(Logistics) โลจ สต กส กลย ทธ การขนส งส นค า ท งเท ยวไปและกล บ การ นครปฐม ฉะเช งเทรา โครงการจ ดสร างโครงข าย การขนส งส นค า (ไป-กล บ)

Size: px
Start display at page:

Download "(Logistics) โลจ สต กส กลย ทธ การขนส งส นค า ท งเท ยวไปและกล บ การ นครปฐม ฉะเช งเทรา โครงการจ ดสร างโครงข าย การขนส งส นค า (ไป-กล บ)"

Transcription

1 โลจ สต กส (Logistics) นครปฐม ฉะเช งเทรา โครงการจ ดสร างโครงข าย การขนส งส นค า (ไป-กล บ) 32 เป นผ นำในธ รก จบร การด านขนส ง ส นค าในภ ม ภาคอ นโดจ น ให บร การท ม ค ณภาพเพ อความพ งพอใจส งส ดของ ผ ใช บร การ ตรงตามความต องการได มาตรฐานระด บสากล กลย ทธ การขนส งส นค า ท งเท ยวไปและกล บ การ เพ มประส ทธ ภาพการขนส งด วยการลดการว งเท ยวเปล าหร อ Backhauling Management เป นการจ ดการการขนส งท ม เป าหมายให เก ดการใช ประโยชน จากยวดยาน (Load Utilization) เพราะการขนส งโดยท วไปเม อส งส นค าเสร จ จะต รถว งเท ยวเปล า กล บมา ซ งทำให เก ดต นท นของการประกอบการเพ มส งข นโดย เปล าประโยชน ซ งต นท นท เก ดข นมาน น บเป นต นท นท ไม ก อ ให เก ดม ลค า (Non-value Added Cost) และผ ประกอบการต อง แบกร บภาระต นท นเหล าน ซ งเป นส วนสำค ญในการทำให ต นท น การประกอบการส งข น แต อย างไรก ตาม การบร หารการขนส ง เท ยวกล บในป จจ บ นย งไม สามารถดำเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพมากน กเน องจากไม ทราบปร มาณความต องการ ในการขนส งส นค า รวมถ งจ ดหมายปลายทางของส นค า

2 ท สำค ญปร มาณความต องการการขนส งส นค าระหว างต นทางและ ปลายทางม กจะม ปร มาณไม เท าก น ด งน น การจ ดทำโครงการจ ดสร าง โครงข ายการขนส งส นค า (ไป-กล บ) จ งม ความจำเป นอย างย ง เน องจากม ประโยชน หลายประการค อ 1. ช วยเพ มประส ทธ ภาพ การขนส งด วยการลดการว งเท ยว เปล าหร อ Backhauling Management เป นการจ ดการการขนส งท ม เป าหมายให เก ดการใช ประโยชน จากยวดยานในการบรรท กจาก เท ยวเปล ากล บ (Backhauling) ในกล มอ ตสาหกรรมธ รก จขนส ง จ.ฉะเช งเทรา 2. เป นการสร างเคร อข าย ความร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน สมาคมและสถาบ นการศ กษา เร มต นการ บ รณาการความร วมม อให เก ดการขนส งอย างม ประส ทธ ภาพด วยการ ใช รถขนส ง และการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อศ กษาและว เคราะห ป จจ ยสำค ญในการเพ มประส ทธ ภาพ การขนส งด วยการลดการว งเท ยวเปล าร วมก น 4. เพ อสร างศ กยภาพ ในการแข งข นให ว สาหก จอ ตสาหกรรม ธ รก จขนส ง จ.ฉะเช งเทรา สามารถตอบสนองความต องการของล กค าท เปล ยนแปลงอย างรวดเร วท งในและต างประเทศได อย างต อเน องและ ย งย น สำรวจ และศ กษากระบวนการ ขนส งท ม ประส ทธ ภาพ สำรวจ และศ กษาข อม ลจากเอกสารทางว ชาการ และข อม ล งานว จ ยต างๆ เก ยวก บประส ทธ ภาพการอ ตสาหกรรมธ รก จขนส ง สามารถสร ปป จจ ยท สำค ญต างๆ ท จำเป นต องพ จารณาด งต อไปน ภาพรวมผ ประกอบการขนส ง (ทางบก) การขนส งทางบกสามารถแบ งออกเป น 5 ประเภท ตาม ล กษณะของการดำเน นการ ค อ 1. ผ ประกอบการขนส งสาธารณะ (Public or Common Carriers) หมายถ ง ผ ประกอบการท ให บร การขนส งแก สาธารณะชนโดยท วไป ท งประจำเส นทางและไม ประจำเส นทาง 2. ผ ประกอบการขนส งตามส ญญา (Contract Carrier) หมายถ ง ผ ประกอบการท ให บร การร บจ างขนส งส นค าแก บ คคล ใดบ คคลหน งโดยเฉพาะ โดยม ส ญญาการว าจ างระหว างก นเพ อ ให บร การขนส งอย างต อเน อง 3. ผ ประกอบการขนส งส วนบ คคล (Private Transport Operator) หมายถ ง ผ ประกอบการขนส งเพ อก จการของตนเอง เพ อส นค าของตนเองโดยใช พาหนะของตนเอง 4. ผ ร บจ ดการขนส ง (Freight Forwarder) หมายถ ง ผ ท ทำหน าท รวบรวมส นค า เพ อส งมอบให ผ ประกอบการขนส ง สาธารณะหร อผ ประกอบการขนส งตามส ญญาต อไป โดยท ผ ร บ จ ดการขนส งจะเป นผ ร บผ ดชอบการขนส ง 5. ผ ประกอบการสถานท ขนส ง (Terminal Operation) หมายถ ง ผ ประกอบการสถาน ขนส งส นค า ซ งเป นสถานท ขนถ าย ส นค าหร อรวบรวมส นค าเพ อทำการขนส งต อไป โดยท วไปร ฐจะ เป นผ ดำเน นก จการของสถาน ขนส งเอง 33

3 34 แนวทางการแก ไขป ญหา ผ ประกอบการขนส ง 1. ป จจ ยการบร หารการขนส ง ผ ว าจ างขนส ง ส นค าและผ ร บจ างขนส งต างก ต องการประส ทธ ภาพส งส ดค อ ต องการให ต นท นการขนส งต ำท ส ด จ ดส งส นค าให ถ งผ ร บส งส นค า ในเวลาท เหมาะสมท ส ด เพ อให กระบวนการต างๆ ในห วงโซ อ ปทานดำเน นต อไปได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด 1. ส นค าและบร การ ป จจ บ นจำเป นจะต องม ISO เพ อ รองร บค ณภาพมาตรฐานและแนวโน มของธ รก จ ล กค าท กราย ต องการค ณภาพมาตรฐาน ท งในส วนของส นค าและบร การ ผ ผล ต ส นค าและขนส งก ต องจ ดการส งส นค าถ งตรงเวลาครบถ วน ปลอดภ ยไม ม เส ยหาย โดยให ม ต นท นการขนส งท ต ำท ส ด 2. บรรท กส นค า จำเป นต องเล อกประเภทรถบรรท กให เหมาะสมก บประเภทการใช งาน และม ประส ทธ ภาพส งส ด ด งน น ในการเล อกใช รถบรรท กจะต องพ จารณาว า จะขนส งส นค าประเภทใด น ำหน กเท าไหร เส นทางว งม ล กษณะภ ม ประเทศเป นอย างไร ต องการความเร ว หร อเน นท ความปลอดภ ย เป นต น ส งต างๆ เหล าน ล วนเป นข อสำค ญในการเล อกใช รถบรรท กให เหมาะสมก บประเภท การขนส ง รวมท งหล งจากการใช งานควรม การตรวจเช ครถและการ ด แลบำร งร กษาท ด เพ อย ดระยะการใช งานได นานข น 3. พน กงานข บรถ แต ละบร ษ ทต องการพน กงานข บรถท ใช น ำม นเช อเพล งได อย างประหย ด ข บรถปลอดภ ย ม ความ กระต อร อร น ม บ คล กท ด ด แลรถได อย างถ กต อง ม จ ตสำน กช วยลด ต นท น และช วยส งเสร มงานขายงานตลาดของบร ษ ท พน กงาน ข บรถบรรท กจะต องม ความร บผ ดชอบต อส วนรวม ส งคม และ ส งแวดล อมส ง นอกจากร บผ ดชอบส นค าแล วย งต องร บผ ดชอบ รถด วย 2. การลดต นท นการขนส ง ต นท นในการขนส ง น นอาจจำแนกเป นประเภทใหญ ๆ ได ด งต อไปน 1. ต นท นคงท เป นต นท นในการดำเน นธ รก จขนส ง ส วน ใหญ จะเป นต นท นคงท และลดได ยาก ซ งจะประกอบด วย เง น เด อนของพน กงาน ค าประก นภ ย ค าภาษ รถ ค าใช จ ายสำน กงาน ค าเช า ค าเส อมราคาต างๆ เป นต น กล าวค อต นท นน เก ดข นเป น จำนวนคงท ต นท นชน ดน ถ งแม ว าจะม การผล ตเป นจำนวนมาก หร อจำนวนน อยเพ ยงใด ก จะต องเส ยค าใช จ ายในอ ตราเท าเด มอย 2. ต นท นผ นแปร เป นต นท นหร อค าใช จ ายท เปล ยนแปลง ไปตามจำนวนการผล ต ส งสำค ญท ผ ประกอบการสามารถลดค า ใช จ ายได ค อ ต นท นรถว ง (Running Cost) เน องจากต นท น ของการขนส งท เก ดจากค าน ำม นเช อเพล งม อ ตราส วนค อนข างส ง เม อเท ยบก บค าใช จ ายในด านอ น ด งน น หากสามารถบร หาร จ ดการในเช งว ศวกรรมแล ว จะทำให สามารถทราบได ว าพฤต กรรม ในการใช งานรถบรรท กแบบใดก อให เก ดการส นเปล องน ำม นเช อ เพล งส ง ซ งถ าทราบถ งสาเหต ของการส นเปล องน ำม นเช อเพล ง เหล าน น ก จะสามารถวางมาตรการสำหร บการประหย ดค าใช จ าย ลงได อย างมากเช นก น ป จจ ยท เป นต นท นของการส นเปล องน ำม นเช อเพล งของ รถบรรท กสามารถจำแนกออกเป น 4 ป จจ ย ได แก ป จจ ยด าน เทคน ค ป จจ ยด านการบำร งร กษาเคร องยนต ป จจ ยด านสภาวะ แวดล อมภายนอก เช น จราจรต ดข ด ทางลาดช น และป จจ ยด าน การข บข ควรปล กฝ งพน กงานข บรถให ใช น ำม นเช อเพล งอย าง ประหย ด

4 3. การบร หารงานบ คลากร ค ณภาพของพน กงาน ข บรถเป นส งท ต องเข มงวดต งแต ต น เร มต งแต การค ดเล อกควรม การ สอบส มภาษณ ความร เร องรถ กฎจราจร ซ งในป จจ บ นผ ประกอบการ ย งไม ค อยใส ใจมากน ก ควรม การตรวจร างกาย และการทดสอบข บรถ รวมถ งการควบค มด แลและการตรวจว ดผล ควรม การฝ กอบรมและ พ ฒนาบ คลากรซ งเป นเร องท สำค ญมาก ควรแต งต งและมอบหมายผ ท ร บผ ดชอบเร องการอบรมพน กงาน จ ดทำค ม อมาตรฐานในการปฏ บ ต งาน การปล กฝ งท ศนคต และจ ตสำน กในเร องของความปลอดภ ยบนท องถนน ด งน น เม อศ กษาต นท นการขนส งท แท จร งแล วจะพบว า ต นท น เท ยวกล บ เป นสาเหต สำค ญของป ญหาการเด นรถบรรท กเท ยวเปล าท ส ง ในป จจ บ น ประการหน งมาจากการขาดข อม ล ต วอย างเช นผ ประกอบ การรายหน งต องทำการขนส งส นค าจากฉะเช งเทราไปย งจ งหว ด นครปฐม แต ไม ม สำน กงานสาขาอย ณ จ งหว ดนครปฐม ทำให ขาด เคร องม อท จะสามารถตรวจสอบว า เม อถ งปลายทางท จ งหว ดนครปฐม แล วจะม ผ ต องการว าจ างขนส นค าจากนครปฐมมาย งฉะเช งเทรา ในเวลาท เหมาะสมก นหร อไม จ งต องเด นรถเท ยวเปล ากล บฉะเช งเทรา ซ งความเป นจร งอาจม ผ ต องการว าจ างรถบรรท กจากจ งหว ดนครปฐม มาย งฉะเช งเทราในช วงเวลาท เหมาะสมก ได ร ปภาพแสดงเส นทางการขนส งระหว างจ งหว ดฉะเช งเทราก บจ งหว ดอ น โครงการจ ดสร างโครงข ายการขนส งส นค า(ไป-กล บ) จากการรวบรวมข อม ลพบว า ภาคกลางม จำนวนผ ประกอบการขนส งมากท ส ดค อ 483 ราย รองลงมาค อ ภาค ตะว นออก 92 ราย และเม อเท ยบตามส ดส วนจ งหว ดจะพบว า ภาคตะว นออกม จำนวนผ ประกอบการขนส งมากท ส ด ถ าไม น บ รวมกร งเทพฯ และปร มณฑล (นนทบ ร ปท มธาน สม ทรปราการ) ท ม ผ ประกอบการประมาณ 359 ราย แสดงให เห นว าภาคตะว น ออกม ปร มาณการขนส งทางบกเป นจำนวนมากทำให ม ผ ประกอบการสนใจลงท นในภ ม ภาคน มากท ส ด 1. จ ดทำตารางความต องการการขนส งเท ยวกล บ ร วมก น อบรมให ความร พ นฐาน และหล กการฯ ของการวางแผนการ ขนส งแบบเช อมโยงโครงข าย คณะทำงานได ม การประช มเพ อ ต ดตามความค บหน าของโครงการอย างต อเน อง พร อมก นน ท ม ท ปร กษาก ได ม การจ ดอบรมให ความร เก ยวก บการวางแผนด วย โปรแกรม GPS Technology สำหร บการวางแผนการขนส ง และโปรแกรมพ ฒนาระบบภายในองค กร โดยผ เช ยวชาญ ออกแบบระบบข อม ลและระบบในการจ ดการด านการขนส ง เท ยวกล บร วมก น การออกแบบระบบน จะทำให สามารถตอบ สนองความต องการของผ ประกอบการท เป นสมาช กใน โครงการนำร อง เพ อการบร หารจ ดการระบบการขนส งอย างม ประส ทธ ภาพด วยนว ตกรรมล ำสม ยท ผสมผสานแนวค ดการ 35

5 ระบ พ ก ดผ านดาวเท ยม GPS เข าก บฟ งก ช นการทำงานผ าน เทคโนโลย GPRS ของเคร อข ายส อสารไร สาย จ งช วยให สามารถ ควบค ม และต ดตามท กความเคล อนไหวของยานพาหนะจากท ก จ ดในประเทศ ผ านจอภาพ พร อมทำการรายงานสภาวะของยาน พาหนะน นๆ เช น ตำแหน งยานพาหนะในช วงเวลาต างๆ บนเส น ทางความเร วท ใช ขณะข บรถ การจอดหร อหย ดรถ (ต ด/ด บ เคร องยนต ) ฯลฯ หร อแม แต การส งต ดระบบไฟฟ าเคร องยนต ใน บางกรณ และจ ดทำรายงานข อม ลต างๆ เพ อให สามารถบร หาร จ ดการการขนส งอย างม ประส ทธ ภาพ ลดต นท นค าใช จ าย อ กท ง ย งสร างความเช อม น และบร การท แตกต างแก ล กค าของค ณ 2. ส นค าเท ยวกล บท เก ดจากม ส นค าท ปลายทางเท ยวไปให ขนกล บ ได แก ส นค าว ตถ ด บอ ตสาหกรรมจากรถท ไปน คมอ ตสาหกรรม มาบตาพ ตปลายทางกร งเทพฯ-ปร มณฑล และม ส นค ากล บจาก กร งเทพฯ-ปร มณฑล มาย งน คมอ ตสาหกรรมมาบตาพ ต ค ดเป น 5% ของเท ยวไป (กำไรเท ยวกล บโดยประมาณ 50% เท ยบก บราคาขนส ง เท ยวไป) 3. ส นค าเท ยวกล บท เก ดจากม ส นค าอย ใกล ก บปลายทางเท ยว ไป ได แก ป ยเคม จากรถท ไปน คมอ ตสาหกรรมมาบตาพ ตปลายทาง กร งเทพฯ-ปร มณฑล จะต องให รถขนส งออกนอกเส นทางกล บเพ อไปร บ ส นค า (ป ย) จากพ นท ใกล เค ยง (จ งหว ดอ างทอง) ไปส งย งพ นท ใกล เค ยงก อนกล บมาน คมอ ตสาหกรรมมาบตาพ ต ค ดเป น 10% ของ เท ยวไป (กำไรเท ยวกล บโดยประมาณ 80% เท ยบก บราคาขนส งเท ยวไป) 36 ม การบร หารส นค าเท ยวกล บในกล มส นค าท ง 5 โดยม ข อ ส งเกตว าจะม ส นค าเท ยวกล บอย 2 ประเภทได แก 1. ส นค าเท ยวกล บท เก ดจากส นค าเท ยวไป ได แก ส นค า ท วไป ซ งเป นความต องการของล กค าในล กษณะท ต องการให ขน ช นรองส นค ากล บด วยเพ อใช ในการขนส งคร งต อไป ค ดเป น 100% ของเท ยวไป โดยจะม การตกลงราคาท รวมต นท นและกำไรเท ยว กล บไว แล ว (กำไรเท ยวกล บโดยประมาณ 20% เท ยบก บราคา ขนส งเท ยวไป) 4. ส นค าเท ยวกล บท เก ดจากม ส นค ากล บจากปลายทางเท ยวไปแต ให ไปส งพ นท ใกล เค ยงต นทางเท ยวไป (เลยจากจ ดพ กรถ) ได แก ช นส วน รถยนต จากรถท ไปน คมอ ตสาหกรรม เวลโกล ปลายทางแหลมฉบ ง จะ ต องร บส นค าจากแหลมฉบ งออกนอกเส นทางกล บเพ อไปส งส นค า

6 (ช นส วนรถยนต ) พ นท ใกล เค ยง น คมอ ตสาหกรรมอ สเท ร น ซ บอร ด (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) ก อนกล บมาน คมอ ตสาหกรรมมาบตาพ ต ค ดเป น 10% ของเท ยวไป (กำไรเท ยวกล บโดยประมาณ 80% เท ยบก บ ราคาขนส งเท ยวไป) จากข อม ลข างต นจะพบว าการขนส งเท ยวกล บแบบจากต นทาง ไปปลายทางแล วกล บมาย งต นทางน นม เพ ยง 5% (ยกเว นท ตกลงตาม เง อนไขตามข อท 1) ส วนใหญ ย งจะต องเป นการหาส นค าใกล เค ยง ปลายทางกล บและย งอาจจะต องไปส งย งจ ดท ไม ใช ต นทางแรกหร อ จ ดพ กรถ ค ดเป นประมาณ 20% ของเท ยวกล บท งหมด ทำให ในส วนน จะต องม ต นท นค าขนส งท เพ มข นอ ก 20-30% ซ งถ าหากม การใช ศ นย กลางร บกระจายส นค า (Distribution Center, DC) เป นการสร าง โครงข ายเพ อลดการออกนอกเส นทางการขนส ง ให เหล อโครงข าย การขนส งน อยลงและเร ยบง ายข น ทำให บร หารจ ดการเส นทางง ายข น เป ดโอกาสให เก ดการ Consolidate ส นค าให เต มค นรถบรรท ก ช วยลด ต นท นการขนส ง เช น แทนท จะส งส นค าจากฉะเช งเทราไปย งแต ละ จ งหว ดโดยตรง ซ งจะทำให เก ดการบรรท กไม เต มค นในหลายเส นทาง (ต นท นค าขนส งต อหน วยส งข น) ก ใช ว ธ สร างศ นย กลางกระจายส นค า ตามจ ดท สำค ญๆ ในพ นท ขนส งประจำให เป นจ ดกระจายส นค าอ ก ทอดหน ง Cluster Activities 37 Cluster Info คล สเตอร โลจ สต กส จ งหว ดฉะเช งเทรา ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 9 จ งหว ดชลบ ร โทร โทรสาร

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ บทสร ปผ บร หารฉบ บน เป นรายงานท สร ปประเด นส าค ญจากรายงานฉบ บสมบ รณ ของการศ กษา โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส, คณะบร หารธ รก จ, มหาว ทยาล ยหอการค

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM)

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) ป จจ บ นประเทศไทย ม ส ดส วนการใช พล งงานข นส ดท ายแยกตามประเภทสาขาธ รก จแบ

More information

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ.

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ISBN : 978-616-548-047-5 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ.ศ. 2537 โดยสำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน พ มพ คร

More information

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector 88 xxx HR Sharing from Private Sector HR Success Stories in Public Sector กรณ ต วอย าง การบร หารทร พยากรบ คคล กรณ ต วอย าง : บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จำก ด (มหาชน) แบบอย างความสำเร จท ด ด านระบบประเม นผลการปฏ

More information

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. จากการว เคราะห ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในบทท 3 ม ประเด น ป ญหาหล กสร ปได 3 ประการ ค อ ป ญหาประการแรก การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต เฉพาะ ด

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

อ. ไพฑ รย กำล งด โลจ สต กส และโซ อ ปทาน

อ. ไพฑ รย กำล งด โลจ สต กส และโซ อ ปทาน อ. ไพฑ รย กำล งด โลจ สต กส และโซ อ ปทาน ความร ท วไปเก ยวก บโลจ สต กส และการจ ดการโซ อ ปทาน คำว า โลจ สต กส (logistics) มาจาก ภาษาฝร งเศษ คำว า logistique ท ม รากศ พท คำว า โลเชร (loger) ท หมาย ถ งการเก

More information

á¹ç Ò ร อ ข น งเ º า จ น น ส º น ส ก Í ¾ ¹Ø Õà µ Ê Ò º º Ò ¹ ² Ñ

á¹ç Ò ร อ ข น งเ º า จ น น ส º น ส ก Í ¾ ¹Ø Õà µ Ê Ò º º Ò ¹ ² Ñ á¹ç Ò ขอร ºเง นสน ºสน นจาก Í Ø¹¾Ñ²¹Òº ºÒ ʵÃÕ บทนำ ด วยร ฐบาลม นโยบายในการพ ฒนาสตร ด วยการจ ดต ง กองท นพ ฒนาบทบาทสตร เพ อเป นแหล งเง นท นหม นเว ยนดอกเบ ยต ำหร อปลอดดอกเบ ย ในการพ ฒนาอาช พ สร างงาน สร

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ

More information

รายงานว จ ย ภาวะการหางานท าของผ ส าเร จการศ กษา หล กส ตรข นม ลฐาน สถาบ นการบ นพลเร อน ร นป การศ กษา 2553

รายงานว จ ย ภาวะการหางานท าของผ ส าเร จการศ กษา หล กส ตรข นม ลฐาน สถาบ นการบ นพลเร อน ร นป การศ กษา 2553 รายงานว จ ย ภาวะการหางานท าของผ ส าเร จการศ กษา หล กส ตรข นม ลฐาน สถาบ นการบ นพลเร อน ร นป การศ กษา 2553 แผนกมาตรฐานการศ กษา สถาบ นการบ นพลเร อน สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1 ว ตถ ประสงค 1 ประชากรท ใช ในการศ

More information

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå ISBN 974-9632-48-6 à Ë 2/3 ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå π ß ππ ºπ æ µ Ëß «âõ «ß æ µ Ëß «âõ ค าน า ป จจ บ นประเทศไทยย งขาดการจ ดการขยะม ลฝอยท เป นระบบอย างครบวงจร

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม ตลอดระยะเวลา 3 ป (2549 2551) ท ธนาคารได ดำเน นการรณรงค เร องบรรษ ทภ บาลจนกลายเป น ว ฒนธรรมขององค กร น บว าประสบความสำเร จเป นอย างย ง ท งทางด านการตอบร

More information

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล หล กเกณฑ และแนวทางการบร หารจ ดการท ด ในร ฐว สาหก จได ก าหนดให ผ บร หารให ความส าค ญ ต อ การบร หารความเส ยง โดยเห นว าผ บร หารร ฐว สาหก จสามารถป องก นหร อลดความเส ยหายท อาจเก

More information

นายรฤก อ.อ นทรว บช ต ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม

นายรฤก อ.อ นทรว บช ต ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม 1 การวางแผนธ รก จ ส าหร บหอพ ก บนท ด นต ดรถไฟฟ ามหานคร สายเฉล มร ชมงคล (สายส น าเง น) สถาน อ สรภาพ BUSINESS PLAN FOR DORMITORY AT METROPOLITAN RAPID TRANSIT CHALOEM RATCHAMONGKHON LINE (MRT BLUE LINE)

More information

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม 2554-2563 เสนอโดย บร ษ ท พ ซ บ เค อ นเตอร เนช นแนล จำก ด สถาบ นว จ ยและให คำปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก มภาพ นธ 2554

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล ป ญหาท เก ดข นเป นอย างไรบ าง ท ผ านมาผลการว เคราะห เป นไปตามท ส าน กงบประมาณต องการหร อไม และส าน ก/กองต างๆ ท าถ กต องหร

More information