ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941"

Transcription

1 1 ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941 A B C D วงจรท างาน ออกแบบวงจร ลงบน PC Q Computer ส งโปรแกรม ควบค ม PLC A เซ นเซอร อ นพ ท PLC B C D PLC Q เอาท พ ทไป ควบค มอ ปกรณ ร ปแสดงการออกแบบวงจรควบค มอ ปกรณ ด วย PLC ทฤษฎ เบ องต นเร อง PLC 1. โครงสร างและส วนประกอบของ PLC PLC เป นอ ปกรณ ท ใช ควบค มเคร องจ กร หร อระบบกระบวนการให ท างาน ตามโปรแกรมค าส งของผ ใช และ ข อม ลต างๆ ท ได จากหน วยอ นพ ต / หน วยเอาท พ ต การท างานของ PLC เป นได ท งการท างานตามช วงเวลา หร อตาม ล าด บข นตอนฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร และอ นๆ โครงสร างของ PLC ม ส วนประกอบคล ายคอมพ วเตอร PC หร ออาจ กล าวได ว า PLC เป น PC เฉพาะงานประเภทหน ง ด งน นโครงสร างโดยท วไปประกอบด วย ส วนท เป น - ฮาร ดแวร ( HARD WARE ) เป นส วนของอ ปกรณ ต างๆ เช นแผ นวงจร, โมด ล, สลอตช องส ญญาณ, สาย ส ญญาณ, แลคย ดโมด ล และแบตเตอร เป นต น - ซอร ฟแวร ( SOFT WARE ) เป นส วนของโปรแกรมภายใน PLC เพ อใช จ ดการข อม ลและประมวลผลการ ท างาน เช น System Memory, User Program เป นต น - เฟ ร มแวร ( Firm Ware ) เป นซอร ฟแวร ประเภทหน งท ต ดต งอย างถาวร และม มาจากบร ษ ทผ ผล ต ท าหน าท ควบค มการท างานหล ก เก บไว ในหน วยความจ าท ไม ส ญหายได

2 2 ส วนประกอบหล กในส วนของฮาร ดแวร สามารแยกหน าท ในการท างานได ด งน 1.1 หน วยประมวลผลกลาง ( CPU : Central Processing Unit ) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท ควบค มการท างานของ PLC โดยท วไปม กใช ไมโครโปรเซสเซอร ชน ด 8 บ ต เป นต วประมวลผล ม หน าท ร บข อม ลอ นพ ตมาท าการประมวลผล แล วส งผลท ได ออกไปย งเอาท พ ต จาก น นก จะวนกล บไปร บข อม ลอ นพ ตเข ามาอ กแล วท าซ าๆ ในล กษณะเช นน ไปเร อยๆ ซ งเร ยกก นว า การสแกน ( SCAN ) การท างานของ CPU จะอย ภายใต การควบค มของโปรแกรมท ผ ใช ป อนเข าไป จากน นแล ว CPU ย ง ท าหน าท ร บส งข อม ลก บอ ปกรณ ต ดต ออ น, ตรวจเช คต วเอง และหน วยความจ า และแหล งจ ายไฟ 1.2 หน วยความจ า ( Memory Unit ) เป นส วนท ส าค ญของระบบ เพราะใช เป นท เก บโปรแกรมและข อม ล ขนาดของหน วยความจ าเป นต ว ก าหนดข ดความสามารถของระบบโดยปกต จะว ดเป นจ านวนสเตป ( STEP ) หร อบรรท ดของการโปรแกรม ( STATEMENT ) Volatile Memory เป นหน วยความจ าท จะส ญหายได เม อไม ม การจ ายไฟให ง ายต อการเปล ยนแปลง ข อม ล ได แก หน วยความจ าประเภท RAM Nonvolatile Memory เป นหน วยความจ าท จ ดเก บข อม ลไว ได แม ไม ม การจ ายไฟให แต ยากต อการ เปล ยนแปลงแก ไขข อม ล ได แก หน วยความจ าประเภท ROM, EPROM, EEPROM อ านค าส งจาก Memory 1 บรรท ด แปลความหมายตามค าส ง อ านข อม ลจาก INPUT PROCESS ข อม ลตามค าส ง ส งผลออก OUTPUT

3 หน วยความจ าระบบ ( System Memory ) ท าหน าท เก บโปรแกรมบร หารระบบและข อม ลภายใน โดยไม อน ญาตให ผ ใช เข าไปเปล ยนแปลง แก ไขข อม ลภายในได แต อาจสามารถเข าไปตรวจสอบข อม ลระบบ หร อสภาพการท างานของ PC หน วย ความจ าผ ใช งานได Executive Memory เป นหน วยความจ าประเภท ROM, EPROM ท าหน าท เก บโปรแกรมการจ ด การระบบข อม ล, โลจ กคอนโทรล, แปลภาษาของโปรแกรม, ควบค มการสแกน ฯลฯ Scratch Pad Memory เป นหน วยความจ าช วคราวท เก บข อม ลในขณะท าการประมวลผลได แก RAM แต ผ ใช ไม สามารถเข าถ งหน วยความจ าส วนน ได หน วยความจ าผ ใช งาน ( User Memory ) ท าหน าท เก บโปรแกรมของผ ใช งาน, หน วยความจ าผ ใช, ตารางข อม ล, หน วยอ นพ ต / เอาท พ ต และอ ปกรณ ภายใน เป นหน วยความจ าช วคราวท ผ ใช สามารถเปล ยนแปลงได ตามต องการ เพ อก าหนดค า ส งการประมวลผล และเร ยกใช ข อม ลท ต องการ 1.3 หน วยอ นพ ต / เอาท พ ต ( INPUT / OUTPUT Unit ) หน วยอ นพ ต ( Input Unit ) ท าหน าท เช อมต อระหว าง CPU ก บอ ปกรณ ภายนอกโดยร บค าสภาวะหร อปร มาณต างๆ จาก อ ปกรณ ตรวจเช ค ( SENSOR ) ของเคร องจ กรหร อกระบวนการ ส งไปย ง CPU เพ อประมวลผลตาม โปรแกรมค าส งของผ ใช งาน ด งน - แปลงระด บส ญญาณเข า ให เป นระด บท เหมาะสมก บกระบวนการท างาน CPU - แบ งส ญญาณภายนอก และในออกจากก น เพ อป องก นไม ให หน วยประมวลผลได ร บความ เส ยหายเม อหน วยอ นพ ตเก ดล ดวงจร - แก ป ญหาการส นสะเท อนของหน าส มผ ส หน วยเอาท พ ต ( Output Unit ) ท าหน าท ร บค าส ญญาณท ได จากการประมวลผลไปขยายส ญญาณออกให ม ขนาดใหญ พอท จะ ข บอ ปกรณ ภายนอก เช น มอเตอร, วาล ว, ป ม, หลอดไฟ ฯลฯ นอกจากน นย งแบ งส ญญาณภายนอก และ ในออกจากก น เพ อป องก นไม ให หน วยประมวลผลได ร บความเส ยหายเม อหน วยเอาท พ ตเก ดล ดวงจร 1.4 หน วยต ดต อภายนอก ( Peripheral Device ) เป นอ ปกรณ แบบต างๆ ท อ านวยความสะดวกในการพ ฒนาโปรแกรมสามรถใช ร วมก บ PLC ชน ดเด ยว ก นได หลายๆต ว โดยม หน าท ด งน - ใช ป อนโปรแกรมเข าไปใน Memory ของระบบ เช นช ด Interface - ใช ในการแก ไขโปรแกรม เช น PC, Monitor

4 4 - ใช ในการเก บร กษาโปรแกรม เช นแผ นด สก - ใช ในการพ มพ โปรแกรม เช น Printer - ใช แสดงสภาวะการควบค ม เช นช ด Interface Monitor, LED 2. การเข ยนโปรแกรมบน PLC การควบค มการท างานของ PLC อาศ ยซอร ฟแวร STEP5 โดยการเข ยนโปรแกรมอย ภายในบล อค ข นอย ก บ ความต องการของผ ใช บล อคท ใช งานในการเข ยนโปรแกรมน ม 5 ล กษณะ 2.1 OB ( Organization Block ) เป นบล อคท ใช เข ยนโปรแกรมท วไป สามารถใช โปรแกรมในกล มค าส งพ นฐาน Basic Operations ภาษา LAD, CSF และ STL โดย OB ม หน าท ส าค ญกว าบล อคอ นๆ ค อ Operating System ( OS ) ท ย ภาย ในหน วยประมวลผลกลางจะประมวลผลโปรแกรมท อย ภายใน OB บางบล อคเท าน น โดยสามารถแยก OB ออกเป น 2 กล มค อ - OBs ท ต องเข ยนโปรแกรมโดยผ ใช ก อน และบล อคเหล าน จะถ กเร ยกใช โดยอ ตโนม ต จากระบบ OS - OBs ท เข ยนโปรแกรมมาเร ยบร อยแล ว ผ ใช สามารถเร ยกใช OB เหล าน นภายในโปรแกรมควบค มได เลย 2.2 PB ( Program Block ) เป นบล อคท ใช เข ยนโปรแกรมท วไป สามารถใช โปรแกรมในกล มค าส งพ นฐาน Basic Operations เท าน นในร ปแบบภาษา LAD, CSF และ STL ก ได โดยโปรแกรมท เข ยนไว จะย งไม ถ กเร ยกใช งานจาก OS จนกว าจะม การก าหนดไว ใน OB1, OB3, OB13 หร อโปรแกรมในบล อคอ นท ถ กเร ยกจาก OB1, OB3, OB13 เร ยบร อยแล ว ระบบจ งม การเร ยกโปรแกรมใน PB ไปประมวลผล 2.3 SB ( Sequence Block ) เป นบล อคท ใช เข ยนโปรแกรมท วไป สามารถใช โปรแกรมในกล มค าส งพ นฐาน Basic Operations เท าน นในร ปแบบภาษา LAD, CSF และ STL ก ได โดยโปรแกรมท เข ยนไว จะย งไม ถ กเร ยกใช งานจาก OS จนกว าจะม การก าหนดไว ใน OB1, OB3, OB13 หร อโปรแกรมในบล อคอ นท ถ กเร ยกจาก OB1, OB3, OB13 เร ยบร อยแล ว ระบบจ งม การเร ยกโปรแกรมใน SB ไปประมวลผล 2.4 FB / FX ( Function Block ) เป นบล อคท ใช เข ยนโปรแกรมได ในล กษณะเด ยวก บ OB, PB, SB แต ต างก นท จะเข ยนได เฉพาะ ภาษา STL เท าน น และสามรถท จะใช ค าส งในการเข ยนโปรแกรมได ท งกล มค าส งพ นฐาน Basic Operations, กล มค าส งเพ มเต ม ( Supplementary Operations ) และกล มค าส งเก ยวก บระบบ ( System Operation ) นอกจากน น FB ย งม ล กษณะพ เศษ ค อ สามารถส งค าพาราม เตอร หร อต วแปรจากบล อคท ท าการ เร ยก FB ไปใช งานได นอกจากน ย งต องม การก าหนดช อของบล อค FB ท สร างข นมาท กคร งตามความ ต องการของผ ใช แต ไม เก น 8 ต วอ กษร

5 5 3. ค ณสมบ ต ของ PLC 3.1 ขนาดของระบบเล กลง ภายใน PLC จะใช อ ปกรณ อ เล คทรอน คส และซอร ฟแวร โปรแกรม ต วร เลย, ต วต งเวลา, ต วน บ, ต ว ค านวณโลจ ก, ต วค านวณเช งคณ ตศาสตร และวงจรซ เคว นซ อ นๆ อ กจ านวนมาก ไม ข นอย ก บขนาด 3.2 ใช โปรแกรมแทนการเด นสาย วงจรอ เล คทรอน คส ควบค มม การท างานท ต องเด นสาย และแผ นวงจร แต PLC ใช โปรแกรมออก แบบร ปวงจรในหน วยความจ าจ งไม ม การเด นสาย และแผ นวงจร 3.3 เปล ยนวงจรและขยายระบบง าย โปรแกรมภายใน PLC สามารถเปล ยนแปลงแก ไขได ง าย กว าแก ไขลายวงจรอ ปกรณ อ เล คทรอ น คส และถ าต องการขยายระบบสามารถท าได ง ายเช นก น 3.4 ลดเวลาในการออกแบบและสร าง อ ปกรณ เช อมต อของ PLC เป นมาตรฐานสามารถประกอบใส ต ควบค มได รวดเร ว การออกแบบวง จรและโปรแกรมท าได รวดเร ว สามรถทดสอบวงจรภายใน PLC ได เองจ งสะดวกมากกว า 3.5 PLC ม เสถ ยรภาพด กว าร เลย ช นส วนภายในเป นอ ปกรณ SOLID STATE วงจรควบค มไม ม การเด นสายไฟอย างร เลย จ งไม ม ป ญหาเร องสายขาด, หน าส มผ สหลวม, หน าส มผ สสว ตซ ไม ด การท างานม ความน าเช อถ อได มากกว า 3.6 ม หน วยอ นพ ต / เอาท พ ต หลายแบบ ในป จจ บ น PLC ม หน วยอ นพ ต / เอาท พ ต หลายแบบสามารถเล อกใช ให เหมาะสมก บสภาพงาน เช น DIGITAL I/O, ANALOG I/O เป นต น 3.7 ม ความสามารถในการเช อมโยงต ดต อก บอ ปกรณ ภายนอก ในป จจ บ น PLC ถ กออกแบบให ม การส อสารเช อมโยงก บอ ปกรณ อ านวยความสะดวกภายนอก อย างอ น เพ อความคล องต วและรวดเร ว เช น COMPUTER, PRINTER, เป นต น

6 6 4. ภาษาโปรแกรมใช งาน การเข ยนโปรแกรมควบค มการท างานบน PLC ร น CPU941 ท ใช ทดลองม ร ปแบบ 3 ภาษาค อ 4.1 STL ค อการเข ยนโปรแกรมควบค มม ล กษณะเป นบรรท ดค าส ง เร ยกว า Statement เป นการเข ยนโปรแกรมพ นฐานท สามารถเข าใจการท างานของการสแกนและทราบค าในการประมวลผลได ช ดเจนกว าภาษาอ น สามารถเข ยนได ใน ท กๆ บล อคท ต องการ แต การเข ยนล กษณะน จะม ซ บซ อนในการแก ไขโปรแกรมแต ละบรรท ด 4.2 CSF ค อการเข ยนโปรแกรมแบบส าเร จร ปท ก าหนดไว แล ว สามารถเร ยกออกมาใช งานได ท นท เช นต วควบค มพ นฐาน อ นๆ และต วควบค มท จ าเป น โดยเข ยนโปรแกรมเช อมต อ I/O เพ มเท าน นก ใช งานได ล กษณะการเข ยนแบบ CSF จะ เข าใจการออกแบบและแก ไขได ง ายกว า แต การเข ยนเก ยวก บการจ ดการหน วยข อม ลอ นๆ นอกเหน อจากท ก าหนดไว ย งคงต องอาศ ยค าส งแบบ STL อย เช นเด ม และ CSF จะไม สามารถเข ยนได ในบางบล อค 4.3 LAD ค อการเข ยนโปรแกรมท ม ล กษณะเป นไดอะแกรม ประกอบด วยส ญล กษณ หน าส มผ สคล ายวงจรร เลย เช อมโยง การท างานเป นวงจร เป นร ปแบบภาษาท ม การเข ยนเป นล กษณะพ เศษกว า แต จะมองเห นเส นทางการท างานของ ระบบของวงจรได ช ดเจนกว าภาษาอ นแต จะไม สามารถเข ยนได ในบางบล อค 5. การก าหนดต าแหน งข อม ล ในการร บและส งข อม ล ส าหร บด จ ตอลจะก าหนดต าแหน งเป นบ ต และส าหร บอะนาลอกจะก าหนดต าแหน ง เป นไบต หร อเว ร ด I Operation Bit No.(channel Number) Byte No. 1 Bit or Channel 2 Byte = 1 Word 8 Bit = 1 Byte

7 7 ในส วนช องส ญญาณท เป นด จ ตอล ม การก าหนดขนาดและต าแหน ง ค อ 1 ช อง เท าก บ 1 บ ต 8 บ ต เท าก บ 1 ไบต 2 ไบต เท าก บ 1 เว ร ด และในหน งเว ร ด ประกอบด วย High Order Byte และ Low Order Byte ด งน นในการใช งานข อม ลขนาด เว ร ด เพ อไม ให ข อม ลท บซ อนก นจ งเล ยงจากการเร ยกข อม ลขนาดเว ร ดเป นเลขค จะให เร มเร ยกข อม ลต งแต เว ร ด 0, 2, 4, 6 ไปเร อยๆ FW 0 FW 2 ไบต ท 0 ไบต ท 1 High-Order Byte Low-Order Byte ไบต ท 2 ไบต ท 3 High-Order Byte Low-Order Byte ม ค าส งในการช บอกต าแหน งข อม ล เช น A I 32.1 ค อการเร ยกค า Input ขนาด Bit ท ต าแหน ง Bit 1 ของ Byte 32 ( ใช การ AND เท าน น ) L IB 32 ค อการเร ยกค า Input ขนาด Byte ท ต าแหน ง Byte 32 L FW 32 ค อการเร ยกค า Flag ขนาด Word ต าแหน ง Byte 32 (High) และ Byte 33 (Low) 6. การเข าถ งหน วยความจ าโดยตรง ( Direct Access ) การประมวลผลแต ละ Statement ส าหร บ Digital Module จะม การเก บส ญญาณของอ นพ ตไว ท PII (Process Image Input ) ก อน และหล งประมวลผลการส งงานจร งจะเก บส ญญาณท จะส งออกไว ท PIQ (Process Image Output ) เวลาท จะท าการประมวลผลจะต องน ามาจาก PII, PIQ อ กท ซ งเป นส วนท ส าค ญมากในการ ประมวลผลแต ละ Statement ซ งสามารถแบ งออกเป นส วนท ส าค ญด งน 6.2 RLO ( Result of Logic Operation ) อาจแปลได ว า ผลล พธ ท เก ดจากการท า Operation ทางโลจ ก จะเก บผลล พธ ไว ท RLO โดยม 2 ค า ค อ ไม 0 ก เป น 1 และม ค าส งท เก ยวข องก บ RLO ได 5 แบบ ค าส งท ข นอย ก บค าของ RLO - ค าส งจะท างานเม อ RLO เป น 1 เช น SET/RESET, JC - ค าส งจะท างานท ขอบขาข นของ RLO เช น Timer ต างๆ (ยกเว น Off delay ), Counter - ค าส งจะท างานท ขอบขาลงของ RLO เช น Off delay timer ค าส งท ไม ข นอย ก บค าของ RLO เช น LOAD, TRANSFER

8 ค าส งท ม ผลต อ RLO - ค าส งท ท าให RLO เป น 1 เช น SET - ค าส งท ท าให RLO เป น 1 หร อ 0 เช น AND, OR ค าส งท ไม ม ผลต อ RLO เช น JU, BE ค าส งท เป นการ Reload RLO หมายถ งค าส งท ไม ท าให RLO เปล ยน และไม สามารไปท าการ Logic, Combine หร อ Operation ก บ RLO ของค าส งบรรท ดต อๆไปได แต ถ าค าส งท ม การ Reload RLO แล วถ กตาม ด วย Binary Logic Operation ค า RLO ใหม ก จะถ กส งไปเก บไว ใน RLO ได เช นค าส ง SET/RESET, TIMER, COUNTER 6.2 CC0 / CC1 ( Condition Code ) เป นเง อนไขท ต องการต ดส นใจเล อก เช น ใช หร อไม ใช เป นต น โดยส วนใหญ จะม ผลต อ JUMP ท เป น CONDITION, COMPARISON OPERATION ต างๆ, ALTHEM 6.3 ACCUM เป นต าแหน งท ใช จ ดเก บข อม ลแบบช วคราวในการสแกนแต ละบรรท ด ผลล พธ จากการประมวลผลแต ละค า ส ง Operation ท เก ยวข องก บค าของข อม ลท ม ผลต อ ACCUM จะถ กเร ยกมาไว บน ACCUM และค าท เก บบน ACCUM จะม ขนาดเป นเว ร ด ม ท ง High และ Low Order Byte เช น ACCUM 1 = 1133 H 1133H 11H 33H High-Order Byte Low-Order Byte 1 1 การจ ดเก บค าข อม ลบน ACCUM น ม สองส วน ค อ ACCUM 1 และ ACCUM 2 ซ งม ประโยชน นอกจาก LOAD และ TRANSFER แล วย งใช ใน COMPARISON OPERATION ระหว างค า 2 ค า ค อ ACC 1 และ ACC 2 ด วย และผลของการสแกนค าส งแต ละบรรท ดท ม ผลต อ ACCUM จะท าให การท างานของค า ACC 1 และ ACC 2 ม ผลได 2 กรณ ค อ

9 9 กรณ การน าเข าข อม ล จะเก ดการเล อนของข อม ลออกไปได ด งน information from the PII ACCUM 1 ACCUM 2 Lost information Byte b Byte a Byte d Byte c FB 7 L FB 7 0 FB 7 Byte b Byte a Byte d Byte c L FW 8 FW 8 FB 8 FB 9 0 FB 7 Byte b Byte a โดยการโหลดค า จะเก บค าไว บน ACC 1 ม ผลท าให ข อม ลเด มถ กเล อนไปไว บน ACC 2 และค า บน ACC 2 จะถ กเล อนแล วลบท งไป กรณ การเร ยกออกข อม ล โดยการใช ค าส ง Transfer เป นการส งค า ACC 1 ออกไปย งต าแหน งท ก าหนด จะไม ม ผลต อค าบน ACC 1 และ ACC 2 information in the PQI ACCUM 1 ACCUM 2 Lost information Byte b Byte a Byte d Byte c Byte a T FB 5 Byte b Byte a Byte d Byte c

10 10 การเร ยกและส งข อม ลบน ACCUM แบ งออกเป น 2 ล กษณะ ค อ Accessing the PII เม อโปรแกรมเร มประมวลผล จะน าค าของส ญญาณอ นพ ตมาเก บไว บน PII และค าท ได น จะถ กเก บไว บน ACCUM1 เพ อรอน าไปประมวลผลอ กท จะใช ค าส งท เก ยวก บการจ ดการข อม ล เช น LOAD เป นต น อ านข อม ลเป นบ ต ต อบ ต เลขฐาน 2 (ไบนาร ) A I PII Bit No. Byte 2 อ านข อม ลเป นไบต ต อไบต เม อโหลดข อม ล ไปไว ใน ACCUM 1 L FY 12 Byte 12 ACCUM 1 ACCUM High-Order Byte Low-Order Byte ( ม ค าเป น 00 H ) อ านข อม ลเป นเว ร ด ต อเว ร ด เม อโหลดข อม ล ไปไว ใน ACCUM 1 15 L FW 40 High-Order Byte Low-Order Byte 0 Byte 40 Byte 41

11 Accessing the PIQ ก อนจะน าค าของส ญญาณออกไปส งงานจร ง จะน าไปเก บไว บน PIQ ก อน และค าท ได น จะถ กเก บไว บน ACCUM1 เพ อรอน าออกไปส งงานอ ปกรณ อ นๆ ในการส งงานน จะใช ค าส งท เก ยวก บการจ ดการข อม ล เช น TRANSFER เข ยนข อม ลเป นบ ต ต อบ ต เลขฐาน 2 (ไบนาร ) = Q 4.6 PIQ Bit No. Byte 4 เข ยนข อม ลเป นไบต ต อไบต เม อส งข อม ลจาก ACCUM 1 T FY 15 Byte 15 ACCUM High-Order Byte ( ม ค าเป น 00 H ) เข ยนข อม ลเป นเว ร ด ต อเว ร ด เม อส งข อม ลจาก ACCUM 1 T FW 30 Low-Order Byte Byte 30 Byte 31 ACCUM 1 15 High-Order Byte Low-Order Byte 0

12 12 7. ร ปแบบค าส งท เร ยกใช งาน Boolean Logic Operation Operation Operand ความหมาย A Scan Operand for 1 and Combine with RLO through logic AND เป นการสแกนค าโลจ ก 1 ของ Operand ไปเก บไว ใน RLO นอกเหน อจากน น จะส งค าเป น 0 และน าค าท ได ไป AND ก บ RLO บรรท ดก อนหน า และเก บผลท ได ไปไว ท RLO ซ งในล กษณะเร มสแกนบรรท ดแรกท ม ค าส ง AND ค า RLO ก อนหน าจะเป น หน ง ( RLO = 1 ) โดยอ ตโนม ต O Scan Operand for 1 and Combine with RLO through logic OR เป นการสแกนค าโลจ ก 1 ของ Operand ไปเก บไว ใน RLO นอกเหน อจากน น จะส งค าเป น 0 และน าค าท ได ไป OR ก บ RLO บรรท ดก อนหน า และเก บผลท ได ไปไว ท RLO ซ งในล กษณะเร มสแกนบรรท ดแรกท ม ค าส ง OR ค า RLO ก อนหน าจะ เป นศ นย ( RLO = 0 ) โดยอ ตโนม ต AN Scan Operand for 0 and Combine with RLO through logic AND เป นการสแกนค าโลจ ก 0 ของ Operand ไปเก บไว ใน RLO นอกเหน อจากน นจะ ส งค าเป น 1 และน าค าท ได ไป AND ก บ RLO บรรท ดก อนหน า และเก บผลท ได ไปไว ท RLO ON Scan Operand for 0 and Combine with RLO through logic OR เป นการสแกนค าโลจ ก 0 ของ Operand ไปเก บไว ใน RLO นอกเหน อจากน น จะส งค าเป น 1 และน าค าท ได ไป OR ก บ RLO บรรท ดก อนหน า และเก บผลท ได ไปไว ท RLO ID Parameter I Q F 0.0 to to to C 0 to 127 T 0 to 127

13 13 SET / RESET Operation Operation Operand ความหมาย S SET เป นค าส งเซตค า ท าให ต าแหน งของ Operand เป นโลจ ก 1 และให ค า RLO = 1 และค า RLO ท เปล ยนไป ไม ม ผลต อค าของสถานะโลจ ก R RESET เป นค าส งร เซตค า ท าให ต าแหน งของ Operand เป นโลจ ก 0 และให ค า RLO = 1 และค า RLO ท เปล ยนไป ไม ม ผลต อค าของสถานะโลจ ก = ASSIGN เป นการส งค าของ RLO ออกไปย งต าแหน งของ Operant ID Parameter Q F 0.0 to to ขนาดของ Operand เป นขนาดบ ตเท าน น Counter Operation Operation Operand ความหมาย CU Count Up เป นการน บข นท ละหน ง เม อได ร บส ญญาณขอบขาข นจาก RLO โดยถ าขณะ ท RLO = 0 จะไม ม ผล CD Count Dowm เป นการน บลงท ละหน ง เม อได ร บส ญญาณขอบขาข นจาก RLO โดยถ าขณะ ท RLO = 0 จะไม ม ผล S Set Counter เป นการเซตต งค า เม อได ร บส ญญาณขอบขาข นจาก RLO R Reset Counter เป นการร เซต Timer เม อได ร บส ญญาณโลจ กเป น 1 จาก RLO ID Parameter C 0 to 127

14 14 Load and Transfer Operation Operation Operand ความหมาย L Load เป นการน าค าใน Operand ไปเก บไว ใน ACCUM 1 โดยไม ม ผลต อ RLO T Transfer เป นการน าค าใน ACCUM 1 ไปเก บไว ใน Operand โดยไม ม ผลต อ RLO ID Parameter IB 0 to 63 Input Byte IW 0 to 62 Input Word QB 0 to 63 Output Byte QW 0 to 62 Output Word FY 0 to 255 Flag Byte FW 0 to 254 Flag Word T 0 to 127 Timer C 0 to 127 Counter K* ค าคงท จะใช LOAD ได แต ใช ค าส ง TRANSFER ไม ได KM Random bit Pattern 16 Bit KH 0 to FFFF Hexcimal KF to Decimal KB 0 to 255 Binary KS any 2 Alphanumeric KT 0.0 to Timer Decimal KC 0.0 to 999 Counter Decimal LC Load in BCD Code เป นการน าค าท เป นไบนาร ใน TIMER หร อ COUNTER ไปเก บไว ใน ID T C ACCUM 1 เปล ยนเป นค าตาม BCD Code โดยจะไม ม ผลต อ RLO Parameter 0 to 127 Timer 0 to 127 Counter

15 15 Timer Operation Operation Operand ความหมาย SP Pulse Timer Timer จะเร ม ON และน บถอยหล งท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO เม อน บถอยหล งจนครบ Timer จ ง OFF แต ถ าอ นพ ต RLO เป น 0 ก อนน บครบ Timer จะ OFF ท นท ซ งการสแกนและน บจะต องม อ นพ ตโลจ กเป น 1 ตลอดการ น บด วย SE Extended Pulse Timer Timer จะเร ม ON และน บถอยหล งท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO เม อน บถอยหล งจนครบ Timer จ ง OFF ไม สนใจว าอ นพ ต RLO เป น 1 ตลอด หร อไม ก ตาม การสแกนและน บจะด าเน นการไปจนจบรอบการน บท ต งไว SD On-Delay Timer Timer จะเร มน บถอยหล งท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO โดย Timer จะ OFF อย เม อน บถอยหล งจนครบ Timer จ งจะ ON แต ถ าอ นพ ต RLO เป น 0 ก อนน บครบ Timer จะหย ดน บท นท ซ งการสแกนและน บจะต องม อ นพ ตโล จ กเป น 1 ตลอดการน บด วย SS Stored On-Delay Timer Timer จะเร มน บถอยหล งท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO โดย Timer จะ OFF อย เม อน บถอยหล งจนครบ Timer จ งจะ ON ไม สนใจว าอ นพ ต RLO เป น 1 ตลอดหร อไม ก ตาม การสแกนและน บจะด าเน นการไปจนจบรอบการน บ ท ต งไว SF Off-Delay Timer Timer จะ ON ท นท ท อ นพ ตได ร บขอบขาข น ของ RLO และเม อได ร บอ นพ ต ขอบขาลง Timer เร มน บถอยหล งจนครบ Timer จ งจะ OFF ไม สนใจว าอ นพ ต RLO เป น 1 ตลอดหร อไม ก ตาม การสแกนและน บจะด าเน นการไปจนจบรอบ การน บท ต งไว R Reset Timer เม อได อ นพ ต RLO เป น 1 ตลอดเวลา Timer จะ RESET เป น OFF จนกว า RLO จะเป น 0 จ งจะไม ม ผลอ ก ID Parameter T 0 to 127

16 16 Comparison Operation Operation Operand ความหมาย! = F Compare for Equal to เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากพบว าเท าก น ส งผลให ค า RLO = 1 > < F Compare for Not Equal to เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากพบว าไม เท าก น ส งผลให ค า RLO = 1 > F Compare for Greater Than เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากค าใน ACCUM 2 มากกว า ACCUM 1 ส งผลให ค า RLO = 1 > = F Compare for Greater Than or Equal to เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากค าใน ACCUM 2 มากกว าหร อเท าก บ ACCUM 1 ส งผลให ค า RLO = 1 < F Compare for Less Than เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากค าใน ACCUM 2 น อยกว า ACCUM 1 ส งผลให ค า RLO = 1 <= F Compare for Less Than or Equal to เป นเปร ยบเท ยบค าระหว าง ACCUM 1 ก บ ACCUM 2 แบบบ ตต อบ ต ท ละ บ ต หากค าใน ACCUM 2 น อยกว าหร อเท าก บ ACCUM 1 ส งผลให ค า RLO = 1 Processing Operation Operation Operand ความหมาย DO Process a Flag or Data word เป นการบ งช โดยการใช ค าข อม ลใน Operand ท ก าหนดไว แล ว เป นต ว เปล ยน Parameter ของ Operand อ นท ต องการ ID Parameter FW 0 to 254 DW 0 to 255

17 17 Block Call Operation Operation Operand ความหมาย JU JUMP Uncondition เป นการกระโดดข าม BLOCK แบบไม ม เง อนไข หากเจอค าส งน จะกระโดดท น ท JC JUMP Condition เป นการกระโดดข าม BLOCK แบบม เง อนไข จะน าค า RLO บรรท ดก อนหน า มาตรวจสอบก อน หากเป น 1 จะกระโดดข ามบล อค หากเป น 0 จะ SCAN บรรท ดถ ดไป ID Parameter OB 0 to 255 PB 0 to 255 FB 0 to 255 SB 0 to 255 BE Block End เป นการก าหนดจ ดจบการสแกนหน งรอบ หร อแต ละบล อค ไม ม ผลต อ RLO และ ACCUM แต ค าของ RLO และ ACCUM จะถ กน าไปเป นค าเร มต น ในการ สแกนรอบต อไป

18 18 8. การใช ต วควบค มพ นฐาน เป นต วควบค มพ นฐานท ส าค ญส าหร บการเร ยกใช งานบนต วโปรมแกรมท เป นเป นต องทราบ ม อย หลาย ล กษณะท ใช งานค อ STL AND LOGIC A I 32.0 A I 32.1 = Q 32.0 CSF I 32.0 & I 32.1 Q 32.0 LAD I 32.0 I 32.0 Q 32.0 OR LOGIC O I 32.2 O I 32.3 = Q 32.1 I 32.2!=1 I 32.3 Q 32.1 I 32.2 I 32.3 Q 32.1 SET / RESET A I 32.4 S F 0.0 A I 32.5 R F 0.0 A F 0.0 = Q 32.2 F 0.0 I 32.4 I 32.5 S R Q Q 32.2 F 0.0 I 32.4 S I 32.5 Q 32.2 R Q นอกจากการใช งานโลจ ก AND, OR และ SET / RESET แล ว ย งใช ส าหร บการน าค าสภาวะอ นพ ต, เอาท พ ต, ต วต งเวลา, ต วน บ, และค าร จ สเตอร ต างๆ ท ก าหนดเข ามาท าการโลจ ก AND, OR และ SET / RESET ก บสภาวะ ป จจ บ น 9. การใช ต วต งเวลา ( TIMER OPERATION ) การใช งานต วต งเวลา ( Timer ) จะเร ยกใช จากภายในต ว PLC ท ม โปรแกรมส าเร จร ปเร ยกใช งานได โดย เม อต วต งเวลาเร มน บ จะม การเร ยกค าจาก ACCUM 1 มาเป นค าเร มต น ( Time Value : TV ) เพ อก าหนดเวลาใน การน บ ซ งม ขนาดเว ร ด ( Word ) ด งน นก อนต งเวลาน บจ งต องก าหนดค าเร มต นน ลงบน ACCUM 1 ก อนเสมอ สามารถก าหนดค าการน บเวลาได เป นข อม ลชน ดต างๆ ด งน KT ค าคงท ของเวลา ( Constant Time Value ) DW Data Word IW Input Word ข อม ลต องก าหนดเป น BCD Code เท าน น QW Output Word FW Flag Word

19 19 ส ญล กษณ และล กษณะการออกแบบขา I/O ของ Timer SP= 1 Input T 10 Timer address SE= 1 V SD= SS= T! -!S SD= Set value Timer I 32.0 KT I 32.1 TV R 1 BI DE Q Timer Symbol FW 2 FW 4 Q 32.0 ต วอย างโปรแกรม แบบ STL A I 32.0 L KT SP T 10 A I 32.1 R T 10 L T 10 T FW 2 LC T 10 T FW 4 A T 10 = Q 32.0 BE 9.1 Loading Constant Time Value กรณ ก าหนดเป นค าคงท ของเวลา ใช การโหลดค าด วยการก าหนดค า Time Base ตามตาราง ด งน Operation Operand L KT 40.2 Code time base ( 0 to 3 ) Time ( 0 to 999 ) Key for Time Base Base Factor 0.01 s 0.1 s 1 s 10 s

20 20 ท Base 0 จ บเวลาได ว นาท ม ช วงเปล ยนแปลง 0.01 s ท Base 1 จ บเวลาได ว นาท ม ช วงเปล ยนแปลง 0.1 s ท Base 2 จ บเวลาได ว นาท ม ช วงเปล ยนแปลง 1.0 s ท Base 3 จ บเวลาได ว นาท ม ช วงเปล ยนแปลง 10.0 s Example Operand Time Interval ก าหนดเวลา KT x sec to 40 sec. sec. ด วยค าคงท KT x 1 sec. - 1 sec. 39 to 40 sec. 40 Sec. KT x sec. 30 to 40 sec. sec. ค าความถ กต องในการก าหนดช วงการน บท Base ต างๆ ก น ย งก าหนดค า Time Base ส งข นมากเท าไร ก จะม ช วงความผ ดพลาดมากข นด วย 9.2 Loading a Time Input, Output, Flag or Data Word เป นการโหลดข อม ลขนาด Word ในร ป BCD Code โดยบ ตท 14 และ 15 ไม ม ความส าค ญ เช นการต งค า การน บ 638 ว นาท โดยเก บไว ใน DW 2 แบบ BCD Code Bit DW2 Time base Three-digit time value ( in BCD code ) Key for Time Base Base Factor 0.01 s 0.1 s 1 s 10 s 9.3 Output of Current Time ค าของเวลาจะแสดงค าการน บไว บน ACCUM 1 และค าจากการค านวณล าส ดจะแสดงไว เช นก น โดยสามารถเร ยกให แสดงได 3 แบบ ค อ BI = Binary DE = Decimal Binary in BCD Q = Output Logic Bit โดยล กษณะการเร ยกค าของเวลาท ท น บถอยหล งให แสดง ใช ต างก นค อ แบบ BI ใช การโหลด L แบบ DE ใช การโหลด LC

21 21 Current time in T1 L T1 LC T1 ACCUM 1 Binary Time base : BI Time base Three-digit time value in BCD code : DE 10. การใช ต วน บค า ( COUNTER OPERATION ) การใช งานระบบน บส ญญาณข อม ล ( Counter ) จะเร ยกใช จากภายในต ว PLC ท ม โปรแกรมส าเร จร ปเร ยก ใช งานได โดยการน บม 2 ล กษณะ ค อการน บข น ( Count Up : CU ) และน บลง ( Count Down : CD ) อาศ ย ส ญญาณอ นพ ตขอบขาข น ท ป อนเข าตามขา CU และ CD ในการเซตค าการน บ จะม การเร ยกค าจาก ACCUM 1 มา เป นค าเซต ( Counter Set Value : CV ) เพ อก าหนดค าน บ ซ งม ขนาดเป นเว ร ด ( Word ) ด งน นก อนการเซตจ งต อง ก าหนดค าเร มต นน ลงบน ACCUM 1 ก อนเสมอ ค ณล กษณะในการน บน จะม การน บไม เก น 999 ( 0 ถ ง 999 ) และ เม อน บครบ 999 จะเป นค าน ตลอดไปไม กล บมาน บเร มท 0 จนกว าได ร บค าร เซตจ งเป น 0 โดยสามารถก าหนดค าเซต การน บเวลาได ด วยข อม ลชน ดต างๆ ด งน KC ค าคงท ของต วน บ ( Constant Count Value ) DW Data Word IW Input Word ข อม ลต องก าหนดเป น BCD Code เท าน น QW Output Word FW Flag Word I 32.0 C 0 CD Counter address Input Set Set value Counter I 32.1 I 32.3 KC 7 I 32.4 CU S CV R BI DE Q FW 6 FW 8 Q 32.0

22 22 ต วอย างโปรแกรม แบบ STL A I 32.0 CD C 0 A I 32.1 CU C 0 A I 32.3 L KC 7 A I 32.4 R C 0 L C 0 T FW 6 LC C 0 T FW 8 A C 0 = Q 32.0 BE 10.2 Loading Constant Count Value กรณ ก าหนดเป นค าคงท ของการน บ ใช การโหลดค าด วยการก าหนดค า KC = 37 ด งน Operation Operand L KC 37 Count ( 0 to 999 ) 10.3 Loading a Count Set Input, Output, Flag or Data Word เป นการโหลดข อม ลขนาด Word ในร ป BCD Code โดยบ ตท 12 ถ ง 15 ไม ม ความส าค ญ เช นการต งค าการ น บ 410 โดยเก บไว ใน DW 3 แบบ BCD Code L DW Bit DW3 Three-digit Count ( in BCD code ) 10.4 Scanning the Counter ใช การก าหนดโลจ ก แสดงสถานะเอาท พ ต โดยเม อค าการน บของ Counter ไม เท าก บศ นย ( ต งแต 1 ถ ง 999 ) จะแสดงค า Q เป นโลจ ก 1

23 Output of Current Count ค าของการน บจะแสดงค าการน บไว บน ACCUM 1 และค าจากการค านวณล าส ดจะแสดงไว เช นก น โดย สามารถเร ยกให แสดงได 3 แบบ ค อ BI, DE และ Q Current Counter Status in C2 L C2 LC C2 ACCUM 1 Binary Count : BI Three-digit Count in BCD code : DE

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 3 การอ างแอสเดรสของ PLC

บทท 3 การอ างแอสเดรสของ PLC บทท 3 การอ างแอสเดรสของ PLC การอ างแอสเดรสของ PLC ถ าเปร ยบเท ยบง ายๆค อ การเร ยกช อต าแหน งของอ ปกรณ อ นพ ต/เอาต พ ตท น ามาต อร วมก บ PLC และเป นการเร ยกช อพ นท หน วยความจ าใน PLC น นเอง 3.1 โครงสร างของข

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

จ ดทาโดย นางวน ดา ดมเด น คร โรงเร ยนกงหราพ ชากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12

จ ดทาโดย นางวน ดา ดมเด น คร โรงเร ยนกงหราพ ชากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 จ ดทาโดย นางวน ดา ดมเด น คร โรงเร ยนกงหราพ ชากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 หน วยความจาหล ก ม หน าท ในการเก บข อม ล และโปรแกรมท จะ ให ซ พ ย เร ยกไปใช งานได หน วยความจาหล ก เป นอ ปกรณ ท ทามาจากไอซ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช.

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต อง ตามประเภทของงานและ การใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ ดร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

บทท 1 หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม

บทท 1 หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม บทท หล กพ นฐานในการเข ยนโปรแกรม กระบวนการเข ยนโปรแกรม (Programming process) ส าหร บผ ไม เคยเข ยนโปรแกรมมาก อน แนวค ดแบบด งเด มแบบหน งท เร ยกว า กระบวน การเข ยนโปรแกรม จ ดเป นแนวค ดท เข าใจได ง าย แนวค

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

Data Logger Technical. Knowledge

Data Logger Technical. Knowledge Data Logger Technical Knowledge Datalogger ค ออะไร ค อ อ ปกรณ ท ใช ส า หร บเก บบ นท กข อม ลท เป นส ญญาณชน ดต างๆ โดย Data logger จะม Memory ส าหร บเก บค าท ว ดได ของส ญญาณตาม ช วงเวลาการบ นท กท กาหนดไว

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information