NAPHA EXTENSION Year 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "NAPHA EXTENSION Year 10"

Transcription

1 แนวทางการดาเน นงาน การให บร การยาต านไวร สสาหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส โดยการสน บสน นจากโครงการกองท นโลก ด านการด แลร กษา ป ท 10 (NAPHA EXTENSION) NAPHA EXTENSION Year ความเป นมา จากการท กระทรวงสาธารณส ข ได ประกาศให การบร การยาต านไวร สเป นมาตรฐานการร กษาส าหร บคนไทย เป นนโยบายระด บชาต ในป พ.ศ.2547 กรมควบค มโรคได ด าเน นการพ ฒนาระบบและขยายการบร การให ครอบคล ม ผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส โดยการสน บสน นงบประมาณท งจากภาคร ฐและองค กรต างประเทศ การด าเน นการ ประกอบด วยโครงการหล ก ได แก โครงการการเข าถ งระบบบร การยาต านไวร สเอดส ระด บชาต (NAPHA) โครงการ ให บร การยาต านไวร สในระบบประก นส งคม และโครงการการปร บปร งการเข าถ งระบบบร การยาต านไวร สเอดส สาหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส และการร กษาด วยยาต านไวร ส โดยการสน บสน นงบประมาณจากกองท นโลก รอบท 1 ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ ) และขยายการด าเน นโครงการอย างต อเน องออกไปอ ก 6 ป (พ.ศ พ.ศ. 2557) เป นระยะ Rolling Continuation Channel (RCC) โดยการด าเน นงานของป ท 6-11 แบ งออกเป น 2 ระยะ ค อ ระยะแรกม ก าหนดเวลา 3 ป (พ.ศ ) และการด าเน นโครงการในระยะท 2 (Single Stream Funding : SSF) ม กาหนดระยะเวลา 3 ป (พ.ศ ) ผลการด าเน นงานได ม การพ ฒนาและเพ มศ กยภาพโครงสร างพ นฐานการบร การในท กด านเพ อรองร บ การขยายระบบการให บร การ โดยม การประสานความร วมม อระหว างหน วยงานท กภาคส วนท งภาคร ฐและเอกชน และม การดาเน นการขยายพ นท การให บร การยาต านไวร ส ป จจ บ นการร กษาและด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ในประเทศไทย น บว าเป นงานท ประสบความส าเร จค อนข างมาก ระบบบร การส ขภาพท เข มแข งท าให สามารถ ให บร การร กษาด วยยาต านไวร สฯ ได ครอบคล มมากกว าร อยละ ๘๐ รวมถ งการให บร การปร กษาและให ความช วยเหล อแก ผ ได ร บผลกระทบ ท งน การผล ตยาต านไวร สฯในประเทศ โดยองค การเภส ชกรรมท าให ราคายาถ กลง และสามารถจ ดบร การยาไวร สส าหร บคนไทยได ครอบคล ม โดยท แผนงานประก นส ขภาพในระบบต างๆ ได ให การร กษาด วยยาต านไวร สฯ โดยไม ต องเส ยค าใช จ าย ป จจ บ นประเทศไทยม สถานพยาบาลท ให บร การร กษาด วย ยาต านไวร สท งภาคร ฐและเอกชน ท งหมดจ านวน 1,014 แห งกระจายอย ท วประเทศ ประกอบก บม การพ ฒนาส ตร และแนวทางการด แลร กษาอย างต อเน องเพ อให ม ความเหมาะสมและครอบคล มก บการให บร การส าหร บผ ป วย ท งในกล มเด กและผ ใหญ ท สอดคล องก บสภาวการณ ป จจ บ น อย างไรก ตาม ในป พ.ศ.2549 เม อการบร การยาต านไวร สได เปล ยนผ านเข าส ระบบประก นส ขภาพ ซ งเป นส ทธ การร กษาส าหร บผ ต ดเช อเอขไอว และผ ป วยเอดส ท เป นคนไทย และม หมายเลขประจ าต ว 13 หล กเท าน น ภายใต โครงการการปร บปร งการเข าถ งระบบบร การยาต านไวร สเอดส ส าหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส และการร กษา ด วยยาต านไวร ส (NAPHA EXTENSION) โดยการสน บสน นงบประมาณจากโครงการกองท นโลก การให บร การ 1 ห น า

2 ยาต านไวร สสาหร บกล มผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบประก นส ขภาพต าง ๆ ระยะแรกจ งได เร ม ด าเน นการในป พ.ศ ( ) และการสน บสน นงบประมาณต อเน องอ กเป นระยะเวลา 6 ป ระหว าง ป พ.ศ ( ) กล มเป าหมายในโครงการ ฯ เป นกล มผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบประก นส ขภาพต าง ๆ อาท กล มคนไทยท ไม ม ส ทธ หร อรอการพ ส จน ส ทธ กล มคนไทยพล ดถ น กล มชาต พ นธ ประชากรข ามชาต ท ม หล กฐานการเข าเม อง ประชากรข ามชาต ท ไม ม หล กฐานการเข าเม อง แรงงานข ามชาต ท ม หล กประก นส ขภาพ รวมถ งผ ต ดตามแต ไม ครอบคล มการร กษาด วยยาต านไวร ส ผ ล ภ ยสงคราม และกล มผ ต องข ง ในเร อนจ า โดยก จกรรมหล กประกอบด วย การให บร การยาต านไวร ส และการสน บสน นการตรวจว น จฉ ย ทางห องปฏ บ ต การ ซ งการดาเน นโครงการได ต อเน องมาถ งป งบประมาณ 2555 ท งน การด าเน นงานในป เป นการด าเน นโครงการต อเน อง เพ อบ รณาการพ ฒนา และ ขยายระบบบร การการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว รวมถ งการร กษาด วยยาต านไวร สเอดส ส าหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส และพ ฒนาความสามารถทางด านเทคน คและระบบด แลส ขภาพของหน วยงานให บร การ เพ อการด แลร กษา ผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส อย างครบถ วนและต อเน องดาเน นอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ท วไป 1) เพ อบ รณาการพ ฒนา และขยายระบบบร การการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว อย างครบถ วน และต อเน อง รวมถ งการร กษาด วยยาต านไวร สเอดส สาหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ให ม ความครอบคล มมากข น 2) เพ อพ ฒนาความสามารถทางด านเทคน คและระบบด แลส ขภาพของหน วยงานให บร การ ว ตถ ประสงค เฉพาะ 1) เพ อพ ฒนาศ กยภาพระบบการให บร การยาต านไวร ส 2) เพ อเพ มศ กยภาพของผ ให บร การในด านการด แลร กษาผ ต ดเช อและผ ป วยเอดส อย างครบถ วนต อเน อง 3) เพ อเพ มศ กยภาพการบร หารจ ดการโครงการฯ ด านการประสานงาน และต ดตามผลระด บพ นท 4) เพ อเพ มศ กยภาพในการให บร การด านการตรวจทางห องปฏ บ ต การ 5) เพ อพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการข อม ล 6) เพ อเพ มศ กยภาพการต ดตามผลการดาเน นงาน การน เทศงาน และการประเม นโครงการ 3. แนวทางการเข าร วมโครงการ NAPHA EXTENSION ค ณสมบ ต สาหร บกล มเป าหมายท จะเข าร วมโครงการฯ - เป นผ ต ดเช อเอชไอว หร อ ผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบหล กประก นส ขภาพต างๆ หร อ กล มเข าถ ง ยาก ได แก กล มคนไทยท รอพ ส จน ส ทธ กล มคนไทยพล ดถ น กล มชาต พ นธ กล มแรงงานข ามชาต ท งท ม และ ไม ม หล กประก นส ขภาพ เป นต น 2 ห น า

3 - ผ ต ดเช อเอชไอว หร อผ ป วยเอดส อย ในเกณฑ เร มการร กษาด วยยาต านไวร ส ซ งได ร บการพ จารณาโดยแพทย - ผ ให บร การประเม นในด านความพร อมในการเข าร บบร การการด แลร กษาการต ดเช อเอชไอว และ ความสามารถในการต ดตามการร กษาอย างต อเน อง - ผ ให บร การให ข อม ล ท งข อด และข อจาก ดของโครงการฯ - ให ผ ร บบร การลงนามในใบสม ครเข าร วมโครงการ NAPHA EXTENSION - ลงทะเบ ยนผ ร บบร การในโปรแกรม NAPHA EXTENSION Online ส าหร บหน วยบร การ/โรงพยาบาล (กรณ ท ย งไม เคยบ นท กข อม ล หร อ เบ กยาจากโครงการ NAPHA EXTENSION ผ าน VMI) - ม ผ ต ดเช อเอชไอว หร อ ผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบหล กประก นส ขภาพต างๆ หร อ กล มท เข าถ ง ยาก ได แก กล มคนไทยท รอพ ส จน ส ทธ กล มคนไทยพล ดถ น กล มชาต พ นธ กล มแรงงานข ามชาต ท งท ม และไม ม หล กประก นส ขภาพ เป นต น - จ ดต งท มงานประกอบด วย แพทย พยาบาล เภส ชกร ผ ให การปร กษา และเจ าหน าท ทางห องปฏ บ ต การ - ประสานงานไปย ง ส าน กงานป องก นควบค มโรค/ส าน กอนาม ย กร งเทพมหานคร ท ตนส งก ด เพ อร บ การอบรมในการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยโรคเอดส ด วยยาต านไวร ส การบร หารจ ดการข อม ล การให การ ปร กษาผ ป วยท เข าร บบร การด วยยาต านไวร ส การบร หารจ ดการคล งยา และการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ - ส าน กงานป องก นควบค มโรค/ส าน กอนาม ย กร งเทพมหานคร ให หน วยบร การ/โรงพยาบาล กรอกใบ สม คร VMI เพ มเต ม และส งใบสม คร VMI เพ มเต ม พร อมแจ งความประสงค การเข าร วมโครงการฯ ของหน วยบร การ/ โรงพยาบาลให สาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ได ทราบ - ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ แจ ง User Name/Password ของการบ นท ก ข อม ลผ านเว บไซต ให ผ ประสานงานโครงการฯ ในระด บ ส าน กงานป องก นควบค ม โรค/ส าน กอนาม ย กร งเทพมหานคร และ ระด บหน วยบร การ/โรงพยาบาลทราบ และแจ ง User Name/Password ของการเบ กเวชภ ณฑ ยาต านไวร สให ก บเภส ชกร/ผ ด แลเวชภ ณฑ ยาต านไวร สในระด บหน วยบร การ/โรงพยาบาลทราบ 4. แนวทางการให บร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส กล มเป าหมาย กล มผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบหล กประก นส ขภาพต างๆ และกล มท เข าถ ง ยาก ได แก กล มคนไทยท รอพ ส จน ส ทธ กล มคนไทยพล ดถ น กล มชาต พ นธ กล มแรงงานข ามชาต ท งท ม และไม ม หล กประก นส ขภาพ เป นต น ท งท เคยและไม เคยได ร บยาต านไวร สท วประเทศ จานวน 2,300 ราย ต อเน องจากป ท 9 3 ห น า

4 ข อก าหนดท วไปสาหร บการค ดเล อกผ ป วยเข าร บบร การ 1) กล มผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท ประสงค เข าร บบร การและลงนามสม ครเข าร บบร การก บหน วย บร การในโครงการกองท นโลก ด านการด แลร กษา 2) ผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท ได ร บการประเม นความพร อมในการก นยาต านไวร ส และสามารถ ต ดตามผลการร กษาได อย างต อเน อง เกณฑ การเร มการร กษาด วยยาต านไวร ส อาการทางคล น ก ระด บ CD4 (cells/mm 3 ) คาแนะนา ม ความเจ บป วยของระยะเอดส * เท าใดก ตาม เร มยาต านไวร ส ม อาการ** เท าใดก ตาม เร มยาต านไวร ส ไม ม อาการ 350 เร มยาต านไวร ส ไม ม อาการ >350 ย งไม เร มยาต านไวร ส ให ต ดตามอาการ และ ตรวจระด บ CD4 ท ก 6 เด อน หญ งต งครรภ เท าใดก ตาม เร มยาต านไวร ส และหย ดยาหล งคลอด ถ าก อนการร กษาด วยยาต านไวร สม ระด บ CD4 >350 cells/mm 3 * ภาคผนวก ก ** อาการทางคล น ค ได แก เช อราในปาก ต มค นท วต วโดยไม ทราบสาเหต ไข เร อร งไม ทราบสาเหต อ จจาระร วงเร อร งไม ทราบ สาเหต นานกว า 14 ว น น าหน กลดมากกว าร อยละ 10 ใน 3 เด อน และ herpes zoster มากกว า 2 dermatomes *** อ างอ งจาก: แนวทางการตรวจว น จฉ ยและการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ระด บชาต ป พ.ศ ยาต านไวร สท ม ให บร การในโครงการ NAPHA EXTENSION ป ท 10 (ป งบประมาณ 2556) ช อสาม ญ อ กษรย อ ความแรง ขนาดบรรจ อ ณหภ ม เก บร กษา หมายเหต กล ม NRTIs Zidovudine AZT/ZDV 100 มก. 100 แคปซ ล ไม เก น 30 C Lamivudine 3TC 150 มก. 60 เม ด ไม เก น 30 C Tenofovir TDF 300 มก. 30 เม ด ไม เก น 30 C กล ม NNRTI Nevirapine NVP 200 มก. 60 เม ด ไม เก น 30 C กล ม PI Lopinavir/ ritonavir LPV/r 100/25 มก. 60 เม ด ไม เก น 30 C จนกว าจะหมด 200/50 มก. 120 เม ด ไม เก น 30 C เร มสน บสน นเม อ ความแรง 100/25 มก. หมด 4 ห น า

5 แนวทางการเล อกใช ส ตรยาต านไวร สโครงการ NAPHA EXTENSION 1) กรณ ท ผ ป วยไม เคยได ร บการร กษาด วยยาต านไวร สมาก อน (Naïve) ให พ จารณาเล อกใช ยาต านไวร ส แบบสามชน ด ได แก AZT + 3TC + NVP 2) กรณ ท ผ ป วยเคยได ร บการร กษาด วยยาต านไวร สมาก อนพ จารณาการใช ส ตรยาต านไวร สด งน กรณ ท 1 ผ ท ก าล งร บการร กษาด วยยาส ตร AZT + 3TC + EFV ให พ จารณาปร บเป นส ตร AZT + 3TC + NVP กรณ ท 2 ผ ท ก าล งได ร บยาแบบสอง/สามชน ดพร อมก น ม ปร มาณไวร สในกระแสเล อดน อยกว า 50 copies/ml และ ไม ม ประว ต ด อต อยากล ม NRTI หร อ NNRTI ให พ จารณาปร บมาใช ยาแบบสามชน ด ได แก AZT + 3TC + NVP กรณ ท 3 ผ ท ไม สามารถทนต ออาการข างเค ยงของ AZT ได หร อม ผลว าเช อด อต อยา AZT หร อ 3TC ให พ จารณาปร บมาใช TDF แทน หร อกรณ ท แพทย เห นสมควร กรณ ท 4 ผ ท ม ผลว าเช อด อต อยากล ม NNRTI หร อ ไม สามารถทนต ออาการข างเค ยงของยากล ม NNRTIs ได ให พ จารณาปร บมาใช LPV/r แทน หร อกรณ ท แพทย เห นสมควร หมายเหต : การเล อกใช ส ตรยาต านไวร สให เป นไปตามด ลยพ น จของแพทย ผ ให การด แลร กษา แนวทางการให บร การทางห องปฏ บ ต การ การตรวจ ความถ กล มเป าหมาย ทางห องปฏ บ ต การ ในการตรวจ CBC เฉพาะผ ท กาล งได ร บยาต านไวร ส ป ละ 2 คร ง CD4 ท งท ย งไม เร มการร กษาด วยยาต านไวร ส ป ละ 2 คร ง และกาล งได ร บยาต านไวร สอย Viral Load เฉพาะผ ท กาล งได ร บยาต านไวร ส ป ละ 2 คร ง Genotypic drug resistance กรณ ท พบการร กษาล มเหลว ป ละ 1 คร ง หร อเข าก บหล กเกณฑ ทางการแพทย หมายเหต : (1) การตรวจ CBC เป นการสน บสน นงบประมาณ โดยสน บสน นผ านสาน กงานป องก นควบค มโรค/กองควบค มโรค เอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ สาน กอนาม ย (2) การตรวจ CD4, Viral Load และ Genotypic drug resistance เป นการสน บสน นน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ ให ก บเคร อข ายทางห องปฏ บ ต การ (3) โครงการกองท นโลก ด านการด แลร กษาม การสน บสน นงบประมาณสาหร บตรวจ Anti-HIV สาหร บกล มเป าหมาย ในโครงการ MPVCT 5 ห น า

6 การให บร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ผ ป วยและประชาชนท วไป HIV- ไม ทราบผลเล อด ทราบผลเล อดHIV + บร การปร กษาและตรวจหา การต ดเช อเอชไอว บร การปร กษา บร การการร กษาโดยแพทย ตรวจร างกาย ตรวจระด บ CD4 - ให ข อม ลโครงการฯ - ข อด /ข อจาก ดของการก นยาต านไวร ส - ประเม นความพร อม - ให ข อม ลเก ยวก บการต ดเช อเอชไอว และการร กษา - ตรวจร างกาย - ตรวจค ดกรองว ณโรค ให การปร กษาเพ อการป องก น การต ดเช อเอชไอว พ จารณาเกณฑ การเข าร วมโครงการ Napha Extension และลงทะเบ ยนเข าร วมโครงการฯ ไม เข าเกณฑ การร กษา ด วยยาต านไวร ส ให การปร กษาต อเน อง เข าเกณฑ การร กษา ด วยยาต านไวร ส บร การโดยเภส ชกร ข อแนะนาในการก นยา อาการข างเค ยงของยา อ นๆ ให การปร กษาก อนเร มก นยา การส งเสร มการก นยาต อเน อง น ดร กษาต อเน อง ร บการตรวจ CD4 และ Viral load ป ละ 2 คร ง บร การปร กษา ให การปร กษาทางส งคม/ จ ตใจ ประสานการด แลโดย กล มผ ต ดเช อ/ศ นย องค รวม 6 ห น า

7 5. แนวทางการบร หารจ ดการด านข อม ลการลงทะเบ ยนและต ดตามการด แลร กษา ระด บโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะต องทาการบ นท กข อม ลการลงทะเบ ยน และต ดตามการร กษาลงในโปรแกรม NAPHA EXTENSION Online ผ านเว บไซต โดยให ตรวจสอบความครบถ วน และความถ กต อง ของข อม ลก อนท าการบ นท กท กคร ง สามารถศ กษาการบ นท กข อม ลเพ มเต มได จากค ม อใช งานโปรแกรม Software NAPHA EXTENSION ดาวน โหลดได ท หมายเหต : การบ นท กข อม ลการต ดตามการร กษา จะม ผลต อการเบ กจ ายยาต านไวร สของระด บโรงพยาบาลด วย 7 ห น า

8 ระด บสาน กงานป องก นควบค มโรค/สาน กอนาม ย กร งเทพมหานคร ตรวจสอบความเคล อนไหวของการบ นท กข อม ลการต ดตามการร กษาในโปรแกรม NAPHA EXTENSION Online โดยสามารถตรวจสอบได จาก รายงานสถานะข อม ลผ ป วย หากไม ม ความเคล อนไหวในการ บ นท กข อม ลให แจ งก บโรงพยาบาลทราบ และรายงานถ งป ญหาต างๆ ท อาจเก ดจากการใช งานเว บไซต ความไม ถ กต อง ของข อม ล และอ นๆ ของโรงพยาบาลให ส วนกลางทราบ เพ อหาว ธ ในการแก ป ญหาต างๆ ร วมก น เพ อให ได มาซ งข อม ล ท ม ความถ กต องและสมบ รณ โดยให รายงานผลการตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของข อม ล ท ก 1 เด อน :ซ งสามารถ ด แนวทางการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ลได จากภาคผนวกท 9 แผนผ งแสดงการบร หารจ ดการข อม ล โรงพยาบาล บ นท กข อม ลการต ดตามการร กษาลง ใน Software NAPHA EXTENSION Online ผ านเว บไซต ท งน ขณะท บ นท ก ข อม ลคอมพ วเตอร ท ใช จะต องเช อมต อ Internet จ ดเก บ แจ งให พยาบาล/ จนท.ผ ร บผ ดชอบ ทาการแก ไข ข อม ลให ถ กต อง ไม ถ กต อง ตรวจสอบ ความถ กต องของ ข อม ลภายใน ว นท 25ของเด อน รายงานสร ปการตรวจสอบ ข อม ลส ง สอวพ. ภายใน ว นท 5 ของเด อน สคร./กทม. ข อม ล+ รายงาน ข อม ล+ รายงาน ฐานข อม ล Online ส วนกลาง 6. แนวทางการบร หารจ ดการเวชภ ณฑ ยาต านไวร ส การจ ดการเก บเวชภ ณฑ ยาต านไวร ส - การจ ดเก บยาข นช นในคล งใช ระบบ FEFO (First Expire, First Out) โดยตรวจสอบว นหมดอาย ของยา ท จะจ ดเก บและยาคงเหล อ โดยใช หล กในการจ ดเร ยงยา ค อ วางซ าย หย บขวา, วางหล ง หย บหน า - ยาท ม บรรจ ภ ณฑ ขนาดใหญ ให เก บไว บน pallet - ช นวางเวชภ ณฑ ต องส งจากพ นอย างน อย ซม. เพ อป องก นเวชภ ณฑ เป ยกน า หร อความช นจากพ น - เวชภ ณฑ ต องเก บในอ ณหภ ม ท เหมาะสมต อการเก บ รวมถ งม การตรวจสอบสถานท เก บ และบ นท ก อ ณหภ ม และความช นว นละ 2 คร งในช วงเวลา น. และ น. - เวชภ ณฑ ต องไม อย ใกล ก บแหล งกาเน ดความร อน เช น หล งต เย น และไม ม แสดแดดส องถ งต วเวชภ ณฑ 8 ห น า

9 - เวชภ ณฑ ไม อย ใกล ก บสารเคม ท ม ไอระเหยทาลายห บห อหร อทาให ค ณภาพของยาเปล ยนไป - สถานท เก บม การทาความสะอาดอย างสม าเสมอ - ม ภาชนะรองร บขยะและกาจ ดขยะตามเวลาท เหมาะสม - ควรม สต อกการ ดสาหร บตรวจสอบปร มาณยาคงคล ง - ควรแยกการบร หารจ ดการเวชภ ณฑ ยาต านไวร สโครงการ Napha Extension ออกจากยาต านไวร ส โครงการอ น เพ อให สามารถตรวจสอบปร มาณยาต านไวร สได อย างถ กต อง หล กการเบ กจ ายและจ ดส งเวชภ ณฑ ยาต านไวร ส 1) หน วยบร การ/โรงพยาบาล จะม ยาต านไวร สส ารอง ส าหร บ 3 เด อน โดยค านวณจากจ านวน ผ ต ดเช อ เอชไอว และผ ป วยเอดส ท ร บประทานยาต านไวร สแต ละชน ด 2) หน วยบร การ/โรงพยาบาล สามารถของปร บปร มาณยาต านไวร สส าหรองได โดยการส งแบบฟอร มขอ ปร บปร งยาต านไวร สสารอง โครงการ Napha Extension (FM3) มาย งสาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทาง เพศส มพ นธ 3) หน วยบร การ/โรงพยาบาล ต องบ นท กข อม ลการต ดตามการร กษา ซ งระบ ข อม ลเร องยาต านไวร สท ผ ป วยได ร บในคร งน นๆ ลงในซอฟแวร NAPHA EXTENSION Online ผ านเว บไซต ท กคร งท ผ ป วยมาร บยาต านไวร ส โดยข อม ลท ผ ให บร การบ นท กแต ละคร งจะถ กน ามาใช ในการค านวณปร มาณยาต าน ไวร สเพ อเต มเต มยาต านไวร สสารอง 4) องค การเภส ชกรรมเป นผ ค านวณปร มาณยาต านไวร สจากข อม ลการใช ยาต านไวร สในช วงเวลาน นๆ และจ ดส งยาต านไวร สให แก หน วยบร การ/โรงพยาบาล 5) หน วยบร การ/โรงพยาบาล สามารถดาวน โหลดสต อกการ ดระด บโรงพยาบาลได ท เว บไซต 6) ส าน กงานป องก นควบค มโรค จะเป นผ ประสานงานด านแนวทางการร บประทานยาต านไวร ส ยาต าน ไวร สท ม ให บร การ แนวทางการเบ กจ ายเวชภ ณฑ และกรณ ท หน วยบร การ/โรงพยาบาล พบป ญหาการเบ กจ ายเวชภ ณฑ ให ประสานงานผ านสาน กงานป องก นควบค มโรคท ด แลหน วยบร การ/โรงพยาบาลน นๆ และส าน กงานป องก นควบค มโรค สามารถตรวจด สถ ต ระด บพ นท ได ท เว ปไซต VMI ขององค การเภส ชกรรม (URL : 7) ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ จะเป นผ จ ดหาเวชภ ณฑ ยาต าน ไวร ส ควบค ม การเบ กจ ายเวชภ ณฑ จากส วนกลาง ประสานงานก บองค การเภส ชกรรมในการบร หารจ ดการคล งเวชภ ณฑ และ ส าน ก โรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ สามารถตรวจด ปร มาณยาคงคล งส วนกลาง สต อกการ ดส วนกลาง และ สถ ต ได ท เว ปไซต VMI 9 ห น า

10 แผนผ งข นตอนการเบ กจ ายและจ ดส งเวชภ ณฑ ยาต านไวร ส บ นท กข อม ลการต ดตามการร กษาลง ใน Software NAPHA EXTENSION Online ผ านเว บไซต **ตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของข อม ลเก ยวก บยาต านไวร ส** ข อม ลการจ ดส งยาต านไวร ส จ ดเก บ ฐานข อม ล NAPHA EXTENSION โรงพยาบาล เบ กยา ต านไวร ส ตอบร บยา ต านไวร ส VMI ตรวจสอบ ความถ กต อง ของรายละเอ ยด ท ก 9.00 น. ระบบ VMI มาด งข อม ลจาก เว บไซต เข าส ฐานข อม ล VMI ท ก 0.00 น. ระบบด งข อม ลการจ ายยา ให ก บผ ป วยท บ นท ก ในว นท ผ านมา วางบนเว บไซต จ ดส งยา ต านไวร ส ระบบ VMI บ นท กข อม ลการเบ ก เวชภ ณฑ ยาต านไวร ส 7. แนวทางการบร การจ ดการน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ การส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ การส งตรวจ สามารถส งต วอย างตรวจ เพ อตรวจหาระด บเม ดเล อดขาวชน ดซ ด 4 (CD4),ปร มาณไวร สใน กระแสเล อด (viral load) และการด อยาต านไวร ส (genotypic resistance) ให ก บเคร อข ายห องปฏ บ ต การท ให บร การตรวจ ด งน หน วยงาน CD4 Viral Load Drug resistance สคร.1 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สถาบ นบาราศนราด ร สถาบ นบาราศนราด ร สคร.2 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน คณะแพทยศาสตร รามาธ บด คณะแพทยศาสตร รามาธ บด สคร.3 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน รพ.ชลบ ร /รพ.พระปกเกล า/รพ.ระยอง/รพ.ฉะเช งเทรา/สคร.3 คณะแพทยศาสตร รามาธ บด สคร.4 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.4 สคร.4 สคร.5 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.5 คณะแพทยศาสตร รามาธ บด สคร.6 สคร.6 สคร.6 สคร.6 สคร.7 สคร.7 สคร.7 สคร.7 สคร.8 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.8 สคร.9 สคร.9 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.9 สคร.9 สคร.10 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.10 คณะเทคน คการแพทย มช. สคร.11 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.11 คณะแพทยศาสตร รามาธ บด สคร.12 สคร.12 สคร.12 รพ.หาดใหญ กทม. รพ.ท เข าร วมโครงการ คณะแพทยศาสตร รามาธ บด คณะแพทยศาสตร รามาธ บด หมายเหต : รายช อด งกล าวอาจม การเปล ยนแปลงตามสภาวะการณ การให บร การ 10 ห น า

11 การบร หารน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ การบร หารจ ดการปร มาณน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ ท งน ายาตรวจหาระด บเม ดเล อดขาวชน ดซ ด 4, น ายาตรวจหาปร มาณไวร สเอชไอว และน ายาตรวจหาจ โนท ยป เพ อหาการด อต อยาต านไวร ส ของหน วยงานเคร อข าย ทางห องปฏ บ ต การในแต ละเขตจะได ร บการจ ดสรรน ายา โดยคานวณจากส ดส วนของผ ป วยในแต ละเขตจากฐานข อม ล ผ ป วยภายใต โครงการ NAPHA EXTENSION ใช การค านวณโดยใช ว ธ ส ดส วน (proportion) บนฐานข อม ลจ านวนผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท ได ร บการรายงานตามความเหมาะสม การจ ดส งน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การไปให หน วยงานเคร อข ายทางห องปฏ บ ต การ ด าเน นการโดย ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ แจ งยอดน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การท จะสน บสน นให ก บ เคร อข ายห องปฏ บ ต การให บร ษ ทผ แทนทราบ เพ อท จะน าส งให ก บหน วยงานเคร อข ายทางห องปฏ บ ต การต อไป เม อ ห องปฏ บ ต การได ร บน ายาเร ยบร อยแล ว โปรดส งใบตอบร บแจ งให ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทาง เพศส มพ นธ ทราบด วย การรายงานทางห องปฏ บ ต การ การรายงานทางห องปฏ บ ต การ ให รายงานผลการตรวจ CD4, viral load และ genotypic resistance ของผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ลงในโปรแกรม NAPHA EXTENSION ซ งส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ สามารถด งข อม ลด งกล าวมาน บจานวนการให บร การการตรวจ ทางห องปฏ บ ต การได แผนผ งข นตอนการสน บสน นน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ สาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ จ ดสรรน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ โดยใช ว ธ ส ดส วน (proportion) บนฐานข อม ลจานวนผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท ได ร บการรายงาน สาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ แจ งปร มาณน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การท จะสน บสน น ให ก บเคร อข ายห องปฏ บ ต การให บร ษ ทผ แทน และสาน กงานป องก นควบค มโรค และกองควบค มโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ สาน กอนาม ย บร ษ ทผ ขายนาส งน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ ให ก บหน วยงานเคร อข ายห องปฏ บ ต การตามปร มาณท จ ดสรร ห องปฏ บ ต การส งใบตอบร บ แจ งสาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ เม อได ร บน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การเร ยบร อยแล ว 11 ห น า

12 8. บทบาทหน าท หน วยงานระด บต างๆ การด าเน นงานการให บร การยาต านไวร สส าหร บกล มเป าหมายจะส าเร จได ต องได ร บความร วมม อจาก หน วยงานท กระด บในส งก ดกระทรวงสาธารณส ข และนอกส งก ดกระทรวงสาธารณส ข ตลอดจนองค กรเอกชนท เก ยวข อง ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ด งน น แต ละหน วยงานจ งควรทราบบทบาทและหน าท ของตนเอง เพ อ ความสอดคล องในการประสานงานและปฏ บ ต งาน และบรรล ว ตถ ประสงค ในการดาเน นโครงการร วมก น โรงพยาบาลท เข าร วมการให บร การแก กล มเป าหมาย เป นหน วยงานท ส าค ญในการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และ ผ ป วยเอดส ซ งม บทบาทหน าท ด งน 1) จ ดต งท มงานประกอบด วย แพทย พยาบาล เภส ชกร ผ ให การปร กษา และเจ าหน าท ทางห องปฏ บ ต การ พร อมท งเข าร บการอบรมในการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยโรคเอดส ด วยยาต านไวร ส การบร หารจ ดการ ข อม ล การให การปร กษาผ ป วยท เข าร บบร การด วยยาต านไวร ส การบร หารจ ดการคล งยา การส งตรวจทาง ห องปฏ บ ต การ และม การฟ นฟ องค ความร เป นระยะๆ 2) พ จารณาร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท เข าเกณฑ ตามข อบ งช เข าร บการด แลร กษาด วย ยาต านไวร สตามส ตรยาท กาหนด 3) ประเม นการร บประทานยาต านไวร สของผ ป วยอย างถ กต องและสม าเสมอ พร อมท งให การปร กษา ผ ต ดเช อและผ ป วยโรคเอดส ท เข าร บบร การยาต านไวร สเอดส อย างต อเน อง 4) บ นท กข อม ลเก ยวก บการร กษาของผ ป วยลงในโปรแกรม Napha Extension Online 5) เก บรวบรวมข อม ล ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล และว เคราะห ข อม ลในภาพรวม ของโรงพยาบาล สาหร บนาเสนอผลงานทางว ชาการของโรงพยาบาล 6) ประสานการส งตรวจ CD4, viral load และ drug resistance ทางห องปฏ บ ต การในโรงพยาบาลแม ข าย 7) บร หารจ ดการยาต านไวร สท ได ร บส าหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส โดยเบ ก-จ ายยาต านไวร ส ผ านระบบ VMI 8) ประสานก บส าน กงานป องก นควบค มโรคในแต ละพ นท ในการบร หารจ ดการโครงการฯ การบร หาร จ ดการข อม ล พ ฒนาองค ความร ในระด บเขตและจ งหว ด และการต ดตามกาก บประเม นผล 9) ประสานองค กรเอกชนและเคร อข ายผ ต ดเช อในการส งเสร มการเข าถ งบร การด แลร กษาและต ดตาม ผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส เพ อส งเสร มให เก ดการต ดตาม และร บประทานยาต านไวร สอย างต อเน องและ ครบถ วน 12 ห น า

13 ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด เป นหน วยงานร วมวางแผน น เทศ และต ดตามผลการด าเน นงาน ก บส าน กงาน ป องก นควบค มโรคเขต ซ งม บทบาทหน าท ด งน 1) ประสานงานก บส าน กงานป องก นควบค มโรค โรงพยาบาล และหน วยงานท เก ยวข องในการ ดาเน นงานการให บร การยาต านไวร สสาหร บกล มเป าหมาย 2) ประสานก บโรงพยาบาลท เข าร วมโครงการ และหน วยงานท เก ยวข องในการต ดตามก าก บและ ประเม นผลการด าเน นงานของโครงการของแต ละเขต และใช ประโยชน จากข อม ลในการพ ฒนาระบบการให บร การ ยาต านไวร ส 3) เป นหน วยงานร วมก บส าน กงานป องก นควบค มโรคเขตในการพ ฒนาบ คลากรในระด บเขตในการ ปฏ บ ต งานการให บร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ส าน กงานป องก นควบค มโรค ท 1-12 และส าน กอนาม ย กร งเทพมหานคร เป นหน วยงานหล กในการประสาน และสน บสน นด านว ชาการในส วนภ ม ภาค รวมถ งการน เทศและต ดตามผลการดาเน นงาน ซ งม บทบาทหน าท ด งน 1) ประสานงานก บสาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โรงพยาบาลและหน วยงานท เก ยวข องในการดาเน นงานการให บร การยาต านไวร สสาหร บกล มเป าหมาย 2) ประสานงานก บโรงพยาบาลเก ยวก บแนวทางประสานงานและการด าเน นงาน รวมถ งการพ ฒนา องค ความร ในระด บเขตและจ งหว ด การต ดตามผลการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยโรคเอดส และการพ ฒนา ให ม การสร างท มว ทยากรในระด บเขต และจ งหว ด 3) พ ฒนาบ คลากรระด บเขตในการปฏ บ ต งานการให บร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส 4) บร หารจ ดการข อม ล โดยตรวจสอบความถ กต องของข อม ล บ นท กข อม ล ว เคราะห ข อม ล และ ส งข อม ล ท ได บ นท กในโปรแกรมให ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ เพ อรวบรวมและสร ปผล การดาเน นงานต อไป 5) ประสานงานก บโรงพยาบาลในพ นท ร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารจ ดการคล งยาจต านไวร ส 6) ประสานงานก บโรงพยาบาลในพ นท ร บผ ดชอบเก ยวก บการตรวจทางห องปฏ บ ต การส าหร บผ ป วย ท เข าร วมโครงการ 7) ประสานก บหน วยงานในระด บพ นท เช น สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด องค กรเอกชน เคร อข ายผ ต ดเช อ และโรงพยาบาลท เข าร วมโครงการในการต ดตามกาก บและประเม นผลการด าเน นงานของโครงการของแต ละเขต และ ใช ประโยชน จากข อม ลในการพ ฒนาระบบการให บร การยาต านไวร ส 13 ห น า

14 ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ เป นหน วยงานด าเน นการด านนโยบาย บร หารจ ดการ งบประมาณ ด านว ชาการ และประสานงานในส วนกลางและส วนภ ม ภาคม บทบาทหน าท ด งน 1) วางแผนการด าเน นงาน การบร หารจ ดการโครงการให เหมาะสมก บงบประมาณท ได ร บอย างม ประส ทธ ภาพ 2) ช แจงรายละเอ ยดของโครงการพ ฒนาการเข าถ งบร การยาต านไวร สเอดส ระด บชาต ส าหร บผ ต ดเช อ เอชไอว และผ ป วยเอดส ให ก บหน วยงานและเจ าหน าท ท เก ยวข อง 3) ประสานงานก บผ เช ยวชาญทางด านคล น ก ด านการให การปร กษา ด านการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ด านเภส ชกรรม และด านการต ดตามกาก บการด แลร กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 4) ร วมก บสาน กงานป องก นควบค มโรค ส าน กอนาม ยกร งเทพมหานคร อบรมฟ นฟ ความร ให ก บท มงาน ของโรงพยาบาล ซ งประกอบด วยแพทย เภส ชกร พยาบาล เจ าหน าท ให การปร กษา เจ าหน าท ทางห องปฏ บ ต การ เก ยวก บองค ความร และแนวทางปฏ บ ต งานในการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และ ผ ป วยโรคเอดส ด วยยาต านไวร ส 5) บร หารจ ดการคล งยา และด แลระบบการเบ ก-จ ายยาต านไวร สด วยระบบ VMI 6) บร หารจ ดการข อม ล จ ดท าโปรแกรมคอมพ วเตอร การบ นท กข อม ลเก ยวก บการต ดตามการร กษา และอบรมเจ าหน าท ในระด บเขต โรงพยาบาล ให สามารถใช โปรแกรมได อย างถ กต องในการว เคราะห และประมวลผล ข อม ลเพ อการพ ฒนางาน รวมถ งด าเน นการรวบรวมข อม ลท ได ร บจากส าน กงานป องก นควบค มโรคท กเขต ท กเด อน ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลว เคราะห ข อม ล และจ ดทาเป นรายงานสร ปผลการดาเน นงานต อไป 7) ร วมก บส าน กงานป องก นควบค มโรค ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด โรงพยาบาล และหน วยงานท เก ยวข องในการต ดตามกาก บ ประเม นและสร ปผลการดาเน นงาน 14 ห น า

15 ภาคผนวก NAPHA EXTENSION Year 10 ภาคผนวก 1: AIDS-Defining illnesses ภาคผนวก 2: ใบสม ครเข าร วมโครงการ NAPHA EXTENSION ภาคผนวก 3: คาถามท พบบ อยในการบ นท กข อม ลผ าน NAPHA EXTENSION Online ภาคผนวก 4: ใบสม คร VMI เพ มเต ม ภาคผนวก 5: แบบฟอร มขอปร บปร งยาต านไวร สสารอง โครงการ Napha Extension (FM3) ภาคผนวก 6: แบบฟอร มขอปร บปร งรายละเอ ยดการเบ กยาต านไวร สผ านระบบ VMI โครงการ NAPHA EXTENSION ภาคผนวก 7: แบบฟอร มขอปร บยอดยาคงคล ง (On hand) ในระบบ VMI โครงการ NAPHA EXTENSION ภาคผนวก 8: แบบรายงานต างๆ ท สามารถออกได จาก NAPHA EXTENSION Online - แบบรายงานเฉพาะการณ การให บร การยาต านไวร ส - Stock Card - รายงานสร ปสถานะผ ป วย - การต ดตามผลการร กษา ภาคผนวก 9: แนวทางการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ล ภาคผนวก 10: สร ปย อโครงการภายใต งบประมาณกองท นโลก ด านการด แลร กษา - โครงการเพ มประส ทธ ภาพการต ดตามและการป องก นการเก ดเช อเอชไอว ด อต อยาต านไวร สใน ประเทศไทย (EWI) - โครงการส งเสร มการเข าถ งการปร กษาและตรวจหาการต ดเช อเอชไอว ในกล มประชากร เคล อนย ายและกล มเข าถ งยาก ป 2556 (MPVCT) ภาคผนวก 11: รายช อและเบอร โทรศ พท คณะทางานส วนกลาง 15 ห น า

16 ภาคผนวก 1 AIDS-defining illnesses (Clinical categories of the CDC classification system in HIV-infected persons)** Candidiasis of bronchi, trachea, or lungs Candidiasis, esophageal Cervical cancer, invasive* Coccidioidomycosis, disseminated or extrapulmonary Cryptococcosis, extrapulmonary Cryptosporidiosis, chronic intestinal (greater than 1 month s duration) Cytomegalovirus disease (other than liver, spleen, or nodes) Cytomegalovirus retinitis (with loss of vision) Encephalopathy, HIV-related Herpes simplex: chronic ulcer(s) (greater than 1 month s duration); or bronchitis, pneumonitis, or esophagitis Histoplasmosis, disseminated or extrapulmonary Isosporiasis, chronic intestinal (greater than 1 month s duration) Kaposi s sarcoma Lymphoma, Burkitt s (or equivalent term) Lymphoma, immunoblastic (or equivalent) Lymphoma, primary, of brain Mycobacterium avium complex or M. kansasii, disseminated or extrapulmonary Mycobacterium tuberculosis, any site (pulmonary or extrapulmonary) Mycobacterium, other species or unidentified species, disseminated or extrapulmonary Pneumocystis pneumonia Pneumonia, recurrent* Progressive multifocal leukoencephalopathy Salmonella septicemia, recurrent Toxoplasmosis of brain Wasting syndrome due to HIV * These conditions must meet at least one of the following criteria: a) the conditions are attributed to HIV infection or are indicative of a defect in cell-mediated immunity; or b) the conditions are considered by physicians to have a clinical course or to require management that complicated by HIV infection. ** Once a Category C condition has occurred, the person will remain in Category C. 16 ห น า

17 ภาคผนวก 2 NAPHA EXTENSION Year 10 ใบสม ครเข าร วมโครงการ NAPHA EXTENSION 17 ห น า

18 18 ห น า

19 19 ห น า

20 20 ห น า

21 21 ห น า

22 22 ห น า

23 ภาคผนวก 3 Q & A: NAPHA EXTENSION Online เฮ อ! เพ งเคยเข ามาบ นท กข อม ล เจอส งท ไม เข าใจเต มไปหมดเลย ว นท เค าสอนก ด นหล บไม เป นท า ทาไงด น า ข อแรกเลยเราใส เลข NAPHA EXTENSION ผ ดไปคนน งจะแก ไขได ย งไงหรอ ไม ต องเป นห วง ม ไรถามมาได เลย ว นน ก ร จะตอบให เอง ง ายน ดเด ยว ถ าอยากจะแก ไขเลข Napha Extension หร อ เลขบ ตรประจาต ว ให ทาตามน นะ เข าไปท เมน ปร บปร งข อม ล และเล อกว าจะแก ไขข อม ลใด จากน นโปรแกรมจะแสดงหน าต างข นมาด งร ป ผ ใช จะต องระบ NAPHA EXTENSION NUMBER เก า และ NAPHA EXTENSION NUMBER ใหม แล วคล กท ป ม บ นท ก ซ งถ า NAPHA EXTENSION NUMBER เก า ท ระบ ถ กต อง และ NAPHA EXTENSION NUMBER ใหม ไม ซ าก บท ม อย ในฐานข อม ล โปรแกรมก จะท าการปร บข อม ลท งหมดให เปล ยน ตามข อม ลใหม ท งหมด 23 ห น า

24 แล วถ าเราจะส งต วผ ป วยไปใช โครงการ Napha Extension ต อท รพ.อ น ต องทาย งไงหรอ ก เล อกสร ปสถานะผ ป วยเป น Refer และเล อก รพ. จากรายช อท ม แต ถ าต องการส งต อผ ป วยไปย งส ทธ อ น ก ให เล อกท อ น ๆ พร อม ท งระบ ว าผ ป วยถ ก Refer กล บไปใช ส ทธ ใด เม อก เรา พ มพ รายงานเฉพาะการณ ปรากฏว าข อม ลแสดงเป น 0 ท งๆ ท เรา บ นท กข อม ลผ ป วยไปแล วอ ะ กรณ ท พ มพ รายงานเฉพาะการณ แล วปรากฏว าข อม ลแสดงเป น 0 หร อไม ต องก บความเป นจร ง ให ตรวจสอบเลข NAPHA EXTENSION ในผ ป วยแต ละรายว าถ กต อง หร อไม โดยจะต องม เลขท งหมด 10 ตาแหน ง ถ กต องตามหล กการออกเลข NAPHA EXTENSION โดยเฉพาะ 4 ตาแหน งส ดท ายต องตรงก บรห ส โรงพยาบาลของเธอ ยกเว นกรณ ผ ป วยถ กส งต วมาจากโรงพยาบาลอ นท อาจจะ ไม ตรงเพราะผ ป วยจะย งใช เลข NAPHA EXTENSION ของโรงพยาบาลเด มอย หากไม ถ กต องให ทาการแก ไขให ถ กต องนะจ ะ ว นน บ นท กข อม ลเจอผ ป วยไม มาตามน ด ต องทาย งไงละ แล วถ าผ ป วยท ไม มาตามน ด กล บมาร บ การร กษาอ กคร งละต องทาอย างไร ก สร ปสถานะผ ป วยเป น ไม มาตามน ด ง ายไหมละ ถ าผ ป วยกล บมาร บการร กษาหล งจากไม ตามน ดก สร ปสถานะ ผ ป วยเป น กล บมาก นยาใหม โดยจะต องระบ จานวนว นท ขาด น ดและระบ ด วยว าส ตรยาท ได ร บเป นส ตรเด มหร อส ตรใหม จ ะ 24 ห น า

25 การต ดผ ป วยออกจากโครงการฯสามารถเก ด ได จากกรณ ไหนได บ างหรอ 1. ผ ป วยขาดน ดเก น 90 ว นน บจากว นท ไม มาตามน ดคร งส ดท าย 2. ผ ป วยถ กส งต อไปร บการร กษาตามส ทธ การร กษาท ผ ป วยม อย 3. ผ ป วยได ร บการว น จฉ ยว าให หย ดร บการร กษาด วยยาต านไวร ส 4. ผ ป วยเส ยช ว ต ถ าผ ป วยเป นชาวเขาเผ าต างๆ หร อเป นบ คคลท อาศ ยอย ในประเทศไทย ไม สามารถ ระบ ส ญชาต ได และไม เคยม ส ญชาต ใดมาก อน จะระบ ส ญชาต ว าอะไรหรอ ก ให ระบ ส ญชาต เป น ไทย แต ส ทธ ให เล อกเป น คนไทยไร ส ทธ หร อรอพ ส จน ส ทธ จ ะ แล วถ าผ ป วยเป นคนไทยท ม ส ทธ การร กษาอย แล ว ไม ว าจะเป นส ทธ ประก นส งคม สปสช. หร อส ทธ อ น ๆ ท พ งม ของผ ป วยเอง แต ต องการจะ ขอเข าโครงการฯ จะม ว ธ การอย างไร เน องจากโครงการฯ ม นโยบายร บเฉพาะผ ป วยท เป น แรงงานข ามชาต และผ ต ดตาม และคนไทยท ไร ส ทธ หร อ รอพ ส จน ส ทธ จ งไม สามารถร บผ ป วยกล มด งกล าวน เข า โครงการได จ งควรแจ งให ผ ป วยทราบถ งส ทธ ท ต วผ ป วยเอง ม และให ไปร บบร การการร กษาตามส ทธ ท ตนม จ ะ 25 ห น า

26 ถ าผ ป วยขาดน ดไปนานเป นป แล วหร อมากกว า แต ย งไม ได ลงสถานะว าผ ป วย น นไม มาตามน ดจะสามารถลบข อม ลผ ป วยออกไปเลยได หร อไม ไม ได นะจ ะ ห ามใช ว ธ ลบข อม ลเด ดขาด ให เพ ม visit ใหม ตามว นท น ดคร งส ดท ายแล วสร ปสถานะว า ไม มาตามน ด อย าล มละ ผลทางห องปฏ บ ต การสามารถลง ผลย อนหล งได ไหม ได จ ะ โดยเล อกไปท แก ไขข อม ลการต ดตามการร กษา แล วเล อก visit ท ม การส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ หร อ visit ท ได แจ งผลให ผ ป วยทราบผลการตรวจ เย ยมไปเลย แล วถ าเธอไม อย เราจะถามใครได ละ ก ถามก บผ ประสานงานโครงการในแต ละเขตท โรงพยาบาล ส งก ดอย หร อสอบถามมาโดยตรงได ท ส วนกลางท สาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โทร แฟกซ ห น า

27 ภาคผนวก 4 NAPHA EXTENSION Year 10 ใบสม คร VMI เพ มเต ม ท านสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มด งกล าวได จากเว บไซต หร อ และส งเอกสารกล บไปย ง โครงการ NAPHA EXTENSION โทรสาร: หร อ อ เมล: สอบถามเพ มเต มได ท เภส ชกรโครงการ NAPHA EXTENSION โทรศ พท : หร อ อ เมล: 27 ห น า

28 28 ห น า

29 ภาคผนวก 5 NAPHA EXTENSION Year 10 แบบฟอร มขอปร บปร งยาต านไวร สสารอง โครงการ Napha Extension (FM3) ท านสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มด งกล าวได จากเว บไซต หร อ และส งเอกสารกล บไปย ง โครงการ NAPHA EXTENSION โทรสาร: หร อ อ เมล: สอบถามเพ มเต มได ท เภส ชกรโครงการ NAPHA EXTENSION โทรศ พท : หร อ อ เมล: 29 ห น า

30 30 ห น า

31 ภาคผนวก 6 แบบฟอร มขอปร บปร งรายละเอ ยด การเบ กยาต านไวร สผ านระบบ VMI โครงการ NAPHA EXTENSION ท านสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มด งกล าวได จากเว บไซต หร อ และส งเอกสารกล บไปย ง โครงการ NAPHA EXTENSION โทรสาร: หร อ อ เมล: สอบถามเพ มเต มได ท เภส ชกรโครงการ NAPHA EXTENSION โทรศ พท : หร อ อ เมล: 31 ห น า

32 32 ห น า

33 ภาคผนวก 7 แบบฟอร มขอปร บยอดยาคงคล ง (On hand) ในระบบ VMI โครงการ NAPHA EXTENSION ท านสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มด งกล าวได จากเว บไซต หร อ และส งเอกสารกล บไปย ง โครงการ NAPHA EXTENSION โทรสาร: หร อ อ เมล: สอบถามเพ มเต มได ท เภส ชกรโครงการ NAPHA EXTENSION โทรศ พท : หร อ อ เมล: 33 ห น า

34 34 ห น า

35 ภาคผนวก 8 NAPHA EXTENSION Year 10 แบบรายงานต างๆ ท สามารถออกได จาก NAPHA EXTENSION Online แบบรายงานเฉพาะการณ การให บร การยาต านไวร ส Stock Card 35 ห น า

36 รายงานสร ปสถานะผ ป วย การต ดตามผลการร กษา 36 ห น า

37 ภาคผนวก 9 แนวทางการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ล ท านสามารถดาเน นการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ลได จาก รายงานสถานะของผ ป วยโครงการ NAPHA EXTENSION โดยม แนวทางการตรวจสอบด งน 1. ส งเกต ระบ ส ทธ ผ ด ว าม หร อไม หากม ให ประสานงานเพ อดาเน นการแก ไข 2. ส งกต จานวนว นท ขาดน ด และ Status ควบค ก น กรณ ท 1 Status ค อ ย งไม เร มก นยา, ก นยาคร งแรก, ก นยาส ตรเด ม, เปล ยนส ตรยา หร อ กล บมาก นยาใหม แต จานวนว นท ขาดน ด ไม ใช 0 (ศ นย ) แสดงว า โรงพยาบาลย งไม ได บ นท กข อม ลของผ ป วยด งกล าว ให ประสานงานเพ อดาเน นการบ นท กข อม ล กรณ ท 2 Status เป นอย างอ นนอกเหน อจากกรณ ท 1 ถ อว าข อม ลสมบ รณ 3. ส งเกต ผ ป วยท ส งต อมาร บบร การ(ย งไม ร บเข า) ว าม หร อไม หากม ให ตรวจสอบและต ดตามผ ป วยจาก โรงพยาบาลต นทาง 37 ห น า

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information