จ ดทาโดย นางวน ดา ดมเด น คร โรงเร ยนกงหราพ ชากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12

Size: px
Start display at page:

Download "จ ดทาโดย นางวน ดา ดมเด น คร โรงเร ยนกงหราพ ชากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12"

Transcription

1 จ ดทาโดย นางวน ดา ดมเด น คร โรงเร ยนกงหราพ ชากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12

2 หน วยความจาหล ก ม หน าท ในการเก บข อม ล และโปรแกรมท จะ ให ซ พ ย เร ยกไปใช งานได หน วยความจาหล ก เป นอ ปกรณ ท ทามาจากไอซ เช นเด ยวก น วงจรหน วยความจาเก บข อม ลในร ปต วเลขฐานสอง ซ งก ค อ ส ญญาณทางไฟฟ า การเก บข อม ลจะเก บรวมก นเป นกล ม เช น 8 บ ต รวมก น เป น 1 ไบต หน วยความจาจะม ท เก บได เป นจานวนมาก เช นในเคร อง คอมพ วเตอร ม หน วยความจาหล ก 8 เมกะไบต หมายถ ง สามารถเก บข อม ล หร อคาส งได 8 x 1024 x 1024 ไบต น นเอง (ประมาณ 2000 หน ากระดาษ)

3 หน วยความจาของคอมพ วเตอร ประกอบด วยวงจรอ เล กทรอน กส ท ร บและส งส ญญาณไฟฟ าในร ปแบบของรห ส โดยแทนด วยต วเลข 0 และ 1 ซ งแทนสถานะการม ส ญญาณไฟฟ าต าและสถานะการม ส ญญาณไฟฟ าส ง หร ออาจเปร ยบเท ยบได ก บสถานะของหลอดไฟฟ าค อ สถานะป ด และ สถานะเป ด ต วเลขฐานสอง สภาวะของประจ ไฟฟ า สถานะทางไฟฟ า (หลอดไฟต ด /ด บ) (เป ด/ป ด) 1 เป ด 2 ป ด

4 หน วยความจาหล ก ค อ หน วยความจาท ต อก บหน วยประมวลผล กลางและหน วยประมวลผลกลางสามารถใช งานได โดยตรง หน วยความจา ชน ดน จะเก บข อม ลและช ดคาส งในระหว างการประมวลผลและม กระแสไฟฟ า เม อป ดเคร องคอมพ วเตอร ข อม ลในหน วยความจาน จะหายไปด วย หน วยความจาหล กท ใช ในระบบคอมพ วเตอร ป จจ บ นเป นชน ดท ทา มาจากสารก งต วนา หน วยความจาชน ดน ม ขนาดเล ก ราคาถ ก แต เก บ ข อม ลได มาก และสามารถให หน วยประมวลผลกลางนาข อม ลมาเก บและ เร ยกค นได อย างรวดเร ว

5 เคร องคอมพ วเตอร ท กเคร องต องอาศ ยหน วยความจาหล ก เพ อใช เก บข อม ลและคาส ง ซ พ ย จะทาหน าท นาคาส ง จากหน วยความจาหล ก มา แปลงความหมายแล วกระทาตาม เม อทาเสร จ ก จะนาผลล พธ มาเก บไว ในหน วยความจาหล ก ซ พ ย จะกระทา ตามข นตอนเช นน เป นวงรอบเร อยๆ ไป อย างรวดเร ว เร ยกการทางานน ว า วงรอบคาส ง (Execute cycle)

6 จากการท างานเป นวงรอบของซ พ ย น เอง การอ านเข ยนข อม ลลงใน หน วยความจ าหล ก จะต องท าได อย างรวดเร ว เพ อให ท นการท างานของซ พ ย โดยปกต ถ าให ซ พ ย ท างานท ม ความถ ของส ญญาณนาฬ กา 2,000 เมกะเฮ รตซ หน วยความจาหล กท ใช ท วไปม กจะม ความเร วไม ท นช วงต ดต ออาจม เพ ยง 100 เมกะเฮ รตซ หน วยความจาหล กท ใช ก บไมโครคอมพ วเตอร จ งต องกาหนดค ณล กษณะในเร องช วงเวลา เข าถ งข อม ล (Access time) ค าท ใช ท วไปอย ในช วงประมาณ 60 นาโนว นาท ถ ง 125 นาโนว นาท (1 นาโนว นาท เท าก บ 10 ยกก าล ง -9 ว นาท ) แต อย างไรก ตาม ม การ พ ฒนาให หน วยความจ า สามารถใช ก บซ พ ย ท ท างานเร วขนาด 33 เมกะเฮ รตซ โดยการ สร าง หน วยความจ าพ เศษมาค นกลางไว ซ งเร ยกว า หน วยความจ าแคช (cache memory) ซ งเป นหน วยความจ าท เพ มเข ามา เพ อน าช ดค าส ง หร อข อม ลจากหน วยหล ก มาเก บไว ก อน เพ อให ซ พ ย เร ยกใช ได เร วข น

7 หน วยความจาหล กแบ งตามล กษณะการเก บข อม ล แบ งได เป น 2 ประเภท ค อ 1. หน วยความจาแบบลบเล อนได (Volatile memory) 2. หน วยความจาไม ลบเล อน (Nonvolatile memory)

8 หน วยความจาหล กแบ งตามล กษณะการเก บข อม ล 1. หน วยความจาแบบลบเล อนได (Volatile memory) ค อหน วยความจา ท เก บข อม ลไว แล ว หากไฟฟ าด บ ค อไม ม ไฟฟ าจ ายให ก บวงจรหน วยความจา ข อม ลท เก บไว จะหายไปหมด เร ยกหน วยความจาน ว า แรม (RAM)

9 หน วยความจาหล กแบ งตามล กษณะการเก บข อม ล 2. หน วยความจาไม ลบเล อน (Nonvolatile memory) ค อ หน วยความจาเก บข อม ลได โดยไม ข นก บ ไฟฟ าท เล ยงวงจร เร ยกหน วยความจาน ว า รอม (ROM) ซ งเป นช ป (Chip) ต างๆ ท อย บนแผงวงจร

10 หน วยความจาหล กแบ งตามสภาพการใช งาน แบ งได เป น 3 ประเภท ค อ 1. หน วยความจาท ซ พ ย อ านได อย างเด ยว ไม สามารถเข ยนลงไปได เร ยกว า รอม (Read Only Memory : ROM) 2. หน วยความจาท เข ยนหร ออ านข อม ลได เร ยกว า แรม (RAM : Random Access Memory) 3. หน วยความจาความเร วส ง (Cache Memory) หร อ หน วยความจาแคช

11 หน วยความจาหล กแบ งตามสภาพการใช งาน 1. หน วยความจาท ซ พ ย อ านได อย างเด ยว ไม สามารถเข ยนลงไปได เร ยกว า รอม (Read Only Memory : ROM) รอมเป นหน วยความจาท เก บ ข อม ลหร อโปรแกรมไว ถาวร เช นเก บโปรแกรมควบค ม การจ ดการพ นฐาน ของระบบ ไมโครคอมพ วเตอร (bios) รอม ส วนใหญ เป นหน วยความจาไม ลบ เล อนแต อาจยอมให ผ พ ฒนาระบบ ลบข อม ลและ เข ยนข อม ลลงไปใหม ได

12 หน วยความจาหล กแบ งตามสภาพการใช งาน ล กษณะของ รอม (Read Only Memory : ROM) ใช บรรจ โปรแกรมสาค ญ ท ใช ในการสตาร ทอ พเคร อง เก บโปรแกรมคาส งไว อย างถาวร ไม ต องใช กระแสไฟฟ าเล ยง ข อม ลก จะย งคงอย เข ยนหร อบ นท กข อม ลคาส งได เพ ยงคร งเด ยว ในข นตอนการผล ตเคร องจาก โรงงาน ไม สามารถแก ไขเปล ยนแปลงได อ ก ซ งเป นช ดคาส งท ต ดต งในรอมอย าง ถาวรมาต งแต การผล ตของบร ษ ท เร ยกว า เฟ ร มแวร อ านข อม ลได อย างเด ยว และการเข าถ งข อม ลเป นแบบส ม

13 หน วยความจาหล กแบ งตามสภาพการใช งาน 2. หน วยความจาท เข ยนหร ออ านข อม ลได การเข ยนหร ออ านจะเล อกท ตาแหน งใดก ได เราเร ยกหน วยความจาประเภทน ว า แรม (RAM : Random Access Memory) แรมเป น หน วยความจาแบบลบเล อนได เป น หน วยความจาหล กท สามารถนาโปรแกรม และข อม ลจากอ ปกรณ ภายนอก หร อหน วยความจารองมาบรรจ ไว หน วยความจาแรมต างจากรอม ค อ สามารถเก บข อม ลได เฉพาะเวลาท ม ไฟฟ าเล ยงวงจรอย เท าน น หากป ดเคร อง ข อม ล จะหายได หมดส น เม อเป ดเคร องใหม อ กคร ง จ งจะนาข อม ลหร อ โปรแกรมมาเข ยนใหม อ กคร ง

14 หน วยความจาหล กแบ งตามสภาพการใช งาน ล กษณะของ RAM เป นช ป (Chip) ท ทาหน าท เป นหน วยความจาหล ก ใช เก บข อม ลหร อคาส งท งก อนและหล งการประมวลผล สามารถเก บข อม ลได ช วคราวขณะท ม ไฟฟ าเท าน น ผ ใช สามารถเข ยน/อ าน/ลบ/เปล ยนแปลงข อม ลบน RAMได ด งน นความจ (Capacity) และความเร วในการเข ยน/อ าน(Access Time)ข อม ลของ RAM จะม ผล ต อประส ทธ ภาพ ถ า RAM ม ความเร วส งและม ความจ มากก จะทาให คอมพ วเตอร ทางานให ได เร ว ข น

15 หน วยความจาหล กแบ งตามสภาพการใช งาน หน วยว ดขนาดความจ ของ RAM 1 ไบต (Byte) 1 ก โลไบต (KB) 1 เมกะไบต (MB) 1 จ กะไบต (GB) 1 เทระไบต (TB) 1 ต วอ กษร 1024 ไบต (Byte) 1024 ก โลไบต (KB) 1024 เมกะไบต (MB) 1024 จ กะไบต (GB)

16 หน วยความจาหล กแบ งตามสภาพการใช งาน 3.หน วยความจาความเร วส ง(Cache Memory) หร อหน วยความจาแคช เป นหน วยความจาขนาดเล กท ม ความเร วส ง ทาหน าท เหม อนท พ กคาส ง และ ข อม ลระหว างการทางาน เพ อให การทางานโดยรวมเร วข น แบ งเป นสอง ประเภท ค อ แคชภายใน (Internal Cache) และแคชภายนอก (External Cache) โดยแคชภายใน หร อ L1 หร อ Primary Cache เป นแคชท อย ในซ พ ย ส วนแคชภายนอก เป นช ปแบบ SRAM ต ดอย บนเมนบอร ด ทางานได ช ากว า แบบแรก แต ม ขนาดใหญ กว า เร ยกอ กช อได ว า L2 หร อ Secondary Cache

17 https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-khwam-cahlak

ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร

ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร ร จ กก บคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ค อ เคร องคานวณในร ปของอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท สามารถร บข อม ลและคาส ง ผ านอ ปกรณ

More information

ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน

ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน 1. คอมพ วเตอร ค ออะไร ก. ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ~ 1 ~ ความร เร องคอมพ วเตอร ค. เคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ทางานตามข นตอนของโปรแกรม ง. อ ปกรณ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร 2. ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร

More information

ว ชา การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ข นตอนว ธ 4121106 แก ไขล าส ด 20 06-2558

ว ชา การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ข นตอนว ธ 4121106 แก ไขล าส ด 20 06-2558 ว ชา การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ข นตอนว ธ 4121106 แก ไขล าส ด 20 06-2558 เกณฑ การประเม นผล จาก 100 คะแนน จ ตพ ส ย 20 ขาด ห ก 2 คะแนน สาย 1 คะแนน ลา 1 คะแนน กลางภาค 20 คะแนน 10 คะแนน + ต งใจเร ยน 10 คะแนน

More information

by Mr. Supot Singhasaneh

by Mr. Supot Singhasaneh by Mr. Supot Singhasaneh สาน กงานต องวางนโยบายและข นตอนการปฏ บ ต งานโดย กาหนดให ม การจ ดทาเอกสารหล กฐานท เหมาะสมเพ อประกอบการดาเน นการท ก ข นตอนในระบบการควบค มค ณภาพ การเก บร กษาเอกสารหล กฐานข างต นในช

More information

ง. วางต วซ พ ย ให ตรงตาแหน งเส ยก อนจ งกดลง ฟล อปป ด สก ก ค อข อใด ก. ไดรว A ข. ไดรว B ค. ไดรว C ง. ไดรว D การ ดชน ดต าง ๆ จะต องต ดต งบนเมนบอร ดท บร

ง. วางต วซ พ ย ให ตรงตาแหน งเส ยก อนจ งกดลง ฟล อปป ด สก ก ค อข อใด ก. ไดรว A ข. ไดรว B ค. ไดรว C ง. ไดรว D การ ดชน ดต าง ๆ จะต องต ดต งบนเมนบอร ดท บร ข อควรระว งเป นอย างมากในการต ดต งอ ปกรณ บนเมนบอร ด ก. ระว งแสงแดด ข. ระว งความช น ค. ระว งฝ นละออง ง. ไม ควรใช กระแสไฟฟ าขณะต ดต ง ส อบ นท กข อม ลใดท สาค ญท ส ดสาหร บคอมพ วเตอร ก. ซ ด รอม ข. ด สเกตต ค.

More information

RFID ก บการประย กต ใช งานในกองท พ

RFID ก บการประย กต ใช งานในกองท พ RFID ก บการประย กต ใช งานในกองท พ น.อ.ผศ.นพปฎล ชะนะ ผศ.ฝศษ.รร.นร. น.ท.ป ยะ ล มสก ล อจ.ฝศษ.รร.นร. RFID (Radio Frequency Identification) ค อการบ งช ว ตถ โดยใช คล นความถ ว ทย ซ งเป นระบบบ งช อ ตโนม ต (AUTO-ID)

More information

การบร หารทร พยากรคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร

การบร หารทร พยากรคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร Chapter 2 การบร หารทร พยากรคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ANGKANA บทน า ในการบร หารทร พยากรท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร น นเป นส วนประกอบส าค ญอย างหน งของระบบสารสนเทศ คอมพ วเตอร ท งน ผ บร หารระด บส งย อมม

More information

บทท 2 องค ประกอบ ของระบบคอมพ วเตอร

บทท 2 องค ประกอบ ของระบบคอมพ วเตอร บทท 2 องค ประกอบ ของระบบคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร (Hardware) ซอฟต แวร (Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) บ คลากร (People) กล มผ ใช งานท วไป กล มผ เช ยวชาญ กล มผ

More information

Computer Basic ความหมาย

Computer Basic ความหมาย Computer Basic ภาคว ชาว ทยาศาสตร คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ความหมาย คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน

More information

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร องค ประกอบในการจ ดเก บเอกสาร ประการแรก ได บ คคลท ม ความร ในการจ ดเก บ เอกสารและม ความชานาญในการจ ดเก บ ประการท สอง ได แก ม ระบบในการจ ดเก บท สอดคล องก บล กษณะและจานวนของเอกสาร

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล ใบความร 28 เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล (Data) หมายถ ง ข อเท จจร งเก ยวก บบ คคล ส งของ หร อเหต การณ ต างๆ โดยอย ในร ปของต วเลข (Number) เช น จ านวนราคา, ระยะทาง หร อ ปร มาณของส งต

More information

CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC

CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC ในอด ต อด ต ในโรงงานอ ตสาหกรรมใช แรงงานคนในกระบวนการผล ต ท งหมด ท าให ผลผล ตท ได ม จานวนน อยไม พอเพ ยงก บความต องการของ ผ บร โภค จ งม ผ ค ดค นว ธ การผล ตในร ปแบบใหม ท ใช

More information

นาน ๆ กระดาษจะเก าทาให ข อความเลอะเล อนอ านไม ได การขนย ายเอกสาร

นาน ๆ กระดาษจะเก าทาให ข อความเลอะเล อนอ านไม ได การขนย ายเอกสาร เม อม การรวบรวมข อม ลต าง ๆ แล ว ต องหาว ธ การเก บร กษาเพ อไม ให ข อม ลส ญหายไป และใน ขณะเด ยวก นต องสามารถค นหาได สะดวกและรวดเร ว ด งน นจ งม ว ธ การจ ดเก บแบบต าง ๆ ด งต อไปน 1. เก บเป นแฟ มเอกสาร เป

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

ในเอกสารการบรรยายน งานสารบรรณ หมายถ ง งานท เก ยวข องก บการร บเอกสารเข า ออกเลขท เอกสาร การจ ดเก บเอกสาร

ในเอกสารการบรรยายน งานสารบรรณ หมายถ ง งานท เก ยวข องก บการร บเอกสารเข า ออกเลขท เอกสาร การจ ดเก บเอกสาร ระบบไอท ก บงานสารบรรณ และงานข าว ต วย อ "IT" ย อมาจาก "Information technology" หมายถ ง "เทคโนโลย สารสนเทศ" ค าว า "เทคโนโลย " หมายถ ง การประย กต ใช องค ความร ในหลายๆด าน เพ อแก ป ญหา ปร บปร งประส ทธ ผล

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

Principles of Computer and Information Systems

Principles of Computer and Information Systems หล กการเบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศ พฤกษชาต ชาต ร งสรรค ทศพร รอดเกร ยง ป ท พ มพ : 2556 หล กการเบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศ พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน 2556 จานวน 300 เล ม จ ดพ มพ

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management

บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management การจ ดการแฟ มข อม ล หน าท ส าค ญของระบบปฏ บ ต การ ค อ การจ ดการแฟ มข อม ล (File Management) ซ งเป นการช วยอ านวยความสะดวกแก ผ ใช งานในการเร ยกใช แฟ มข อม ลต างๆ

More information

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows)

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

More information

รายละเอ ยดประกอบการจ ดซ อคร ภ ณฑ. ช ดโปรแกรมระบบปฏ บ ต การสาหร บเคร องคอมพ วเตอร แม ข าย (Server)

รายละเอ ยดประกอบการจ ดซ อคร ภ ณฑ. ช ดโปรแกรมระบบปฏ บ ต การสาหร บเคร องคอมพ วเตอร แม ข าย (Server) ๑ รายละเอ ยดประกอบการจ ดซ อคร ภ ณฑ ช อรายการ คร ภ ณฑ ระบบบร หารจ ดการโรงแรมสาหร บอาคารเร ยนรวมและปฏ บ ต การโรงแรม และการท องเท ยว จานวนท ต องการ 1 ช ด ค ณล กษณะเฉพาะ ประกอบด วย 1. ระบบบร หารจ ดการส วนหน

More information

แบบทดสอบ ให เล อกทาเคร องหมาย ภายในช อง หน าคาตอบท ถ กต อง 1. คอมพ วเตอร ม บทบาทก บการศ กษาอย างไร

แบบทดสอบ ให เล อกทาเคร องหมาย ภายในช อง หน าคาตอบท ถ กต อง 1. คอมพ วเตอร ม บทบาทก บการศ กษาอย างไร ให เล อกทาเคร องหมาย ภายในช อง หน าคาตอบท ถ กต อง 1. คอมพ วเตอร ม บทบาทก บการศ กษาอย างไร แบบทดสอบ ความร พ นฐานคอมพ วเตอร นามาประย กต ใช ในก จกรรมการเร ยนการสอน เช น ทาส อต างๆ คอมพ วเตอร ช วยสอน เป นต

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม ห วใจในการทางานของระบบปฏ บ ต การ ค อการจ ดการให งานหร อโปรแกรมต างๆ ของผ ใช และ โปรแกรมของระบบสามารถทางานได ซ งงานแต ละงานอาจจาเป นต องใช ทร พยากรต างๆ ของระบบ เช น หน วยประมวลผล หน วยความจา แฟ มข อม ล

More information

บทท 8 ซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร

บทท 8 ซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร บทท 8 ซอฟต แวร ซอฟต แวร (software) หมายถ ง ช ดคาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ตามลาด บข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยภาษาของคอมพ วเตอร

More information