นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1

Size: px
Start display at page:

Download "นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1"

Transcription

1 การศ กษาต นท นโลจ สต กส ของการนาเข าส นค าประเภทเหล กเส นแบนจากประเทศญ ป น กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ (ประเทศไทย) จาก ด นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบร หารธ รก จ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โทรศ พท : , 2 คณะว ศวกรรมโลจ สต กส, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ถนนว ภาวด ร งส ต เขตด นแดง กร งเทพฯ โทรศ พท : , บทค ดย อ การศ กษาค นคว าด วยตนเอง เร อง การศ กษาต นท นโลจ สต กส ของการนาเข าส นค า ประเภทเหล กเส นแบนจากประเทศญ ป น กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ (ประเทศไทย) จาก ด ม ว ธ การดาเน นการศ กษา ข อม ลท ใช ในการศ กษาประกอบด วยข อม ลท ต ยภ ม จากเอกสารต างๆ และข อม ลปฐมภ ม ท ได จากการสอบถามผ ท เก ยวข องในบร ษ ทต วอย าง ได แก ข นตอนและ กระบวนการในการนาเข าส นค า โดยสอบถามก บผ ปฏ บ ต งาน และค ม อการปฏ บ ต งานของ บร ษ ท ข อม ลค าใช จ ายในการนาเข าส นค าจากใบเสร จร บเง น ข อม ลสถ ต จากฝ ายต างๆ ของ บร ษ ท เช น ข อม ลต นท นจากแผนกบ ญช ข อม ลส นค าเส ยหายจากแผนกควบค มค ณภาพ เป นต น ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาโครงสร างต นท นการขนส ง นาเข า เหล กเส นแบน วางแนวทาง หร อกาหนดกลย ทธ การลดต นท นการนาเข าเหล กเส นแบน และปร บปร งประส ทธ ภาพการขนส ง เพ อลดการส ญเส ย เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการแข งข นของก จการ และเพ อพ ฒนากลย ทธ ทางเล อกในการเพ มผลประกอบการของก จการ

2 2 บทนา บร ษ ท เอบ ซ (ประเทศไทย) จาก ด เป นบร ษ ทหน งในเคร อ เอบ ซ ม บร ษ ทแม อย ท ประเทศ ญ ป น และม โรงงานอ ก 12 ประเทศ กระจายอย ท วโลกในประเทศสหร ฐอเมร กา แคนาดา เม กซ โก บราซ ล สเปน ไต หว น มาเลเซ ย และอ นโดน เซ ย สาหร บ เอบ ซ (ประเทศไทย) ได ก อต งข นเม อว นท 19 ธ นวาคม พ.ศ ณ เลขท 72 หม 1 ถ. คลองเตย-จระเข น อย ต. สาโรงใต อ. พระประแดง จ. สม ทรปราการ และได ร บการส งเสร มการลงท นจาก BOI เพ อ ประกอบธ รก จทางด านช นส วนยานยนต และนาเข าว ตถ ด บจากต างประเทศ ในหมวดของระบบ ก นสะเท อน หร อท ร จ กก นในช อของ Suspension Spring ม ส ดส วนผ ถ อห น ค อ ญ ป น 95 % และไทย 5 % โรงงานและสาน กงานต งอย ท ถนนป เจ าสม งพราย สาหร บผล ตภ ณฑ แรกท เอบ ซ ได เร มการผล ตในประเทศไทย ค อ Leaf Spring หร อ แหนบรถยนต ซ งถ อได ว า เอบ ซ เป น บร ษ ทญ ป นรายแรก ๆ ท เข ามาลงท นในประเทศไทยในธ รก จช นส วนยานยนต ภายใต สภาวะการแข งข นอย างร นแรงในอ ตสาหกรรมการผล ต ทาให บร ษ ทต างๆ ม ความ ต นต ว และพยายามปร บต วเองให เข าก บสถานการณ ท เป นอย ในป จจ บ น เพ อสร างความได เปร ยบ เช งแข งข น(Competitive Advantage) ด วยการนาเอากลย ทธ และว ธ การในการบร หารจ ดการ ต างๆ เข ามาใช ในองค กร การบร หารจ ดการโซ อ ปทาน (Supply Chain Management) เป นการ บร หารแบบห นส วนทางธ รก จ ในการสร างความร วมม อใน โซ อ ปทานเด ยวก นและการ บร หารจ ดการ ด านโลจ สต กส (Logistic Management) ท เร ม ต งแต กระบวนการนา เข า ว ตถ ด บส กระบวนการ ผล ต ไปจนถ งการนาส งส นค าให ก บล กค าซ งเป นการบร หารท ท กบร ษ ทได ให ความสาค ญในการนามาปร บใช ก บองค กรของตน ระบบโลจ สต กส ค อย ทธศาสตร สาค ญของ อ ตสาหกรรมแฟช นเคร องน งห ม โดยเป นต วช ว ดความสามารถในการแข งข นระหว างค แข ง ต งแต การนาว ตถ ด บไปถ งโรงงานผล ต การส งส นค าไปย งผ จ ดจาหน ายและผ บร โภคได ท นความต องการ การบร หารส นค าคงคล งอย างม ประส ทธ ภาพและประหย ดค าใช จ ายส งส ด ป ญหาใหญ ด านระบบโล จ สต กส ของอ ตสาหกรรมแฟช นไทย ค อการท ผ ประกอบการไม ได พ ฒนาระบบโลจ สต กส ของ ธ รก จตนท งระบบ แต เล อกพ ฒนาเฉพาะส วน ทาให ระบบโลจ สต กส ไม เช อมต อก นครบวงจร และ อาจส งผลให ประส ทธ ผลและการประหย ดต นท นไม ได ผลด เท าท ควร การควบค มค าใช จ ายของ ระบบโลจ สต กส จะม ผลโดยตรงต อต นท นส นค า และกระทบก บการแข งข นในตลาดโลก โดยเฉพาะก บประเทศค แข งท ม ต นท นส นค าและแรงงานต ากว า ด วยเหต น ประเทศไทยจ งต อง พ ฒนากระบวนการผล ตให ท นสม ย และควบค มราคาของการบร หารซ พพลายเชนให ม ประส ทธ ภาพ เพ อสร างความได เปร ยบทางการแข งข นก บประเทศค แข งในภ ม ภาค นอกจากน นย ง ต องใช ความได เปร ยบจากการเป นศ นย กลางด านโลจ สต กส เพ อเพ มโอกาสในการกระจายส นค า

3 3 อย างรวดเร วไปย งกล มล กค าเป าหมาย การพ ฒนาด านโลจ สต กส อย างครบวงจรจะส งผลให ธ รก จ อ ตสาหกรรมแฟช นเคร องน งห มไทยเต บโตอย างต อเน อง และขยายขอบเขตแนวค ดการทางานได กว างข น โดยไม เพ ยงเน นไปท ภาคการผล ต แต ย งสามารถเพ มประส ทธ ภาพในการทางานด านต างๆ บร ษ ทท จ ดการระบบโลจ สต กส ได ถ กต องจะได ร บประโยชน มากมาย การลดก จกรรมต างๆ ท ไม ก อให เก ดม ลค าหร อความส ญเปล าออกไป ตามแบบระบบการผล ตแบบโตโยต า (Toyota production system : TPS) เพ อให ต นท นขององค กรต าท ส ด ส งผลให บร ษ ทย งสามารถท จะ แข งข นในสถานการณ ป จจ บ นได ม ความเก ยวข องก บการกระทาท ดาเน นไปอย างต อเน อง และการ ตอบโต ระหว างบร ษ ทก บค แข งเพ อส วนแบ งทางการตลาด พลว ตรการแข งข นม ความเก ยวข องก บ การกระทา และการตอบโต ท ต อเน องท ามกลางการแข งข นภายในตลาด ป ญหาและล กษณะป ญหาท สาค ญของบร ษ ท ประกอบด วย ราคาเหล กนาเข าท ปร บต วส งข นต งแต ช วงต นป และม แนวโน มท จะปร บต วเพ มส งข น อย างต อเน อง ตามอ ปสงค ของตลาดโลกท เพ มส งข น ตามท ได คาดการณ ว าราคาส นค าจะ ส งข นจากป ท ผ านมาถ งร อยละ 30 บร ษ ทย งประสบผลกระทบจากการปร บราคาของอ ตราค า ระวางเร อส นค าเทกองท ใช สาหร บขนส งส นค าประเภทน เพ มข นประมาณร อยละ 19 ตาม ราคาน าม นโลกท ปร บต วเพ มข น ส งผลต อต นท นการนาเข าส นค าของบร ษ ทเป นอย างมาก ทาง บร ษ ทจ งได ลองปร บเปล ยนร ปแบบการนาเข าส นค า โดยเช อว าการเปล ยนเทอมการค าและการ บรรจ ส นค าลงในต คอนเทนเนอร ก อนบรรท กลงเร อ จะทาให การขนส งส นค าม ประส ทธ ภาพมาก ข น ม อ ตราค าระวางท ถ กลง เพราะการค าระหว างประเทศท เพ มข นทาให เก ดการว ว ฒนาการ ของการขนส งส นค าเปล ยนมาใช ระบบคอนเทนเนอร มากข น ทาให การแข งข นทางด านราคาใน ธ รก จเร อประเภทน จ งม ส ง ผลการว เคราะห พบว าสาเหต ท สาค ญของป ญหาด งกล าวมาจากเทอมทางการค าเน องจาก ม อานาจต อรองท มากแต ไม ได น กถ งการต ดต อประสานงานก บผ ท เก ยวข องเพ อนาเข าส นค า และส วนหน งมาจากการขาดความร ด านต นท นโลจ สต กส เน องจากการบร หารการขนส งม กจะ สนใจแต เส นทางการเด นรถของตนเท าน น ทาให ขาดท กษะการขนย ายซ งหากม การให ความร และม หล กค ดว ธ การท ถ กต อง ก จะทาให ม โอกาสลดความส ญเส ยท เก ดข นได และเป นการเพ ม ประส ทธ ภาพการทางานด วยก น แม ว าจะเป นการดาเน นงานท จาเป นและม ความสาค ญต อองค กรอย างมากแต หากไม ม ว ธ การทางานร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพแล วน น ก ย อมส งผลให ต นท นขององค กรส งข นเช นก น จ งจาเป นอย างย งท จะต องทาการศ กษาเพ อออกแบบว ธ การต างๆ ออกแบบการขนส งส นค าท

4 4 เช อมโยงก นในล กษณะท ทาให ต นท นท ต าท ส ดและม ประส ทธ ภาพการขนส งส งท ส ด กล าวค อ เป นการจาลองสถานการณ การขนส งในล กษณะความส มพ นธ ใน 2 ท ศทางร วมก น อ กท งย ง ศ กษากาล งการผล ตและปร มาณความต องการส นค าของล กค าท เช อมโยงก บรายได รวมของ องค กรในแต ละแห ง ด งน นการศ กษาความเช อมโยงของข อม ลร วมก นอย างเหมาะสม เพ อเป น มาตรฐานและประกอบการต ดส นใจของผ บร หารต อการนาไปใช และปร บปร งเพ อการต อยอด ต อไป ซ งจะเป นผลด ต อผลการดาเน นงานโดยรวมของบร ษ ท แนวค ด และทฤษฎ ท เก ยวข อง ในการศ กษาค นคว าเร องป ญหาและแนวทางเพ อกาหนดกลย ทธ ของธ รก จ น เป นการ นาเสนอกรอบความค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยต างๆ ท เก ยวข องก บการศ กษาคร งน โดยม แนวความค ดและทฤษฎ ท เก ยวข อง งานว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อค นหาต นท นโลจ สต กส ในการ ดาเน นงานกระจายส นค าอ เล กทรอน กส โดยนาเคร องม อด านการว เคราะห ต นท นก จกรรรมมา ใช สาหร บต นท นโลจ สต กส ท ไม เก ยวข องก บการผล ตแยกตามล กษณะการดาเน นงานออกเป น 3 ประเภท ค อ 1. ต นท นด านการบร หาร ประกอบด วยต นท นด านแรงงาน ต นท นด านระบบ สน บสน นสารสนเทศ และต นท นในการต ดต อส อสารต างๆ 2. ต นท นด านส นค าคงคล ง 3. ต นท นด านการจ ดส ง การเก บข อม ลท ต ยภ ม รวบรวมจากเอกสารประกอบการทางานการทางานภายใน บร ษ ทต วอย าง รวมถ งส มภาษณ ผ บร หารและพน กงานผ ปฏ บ ต งานด านโลจ สต กส นามาสร ป เป นก จกรรมการดาเน นงานกระจายส นค า ป นส วนทร พยากรต นท นด านโลจ สต กส ท เก ดข นใน แต ละก จกรรมตามเกณฑ ด านระยะเวลาของการใช ก จกรรม เพ อให ทราบต นท นต อหน วยในแต ละก จกรรม ผลการว เคราะห ทาให ทราบถ งส ดส วนต นท นท เก ดข นในแต ละก จกรรมของการกระจาย ส นค าเป นข อม ลต นท นรวมของก จกรรมโลจ สต กส ในบร ษ ท นอกจากน นย งม การศ กษา เปร ยบเท ยบต นท นท เก ดข นสาหร บการขนส งส นค าทางอากาศ ก บต นท นท เก ดข นในแต ละ ก จกรรมสาหร บการขนส งส นค าทางเร อ ทาให ได ทราบถ งการใช ทร พยากรต นท นท เก ดข นในแต ละก จกรรมท ม ความแตกต างก นตามร ปแบบของการขนส ง สามารถนาไปประกอบการต ดส นใจใน

5 5 การบร หารงาน เพ อปร บลดก จกรรมท ไม เพ มค ณค าในการดาเน นงานและลดต นท นรวมใน กระบวนการ จากการศ กษาแนวค ดทฤษฎ รวมท งผลงานว จ ยท ผ านมาพอให ทราบว า การเปล ยน ร ปแบบการขนส งเป นระบบต คอนเทอนเนอร จะทาให บร ษ ทได ร บส นค ารวดเร ว ตรงตาม กาหนดเวลา และลดความเส ยหายของส นค าได มากข น ขณะท การเปล ยนเทอมและเง อนไข ทางการค าเป นว ธ การลดต นท นท ผ ประกอบการในกล มอ ตสาหกรรมช นส วนยานยนต กล ม ต วอย างเด ยวก นก บบร ษ ทท ใช ในการศ กษาคร งน น ยมนามาใช ก นและสามารถลดต นท นได จร ง นอกจากน ข อด ของการเปล ยนเทอมการนาเข าส นค าเป นเอฟ.โอ.บ และนาเข าส นค าด วยต คอน เทนเนอร จะสามารถลดต นท นส นค าคงคล งได เพราะปร มาณการนาเข าส นค าในแต ละคร งลง แต จะม ความถ ในการนาเข าส นค ามากข น ทาให ต องใช เวลาในการทางานมากข น หร อทางาน บ อยคร งข นเพ อนาเข าส นค าในปร มาณเท าเด ม เป นการเพ มภาระความร บผ ดชอบและหน าท ของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานนาเข าส นค า แม ว าจะจ างผ ร บจ ดการขนส ง ( Freight Forwarder) ดาเน นการให ก ตาม แต ก เป นค าใช จ ายท เพ มข นตามการปฏ บ ต งาน ความแตกต างด านอ ตราค าระวางเร อ ค าบร การของผ ร บจ ดการขนส ง และค าขนส ง ส นค าในประเทศของการนาเข าส นค าด วยเร อส นค าเทกองจะค ดตามน าหน กส นค า ขณะท การ ขนส งด วยต คอนเทนเนอร จะอ งตามจานวนต ซ งส นค าเหล กเป นม น าหน กมาก จ งม ข อจาก ด ด านน าหน กส นค าท บรรท กได ต อหน งต ทาให ต องใช ต ส นค าเป นจานวนมากต อการนาเข าแต ละคร ง และข นตอนต างๆ ท เพ มข น เช นการขนถ ายส นค าออกจากต จะเป นการเพ ม ค าใช จ าย ขณะท การบรรจ ส นค าเข าต แม ว าจะเป นหน าท ของผ ขาย แต ก เป นการเพ มต นท น เข าไปราคาส นค าเช นก น หล กของการบร หารจ ดการตามแนวค ดและทฤษฎ ทางด านโลจ สต กส บอกว าการลดต นท น ท ม ประส ทธ ภาพต องมองท ต นท นรวม การเปร ยบเท ยบต นท นในคร งน ผ ว จ ยจ งนาต นท นทางโล จ สต กส ท เก ยวข องก บการเปล ยนร ปแบบในการนาเข าส นค ามาเป นเกณฑ ในการพ จารณา ค อ ต นท นด านการขนส งส นค า ต นท นส นค าคงคล ง และต นท นด านการบร หารจ ดการในท น ค อ ต นท นการนาเข าส นค าของแผนกจ ดซ อต างประเทศ โดยประย กต ระบบต นท นก จกรรมเข ามา ช วยในการว เคราะห หาต นท นท เก ดข น

6 6 ระเบ ยบว ธ การศ กษาและผลการศ กษา การว จ ยคร งน เป นการศ กษาเฉพาะกรณ ( Case Study) โดยผ ศ กษาได เล อกบร ษ ทต วอย าง เพ ยงหน งบร ษ ท เพ อใช ในการศ กษาต นท นโลจ สต กส ของการนาเข าส นค าประเภทเหล กเส นแบน จากประเทศญ ป น ม จ ดม งหมายท จะนาผลสร ปท ได จากงานว จ ยไปใช (Applied Research) ต ดส นใจเล อกร ปแบบการนาเข าส นค าท เหมาะสมท ส ดของบร ษ ทต วอย างท ใช ในการศ กษาน ซ ง เป นผ นาเข าส นค าประเภทเหล กเส นแบนจากประเทศญ ป น มาเพ อขายต อส ตลาดและผล ตเป น แหนบรถยนต (Leaf Spring) ม โรงงานการผล ตส นค าต งอย ท จ งหว ดฉะเช งเทรา การต ดส นใจเพ อเล อกร ปแบบการนาเข าส นค าท เหมาะสมท ส ดน น จาเป นต องอาศ ย ว เคราะห ด งต อไปน 1. การว เคราะห ในเช งปร มาณ (Quantitative Analysis) เพ อศ กษาต นท นโลจ สต กส ในการนาเข าส นค าท ง 2 ร ปแบบ ซ งประกอบด วย ต นท นค าขนส ง ( Transportation Cost) ต นท นการจ ดซ อ (Purchasing Cost) และต นท นส นค าคงคล ง (Inventory Cost) 2. การว เคราะห ในเช งค ณภาพ (Qualitative Analysis) เพ อศ กษาข อด ข อเส ยของ การนาเข าส นค าในแต ละร ปแบบ โดยพ จารณาด านอรรถประโยชน ของเวลาและความเส ยหาย ของส นค าเป นหล ก แผนภาพท 1 แสดงแนวทางในการศ กษา โดยม ข นตอนในการทาว จ ยและรายละเอ ยดของแต ละข นตอนด งน ศ กษาร ปแบบการนาเข าส นค า ร ปแบบการน าเข าเหล กเส นแบนจากประเทศญ ป นในป จจ บ นของบร ษ ท ม อย สอง ล กษณะ ค อ ค อนาเข าส นค าในเทอมซ.ไอ. เอฟ. ด วยเร อส นค าเทกอง (ร ปแบบท 1) และ

7 7 การนาเข าส นค าในเทอมเอฟ.โอ.บ. ด วยเร อต คอนเทนเนอร (ร ปแบบท 2) จากผ ผล ตคนละ ราย แต ผ านพ อค าคนกลาง (Trader) คนเด ยวก น ด งภาพท 2 ประเทศไทย ประเทศญ ป น ผ ผล ต 1 ผ น าเข า ต วแทนคนกลาง คนกลาง ผ ผล ต 2 แผนภาพท 2 แผนภาพแสดงล กษณะการต ดต อซ อขาย ปร มาณการน าเข าส นค าจากผ ผล ตเหล กท งสองรายในแต ละเด อนม ปร มาณใกล เค ยงก น ค อ เด อนละประมาณ 2,000 ต น เพ อนามาผล ตและประกอบเป นส นค าสาเร จร ปต วเด ยวก น โดยม รายละเอ ยดการนาเข าส นค าในแต ละร ปแบบด งภาพท 3 ร ปแบบท 1 ร ปแบบท 2 โรงงานผ ผล ต 1 โรงงานผ ผล ต 2 รถบรรท ก ท าเร อต นทาง (นาโกย า) เร อ Bulk รถบรรท ก คล งส นค าผ ร บจ ดการขนส ง (บรรจ ส นค า) รถห วลาก ท าเร อต นทาง (นาโกย า) ท าเร อปลายทาง (กร งเทพ) (ขนถ ายส นค าข างลา) เร อ Container เร อลาเล ยง ผ ซ อ ท าเร อปลายทาง (แหลมฉบ ง) รถห วลาก ท าเร อเอกชน (พระประแดง) ผ ซ อ คล งส นค าผ ร บจ ดการขนส ง รถบรรท ก ความร บผ ดชอบ ผ ขาย ผ ขาย (เป ดต ส นค า) รถบรรท ก โรงงานผ ซ อ โรงงานผ ซ อ แผนภาพท 3 แผนภาพเปร ยบเท ยบการนาเข าส นค าท ง 2 ร ปแบบ

8 8 จากภาพแสดงให เห นความแตกต างของแต ละข นตอนการนาเข าส นค า พร อมท งบอก ขอบเขตความร บผ ดชอบต อความเส ยง และภาระค าใช จ ายในการนาเข าส นค าระหว างผ ซ อและ ผ ขาย บทสร ป และข อเสนอแนะ จากการศ กษาและว เคราะห ป ญหาของ เทอมการขนส ง พบว าสาเหต ท สาค ญของป ญหา ด งกล าวมาจากเทอมทางการค าเน องจากม อานาจต อรองท มากแต ไม ได น กถ ง การต ดต อ ประสานงานก บผ ท เก ยวข องเพ อนาเข าส นค า และส วนหน งมาจากการขาดความร ด านต นท นโล จ สต กส เน องจากการบร หารการขนส งม กจะสนใจแต เส นทางการเด นรถของตนเท าน น ทาให ขาดท กษะการขนย ายซ งหากม การให ความร และม หล กค ดว ธ การท ถ กต อง ก จะทาให ม โอกาสลด ความส ญเส ยท เก ดข นได และเป นการเพ มประส ทธ ภาพการทางานด วยก น ด งน นในการศ กษา คร งน จ งรวมป ญหาท สามารภแก ไขได ท งหมดนามาแก ป ญหา โดยทาการศ กษาหาแนวทางการ ว เคราะห การลดต นท นจากต นท นรวม ค อ จากการว เคราะห ต นท นรวมการนาเข าในนาเข าส นค าในเทอมซ.ไอ. เอฟ. ด วยเร อ ส นค าเทกอง และ การนาเข าส นค าในเทอมเอฟ.โอ.บ. ด วยเร อต คอนเทนเนอร เม อรวมต นท นท เก ดข นท งหมดจะเห นว า ต นท นการนาเข าส นค าในเทอมเอฟ.โอ.บ.ด วยเร อต คอนเทนเนอร จะม ต นท นรวมท ต ากว าการนาเข าในนาเข าส นค าในเทอมซ.ไอ. เอฟ. ด วยเร อ ส นค าเทกอง เน องจากต นท นของส นค าคงคล งท น อยกว าเน องจากความถ ของการนาเข าทาให ประหย ดต นท นในการนาเข าได 1, บาทต อต น ต อต นท นรวมของการนาเข าส นค า ประเภทเหล กเส นแบนจากประเทศญ ป น

9 9 บรรณาน กรม กมลชนก ส ทธ วาทนฤพ ฒ, ศล ษา ภมรสถ ตย และจ กรฤษณ ดวงพ สตรา. การจ ดการโซ อ ปทาน และโลจ สต กส. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ ท อป/แมคกรอ-ฮ ล, กรรณ การ กามะเลส. การศ กษาต นท นโลจ สต กส สาหร บการดาเน นงานกระจายส นค า อ เล กทรอน กส ด วยการบร หารต นท นก จกรรม. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการขนส งและโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยบ รพา, ชมภ กาญจนาทร. การศ กษาและเปร ยบเท ยบการขนส งส นค าอ ตสาหกรรมทางทะเล ระหว าง ระบบบรรจ ต และระบบไม บรรจ ต. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต ภาคว ชา พาณ ชยศาสตร คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, ไชยยศ ไชยม นคง และมย ขพ นธ ไชยม นคง. กลย ทธ โลจ สต กส และซ พพลายเชนเพ อการแข งข น ในตลาดโลก. กร งเทพฯ : ซ.วาย.ซ ซเท ม พร นต ง จาก ด, ธาดา อาภาธณาน ว ต. ต นท นโลจ สต กส ภาคพ นด นของส นค าบรรจ ต ท ขนส งทางทะเล. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, น ฐ ตา เบญจมส ท น และนงน ช พ นธก จไพบ ลย. เศรษฐศาสตร ระหว างประเทศ. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, พรประส ทธ เด นโมฬ. การบร หารการจ ดซ อของอ ตสาหกรรมช นส วนยานยนต. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการด านโลจ สต กส (สหสาขาว ชา) คณะบ ณฑ ต ว ทยาล ย จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, ประสาธน เก ยรต ไพบ ลย ก จ. ค ม อธ รก จนาเข า ส งออก. กร งเทพฯ : บร ษ ท แท นทองปร นต ง เซอร ว ส จาก ด, วรศ กด ท มมานนท. ระบบการบร หารต นท นก จกรรม. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ ไอน ค, ว นเพ ญ กฤตผล, จ นตนา บ ญบงการ และดน ชา ค ณพน ชก จ. รายงานการว จ ยเร องการว เคราะห ต นท นการใช ต บรรจ ส นค าเพ อการต งราคาสาหร บก จการเด นเร อส นค า. คณะ พาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, สมพงษ ศ ร โสภณศ ลป และคณะ. รายงานการว จ ยเร องโครงสร างต นท นโลจ สต กส ของการ นาเข าและส งออกส นค าด วยคอนเทนเนอร.กร งเทพฯ : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย (เอกสารประกอบแผนแม บทการพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย). กร งเทพฯ :บร ษ ท เพชรร งการพ มพ จาก ด, 2548.

10 องค การส งเสร มการค าต างประเทศของญ ป น. การว เคราะห ต นท นโลจ สต กส ABC. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, Douglas M. Lambert, James R. Stock and Lisa M. Ellram. Fundamentals of logistics management. Boston : Irwin/McGraw-Hill, กระทรวงพาณ ชย. 25 ส งหาคม สถ ต การค าระหว างประเทศของไทย [ออนไลน ]. เข าถ ง ได จาก: 10

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ บทสร ปผ บร หารฉบ บน เป นรายงานท สร ปประเด นส าค ญจากรายงานฉบ บสมบ รณ ของการศ กษา โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาด

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ รายงานฉบ บสมบ รณ คาน า คำน ำ สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได มอบหมายให มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ ศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดสต ล

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

จ ดทาโดย นายไกร มหาส นทนะ รห ส 6011

จ ดทาโดย นายไกร มหาส นทนะ รห ส 6011 รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส นในต างประเทศ ในช วงป พ.ศ. 2556 2558 จ ดทาโดย นายไกร มหาส นทนะ รห ส 6011 รายงานน เป นส วนหน งของการฝ กอบรม หล กส ตรน กบร หารการท

More information