในเด อน ก มภาพ นธ ซ งท าได ด งน บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

6 1. จากข อม ลเด ม จะแสดงข อม ลเฉพาะเด อน ก มภาพ นธ ให ลากแถบสว าง บร เวณข อม ลท จะน ามาท าเป นแผนภ ม วงกลม ค อบร เวณ A2:B4 ด งภาพ 2. บนแถบร บบ น ให เล อกแท บแทรก เล อกกล มแผนภ ม คล กเล อกแผนภ ม วงกลม และเล อกร ปแบบท ต องการ 3. จะได แผนภ ม วงกลมตามต องการ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

7 4. สามารถปร บแต งเพ มเต มได โดยใช เคร องม อแผนภ ม หร อคล กขวาและเล อก ปร บแต ง ตามต องการ เช น การหม น 3 ม ต เป นต น ต วอย าง TIP: การคล กขวาในแต ละส วนของแผนภ ม จะม ต วเล อกให ปร บแต งไม เหม อนก น เช น พ นท แผนภ ม พ นท การลงจ ด และช ดข อม ล ถ าต องการปร บส วนใด ให คล กเล อก ส วนน นก อน จากน นจ งคล กขวาเพ อเล อกการปร บแต งแผนภ ม ช ดข อม ลในแผนภ ม วงกลม สามารถเล อกเฉพาะช ดใดช ดหน ง และด งแยกออก จากก นได แบบฝ กห ดท 23 บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

8 ให ท านน าข อม ลข างล างน สร างเป นแผนภ ม คอล มน พร อมท งตกแต งให สวยงาม จ านวนคนไข ต กอาย รกรรม ชาย 500 หญ ง 450 เด ก 120 น กบวช 15 แบบฝ กห ดท 24 ให ท านให ท านน าข อม ลข างล างน สร างเป นแผนภ ม คอล มน และตกแต งให สวยงาม จ านวนคนไข ต กอาย รกรรม จ าแนกรายเด อน ผ ป วย มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน ชาย หญ ง เด ก น กบวช แบบฝ กห ดท 25 ให ท านให ท านน าข อม ลข างล างน สร างเป นแผนภ ม วงกลม แยกช นส วน ผ ชาย ด งภาพ จ านวนคนไข ต กอาย รกรรม ชาย 500 หญ ง 450 เด ก 120 น กบวช 15 บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

9 การเล อกใช แผนภ ม ค าถามน หาค าตอบยาก หล กการกว าง ๆ ค อ ข อม ลของท าน ถ าจะน าเสนอ ด วยแผนภ ม ชน ดใด จ งจะแสดงข อม ลได อย างช ดเจน o ถ าข อม ลต ดขาดออกจากก น และต องการแสดงการเปร ยบเท ยบ ควร ใช แผนภ ม คอล มน o ถ าต องการแสดงส ดส วนของข อม ล เช น เปร ยบเท ยบค าใช จ าย ด าน ต าง ๆ ว าม ส ดส วนเป นอย างไร ก ควรใช แผนภ ม วงกลม ข อม ลท ม หลายม ต ไม เหมาะสาหร บแผนภ ม วงกลม เช น แผนภ ม แสดงน าหน ก ของน กเร ยนชายและน กเร ยนหญ ง เป นรายภาคเร ยน เป นต น ข อม ล ล กษณะน ควรแสดงด วยแผนภ ม คอล มน จะด ง ายกว า o ถ าต องการแสดงข อม ลอย างต อเน อง มองเห นการข นหร อลง ควรใช แผนภ ม เส นตรง เช น รายได เฉล ยของคนในหม บ าน เป นต น การใช ภาพประกอบ ภาพประกอบท สามารถน ามาใช ในโปรแกรม Excel แบ งออกเป น ร ปภาพ ภาพต ดปะ ร ปร าง SmartArt แผนภ ม และนอกจากน ย งสามารถจ บภาพหน าจอมา ประกอบบนแผ นงานได อ กด วย การใช ร ปภาพ ร ปภาพท น ามาใช ประกอบในโปรแกรม Excel ม หลายชน ด เช น BMP, JPG, PNG, WMF และ GIF เป นต น ภาพประเภท Bitmap เช น BMP, JPG, PNG และ GIF เม อน ามาขยายใหญ อาจจะท าให ส ญเส ยความคมช ดของภาพได แต ภาพ ประเภท Vector เช น WMF สามารถขยายใหญ ได โดยไม เส ยความคมช ดของภาพ การใช ภาพในโปรแกรม Excel จะท าให โปรแกรมม ขนาดใหญ ข น ท าให ต อง ใช หน วยความจ ามากข น และการจ ดเก บไฟล จะใชเวลามากข น จ งควรใช ตามความ เหมาะสม และความจ าเป น การนาภาพเข า ม ข นตอน ด งน 1. เล อกแท บ แทรก บนร บบ น และเล อก ร ปภาพ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

10 2. เล อกภาพท ต องการจากหน าจอ การตกแต งภาพ 1. เม อน าภาพเข าโปรแกรมแล ว จะม เคร องม อร ปภาพสาหร บแต งภาพ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

11 2. คล กแท บ ร ปแบบ ในเคร องม อร ปภาพ จะม กล มเคร องม อต าง ๆ ให เล อก เช น เอาพ นหล งออก ปร บส ปร บขนาด เล อกกรอบภาพในล กษณะต าง ๆ ก น ต วอย าง 5. นอกจากน ย งสามารถต ดภาพบางส วนออก โดยใช เคร องม อร ปภาพ ในแท บ ร ปแบบ กล มขนาด เคร องม อครอบต ด ต วอย างการต ดภาพบางส วนออก บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

12 การใช ภาพต ดปะ ภาพต ดปะ หร อ Clip Art เป นภาพล กษณะ Vector ซ งสามารถขยายภาพได โดยไม ส ญเส ยความคมช ด ภาพต ดปะสามารถหาเพ มเต มได จากเว บไซต ของ Microsoft ในกรณ ท คอมพ วเตอร สามารถต ดต อก บอ นเทอร เน ตได ให คล กเล อก แท บ แทรก และเล อก ค นหาเพ มเต มท Office.com ด งภาพ การน าร ปร างเข าใช งาน ให คล กแท บแทรกบนร บบ น และเล อก ภาพ ต ดปะ และเล อกภาพท ต องการ การใช ร ปร าง สาหร บการตกแต งภาพ สามารถท าได เช นเด ยวก บร ปภาพ โปรแกรม Excel ม ร ปร างอ ตโนม ต ให เล อกใช เช น เส นชน ดต าง ๆ ล กศร ส เหล ยม ตลอดจนค าบรรยาย เป นต น ต วอย างร ปร าง บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

13 การเล อกใช ร ปร าง คล กแท บแทรกบนร บบ น และเล อกร ปร าง จะม รายการให เล อก คล ก เล อกร ปร างท ต องการ และน ามาวาลงบร เวณท ต องการให แสดง การตกแต ง ร ปร าง 1. ถ าร ปร างท ต องการตกแต งย งไม ถ กเล อก ให คล กเล อกร ปร าง และท เคร องม อร ปร างบนแถบร บบ น ให คล กร ปแบบ 2. จะเห นกล มต าง ๆ ของร ปแบบ ให เล อกกล มล กษณะร ปร าง เพ อ ปร บเปล ยนร ปแบบตามต องการ การเพ มข อความในร ปร าง 1. เม อต องการเพ มข อความ ให คล กท ร ปร างน น ๆ ก อน จากน นจ งคล ก เมาส ป มขวา และเล อกแก ไขข อความ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

14 2. จะเห นเคอร เซอร กระพร บภายในร ปร าง ให พ มพ ข อความท ต องการ ข อความจะปรากฏในร ปร าง ถ าย ายร ปร างไปท ใด ข อความจะต ดไปด วย การเพ มข อความโดยล งค จากเซลล ถ าต องการให ข อความในร ปร างเปล ยนแปลงไปตามข อม ล ต องล งค ข อความในร ปร างก บข อม ลในเซลล โดยใช ส ตร และระบ ต าแหน งเซลล ท ต องการให ข อม ลมาแสดง ม ว ธ การด งน 1. จากต วอย างต อไปน เซลล D9 เป นการรวมข อม ลของเซลล D7 และ D8 เข าด วยก น เราต องการน าผลรวม ค อ เซลล D9 มาแสดงในร ปร างดาว แต ถ าม การเปล ยนแปลงข อม ล จ านวนชาย หร อจ านวนหญ ง ต องการให ข อม ลในร ปร างดาว เปล ยนแปลงไปด วย บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

15 2. ไปท แท บแทรกในแถบร บบ น และเล อกร ปร าง ร ปดาว 3. ตกแต งให สวยงาม 4. ในขณะท ร ปร างก าล งถ กเล อกด งภาพ ให พ มพ ระบ ต าแหน งในแถบ ส ตร ค อ =D9 แล วกดเคร องหมายถ ก หร อกด Enter 5. ข อม ลในช อง D9 จะมาปรากฏในร ปร าง เม อม การเปล ยนแปลงข อม ล ข อความในร ปร างจะเปล ยนตามด วย บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

16 6. ในกรณ ท ต องการค าพ ดประกอบ เช น รวม 450 คน ให สร างส ตรใน เซลล อ น และน าเข าร ปร าง โดยการเข ยนส ตรท านองเด ยวก บข อ 4 เช น คล กท เซลล C20 และท แถบส ตร พ มพ ด งน และระบ ข อม ลในร ปร าง =C20 จะได ด งน บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

17 การใช SmartArt SmartArt เป นกราฟ กแผนผ งสาเร จร ป สาหร บการน าเสนองานให น าสนใจ SmartArt ม หลายแบบ เช น ใช แสดงข อม ลท ม ความส มพ นธ ก น ใช แสดง รายการ ล าด บข นตอนการท างาน และอ น ๆ เป นต น การใช งาน SmartArt 1. คล กแท บ แทรก บนร บบ น และเล อก SmarArt ในกล มภาพประกอบ 2. คล กเล อกล กษณะ และเล อกร ปแบบท ต องการ ในต วอย างเล อก วงกลม และร ปแบบ วงกลมพ นฐาน เพ อแสดงวงจรการท างานท เป นวงกลม 3. คล กตกลง ปร บปร ง 4. พ มพ ข อความวงจรการท างาน เช น วางแผน ปฏ บ ต ตรวจสอบ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

18 5. จ านวนวงกลมข นอย ก บจ านวนรายการ ถ าข นตอนม 4 ข นตอน ให ลบ รายการท ย งไม ได พ มพ ออกไป (โดยคล กท ห วข อน น ๆ แล วกดป มถอยหล ง หร อ ป ม Back space) หร อถ าม ข นตอนมากกว า 5 รายการ เม อพ มพ รายการส ดท ายเสร จแล ว ให กด Enter จะเพ มรายการอ ก 1 รายการ พร อมก นน น ก จะเพ มวงกลมอ ก 1 วง ใน ท น ม ข นตอนการท างานอย 4 ข นตอน ให ลบรายการท 5 ออก จ านวนวงกลม จะ ปร บให เหล อ 4 วง ตามห วข อท ม 6. คล กป ม กากบาทเพ อป ดหน าต างการพ มพ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

19 การตกแต ง SmartArt ในขณะท ก าล งใช งาน SmartArt จะส งเกตเห นบนแถบร บบ น ม เคร องม อ SmartArt ปรากฏอย สามารถเล อกแท บ ออกแบบ และ ร ปแบบ และคล กเล อก ล กษณะท ต องการในกล มต าง ๆ ของแต ละแท บได เคร องม อ SmartArt ต วอย างต อไปน เป นการปร บโดยเล อกต วเล อกในกล มเค าโครง และ ล กษณะ SmartArt ด งภาพ ภาพท ได บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

20 การจ บภาพหน าจอ ภาพท ปรากฏอย บนหน าจอ สามารถน ามาประกอบในเอกสารของ Excel ได โดยใช การจ บภาพหน าจอ การจ บภาพหน าจอให ไปท แท บ แทรก กล มภาพประกอบ และเล อกค าส ง ภาพหน าจอ การจ บภาพหน าจอ ม 2 ล กษณะค อ 1. จ บภาพท งหน าจอ โดยโปรแกรมจะน าภาพหน าจอโปรแกรมท ก าล งเป ดมาให เล อก ถ าต องการหน าจอใด ก เล อกหน าจอน น บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

21 2. จ บภาพเฉพาะบางส วนของหน าจอ ถ าต องการจ บเฉพาะบางส วน ของหน าจอ ให เล อก การคล ปหน าจอ จะปรากฏหน าจอและ เคอร เซอร จะ เปล ยนเป นร ปกากบาท ให เล อกเฉพาะส วนท ต องการ เช น เม อเสร จแล ว ภาพท เล อกจะมาปรากฏในแผ นงานท นท การใช กล องข อความ (Textbox) ถ าต องการพ มพ ข อความท เป นอ สระจากเซลล ต าง ๆ และสามารถ เคล อนย ายได ต องใช กล องข อความ ซ งม ว ธ การม ด งน บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

22 ข นตอนการใช กล องข อความ 1. บนแถบร บบ นเล อก แท บ แทรก และท กล มข อความ เล อกกล องข อความ 2. เคอร เซอร จะเปล ยนเป นร ป 3. ให น ามาคล กและลากเป นบร เวณท ต องการสร างข อความ 4. ให พ มพ ข อความท ต องการลงในกล องข อความ ด งภาพ การปร บแต งกล องข อความ กล องข อความสามารถปร บแต งได เช น ล กษณะต วอ กษร ส และลวดลายพ น หล ง ส และเส นขอบ ตลอดจนสามารถเคล อนย ายไปย งท ต าง ๆ ได การเคล อนย ายกล องข อความ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

23 1. น าเมาส ไปวางท เส นขอบ จนเคอร เซ อร เปล ยนเป นร ปล กศร ส ท ศทาง 2. กดเมาส ค างไว แล วลากไปย งต าแหน งท ต องการ การเปล ยนส พ นและล กษณะต วอ กษร ในขณะท กล องข อความถ กเล อกอย จะม เคร องม อการวาดปรากฏบน ร บบ น ให คล กท แถบ ร ปแบบ ของเคร องม อการวาด จะม กล มเคร องม อต าง ๆ เก ดข น สามารถปร บเปล ยนกล องข อความได ต วอย างการปร บแต งกล องข อความ โดยใช กล ม ล กษณะร ปร าง (ล กษณะพ เศษ เงา/การหม นสามม ต ) และกล มล กษณะอ กษรศ ลป ร วมก บการ ก าหนดขนาดต วอ กษร (ใช แท บหน าแรก กล มแบบอ กษร) บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

24 การส งพ มพ การส งพ มพ สามารถก าหนดบร เวณข อม ลท ต องการพ มพ ก าหนดภาพพ น หล ง ก าหนดให พ มพ แถวห วตารางซ าเม อข นหน าใหม ก าหนดข อความสาหร บห ว กระดาษ ท ายกระดาษ เช นหมายเลขหน า ว นเวลา หร อข อความท ก าหนดเอง เช น ช อเจ าของงาน ช อหน วยงาน เป นต น ด งน นก อนการส งพ มพ ควรม การต งค าหน ากระดาษก อนพ มพ เส ยก อน เช น ก าหนดบร เวณข อม ลท จะส งพ มพ ก าหนดข อความห วกระดาษ ท ายกระดาษ และด ต วอย างก อนพ มพ เป นต น การตรวจม มมองก อนพ มพ ก อนพ มพ ควรตรวจด ม มมองก อนพ มพ ว า ม ข อม ลใดท เก นหน ากระดาษ หร อไม หร อเม อส งพ มพ แล วร ปแบบจะออกมาอย างไร ท บร เวณแถบด านล างขวาของหน าจอ จะเห นม ม มมอง 3 ล กษณะ ค อ ม มมองปกต เค าโครงหน ากระดาษ และแสดงต วอย างแบ งหน า ม มมองปกต เค าโครงหน ากระดาษ ต วอย างก อนพ มพ ม มมองปกต ถ าได เคยด ต วอย างก อนพ มพ จะเห นม เส นประแสดงขอบเขต หน ากระดาษ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

25 เค าโครงหน ากระดาษ จะแสดงต วอย างท จะพ มพ ข อม ลจร ง ต วอย างก อนพ มพ จะม ลายน าบอกหมายเลขหน ากระดาษและขอบเขตของ หน ากระดาษแสดงไว ให เห นช ดเจน บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

26 การกาหนดบร เวณท จะพ มพ ในกรณ ท ต องการพ มพ เฉพาะบางส วนของหน า หร อของข อม ล ไม ต องการ พ มพ ท งหน า ท าได ด งน 1. ใช เมาส เล อกบร เวณท ต องการพ มพ 2. ไปท แท บเค าโครงหน ากระดาษ กล มต งค าหน ากระดาษ และคล กค าส ง พ นท การพ มพ และคล กเล อก ก าหนดพ นท การพ มพ 3. จะปรากฏเส นประล อมรอบบร เวณท เล อก แสดงขอบเขตของการพ มพ 4. ถ าต องการยกเล ก ให คล กท พ นท การพ มพ และเล อก ล างพ นท การพ มพ การใช ภาพพ นหล ง ในกรณ ท ต องการให ม ภาพพ นหล งในการพ มพ สามารถท าได ด งน บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

27 หล ง 1. ไปท แท บเค าโครงหน ากระดาษ กล มต งค าหน ากระดาษ คล กค าส งพ น 2.โปรแกรมจะเป ดหน าจอให เล อกภาพท ต องการ การกาหนดห วตารางให พ มพ ซ า ถ าตารางม ห วตาราง และตารางม ความยาวเก น 1 หน า หน าต อไปต อง ก าหนดห วตารางให ม ฉะน นจะท าให ข อม ลด ไม สมบ รณ การก าหนดห วตารางให พ มพ ซ า ก าหนดก อนการส งพ มพ ซ งม ว ธ การด งน 1. ไปท แท บเค าโครงหน ากระดาษ กล มต งค าหน ากระดาษ คล กป ม พ มพ ช อเร อง บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

28 2. เล อกแถบแผ นงาน และก าหนดแถวท จะพ มพ ซ าด านบน การพ มพ ห วกระดาษ-ท ายกระดาษ ในกรณ ท ต องการพ มพ ข อความเพ มบร เวณด านบน หร อด านล างของท กหน า เช น ช อเจ าของงาน ช อหน วยงาน และหมายเลขหน าเป นต น ม ว ธ การ ด งน 1. ไปท แท บเค าโครงหน ากระดาษ กล มต งค าหน ากระดาษ คล กป ม พ มพ ช อเร อง 2. เล อกแถบห วกระดาษท ายกระดาษ 3. ท ต วเล อก ห วกระดาษ คล กล กศรคล ลงมา และเล อกข อความท ต องการ บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

29 4. ในกรณ ท ไม ม ข อความท ต องการ และต องการก าหนดเอง เช น ช อ หน วยงาน ให คล กป ม ห วกระดาษแบบก าหนดเอง 5. จะเป ดหน าจอให พ มพ ข อความลงบนห วกระดาษ โดยแบ งออกเป น 3 ส วน ค อ บร เวณส วนซ าย ส วนกลาง และส วนขวา บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

30 6. ถ าต องการ สามารถก าหนดร ปแบบต วอ กษร หมายเลขหน า จ านวนหน า ภาพ และอ น ๆ ได จากป มท ก าหนดให ด งน จ ดร ปแบบภาพ แทรกภาพ แทรกช อแผ นงาน แทรกช อแฟ ม แทรกเส นทางแฟ ม จ ดร ปแบบข อความ แทรกหมายเลขหน า แทรกจ านวนหน า แทรกว นท แทรกเวลา บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

31 7. ต วอย างการก าหนดห วกระดาษ โดยเล อกว นท และหมายเลขหน าจาก เมน และพ มพ ข อความเพ มเต ม 8. คล กป ม ตกลง 9. การก าหนดท ายกระดาษ ท าเช นเด ยวก บการก าหนดห วกระดาษ การด ต วอย างก อนพ มพ และการปร บแต ง ก อนการพ มพ ควรคล กป ม ด ต วอย างก อนพ มพ ซ งอย บร เวณด านล างของ หน าต าง การต งค าหน ากระดาษ ภาพ ต วอย างก อนพ มพ สามารถปร บแต ง โดยใช เมาส เล อนต าแหน งต าง ๆ ได ด ง บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

32 ใชเมาส ปร บต าแหน งได ท กจ ด บทท 4 แผนภ ม กราฟ ก และการพ มพ ทองจ ล ข นขาว

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ ม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information