รายงานการว จ ย การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการว จ ย การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม"

Transcription

1 รายงานการว จ ย เร อง การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม โดย นางอรสา ด สถาพร นางสาวจ ราภา จอมไธสง ส าน กส งเสร มและจ ดการส นค าเกษตร กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2551

2 (2) สารบ ญ หน า สารบ ญตาราง สารบ ญภาพ (3) (6) บทท 1 บทน า 1 ความส าค ญและท มาของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 2 ขอบเขตการว จ ย 2 น ยามศ พท 2 บทท 2 การตรวจเอกสารและผลงานว จ ยท เก ยวข อง 4 การตรวจเอกสาร 4 ข อม ลท วไปของกระเท ยม 4 พ นธ 6 เทคโนโลย การผล ตกระเท ยม 9 การแปรร ปกระเท ยม 12 มาตรฐานกระเท ยม 13 องค การการค าโลกและเขตการค าเสร 16 กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตร เพ อเพ มข ดความสามรถการแข งข นของประเทศ 19 ผลงานว จ ยท เก ยวข อง 23 บทท 3 ว ธ การว จ ย 25 ประชากร 25 กล มต วอย างและการค ดเล อกกล มต วอย าง 25 การเก บรวบรวมข อม ล 25 การว เคราะห ข อม ล 26 ระยะเวลาการว จ ย 26 แผนการด าเน นงาน 26

3 (3) สารบ ญ (ต อ) บทท 4 ผลการว จ ย 27 ตอนท 1 สภาพการผล ตกระเท ยม 27 ตอนท 2 สภาพการตลาดกระเท ยม 39 ตอนท 3 การใช เทคโนโลย การปล กกระเท ยมของเกษตรกร 55 ตอนท 4 มาตรการการด าเน นงานของร ฐ 60 ตอนท 5 การว เคราะห หาแนวทางบร หารจ ดการกระเท ยม 81 บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ 97 สภาพการผล ตกระเท ยม 97 สภาพการตลาดกระเท ยม 98 การใช เทคโนโลย การปล กกระเท ยมของเกษตรกร 98 มาตรการการด าเน นงานของร ฐ 99 การว เคราะห แนวทางบร หารจ ดการกระเท ยม 99 ข อเสนอแนะ 101 บรรณาน กรม 102 ภาคผนวก 107 บ นท กข อตกลง 108 ส ญญาค าประก นตามบ นท กข อตกลง 110 แบบสอบถามเกษตรกรผ ปล กกระเท ยม 113 หน า

4 (4) สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2.1 การเปร ยบเท ยบล กษณะเฉพาะของกระเท ยมไทยพ นธ ห วใหญ และกระเท ยมน าเข าจากจ น การเป ดตลาดตามข อผ กพ น WTO ระหว างป พ นท การผล ตกระเท ยมของโลกและประเทศท ม การผล ต 11 อ นด บ ป ผลผล ตกระเท ยมของโลก ป พ นท ปล กและผลผล ตกระเท ยมของประเทศไทย ป 2541/ / พ นท และผลผล ตกระเท ยมรายจ งหว ด ป 2550/ ต นท นการผล ตกระเท ยมของประเทศไทย ป 2550/ ต นท นการผล ตกระเท ยม ป 2546/ / การส งออกกระเท ยมและผล ตภ ณฑ ป ปร มาณและม ลค าการส งออกกระเท ยมสดหร อแช เย น แยกตามประเทศผ น าเข า ป ปร มาณและม ลค าการส งออกกระเท ยมสดหร อแช เย น แยกตามประเทศผ น าเข า ป ปร มาณและม ลค าการน าเข ากระเท ยมและผล ตภ ณฑ ป ปร มาณและม ลค าการน าเข ากระเท ยมสดหร อแช เย น แยกตามประเทศผ ส งออก ป

5 (5) สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4.12 ปร มาณและม ลค าการน าเข ากระเท ยมสดหร อแช เย น แยกตามประเทศผ ส งออก ป ผลการจ บก มกระเท ยมล กลอบน าเข ามาในราชอาณาจ กร พ ก ดภาษ ศ ลกากร จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามสภาพพ นท ปล กกระเท ยม จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามการไถด น จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามการใช ป ยอ นทร ย จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามการใช ป ยเคม จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามว ธ การให น าก อน จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามว ธ การจ ดการน า ก อนการเก บเก ยว จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามศ ตร พ ชท ส าค ญท ส ด จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามการเก บเก ยวกระเท ยม จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามว ธ การเก บร กษาผลผล ต จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามว ธ การขายผลผล ต จ านวนและร อยละของเกษตรกรจ าแนกตามป ญหาการผล ตของเกษตรกร ผลการด าเน นงานโครงการลดพ นท ปล กกระเท ยมป 2546/47 67

6 (6) สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4.27 จ านวนเกษตรกรท เข าร วมโครงการ จ านวนพ นท ท ขอลดและ พ นท ท ลดการปล กกระเท ยม เปร ยบเท ยบพ นปล กกระเท ยม ราคาท เกษตรกรขายได และปร มาณการน าเข ากระเท ยมจากสาธารณร ฐประชาชนจ น สร ปเทคโนโลย การปล กกระเท ยมของเกษตรกรท ม ผลต อ ค ณภาพเปร ยบเท ยบก บค าแนะน า สร ปมาตรการแทรกแซงกระเท ยม ป 2534/ / สร ปโครงการลดพ นท ปล กหอมห วใหญ และกระเท ยม ป 2541/ / สร ปโครงการลดพ นท ปล กกระเท ยม ป 2546/ / สร ปโครงการปร บโครงสร างกระเท ยม ป 2549/50 92

7 (7) สารบ ญภาพ ภาพท หน า 4.1 เปร ยบเท ยบพ นท การผล ตกระเท ยมของโลกระหว างป ปร มาณการผล ตกระเท ยมของโลก ป พ นท ปล กและผลผล ตกระเท ยมของประเทศไทย ป 2541/ / พ นท ปล กและผลผล ตกระเท ยม ป 2550/51 รายจ งหว ดท ส าค ญ 5 จ งหว ด ผลผล ตเฉล ยต อไร ของการผล ตกระเท ยมของประเทศไทย ระหว างป 2541/ / ผลผล ตกระเท ยมเฉล ยต อไร รายจ งหว ด ป 2550/ ส ดส วนต นท นการผล ตกระเท ยมของประเทศไทย ป 2550/ ห วงโซ อ ปทานของกระเท ยม ราคากระเท ยมแห งใหญ คละท เกษตรกรขายได ป 2541/ / ปร มาณและม ลค าการส งออกกระเท ยม ป ปร มาณการส งออกผล ตภ ณฑ กระเท ยม ป แสดงส ดส วนปร มาณการส งออกกระเท ยม รายประเทศ ป ปร มาณและม ลค าการน าเข ากระเท ยม ป ปร มาณการน าเข าผล ตภ ณฑ กระเท ยม ป แสดงส ดส วนปร มาณการน าเข ากระเท ยม รายประเทศ ป

8 (8) สารบ ญภาพ (ต อ) ภาพท หน า 4.16 ปร มาณและม ลค าการจ บก มกระเท ยมท ม การล กลอบน าเข า ประเทศไทย พ นท ปล กเปร ยบเท ยบก บราคากระเท ยมแห งท เกษตรกรขายได ป 2541/ / การผล ตกระเท ยมของประเทศไทยและปร มาณการน าเข ากระเท ยมจาก สาธารณร ฐประชาชนจ น ป 2541/ / เปร ยบเท ยบปร มาณการน าเข ากระเท ยมจากสาธารณร ฐประชาชนจ น และ ปร มาณกระเท ยมล กลอบท จ บก มได ป 2541/ /51 87

9 (9) บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาโครงสร างการผล ต การตลาด และห วงโซ อ ปทานของ กระเท ยม การด าเน นการ แก ไขป ญหาและมาตรการด านต างๆ ของร ฐบาล ว เคราะห ผลการด าเน นงานและ มาตรการแก ไขป ญหากระเท ยมของภาคร ฐ และได ร ปแบบแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยมท ม ประส ทธ ภาพ โดยใช ข อม ลท ต ยภ ม ท รวบรวมจากเอกสารต างๆ ข อม ลอ เล กโทรน กส และข อม ลปฐมภ ม โดยการใช แบบสอบถามเกษตรกรผ ปล กกระเท ยมในแหล งผล ตท ส าค ญ 6 จ งหว ด ได แก เช ยงใหม เช ยงราย แม ฮ องสอน ล าพ น ล าปาง และพะเยา โดยว เคราะห ข อม ลเช งพรรณา ด านการผล ต การตลาดระหว างโซ อ ปทาน และการ ด าเน นงานตามมาตรการต างๆ ของภาคร ฐในระหว างป และว เคราะห เช งปร มาณ ด านพ นท ปล ก ปร มาณผลผล ตราคาท เกษตรกรขายได และงบประมาณท ร ฐบาลท ใช การด าเน นงานแก ไขป ญหากระเท ยม ผลการว จ ยพบว าพ นท ปล กกระเท ยมท ส าค ญของประเทศไทยอย ในเขตภาคเหน อ เกษตรกรปล ก กระเท ยมเป นพ ชหล งนา ผลผล ตร อยละ 90 เก บเก ยวในช วงเด อนก มภาพ นธ ม นาคม พ นท การผล ตกระท ยมของ ประเทศไทยใน ช วง ป ม พ นท ระหว าง 136,561 ไร -149,690 ไร ผลผล ต อย ระหว าง 131,581 ต น- 117,755 ต น ป ญหาหล กของเกษตรกรค อ ต นท นการผล ตส ง และราคาตกต าในช วงท ผลผล ตออกส ตลาดมาก ผลผล ตส วน ใหญ ใช บร โภคในประเทศ และม การน าเข ากระเท ยมจากสาธารณร ฐประชาชนจ น โดยในป 2545 ม ปร มาณการ น าเข า 138,558 ต น และเพ มข นเป น 40,517 ต น ในป 2546 ซ งเป นผลจากการท ร ฐบาลไทยได ม ข อตกลงเป ดเสร ทางการค าไทย -จ น เม อว นท 1 ต ลาคม 2546 ร ฐบาลม การแก ไขป ญหาการผล ตกระเท ยมของประเทศไทยท ไม สามารถแข งข นก บสาธารณร ฐประชาชนจ นได โดยจ ดท าโครงการลดพ นท ปล กกระเท ยมป 2546/47 โครงการ แก ไขป ญหากระเท ยมท งระบบ ป 2547/48 และโครงการปร บโครงสร างส นค ากระเท ยม ป รวมงบประมาณท ร ฐบาลใช ด าเน นการท งส น ล านบาท ลดพ นท ปล กกระเท ยมได 31,403 ไร ส งผลให ราคากระเท ยมท เกษตรกรขายได ป 2550 เฉล ย บาท/ก โลกร ม แต ในป 2551 พ นท ปล กกระเท ยมม การเพ มข น เป น 87,422 ไร หร อค ดเป นร อยละ ของพ นท ปล กป 2550 การว เคราะห แนวทางบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม พบว าพ นท ปล กกระเท ยมม การเพ มข นหร อลดลงไม แน นอนข นก บราคาในป ท ผ านมา ประส ทธ ภาพการผล ตกระเท ยมของเกษตรกรไทยย งอย ในระด บท ต า การเป ด เสร ทางการค าไทย จ น ม ผลกระทบต อกระเท ยมไทยค อ กระเท ยมจ นม ต นท นต ากว ากระเท ยมไทย ก าหนด โควตากระเท ยมตาม WTO ไม สามารถต านทานกระเท ยมราคาถ กจากสาธารณร ฐประชาชนจ นได แนวทางการ บร หารจ ดการส นค ากระเท ยมท ม ประส ทธ ภาพต องม การจ ดการท งระบบห วงโซ อ ปทานต งแต ผ ผล ตถ งผ บร โภค โดยการจ ดการด านการผล ตต องม การควบค มพ นท การผล ตให อย ในแหล งผล ตท ม สภาพแวดล อมท กระเท ยม ต องการ (crop requirement) และส งเสร มการปล กพ ชทดแทนในพ นท ไม เหมาะสม การควบค มพ นท การผล ตให เหมาะสม ก บความต องการของตลาด การข นทะเบ ยนเกษตรกร และการส ารวจพ นท ปล กโดยใช ระบบภ ม สารสนเทศ (GIS) การเพ มประส ทธ ภาพการผล ต และปร บปร งค ณภาพผลผล ตโดยหล กการเกษตรด ท เหมาะสม (GAP) การพ ฒนา

10 งานว จ ยท งด านพ นธ เทคโนโลย การผล ต ว ทยาการหล งการเก บเก ยว และเทคโนโลย การแปรร ปกระเท ยม ส าหร บ การจ ดการด านการตลาดต องม การใช มาตรฐานกระเท ยมเพ อควบค มค ณภาพ การสร างม ลค าเพ มของกระเท ยมด วย การส งเสร มการผล ตกระเท ยมตามส งบ งช ทางภ ม ศาสตร (GI) การส งเสร มการผล ตกระเท ยมอ นทร ย และการ ประชาส มพ นธ การบร โภคกระเท ยมไทยด วยการสร างภาพล กษณ กระเท ยมไทยเพ ออาหารไทย (10)

11 (11) บทท 1 บทน า ความส าค ญและท มาของป ญหา กระเท ยมเป นพ ชเศรษฐก จท ส าค ญพ ชหน งของประเทศไทย พ นท ปล กส วนใหญ อย ในภาคเหน อ และ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ได แก จ งหว ดเช ยงใหม เช ยงราย ล าพ น ล าปาง พะเยา แม ฮ องสอน และศร สะเกษ ผลผล ตส นกระเท ยมส วนใหญ ใช เพ อการบร โภคภายในประเทศ ส าหร บใช ในคร วเร อนและในอ ตสาหกรรม แปรร ป เช นโรงงานน าพร กต างๆ โดยร อยละ 80 บร โภคในร ปกระเท ยมสด และอ กร อยละ 20 บร โภคใน ร ปแบบกระเท ยมแปรร ป ได แก กระเท ยมดอง กระเท ยมเจ ยว กระเท ยมผง และกระเท ยมสก ด เป นต น อย างไร ก ตามประเทศไทยย งม การส งออกกระเท ยมและผล ตภ ณฑ บ างประมาณป ละ 500 1,000 ต นและม การน าเข า กระเท ยมและผล ตภ ณฑ ประมาณ 20,000 50,000 ต น เกษตรกรในประเทศไทยน ยมปล กกระเท ยมในเด อนพฤศจ กายน-ธ นวาคม และเก บเก ยวในเด อน ก มภาพ นธ -เมษายน ซ งผลผล ตกระเท ยมของประเทศไทยจะออกมากในเด อนก มภาพ นธ -ม นาคม ในการผล ต กระเท ยมของประเทศไทยน นม ป ญหาท เก ดข นเป นประจ าค อราคากระเท ยมไม ม เสถ ยรภาพ เน องจากปร มาณ ผลผล ตไม สม าเสมอ หากป ไหนราคาด ป ต อไปเกษตรกรจะเพ มพ นท ปล ก ท าให เก ดภาวะผลผล ตกระเท ยมล น ตลาด ราคาตกต า นอกจากน แล วการเป ดตลาดเสร ทางการค า(FTA) ไทย-จ น เม อป 2546 ก ม ผลกระทบต อการ ผล ตกระเท ยมของประเทศไทย เน องจากต นท นการผล ตกระเท ยมของประเทศไทยส งกว า ท าให ไม สามารถ แข งข นก บสาธารณร ฐประชาชนจ นได จากป ญหาด งกล าวท าให เกษตรกรเร ยกร องให ร ฐบาลแก ไขป ญหาราคา กระเท ยมตกต าอย เป นประจ า ท าให ร ฐบาลต องใช มาตรการต างๆมาด าเน นการ ซ งร ฐต องส ญเส ยงบประมาณ เป นจ านวนมาก ด งน นจ งได ศ กษาหาแนวทางบร หารจ ดการกระเท ยมท งระบบ รวมท งการด าเน นการต างๆ ของร ฐ เพ อเสนอแนวทางการบร หารจ ดการกระเท ยมท ม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อศ กษาสภาพการผล ต การตลาด และการใช เทคโนโลย การปล กกระเท ยมของเกษตรกร รวมท ง การด าเน นงานแก ไขป ญหาและมาตรการต างๆของภาคร ฐท ผ านมา 2. เพ อว เคราะห ผลการด าเน นงานและมาตรการแก ไขป ญหากระเท ยมของภาคร ฐ 3. เพ อหาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยมท ม ประส ทธ ภาพ

12 (12) ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ผ ก าหนดนโยบายสามารถน าข อม ลของกระเท ยมท งระบบไปใช ประกอบการพ จารณาก าหนด นโยบาย และมาตรการจ ดการส นค ากระเท ยมอย างเป นระบบครบตลอดท งห วงโซ อ ปทาน รวมท งผ ท เก ยวข อง ได แก ผ ผล ต และผ ประกอบการสามารถน าไปใช ประกอบการปร บปร งด าเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. คณะอน กรรมการจ ดการการผล ตส นค ากระเท ยม หอมแดง หอมห วใหญ และม นฝร ง รวมท ง คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหล อเกษตรกร(คชก.) สามารถน าข อเสนอแนะ และแนวทางบร หาร จ ดการกระเท ยมไปใช ประกอบการวางมาตรการแก ไขป ญหาได รวมท งใช เป นแนวทางส าหร บการแก ไข ป ญหาของหอมแดง และหอมห วใหญ ด วย เน องจากเป นพ ชท ม ล กษณะการผล ตการตลาด และห วงโซ อ ปทาน ใกล เค ยงก น ขอบเขตการว จ ย 1.ข อม ลปฐมภ ม ท าการศ กษาเฉพาะผ ปล กกระเท ยมท ข นทะเบ ยนผ ปล กกระเท ยม ป 2550 ในจ งหว ด เช ยงใหม เช ยงราย ล าพ น ล าปาง พะเยา และแม ฮ องสอน ซ งเป นแหล งผล ตท ม การปล กกระเท ยมมาก และม ป ญหาราคาผลผล ตตกต าอย เสมอ 2.ข อม ลท ต ยภ ม ศ กษาถ งข อม ลการผล ตและการตลาดกระเท ยมต งแต ป 2546/ /51 และข อม ล บางประเภทได แก ข อม ลในเร องพ นท การผล ตของประเทศไทย ราคาท เกษตรกรขายได การน าเข า และการ ส งออก ศ กษาข อม ลต งแต ป 2541/ /51 น ยามศ พท กระเท ยม (Allium sativum) หมายถ ง พ ชผ กล มล ก ล าต น(กาบใบและต วใบ) ส งประมาณ เซนต เมตร ล าต นอย ใต ด น ม ล กษณะบาง ส ขาวข นและแข ง เป นฐานรองร บกล บซ งจะรวมต วก นเป น ห วกระเท ยม เกษตรกร หมายถ ง เกษตรกรผ ปล กกระเท ยม การผล ตกระเท ยม หมายถ ง การปฏ บ ต โดยเร มต งแต การเตร ยมด น การปล ก การด แลร กษา ตลอดจนการเก บเก ยวผลผล ต

13 (13) การแปรร ปกระเท ยม หมายถ ง การน าผลผล ตกระเท ยมไปผ านกระบวนการต างๆต งแต กระบวนการง ายๆเพ อใช บร โภค เช นกระเท ยมดอง, กระเท ยมผงกระเท ยมอบแห ง,กระเท ยมเจ ยว, และผ าน กระบวนการผล ตท ซ บซ อนเพ อบร โภคเป นอาหารเสร มส ขภาพ เช นกระเท ยมแคปซ ล หร อกระเท ยมอ ดเม ด ต นท นการผล ตกระเท ยม หมายถ ง รายจ ายท เกษตรกรใช จ ายในการผล ตกระเท ยมต งแต ปล ก จนกระท งจ าหน าย

14 (14) บทท 2 การตรวจเอกสารและผลงานว จ ยท เก ยวข อง การตรวจเอกสารและการศ กษาผลงานว จ ยท เก ยวข องเพ อการว จ ยในคร งน แบ งได ด งน ค อ 1. การตรวจเอกสาร 1.1 ข อม ลท วไปของกระเท ยม 1.2 พ นธ 1.3 เทคโนโลย การผล ตกระเท ยม 1.4 การแปรร ปกระเท ยม 1.5 มาตรฐานกระเท ยม 1.6 องค การการค าโลกและเขตการค าเสร 1.7 กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของ ประเทศ 2. ผลงานว จ ยท เก ยวข อง 1. การตรวจเอกสาร 1.1 ข อม ลท วไปของกระเท ยม กระเท ยมเป นพ ชท อย ในวงศ Alliaceae ช อว ทยาศาสตร Allium sativa Linn. ช อสาม ญค อ Garlic ใน ประเทศไทยม ช อเร ยกต างๆก นไปในแต ละภ ม ภาค ค อ ภาคกลางเร ยกว า กระเท ยม ภาคเหน อเร ยกหอมขาว ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อและภาคใต เร ยก หอมเต ยม (กรมว ชาการเกษตร, 2542) ค ณค าของกระเท ยม 1) ค ณค าทางด านอาหาร กระเท ยมม ส วนประกอบของสารอาหารหลายชน ด ในห วกระเท ยม 100 กร ม ม คาร โบไฮเดรต 30 กร ม ไขม น 0.1 กร ม โปรต น 5.6 กร ม ม ธาต ฟอสฟอร ส เหล ก ว ตาม นเอ และว ตาม นซ ใบ กระเท ยมม ค ณค าทางอาหารมาก ม สารอาหารจ าพวกว ตาม นและเกล อแร ต างๆ เช นว ตาม นบ ว ตาม นซ แคลเซ ยม ฟอสฟอร ส และท โดดเด นได แก เบต าแคโรท น

15 2) ค ณค าในการร กษาโรค ห วกระเท ยมสดประกอบด วยน าม นระเหยง ายประมาณร อยละ เป น สารประกอบก ามะถ นซ งท ส าค ญได แก อ ลล ซ น(allicin) ม สรรพค ณลดคอเลสเตอรอลในเล อด สารอ ลล ซ นม ในกระเท ยมสด การเก บกระเท ยมไว นานๆสารน อาจจะสลายไปได และม การศ กษาพบว ากระเท ยมม ฤทธ ทาง ยาในการลดคอเลสเตอรอลและไขม นในเล อด ย บย งการจ บกล มของเกล ดเล อดซ งม ประโยชน ในการป องก น การเก ดล มเล อด ต านการขาดเล อดไปเล ยงห วใจ หลอดเล อด อ ดต น ลดความด นโลห ต ต านเช อแบคท เร ย ลดน าตาลในเล อด (กรมส งเสร มการเกษตร, 2551) ถ นก าเน ด กระเท ยมเป นพ ชท ม แหล งก าเน ดในแถบเอเช ยกลาง โดยในระยะแรกคน ในแถบน ได น ามาใช เป นส วนประกอบของยาร กษาโรค และบร โภคห วสดๆโดยไม ได น ามาเป นส วนประกอบ ในการปร งอาหาร ต อมาชาวสเปน โปรต เกส และฝร งเศส ได น าไปแพร ขยายในแถบทะเลเมด เตอร เรเน ยน และกระจายไปย งทว ปเอเช ยได แก จ น อ นเด ย และเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ตามล าด บ ป จจ บ นกระเท ยมได ม การปล กก นท วโลก การปล กกระเท ยมในประเทศไทยน นเร มท ภาคกลาง และต อมาม การทดลองปล กใน ภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และได ผลด ซ งต อมาภาคเหน อได เป นแหล งปล กกระเท ยมท ส าค ญของประเทศไทย (กรมว ชาการเกษตร, 2542) ล กษณะทางพฤกษศาสตร กระเท ยมม ล าต นต งตรงส งประมาณ เซนต เมตร ม ใบยาวแบน และแคบ ดอก ส ขาว ม กาบใบท ท าหน าท ห อห มกล บท เก ดข น กาบใบเป นหลอดเร ยงซ อนก นและอ ดแน นเป นล าต นเท ยม ส วนล าต นท แท จร งเป นแผ นแข งอย ด านล าง จ านวนกล บกระเท ยมต อต นอย ระหว าง 6-35 กล บม ขนาดแตกต าง ก น กล บด านนอกจะม ขนาดใหญ กว ากล บท อย ด านใน (กรมว ชาการเกษตร, 2542) สภาพแวดล อมท เหมาะสมส าหร บการปล กกระเท ยม สภาพด นท เหมาะสมส าหร บการปล กกระเท ยมค อด นร วนปนทรายท ม การระบายน าด อ ณหภ ม ท เหมาะสมส าหร บการลงห วค อ องศาเซลเซ ยส ความเป นกรด-ด างอย ระหว าง ต องการแสงแดด ช วโมงต อว น ในช วงลงห วกระเท ยมต องการน า 25 ม ลล เมตรต อต นต อส ปดาห ต องการธาต อาหาร ท ส าค ญค อไนโตรเจน ก โลกร มต อไร ฟอสฟอร ส 20 ก โลกร มต อไร และ โพแทสเซ ยม ก โลกร มต อไร (กรมส งเสร มการเกษตร, 2544) (15)

16 1.2 พ นธ การจ าแนกพ นธ กรมส งเสร มการเกษตร (2544) ได รายงานว า พ นธ กระเท ยมในประเทศไทย จ าแนกได 3 ว ธ ด งน 1) การจ าแนกโดยอาศ ยอาย เก บเก ยว จะพ จารณาจากอาย กระเท ยมท แก จ ด พร อมท จะท าการเก บเก ยว แบ งออกได เป น 3 พ นธ ค อ 1.1) พ นธ เบา อาย เก บเก ยวส นอย ในช วง ว น ล กษณะของพ นธ ม ด งน - ล าต นเล ก แข งเหน ยว ช วงของล าต นส ง - ห วม ขนาดปานกลาง แต ละห วประกอบด วยกล บประมาณ กล บ เน อในแน นแข ง ม กล นและรสฉ นจ ด 1.2) พ นธ กลาง เป นพ นธ ท น ยมปล กมาก อาย การเก บเก ยวอย ในช วง ว น ล กษณะของพ นธ ม ด งน - ล าต นอวบใหญ และเต ยกว าพ นธ เบา - ห วม ขนาดใหญ กว ากระเท ยมพ นธ เบาท ปล กและด แลในสภาพ เด ยวก น 1.3) พ นธ หน ก อาย การเก บเก ยว 150 ว นข นไป ล กษณะของพ นธ ม ด งน - ล าต นอวบอ วน และใหญ กว าพ นธ กลาง - ห วม ขนาดใหญ กว ากระเท ยมพ นธ กลางท ปล กและด แลในสภาพ เด ยวก น 2) การจ าแนกตามแหล งท มาของพ นธ จะเร ยกตามแหล งท มา เช น กระเท ยมจาก ต างประเทศ จะเร ยกกระเท ยมจ น กระเท ยมท มาจากจ งหว ดศร สะเกษ เร ยกกระเท ยมศร สะเกษ กระเท ยมจาก ภาคกลางเร ยกกระเท ยมบางช าง และกระเท ยมจากภาคเหน อเร ยกกระเท ยมเช ยงใหม 3) การจ าแนกตามฤด กาลเพาะปล กและเก บเก ยว น ยมใช ก บกระเท ยมทาง ภาคเหน อ ซ งจะปล ก 2 ร นในแต ละป ค อ 3.1) กระเท ยมดอ เป นกระเท ยมท ปล กและเก บเก ยวก อนการปล กปกต ค อ ปล กก อนเก บเก ยวข าวประมาณปลายเด อนต ลาคม-ต นเด อนพฤศจ กายน ผลผล ตออกเด อน มกราคม- ก มภาพ นธ น ยมน ามาท าเป นกระเท ยมดอง (16)

17 (17) 3.2) กระเท ยมป เป นกระเท ยมท ปล กและเก บเก ยวตามปกต ของฤด ปล ก กระเท ยม ค อปล กหล งจากเก บเก ยวข าวแล วโดยปล กในช วงเด อนธ นวาคม-มกราคม ผลผล ตออกเด อน ม นาคม-เมษายน ความแตกต างระหว างพ นธ กระเท ยมท น าเข ามาจากจ น และพ นธ ห วใหญ ท ปล กใน ประเทศไทย กรมว ชาการเกษตร (2542) รายงานว า กระเท ยมพ นธ ห วใหญ ท น าเข าจากประเทศจ นน น ม ล กษณะท แตกต างจากกระเท ยมพ นธ ห วใหญ ของประเทศไทย ได แก พ นธ เม องงาย และพ นธ อ าเภอปาย ซ ง เป นพ นธ ท เกษตรกรได ม การปล กโดยน าพ นธ มาจากต างประเทศมานานแล ว จ งสามารถปร บต วเข าก บ สภาพแวดล อมของประเทศไทย และสามารถเจร ญเต บโตและให ผลผล ตเป นท น าพอใจแก เกษตรกร จ งเป นท น ยมปล กจนถ งป จจ บ น เม อเปร ยบเท ยบล กษณะของกระเท ยมไทยและกระเท ยมน าเข าจากจ น ม ล กษณะท แตกต างก นอย าง ช ดเจน ได แก ร ปร างของห วกระเท ยม โดยกระเท ยมของไทยม ล กษณะห วไม กลม การเร ยงต วของกล บท ไม เป น ระเบ ยบ ขนาดกล บไม สม าเสมอ ขนาดกล บกระเท ยมม ขนาดใหญ กว า ส เปล อกห มกล บม ส ขาว และชมพ ล กษณะกล บต ดขวางคละแบบ และจ านวนช นเปล อกห มกล บท ม มากกว า 1 โดยท ล กษณะขนาดของห ว น าหน ก ต อห วเฉล ย ไม แตกต างก บกระเท ยมท น าเข าจากจ นมากน ก ส วนล กษณะของส เปล อกท งห ว จะม ส ขาว ขาวอมเหล อง ใกล เค ยงก บพ นธ ท น าเข าจากจ น ยกเว นพ นธ อ าเภอปาย จะม ส เปล อกท งห วเป นส ชมพ ซ ง เป นล กษณะท แตกต างก นอย างช ดเจนเช นเด ยวก น

18 (18) ตารางท 2.1 การเปร ยบเท ยบล กษณะเฉพาะของกระเท ยมไทยพ นธ ห วใหญ และกระเท ยมน าเข าจากจ น พ นธ พ นธ ห วใหญ พ นธ ห วใหญ ล กษณะ ท น าเข าจากจ น พ นธ เม องงาย อ าเภอปาย ส เปล อกท งห ว ขาว ขาวอมเหล อง ขาว ขาวอมเหล อง ชมพ ร ปร างห ว ค อนข างกลม ไม กลม ไม กลม ขนาดห ว (เส นผ าศ นย กลาง x ห ว) 4.4 x 3.2 ซม. 4.3 x 3.5 ซม. 4.1 x 3.1 ซม. น าหน กต อห วเฉล ย (กร ม) จ านวนกล บต อห ว การเร ยงต วของกล บ เป นระเบ ยบ ไม เป นระเบ ยบ ขนาดกล บไม สม าเสมอ ขนาดกล บสม าเสมอ ขนาดกล บ /1 2.5 x 1.3x 1.2 ซม. 3.2 x 2.0 x 1.6 ซม. 3.1 x 2.2 x 1.6 ซม. ส เปล อกห มกล บ ขาวอมเหล อง ขาว ชมพ ล กษณะกล บต ดขวาง /2 แบบสามเหล ยม คละแบบสามเหล ยม ส เหล ยม ทรงกลม คละแบบคร ง วงกลม สามเหล ยม ส เหล ยม ทรงกลม จ านวนช นเปล อกห มกล บ 1 มากกว า 1 มากกว า 1 ท มา : กรมว ชาการเกษตร, 2542 หมายเหต

19 1.3 เทคโนโลย การผล ตกระเท ยม กรมส งเสร มการเกษตร (2544) ได รายงานเก ยวก บเทคโนโลย การผล ตกระเท ยม ด งน การเตร ยมด น ไถและตากด นอย างน อย 15 ว น จากน น ใส ป ยอ นทร ย อ ตรา 2 ต นต อไร การเตร มพ นธ พ นธ กระเท ยมท ใช ต องเป นห วกระเท ยมท ผล ตส าหร บเป นพ นธ จร งๆ ค อ ต องแก จ ด ห วต องแห งสน ท ห วแน น ไม ฝ อ ไม ม โรคและแมลงต ดอย อ ตราการใช พ นธ ค อ ก โลกร มต อไร ว ธ การปล ก แกะกระเท ยมแยกเป นกล บ น ามาปล กโดยฝ งส วนโคนลงด นใช ฟางข าวคล ม เพ อ ป องก นแสงแดด และเก บร กษาความช น รดน าให ช ม ระยะปล กระหว างแถว และต น ค อ 10x10 เซนต เมตร และ 15x15 เซนต เมตร ข นก บพ นธ ท ใช เช น กระเท ยมห วใหญ หร อกระเท ยมจ น จะใช ระยะ15x15 เซนต เมตร การให น า การให น าในเด อนแรกให น าก อนปล ก 1 คร ง และหล งจากปล กแล ว 2 ส ปดาห ให อ ก 1 คร ง เม อพ น 1 เด อนไปแล ว ให น าท ก 7 10 ว น เม อเข าเด อนท 3 ให น าท ก 15 ว น จนกระท งกระเท ยมเร มแก จ งหย ดให น า การใส ป ย เม อปล กเสร จแล วใส ป ยเคม ส ตร ในอ ตรา 80 ก โลกร มต อไร เม อปล กแล ว 2 ส ปดาห ใส ป ยเคม ส ตร อ ตรา ก โลกร มต อไร เม อกระเท ยมอาย ได 60 ว นใส ป ยส ตร อ ตรา 30 ก โลกร มต อไร การป องก นก าจ ดโรคและแมลงท ส าค ญ น ตยา (2545) ได รายงานเร องโรคของกระเท ยม ด งน 1) โรคใบจ ดส ม วง (Purple Blotch) เช อสาเหต Alternaria porri (Ellis) Cif. อาการ อาการเร มแรกเป นจ ดฉ าน าขนาดเล ก ร ปร างกลมหร อร ประมาณ 2-3 ม ลล เมตร อาการเร มแรก เม อแห งจะเปล ยนเป นจ ดแผลส ขาว ต อมาขยายกว างออกไปตามความยาวใบ เก ดเป นแผลร ปไข ส เน อหร อน าตาลอ อน ขอบแผลส น าตาลหร อน าตาลอมม วง เน อเย อรอบๆ ขอบแผลเป น ส เหล อง ม กพบในช วงท ม ความช นส ง และการระบาดโรคจะร นแรงข น หากม เพล ยไฟเข าร วมท าลายด วย (19)

20 (20) การป องก นก าจ ด 1.1) ใช สารป องก นก าจ ดเช อรา โดยคล กเมล ดพ นธ ด วยสารเคม หร อช บ ห วพ นธ ด วยสารป องก นก าจ ดเช อรา 1.2) ลดการแพร กระจายของเช อ โดยร กษาแปลงให สะอาดอย เสมอ เก บ ท าลายเศษซากพ ช โดยการน าไปเผาไฟ ส าหร บการปล กร นต อไปควรไถตากด นปร บปร งด นด วยป นขาว ป ย คอกหร อป ยหม ก ปร บ ph ของด นให เหมาะสม (ประมาณ 6.5-7) 1.3) ควบค มแมลงศ ตร พ ชโดยเฉพาะเพล ยไฟ 1.4) เล อกระยะเวลาปล กท เหมาะสมเพ อหล กเล ยงโรค โดยเฉพาะช วงฤด หนาวควรต องม การระม ดระว งการระบาด ด งน น หากปล กให เร วกว าปกต จะช วยลดอ ตราการเป นโรคได 2) โรคใบไหม (Stemphylium Leaf Blight) เช อสาเหต Stemphylium vesicarium (Wallr.)E. Simmons. อาการ ใบกระเท ยมจะเป นแผลฉ าน า เวลาเช าจะพบหยดน าเล กๆเกาะอย บนแผล แผลด งกล าวจะเป นร ปยาวร แหลม ห วแหลมท ายส น าตาลหร อน าตาลอมม ว ง ถ าอาการร นแรงแผลม ขนาดใหญ เก ดอาการไหม ต งแต ปลายใบลงมาย งรอยแผลด งกล าว โรคน จะระบาดท าความเส ยหายร นแรง ในช วงท ม น าค างลงจ ดในฤด หนาว การป องก นก าจ ด 2.1) ใช สารป องก นก าจ ดเช อรา 2.2) ลดการแพร กระจายของเช อ โดยร กษาแปลงให สะอาด อย เสมอ เก บท าลายเศษซากพ ช โดยการน าไปเผาไฟ 3) โรคห วและรากเน า (Sclerotium Rot) เช อสาเหต Sclerotium rolfsii Sacc. อาการ กระเท ยมม ใบเหล องแห งเห ยว พบเส นใยส ขาวตามโคนต น คล ายเส นด าย นอกจากน ย งพบเม ดราส ขาวหร อส น าตาลอ อนจนถ งส น าตาลแก และด าข นปะปนก บเส นใย ห วกระเท ยมจะเน าส งกล นเหม น

21 (21) การป องก นก าจ ด 3.1) ลดการแพร กระจายของเช อสาเหต โดยเก บส วนท เป นโรคออกจากแปลง ไปเผาท าลาย 3.2) ปร บด นด วยป นขาวอ ตรา ก โลกร มต อไร และเพ ม อ นทร ยว ตถ เช นป ยพ ชสดหร อป ยคอก 3.3) หล กเล ยงการปล กซ าท เด ม 3.4) ปล กพ ชหม นเว ยน โดยเล อกปล กพ ชท ไม ค อยเป นโรคน 4.)โรคใบจ ด เซอโคสปอรา (Cercospora Leaf Spot) เช อสาเหต Cercospora duddiae อาการ ใบจะเป นแผลจ ดกลมหร อร ปไข ส น าตาล ขนาดเล กมาประมาณ ม ลล เมตร ต อมาแผลขยายไปตามความยาวของใบ ล กษณะแผลแคบ ยาว ตรงกลางแผนส อ อนลง ขอบ ส น าตาลเข ม ล อมรอบด วยวงส เหล อง เม อม ความช น เช อจะท าเก ดแผลส เทาด านบนและล างของใบ อาการ ม กปรากฏบร เวณปลายใบ ท าให ปลายใบเป นส น าตาล และลามถ งโคนใบท าให ใบแห งตายในท ส ด การป องก นก าจ ด 4.1) เล อกเมล ดพ นธ หร อห วพ นธ ต องแข งแรง ปราศจากโรค 4.2) ปร บปร งสภาพด นให ม การระบายน าด 4.3) ก าจ ดพ ชอาศ ยของโรค ในบร เวณข างเค ยง 4.4) ใช ระบบการปล กพ ชหม นเว ยน 5.) โรคเห ยว (Fusarium Wilt) เช อสาเหต Fusarium oxysporum f. sp. Cepae อาการ เก ดการแห งจากใบท อย รอบนอกก อน แล วล กลามจนแห งตาม หมดท งต น เม อถอนต นพบว าต นจะหล ดจากด นได ง าย รากและโคนเน าเป อยเป นส น าตาลอ อน เม อบ บส วน ห วจะร ส กน มและเน า เวลาอากาศช น จะเห นเส นใยเช อราข นขาวฟ บร เวณท เป นโรค การป องก นก าจ ด 5.1) ก อนปล กให ปร บปร งด นด วยป นขาว ปร มาณ กก./ไร (หร อ ตามค าว เคราะห ด นทางเคม ) แล วใส ป ยอ นทร ย 1-2 ต น/ไร 5.2) หล กเล ยงการปล กซ าท เด ม 5.3) ปล กพ ชหม นเว ยน โดยเล อกปล กพ ชท ไม ค อยเป นโรคน

22 (22) 6) เพล ยไฟ Thrips tabaci การท าลาย เพล ยไฟจะเกาะด ดน าเล ยงของใบกระเท ยมท าให ใบเป นจ ดส เทา หร อส เง น ในท ส ดใบจะแห งม ส เหม อนไฟไหม ท าให ต นกระเท ยมชะง กการเจร ญ เพล ยไฟจะระบาดในสภาพ อ ณหภ ม ส ง ความช นต า และแสงแดดจ ด การป องก นก าจ ด 1.1) ใช สารสก ดสะเดา 0.1 % อ ตรา 100 ม ลล ล ตร/น า 20 ล ตร พ นเม อ พบการระบาด ท ก 5 ว น (กล มงานว จ ยแมลงศ ตร ผ กไม ดอกและไม ประด บ, 2542) การเก บเก ยว 1) เก บเก ยวกระเท ยมท แก จ ด ซ งจะท าให กระเท ยมม ห วท แกร ง สามารถเก บร กษาไว ได นาน 2) งดการให น ากระเท ยมก อนท จะถอนประมาณ 10 ว น ถ าแปลงแห งมากเวลาถอน กระเท ยมควรให น าพอช น จะท าให ถอนง าย 3) น ากระเท ยมไปผ งแดดประมาณ 2-3 ว น โดยวางเร ยงเป นแถว แต ละแถววางซ อน ก นให ห วกระเท ยมอย ใต ใบ เพ อป องก นไม ให ห วกระเท ยมถ กแสงแดดโดยตรง 4) ย ายกระเท ยมมาแขวนผ งในท ร มแห ง ท อากาศถ ายเทได สะดวก 1.4 การแปรร ปกระเท ยม ชน ดของการแปรร ป จากค ณสมบ ต กระเท ยมท ช วยลดการอ ดต นในหลอดเล อด เน องจากผล ในการลดโคเลสเตอรอลและละลายล มเล อด ลดน าตาลในเล อดได ต านมะเร ง เพ มภ ม ค มก นของร างกาย เป นต น ซ งในป จจ บ นจ งม การแปรร ปกระเท ยมในร ปผล ตภ ณฑ แปรร ปชน ดต าง ๆ ได แก 1) การแปรร ปอย างง าย เป นการแปรร ปกระเท ยมเพ อให สามารถเก บร กษากระเท ยม ในระยะยาว สามารถท าได ในคร วเร อน ได แก กระเท ยมดอง และกระเท ยมเจ ยว เป นต น 2) การแปรร ปในอ ตสาหกรรม เป นการแปรร ปท ต องอาศ ยเคร องจ กรเข ามาช วยใน การด าเน นงาน เน องจากไม สามารถท าได ในร ปการผล ต/แปรร ปอย างง าย และเพ อให ได ปร มาณผล ตภ ณฑ จ านวนมาก ในระยะเวลาอ นส นและสนองต อความต องการของผ บร โภคท ไม

23 (23) สามารถบร โภคกระเท ยมสด ส วนใหญ เป นผล ตภ ณฑ ประเภทอาหารเสร ม ได แก ยาเม ด/แคปซ ลกระเท ยม เอจด การ ล ค ผล ตภ ณฑ เจลาต นแคปซ ล และกระเท ยมในเยล เป นต น อ ตสาหกรรมการแปรร ป จากร ปแบบการแปรร ปกระเท ยมเป นผล ตภ ณฑ แบบต างๆ ก อเก ดเป น อ ตสาหกรรมการแปรร ปกระเท ยมโดย กล มว จ ยเศรษฐก จพ ชผ ก ไม ดอกไม ประด บ และสม นไพร (2547) ได ท าการส ารวจอ ตสาหกรรมกระเท ยมการแปรร ป ด งน 1) กระเท ยมผง พบว าส วนใหญ จะจ าหน ายแก อ ตสาหกรรมอาหารส าเร จร ปต างๆ นอกจากน ย งส งกระเท ยมผงให ก บโรงงานผล ตอาหารขบเค ยวประเภทอาการว างภายในประเทศอ กด วย โดย ในป 2547 จากการส ารวจพบว าม โรงงานจ านวน 5 โรง ม การผล ตรวมในร ปกระเท ยมแห ง รวมจ านวน 3,340 ต นต อป หร อประมาณร อยละ 30 ของการผล ตท งหมด เน องจากผ ประกอบการท าการผล ตผล ตภ ณฑ อ นๆ ด วย โดยปร มาณการใช ว ตถ ด บแบ งเป นกระเท ยมไทยชน ดแกะกล บ 340 ต น กระเท ยมจ นชน ดแกะกล บ 2,820 ต น และชน ดอบแห ง 60 ต น 2) อ ตสาหกรรมแปรร ปกระเท ยมแคปซ ล ในป 2547 ม ผ ประกอบการม การผล ตกระเท ยมผงแคปซ ลรวม 151 ต น/ป หร อ ประมาณร อยละ 20 ของก าล งการผล ตท งหมด โดยม ความต องการว ตถ ด บเป นกระเท ยมจ น 144 ต น กระเท ยมไทย 37 ต น 1.5 มาตรฐานกระเท ยม ส าน กงานมาตรฐานอาหารและส นค าเกษตร (2551) ได รายงานว า คณะกรรมการมาตรฐานส นค า เกษตรและอาหารแห งชาต ได เห นชอบให ม การก าหนดมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหารแห งชาต เร อง กระเท ยม เพ อช วยส งเสร มพ ฒนาค ณภาพให ได มาตรฐานและและม ความปลอดภ ย สร างความน าเช อถ อให เป นท ยอมร บท งภายในและต างประเทศ ซ งได ม การประกาศในราชก จจาน เบกษา ฉบ บประกาศและงานท วไป เล ม 125 ตอนพ เศษ 139 ง ว นท 18 ส งหาคม 2551 ซ งได ก าหนดค ณภาพ และมาตรฐานของกระเท ยม ด งน ค ณภาพข นต า 1) กระเท ยมท กช นค ณภาพ ต องม ค ณภาพด งต อไปน 1.1) กรณ กระเท ยมห ว ต องคงสภาพเป นห ว ม เปล อกห ม ในกรณ ท เป น กระเท ยมกล บต องม เปล อกห มสมบ รณ 1.2) ม สภาพสมบ รณ เน อแน น 1.3) ไม งอก

24 (24) 1.4) ไม เน าเส ย หร อเส อมสภาพ ซ งท าให ไม เหมาะสมต อการบร โภค 1.5) ปลายกล บไม ม ต งท ยาวผ ดปกต 1.6) สะอาด และปราศจากส งแปลกปลอมท สามารถมองเห นได 1.7) ไม ม ศ ตร พ ชท ม ผลกระทบต อล กษณะท วไปของผล ตผล 1.8) ไม ม ความเส ยหายของผลผล ตเน องจากศ ตร พ ช 1.9) ไม ม ความช นท ผ ดปกต จากภายนอก ยกเว นหยดน า ท เก ดหล งจากการ น าออกจากห องเย น 1.10) ไม ม ความเส ยหายอ นเน องมาจากอ ณหภ ม ส ง และ/หร ออ ณหภ ม ต า 1.11) ไม ม กล นแปลกปลอม และ/หร อรสชาต ท ผ ดปกต 2) กระเท ยมต องม ความแก ได ท เหมาะสมก บพ นธ และพ นท ปล ก ต องได ร บการเก บ เก ยว การจ ดการหล งการเก บเก ยว การบรรจ และการขนส งอย างระม ดระว ง เพ อให อย ในสภาพท ยอมร บได เม อ ถ งปลายทาง การแบ งช นค ณภาพ แบ งได เป น 3 ช นค ณภาพ ด งน 1) ช นพ เศษ (Extra class) กระเท ยมม ค ณภาพด ท ส ด ม ล กษณะตรงตามพ นธ โดย 1.1) กระเท ยมห ว - ไม ม กล บหล ด - กล บกระเท ยมเกาะก นแน น - เปล อกด านนอกสมบ รณ ไม ฉ กขาด - ต ดรากช ดฐาน แต ต องไม ท าให เก ดความเส ยหายหร อบาดแผลท ฐาน 1.2) กระเท ยมกล บ -ร ปทรงสม าเสมอ 2) ช นหน ง (Class I) กระเท ยมม ค ณภาพด ท ส ด ม ล กษณะตรงตามพ นธ โดย 2.1) กระเท ยมห ว - ไม ม กล บหล ด

25 (25) - กล บกระเท ยมเกาะก นค อนข างแน น - เปล อกด านนอกอาจฉ กขาดเล กน อย - ความยาวรากไม เก น 0.5 ซม. 2.2) กระเท ยมกล บ -อาจม ร ปทรงไม สม าเสมอ 3) ช นสอง (Class II) กระเท ยมในช นน ใช ส าหร บกระเท ยม ซ งรวมกระเท ยมท ม ค ณภาพ ไม เข าช นท ส งกว า แต ม ค ณภาพตามค ณภาพข นต า โดยอาจม ต าหน ได ด งน 3.1) การฉ กขาดของผ วเปล อกด านนอก หร อบางส วนของเปล อกนอก หายไป 3.2) รอยแผลท สมานแล ว หร อแผลถลอกเล กน อย 3.3) ร ปทรงอาจต างจากปกต ได 3.4) กล บกระเท ยมอาจหายไปได ไม เก น 2 กล บต อห ว ขนาด 1) ขนาดของกระเท ยมห ว พ จารณาจากเส นผ าศ นย กลางของห ว โดยว ดจากความยาว เส นผ าศ นย กลาง ณ ส วนท กว างท ส ดของกระเท ยม ด งน รห สขนาด เส นผ าศ นย กลาง(ซม.) 1 มากกว า มากกว า3 ถ ง มากกว า2.5 ถ ง ถ ง น อยกว า 1.5 2) ขนาดของกล บกระเท ยม พ จารณาจากน าหน กต อกล บ หร อจ านวนกล บต อ 100 กร ม อย างใดอย างหน ง ด งน

26 (26) รห สขนาด น าหน กต อกล บ(กร ม) จ านวนกล บต อ 100 กร ม 1 มากกว า 3.0 น อยกว าหร อเท าก บ ถ ง 3.0 มากกว า 30 ถ ง 50 3 น อยกว า 2.0 ถ ง 1.0 มากกว า 50 ถ ง น อยกว า 1.0 มากกว า องค การการค าโลกและเขตการค าเสร องค การการค าโลก หร อ World Trade Organization ม ช อย อเร ยกว า WTO ค อ องค กรระหว าง ประเทศส งก ด0องค การสหประชาชาต ท าหน าท เก ยวข องก บข อตกลงทางด านการค าระหว างชาต เป นเวท ส าหร บการเจรจาต อรอง ตกลงและขจ ดข อข ดแย งในเง อนไขและกฎเกณฑ ทางการค าและการบร การระหว าง ประเทศสมาช ก (ว ก พ เด ย, มปป.) องค การการค าโลก จ ดต งข นแทน "1ความตกลงท วไปว าด วยภาษ ศ ลกากรและการค า" หร อ แกตต (GATT) เม อว นท 1 มกราคม พ.ศ ซ งเป นผลมาจากการเจรจาการค าพห ภาค รอบอ ร กว ย (คณะผ แทนถาวรไทยประจ าองค การการค าโลก, 2547) การเข าเป นสมาช กองค การการค าโลกของประเทศไทยและจ น ประเทศไทย ได เข าร วมเป นสมาช ก เม อว นท 28 ธ นวาคม 2537 เป นสมาช กล าด บท 59 ม สถานะเป นสมาช กก อต ง โดยม ลค าการค าระหว างประเทศสมาช ก WTO ด วยก น ค ดเป นส ดส วนกว าร อยละ 90 ของการค าโลก และการขยายต วของจ านวนสมาช กจะม ผลให การค าระหว าง ประเทศสมาช กขยายต วเพ มข นเป นล าด บด วย ด งน น การเจรจาการค าพห ภาค ในกรอบ WTO ไทยจ งต องม กฎเกณฑ การค าระหว างประเทศท ช ดเจนเป นธรรม เน องจากการใช มาตรการทางการค าใดๆ ของประเทศค ค า ย อมส งผลกระทบต อไทยอย างหล กเล ยงไม ได ความตกลงส นค าเกษตรภายใต องค การการค าโลก ได ก าหนดให ประเทศสมาช ก ยกเล กมาตรการห ามน าเข าและปร บมาใช มาตรการด านภาษ แทน โดยก าหนดให ประเทศไทยเป ดตลาดส นค า เกษตร จ านวน 23 รายการในช วงป (ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร, มปป.ก) ส งผลกระทบต อ กระเท ยมไทย ค อ ม ตลาดส งออกกว างขวางข นแบบค อยเป นค อยไป

27 (27) ในทางกล บก นประเทศไทยก ก าหนดโควตาภาษ น าเข ากระเท ยมท ร อยละ 27 ในปร มาณการน าเข า ท จ านวน 62 ต น และกระเท ยมนอกโควตาท ภาษ ร อยละ 62.4 ในป 2538 โดยให องค การคล งส นค า เป นผ บร หารการน าเข า เป นต นมาจนถ งป จจ บ น อ ตราภาษ การน าเข ากระเท ยมในโควตา ร อยละ 27 ปร มาณ น าเข า 65 ต น และอ ตราภาษ นอกโควตา ร อยละ 57 (ร งท พย และก งกร, 2551) ด งตารางท 2.2 ตารางท 2.2 การเป ดตลาดตามข อผ กพ น WTO ระหว างป รายการ ปร มาณท ผ กพ น (ต น) อ ตราภาษ ในโควตา อ ตราภาษ นอกโควตา ท มา : ร งท พย และก งกร, 2551 ในขณะเด ยวก นสาธารณร ฐประชาชนจ นได เข าเป นสมาช กองค การการค าโลก (WTO) เม อว นท 11 ธ นวาคม 2544 ซ งเป นผลด ก บประเทศจ นอย างมากในแง การขยายตลาดในประเทศสมาช ก WTO ท งย งได ประโยชน จากการยกเล กมาตรการห ามน าเข าและปร บมาใช มาตรการด านภาษ แทน เขตการค าเสร และความตกลงเขตการค าเสร เขตการค าเสร (Free trade Area: FTA) ค อการรวมกล มทางเศรษฐก จท ม เป าหมายเพ อ ลดภาษ ศ ลกากรระหว างประเทศค ส ญญาให น อยท ส ด หร อเป นร อยละศ นย โดยท อ ตราภาษ ต อประเทศนอก กล มน นย งเป นอ ตราปกต ท ส งกว า ความตกลงเขตการค าเสร (Free Trade Agreement: FTA) ค อ การท ประเทศหร อกล ม ประเทศใดก ตามท ม ความเห นร วมก นว าจะเจรจาจ ดท าความตกลงการค าเสร ระหว างก น ความตกลงน นจะเก ด การสร างเขตการค าเสร ระหว างก นข น และเม อประเทศค เจรจาม การเจรจาประสบความส าเร จสามารถตกลง รายละเอ ยดทางการค าระหว างก นได จ งจะเก ดเป นส ญญาความตกลงการค าเสร (ศ นย ว จ ยเศรษฐศาสตร, 2544)

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ 3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ ในการด าเน นการจ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information