คนไม ถ กน นทา ไม ม ในโลก

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "คนไม ถ กน นทา ไม ม ในโลก"

Transcription

1 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) เน อหาในบทน จะกลาวถ ง ความหมายของการวางแผนการขนสง กระบวนการวางแผนการขนสง การกาหนด แนวทางการสารวจขอม ลเพ อการวางแผนการขนสง การตรวจสอบขอม ลเพ อการวางแผนการขนสง การสารวจ จ ดตนทางปลายทาง การสารวจการเดนทางระหวางพ นท การสารวจการเดนทางภายในพ นท การนาเสนอขอม ล จ ดตนทางปลายทาง และการตรวจสอบความถ กตองของการสารวจขอม ล คนไมถ กนนทา ไมม ในโลก พ ทธส ภาษต 2.1. ความหมายของการวางแผนการขนสง กระบวนการท สาคญขนตอนหน งของการขนสงค อ การวางแผนการขนสง โดยทวไปแลว การวางแผนนนเปนสงท จาเปน และม ความสาคญในการดาเนนกจการท กดาน ท ม ความเส ยงในการ ดาเนนงาน ไมวาจะเปน การดาเนนช วต ธ รกจ กจการทหาร ฯลฯ การวางแผนท ด และรอบคอบ โดยคาน งถ งปจจยท สงผลกระทบในท กๆ ดาน สามารถลดความเส ยงในการดาเนนกจการท กาลงจะ ปฏบตลงได ในทางตรงกนขาม ถาปราศจากการวางแผนเลย กจการท กาลงจะดาเนนการนน อาจ ประสบความลมเหลวอยางไมเปนทา ทงน เพราะเราไมไดจดเตร ยมความพรอมท จะรองรบกบ สถานการณ ท อาจเกดข นในอนาคตระหวางท กา ลงดาเนนกจการนนๆ ดงท ม ผ กลาววา ในการทาสง ใดกตาม ถาม การวางแผนเปนอยางด แลว ผลลพธ ของการปฏบตอาจเปนไปไดสองแนวทาง นนค อ เสมอตว และประสบความสาเรจ แตถาไมไดม การวางแผนเลย ผลลพธ ของการปฏบตจะเปนไดทาง เด ยว นนค อพบกบความลมเหลว ท งน จะเหนไดวาหลกการสาคญของการวางแผนกค อ การเล อก และพจารณาปจจยแวดลอมท เหมาะสมเพ อนามาใชในการวเคราะห เพ อนาผลการวเคราะห นน มา ทานายสถานการณ ในอนาคตในประเดนท เกยวของกบปญหาท กาลงพจารณาอย นนเอง จากท กลาวขางตนอาจกลาวไดวา การวางแผน (Planning) ค อ การดาเนนการหร อ กระบวนการท ใชประเมนแนวโนมของสงท จะเกดข นในอนาคตเพ อใชเป นเคร องม อสาหรบแนะ แนวทางปฏบตท เหมาะสมเพ อใหบรรล เป าหมายท กาหนดไว ประเดนสาคญประการหน งของการ วางแผนค อ การคาดการณ สงท นาจะเกดข นในอน าคต การดาเนนการเพ อวางแผนมกเกดข นใน ชวงเวลาหน ง แตการนาแผนนนไปปฏบตมกเกดข นในอนาคต ดวยเหต น แมวาการวางแผนจะเปน การเพมความนาเช อถ อของ สงท อาจเกดข นจรงในอนาคต แตกไมสามารถรบรองไดวาเม อถ งเวลาท นาแผนนนไปปฏบตจรง ผลท ไดและเวลาชวงเวลาดาเนนการ จะตรงตามท คาดการณ ไวหร อไม การขนสงเปนกจกรรมหน งท ม ความสาคญตอการดาเนนช วตของผ คนและสงผลกระทบ ตอวถ ช วตของผ คนในวงกวาง การท จะทาใหการขนสงม ประสทธภาพนน จาเปนอยางยงท ผ ม สวน ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 37 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

2 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) รบผดชอบจะตองทาการวางแผนและคาดการณ สงท นาจะเกดข นในอนาคตซ งสงผลกระทบตอการ ขนสงใหใกลเค ยงความเป นจรงมากท ส ด โดยทวไป การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) ค อ กระบวนการตดสนใจท เกยวของกบระบบการขนสงในอนาคต ซ งมกจะม งเนนใน ประเดนท เกยวของ กบ ความตองการการขนสงในอนาคต ความสมพนธ ระหวางระบบขนสงและ โครงสรางพ นฐาน ความสมพนธ ระหวางลกษณะการใชพ นท เศรษฐกจ และการขนสง ทางเล อก สาหรบดาเนนการระบบขนสง ผลกระทบดานสงคม เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนเน องมาจาก ระบบขนสง และการลงท นและการบรหารองค กรเพ อดาเนนการตามแผนการขนสง เปนตน 2.2. กระบวนการวางแผนการขนสง ในทางปฏบต โดยมากการวางแผนการขนสง มกถ กกาหนดใหเป นกระบวนการท ใช หลกการของเหต และผล นนค อ ในการแกไขปญหาดานขนสงนน จะตองดาเนนการใหเปนไป ตามลาดบขนตอนและม เหต ผลรองรบ โดยม ขนตอนดงตอไปน 1. การกาหนดเป าหมาย (Goal definition) ค อ การใหคานยามเกยวกบเป าหมายของระบบ ขนสง โดยมากการกาหนดน จะคาน งถ งค ณคาของสงท ม อย ในช มชนเปนพ นฐาน ซ งข นอย กบผ วางแผนจะเปนผ กาหนด การกาหนด เป าหมายมกถ กแสดงในลกษณะของคาพ ดกวางๆ ของสงท ตองการบรรล พรอมดวยการกาหนดวตถ ประสงค และตวช วดประสทธภาพท สอดรบกบเป าหมาย ของโครงการท ช เฉพาะมากข น 2. การระบความจาเป นของการดาเนนการ (Identification of needs) ค อ การเปร ยบเท ยบ ประสทธภาพของระบบขนสงท ม อย กบเป าหมาย วตถ ประสงค และตวช วดประสทธภาพท กาหนด จากขนตอนแรก ถาเปร ยบเท ยบแลวพบวาประสทธภาพของระบบขนสงท ม อย ต ากวามาตรฐาน กสมควรท จะตองทาการปรบปร งระบบดงกลาวใหด ข น 3. การพฒนาวธ การสาหรบแตละทางเล อกการดาเนนการ (Development of alternative solutions) เพ อตอบสนองตรงตามความตองการของความจาเปนท ระบ ไวในขอท 2 4. การประเมนวธ การสาหรบแตละทางเล อกการดาเนนการ (Evaluation of alternative solutions) โดยจะทาการประเมนความเปนไปไดของแตละทางเล อกเกยวกบลกษณะทางกายภาพ เศรษฐศาสตร และการเงนการลงท น เงนลงท น ความตองการใชระบบขนสง ผลกระทบ สงแวดลอม ฯลฯ 5. กระบวนการตดสนใจ (Decision process) หลงจากทาการประเมนแตละทางเล อกของ การดาเนนการแลว ทางเล อกใดม ความเหมาะสมมากท ส ดตามวตถ ประสงค ของโครงการ จะถ ก คดเล อกใหนาไปส ข นตอนการปฏบตใหเปนไปตามแผนตอไป ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 38 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

3 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) กระบวนการวางแผนตามหลกการของเหต และผลตามท กลาวขางตน สามารถแสดงในร ป ของแผนภาพไดดงตอไปน กาหนดเป าหมาย ค ณคาของสงท ม อย ในช มชน เป าหมาย วตถ ประสงค ตวช วดประสทธภาพ ระบ ความจาเปนของการดาเนนการ พฒนาวธ การสาหรบแตละทางเล อก การดาเนนการ ประเมนวธ การสาหรบแตละทางเล อก การดาเนนการ ความเปนไปไดของโครงการ ความตองการระบบขนสง ตนท น ผลกระทบดานสงแ วดลอม กระบวนการตดสนใจ เล อกแนวทางท เหมาะสมสาหรบ นาไปปฏบต การปฏบตตามแนวทางท เหมาะสมเพ อ บรรล จ ดหมายตามท วางแผนไว ร ปท 2.1 กระบวนการวางแผนตามหลกการของเหต และผล ท มา: ดดแปลงจาก Banks (2002) กระบวนการวางแผนตามหลกการของเหต และผลจะเกยวของกบประเดนทางการเม องอย 2 ขนตอน นนค อการกาหนดเป าหมายและกระบวนการตดสนใจ การกาหนดเป าหมายมกจะถ ก กาหนดใหอย ในความรบผดชอบของนกการเม อง และกระบวนการตดสนใจมกจะถ กมองวาม ลกษณะเปนกระบวนการทางการเม อง โดยความรบผดชอบหลกของนกการเม องในจ ดน กค อทา การตดสนใจภายใตขอม ลทางเทคนคและขอเทจจรงท ไดจากการวเคราะห โดยผ วางแผน ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 39 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

4 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) หนวยงานวางแผนการขนสงมกจะตองทาการศ กษาปญหาเฉพาะหนาท เกดข นในการวาง แผนการขนสงอย เสมอ การศ กษาดงกลาวถ อไดวาเปนงานหลกท ดาเนนการโดยเจาหนาท ซ งม วชาช พดานการขนสงโดยตรงของกองวางแผนการขนสงของเม อง อาท สานกการจราจรและขนสง และสานกการโยธาของกร งเทพมหานคร เปนตน หนวยงานรฐอ นๆ ท ม สวนรบผดชอบในการ วางแผนดานการขนสง อาท สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) และ สานกงานคณะกรรมการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) เปนตน และบรษทท ปร กษาดานการ วางแผนการขนสง เปนหนวยงานเอกชนท ม หนาท วางแผนและแกปญหาดานการขนสงโดยตรง ซ ง โดยมากแลว จะเกยวของกบการศ กษาเพ อการวางแผนในประเดนดงตอไปน 1. การศ กษาการขนสงระหวางชวง (Corridor studies) การขนสงระหวางชวงเปน องค ประกอบของพ นท ซ งตงอย ระหวางจ ดปลายทางสองจ ด การศ กษาลกษณะน มกจะเป นการ เปร ยบเท ยบแนวทางปฏบตหร อดาเนนการดานขนสงในพ นท ดงกลาว ไมวาจะเปนการศ กษา ทางเล อกในการกาหนดแนวทางหลวงซ งวงระหวางพ นท ทางเล อกของระบบขนสงสาธารณะท ใหบรการระหวางพ นท และทางเล อกของร ปแบบการขนสงระหวางพ นท เปนตน 2. การศ กษาพ นท ยอย (Subarea studies) เปนการศ กษาท ม ความคลายคล งกบการศ กษา การขนสงระหวาง ชวงแต ม ขอบเขตท เลกกวาโดยจะม งเนนไปท จ ดใดจ ดหน งในพ นท อาท การศ กษาพ นท จอดรถ หร อการหม นเว ยนของกระแสจราจรในพ นท ศ นย กลางเศรษฐกจของช มชน (Central Business District, CBD) การศ กษาการจดการระบบการขนสง (Transportation System Management, TSM) ในช มชน และการศ กษาทางเล อกของระบบขนสงสาธารณะร ปแบบตางๆใน พ นท ยอยของเม องหลวง เปนตน 3. การวเคราะห ทางเล อกเพ อการลงทนดานการขนสงขนาดใหญ (Alternative analyses for major transportation investments) เปนการศ กษาเพ อเปร ยบเท ยบสาหรบการกาหนดท ตง และเล อกระบบท เหมาะสมสาหรบการลงท นขนาดใหญ อาท โครงการกอสรางสนามบนแหงใหม ระบบขนสงสาธารณะร ปแบบราง หร อทางดวนภายในเขตเม องขนาดใหญ เปนตน 4. การศ กษาหลกสตรการขนสง (Institutional studies) เปนการศ กษาเพ อเปร ยบเท ยบ ทางเล อกสาหรบการจดหลกส ตรการศ กษาดานการขนสงในสถาบนการศ ก ษา ผลลพธ ท ไดจาก การศ กษามกอย ในร ปของการอน มตเพ อรบรองหลกส ตรดานการขนสงท จะเป ดสอนใน สถาบนการศ กษา 5. การศ กษาดานการเงน (Financial studies) เปนการศ กษาทางเล อกดานการเงนของ โครงการขนสง โดยจะม งพจารณาความจาเปนทางการเง นและศกยภาพในการลงท นเพ อใหได ผลตอบแทนท ค มคา ผลการศ กษามกอย ในร ปของการย นยนถ งความเปนไปไดดานการเงนในการ ลงท น หร อการกระทาใดๆ ท เกยวของกบความมนคงดานการเงนขององค กร ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 40 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

5 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) 6. การศ กษาผลกระทบ (Impact studies) เปนการศ กษาในลกษณะกอนและหลงเพ อศ กษา ผลกระทบของการลงท นดานการขนสงขนาดใหญท ม ตอการพฒนาท ดนโดยรอบโครงการ หร อ พฤตกรรมการเดนทางของคนในพ นท ท เปล ยนแปลงไป นอกจากน การวางแผนยงอาจแบง ออกเปนประเภทตามชวงเวลา ไดแก การวางแผนระยะ สน (Short-term planning) การวางแผนระยะกลาง (Medium-term planning) และการวางแผนระยะ ยาว (Long-term planning) การวางแผนระยะส น หร อการวางแผนโครงการ (Short-term or project planning activities) ค อ การวางแผนท ม งเนนไปท โครงการท สามารถนาไปปฏบตไดภายในระยะเวลา 1 ถ ง 3 ป โดยทวไป กระบวนการของการวางแผนระยะสน ไดแก การตดตามและตรวจสอบระบบ (การ เกบรวบรวมขอม ลตวช วดประสทธภาพของระบบ ) ระบ ความไมเพ ยงพอของระบบ ท ม อย กาหนด จ ดม งหมายและวตถ ประสงค กาหนดกลย ทธ สรางขอกาหนดสาหรบช วดประสทธภาพของระบบ การประเมนกลย ทธ และจดลาดบกลย ทธท งหมดโดยใชหลกการความเหมาะสมระหวางเงนลงท น และประสทธภาพของระบบ ผลลพธ ส ดทายท ไดรบจากการวางแผนระยะสน ไดแก รายช อ โครงการท ไดรบการสนบสน น หร อขอเสนอของวธ การท ถ กออกแบบข นมาเพ อใหเกดการบรหาร จดการระบบขนสงท ม อย ใหด ข นและม ประส ทธภาพมากข นกวาท เป นอย ในปจจ บน ตวอยางของ การวางแผนระยะสน ไดแก การวางแผนเพ อกล มเป าหมายยอย อาท เดกนกเร ยน คนชรา คนพการ เปนตน อทธพลท ม ตอกนระหวางการขนสงและการใชท ดน อาท การศ กษาการเดนทางท เกดข น ณ ศ นย การคา ผลกระทบดานการขนสงอนเน องมาจากโครงการตางๆ เปนตน การศ กษาการขนถายสนคา โครงการพฒนาท อย อาศย การวางแผนออกแบบทางจกรยาน การวางแผนการใชพลงงาน การศ กษาผลกระทบ การวางแผนการขนสงในเม องหลวงจะตองรวมเน อหาของการจดการระบบขนสง (Transportation system management, TSM) ไวในแผนการขนสงระยะสนของเม องดวย เพ อใชเปน แนวทางในการใชทรพยากรดานการขนสงใหเกดประสทธภาพมากยงข น และเป นแนวทางสาหรบ การบรหารจดการการขนสงคนและสนคาในเขตเม อง ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 41 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

6 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) การวางแผนระยะกลาง (Medium-term plan) เปนการวางแผนท ม งเนนเก ยวกบ การ จดการระบบขนสง (Transportation system management, TSM) การวางแผนการจดการค ณภาพ อากาศ (Air quality management planning) และการศ กษาการขนสงระหวางชวง (Corridor studies) โดยทวไปแลวอาจด เหม อนวาไมม ความแตกตางกนมากนกระหวางการวางแผนระยะส น ระยะ กลาง และระยะยาว แตในความเปนจรงแลว แผนระยะกลางจะม ขอบเขตการศ กษาท กวางและม ชวง เวลาท ผ วางแผนตองพจารณาลวงหนาสาหรบ การนาแผนไปปฏบตท นานกวาแผนระยะสน แต จะม ขอบเขตการศ กษาท เนนเร องใดเร องหน งเปนพเศษมากกวาแผนระยะยาว แผนระยะยาว (Long-term plan) เปนการวางแผนเพ อเตร ยมความพรอมดานการขนสงท จาเปนสาหรบเม อง รวมถ งโครงการกอสรางท เกยวกบการขนสงท สอดคลองกบการเตร ยมความ พรอมนน โดยม ชวงเวลาท ผ วางแผนตองคาดการณ ลวงหนาอยางนอย 20 ป เปนแผนท ตองคาน งถ ง เงนลงท นในระยะยาวเน องจากตองคาดการณ ลวงหนาเปนระยะเวลานาน ในการวางแผนระยะยาว จาเป นตองใชวธ การวเคราะห ท ซบซอนมากกวากรณ ของการวางแผนระยะสนในการคาดการณ ความตองการใชระบบขนสงในอนาคต 2.3. การกาหนดแนวทางการสารวจขอมล เพ อการวางแผนการขนสง การวางแผนการขนสงเปนกระบวนการท ซบซอน โดยทวไปจะเกยวของกบการวางแผน เพ อประเมนและเล อกทางเล อกของการกอสรางเสนทางหร อระบบขนสงเพ อรองรบความตองการ ใชงานในปจจ บนหร อท จะเกดข นในอนาคต ดวยเหต น ผ วางแผนจ งจาเปนตองทาการศ กษาเพ อให ไดขอม ลสาหรบการสรางแบบจาลองเพ อใชคาดการณ ความตองการใชงานท จะเกดข น ในอนาคต หร อเพ อประเมนผลกระทบท อาจเกดข นอนเน องมาจากดาเนนนโยบายหร อโครงการขนสง โดยทวไป ขอม ลท จาเปนสาหรบการศ กษาเหลาน ประกอบดวยขอม ลประชากรและเศรษฐกจ ลกษณะการเดนทาง และระบบขนสงในพ นท ศ กษา ขอม ลเหลาน มกถ กนามาใชเพ อ กาหนดขนาดของระบบขนสงท ตองการเพมเตมอนเน องมาจากความไมเพ ยงพอของระบบ ท ม อย ในปจจ บน เปนขอม ลพ นฐานสาหรบคาดการณ การใชท ดนและการเดนทางท จะเกดข นในอนาคต หาความสมพนธ ระหวางประชากร การใชท ดน และการเดนทางในพ นท ศ กษา สรางแบบจาลองความตองการเดนทาง ขอม ลท จาเปนสาหรบการศ กษาขางตน ข นอย กบขอบเขตและลกษณะของโครงการ การ ดาเนนการวางแผนในชวงท ผานมา และคาใชจายในการเกบขอม ล ฯลฯ ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 42 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

7 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) การกาหนดขอบเขตพ นท เกบขอม ล พ นฐาน สาคญของการวางแผนการขนสงท ม ประสทธภาพ ไมวาจะเปนการวางแผนระดบ ใดกตาม ฐานขอม ลท ด และม ขอม ลท จาเปนสาหรบการวางแผนอยางครบถวน เปนสงท จาเปนอยาง ยง โดยทวไปนกวางแผนการขนสงนยม แบงกล มขอม ลเพ อประโยชน ในการเกบรวบรวมและ ดาเนนการดานฐานขอม ลตามสถานท ตง และลกษณะภ มศาสตร ของพ นท (Geographic locations) และประเภทของระบบสาธารณ ปโภคการขนสง (Transportation facilities) การศ กษาเพ อการวางแผนมกจะเรมตนดวยการลากเสนกาหนดขอบเขตพ นท สารวจขอม ล หร อพ นท ศ กษา เสนท กาหน ดขอบเขตของพ นท ศ กษา หร อลอมรอบพ นท ศ กษาน ม ช อ เร ยกวา เสน ขอบเขต (Cordon line) สาหรบการศ กษาเพ อวางแผนในเขตเม อง (Urban studies) พ นท ศ กษาน อาจ ครอบคล มพ นท เม องทงหมด นอกจากน เม อคาน งถ งการขยายตวของเม องในอนาคต ผ วางแผนควร รวมพ นท ชานเม องท อย รอบนอกเปนพ นท ศ กษาดวย สาหรบการศ กษาเพ อวางแผนระดบช มชน (Local studies) การกาหนดแนวขอบเขตของพ นท ศ กษาควรครอบค ลมพ นท ท สนใจและเอ อตอการ ใชแรงงานใหนอยท ส ดเทาท จะทาไดในการเกบ ขอม ลดงกลาว ทงน วตถ ประสงค ของการศ กษาจ ะ เปนตวกาหนดขอบเขตของพ นท ศ กษา ผ วางแผนควรพจารณาวตถ ประสงค ของการสารวจและ ขอจากดท ม อย ทงหมดมาพจารณาในการกาหนดแนวเสนขอบเขตท เหมาะสม โดยทวไปแนวเสน ขอบเขตมกจะถ กกาหนดใหสอดคลองกบขอบเขตทางกายภาพ ของพ นท อาท แนวสนเขา และ แมนา เปนตน และแนวทางหลกของการสญจร อาท ทางดวน หร อทางรถราง เปนตน เม อกาหนดขอบเขตพ นท ศ กษาเปนท เร ยบรอยแลว พ นท ศ กษาจะถ กแบงออกเปนพ นท ยอย (Traffic analysis zones, TAZs หร อ Analysis units) อยางไรกด ไมม ขอแนะนาท แนชดสาหรบการ กาหนดขนาดแล ะหร อจานวนของพ นท ยอย ม พ นท ยอยมากเกนไป การวเคราะห กยงซบมากข น เทานน ขณะท ถาม จานวนพ นท ยอยนอยเกนไป กอาจไมสะทอนขอเทจจรงของการจดกล มตามจ ด ปลายของการเดนทาง และอาจไมสะทอนขอเทจจรงของเสนทางการเดนทางในพ นท ดวย ขนาด ของพ น ท ยอย อาจพจารณาไดจาก ขนาดของพ นท ศ กษา ความหนาแนนประชากร รายการขอม ลท ตองการ วตถ ประสงค การศ กษา และเทคนคการสรางแบบจาลองท นามาประย กต ใช เง อนไขท พจารณาในการแบงพ นท ยอยม หลายประการ โดยทวไปพ นท ยอยมกจะม ขนาด เลกกวาถาพ นท ศ กษาอย ในเขตเม องท ม ความหนาแนนมาก และจะม ขนาดใหญกวาถาพ นท ศ กษา เปนพ นท ชนนอกท ม การกระจายตวของประชากรส ง ในการสารวจขนาดเลกท ม ขอบเขตของพ นท ศ กษาไมมากนก พ นท ศ กษาอาจถ กแบงออกเป นพ นท ยอยในจานวนท นอยกวาการสารวจในพ นท เขตเม องขนาดใหญ หลกเกณฑ งายๆ ท อาจใชเปนแนวทางในการแบงพ นท ยอยกค อ เวลาท ใชใน การขบรถยนต ขามผานพ นท ยอยไมควรเกน 3 ถ ง 5 นาท อยางไรกด ไดม การกาหนดหลกเกณฑ ใน การแบงพ นท ยอยไวดงน ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 43 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

8 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) 1. สถานะทางเศรษฐกจและสงคม (Socioeconomic characteristics) ของประชากรในแตละพ นท ยอย ควรม ลกษณะท คลายคล งกน 2. กอใหเกดการเดนทางภายในพ นท ยอย (Intrazonal trips) นอยท ส ด 3. ในการแบงพ นท ยอยควรคาน งถ งขอบเขตอนเน องมาจากลกษณะทางกายภาพ การเม องการ ปกครอง และประวตศาสตร เปนสาคญ 4. การแบงพ นท ควรกอใหเกดพ นท ยอยท ม ลกษณะเช อ มตอกนเทานน ควรหล กเล ยงการกาหนด พ นท ยอยท ตงอย ในขอบเขตของพ นท ยอยอ นๆ 5. ควรแบงพ นท ยอยใหม จานวนครวเร อน ประชากร พ นท หร อจานวนการสรางและด งด ดการ เดนทาง ท คอนขางสมด ลกนระหวางพ นท ย อย 6. ควรแบงพ นท ยอยโดยอางองกบการแบงพ นท ในการทาสมมะโนประชากร ตวอยางของการแบงพ นท ยอย ดงแสดงในร ปท 2.2 ร ปท 2.2 การแบงพ นท ยอยในการวางแผนการขนสงในเม อง ท มา: Meyer and Miller (2001) จากร ปท 2.2 จะเหนไดวาพ นท ท ถ กแบงออกเปนพ นท ยอยสาหรบการวเคราะห นน สามารถรวมเขาดวยกนเป นกล มพ นท ท ม ขนาดใหญข นไดเพ อใหเกดความสะดวกในการวเคราะห ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 44 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

9 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) ระดบกล ม (Aggregate level) โดยอาจใชแนวถนนเสนหลกท วงผานพ นท เปนตวแบง ขอม ลท เกบ จากพ นท ยอยตางๆ จะตองนามารวมเปนขอม ลระดบกล ม (Aggregate data) ดวยเชนกน การแบงกล มขอม ลท สาคญ อ กประเภทหน ง ค อ การนาลกษณะการใชงานและประเภทของ ถนน มาใชเปนเกณฑ ในการจาแนกกล มขอม ล ซ งโดยทวไปสามารถแบงไดดงน 1. ถนนระหวางเม อง (Interstate highway) เปนถนนท ม การควบค มการเขาถ งอยางสมบ รณ วตถ ประสงค หลกของถนนประเภทน ค อเพ อลาเล ยงยวดยานเขาส พ นท เม อง และเพ อวงผาน เม อง 2. ทางดวน และทางพเศษ (Freeway and Expressway) เปนถนนท ม การควบค มการเขาถ งอยาง สมบ รณ เชนเด ยวกบถนนระหวางเ ม อง แตไมไดเป นสวนหน งของระบบถนนระหวางเม อง ม วตถ ประสงค การใชงานคลายคล งกบถนนระหวางเม อง 3. ถนนเสนหลก (Principal arterial) ไดแก ถนนและทางท ม ปรมาณการจราจรสญจรมาก สวนมากเปนถนนสายยาวท ทอดผานเม อง และม งส พ นท ศ นย กลางกจกรรมหลกของเม องนนๆ 4. ถนนเสนรอง (Minor arterial) ไดแก ถนนและทางท ทาหนาท เช อมตอกบระบบถนนเสนหลก อาจทาหนาท เปนทางเช อมตอเขาส พ นท และม เสนทางการใหบรการขนาดกลาง 5. ถนนป อนเขา (Collector) ทาหนาท ป อนการจราจรจากถนนทองถน (Local streets) ไปส ระบบ ถนนหลก (Arterial systems) ถนนป อนเขาน เปนโครงขายหลกท นากระแสจราจรใหเขาถ ง ช มชน 6. ถนนทองถน (Local) ค อ ถนนท ทอดผานช มชนหร อหม บาน ทาหนาท เช อมกระแสจราจรจาก ภายนอกเขาส ช มชนหร อหม บานโดยตรง การท ผ วางแผนจะเล อกใชแนวทางใดในการกาหนดขอ บเขตพ นท สาหรบการเกบรวบรวม ขอม ลนน ข นอย กบวตถ ประสงค ของโครงการ ลกษณะของขอม ล งบประมาณในการดาเนนการ กาลงคน และความละเอ ยดถ กตองของขอม ลท ตองการ การกาหนดขอบเขตพ นท ไดอยางเหมาะสม กบวตถ ประสงค ของโครงการและทรพยากรท ม อย จะชวยใ หผ วางแผนไดรบขอม ลท ด ม ความ นาเช อถ อส ง และสามารถนาไปใชในการวเคราะห ไดอยางมนใจเปนผลตามมา การเล อกตวอยาง การเกบ ขอม ล หร อการรวบรวมขอม ลถ อไดวาเปนอ กขนตอนหน งของการวางแผนท ยาก และม คาใชจายในการดาเนนการส ง ในการเกบรว บรวมขอม ลเพ อการวางแผนการขนสงนน คง เปนไปไมไดท จะทาการเกบขอม ลจากท กหนวยสมาชก อาท ท กครวเร อน หร อรถท กคน ฯลฯ ท อย ในพ นท ศ กษา เน องจากการดาเนนการในลกษณะดงกลาว จะกอใหเกดความลาชา และสนเปล อง ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 45 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

10 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) คาใชจายจานวนมหาศาล อ กทงฐานขอ ม ลท ใชเพ อการดงกลาวกจะม ขนาดใหญมาก ซ งอาจเกน ความจาเปนสาหรบการวางแผนการขนสงโดยทวไป อยางไรกด ถาผ วางแผนตองการเกบรวบรวมขอม ลจากสมาชกบางสวนจากประชากร ทงหมด ปญหาท ตามมากค อ จะทาอยางไร หร อม หลกการใดท จะทาใหขอม ลท เกบรวบรวมมา ไดน ม ความนาเช อถ อ สามารถใชอางองกลบไปยงประชากร และเปนตวแทนท เหมาะสมของประชากร ทงหมดได จากปญหาดงกลาว จ งไดม การคดคนวธ การและขนตอนท ใชเปนแนวทางในการวาง แผนการสารวจและเกบรวบรวมขอม ล ใหไดขอม ลท เหมาะสม และไดกล มตวอยางท ม ค ณลกษณะ พ นฐานท สามารถใชเปนตวแทนของประชากรทงหมดไดอยางแทจรง ดงตอไปน (Cochran, 1977) 1. กาหนดขอบเขตและวตถ ประสงค ของการสารวจขอม ลใหชดเจน 2. นยามประชากรท จะใชในการส มตวอยางและกล มเป าหมายของการสารวจขอม ล 3. กาหนดขอม ลท ตองการจากการสารวจข อม ล ทงน ควรเป นขอม ลท สอดคลองกบวตถ ประสงค ของการสารวจ 4. กาหนดระดบความถ กตองและความนาเช อถ อท ตองการจากผลการสารวจ (ระดบของ ความคลาดเคล อนท ยอมใหเกดข นไดในผลการสารวจ ) 5. กาหนดแนวทางดาเนนการในการสารวจขอม ล 6. แบงประชากรออกเปนหนวยยอยสาหรบก ารส มตวอยาง 7. เล อกวธ การท ใชในการส มตวอยาง (Sampling procedure) และกาหนดขนาดของกล มตวอยาง (Sample size) ท ตองการ 8. ทาการทดสอบแนวทางท ใชสารวจขอม ล เพ อใหเกดความมนใจวาแนวทางท เล อกใชนนม ความ เปนไปไดในทางปฏบต และเพ อใหเกดความเข าใจท ตรงกนในกระบวนการทางาน 9. จดโครงสรางและระดบของการใหคาปร กษาท ด เพ อการบรหารการสารวจขอม ลอยางม ประสทธภาพ 10. กาหนดแนวทางการวเคราะห ขอม ลและสร ปผลท ไดจากการสารวจ 11. วเคราะห ผลลพธ ท ได จากนนทาการจดเกบขอม ลในฐานขอม ล เพ อใชสาหรบการอางองในการ ทางานครงตอไป จากขนตอนการสารวจและเกบรวบรวมขอม ลตามท นาเสนอขางตน ขนตอนท 7 เปน ขนตอนท สาคญและสงผลกระทบเป นอยางส งตอความนาเช อถ อของขอม ล ท ไดจากการสารวจ ขนตอนน ประกอบดวยการดาเนนการ 2 สวน ไดแก การกาหนด วธ ท ใชในการเล อกตวอยาง และ การกาหนดขนาดของกล มตวอยาง ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 46 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

11 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) 1. การเล อกตวอยาง (Sampling) การเล อกตวอยางแบงออกเปน 2 แนวทาง ไดแก การเล อกตวอยางโดยไมพจารณาความ นาจะเปน และการเล อกตวอยางโดยพจารณาความนาจะเปน การเล อกตวอยางโดยไมพจารณาความนาจะเปนท น ยมใชในการสารวจขอม ลม อย 3 วธ ไดแก การเล อกแบบบงเอญ (Accidental random sampling) การเล อกตามสดสวน (Quota sampling) และการเล อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) (วโรจน ร โจปการ, 2544) การเล อกแบบบงเอญ (Accidental random sampling) ค อ การเล อกตวอยางโดยผ ทาการ สารวจขอม ล จะทาการเล อกผ ท เดนผานมาหร อบ คคลท ผ สารวจขอม ลพบเหนในทนท โดยไมไดม การเจาะจงหร อกาหนดไวลวงหนา จนไดจานวนตวอยางครบตามตองการในชวงเวลาท กาหนด การเล อกตามสดสวน (Quota sampling) เปนการเล อกตวอยางโดยแยกประชากรออกเปน สวนตามประเภทของตวแปรท ตองการศ กษา ทงน จานวนตวอยางท เล อกจากแตละกล มตวแปร จะตองเปนสดสวนกบขนาดของกล มตวแปรนนในประชากรทงหมด การเล อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ค อ การเล อกตวอยางโดยคาน งถ ง วตถ ประสงค ของการสารวจขอม ลหร อการวจยนน สาหรบการเล อกตวอยางโดยพจารณาความนาจะเปน โดยทวไปแลวม วธ การหลกท นยมใช อย 4 วธ ดวยกน ไดแก การเล อกตวอยางแบบไมเจาะจง (Simple random sampling) การเล อก ตวอยางแบบ เร ยงลาดบ (Sequential sampling) การเล อกตวอยางไมเจาะ จงแบบจดอนดบ (Stratified random sampling) และการเล อกตวอยาง แบบจดกล ม (Cluster sampling) เพ อใหเกด ความเขาใจท ตรงกน เราจะเร ยกสมาชกทงหมดท เราใหความสนใจศ กษาขอม ลวา ประชากร (Populations) และเร ยกสมาชกบางสวนท ถ กเล อกจากสมาชกทงหมดดวยว ธ การตางๆ วา ตวอยาง (Samples) การเล อกตวอยางแบบไมเจาะจง (Simple random sampling) ค อ การเล อกตวอยางจาก ประชากรโดยสมาชกท กตวของประชากรนน ม โอกาสถ กเล อกอยางเทาเท ยมกน สมาชกทงหมดใน ประชากรจะถ กกาหนดหมายเลยประจาตวจาก 1 ถ ง N ตวเลขท อย ในชวงตงแต 1 และ N จะถ ก กาหนดข นจากตารางท ใชกาหนดตวเลขส ม หร อจากโปรแกรมประมวลผลท ถ กออกแบบข นมา สาหรบกาหนดตวเลขส ม ตวเลขส ม ดงกลาว จะถ กกาหนดข น มาโดยม จานวนเทากบขนาดของกล ม ตวอยางท ตองการ (N 1 โดยท N 1 นอยกวา N) สมาชกในประชากรท ม หมายเลขตรงกบช ดตวเลขส ม จะถ กเล อกเปนกล มตวอยาง การเล อกตวอยางแบบเร ยงลาดบ (Sequential sampling) ค อ การเล อกตวอยางโดยทาการ แบงประชากรออกเปนกล มเร ยงลาดบจาก 1 ถ ง n แลวทาการเล อกตวอยางจากท กกล มประชากรนน กระบวนการเล อกตวอยางในร ปแบบน ตงอย บนสมมตฐานท วา ประชากรทงหมดไดถ กจด เร ยงลาดบไวแบบไมเจาะจงอย แลว ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 47 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

12 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) การเล อกตวอยางไมเจาะจงแบบจดอนดบ (Stratified random sampling) เปนการเล อก ตวอยางโดยแบงประชากรท ม อย จานวน N หนวย ออกเปนหนวยยอย N 1 N 2 N 3 N L ตามความ แตกตาง กนของค ณสมบตของลกษณะท ใชเป นเกณฑ ในการแบงประชากร อาท รายไดของ ครวเร อน เปนตน จากนนจ งทาการเล อกตวอยางแบบไมเจาะจงจากแตละหนวยยอยนน การเล อกตวอยางแบบจดกลม (Cluster sampling) ไดแก การเล อกตวอยางจากกล ม ประชากรท ถ กจดกล มเปนหนวยยอย โดยใชลกษณะทางกายภาพหร อลกษณะภ มประเทศของพ นท เปนเกณฑ ในการแบง อาท การจดกล มครวเร อนโดยแบงออกเปนกล มยอยตามชวงถนนหร อบลอค ถนน เปนตน จากนนจ งทาการเล อกตวอยางแบบไมเจาะจงจากแตละหนวยยอยนน แมวาการเล อก ตวอยางแบบจดกล มจะเ ป นวธ การท ใชคาใชจายในการดาเนนการต ากวาวธ อ นกจรง แต วธ การทางสถตท ใชวเคราะห ในการเล อกตวอยางดวยวธ น จะม ความย งยากมากกวาวธ อ นดวย เชนกน 2. การกาหนดขนาดของกลมตวอยาง การทางานท สาคญอ กขนตอนหน งของการเกบ รวบรวมขอม ลกค อ การกาหนดขนาดของ กล มตวอยาง โดยทวไปแลวจานวนตวอยางท เพมข นมกจะม ผลตอความนาเช อถ อและความถ กตอง ในการใชเปนตวแทนของประชากรทงหมด แตจะม จานวนตวอยางคาหน งท แมวาจะเพมจานวน ตวอยางมากกวาคาน กจะไมทาใหความถ กตอง ของขอม ลเพมข นอยางม นยสาคญ และยงทาให คาใชจายในการเกบรวบรวมและวเคราะห ขอม ลส งข นมากกวาความถ กตองและนาเช อถ อท เพมข น ของกล มตวอยางนน ในการวางแผนการขนสง การกาหนดขนาดของกล มตวอยาง หร อจานวนขอม ลท ใชในการ วเคราะห ขอม ล เป นเร องท ซบซอนทงน เน องจากการวเคราะห เพ อ วตถ ประสงค ท ตางกน ทาให ตองการจานวนตวอยางท แตกตางกนไปดวย ตวอยางเชน เราอาจใชฐานขอม ลช ดเด ยวกนเพ อการ วเคราะห เชงสถตเกยวกบสภาพการจราจรในปจจ บน และเพ อสรางแบบจาลองทานายปรมาณการ เดนทางท จะเกดข นในอนาคต ดงนนในฐานขอม ลเด ยวกนน อาจม จานวนขอม ลท เพ ยงพอสาหรบ การวเคราะห แบบแรก แตอาจไมเพ ยงพอสาหรบการวเคราะห แบบหลงกได เน องจากการวเคราะห ทงสองแบบนน ตองการระดบความถ กตองและจานวนขนต าของกล มตวอยางท ไมเทากน นอกจากเง อนไขเร องความถ กตองและความนาเช อถ อของขอม ลแลว ปจจยท ม อทธพลตอ การกาหนดจานวนขอม ลอ กประการหน งไดแก กาลงคน เงนท นท ใชดาเนนการ และระยะเวลา ทางาน ในกรณ ท ปจจยดงกลาวม อยางเพ ยงพอ จะสงผลใหผ วางแผนสามารถกาหนดขอบเขตของ การเกบรวบรวมขอม ลไดอยางสะดวกและม ความย ดหย นในการทางานมากข น ในทางตรงขาม ถาผ วางแผนม ปจจยดงกลาวจากด ขอบเขตของการเกบรวบรวมขอม ลทงในเร องของจานวนตวอยาง ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 48 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

13 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) และการครอบค ลมพ นท กจะถ กจากดตามไปดวย ทาใหจาเปนตองลดระดบความนาเช อถ อของ ขอม ลช ดนนลงเปนผลตามมา อยางไรกด โดยทวไปแลวการกาหนดขนาดของกล มตวอยางจะคาน งถ งความถ กตองและ ความนาเช อถ อของขอม ลท ไดเป นหลกสาคญ ซ งจะตองอาศยหลกการทางสถตในการกาหนด จานวนตวอยางขนต าท ตองการ โดยม ขนตอนหลกดงน 1. กาหนดการกระจายตวของขอม ล โดยทวไป เราจะสมมตใหขอม ลของตวอยางม การกระจายตวแบบปกต (Normal distribution) ลกษณะสาคญของการกระจายตวแบบปกตกค อ สดสวนของ พ นท ท อย ในชวงระหวาง คาเฉล ย (Mean, μ) และคาเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, σ) ใดๆ จะม คาคงท เสมอ ดง แสดงในร ปท 2.3 ร ปท 2.3 การกระจายตวแบบปกต ท มา: Meyer and Miller (2001) จากร ปท 2.3 จะพบวา รอยละ ของพ นท ภายใตเสนโคงการกระจายตว จะอย ในชวง μ-σ ถ ง μ+σ เสมอ และรอยละ ของพ นท ภายใตเสนโคงการกระจายตว จะอย ในชวง μ-2σ ถ ง μ+2σ เสมอ เชนเด ยวกนในท กโคงการกระจายตวแบบปกตของตวแปรใดๆ 2. กาหนดระดบความนาเช อถ อ (Level of confidence) หร อระดบนยสาคญ (Level of significance) เม อกาหนดการกระจายตวแลว จากนนจะตองทาการกาหนดระดบความนาเช อถ อ (Level of confidence, 1-α) หร อระดบนยสาคญ (Level of significance, α) ท ยอมรบไดสาหรบขอม ลท จะ ทาการวเคราะห ดงแสดงในร ปท 2.4 ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 49 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

14 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) ร ปท 2.4 ขอบเขตของระดบนยสาคญและความนาเช อถ อบนโคงการกระจายตวแบบปกต ท มา: Meyer and Miller (2001) จากร ปท 2.4 ระดบนยสาคญ หร อ α ค อ สวนของพ นท ใตเสนโคงการกระจายตวซ งอย ภายนอกเขตพ นท ระดบความนาเช อถ อ ในงานวจยทวไป มกกาหนดระดบนยสาคญเทากบรอยละ 5 (α = 0.05) ซ งจะทาใหไดคาระดบความนาเช อถ อเทากบรอยละ 95 (1-α = = 0.95) แตใน งานวจยท ตองการความนาเช อถ อของขอม ลส ง อาจกาหนดระดบนยสาคญเทากบรอยละ 1 ซ งจะทา ใหคาระดบความนาเช อถ อเทากบรอยละ 99 (α = 0.01, = 0.99) หร อบางกรณ อาจยอมใหใช คาระดบความนาเช อถ อไดถ งระดบรอยละ 90 อยางไรกด ไมควรกา หนดระดบความนาเช อถ อท ต า กวารอยละ 90 เน องจากจะทาใหขอม ลและผลลพธ ท ไดจากการวเคราะห ไมนาเช อถ อเทาท ควร และไมสามารถนาไปใชอางองไดอยางมนใจเทาใดนก 3. คานวณหาจานวนตวอยาง เม อกาหนดสมมตฐานการกระจายตวของตวแปรของขอม ลกล มตว อยาง และกาหนดระดบ ความนาเช อถ อเป นท เร ยบรอยแลว ลาดบตอไปกค อ การคานวณจานวนตวอยางหร อจานวนขอม ล ขนต าท ตองการเพ อใหอย ในเกณฑ ท ยอมรบไดตามหลกเกณฑ ทางสถต โดยม สมการท ใชในการ คานวณค อ โดยท n = Z 2 1 ( α / 2) σ (2.1) d n = จานวนตวอยาง d = คาความคลาดเคล อนของการประมาณคาเฉล ยท ยอมใหเกดข นได σ = คาเบ ยงเบนมาตรฐานการกระจายตวของขอม ล α = คาระดบนยสาคญ Z = คาสถตปกตมาตรฐาน Z ของการกระจายตวแบบปกตท ระดบความนาเช อถ อ 1 ( α / 2) 1-α ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 50 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

15 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) ตวอยาง การใชสมการ 2.1 สมมตใหหนวยงานวางแผนการขนสงตองการประมาณสดสวน ของยวดยานบางประเภท โดยยอมใหม ความคลาดเคล อนเกดข นได ± ท ระดบความเช อมน รอยละ 95 สมมตวาทราบคาเบ ยงเบนมาตรฐานของการกระจายตวของขอม ลประเภทยวดยานจาก การสารวจขอม ลกอนหนาน ม คาเทากบ 0.04 จากขอม ลดงกลาวสามารถคานวณขนาดของตวอยาง ท ตองการไดเทากบ 2 2 Z1 (0.05 / 2) (0.04) (1.96)(0.04) n = = = หร ออาจใชคาลงตวเทากบ 10 อยางไรกด ปญหาประการหน งของการใชสมการ 2.1 กค อ เรามกจะไมทราบคาเบ ยงเบน มาตรฐานของขอม ล ปญหาดงกลาวพอท จะแกไขไดโดยการใชขอม ลในอด ต หร อขอม ลท ม อย ใน ปจจ บนบางสวน หร ออาจทาการเกบขอม ลเบ องตนบางสวนเพ อนาไปใชในก ารประมาณคา เบ ยงเบนมาตรฐาน และนาไปใชในการประมาณขนาดของตวอยางดวยสมการ 2.1 ตอไป การ กระจายตวของขอม ลอ กประเภทหน งท นยมใชในการประมาณคาจานวนตวอยาง และเหมาะสม สาหรบกรณ ท ผ วางแผนไมทราบคาเบ ยงเบนมาตรฐานท แทจรงของขอม ล ตามท กลาวขางตน ไดแก การกระจายตวแบบท (t-distribution) นอกจากน การกระจายตวแบบท ยงเหมาะสาหรบการ วเคราะห ในกรณ ท จานวนตวอยางม ขนาดเลก (นอยกวา 30 ตวอยาง ) อ กแนวทางหน งท นยมใชในการคานวณหาจานวณตวอยางในกรณ ท สามารถประมาณคา สดสวนของกล มเป าหมายท สนใจซ งอย ในประชากรทงหมดออกมาได โดยเราสามารถคานวณหา จานวนตวอยางท ตองการไดจากสมการตอไปน n = [ Z ] 2 1 ( / 2) ( p)(1 p) 2 α (2.2) d โดย p ค อ คาสดสวนของกล มเป าหมายท ไดจากการสงเกต จากประชากรทงหมด หร อใน กรณ ท ผ วางแผนใหความสาคญกบคว ามคลาดเคล อนสมพทธ (Relative error, r) แทนความคลาด เคล อนสมบ รณ (Absolute error, d) สมการ 2.2 อาจถ กดดแปลงเปนสมการดงน 2 [ Z ] p)(1 p) [ Z ] 2 1 ( / 2) ) n = 2 ( 1 ( α / 2) (1 p = 2 ( rp) r p α (2.3) โดย r ค อ คาขอบเขตของความคลาดเคล อน ท กาหนดใหสาหรบ คาเฉล ยของจานวน ตวอยาง ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 51 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

16 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) ตวอยางการใชสมการ 2.3 สมมตผ วางแผนตองการท จะประมาณจานวนเท ยวการเดนทาง สาหรบการเดนทางประเภทหน งท เกดข นในเขตเม องซ งจากการตรวจสอบขอม ลเบ องตน สามารถ ประมาณสดสวนของการเดนทางประเภทน ไดเทากบรอยละ 50 (p = 0.50) จากการเดนทางทงหมด ท เกดข นในเขตเม อง สมมตใหการประมาณคาเฉล ย ม ระดบความเช อมนรอยละ 95 (α = 0.05, = 0.95) และอย ในชวงความคลาดเคล อนรอยละ ±5 (r = 0.05) จากขอม ลดงกลาว จานวน ตวอยางท ตองการสามารถหาไดดงน 2 (1.96) (0.50) n = = 1,537 2 (0.05) (0.50) ในบางกรณ การสารวจขอม ลจากกล มตวอยางอาจใชเทคนคท เร ยกวา การสารวจขอม ลทาง ไปรษณ ย (Mail-back survey) ซ งทาไดโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณ ย ไปยงกล มเป าหมาย จากนนใหกล มเป าหมายตอบและสงกลบมายงผ สารวจขอม ล กรณ ดงกลาวน ผ สารวจขอม ลอาจ คาดหวงถ งอตราการตอบกลบแบบสอบถามของกล มเป าหมาย ดวยการกาหนดคารอยละของอตรา การตอบกลบ (Percentage of response rate, s) และสามารถคานวณจานวนตวอยางท ตองการไดจาก สมการตอไปน n = [ Z ] 2 1 ( / 2) 2 (1 p) α (2.4) r ( p)( s) จากตวอยางกอนหนาน ถาผ วางแผนหร อผ สารวจขอม ลคาดหวงวาอตราการตอบกลบ แบบสอบถามนาจะม คาเทากบรอยละ 60 ดงนน จานวนตวอยางท ตองสงแบบสอบถามไปให สามารถคานวนไดดงน 2 (1.96) (0.50) n = = 2,561 2 (0.05) (0.50)(0.60) จากสมการท 2.1 ถ ง 2.4 เป นสมการท ใชในการคานวณหาจานวนตวอยางท ตองการใน กรณ ท เราสมมตวาจานวนตวอยาง n นน ม ขนาดเลกมากเม อเท ยบกบขนาดของประชากรทงหมด อยางไรกด ในกรณ ท จานวนตวอยางม สดสวนท ใหญเม อเท ยบกบประชากรท งหมด ซ งโดยมากมก ตรวจสอบจากคาสดสวน n/n โดย N ค อ จานวนประชากรทงหมด ถาสดสวนดงกลาวม คามากกวา 0.10 ควรปรบแกจานวนตวอยางท คานวณไดดวยสมการตอไปน ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 52 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

17 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) โดยท 0 n 1 n 1 n0 + n / N = (2.5) 1 0 n = จานวนตวอยางท ไดจากการคานวณกอนการปรบแก = จานวนตวอยางภายหลงการปรบแก N = จานวนประชากรทงหมด จากตวอยางขางตน ถาจานวนครวเร อนทงหมดในพ นท ม ทงส น 8,537 ครวเร อน นน หมายความวาสดสวนของกล มตวอยางเม อเท ยบกบประชากรทงหมดม คาเทากบ 0.30 (n/n = 2,561/8,537 = 0.30) ซ งม คามากกวา 0.10 ดงนนจ งตองปรบแกจานวนตวอยางท ตองการในการ สารวจขอม ลดงน 2,561 n = 1+ 2,561/ 8,537 1 = 1,970 ดงนน ในกรณ น ผ สารวจจะตองทาการสารวจขอม ลจาก 1,970 ครวเร อน แทนท จะเปน 2,561 ครวเร อน เพ อใหไดขอม ลท ม ระดบความนาเช อถ อตามท ตองการ 2.4. การตรวจสอบขอมล เพ อการวางแผนการขนสง เม อขอบเขตและขนาดของการวางแผนรวมถ งขอบเขตของพ นท ศ กษาไดถ กกาหนดข นเปน ท เร ยบรอยแลว ขนตอนตอไปของการทางานกค อ การกาหนดประเภทของขอม ลท ตองการ โดยทวไป ขอม ลท ม ความจาเป นตอการวางแผนการขนสงนน ไดแก ขอม ลการใชพ นท และ ประชากร (Land use and population) ลกษณะของระบบขนสง (Characteristics of the transportation system) และความตองการเดนทาง (Travel demand) ในการศ กษาและสารวจขอม ล ภายในพ นท ศ กษาในสภาพปจจ บน กเพ อใหทราบถ ง ปรมาณจราจร (Traffic volumes) การใชท ดน (Land uses) จ ดตนทาง-ปลายทางของการเดนทาง (Origin-destination of travels) ขอม ลประชากร (Population) การจางงาน (Employment) และกจกรรมทางเศรษฐกจ (Economic activities) ท เกดข นในพ นท ศ กษา จากนนกอนท จะทาการเกบขอม ลเพมเตมจากการสารวจภาคสนาม ผ วางแผน ควรตรวจสอบแหลงขอม ลท ม อย แลวและทาการทดสอบขอม ลเหลานนวาเพ ยงพอสาหร บการ วางแผนหร อไม ขอม ลระบบขนสงและถนนจากฐานขอม ลท ม อย แลว จะถ กนามาสร ปแยกตาม พ นท ยอย เพ อใชในการวางแผนตอไป ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 53 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

18 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) ขอมลการใชพ นท และประชากร ขอม ลการใชพ นท ปร ะกอบดวย ขอม ลลกษณะทางกายภาพของพ นท และกจกรรมท เกดข น ในพ นท นน ซ งไดแก ลกษณะการใชท ดน และพ นท วางเปลา โดยทวไปขอม ลการใชพ นท มกจะถ ก นาไปใชเพ อ เปนพ นฐานสาหรบประมาณคาปจจยการเกดการเดนทาง (Trip generation factors) และ ทานายการเกดการเดนทาง (Trip generation forecasts) เปนขอม ลเช อมโยงระบบขนสงกบการใชงานอยางอ นในพ นท เปนฐานขอม ลท อย อาศยสาหรบการเล อกกล มตวอยางในการสารวจขอม ลการเดนทางของ แตละครวเร อน เปนขอม ลพ นฐาน สาหรบวางแผนการทางานของหนวยงานอ นๆ ม ขอม ลท หลากหลายในพ นท ท เปนประโยชน ตอกระบวนการวางแผนการขนสง ซ งไดแก แนวโนมการพฒนาของพ นท ในชวงเวลาท ผานมา ลกษณะภ มประเทศและลกษณะทางกายภาพของพ นท ลกษณะการใชพ นท ในปจจ บน พ นท วางเปลาท ถ กจบจองแลว ท ตงของ สถานท ท สรางการเกดการเดนทาง ขอม ลเฉพาะท ระบ ขอบเขตพ นท ยอย อาท หม บาน ฯลฯ ท ตงอย ในช มชน การควบค มการใชพ นท การแบงพ นท ตามประโยชน การใชพ นท แผนท ของหนวยงาน ราชการ และกฏขอบงคบตางๆ ในพ นท ขอม ลเฉพาะท ระบ พ นท ท ตองทาการปรบปร งหร อจดร ปพ นท ใหม โดยมากแลวหนวยงานท รบผดชอบการวางแผน มกจะพยายามรกษาสภาพปจจ บนของ ช มชนหร อพ นท ศ กษา ไมวาจะเปน การใชประโยชน พ นท พ นท วางเปลา และกจกรรมท เกดข นใน พ นท ใหคงอย ตามเดม การนาเทคโนโลย ระบบขอม ลสารสนเทศทางภ มศาสตร (Geographic information systems, GIS) มาประย กต ใช ทาใหการทางานในสวนน งายและสะดวกข นกวาในอด ต เปนอยางมาก สาหรบขอม ลประชากรในพ นท ไมวาจะเปน การกระจายตวของประชากร ความหนาแนน รายไดเฉล ย ประเภทของท อย อาศย และขอม ลการถ อครองยวดยาน จะถ กนามาใชในการสราง แบบจาลองการเดนทาง ประวตของร ปแบบการกระจายตว การอพยพยายถนฐาน ความหนาแนน ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 54 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

19 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) และแนวโนมการเตบโตของประชากร จะถ กนามารวมเขากบขอม ลปจจ บนเพ อใชสาหรบทานาย ลกษณะประชากรในอนาคต สาหรบการศ กษาเพ อการวางแผนและโครงการขนาดเลก ขอม ลเหลาน อาจนามาจากการทบทวนการศ กษาท เคยทามาแลวกอนหนาน กได โดยขอม ลการทานายลกษณะ ประชากรในพ นท อาจพบไดในหนวยงานท รบผดชอบเกยวกบการวางแผนและพฒนาเศรษฐกจของ ประเทศ อาท สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) และสานกงาน คณะกรรมการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) เปนตน สาหรบโครงการขนาดใหญ ผ วางแผน อาจตองการขอม ลท ม รายละเอ ยดมากข น อาจจาตองทาการสารวจขอม ลในพ นท เพ อตรวจสอบ ความถ กตองและความนาเช อถ อของขอม ลท ม อย หร อเพ อเกบขอม ลใหมโดยเฉพาะสาหรบ โครงการนนกได การเกบขอมลการใชพ นท การสารวจการใชพ นท เพ อใหไดขอม ลช ดใหม หร อเพ อยกระดบและปรบปร งฐานขอม ลท ม อย เดมใหด ข น สามารถดาเนนการไดหลายแนวทาง การท ผ วางแผนจะเล อกใชแนวทางใดนน ข นอย กบวตถ ประสงค ของโครงการ และทรพยากรท ม อย เปนสาคญ ผ สารวจขอม ลอาจม เทคนคใน การบนท กขอม ลการใชพ นท จากการสารวจภาคสนามไดในหลายลกษณะ วธ การท งายและสะดวก ท ส ดค อ การบนท กขอม ลโดยตรงลงบนแผนท หร อภาพถายทางอากาศ เราเร ยกวธ การน วา Maprecord technique โดยเทคนคดงกลา วจะเหมาะสมสาหรบการสารวจในช มชนหร อเม องท ม ขนาด เลก ซ งผ วางแผนตองการเพ ยงขอม ลระดบพ นฐานเทานน การสารวจขอม ลในระดบน โดยทวไปใช แบบพมพ เข ยวของแผนท มาตราสวน 1:50 หร อใหญกวาน กเพ ยงพอตอความตองการ อ กวธ หน งท นยมใชกนทวไปในการ สารวจขอม ลการใชพ นท ม ช อเร ยกวา Field listing ขอม ลแตละชวงถนนหร อชวงพ นท ยอยจะถ กบนท กลงในแบบบนท กขอม ลคนละช ดแยกจากกน และขอม ลของท ดนแตละแปลงหร อลกษณะการใชพ นท แตละประเภทของแปลงท ดนนน และท อย อาศยท อย ในชวงถนนหร อชวงพ นท ยอยใดๆ จะถ กบนท กลงในแตละบรรทดของแบบบนท กขอม ล ของชวงถนนหร อชวงพ นท ยอยนน การสงเกตขอม ลอาจทาไดจากในรถยนต ขณะวงผานพ นท ศ กษา หร ออาจใชการเดนบนท กขอม ลกได ขอม ลท ไดจากการสารวจจะถ กนาไปป อนเขาส คอมพวเตอร เพ อนาไปเกบไว ในฐานขอม ลสาหรบการประมวลผลตอไป การสารวจขอม ลการใชพ นท ตามท กลาวไปนน อาจแบงออกไดเป น 2 ประเภท ตาม ลกษณะของการสารวจขอม ล ไดแก การสารวจโดยการตรวจสอบ (Inspection) และการสารวจโดย การสมภาษณ (Interview) ข นอย กบผ ทาการสารวจไดเขาไปในอาคารขณ ะสารวจขอม ลหร อไม การ สารวจโดยการตรวจสอบ (Inspection survey) หร อท มกเร ยกวา Windshield survey ค อ การสารวจ โดยท ผ ทาการสารวจไมตองเขาไปภายในอาคาร การสารวจขอม ลแบบผสมผสานระหวางการ ตรวจสอบและการสมภาษณ (Inspection-interview surveys) อาจม ความจาเปนถาการตรวจสอบจาก ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 55 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

20 บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) ภายนอกอาคารทาใหผ สารวจไดรบขอม ลท ไมเพ ยงพอตอการวางแผน อยางไรกด การสารวจแบบ Windshield survey มกจะเพ ยงพอสาหรบการวางแผนการขนสงและจราจร การสารวจภาคสนามโดยใชเทคนค Field listing สามารถนาคอมพวเตอร แบบพกพามา ประย กต ใชเพ อใหการทางานสะดวกและรวดเรวข น ผ ทาการสารวจสามารถบนท กขอม ลลงในแบบ บนท กขอม ลท สรางไวในเคร องคอมพวเตอร ไดโดยตรงเพ อนาไปจดเกบไวในฐานขอม ล ซ งจะทา ใหการบรหารจดการฐานขอม ลสามารถทาไดอยางสะดวกและรวดเรว ในกรณ ท ตองการนาขอม ล การใชพ นท ไปประ ย กต ใชแบบบ รณาการกบขอม ลประเภทอ น อาจม ความจาเปนตองนาการจดการ ขอม ลโดยใชระบบขอม ลสารสนเทศทางภ มศาสตร (Geographic information system, GIS) มา ประย กต ใช ซ งจะเป นประโยชน อยางมากในการเช อมโยงฐานขอม ลการใชพ นท เขากบฐานขอม ล ประเภทอ นๆ ในพ นท เด ยวกน ไมวาจะเป น ถนน ระบบขนสง และระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการตางๆ เปนตน ทาใหการตดตามการเปล ยนแปลงท เกดข นภายในพ นท และการ วเคราะห ขอม ลแบบผสมผสานสามารถทาไดอยางรวดเรวและม ประสทธภาพมากข น หลงจากทาการสารวจขอม ลและทาการวเคราะห เป นท เร ยบรอยแลว ขอม ลการใชพ นท มกจะถ กนาเสนอบนแผนท เพ อแสดงลกษณะการใชพ นท แตละประเภทท ปรากฏในพ นท ศ กษา ไม วาจะเปน เขตท พกอาศย ธ รกจ อ ตสาหกรรม สถานท ราชการ สวนสาธารณะ สถานท ประกอบ กจกรรมสนทนาการ การขนสง สาธารณ ปการ การเกษตร และแหลงนา ฯลฯ ลกษณะการ ใชพ นท แตละประเภทในพ นท ศ กษาจะถ กแรเงาดวยส ท แตกตางกนเพ อความสะดวกในการสงเกต และจาแนกพ นท อาจม การนาคาสถตตางๆ ของการใชพ นท แตละประเภทมาสร ปไวโดยแสดงเปน ตวเลขใหปรากฏอย ในพ นท ยอย หร อ TAZs ขอม ลการใชพ นท ซ งไดจากการสารวจน สามารถนาไปใชในโครงการอ นๆ ไดในภายหลง ความไมสอดคลองกนของการกาหนดร ปแบบการบนท กขอม ล และการกาหนดประเภทของขอม ล ท ใชในการวเคราะห อาจทาใหเกดการ คลาดเคล อนและความไมสะดวกในการเปร ยบเท ยบผลลพธ ท ไดจากการวเคราะห ในการวเคราะห ครงหลงกบการวเคราะห ท เคยไดดาเนนการมาแลวกอนหนานน เพ อลดปญหาดงกลาว ผ วางแผนควรย ดถ อมาตรฐานของการกาหนดร ปแบบการบนท กขอม ล การ กาหนดประเภทของขอม ล รวมถ งการกาหนดรหสแทนขอม ล (Coding) ท เปนสากล และใชกน อยาง แพรหลายซ งกาหนดโดยหนวยงานท นาเช อถ อและเปนท ยอมรบ ขอมลระบบขนสง ขอม ลระบบขนสงทาใหผ วางแผนทราบโครงขายการขนสงท ถ กสรางข นในพ นท การศ กษาและสารวจขอม ลในสวนน กเพ อตรวจสอบปรมาณการจรา จรท เกดข นในปจจ บนและ อนาคต ขอม ลระบบขนสงน อาจหาไดจากฐานขอม ลท ม อย แลวของหนวยงานรฐ ไมวาเปนเทศบาล จงหวด หร อตามกระทรวงทบวงกรมตางๆ ทงน การสารวจขอม ลระบบขนสง เปนกระบวนการท ภาควชาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยบ รพา 56 ดร. ส รเมศวร พรยะวฒน

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546

แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546 ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อแผนงาน ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 1 การจ ดบร การและสว สด การ บร การร บจดหมาย / พ สด 1. เพ อให น กศ กษาได ร บความสะดวก 1. จ ดท าประชาส มพ นธ ตลอดป น กศ กษา ในการร บจดหมาย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information