NAPHA EXTENSION Year 10

Size: px
Start display at page:

Download "NAPHA EXTENSION Year 10"

Transcription

1 แนวทางการดาเน นงาน การให บร การยาต านไวร สสาหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส โดยการสน บสน นจากโครงการกองท นโลก ด านการด แลร กษา ป ท 10 (NAPHA EXTENSION) NAPHA EXTENSION Year ความเป นมา จากการท กระทรวงสาธารณส ข ได ประกาศให การบร การยาต านไวร สเป นมาตรฐานการร กษาส าหร บคนไทย เป นนโยบายระด บชาต ในป พ.ศ.2547 กรมควบค มโรคได ด าเน นการพ ฒนาระบบและขยายการบร การให ครอบคล ม ผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส โดยการสน บสน นงบประมาณท งจากภาคร ฐและองค กรต างประเทศ การด าเน นการ ประกอบด วยโครงการหล ก ได แก โครงการการเข าถ งระบบบร การยาต านไวร สเอดส ระด บชาต (NAPHA) โครงการ ให บร การยาต านไวร สในระบบประก นส งคม และโครงการการปร บปร งการเข าถ งระบบบร การยาต านไวร สเอดส สาหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส และการร กษาด วยยาต านไวร ส โดยการสน บสน นงบประมาณจากกองท นโลก รอบท 1 ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ ) และขยายการด าเน นโครงการอย างต อเน องออกไปอ ก 6 ป (พ.ศ พ.ศ. 2557) เป นระยะ Rolling Continuation Channel (RCC) โดยการด าเน นงานของป ท 6-11 แบ งออกเป น 2 ระยะ ค อ ระยะแรกม ก าหนดเวลา 3 ป (พ.ศ ) และการด าเน นโครงการในระยะท 2 (Single Stream Funding : SSF) ม กาหนดระยะเวลา 3 ป (พ.ศ ) ผลการด าเน นงานได ม การพ ฒนาและเพ มศ กยภาพโครงสร างพ นฐานการบร การในท กด านเพ อรองร บ การขยายระบบการให บร การ โดยม การประสานความร วมม อระหว างหน วยงานท กภาคส วนท งภาคร ฐและเอกชน และม การดาเน นการขยายพ นท การให บร การยาต านไวร ส ป จจ บ นการร กษาและด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ในประเทศไทย น บว าเป นงานท ประสบความส าเร จค อนข างมาก ระบบบร การส ขภาพท เข มแข งท าให สามารถ ให บร การร กษาด วยยาต านไวร สฯ ได ครอบคล มมากกว าร อยละ ๘๐ รวมถ งการให บร การปร กษาและให ความช วยเหล อแก ผ ได ร บผลกระทบ ท งน การผล ตยาต านไวร สฯในประเทศ โดยองค การเภส ชกรรมท าให ราคายาถ กลง และสามารถจ ดบร การยาไวร สส าหร บคนไทยได ครอบคล ม โดยท แผนงานประก นส ขภาพในระบบต างๆ ได ให การร กษาด วยยาต านไวร สฯ โดยไม ต องเส ยค าใช จ าย ป จจ บ นประเทศไทยม สถานพยาบาลท ให บร การร กษาด วย ยาต านไวร สท งภาคร ฐและเอกชน ท งหมดจ านวน 1,014 แห งกระจายอย ท วประเทศ ประกอบก บม การพ ฒนาส ตร และแนวทางการด แลร กษาอย างต อเน องเพ อให ม ความเหมาะสมและครอบคล มก บการให บร การส าหร บผ ป วย ท งในกล มเด กและผ ใหญ ท สอดคล องก บสภาวการณ ป จจ บ น อย างไรก ตาม ในป พ.ศ.2549 เม อการบร การยาต านไวร สได เปล ยนผ านเข าส ระบบประก นส ขภาพ ซ งเป นส ทธ การร กษาส าหร บผ ต ดเช อเอขไอว และผ ป วยเอดส ท เป นคนไทย และม หมายเลขประจ าต ว 13 หล กเท าน น ภายใต โครงการการปร บปร งการเข าถ งระบบบร การยาต านไวร สเอดส ส าหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส และการร กษา ด วยยาต านไวร ส (NAPHA EXTENSION) โดยการสน บสน นงบประมาณจากโครงการกองท นโลก การให บร การ 1 ห น า

2 ยาต านไวร สสาหร บกล มผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบประก นส ขภาพต าง ๆ ระยะแรกจ งได เร ม ด าเน นการในป พ.ศ ( ) และการสน บสน นงบประมาณต อเน องอ กเป นระยะเวลา 6 ป ระหว าง ป พ.ศ ( ) กล มเป าหมายในโครงการ ฯ เป นกล มผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบประก นส ขภาพต าง ๆ อาท กล มคนไทยท ไม ม ส ทธ หร อรอการพ ส จน ส ทธ กล มคนไทยพล ดถ น กล มชาต พ นธ ประชากรข ามชาต ท ม หล กฐานการเข าเม อง ประชากรข ามชาต ท ไม ม หล กฐานการเข าเม อง แรงงานข ามชาต ท ม หล กประก นส ขภาพ รวมถ งผ ต ดตามแต ไม ครอบคล มการร กษาด วยยาต านไวร ส ผ ล ภ ยสงคราม และกล มผ ต องข ง ในเร อนจ า โดยก จกรรมหล กประกอบด วย การให บร การยาต านไวร ส และการสน บสน นการตรวจว น จฉ ย ทางห องปฏ บ ต การ ซ งการดาเน นโครงการได ต อเน องมาถ งป งบประมาณ 2555 ท งน การด าเน นงานในป เป นการด าเน นโครงการต อเน อง เพ อบ รณาการพ ฒนา และ ขยายระบบบร การการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว รวมถ งการร กษาด วยยาต านไวร สเอดส ส าหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส และพ ฒนาความสามารถทางด านเทคน คและระบบด แลส ขภาพของหน วยงานให บร การ เพ อการด แลร กษา ผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส อย างครบถ วนและต อเน องดาเน นอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ท วไป 1) เพ อบ รณาการพ ฒนา และขยายระบบบร การการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว อย างครบถ วน และต อเน อง รวมถ งการร กษาด วยยาต านไวร สเอดส สาหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ให ม ความครอบคล มมากข น 2) เพ อพ ฒนาความสามารถทางด านเทคน คและระบบด แลส ขภาพของหน วยงานให บร การ ว ตถ ประสงค เฉพาะ 1) เพ อพ ฒนาศ กยภาพระบบการให บร การยาต านไวร ส 2) เพ อเพ มศ กยภาพของผ ให บร การในด านการด แลร กษาผ ต ดเช อและผ ป วยเอดส อย างครบถ วนต อเน อง 3) เพ อเพ มศ กยภาพการบร หารจ ดการโครงการฯ ด านการประสานงาน และต ดตามผลระด บพ นท 4) เพ อเพ มศ กยภาพในการให บร การด านการตรวจทางห องปฏ บ ต การ 5) เพ อพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการข อม ล 6) เพ อเพ มศ กยภาพการต ดตามผลการดาเน นงาน การน เทศงาน และการประเม นโครงการ 3. แนวทางการเข าร วมโครงการ NAPHA EXTENSION ค ณสมบ ต สาหร บกล มเป าหมายท จะเข าร วมโครงการฯ - เป นผ ต ดเช อเอชไอว หร อ ผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบหล กประก นส ขภาพต างๆ หร อ กล มเข าถ ง ยาก ได แก กล มคนไทยท รอพ ส จน ส ทธ กล มคนไทยพล ดถ น กล มชาต พ นธ กล มแรงงานข ามชาต ท งท ม และ ไม ม หล กประก นส ขภาพ เป นต น 2 ห น า

3 - ผ ต ดเช อเอชไอว หร อผ ป วยเอดส อย ในเกณฑ เร มการร กษาด วยยาต านไวร ส ซ งได ร บการพ จารณาโดยแพทย - ผ ให บร การประเม นในด านความพร อมในการเข าร บบร การการด แลร กษาการต ดเช อเอชไอว และ ความสามารถในการต ดตามการร กษาอย างต อเน อง - ผ ให บร การให ข อม ล ท งข อด และข อจาก ดของโครงการฯ - ให ผ ร บบร การลงนามในใบสม ครเข าร วมโครงการ NAPHA EXTENSION - ลงทะเบ ยนผ ร บบร การในโปรแกรม NAPHA EXTENSION Online ส าหร บหน วยบร การ/โรงพยาบาล (กรณ ท ย งไม เคยบ นท กข อม ล หร อ เบ กยาจากโครงการ NAPHA EXTENSION ผ าน VMI) - ม ผ ต ดเช อเอชไอว หร อ ผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบหล กประก นส ขภาพต างๆ หร อ กล มท เข าถ ง ยาก ได แก กล มคนไทยท รอพ ส จน ส ทธ กล มคนไทยพล ดถ น กล มชาต พ นธ กล มแรงงานข ามชาต ท งท ม และไม ม หล กประก นส ขภาพ เป นต น - จ ดต งท มงานประกอบด วย แพทย พยาบาล เภส ชกร ผ ให การปร กษา และเจ าหน าท ทางห องปฏ บ ต การ - ประสานงานไปย ง ส าน กงานป องก นควบค มโรค/ส าน กอนาม ย กร งเทพมหานคร ท ตนส งก ด เพ อร บ การอบรมในการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยโรคเอดส ด วยยาต านไวร ส การบร หารจ ดการข อม ล การให การ ปร กษาผ ป วยท เข าร บบร การด วยยาต านไวร ส การบร หารจ ดการคล งยา และการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ - ส าน กงานป องก นควบค มโรค/ส าน กอนาม ย กร งเทพมหานคร ให หน วยบร การ/โรงพยาบาล กรอกใบ สม คร VMI เพ มเต ม และส งใบสม คร VMI เพ มเต ม พร อมแจ งความประสงค การเข าร วมโครงการฯ ของหน วยบร การ/ โรงพยาบาลให สาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ได ทราบ - ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ แจ ง User Name/Password ของการบ นท ก ข อม ลผ านเว บไซต ให ผ ประสานงานโครงการฯ ในระด บ ส าน กงานป องก นควบค ม โรค/ส าน กอนาม ย กร งเทพมหานคร และ ระด บหน วยบร การ/โรงพยาบาลทราบ และแจ ง User Name/Password ของการเบ กเวชภ ณฑ ยาต านไวร สให ก บเภส ชกร/ผ ด แลเวชภ ณฑ ยาต านไวร สในระด บหน วยบร การ/โรงพยาบาลทราบ 4. แนวทางการให บร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส กล มเป าหมาย กล มผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท อย นอกส ทธ ระบบหล กประก นส ขภาพต างๆ และกล มท เข าถ ง ยาก ได แก กล มคนไทยท รอพ ส จน ส ทธ กล มคนไทยพล ดถ น กล มชาต พ นธ กล มแรงงานข ามชาต ท งท ม และไม ม หล กประก นส ขภาพ เป นต น ท งท เคยและไม เคยได ร บยาต านไวร สท วประเทศ จานวน 2,300 ราย ต อเน องจากป ท 9 3 ห น า

4 ข อก าหนดท วไปสาหร บการค ดเล อกผ ป วยเข าร บบร การ 1) กล มผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท ประสงค เข าร บบร การและลงนามสม ครเข าร บบร การก บหน วย บร การในโครงการกองท นโลก ด านการด แลร กษา 2) ผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท ได ร บการประเม นความพร อมในการก นยาต านไวร ส และสามารถ ต ดตามผลการร กษาได อย างต อเน อง เกณฑ การเร มการร กษาด วยยาต านไวร ส อาการทางคล น ก ระด บ CD4 (cells/mm 3 ) คาแนะนา ม ความเจ บป วยของระยะเอดส * เท าใดก ตาม เร มยาต านไวร ส ม อาการ** เท าใดก ตาม เร มยาต านไวร ส ไม ม อาการ 350 เร มยาต านไวร ส ไม ม อาการ >350 ย งไม เร มยาต านไวร ส ให ต ดตามอาการ และ ตรวจระด บ CD4 ท ก 6 เด อน หญ งต งครรภ เท าใดก ตาม เร มยาต านไวร ส และหย ดยาหล งคลอด ถ าก อนการร กษาด วยยาต านไวร สม ระด บ CD4 >350 cells/mm 3 * ภาคผนวก ก ** อาการทางคล น ค ได แก เช อราในปาก ต มค นท วต วโดยไม ทราบสาเหต ไข เร อร งไม ทราบสาเหต อ จจาระร วงเร อร งไม ทราบ สาเหต นานกว า 14 ว น น าหน กลดมากกว าร อยละ 10 ใน 3 เด อน และ herpes zoster มากกว า 2 dermatomes *** อ างอ งจาก: แนวทางการตรวจว น จฉ ยและการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ระด บชาต ป พ.ศ ยาต านไวร สท ม ให บร การในโครงการ NAPHA EXTENSION ป ท 10 (ป งบประมาณ 2556) ช อสาม ญ อ กษรย อ ความแรง ขนาดบรรจ อ ณหภ ม เก บร กษา หมายเหต กล ม NRTIs Zidovudine AZT/ZDV 100 มก. 100 แคปซ ล ไม เก น 30 C Lamivudine 3TC 150 มก. 60 เม ด ไม เก น 30 C Tenofovir TDF 300 มก. 30 เม ด ไม เก น 30 C กล ม NNRTI Nevirapine NVP 200 มก. 60 เม ด ไม เก น 30 C กล ม PI Lopinavir/ ritonavir LPV/r 100/25 มก. 60 เม ด ไม เก น 30 C จนกว าจะหมด 200/50 มก. 120 เม ด ไม เก น 30 C เร มสน บสน นเม อ ความแรง 100/25 มก. หมด 4 ห น า

5 แนวทางการเล อกใช ส ตรยาต านไวร สโครงการ NAPHA EXTENSION 1) กรณ ท ผ ป วยไม เคยได ร บการร กษาด วยยาต านไวร สมาก อน (Naïve) ให พ จารณาเล อกใช ยาต านไวร ส แบบสามชน ด ได แก AZT + 3TC + NVP 2) กรณ ท ผ ป วยเคยได ร บการร กษาด วยยาต านไวร สมาก อนพ จารณาการใช ส ตรยาต านไวร สด งน กรณ ท 1 ผ ท ก าล งร บการร กษาด วยยาส ตร AZT + 3TC + EFV ให พ จารณาปร บเป นส ตร AZT + 3TC + NVP กรณ ท 2 ผ ท ก าล งได ร บยาแบบสอง/สามชน ดพร อมก น ม ปร มาณไวร สในกระแสเล อดน อยกว า 50 copies/ml และ ไม ม ประว ต ด อต อยากล ม NRTI หร อ NNRTI ให พ จารณาปร บมาใช ยาแบบสามชน ด ได แก AZT + 3TC + NVP กรณ ท 3 ผ ท ไม สามารถทนต ออาการข างเค ยงของ AZT ได หร อม ผลว าเช อด อต อยา AZT หร อ 3TC ให พ จารณาปร บมาใช TDF แทน หร อกรณ ท แพทย เห นสมควร กรณ ท 4 ผ ท ม ผลว าเช อด อต อยากล ม NNRTI หร อ ไม สามารถทนต ออาการข างเค ยงของยากล ม NNRTIs ได ให พ จารณาปร บมาใช LPV/r แทน หร อกรณ ท แพทย เห นสมควร หมายเหต : การเล อกใช ส ตรยาต านไวร สให เป นไปตามด ลยพ น จของแพทย ผ ให การด แลร กษา แนวทางการให บร การทางห องปฏ บ ต การ การตรวจ ความถ กล มเป าหมาย ทางห องปฏ บ ต การ ในการตรวจ CBC เฉพาะผ ท กาล งได ร บยาต านไวร ส ป ละ 2 คร ง CD4 ท งท ย งไม เร มการร กษาด วยยาต านไวร ส ป ละ 2 คร ง และกาล งได ร บยาต านไวร สอย Viral Load เฉพาะผ ท กาล งได ร บยาต านไวร ส ป ละ 2 คร ง Genotypic drug resistance กรณ ท พบการร กษาล มเหลว ป ละ 1 คร ง หร อเข าก บหล กเกณฑ ทางการแพทย หมายเหต : (1) การตรวจ CBC เป นการสน บสน นงบประมาณ โดยสน บสน นผ านสาน กงานป องก นควบค มโรค/กองควบค มโรค เอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ สาน กอนาม ย (2) การตรวจ CD4, Viral Load และ Genotypic drug resistance เป นการสน บสน นน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ ให ก บเคร อข ายทางห องปฏ บ ต การ (3) โครงการกองท นโลก ด านการด แลร กษาม การสน บสน นงบประมาณสาหร บตรวจ Anti-HIV สาหร บกล มเป าหมาย ในโครงการ MPVCT 5 ห น า

6 การให บร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ผ ป วยและประชาชนท วไป HIV- ไม ทราบผลเล อด ทราบผลเล อดHIV + บร การปร กษาและตรวจหา การต ดเช อเอชไอว บร การปร กษา บร การการร กษาโดยแพทย ตรวจร างกาย ตรวจระด บ CD4 - ให ข อม ลโครงการฯ - ข อด /ข อจาก ดของการก นยาต านไวร ส - ประเม นความพร อม - ให ข อม ลเก ยวก บการต ดเช อเอชไอว และการร กษา - ตรวจร างกาย - ตรวจค ดกรองว ณโรค ให การปร กษาเพ อการป องก น การต ดเช อเอชไอว พ จารณาเกณฑ การเข าร วมโครงการ Napha Extension และลงทะเบ ยนเข าร วมโครงการฯ ไม เข าเกณฑ การร กษา ด วยยาต านไวร ส ให การปร กษาต อเน อง เข าเกณฑ การร กษา ด วยยาต านไวร ส บร การโดยเภส ชกร ข อแนะนาในการก นยา อาการข างเค ยงของยา อ นๆ ให การปร กษาก อนเร มก นยา การส งเสร มการก นยาต อเน อง น ดร กษาต อเน อง ร บการตรวจ CD4 และ Viral load ป ละ 2 คร ง บร การปร กษา ให การปร กษาทางส งคม/ จ ตใจ ประสานการด แลโดย กล มผ ต ดเช อ/ศ นย องค รวม 6 ห น า

7 5. แนวทางการบร หารจ ดการด านข อม ลการลงทะเบ ยนและต ดตามการด แลร กษา ระด บโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะต องทาการบ นท กข อม ลการลงทะเบ ยน และต ดตามการร กษาลงในโปรแกรม NAPHA EXTENSION Online ผ านเว บไซต โดยให ตรวจสอบความครบถ วน และความถ กต อง ของข อม ลก อนท าการบ นท กท กคร ง สามารถศ กษาการบ นท กข อม ลเพ มเต มได จากค ม อใช งานโปรแกรม Software NAPHA EXTENSION ดาวน โหลดได ท หมายเหต : การบ นท กข อม ลการต ดตามการร กษา จะม ผลต อการเบ กจ ายยาต านไวร สของระด บโรงพยาบาลด วย 7 ห น า

8 ระด บสาน กงานป องก นควบค มโรค/สาน กอนาม ย กร งเทพมหานคร ตรวจสอบความเคล อนไหวของการบ นท กข อม ลการต ดตามการร กษาในโปรแกรม NAPHA EXTENSION Online โดยสามารถตรวจสอบได จาก รายงานสถานะข อม ลผ ป วย หากไม ม ความเคล อนไหวในการ บ นท กข อม ลให แจ งก บโรงพยาบาลทราบ และรายงานถ งป ญหาต างๆ ท อาจเก ดจากการใช งานเว บไซต ความไม ถ กต อง ของข อม ล และอ นๆ ของโรงพยาบาลให ส วนกลางทราบ เพ อหาว ธ ในการแก ป ญหาต างๆ ร วมก น เพ อให ได มาซ งข อม ล ท ม ความถ กต องและสมบ รณ โดยให รายงานผลการตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของข อม ล ท ก 1 เด อน :ซ งสามารถ ด แนวทางการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ลได จากภาคผนวกท 9 แผนผ งแสดงการบร หารจ ดการข อม ล โรงพยาบาล บ นท กข อม ลการต ดตามการร กษาลง ใน Software NAPHA EXTENSION Online ผ านเว บไซต ท งน ขณะท บ นท ก ข อม ลคอมพ วเตอร ท ใช จะต องเช อมต อ Internet จ ดเก บ แจ งให พยาบาล/ จนท.ผ ร บผ ดชอบ ทาการแก ไข ข อม ลให ถ กต อง ไม ถ กต อง ตรวจสอบ ความถ กต องของ ข อม ลภายใน ว นท 25ของเด อน รายงานสร ปการตรวจสอบ ข อม ลส ง สอวพ. ภายใน ว นท 5 ของเด อน สคร./กทม. ข อม ล+ รายงาน ข อม ล+ รายงาน ฐานข อม ล Online ส วนกลาง 6. แนวทางการบร หารจ ดการเวชภ ณฑ ยาต านไวร ส การจ ดการเก บเวชภ ณฑ ยาต านไวร ส - การจ ดเก บยาข นช นในคล งใช ระบบ FEFO (First Expire, First Out) โดยตรวจสอบว นหมดอาย ของยา ท จะจ ดเก บและยาคงเหล อ โดยใช หล กในการจ ดเร ยงยา ค อ วางซ าย หย บขวา, วางหล ง หย บหน า - ยาท ม บรรจ ภ ณฑ ขนาดใหญ ให เก บไว บน pallet - ช นวางเวชภ ณฑ ต องส งจากพ นอย างน อย ซม. เพ อป องก นเวชภ ณฑ เป ยกน า หร อความช นจากพ น - เวชภ ณฑ ต องเก บในอ ณหภ ม ท เหมาะสมต อการเก บ รวมถ งม การตรวจสอบสถานท เก บ และบ นท ก อ ณหภ ม และความช นว นละ 2 คร งในช วงเวลา น. และ น. - เวชภ ณฑ ต องไม อย ใกล ก บแหล งกาเน ดความร อน เช น หล งต เย น และไม ม แสดแดดส องถ งต วเวชภ ณฑ 8 ห น า

9 - เวชภ ณฑ ไม อย ใกล ก บสารเคม ท ม ไอระเหยทาลายห บห อหร อทาให ค ณภาพของยาเปล ยนไป - สถานท เก บม การทาความสะอาดอย างสม าเสมอ - ม ภาชนะรองร บขยะและกาจ ดขยะตามเวลาท เหมาะสม - ควรม สต อกการ ดสาหร บตรวจสอบปร มาณยาคงคล ง - ควรแยกการบร หารจ ดการเวชภ ณฑ ยาต านไวร สโครงการ Napha Extension ออกจากยาต านไวร ส โครงการอ น เพ อให สามารถตรวจสอบปร มาณยาต านไวร สได อย างถ กต อง หล กการเบ กจ ายและจ ดส งเวชภ ณฑ ยาต านไวร ส 1) หน วยบร การ/โรงพยาบาล จะม ยาต านไวร สส ารอง ส าหร บ 3 เด อน โดยค านวณจากจ านวน ผ ต ดเช อ เอชไอว และผ ป วยเอดส ท ร บประทานยาต านไวร สแต ละชน ด 2) หน วยบร การ/โรงพยาบาล สามารถของปร บปร มาณยาต านไวร สส าหรองได โดยการส งแบบฟอร มขอ ปร บปร งยาต านไวร สสารอง โครงการ Napha Extension (FM3) มาย งสาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทาง เพศส มพ นธ 3) หน วยบร การ/โรงพยาบาล ต องบ นท กข อม ลการต ดตามการร กษา ซ งระบ ข อม ลเร องยาต านไวร สท ผ ป วยได ร บในคร งน นๆ ลงในซอฟแวร NAPHA EXTENSION Online ผ านเว บไซต ท กคร งท ผ ป วยมาร บยาต านไวร ส โดยข อม ลท ผ ให บร การบ นท กแต ละคร งจะถ กน ามาใช ในการค านวณปร มาณยาต าน ไวร สเพ อเต มเต มยาต านไวร สสารอง 4) องค การเภส ชกรรมเป นผ ค านวณปร มาณยาต านไวร สจากข อม ลการใช ยาต านไวร สในช วงเวลาน นๆ และจ ดส งยาต านไวร สให แก หน วยบร การ/โรงพยาบาล 5) หน วยบร การ/โรงพยาบาล สามารถดาวน โหลดสต อกการ ดระด บโรงพยาบาลได ท เว บไซต 6) ส าน กงานป องก นควบค มโรค จะเป นผ ประสานงานด านแนวทางการร บประทานยาต านไวร ส ยาต าน ไวร สท ม ให บร การ แนวทางการเบ กจ ายเวชภ ณฑ และกรณ ท หน วยบร การ/โรงพยาบาล พบป ญหาการเบ กจ ายเวชภ ณฑ ให ประสานงานผ านสาน กงานป องก นควบค มโรคท ด แลหน วยบร การ/โรงพยาบาลน นๆ และส าน กงานป องก นควบค มโรค สามารถตรวจด สถ ต ระด บพ นท ได ท เว ปไซต VMI ขององค การเภส ชกรรม (URL : 7) ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ จะเป นผ จ ดหาเวชภ ณฑ ยาต าน ไวร ส ควบค ม การเบ กจ ายเวชภ ณฑ จากส วนกลาง ประสานงานก บองค การเภส ชกรรมในการบร หารจ ดการคล งเวชภ ณฑ และ ส าน ก โรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ สามารถตรวจด ปร มาณยาคงคล งส วนกลาง สต อกการ ดส วนกลาง และ สถ ต ได ท เว ปไซต VMI 9 ห น า

10 แผนผ งข นตอนการเบ กจ ายและจ ดส งเวชภ ณฑ ยาต านไวร ส บ นท กข อม ลการต ดตามการร กษาลง ใน Software NAPHA EXTENSION Online ผ านเว บไซต **ตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของข อม ลเก ยวก บยาต านไวร ส** ข อม ลการจ ดส งยาต านไวร ส จ ดเก บ ฐานข อม ล NAPHA EXTENSION โรงพยาบาล เบ กยา ต านไวร ส ตอบร บยา ต านไวร ส VMI ตรวจสอบ ความถ กต อง ของรายละเอ ยด ท ก 9.00 น. ระบบ VMI มาด งข อม ลจาก เว บไซต เข าส ฐานข อม ล VMI ท ก 0.00 น. ระบบด งข อม ลการจ ายยา ให ก บผ ป วยท บ นท ก ในว นท ผ านมา วางบนเว บไซต จ ดส งยา ต านไวร ส ระบบ VMI บ นท กข อม ลการเบ ก เวชภ ณฑ ยาต านไวร ส 7. แนวทางการบร การจ ดการน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ การส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ การส งตรวจ สามารถส งต วอย างตรวจ เพ อตรวจหาระด บเม ดเล อดขาวชน ดซ ด 4 (CD4),ปร มาณไวร สใน กระแสเล อด (viral load) และการด อยาต านไวร ส (genotypic resistance) ให ก บเคร อข ายห องปฏ บ ต การท ให บร การตรวจ ด งน หน วยงาน CD4 Viral Load Drug resistance สคร.1 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สถาบ นบาราศนราด ร สถาบ นบาราศนราด ร สคร.2 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน คณะแพทยศาสตร รามาธ บด คณะแพทยศาสตร รามาธ บด สคร.3 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน รพ.ชลบ ร /รพ.พระปกเกล า/รพ.ระยอง/รพ.ฉะเช งเทรา/สคร.3 คณะแพทยศาสตร รามาธ บด สคร.4 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.4 สคร.4 สคร.5 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.5 คณะแพทยศาสตร รามาธ บด สคร.6 สคร.6 สคร.6 สคร.6 สคร.7 สคร.7 สคร.7 สคร.7 สคร.8 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.8 สคร.9 สคร.9 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.9 สคร.9 สคร.10 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.10 คณะเทคน คการแพทย มช. สคร.11 รพ.ประจาจ งหว ด/ช มชน สคร.11 คณะแพทยศาสตร รามาธ บด สคร.12 สคร.12 สคร.12 รพ.หาดใหญ กทม. รพ.ท เข าร วมโครงการ คณะแพทยศาสตร รามาธ บด คณะแพทยศาสตร รามาธ บด หมายเหต : รายช อด งกล าวอาจม การเปล ยนแปลงตามสภาวะการณ การให บร การ 10 ห น า

11 การบร หารน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ การบร หารจ ดการปร มาณน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ ท งน ายาตรวจหาระด บเม ดเล อดขาวชน ดซ ด 4, น ายาตรวจหาปร มาณไวร สเอชไอว และน ายาตรวจหาจ โนท ยป เพ อหาการด อต อยาต านไวร ส ของหน วยงานเคร อข าย ทางห องปฏ บ ต การในแต ละเขตจะได ร บการจ ดสรรน ายา โดยคานวณจากส ดส วนของผ ป วยในแต ละเขตจากฐานข อม ล ผ ป วยภายใต โครงการ NAPHA EXTENSION ใช การค านวณโดยใช ว ธ ส ดส วน (proportion) บนฐานข อม ลจ านวนผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท ได ร บการรายงานตามความเหมาะสม การจ ดส งน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การไปให หน วยงานเคร อข ายทางห องปฏ บ ต การ ด าเน นการโดย ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ แจ งยอดน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การท จะสน บสน นให ก บ เคร อข ายห องปฏ บ ต การให บร ษ ทผ แทนทราบ เพ อท จะน าส งให ก บหน วยงานเคร อข ายทางห องปฏ บ ต การต อไป เม อ ห องปฏ บ ต การได ร บน ายาเร ยบร อยแล ว โปรดส งใบตอบร บแจ งให ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทาง เพศส มพ นธ ทราบด วย การรายงานทางห องปฏ บ ต การ การรายงานทางห องปฏ บ ต การ ให รายงานผลการตรวจ CD4, viral load และ genotypic resistance ของผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ลงในโปรแกรม NAPHA EXTENSION ซ งส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ สามารถด งข อม ลด งกล าวมาน บจานวนการให บร การการตรวจ ทางห องปฏ บ ต การได แผนผ งข นตอนการสน บสน นน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ สาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ จ ดสรรน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ โดยใช ว ธ ส ดส วน (proportion) บนฐานข อม ลจานวนผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท ได ร บการรายงาน สาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ แจ งปร มาณน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การท จะสน บสน น ให ก บเคร อข ายห องปฏ บ ต การให บร ษ ทผ แทน และสาน กงานป องก นควบค มโรค และกองควบค มโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ สาน กอนาม ย บร ษ ทผ ขายนาส งน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การ ให ก บหน วยงานเคร อข ายห องปฏ บ ต การตามปร มาณท จ ดสรร ห องปฏ บ ต การส งใบตอบร บ แจ งสาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ เม อได ร บน ายาตรวจทางห องปฏ บ ต การเร ยบร อยแล ว 11 ห น า

12 8. บทบาทหน าท หน วยงานระด บต างๆ การด าเน นงานการให บร การยาต านไวร สส าหร บกล มเป าหมายจะส าเร จได ต องได ร บความร วมม อจาก หน วยงานท กระด บในส งก ดกระทรวงสาธารณส ข และนอกส งก ดกระทรวงสาธารณส ข ตลอดจนองค กรเอกชนท เก ยวข อง ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ด งน น แต ละหน วยงานจ งควรทราบบทบาทและหน าท ของตนเอง เพ อ ความสอดคล องในการประสานงานและปฏ บ ต งาน และบรรล ว ตถ ประสงค ในการดาเน นโครงการร วมก น โรงพยาบาลท เข าร วมการให บร การแก กล มเป าหมาย เป นหน วยงานท ส าค ญในการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และ ผ ป วยเอดส ซ งม บทบาทหน าท ด งน 1) จ ดต งท มงานประกอบด วย แพทย พยาบาล เภส ชกร ผ ให การปร กษา และเจ าหน าท ทางห องปฏ บ ต การ พร อมท งเข าร บการอบรมในการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยโรคเอดส ด วยยาต านไวร ส การบร หารจ ดการ ข อม ล การให การปร กษาผ ป วยท เข าร บบร การด วยยาต านไวร ส การบร หารจ ดการคล งยา การส งตรวจทาง ห องปฏ บ ต การ และม การฟ นฟ องค ความร เป นระยะๆ 2) พ จารณาร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ท เข าเกณฑ ตามข อบ งช เข าร บการด แลร กษาด วย ยาต านไวร สตามส ตรยาท กาหนด 3) ประเม นการร บประทานยาต านไวร สของผ ป วยอย างถ กต องและสม าเสมอ พร อมท งให การปร กษา ผ ต ดเช อและผ ป วยโรคเอดส ท เข าร บบร การยาต านไวร สเอดส อย างต อเน อง 4) บ นท กข อม ลเก ยวก บการร กษาของผ ป วยลงในโปรแกรม Napha Extension Online 5) เก บรวบรวมข อม ล ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล และว เคราะห ข อม ลในภาพรวม ของโรงพยาบาล สาหร บนาเสนอผลงานทางว ชาการของโรงพยาบาล 6) ประสานการส งตรวจ CD4, viral load และ drug resistance ทางห องปฏ บ ต การในโรงพยาบาลแม ข าย 7) บร หารจ ดการยาต านไวร สท ได ร บส าหร บผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส โดยเบ ก-จ ายยาต านไวร ส ผ านระบบ VMI 8) ประสานก บส าน กงานป องก นควบค มโรคในแต ละพ นท ในการบร หารจ ดการโครงการฯ การบร หาร จ ดการข อม ล พ ฒนาองค ความร ในระด บเขตและจ งหว ด และการต ดตามกาก บประเม นผล 9) ประสานองค กรเอกชนและเคร อข ายผ ต ดเช อในการส งเสร มการเข าถ งบร การด แลร กษาและต ดตาม ผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส เพ อส งเสร มให เก ดการต ดตาม และร บประทานยาต านไวร สอย างต อเน องและ ครบถ วน 12 ห น า

13 ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด เป นหน วยงานร วมวางแผน น เทศ และต ดตามผลการด าเน นงาน ก บส าน กงาน ป องก นควบค มโรคเขต ซ งม บทบาทหน าท ด งน 1) ประสานงานก บส าน กงานป องก นควบค มโรค โรงพยาบาล และหน วยงานท เก ยวข องในการ ดาเน นงานการให บร การยาต านไวร สสาหร บกล มเป าหมาย 2) ประสานก บโรงพยาบาลท เข าร วมโครงการ และหน วยงานท เก ยวข องในการต ดตามก าก บและ ประเม นผลการด าเน นงานของโครงการของแต ละเขต และใช ประโยชน จากข อม ลในการพ ฒนาระบบการให บร การ ยาต านไวร ส 3) เป นหน วยงานร วมก บส าน กงานป องก นควบค มโรคเขตในการพ ฒนาบ คลากรในระด บเขตในการ ปฏ บ ต งานการให บร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ส าน กงานป องก นควบค มโรค ท 1-12 และส าน กอนาม ย กร งเทพมหานคร เป นหน วยงานหล กในการประสาน และสน บสน นด านว ชาการในส วนภ ม ภาค รวมถ งการน เทศและต ดตามผลการดาเน นงาน ซ งม บทบาทหน าท ด งน 1) ประสานงานก บสาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โรงพยาบาลและหน วยงานท เก ยวข องในการดาเน นงานการให บร การยาต านไวร สสาหร บกล มเป าหมาย 2) ประสานงานก บโรงพยาบาลเก ยวก บแนวทางประสานงานและการด าเน นงาน รวมถ งการพ ฒนา องค ความร ในระด บเขตและจ งหว ด การต ดตามผลการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยโรคเอดส และการพ ฒนา ให ม การสร างท มว ทยากรในระด บเขต และจ งหว ด 3) พ ฒนาบ คลากรระด บเขตในการปฏ บ ต งานการให บร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส 4) บร หารจ ดการข อม ล โดยตรวจสอบความถ กต องของข อม ล บ นท กข อม ล ว เคราะห ข อม ล และ ส งข อม ล ท ได บ นท กในโปรแกรมให ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ เพ อรวบรวมและสร ปผล การดาเน นงานต อไป 5) ประสานงานก บโรงพยาบาลในพ นท ร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารจ ดการคล งยาจต านไวร ส 6) ประสานงานก บโรงพยาบาลในพ นท ร บผ ดชอบเก ยวก บการตรวจทางห องปฏ บ ต การส าหร บผ ป วย ท เข าร วมโครงการ 7) ประสานก บหน วยงานในระด บพ นท เช น สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด องค กรเอกชน เคร อข ายผ ต ดเช อ และโรงพยาบาลท เข าร วมโครงการในการต ดตามกาก บและประเม นผลการด าเน นงานของโครงการของแต ละเขต และ ใช ประโยชน จากข อม ลในการพ ฒนาระบบการให บร การยาต านไวร ส 13 ห น า

14 ส าน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ เป นหน วยงานด าเน นการด านนโยบาย บร หารจ ดการ งบประมาณ ด านว ชาการ และประสานงานในส วนกลางและส วนภ ม ภาคม บทบาทหน าท ด งน 1) วางแผนการด าเน นงาน การบร หารจ ดการโครงการให เหมาะสมก บงบประมาณท ได ร บอย างม ประส ทธ ภาพ 2) ช แจงรายละเอ ยดของโครงการพ ฒนาการเข าถ งบร การยาต านไวร สเอดส ระด บชาต ส าหร บผ ต ดเช อ เอชไอว และผ ป วยเอดส ให ก บหน วยงานและเจ าหน าท ท เก ยวข อง 3) ประสานงานก บผ เช ยวชาญทางด านคล น ก ด านการให การปร กษา ด านการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ด านเภส ชกรรม และด านการต ดตามกาก บการด แลร กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 4) ร วมก บสาน กงานป องก นควบค มโรค ส าน กอนาม ยกร งเทพมหานคร อบรมฟ นฟ ความร ให ก บท มงาน ของโรงพยาบาล ซ งประกอบด วยแพทย เภส ชกร พยาบาล เจ าหน าท ให การปร กษา เจ าหน าท ทางห องปฏ บ ต การ เก ยวก บองค ความร และแนวทางปฏ บ ต งานในการด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว และ ผ ป วยโรคเอดส ด วยยาต านไวร ส 5) บร หารจ ดการคล งยา และด แลระบบการเบ ก-จ ายยาต านไวร สด วยระบบ VMI 6) บร หารจ ดการข อม ล จ ดท าโปรแกรมคอมพ วเตอร การบ นท กข อม ลเก ยวก บการต ดตามการร กษา และอบรมเจ าหน าท ในระด บเขต โรงพยาบาล ให สามารถใช โปรแกรมได อย างถ กต องในการว เคราะห และประมวลผล ข อม ลเพ อการพ ฒนางาน รวมถ งด าเน นการรวบรวมข อม ลท ได ร บจากส าน กงานป องก นควบค มโรคท กเขต ท กเด อน ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลว เคราะห ข อม ล และจ ดทาเป นรายงานสร ปผลการดาเน นงานต อไป 7) ร วมก บส าน กงานป องก นควบค มโรค ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด โรงพยาบาล และหน วยงานท เก ยวข องในการต ดตามกาก บ ประเม นและสร ปผลการดาเน นงาน 14 ห น า

15 ภาคผนวก NAPHA EXTENSION Year 10 ภาคผนวก 1: AIDS-Defining illnesses ภาคผนวก 2: ใบสม ครเข าร วมโครงการ NAPHA EXTENSION ภาคผนวก 3: คาถามท พบบ อยในการบ นท กข อม ลผ าน NAPHA EXTENSION Online ภาคผนวก 4: ใบสม คร VMI เพ มเต ม ภาคผนวก 5: แบบฟอร มขอปร บปร งยาต านไวร สสารอง โครงการ Napha Extension (FM3) ภาคผนวก 6: แบบฟอร มขอปร บปร งรายละเอ ยดการเบ กยาต านไวร สผ านระบบ VMI โครงการ NAPHA EXTENSION ภาคผนวก 7: แบบฟอร มขอปร บยอดยาคงคล ง (On hand) ในระบบ VMI โครงการ NAPHA EXTENSION ภาคผนวก 8: แบบรายงานต างๆ ท สามารถออกได จาก NAPHA EXTENSION Online - แบบรายงานเฉพาะการณ การให บร การยาต านไวร ส - Stock Card - รายงานสร ปสถานะผ ป วย - การต ดตามผลการร กษา ภาคผนวก 9: แนวทางการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ล ภาคผนวก 10: สร ปย อโครงการภายใต งบประมาณกองท นโลก ด านการด แลร กษา - โครงการเพ มประส ทธ ภาพการต ดตามและการป องก นการเก ดเช อเอชไอว ด อต อยาต านไวร สใน ประเทศไทย (EWI) - โครงการส งเสร มการเข าถ งการปร กษาและตรวจหาการต ดเช อเอชไอว ในกล มประชากร เคล อนย ายและกล มเข าถ งยาก ป 2556 (MPVCT) ภาคผนวก 11: รายช อและเบอร โทรศ พท คณะทางานส วนกลาง 15 ห น า

16 ภาคผนวก 1 AIDS-defining illnesses (Clinical categories of the CDC classification system in HIV-infected persons)** Candidiasis of bronchi, trachea, or lungs Candidiasis, esophageal Cervical cancer, invasive* Coccidioidomycosis, disseminated or extrapulmonary Cryptococcosis, extrapulmonary Cryptosporidiosis, chronic intestinal (greater than 1 month s duration) Cytomegalovirus disease (other than liver, spleen, or nodes) Cytomegalovirus retinitis (with loss of vision) Encephalopathy, HIV-related Herpes simplex: chronic ulcer(s) (greater than 1 month s duration); or bronchitis, pneumonitis, or esophagitis Histoplasmosis, disseminated or extrapulmonary Isosporiasis, chronic intestinal (greater than 1 month s duration) Kaposi s sarcoma Lymphoma, Burkitt s (or equivalent term) Lymphoma, immunoblastic (or equivalent) Lymphoma, primary, of brain Mycobacterium avium complex or M. kansasii, disseminated or extrapulmonary Mycobacterium tuberculosis, any site (pulmonary or extrapulmonary) Mycobacterium, other species or unidentified species, disseminated or extrapulmonary Pneumocystis pneumonia Pneumonia, recurrent* Progressive multifocal leukoencephalopathy Salmonella septicemia, recurrent Toxoplasmosis of brain Wasting syndrome due to HIV * These conditions must meet at least one of the following criteria: a) the conditions are attributed to HIV infection or are indicative of a defect in cell-mediated immunity; or b) the conditions are considered by physicians to have a clinical course or to require management that complicated by HIV infection. ** Once a Category C condition has occurred, the person will remain in Category C. 16 ห น า

17 ภาคผนวก 2 NAPHA EXTENSION Year 10 ใบสม ครเข าร วมโครงการ NAPHA EXTENSION 17 ห น า

18 18 ห น า

19 19 ห น า

20 20 ห น า

21 21 ห น า

22 22 ห น า

23 ภาคผนวก 3 Q & A: NAPHA EXTENSION Online เฮ อ! เพ งเคยเข ามาบ นท กข อม ล เจอส งท ไม เข าใจเต มไปหมดเลย ว นท เค าสอนก ด นหล บไม เป นท า ทาไงด น า ข อแรกเลยเราใส เลข NAPHA EXTENSION ผ ดไปคนน งจะแก ไขได ย งไงหรอ ไม ต องเป นห วง ม ไรถามมาได เลย ว นน ก ร จะตอบให เอง ง ายน ดเด ยว ถ าอยากจะแก ไขเลข Napha Extension หร อ เลขบ ตรประจาต ว ให ทาตามน นะ เข าไปท เมน ปร บปร งข อม ล และเล อกว าจะแก ไขข อม ลใด จากน นโปรแกรมจะแสดงหน าต างข นมาด งร ป ผ ใช จะต องระบ NAPHA EXTENSION NUMBER เก า และ NAPHA EXTENSION NUMBER ใหม แล วคล กท ป ม บ นท ก ซ งถ า NAPHA EXTENSION NUMBER เก า ท ระบ ถ กต อง และ NAPHA EXTENSION NUMBER ใหม ไม ซ าก บท ม อย ในฐานข อม ล โปรแกรมก จะท าการปร บข อม ลท งหมดให เปล ยน ตามข อม ลใหม ท งหมด 23 ห น า

24 แล วถ าเราจะส งต วผ ป วยไปใช โครงการ Napha Extension ต อท รพ.อ น ต องทาย งไงหรอ ก เล อกสร ปสถานะผ ป วยเป น Refer และเล อก รพ. จากรายช อท ม แต ถ าต องการส งต อผ ป วยไปย งส ทธ อ น ก ให เล อกท อ น ๆ พร อม ท งระบ ว าผ ป วยถ ก Refer กล บไปใช ส ทธ ใด เม อก เรา พ มพ รายงานเฉพาะการณ ปรากฏว าข อม ลแสดงเป น 0 ท งๆ ท เรา บ นท กข อม ลผ ป วยไปแล วอ ะ กรณ ท พ มพ รายงานเฉพาะการณ แล วปรากฏว าข อม ลแสดงเป น 0 หร อไม ต องก บความเป นจร ง ให ตรวจสอบเลข NAPHA EXTENSION ในผ ป วยแต ละรายว าถ กต อง หร อไม โดยจะต องม เลขท งหมด 10 ตาแหน ง ถ กต องตามหล กการออกเลข NAPHA EXTENSION โดยเฉพาะ 4 ตาแหน งส ดท ายต องตรงก บรห ส โรงพยาบาลของเธอ ยกเว นกรณ ผ ป วยถ กส งต วมาจากโรงพยาบาลอ นท อาจจะ ไม ตรงเพราะผ ป วยจะย งใช เลข NAPHA EXTENSION ของโรงพยาบาลเด มอย หากไม ถ กต องให ทาการแก ไขให ถ กต องนะจ ะ ว นน บ นท กข อม ลเจอผ ป วยไม มาตามน ด ต องทาย งไงละ แล วถ าผ ป วยท ไม มาตามน ด กล บมาร บ การร กษาอ กคร งละต องทาอย างไร ก สร ปสถานะผ ป วยเป น ไม มาตามน ด ง ายไหมละ ถ าผ ป วยกล บมาร บการร กษาหล งจากไม ตามน ดก สร ปสถานะ ผ ป วยเป น กล บมาก นยาใหม โดยจะต องระบ จานวนว นท ขาด น ดและระบ ด วยว าส ตรยาท ได ร บเป นส ตรเด มหร อส ตรใหม จ ะ 24 ห น า

25 การต ดผ ป วยออกจากโครงการฯสามารถเก ด ได จากกรณ ไหนได บ างหรอ 1. ผ ป วยขาดน ดเก น 90 ว นน บจากว นท ไม มาตามน ดคร งส ดท าย 2. ผ ป วยถ กส งต อไปร บการร กษาตามส ทธ การร กษาท ผ ป วยม อย 3. ผ ป วยได ร บการว น จฉ ยว าให หย ดร บการร กษาด วยยาต านไวร ส 4. ผ ป วยเส ยช ว ต ถ าผ ป วยเป นชาวเขาเผ าต างๆ หร อเป นบ คคลท อาศ ยอย ในประเทศไทย ไม สามารถ ระบ ส ญชาต ได และไม เคยม ส ญชาต ใดมาก อน จะระบ ส ญชาต ว าอะไรหรอ ก ให ระบ ส ญชาต เป น ไทย แต ส ทธ ให เล อกเป น คนไทยไร ส ทธ หร อรอพ ส จน ส ทธ จ ะ แล วถ าผ ป วยเป นคนไทยท ม ส ทธ การร กษาอย แล ว ไม ว าจะเป นส ทธ ประก นส งคม สปสช. หร อส ทธ อ น ๆ ท พ งม ของผ ป วยเอง แต ต องการจะ ขอเข าโครงการฯ จะม ว ธ การอย างไร เน องจากโครงการฯ ม นโยบายร บเฉพาะผ ป วยท เป น แรงงานข ามชาต และผ ต ดตาม และคนไทยท ไร ส ทธ หร อ รอพ ส จน ส ทธ จ งไม สามารถร บผ ป วยกล มด งกล าวน เข า โครงการได จ งควรแจ งให ผ ป วยทราบถ งส ทธ ท ต วผ ป วยเอง ม และให ไปร บบร การการร กษาตามส ทธ ท ตนม จ ะ 25 ห น า

26 ถ าผ ป วยขาดน ดไปนานเป นป แล วหร อมากกว า แต ย งไม ได ลงสถานะว าผ ป วย น นไม มาตามน ดจะสามารถลบข อม ลผ ป วยออกไปเลยได หร อไม ไม ได นะจ ะ ห ามใช ว ธ ลบข อม ลเด ดขาด ให เพ ม visit ใหม ตามว นท น ดคร งส ดท ายแล วสร ปสถานะว า ไม มาตามน ด อย าล มละ ผลทางห องปฏ บ ต การสามารถลง ผลย อนหล งได ไหม ได จ ะ โดยเล อกไปท แก ไขข อม ลการต ดตามการร กษา แล วเล อก visit ท ม การส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ หร อ visit ท ได แจ งผลให ผ ป วยทราบผลการตรวจ เย ยมไปเลย แล วถ าเธอไม อย เราจะถามใครได ละ ก ถามก บผ ประสานงานโครงการในแต ละเขตท โรงพยาบาล ส งก ดอย หร อสอบถามมาโดยตรงได ท ส วนกลางท สาน กโรคเอดส ว ณโรค และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โทร แฟกซ ห น า

27 ภาคผนวก 4 NAPHA EXTENSION Year 10 ใบสม คร VMI เพ มเต ม ท านสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มด งกล าวได จากเว บไซต หร อ และส งเอกสารกล บไปย ง โครงการ NAPHA EXTENSION โทรสาร: หร อ อ เมล: สอบถามเพ มเต มได ท เภส ชกรโครงการ NAPHA EXTENSION โทรศ พท : หร อ อ เมล: 27 ห น า

28 28 ห น า

29 ภาคผนวก 5 NAPHA EXTENSION Year 10 แบบฟอร มขอปร บปร งยาต านไวร สสารอง โครงการ Napha Extension (FM3) ท านสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มด งกล าวได จากเว บไซต หร อ และส งเอกสารกล บไปย ง โครงการ NAPHA EXTENSION โทรสาร: หร อ อ เมล: สอบถามเพ มเต มได ท เภส ชกรโครงการ NAPHA EXTENSION โทรศ พท : หร อ อ เมล: 29 ห น า

30 30 ห น า

31 ภาคผนวก 6 แบบฟอร มขอปร บปร งรายละเอ ยด การเบ กยาต านไวร สผ านระบบ VMI โครงการ NAPHA EXTENSION ท านสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มด งกล าวได จากเว บไซต หร อ และส งเอกสารกล บไปย ง โครงการ NAPHA EXTENSION โทรสาร: หร อ อ เมล: สอบถามเพ มเต มได ท เภส ชกรโครงการ NAPHA EXTENSION โทรศ พท : หร อ อ เมล: 31 ห น า

32 32 ห น า

33 ภาคผนวก 7 แบบฟอร มขอปร บยอดยาคงคล ง (On hand) ในระบบ VMI โครงการ NAPHA EXTENSION ท านสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มด งกล าวได จากเว บไซต หร อ และส งเอกสารกล บไปย ง โครงการ NAPHA EXTENSION โทรสาร: หร อ อ เมล: สอบถามเพ มเต มได ท เภส ชกรโครงการ NAPHA EXTENSION โทรศ พท : หร อ อ เมล: 33 ห น า

34 34 ห น า

35 ภาคผนวก 8 NAPHA EXTENSION Year 10 แบบรายงานต างๆ ท สามารถออกได จาก NAPHA EXTENSION Online แบบรายงานเฉพาะการณ การให บร การยาต านไวร ส Stock Card 35 ห น า

36 รายงานสร ปสถานะผ ป วย การต ดตามผลการร กษา 36 ห น า

37 ภาคผนวก 9 แนวทางการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ล ท านสามารถดาเน นการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ลได จาก รายงานสถานะของผ ป วยโครงการ NAPHA EXTENSION โดยม แนวทางการตรวจสอบด งน 1. ส งเกต ระบ ส ทธ ผ ด ว าม หร อไม หากม ให ประสานงานเพ อดาเน นการแก ไข 2. ส งกต จานวนว นท ขาดน ด และ Status ควบค ก น กรณ ท 1 Status ค อ ย งไม เร มก นยา, ก นยาคร งแรก, ก นยาส ตรเด ม, เปล ยนส ตรยา หร อ กล บมาก นยาใหม แต จานวนว นท ขาดน ด ไม ใช 0 (ศ นย ) แสดงว า โรงพยาบาลย งไม ได บ นท กข อม ลของผ ป วยด งกล าว ให ประสานงานเพ อดาเน นการบ นท กข อม ล กรณ ท 2 Status เป นอย างอ นนอกเหน อจากกรณ ท 1 ถ อว าข อม ลสมบ รณ 3. ส งเกต ผ ป วยท ส งต อมาร บบร การ(ย งไม ร บเข า) ว าม หร อไม หากม ให ตรวจสอบและต ดตามผ ป วยจาก โรงพยาบาลต นทาง 37 ห น า

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข รายงานว จ ยเล มท 3 โครงการต ดตามประเม นผลการจ ดหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป ท หน ง (2544-45) รายงานฉบ บสมบ รณ เล มท 3 รายงานว จ

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรม VCTQUAL 3.4.1 เคร องม อ

ค ม อการใช งาน โปรแกรม VCTQUAL 3.4.1 เคร องม อ ค ม อการใช งาน โปรแกรม VCTQUAL version 3.4.1 เคร องม อ Client exit survey และ Counselor survey เพ อพ ฒนาค ณภาพงานให บร การปร กษา ก อนและหล ง ตรวจหาการต ดเช อเอชไอว สารบ ญ บทท 1 ความเป นมาของเคร องม อว

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ.2557 1.กล มภารก จด

More information

แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗

แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗ แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗ ส าน กท นตสาธารณส ข กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ค าน า ปากค อประต ส ส ขภาพ ซ งช องปากเป นส วนหน งของการม ส ขภาพด ช วยเสร มค ณภาพช ว ต เพราะ ป ญหาส ขภาพช องปากจะส

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หารเวชภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข

การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หารเวชภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข การพ พ ฒนาประส ส ทธ ธ ภาพระบบบร ร หารเวชภ ภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข พ มพ คร งท 1 จ านวน 5000 เล ม พ.ศ.2542 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ISBN 974-8222-57-8 คณะผ จ ดท า: นายแพทย ว ระ อ งคภาสกร นายก ตต พ ท กษ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น

ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น 0 คาน า สถาบ นอ ดมศ กษาได ด าเน นการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษามาอย างต อเน องตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information