Manage r LOXLEY INTERTRADE ( GUANGZHOU ) CO.,LTD

Size: px
Start display at page:

Download "Manage r LOXLEY INTERTRADE ( GUANGZHOU ) CO.,LTD"

Transcription

1 เอกสารประกอบการบรรยาย..ส มนาน กธ รก จไทยในมณฑลกวางต ง คร งท ๒ / ๒๕๕๖ ณ ห องไป หย น ช น ๑ โรงแรมแชงกร ลา กวางโจว โดย นายว ระย ทธ โฆศ ร นนท ผ ช วยกรรมการผ จ ดการ และ น.ส. น ธ วด จรรยาสว สด China Business Operation Manage r LOXLEY INTERTRADE ( GUANGZHOU ) CO.,LTD

2 ความเป นมา และประโยชน ของกฎว าด วย ฉลากส นค าจ น - สร างความเข าใจให กบ ผ บ ร โภค - เป นเคร องม อในการแนะน า และเล อกซ อส นค าให กบ ผ บ ร โภค - เป นเคร องม อการส งเสร มการขายทางหน ง - เป นการให คา ม นในเร องค ณภาพส นค า - เป นหล กฐานให กบ หน วยงานการตรวจสอบ - เป นการร กษาผลประโยชน ให กบ ผ ผ ล ต และค ม ครองผ บ ร โภค

3 ท มา ความส าค ญของ ฉลากส นค าจ น - เด มไม ได ระบ ขอ ความท ผ บ ร โภคควรร บทราบ - จ นม พน ธะในการเข าร วมองค การการค าโลก WTO และจ นจ าเป นต องส งออกผล ตภ ณฑ ประเภทอาหาร ไปย งประเภทต างๆ ซ งประเทศพ ฒนาแล ว ม มาตรการในการควบค มอาหารน าเข าอย างเข มงวด - เพ อเป นการป องก นส นค าประเภทอาหารน าเข ามาจ าหน ายในประเทศจ น *** จ งม การปร บปร งกฎระเบ ยบว าด วยฉลากส นค าจ น อย างต อเน อง และให เป นมาตรฐานสากลมากข น

4 การท าตลาดระยะส น และการท าตลาดระยะยาว ล กษณะของส นค าน าเข าบางประเภท เหมาะก บการท าเป นถ งบรรจ ภณ ฑ จน เร องการจ ดการในการผล ต เร องการท ากลย ทธ ท าการตลาด

5 ช อส นค าท เป นช อภาษาจ น และประเภทส นค า นาหน กส ทธ ส วนประกอบ ประเทศแหล งผล ต ว ธบ ร โภค ว ธก ารเก บร กษา ค ณค าทางอาหาร ว นท ผล ตและว นหมดอาย ช อท อย ผ ผล ต ผ ส งออก และหมายเลขต ดต อ ช อท อย ผ น าเข า หร อ ต วแทนจ าหน าย และหมายเลขต ดต อ

6 เป นก าวแรกท ส าค ญส าหร บส นค าน าเข า ท ต องการมาจ ดจ าหน ายและท าการตลาดส นค าในจ นอย างเป นระบบ ฉลากส นค าจ น ไม ได หมายถ ง การผ าน อย. จ น ท งหมด แต เป นเพ ยงส วนหน งของข นตอนการขอ อย. จ นเท าน น เป นการตรวจสอบหามาตรฐานของส นค าประเภทด งกล าว เป นไปตามข อระเบ ยบของประเทศจ น เม อว นท มกราคม ท ผ านมา ให ม การระบ ข อม ลโภชนาการ / ค ณค าโภชนาการ (Nutrition Fact) ลงบนฉลากส นค าจ น ย นเร องขอท าฉลากส นค าเพ อเป นการลงทะเบ ยนไว ก อน เม อม การน าเข าส นค าจร งข อม ลของส นค าท น าเข า

7 ปร มาณต วอย างส นค า ( แล วแต ประเภทส นค าโดยปกต ไม นอ ยกว า กร ม)เพ อ น าส งตรวจห องปฎ บต การทางว ทยาศา สตร จ น เพ อหาค าทางโภชนาการอาหาร (Nutrition Facts) ( ได ร บอน มต อย. จากไทย ไม ได หมายถ ง ทางการจ นจะยอมร บในผลตรวจน นๆ ) ( ใช เวลาการด าเน นการตรวจทางว ทยาส ตร จากหน วยงาน CIQ / CCIC ประมาณ - ว น)

8 ส วนประกอบในส นค า ( Ingredient) ควรช แจงส วนประกอบและประเภทของส วนประกอบให ละเอ ยด ( บางส วนประกอบ หากเก นกว ามาตรฐานท ก าหนดของจ น จ าเป นต องระบ ให ผ บ ร โภคร บทราบ) เกล อเพ อใช ในการบร โภค

9 ร ปแบบว นท ผล ต และว นหมดอาย ( ผล ตภ ณฑ ข นต นด วย ว นเด อนป หร อ ป เด อนว น จ าเป นต องช แจงในฉลากส นค า) DD MM YYYY DD MM YY YYYY MM DD YY MM DD

10 ร ปแบบการพ มพ ตว อ กษร และ ขนาดต วอ กษร ท เป นไปตามกฎระเบ ยบว าด วยฉลากส นค าจ น

11 ต วอ กษรช อภาษ าจ นขนาดใหญ ก ว าภาษาต างประเ ทศ

12 ต วอ กษรภาษาต างประเทศจะต องไม ใหญ เก นกว าต วอ ก ษรภาษาจ น

13 แผนภาพกระบวนการการผล ตส นค า อย างคร าวๆ ( ภาษาจ น )

14 กรณ บนถ งบรรจ ภณ ฑ ม ระบ ขอ ความพ เศษ เช น ใช เฉพาะ... หร อม การอ างและระบ สญ ล กษณ ถ งกระบวนการผล ตท ได มาตรฐาน เช น GMP, HACCP, Product of Thailand และ Halal เป นต น หร อ การได ร บรางว ลใดๆ ท งน ควรม เอกสารท เก ยวข องเพ อร บรองข อความและส ญล กษณ ดง กล าวเป นฉบ บภาษาอ งกฤษ ( ใช เอกสารข างต นประกอบเม อ ม การน าเข าส นค าท ท าเร อ ) เอกสารการแปลข อความท ระบ บนบรรจ ภณ ฑ เป นภาษาจ น

15 ต าแหน งท ต ดฉลากส นค าจ น ตามท ได ย นเร องอน มต

16 ก าหนดศ พท มาตรฐานให ใช ในการเร ยกว ตถ ปร งแต งอาหาร เช น น าม นท สก ดจากพ ช แป งสตาร ช ว ตถ ปร งแต งรส น าผลไม และเน อผลไม แห ง ว ตถ ปร งแต งกล นอ นๆ เพ มเต มมาตรฐานในส วนของความส งของต วอ กษร และส ญล กษณ รวมถ งต วเลขบนบรรจ ภณ ฑ กล าวค อ หากพ นท บรรจ ภณ ฑ ม ขนาดต งแต ตร.ซม.ข นไป ขนาดของส งเหล าน ต องไม นอ ยกว า. ม ลล เมตร เพ มเต มข อก าหนดให สลากต องม ขอ ม ลอย างช ดเจนหากผล ตภ ณฑ ม ส วนผสมของส งท อาจเป นอ นตรายหร อก อให เก ดอาการแพ แก ผบ ร โภคบางกล ม เช น พ ชตระก ลข าวสาล ส ตว ม เปล อกหร อกระดอง ปลา ไข ถ วล สง ถ ว นม และถ วเปล อกแข ง โดยนอกจากต องระบ วา ม ส วนประกอบเหล าน แล ว ย งต องม ขอ ความเต อนว าว ตถ ด บเหล าน อาจก อให เก ดอาการแพ แก ผบ ร โภคบางคนได ดว ย ส นค าท ม ส วนผสมของส งท มาจากการต ดแต งพ นธ กรรม (Genetically Modified Organism: GMOs) ก จะต องม การแสดงส ญล กษณ และระบ ถ งเร องน ไว อย างช ดเจนเช นเด ยวก น

17 ผ ผ ล ตจ าเป นต องต ดร ปแบบฉลากส นค าจ นท ได ร บอน มต บนถ งผล ตภ ณฑ ตามต าแหน งท ก าหนดไว ด าเน นการเอกสารตามรายละเอ ยกข นตอนการส งออกและน าเข าปกต เช น Sale Contract, BL, Packing List, Commercial Invoice เป นต น เม อส นค ามาถ งท าเร อท จ น หน วยงานจ นจะด าเน นการส มตรวจส นค าอ กคร งหน ง ส นค าท มาถ งจ าเป นต องม ค ณภาพตรงก บข อม ลท ระบ บนฉลากส นค า และตรงก บข อม ลต างๆ ท ได ดา เน นการลงทะเบ ยนไว ในคร งแรก หากม การเปล ยนแปลงถ งบรรจ ภณ ฑ ใหม ค ณภาพปร บเปล ยน จ าเป นต องเร มด าเน นการลงทะเบ ยน และต ดฉลากส นค าใหม หน วยงานจ นจ งจะอน มต ให ปล อยส นค า

18 หน วยงานจ นจะออกใบอน มต Sanitary Certificate ซ งสามารถน าไปประกอบเพ อการจ ด จ าหน ายส นค าในตลาดจ นได ท กช อง ทางการตลาด

หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ

หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ... ร ปแบบการเข ยนรายงานท ด ต องม ความถ กต อง ช ดเจน และม ความสมบ รณ ของเน อหา ด งน น ห วข อต างๆ ท จะน าเสนอจ งได ม การก าหนดไว อย างเป นระบบ โดยการจ ดท าร ปเล มโครงการ

More information

จรรยาบรรณและมาตรฐาน การปฏ บ ต งาน ส าหร บธ รก จประก นช ว ตไทย

จรรยาบรรณและมาตรฐาน การปฏ บ ต งาน ส าหร บธ รก จประก นช ว ตไทย จรรยาบรรณและมาตรฐาน การปฏ บ ต งาน ส าหร บธ รก จประก นช ว ตไทย สารบ ญ เร อง หน า ค าน าท วไป 2 ค าน ยาม 2 ส วนท 1 โครงสร างข อพ งปฏ บ ต 4-5 1. บทน า 2. หล กการของข อพ งปฏ บ ต ส วนท 2 ข อพ งปฏ บ ต การขายประก

More information

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร ร ปแบบรายงานโครงงาน หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร เม อท าโครงงานจนได ข อม ลอย างเพ ยงพอและท าการว เคราะห ผล และสร ปผลแล ว ข นตอนต อไปท ต องท าค

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง i หล กเกณฑ และเง อนไข ออกคร งท : 1 หน า : 1/9 จ ดทาโดย : คณะกรรมการตรวจสอบภายในและประก นค ณภาพ ผ ทบทวน : (ลงช อ) (นายว บ ลย ส ขพ ล) ผ แทนฝ ายบร หาร ผ อน ม ต : (ลงช อ) (รองศาสตราจารย ดร. คณ ต เฉลยจรรยา)

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล ใบความร 28 เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล (Data) หมายถ ง ข อเท จจร งเก ยวก บบ คคล ส งของ หร อเหต การณ ต างๆ โดยอย ในร ปของต วเลข (Number) เช น จ านวนราคา, ระยะทาง หร อ ปร มาณของส งต

More information

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๑ การตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ม ประเด นสาค ญในการตรวจประเม น ด งน ๑) ประเด นการเป ดดาเน นการหล กส ตร ได แก เหต ผลและความจาเป

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

รายงานการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ป การศ กษา 2556 (บ ณฑ ตส าเร จการศ กษาต งแต 1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556)

รายงานการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ป การศ กษา 2556 (บ ณฑ ตส าเร จการศ กษาต งแต 1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) รายงานการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ป การศ กษา 2556 (บ ณฑ ตส าเร จการศ กษาต งแต 1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) โดย ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ค าน า ในระบบบร หารจ ดการด

More information

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม โปรแกรมการแข งข นท กษะว ชาการน กเร ยนโรงเร ยนเอกชนคร งท 16 ระด บม ธยมศ กษา จ.นครศร ธรรมราช ช น ม.1-3 และ ม.4-6 ก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ม. 1-3 ม. 4-6 ประเภท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

รายงานผลการด าเน นงาน เร อง. การจ ดแสดงส นค าเกษตรในงาน Fancy Food Show 2008 ประเทศสหร ฐอเมร กา โดย

รายงานผลการด าเน นงาน เร อง. การจ ดแสดงส นค าเกษตรในงาน Fancy Food Show 2008 ประเทศสหร ฐอเมร กา โดย รายงานผลการด าเน นงาน เร อง การจ ดแสดงส นค าเกษตรในงาน Fancy Food Show 2008 ประเทศสหร ฐอเมร กา โดย นางอ ญชล ส วจ ตตานนท น กว ชาการเกษตรช านาญการ กล มส งเสร มการผล ตประมง ส วนส งเสร มส นค าเกษตร ส าน กส

More information

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP)

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) ส าน กงาน ก.พ. นบส. ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) * ท านสามารถดาวน โหลดไฟล เอกสารช ดน ได ท - คอมพ วเตอร หน า Desktop ห

More information

ค าน า ส าน กทะเบ ยนและใบอน ญาตประกอบว ชาช พ ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา ธ นวาคม ๒๕๕๖

ค าน า ส าน กทะเบ ยนและใบอน ญาตประกอบว ชาช พ ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา ธ นวาคม ๒๕๕๖ ค าน า ด วยข อบ งค บค ร สภา ว าด วยใบอน ญาตประกอบว ชาช พ พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดให ใบอน ญาต ม อาย ใช ได เป นเวลาห าป น บแต ว นออกใบอน ญาต และผ ได ร บใบอน ญาตท ประสงค ขอต ออาย ใบอน ญาต ประกอบว ชาช พต องม ค ณสมบ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ล กษณะของบทความว จ ย

ล กษณะของบทความว จ ย การเข ยนบทความว จ ย ล กษณะของบทความว จ ย เป นเอกสารทางว ชาการประเภทเด ยวก บรายงานการ ว จ ยแต ม ล กษณะต างจากรายงานการว จ ย.. ม ความยาวจ าก ด จ านวนหน าน อยกว ารายงานการว จ ย จ ดท า ข นเพ อน าเสนอในวารสาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

ค ม อการใช งาน Excel Loader

ค ม อการใช งาน Excel Loader ค ม อการใช งาน Excel Loader 1/12 Table of Contents ค าช แจง...3 ข นตอนในการน าข อม ลเข าส ระบบงานบ ญช ฯ...3 การบ นท กข อม ลใน File Employee.xls...4 ส วนประกอบของ Employee.xls...4 การบ นท กข อม ล...4 ค

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา กระบวนการสน บสน น ด านการบร หารงานพ สด คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานการจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา กองพ สด กรกฏาคม 2553 ค าน า การจ ดกระบวนการใน PM

More information

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง 1 ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง ระเบ ยบ ส าน กงานนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และแก ไขเพ มเต ม ข อ 18 (1-6) ข อ 19 ข อ 20 ข อ 21 ข อ 22 ข อ 23ข อ 24 ข อ 26 ข อ 26 ว ธ การซ อ และการจ างคร งหน

More information