ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941

Size: px
Start display at page:

Download "ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941"

Transcription

1 1 ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941 A B C D วงจรท างาน ออกแบบวงจร ลงบน PC Q Computer ส งโปรแกรม ควบค ม PLC A เซ นเซอร อ นพ ท PLC B C D PLC Q เอาท พ ทไป ควบค มอ ปกรณ ร ปแสดงการออกแบบวงจรควบค มอ ปกรณ ด วย PLC ทฤษฎ เบ องต นเร อง PLC 1. โครงสร างและส วนประกอบของ PLC PLC เป นอ ปกรณ ท ใช ควบค มเคร องจ กร หร อระบบกระบวนการให ท างาน ตามโปรแกรมค าส งของผ ใช และ ข อม ลต างๆ ท ได จากหน วยอ นพ ต / หน วยเอาท พ ต การท างานของ PLC เป นได ท งการท างานตามช วงเวลา หร อตาม ล าด บข นตอนฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร และอ นๆ โครงสร างของ PLC ม ส วนประกอบคล ายคอมพ วเตอร PC หร ออาจ กล าวได ว า PLC เป น PC เฉพาะงานประเภทหน ง ด งน นโครงสร างโดยท วไปประกอบด วย ส วนท เป น - ฮาร ดแวร ( HARD WARE ) เป นส วนของอ ปกรณ ต างๆ เช นแผ นวงจร, โมด ล, สลอตช องส ญญาณ, สาย ส ญญาณ, แลคย ดโมด ล และแบตเตอร เป นต น - ซอร ฟแวร ( SOFT WARE ) เป นส วนของโปรแกรมภายใน PLC เพ อใช จ ดการข อม ลและประมวลผลการ ท างาน เช น System Memory, User Program เป นต น - เฟ ร มแวร ( Firm Ware ) เป นซอร ฟแวร ประเภทหน งท ต ดต งอย างถาวร และม มาจากบร ษ ทผ ผล ต ท าหน าท ควบค มการท างานหล ก เก บไว ในหน วยความจ าท ไม ส ญหายได

2 2 ส วนประกอบหล กในส วนของฮาร ดแวร สามารแยกหน าท ในการท างานได ด งน 1.1 หน วยประมวลผลกลาง ( CPU : Central Processing Unit ) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท ควบค มการท างานของ PLC โดยท วไปม กใช ไมโครโปรเซสเซอร ชน ด 8 บ ต เป นต วประมวลผล ม หน าท ร บข อม ลอ นพ ตมาท าการประมวลผล แล วส งผลท ได ออกไปย งเอาท พ ต จาก น นก จะวนกล บไปร บข อม ลอ นพ ตเข ามาอ กแล วท าซ าๆ ในล กษณะเช นน ไปเร อยๆ ซ งเร ยกก นว า การสแกน ( SCAN ) การท างานของ CPU จะอย ภายใต การควบค มของโปรแกรมท ผ ใช ป อนเข าไป จากน นแล ว CPU ย ง ท าหน าท ร บส งข อม ลก บอ ปกรณ ต ดต ออ น, ตรวจเช คต วเอง และหน วยความจ า และแหล งจ ายไฟ 1.2 หน วยความจ า ( Memory Unit ) เป นส วนท ส าค ญของระบบ เพราะใช เป นท เก บโปรแกรมและข อม ล ขนาดของหน วยความจ าเป นต ว ก าหนดข ดความสามารถของระบบโดยปกต จะว ดเป นจ านวนสเตป ( STEP ) หร อบรรท ดของการโปรแกรม ( STATEMENT ) Volatile Memory เป นหน วยความจ าท จะส ญหายได เม อไม ม การจ ายไฟให ง ายต อการเปล ยนแปลง ข อม ล ได แก หน วยความจ าประเภท RAM Nonvolatile Memory เป นหน วยความจ าท จ ดเก บข อม ลไว ได แม ไม ม การจ ายไฟให แต ยากต อการ เปล ยนแปลงแก ไขข อม ล ได แก หน วยความจ าประเภท ROM, EPROM, EEPROM อ านค าส งจาก Memory 1 บรรท ด แปลความหมายตามค าส ง อ านข อม ลจาก INPUT PROCESS ข อม ลตามค าส ง ส งผลออก OUTPUT

3 หน วยความจ าระบบ ( System Memory ) ท าหน าท เก บโปรแกรมบร หารระบบและข อม ลภายใน โดยไม อน ญาตให ผ ใช เข าไปเปล ยนแปลง แก ไขข อม ลภายในได แต อาจสามารถเข าไปตรวจสอบข อม ลระบบ หร อสภาพการท างานของ PC หน วย ความจ าผ ใช งานได Executive Memory เป นหน วยความจ าประเภท ROM, EPROM ท าหน าท เก บโปรแกรมการจ ด การระบบข อม ล, โลจ กคอนโทรล, แปลภาษาของโปรแกรม, ควบค มการสแกน ฯลฯ Scratch Pad Memory เป นหน วยความจ าช วคราวท เก บข อม ลในขณะท าการประมวลผลได แก RAM แต ผ ใช ไม สามารถเข าถ งหน วยความจ าส วนน ได หน วยความจ าผ ใช งาน ( User Memory ) ท าหน าท เก บโปรแกรมของผ ใช งาน, หน วยความจ าผ ใช, ตารางข อม ล, หน วยอ นพ ต / เอาท พ ต และอ ปกรณ ภายใน เป นหน วยความจ าช วคราวท ผ ใช สามารถเปล ยนแปลงได ตามต องการ เพ อก าหนดค า ส งการประมวลผล และเร ยกใช ข อม ลท ต องการ 1.3 หน วยอ นพ ต / เอาท พ ต ( INPUT / OUTPUT Unit ) หน วยอ นพ ต ( Input Unit ) ท าหน าท เช อมต อระหว าง CPU ก บอ ปกรณ ภายนอกโดยร บค าสภาวะหร อปร มาณต างๆ จาก อ ปกรณ ตรวจเช ค ( SENSOR ) ของเคร องจ กรหร อกระบวนการ ส งไปย ง CPU เพ อประมวลผลตาม โปรแกรมค าส งของผ ใช งาน ด งน - แปลงระด บส ญญาณเข า ให เป นระด บท เหมาะสมก บกระบวนการท างาน CPU - แบ งส ญญาณภายนอก และในออกจากก น เพ อป องก นไม ให หน วยประมวลผลได ร บความ เส ยหายเม อหน วยอ นพ ตเก ดล ดวงจร - แก ป ญหาการส นสะเท อนของหน าส มผ ส หน วยเอาท พ ต ( Output Unit ) ท าหน าท ร บค าส ญญาณท ได จากการประมวลผลไปขยายส ญญาณออกให ม ขนาดใหญ พอท จะ ข บอ ปกรณ ภายนอก เช น มอเตอร, วาล ว, ป ม, หลอดไฟ ฯลฯ นอกจากน นย งแบ งส ญญาณภายนอก และ ในออกจากก น เพ อป องก นไม ให หน วยประมวลผลได ร บความเส ยหายเม อหน วยเอาท พ ตเก ดล ดวงจร 1.4 หน วยต ดต อภายนอก ( Peripheral Device ) เป นอ ปกรณ แบบต างๆ ท อ านวยความสะดวกในการพ ฒนาโปรแกรมสามรถใช ร วมก บ PLC ชน ดเด ยว ก นได หลายๆต ว โดยม หน าท ด งน - ใช ป อนโปรแกรมเข าไปใน Memory ของระบบ เช นช ด Interface - ใช ในการแก ไขโปรแกรม เช น PC, Monitor

4 4 - ใช ในการเก บร กษาโปรแกรม เช นแผ นด สก - ใช ในการพ มพ โปรแกรม เช น Printer - ใช แสดงสภาวะการควบค ม เช นช ด Interface Monitor, LED 2. การเข ยนโปรแกรมบน PLC การควบค มการท างานของ PLC อาศ ยซอร ฟแวร STEP5 โดยการเข ยนโปรแกรมอย ภายในบล อค ข นอย ก บ ความต องการของผ ใช บล อคท ใช งานในการเข ยนโปรแกรมน ม 5 ล กษณะ 2.1 OB ( Organization Block ) เป นบล อคท ใช เข ยนโปรแกรมท วไป สามารถใช โปรแกรมในกล มค าส งพ นฐาน Basic Operations ภาษา LAD, CSF และ STL โดย OB ม หน าท ส าค ญกว าบล อคอ นๆ ค อ Operating System ( OS ) ท ย ภาย ในหน วยประมวลผลกลางจะประมวลผลโปรแกรมท อย ภายใน OB บางบล อคเท าน น โดยสามารถแยก OB ออกเป น 2 กล มค อ - OBs ท ต องเข ยนโปรแกรมโดยผ ใช ก อน และบล อคเหล าน จะถ กเร ยกใช โดยอ ตโนม ต จากระบบ OS - OBs ท เข ยนโปรแกรมมาเร ยบร อยแล ว ผ ใช สามารถเร ยกใช OB เหล าน นภายในโปรแกรมควบค มได เลย 2.2 PB ( Program Block ) เป นบล อคท ใช เข ยนโปรแกรมท วไป สามารถใช โปรแกรมในกล มค าส งพ นฐาน Basic Operations เท าน นในร ปแบบภาษา LAD, CSF และ STL ก ได โดยโปรแกรมท เข ยนไว จะย งไม ถ กเร ยกใช งานจาก OS จนกว าจะม การก าหนดไว ใน OB1, OB3, OB13 หร อโปรแกรมในบล อคอ นท ถ กเร ยกจาก OB1, OB3, OB13 เร ยบร อยแล ว ระบบจ งม การเร ยกโปรแกรมใน PB ไปประมวลผล 2.3 SB ( Sequence Block ) เป นบล อคท ใช เข ยนโปรแกรมท วไป สามารถใช โปรแกรมในกล มค าส งพ นฐาน Basic Operations เท าน นในร ปแบบภาษา LAD, CSF และ STL ก ได โดยโปรแกรมท เข ยนไว จะย งไม ถ กเร ยกใช งานจาก OS จนกว าจะม การก าหนดไว ใน OB1, OB3, OB13 หร อโปรแกรมในบล อคอ นท ถ กเร ยกจาก OB1, OB3, OB13 เร ยบร อยแล ว ระบบจ งม การเร ยกโปรแกรมใน SB ไปประมวลผล 2.4 FB / FX ( Function Block ) เป นบล อคท ใช เข ยนโปรแกรมได ในล กษณะเด ยวก บ OB, PB, SB แต ต างก นท จะเข ยนได เฉพาะ ภาษา STL เท าน น และสามรถท จะใช ค าส งในการเข ยนโปรแกรมได ท งกล มค าส งพ นฐาน Basic Operations, กล มค าส งเพ มเต ม ( Supplementary Operations ) และกล มค าส งเก ยวก บระบบ ( System Operation ) นอกจากน น FB ย งม ล กษณะพ เศษ ค อ สามารถส งค าพาราม เตอร หร อต วแปรจากบล อคท ท าการ เร ยก FB ไปใช งานได นอกจากน ย งต องม การก าหนดช อของบล อค FB ท สร างข นมาท กคร งตามความ ต องการของผ ใช แต ไม เก น 8 ต วอ กษร

5 5 3. ค ณสมบ ต ของ PLC 3.1 ขนาดของระบบเล กลง ภายใน PLC จะใช อ ปกรณ อ เล คทรอน คส และซอร ฟแวร โปรแกรม ต วร เลย, ต วต งเวลา, ต วน บ, ต ว ค านวณโลจ ก, ต วค านวณเช งคณ ตศาสตร และวงจรซ เคว นซ อ นๆ อ กจ านวนมาก ไม ข นอย ก บขนาด 3.2 ใช โปรแกรมแทนการเด นสาย วงจรอ เล คทรอน คส ควบค มม การท างานท ต องเด นสาย และแผ นวงจร แต PLC ใช โปรแกรมออก แบบร ปวงจรในหน วยความจ าจ งไม ม การเด นสาย และแผ นวงจร 3.3 เปล ยนวงจรและขยายระบบง าย โปรแกรมภายใน PLC สามารถเปล ยนแปลงแก ไขได ง าย กว าแก ไขลายวงจรอ ปกรณ อ เล คทรอ น คส และถ าต องการขยายระบบสามารถท าได ง ายเช นก น 3.4 ลดเวลาในการออกแบบและสร าง อ ปกรณ เช อมต อของ PLC เป นมาตรฐานสามารถประกอบใส ต ควบค มได รวดเร ว การออกแบบวง จรและโปรแกรมท าได รวดเร ว สามรถทดสอบวงจรภายใน PLC ได เองจ งสะดวกมากกว า 3.5 PLC ม เสถ ยรภาพด กว าร เลย ช นส วนภายในเป นอ ปกรณ SOLID STATE วงจรควบค มไม ม การเด นสายไฟอย างร เลย จ งไม ม ป ญหาเร องสายขาด, หน าส มผ สหลวม, หน าส มผ สสว ตซ ไม ด การท างานม ความน าเช อถ อได มากกว า 3.6 ม หน วยอ นพ ต / เอาท พ ต หลายแบบ ในป จจ บ น PLC ม หน วยอ นพ ต / เอาท พ ต หลายแบบสามารถเล อกใช ให เหมาะสมก บสภาพงาน เช น DIGITAL I/O, ANALOG I/O เป นต น 3.7 ม ความสามารถในการเช อมโยงต ดต อก บอ ปกรณ ภายนอก ในป จจ บ น PLC ถ กออกแบบให ม การส อสารเช อมโยงก บอ ปกรณ อ านวยความสะดวกภายนอก อย างอ น เพ อความคล องต วและรวดเร ว เช น COMPUTER, PRINTER, เป นต น

6 6 4. ภาษาโปรแกรมใช งาน การเข ยนโปรแกรมควบค มการท างานบน PLC ร น CPU941 ท ใช ทดลองม ร ปแบบ 3 ภาษาค อ 4.1 STL ค อการเข ยนโปรแกรมควบค มม ล กษณะเป นบรรท ดค าส ง เร ยกว า Statement เป นการเข ยนโปรแกรมพ นฐานท สามารถเข าใจการท างานของการสแกนและทราบค าในการประมวลผลได ช ดเจนกว าภาษาอ น สามารถเข ยนได ใน ท กๆ บล อคท ต องการ แต การเข ยนล กษณะน จะม ซ บซ อนในการแก ไขโปรแกรมแต ละบรรท ด 4.2 CSF ค อการเข ยนโปรแกรมแบบส าเร จร ปท ก าหนดไว แล ว สามารถเร ยกออกมาใช งานได ท นท เช นต วควบค มพ นฐาน อ นๆ และต วควบค มท จ าเป น โดยเข ยนโปรแกรมเช อมต อ I/O เพ มเท าน นก ใช งานได ล กษณะการเข ยนแบบ CSF จะ เข าใจการออกแบบและแก ไขได ง ายกว า แต การเข ยนเก ยวก บการจ ดการหน วยข อม ลอ นๆ นอกเหน อจากท ก าหนดไว ย งคงต องอาศ ยค าส งแบบ STL อย เช นเด ม และ CSF จะไม สามารถเข ยนได ในบางบล อค 4.3 LAD ค อการเข ยนโปรแกรมท ม ล กษณะเป นไดอะแกรม ประกอบด วยส ญล กษณ หน าส มผ สคล ายวงจรร เลย เช อมโยง การท างานเป นวงจร เป นร ปแบบภาษาท ม การเข ยนเป นล กษณะพ เศษกว า แต จะมองเห นเส นทางการท างานของ ระบบของวงจรได ช ดเจนกว าภาษาอ นแต จะไม สามารถเข ยนได ในบางบล อค 5. การก าหนดต าแหน งข อม ล ในการร บและส งข อม ล ส าหร บด จ ตอลจะก าหนดต าแหน งเป นบ ต และส าหร บอะนาลอกจะก าหนดต าแหน ง เป นไบต หร อเว ร ด I Operation Bit No.(channel Number) Byte No. 1 Bit or Channel 2 Byte = 1 Word 8 Bit = 1 Byte

7 7 ในส วนช องส ญญาณท เป นด จ ตอล ม การก าหนดขนาดและต าแหน ง ค อ 1 ช อง เท าก บ 1 บ ต 8 บ ต เท าก บ 1 ไบต 2 ไบต เท าก บ 1 เว ร ด และในหน งเว ร ด ประกอบด วย High Order Byte และ Low Order Byte ด งน นในการใช งานข อม ลขนาด เว ร ด เพ อไม ให ข อม ลท บซ อนก นจ งเล ยงจากการเร ยกข อม ลขนาดเว ร ดเป นเลขค จะให เร มเร ยกข อม ลต งแต เว ร ด 0, 2, 4, 6 ไปเร อยๆ FW 0 FW 2 ไบต ท 0 ไบต ท 1 High-Order Byte Low-Order Byte ไบต ท 2 ไบต ท 3 High-Order Byte Low-Order Byte ม ค าส งในการช บอกต าแหน งข อม ล เช น A I 32.1 ค อการเร ยกค า Input ขนาด Bit ท ต าแหน ง Bit 1 ของ Byte 32 ( ใช การ AND เท าน น ) L IB 32 ค อการเร ยกค า Input ขนาด Byte ท ต าแหน ง Byte 32 L FW 32 ค อการเร ยกค า Flag ขนาด Word ต าแหน ง Byte 32 (High) และ Byte 33 (Low) 6. การเข าถ งหน วยความจ าโดยตรง ( Direct Access ) การประมวลผลแต ละ Statement ส าหร บ Digital Module จะม การเก บส ญญาณของอ นพ ตไว ท PII (Process Image Input ) ก อน และหล งประมวลผลการส งงานจร งจะเก บส ญญาณท จะส งออกไว ท PIQ (Process Image Output ) เวลาท จะท าการประมวลผลจะต องน ามาจาก PII, PIQ อ กท ซ งเป นส วนท ส าค ญมากในการ ประมวลผลแต ละ Statement ซ งสามารถแบ งออกเป นส วนท ส าค ญด งน 6.2 RLO ( Result of Logic Operation ) อาจแปลได ว า ผลล พธ ท เก ดจากการท า Operation ทางโลจ ก จะเก บผลล พธ ไว ท RLO โดยม 2 ค า ค อ ไม 0 ก เป น 1 และม ค าส งท เก ยวข องก บ RLO ได 5 แบบ ค าส งท ข นอย ก บค าของ RLO - ค าส งจะท างานเม อ RLO เป น 1 เช น SET/RESET, JC - ค าส งจะท างานท ขอบขาข นของ RLO เช น Timer ต างๆ (ยกเว น Off delay ), Counter - ค าส งจะท างานท ขอบขาลงของ RLO เช น Off delay timer ค าส งท ไม ข นอย ก บค าของ RLO เช น LOAD, TRANSFER

8 ค าส งท ม ผลต อ RLO - ค าส งท ท าให RLO เป น 1 เช น SET - ค าส งท ท าให RLO เป น 1 หร อ 0 เช น AND, OR ค าส งท ไม ม ผลต อ RLO เช น JU, BE ค าส งท เป นการ Reload RLO หมายถ งค าส งท ไม ท าให RLO เปล ยน และไม สามารไปท าการ Logic, Combine หร อ Operation ก บ RLO ของค าส งบรรท ดต อๆไปได แต ถ าค าส งท ม การ Reload RLO แล วถ กตาม ด วย Binary Logic Operation ค า RLO ใหม ก จะถ กส งไปเก บไว ใน RLO ได เช นค าส ง SET/RESET, TIMER, COUNTER 6.2 CC0 / CC1 ( Condition Code ) เป นเง อนไขท ต องการต ดส นใจเล อก เช น ใช หร อไม ใช เป นต น โดยส วนใหญ จะม ผลต อ JUMP ท เป น CONDITION, COMPARISON OPERATION ต างๆ, ALTHEM 6.3 ACCUM เป นต าแหน งท ใช จ ดเก บข อม ลแบบช วคราวในการสแกนแต ละบรรท ด ผลล พธ จากการประมวลผลแต ละค า ส ง Operation ท เก ยวข องก บค าของข อม ลท ม ผลต อ ACCUM จะถ กเร ยกมาไว บน ACCUM และค าท เก บบน ACCUM จะม ขนาดเป นเว ร ด ม ท ง High และ Low Order Byte เช น ACCUM 1 = 1133 H 1133H 11H 33H High-Order Byte Low-Order Byte 1 1 การจ ดเก บค าข อม ลบน ACCUM น ม สองส วน ค อ ACCUM 1 และ ACCUM 2 ซ งม ประโยชน นอกจาก LOAD และ TRANSFER แล วย งใช ใน COMPARISON OPERATION ระหว างค า 2 ค า ค อ ACC 1 และ ACC 2 ด วย และผลของการสแกนค าส งแต ละบรรท ดท ม ผลต อ ACCUM จะท าให การท างานของค า ACC 1 และ ACC 2 ม ผลได 2 กรณ ค อ

9 9 กรณ การน าเข าข อม ล จะเก ดการเล อนของข อม ลออกไปได ด งน information from the PII ACCUM 1 ACCUM 2 Lost information Byte b Byte a Byte d Byte c FB 7 L FB 7 0 FB 7 Byte b Byte a Byte d Byte c L FW 8 FW 8 FB 8 FB 9 0 FB 7 Byte b Byte a โดยการโหลดค า จะเก บค าไว บน ACC 1 ม ผลท าให ข อม ลเด มถ กเล อนไปไว บน ACC 2 และค า บน ACC 2 จะถ กเล อนแล วลบท งไป กรณ การเร ยกออกข อม ล โดยการใช ค าส ง Transfer เป นการส งค า ACC 1 ออกไปย งต าแหน งท ก าหนด จะไม ม ผลต อค าบน ACC 1 และ ACC 2 information in the PQI ACCUM 1 ACCUM 2 Lost information Byte b Byte a Byte d Byte c Byte a T FB 5 Byte b Byte a Byte d Byte c

10 10 การเร ยกและส งข อม ลบน ACCUM แบ งออกเป น 2 ล กษณะ ค อ Accessing the PII เม อโปรแกรมเร มประมวลผล จะน าค าของส ญญาณอ นพ ตมาเก บไว บน PII และค าท ได น จะถ กเก บไว บน ACCUM1 เพ อรอน าไปประมวลผลอ กท จะใช ค าส งท เก ยวก บการจ ดการข อม ล เช น LOAD เป นต น อ านข อม ลเป นบ ต ต อบ ต เลขฐาน 2 (ไบนาร ) A I PII Bit No. Byte 2 อ านข อม ลเป นไบต ต อไบต เม อโหลดข อม ล ไปไว ใน ACCUM 1 L FY 12 Byte 12 ACCUM 1 ACCUM High-Order Byte Low-Order Byte ( ม ค าเป น 00 H ) อ านข อม ลเป นเว ร ด ต อเว ร ด เม อโหลดข อม ล ไปไว ใน ACCUM 1 15 L FW 40 High-Order Byte Low-Order Byte 0 Byte 40 Byte 41

11 Accessing the PIQ ก อนจะน าค าของส ญญาณออกไปส งงานจร ง จะน าไปเก บไว บน PIQ ก อน และค าท ได น จะถ กเก บไว บน ACCUM1 เพ อรอน าออกไปส งงานอ ปกรณ อ นๆ ในการส งงานน จะใช ค าส งท เก ยวก บการจ ดการข อม ล เช น TRANSFER เข ยนข อม ลเป นบ ต ต อบ ต เลขฐาน 2 (ไบนาร ) = Q 4.6 PIQ Bit No. Byte 4 เข ยนข อม ลเป นไบต ต อไบต เม อส งข อม ลจาก ACCUM 1 T FY 15 Byte 15 ACCUM High-Order Byte ( ม ค าเป น 00 H ) เข ยนข อม ลเป นเว ร ด ต อเว ร ด เม อส งข อม ลจาก ACCUM 1 T FW 30 Low-Order Byte Byte 30 Byte 31 ACCUM 1 15 High-Order Byte Low-Order Byte 0

12 12 7. ร ปแบบค าส งท เร ยกใช งาน Boolean Logic Operation Operation Operand ความหมาย A Scan Operand for 1 and Combine with RLO through logic AND เป นการสแกนค าโลจ ก 1 ของ Operand ไปเก บไว ใน RLO นอกเหน อจากน น จะส งค าเป น 0 และน าค าท ได ไป AND ก บ RLO บรรท ดก อนหน า และเก บผลท ได ไปไว ท RLO ซ งในล กษณะเร มสแกนบรรท ดแรกท ม ค าส ง AND ค า RLO ก อนหน าจะเป น หน ง ( RLO = 1 ) โดยอ ตโนม ต O Scan Operand for 1 and Combine with RLO through logic OR เป นการสแกนค าโลจ ก 1 ของ Operand ไปเก บไว ใน RLO นอกเหน อจากน น จะส งค าเป น 0 และน าค าท ได ไป OR ก บ RLO บรรท ดก อนหน า และเก บผลท ได ไปไว ท RLO ซ งในล กษณะเร มสแกนบรรท ดแรกท ม ค าส ง OR ค า RLO ก อนหน าจะ เป นศ นย ( RLO = 0 ) โดยอ ตโนม ต AN Scan Operand for 0 and Combine with RLO through logic AND เป นการสแกนค าโลจ ก 0 ของ Operand ไปเก บไว ใน RLO นอกเหน อจากน นจะ ส งค าเป น 1 และน าค าท ได ไป AND ก บ RLO บรรท ดก อนหน า และเก บผลท ได ไปไว ท RLO ON Scan Operand for 0 and Combine with RLO through logic OR เป นการสแกนค าโลจ ก 0 ของ Operand ไปเก บไว ใน RLO นอกเหน อจากน น จะส งค าเป น 1 และน าค าท ได ไป OR ก บ RLO บรรท ดก อนหน า และเก บผลท ได ไปไว ท RLO ID Parameter I Q F 0.0 to to to C 0 to 127 T 0 to 127

13 13 SET / RESET Operation Operation Operand ความหมาย S SET เป นค าส งเซตค า ท าให ต าแหน งของ Operand เป นโลจ ก 1 และให ค า RLO = 1 และค า RLO ท เปล ยนไป ไม ม ผลต อค าของสถานะโลจ ก R RESET เป นค าส งร เซตค า ท าให ต าแหน งของ Operand เป นโลจ ก 0 และให ค า RLO = 1 และค า RLO ท เปล ยนไป ไม ม ผลต อค าของสถานะโลจ ก = ASSIGN เป นการส งค าของ RLO ออกไปย งต าแหน งของ Operant ID Parameter Q F 0.0 to to ขนาดของ Operand เป นขนาดบ ตเท าน น Counter Operation Operation Operand ความหมาย CU Count Up เป นการน บข นท ละหน ง เม อได ร บส ญญาณขอบขาข นจาก RLO โดยถ าขณะ ท RLO = 0 จะไม ม ผล CD Count Dowm เป นการน บลงท ละหน ง เม อได ร บส ญญาณขอบขาข นจาก RLO โดยถ าขณะ ท RLO = 0 จะไม ม ผล S Set Counter เป นการเซตต งค า เม อได ร บส ญญาณขอบขาข นจาก RLO R Reset Counter เป นการร เซต Timer เม อได ร บส ญญาณโลจ กเป น 1 จาก RLO ID Parameter C 0 to 127

14 14 Load and Transfer Operation Operation Operand ความหมาย L Load เป นการน าค าใน Operand ไปเก บไว ใน ACCUM 1 โดยไม ม ผลต อ RLO T Transfer เป นการน าค าใน ACCUM 1 ไปเก บไว ใน Operand โดยไม ม ผลต อ RLO ID Parameter IB 0 to 63 Input Byte IW 0 to 62 Input Word QB 0 to 63 Output Byte QW 0 to 62 Output Word FY 0 to 255 Flag Byte FW 0 to 254 Flag Word T 0 to 127 Timer C 0 to 127 Counter K* ค าคงท จะใช LOAD ได แต ใช ค าส ง TRANSFER ไม ได KM Random bit Pattern 16 Bit KH 0 to FFFF Hexcimal KF to Decimal KB 0 to 255 Binary KS any 2 Alphanumeric KT 0.0 to Timer Decimal KC 0.0 to 999 Counter Decimal LC Load in BCD Code เป นการน าค าท เป นไบนาร ใน TIMER หร อ COUNTER ไปเก บไว ใน ID T C ACCUM 1 เปล ยนเป นค าตาม BCD Code โดยจะไม ม ผลต อ RLO Parameter 0 to 127 Timer 0 to 127 Counter

15 15 Timer Operation Operation Operand ความหมาย SP Pulse Timer Timer จะเร ม ON และน บถอยหล งท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO เม อน บถอยหล งจนครบ Timer จ ง OFF แต ถ าอ นพ ต RLO เป น 0 ก อนน บครบ Timer จะ OFF ท นท ซ งการสแกนและน บจะต องม อ นพ ตโลจ กเป น 1 ตลอดการ น บด วย SE Extended Pulse Timer Timer จะเร ม ON และน บถอยหล งท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO เม อน บถอยหล งจนครบ Timer จ ง OFF ไม สนใจว าอ นพ ต RLO เป น 1 ตลอด หร อไม ก ตาม การสแกนและน บจะด าเน นการไปจนจบรอบการน บท ต งไว SD On-Delay Timer Timer จะเร มน บถอยหล งท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO โดย Timer จะ OFF อย เม อน บถอยหล งจนครบ Timer จ งจะ ON แต ถ าอ นพ ต RLO เป น 0 ก อนน บครบ Timer จะหย ดน บท นท ซ งการสแกนและน บจะต องม อ นพ ตโล จ กเป น 1 ตลอดการน บด วย SS Stored On-Delay Timer Timer จะเร มน บถอยหล งท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO โดย Timer จะ OFF อย เม อน บถอยหล งจนครบ Timer จ งจะ ON ไม สนใจว าอ นพ ต RLO เป น 1 ตลอดหร อไม ก ตาม การสแกนและน บจะด าเน นการไปจนจบรอบการน บ ท ต งไว SF Off-Delay Timer Timer จะ ON ท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO และเม อได ร บอ นพ ต ขอบขาลง Timer เร มน บถอยหล งจนครบ Timer จ งจะ OFF ไม สนใจว าอ นพ ต RLO เป น 1 ตลอดหร อไม ก ตาม การสแกนและน บจะด าเน นการไปจนจบรอบ การน บท ต งไว R Reset Timer เม อได อ นพ ต RLO เป น 1 ตลอดเวลา Timer จะ RESET เป น OFF จนกว า RLO จะเป น 0 จ งจะไม ม ผลอ ก ID Parameter T 0 to 127

16 16 Comparison Operation Operation Operand ความหมาย! = F Compare for Equal to เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากพบว าเท าก น ส งผลให ค า RLO = 1 > < F Compare for Not Equal to เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากพบว าไม เท าก น ส งผลให ค า RLO = 1 > F Compare for Greater Than เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากค าใน ACCUM 2 มากกว า ACCUM 1 ส งผลให ค า RLO = 1 > = F Compare for Greater Than or Equal to เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากค าใน ACCUM 2 มากกว าหร อเท าก บ ACCUM 1 ส งผลให ค า RLO = 1 < F Compare for Less Than เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากค าใน ACCUM 2 น อยกว า ACCUM 1 ส งผลให ค า RLO = 1 <= F Compare for Less Than or Equal to เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากค าใน ACCUM 2 น อยกว าหร อเท าก บ ACCUM 1 ส งผลให ค า RLO = 1 Processing Operation Operation Operand ความหมาย DO Process a Flag or Data word เป นการบ งช โดยการใช ค าข อม ลใน Operand ท ก าหนดไว แล ว เป นต ว เปล ยน Parameter ของ Operand อ นท ต องการ ID Parameter FW 0 to 254 DW 0 to 255

17 17 Block Call Operation Operation Operand ความหมาย JU JUMP Uncondition เป นการกระโดดข าม BLOCK แบบไม ม เง อนไข หากเจอค าส งน จะกระโดดท น ท JC JUMP Condition เป นการกระโดดข าม BLOCK แบบม เง อนไข จะน าค า RLO บรรท ดก อนหน า มาตรวจสอบก อน หากเป น 1 จะกระโดดข ามบล อค หากเป น 0 จะ SCAN บรรท ดถ ดไป ID Parameter OB 0 to 255 PB 0 to 255 FB 0 to 255 SB 0 to 255 BE Block End เป นการก าหนดจ ดจบการสแกนหน งรอบ หร อแต ละบล อค ไม ม ผลต อ RLO และ ACCUM แต ค าของ RLO และ ACCUM จะถ กน าไปเป นค าเร มต น ในการ สแกนรอบต อไป

18 18 8. การใช ต วควบค มพ นฐาน เป นต วควบค มพ นฐานท ส าค ญส าหร บการเร ยกใช งานบนต วโปรมแกรมท เป นเป นต องทราบ ม อย หลาย ล กษณะท ใช งานค อ STL AND LOGIC A I 32.0 A I 32.1 = Q 32.0 CSF I 32.0 & I 32.1 Q 32.0 LAD I 32.0 I 32.0 Q 32.0 OR LOGIC O I 32.2 O I 32.3 = Q 32.1 I 32.2!=1 I 32.3 Q 32.1 I 32.2 I 32.3 Q 32.1 SET / RESET A I 32.4 S F 0.0 A I 32.5 R F 0.0 A F 0.0 = Q 32.2 F 0.0 I 32.4 I 32.5 S R Q Q 32.2 F 0.0 I 32.4 S I 32.5 Q 32.2 R Q นอกจากการใช งานโลจ ก AND, OR และ SET / RESET แล ว ย งใช ส าหร บการน าค าสภาวะอ นพ ต, เอาท พ ต, ต วต งเวลา, ต วน บ, และค าร จ สเตอร ต างๆ ท ก าหนดเข ามาท าการโลจ ก AND, OR และ SET / RESET ก บสภาวะ ป จจ บ น 9. การใช ต วต งเวลา ( TIMER OPERATION ) การใช งานต วต งเวลา ( Timer ) จะเร ยกใช จากภายในต ว PLC ท ม โปรแกรมส าเร จร ปเร ยกใช งานได โดย เม อต วต งเวลาเร มน บ จะม การเร ยกค าจาก ACCUM 1 มาเป นค าเร มต น ( Time Value : TV ) เพ อก าหนดเวลาใน การน บ ซ งม ขนาดเว ร ด ( Word ) ด งน นก อนต งเวลาน บจ งต องก าหนดค าเร มต นน ลงบน ACCUM 1 ก อนเสมอ สามารถก าหนดค าการน บเวลาได เป นข อม ลชน ดต างๆ ด งน KT ค าคงท ของเวลา ( Constant Time Value ) DW Data Word IW Input Word ข อม ลต องก าหนดเป น BCD Code เท าน น QW Output Word FW Flag Word

19 19 ส ญล กษณ และล กษณะการออกแบบขา I/O ของ Timer SP= 1 Input T 10 Timer address SE= 1 V SD= SS= T! -!S SD= Set value Timer I 32.0 KT I 32.1 TV R 1 BI DE Q Timer Symbol FW 2 FW 4 Q 32.0 ต วอย างโปรแกรม แบบ STL A I 32.0 L KT SP T 10 A I 32.1 R T 10 L T 10 T FW 2 LC T 10 T FW 4 A T 10 = Q 32.0 BE 9.1 Loading Constant Time Value กรณ ก าหนดเป นค าคงท ของเวลา ใช การโหลดค าด วยการก าหนดค า Time Base ตามตาราง ด งน Operation Operand L KT 40.2 Code time base ( 0 to 3 ) Time ( 0 to 999 ) Key for Time Base Base Factor 0.01 s 0.1 s 1 s 10 s

20 20 ท Base 0 จ บเวลาได ว นาท ม ช วงเปล ยนแปลง 0.01 s ท Base 1 จ บเวลาได ว นาท ม ช วงเปล ยนแปลง 0.1 s ท Base 2 จ บเวลาได ว นาท ม ช วงเปล ยนแปลง 1.0 s ท Base 3 จ บเวลาได ว นาท ม ช วงเปล ยนแปลง 10.0 s Example Operand Time Interval ก าหนดเวลา KT x sec to 40 sec. sec. ด วยค าคงท KT x 1 sec. - 1 sec. 39 to 40 sec. 40 Sec. KT x sec. 30 to 40 sec. sec. ค าความถ กต องในการก าหนดช วงการน บท Base ต างๆ ก น ย งก าหนดค า Time Base ส งข นมากเท าไร ก จะม ช วงความผ ดพลาดมากข นด วย 9.2 Loading a Time Input, Output, Flag or Data Word เป นการโหลดข อม ลขนาด Word ในร ป BCD Code โดยบ ตท 14 และ 15 ไม ม ความส าค ญ เช นการต งค า การน บ 638 ว นาท โดยเก บไว ใน DW 2 แบบ BCD Code Bit DW2 Time base Three-digit time value ( in BCD code ) Key for Time Base Base Factor 0.01 s 0.1 s 1 s 10 s 9.3 Output of Current Time ค าของเวลาจะแสดงค าการน บไว บน ACCUM 1 และค าจากการค านวณล าส ดจะแสดงไว เช นก น โดยสามารถเร ยกให แสดงได 3 แบบ ค อ BI = Binary DE = Decimal Binary in BCD Q = Output Logic Bit โดยล กษณะการเร ยกค าของเวลาท ท น บถอยหล งให แสดง ใช ต างก นค อ แบบ BI ใช การโหลด L แบบ DE ใช การโหลด LC

21 21 Current time in T1 L T1 LC T1 ACCUM 1 Binary Time base : BI Time base Three-digit time value in BCD code : DE 10. การใช ต วน บค า ( COUNTER OPERATION ) การใช งานระบบน บส ญญาณข อม ล ( Counter ) จะเร ยกใช จากภายในต ว PLC ท ม โปรแกรมส าเร จร ปเร ยก ใช งานได โดยการน บม 2 ล กษณะ ค อการน บข น ( Count Up : CU ) และน บลง ( Count Down : CD ) อาศ ย ส ญญาณอ นพ ตขอบขาข น ท ป อนเข าตามขา CU และ CD ในการเซตค าการน บ จะม การเร ยกค าจาก ACCUM 1 มา เป นค าเซต ( Counter Set Value : CV ) เพ อก าหนดค าน บ ซ งม ขนาดเป นเว ร ด ( Word ) ด งน นก อนการเซตจ งต อง ก าหนดค าเร มต นน ลงบน ACCUM 1 ก อนเสมอ ค ณล กษณะในการน บน จะม การน บไม เก น 999 ( 0 ถ ง 999 ) และ เม อน บครบ 999 จะเป นค าน ตลอดไปไม กล บมาน บเร มท 0 จนกว าได ร บค าร เซตจ งเป น 0 โดยสามารถก าหนดค าเซต การน บเวลาได ด วยข อม ลชน ดต างๆ ด งน KC ค าคงท ของต วน บ ( Constant Count Value ) DW Data Word IW Input Word ข อม ลต องก าหนดเป น BCD Code เท าน น QW Output Word FW Flag Word I 32.0 C 0 CD Counter address Input Set Set value Counter I 32.1 I 32.3 KC 7 I 32.4 CU S CV R BI DE Q FW 6 FW 8 Q 32.0

22 22 ต วอย างโปรแกรม แบบ STL A I 32.0 CD C 0 A I 32.1 CU C 0 A I 32.3 L KC 7 A I 32.4 R C 0 L C 0 T FW 6 LC C 0 T FW 8 A C 0 = Q 32.0 BE 10.2 Loading Constant Count Value กรณ ก าหนดเป นค าคงท ของการน บ ใช การโหลดค าด วยการก าหนดค า KC = 37 ด งน Operation Operand L KC 37 Count ( 0 to 999 ) 10.3 Loading a Count Set Input, Output, Flag or Data Word เป นการโหลดข อม ลขนาด Word ในร ป BCD Code โดยบ ตท 12 ถ ง 15 ไม ม ความส าค ญ เช นการต งค าการ น บ 410 โดยเก บไว ใน DW 3 แบบ BCD Code L DW Bit DW3 Three-digit Count ( in BCD code ) 10.4 Scanning the Counter ใช การก าหนดโลจ ก แสดงสถานะเอาท พ ต โดยเม อค าการน บของ Counter ไม เท าก บศ นย ( ต งแต 1 ถ ง 999 ) จะแสดงค า Q เป นโลจ ก 1

23 Output of Current Count ค าของการน บจะแสดงค าการน บไว บน ACCUM 1 และค าจากการค านวณล าส ดจะแสดงไว เช นก น โดย สามารถเร ยกให แสดงได 3 แบบ ค อ BI, DE และ Q Current Counter Status in C2 L C2 LC C2 ACCUM 1 Binary Count : BI Three-digit Count in BCD code : DE

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน รายว ชา ภาษาแอสแซมบล และไมโครคอมพ วเตอร (Microprocessor and Assembly Language) จ ฑาว ฒ จ นทรมาล วท.บ., วท.ม.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร

ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร ร จ กก บคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ค อ เคร องคานวณในร ปของอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท สามารถร บข อม ลและคาส ง ผ านอ ปกรณ

More information

บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน

บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน หน งส อเร ยนสาระท กษะการเร ยนร รายว ชารายว ชา ทร0217 Internet ก บการเร ยนร ไร พรมแดน 7 บทท 2 คอมพ วเตอร พ นฐาน กล าวน าท วไป ป จจ บ นน คงเป นท ยอมร บก นแล วว า คอมพ วเตอร ได กลาย เป นส วนหน งของช ว ตเราแล

More information

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น สารบ ญ เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น 1 ความหมายของคอมพ วเตอร 1 ประว ต ของคอมพ วเตอร 1 ประเภทและหน าท ของคอมพ วเตอร 11 องค ประกอบของคอมพ วเตอร 14 กระบวนการท างานของคอมพ วเตอร 16 ส วนประกอบต างๆ ของเคร

More information

Computer Basic ความหมาย

Computer Basic ความหมาย Computer Basic ภาคว ชาว ทยาศาสตร คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ความหมาย คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน

More information

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม ห วใจในการทางานของระบบปฏ บ ต การ ค อการจ ดการให งานหร อโปรแกรมต างๆ ของผ ใช และ โปรแกรมของระบบสามารถทางานได ซ งงานแต ละงานอาจจาเป นต องใช ทร พยากรต างๆ ของระบบ เช น หน วยประมวลผล หน วยความจา แฟ มข อม ล

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

Section 1 บทแนะน าเคร อง AS/400 ( Introduction to Computer AS/400 )

Section 1 บทแนะน าเคร อง AS/400 ( Introduction to Computer AS/400 ) Section 1 บทแนะน าเคร อง AS/400 ( Introduction to Computer AS/400 ) บร ษ ท เมโทรซ สเต มส คอร ปอเรช น จ าก ด(มหาชน) ประเภทของคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร ม อย หลายประเภทและสามารถน าไปใช ประโยชน ได ในหลายๆ

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE

ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE งานว จ ยในช นเร ยน การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายใน

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

ระบบร านไอศกร ม นางสาววช ญร ตน นายธนว ฒน จ งจต พรช ย ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว ทยาการจ ดการ

ระบบร านไอศกร ม นางสาววช ญร ตน นายธนว ฒน จ งจต พรช ย ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว ทยาการจ ดการ ระบบร านไอศกร ม นางสาววช ญร ตน นร นยา นายธนว ฒน จ งจต พรช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ (คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร โดย บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา และพ ฒนาทร พยากรมน ษย ฝ ายประย กต เทคโนโลย ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows)

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

Computer Technology เทคโนโลย คอมพ วเตอร

Computer Technology เทคโนโลย คอมพ วเตอร Computer Technology เทคโนโลย คอมพ วเตอร Computer System ระบบคอมพ วเตอร Computer System ระบบคอมพ วเตอร 1. หน วยร บข อม ล (Input Unit) ท าหน าท ในการร บโปรแกรม และข อม ลเข าส คอมพ วเตอร ต วอย าง อ ปกรณ ท

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย ค ม อใช งาน สารบ ญ เร มต นใช งาน 1 ผ ด แลระบบ 4 การเข าส ระบบ 5 ส วนประกอบของหน าจอ 6 การใช งานพ นฐาน 7 ข อม ลพ นฐาน 10 ช นเร ยน 11 ระด บการศ กษา 11 ระด บช น/แผนกว ชา 12 กล มการเร ยน 13 ประเภทเวลา 14 ประเภทการลา

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information