บทท 2 ฟ งก ช นทางสถ ต. การเร ยกใช งานฟ งก ช นบนโปรแกรม Excel

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 ฟ งก ช นทางสถ ต. การเร ยกใช งานฟ งก ช นบนโปรแกรม Excel"

Transcription

1 ฟ งก ช นทางสถ ต 35 บทท 2 ฟ งก ช นทางสถ ต ฟ งก ช น ค อส ตรท ม การก าหนดไว แล วเพ อท าการค านวณ ฟ งก ช นจะม ร ปแบบ ค อ ช อฟ งก ช น (ข อม ล1, ข อม ล2,...) ซ งแล วแต ว าฟ งก ช นใดต องการข อม ลใดบ าง และเป นข อม ลชน ดใด แต ละฟ งก ช นม ส วนประกอบหล ก ๆ 2 ส วน ค อ ส วนท 1 ช อฟ งก ช น เป นช อของฟ งก ช นตามท Excel ก าหนดมา เช น SUM, ABS, SQRT เป นต น ส วนท 2 ข อม ล (Argument) เป นค าท ใส ให ก บฟ งก ช น ซ งจะอย ภายในวงเล บ การอ าง Argument น นอาจใช การอ างอ งช อเซลล แทนก ได การเร ยกใช งานฟ งก ช นบนโปรแกรม Excel ม ข นตอนด งน 1. เล อกเมน Formulas > Insert Function

2 36 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 2. จะได หน าต าง Insert function ด งร ป 3. ส วนประกอบของหน าต าง Insert Function ม ด งน Or select a category: เป นส วนท ให เล อกฟ งก ช นประเภทต าง ๆ ท งหมด 13 ประเภท ได แก 1. Most Recently Used 8. Database 2. All 9. Text 3. Financial 10. Logical 4. Date & Time 11. Information 5. Math & Trig 12. User Defined 6. Statistical 13. Engineering 7. Lookup & Reference

3 ฟ งก ช นทางสถ ต 37 ฟ งก ช นทางสถ ต (Statistical functions) เม อเล อกฟ งก ช น Statistical จะปรากฏฟ งก ช นย อยทางสถ ต ให เล อกถ ง 82 ฟ งก ช น แต ละ ฟ งก ช นย อยม ค าอธ บายอย ท ส วนล างของหน าต าง ด งร ป เล อก Statistical ฟ งก ช นย อย 82 ฟ งก ช น ค าอธ บายฟ งก ช นย อย 1 AVEDEV AVEDEV(number1,number2,...) ส วนเบ ยงเบนเฉล ย 1 n ค านวณจากส ตร x x

4 38 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 2 AVERAGE AVERAGE(number1,number2,...) ค าเฉล ยเลขคณ ต 3 AVERAGEA AVERAGEA(value1,value2,...) ค าเฉล ยเลขคณ ต โดยพ จารณา ข อม ลในร ปข อความด วย

5 ฟ งก ช นทางสถ ต 39 4 AVERAGEIF AVERAGEIF(range,criteria,average_range) ค าเฉล ยเลขคณ ต ตามเง อนไข (criteria) ท ก าหนด 5 BETADIST BETADIST(x, alpha, beta, A, B) ความน าจะเป นสะสมของต ว แปรส มท ม การแจกแจงแบบ เบต า

6 40 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 6 BETAINV BETAINV(probability,alpha,beta,A,B) ค าผกผ นของความน าจะเป นสะสม ของการแจกแจงแจกแบบเบต า 7 BINOMDIST BINOMDIST(number_s,trials,probability_s, ความน าจะเป นของต วแปร cumulative) ส มท ม การแจกแจงแบบทว นาม - ถ า cumulative เป น FALSE ให ค าความน าจะ เป น - ถ า cumulative = TRUE ให ค าความน าจะเป น สะสม n x P(X = x) = p (1 - p) x n-x

7 ฟ งก ช นทางสถ ต 41 8 CHIDIST CHIDIST(x,degrees_freedom) ความน าจะเป นของต วแปรส มท ม การแจกแจง แบบไคสแควร 9 CHIINV CHIINV(probability,degrees_freedom) ค าผกผ นความน าจะเป นของการ แจกแจงแบบไคสแควร

8 42 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 10 CHITEST CHITEST(actual_range,expected_range) P-value ของสถ ต ทดสอบไคส แควร ในการทดสอบความเป น อ สระก นของต วแปรเช งกล ม 2 ต ว 11 CONFIDENCE CONFIDENCE(alpha,standard_dev,size) ค าประมาณแบบช วงของ ค าเฉล ยประชากร - alpha ค อ ระด บน ยส าค ญ - standard_dev ค อค าเบ ยงเบน มาตรฐานของประชากร - size ค อ ขนาด

9 ฟ งก ช นทางสถ ต CORREL CORREL(array1,array2) ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ของของ ข อม ล 2 ช ด 13 COUNT COUNT(value1,value2,...) น บจ านวนเซลล ท ม ค าเป นต วเลข

10 44 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 14 COUNTA COUNTA(value1,value2,...) น บจ านวนเซลล ท ไม ใช เซลล ว าง และ ม ค าอย ภายในค าท ก าหนด 15 COUNTBLANK COUNTBLANK(range) น บจ านวนเซลล ท ว างในช วงของเซลล ท ระบ

11 ฟ งก ช นทางสถ ต COUNTIF COUNTIF(range,criteria) น บจ านวนของเซลล ภายในช วงท ตรง ตามเง อนไขท ระบ 17 COUNTIFS COUNTIFS(range1,criteria1,range2,criteria2, ) น บจ านวนของเซลล ภาย ในช วงท ตรงตามเง อนไขท ระบ

12 46 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 18 COVAR COVAR(array1,array2) ค าความแปรปรวนร วมของข อม ล 2 ช ด 19 CRITBINOM CRITBINOM(trials,probability_s,alpha) - trials ค อ จ านวนคร งของการ ทดลอง แบบเบอร น ลล - probability_s ค อความน าจะเป นท ได ส งท สนใจจากการทดลองแต ละ คร ง - alpha ค อ ค าว กฤต ค าท น อยท ส ดท ท าให การแจก แจงแบบทว นามสะสม ม ค า มากกว าหร อเท าก บค าว กฤต

13 ฟ งก ช นทางสถ ต DEVSQ DEVSQ(number1,number2,...) ผลบวกของความแตกต างระหว าง ข อม ลแต ละค าก บค าเฉล ยของข อม ล ช ดน นยกก าล งสอง หร อ (x 2 i - x) 21 EXPONDIST EXPONDIST(x,lambda,cumulative) ความน าจะเป นของ ต วแปรส มท ม การ - ถ า cumulative เป น FALSE ให ค าความน าจะเป น แจกแจงแบบเอกซ - ถ า cumulative เป น TRUE ให ค าความน าจะเป น โพเนนเช ยล สะสม

14 48 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 22 FDIST FDIST(x,degrees_freedom1,degrees_freedom2) ความน าจะเป นของต วแปร ส มท ม การแจกแจงแบบ F 23 FINV FINV(probability,degrees_freedom1,deg rees_freedom2) ค าผกผ นความน าจะเป นของการแจก แจงแบบ F ถ า p = FDIST(x,...) แล วค า FINV(p,...) = x 24 FISHER FISHER(x) Fisher Transformation สมการของการแปลงแบบ Fisher ค อ ' 1 1+x z = ln 2 1-x

15 ฟ งก ช นทางสถ ต FISHERINV FISHERINV(y) ค าผกผ นของ Fisher Transformation ถ า y = FISHER(x) แล ว FISHERINV(y) = x 26 FORECAST FORECAST(x,known_y's,known_x's) พยากรณ ค า Y จากค า X ท ก าหนด โดยอาศ ยพ นฐานจากสมการเช งเส น 27 FREQUENCY FREQUENCY(data_array,bins_array) ค าความถ ท เก ดข นในช วงท ก าหนด

16 50 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 28 FTEST FTEST(array1,array2) ค าสถ ต F และความน าจะเป นด านเด ยว ในการ ทดสอบความเท าก นของค าความแปรปรวนของ ข อม ล 2 ช ด 29 GAMMADIST GAMMADIST(x,alpha,beta,cumulative) - ถ า cumulative เป น FALSE ให ค า ความ น าจะเป น - ถ า cumulative เป น TRUE ให ค าความ น าจะเป นสะสม ความน าจะเป นของต วแปรส มท ม การแจกแจงแบบแกมมา

17 ฟ งก ช นทางสถ ต GAMMAINV GAMMAINV(probability,alpha,beta) ค าผกผ นของความน าจะเป นสะสม แบบแกมม า ถ าค า p = GAMMADIST(x,...) แล วค า GAMMAINV(p,...) = x 31 GAMMALN GAMMALN(x) ค าลอการ ท มธรรมชาต ของฟ งก ช นแกมมาของค า x GAMMALN=ln ( Γ(x) ) โดยท Γ(x) = -u x-1 e u du 0 32 GEOMEAN GEOMEAN(number1,number2,...) ค าเฉล ยเรขาคณ ตของข อม ล

18 52 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 33 GROWTH GROWTH(known_y's,known_x's,new_x's,const) ค าพยากรณ ของข อม ลท ม แนวโน มแบบเอ กซ โพเนน - ถ า const เป น TRUE หร อไม ก าหนด จะ x เช ยล y =bm x ค านวณค าพยากรณ จากสมการ y =bm - ถ า const เป น FALSE จะค านวณค า x พยากรณ จากสมการ y=m 34 HARMEAN HARMEAN(number1,number2,...) ค าเฉล ยฮาร โมน คของข อม ลท เป น บวกช ดหน ง

19 ฟ งก ช นทางสถ ต HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST(sample_s, number_sample,population_s, number_population) ความน าจะเป นของต วแปรส ม ท ม การแจกแจงแบบการแจก แจงไฮเพอร จ ออเมตร ก - x = sample_s ค อ จ านวนส งท สนใจใน - n = number_sample ค อ ขนาด - M = population_s ค อ จ านวน ส งสนใจในประชากร - N = number_population ค อ ขนาดประชากร M N-M x n-x P(X = x) = N n 36 INTERCEPT INTERCEPT(known_y's,known_x's) ค านวณหาจ ดต ดบนแกน y ของเส น ตรงท ม สมการเป น Y = a + bx

20 54 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 37 KURT KURT(number1,number2,...) ค าความโด ง (kurtosis) ของข อม ลเช งปร มาณ *** Positive kurtosis indicates a relatively peaked distribution. *** Negative kurtosis indicates a relatively flat distribution. 38 LARGE LARGE(array,k) ค าท มากท ส ดล าด บท k ของข อม ลช ดหน ง

21 ฟ งก ช นทางสถ ต LINEST LINEST(known_y's,known_x's,const,stats) ค านวณ ค าประมาณ - known_y's ค อค าของต วแปร y พาราม เตอร ของ - known_x's ค อค าของต วแปร x สมการ Linear - const ค อ ค าตรรกะ ถ า const เป น TRUE หร อไม ระบ Regression ฟ งก ช นจะค านวณค า b เป นปกต ถ า const เป น FALSE y = mx + b ฟ งก ช นจะค ดค า b เป นศ นย - stats ค อ ค าตรรกะ ถ า stats เป น TRUE ฟ งก ช นจะค านวณ หร อ ค าสถ ต เพ มเต มในร ป y = m 1 x 1 + m 2 x b ถ า stats เป น FALSE หร อไม ระบ ฟ งก ช นจะค านวณเฉพาะ m และ b 1 2

22 56 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 40 LOGEST LOGEST(known_y's,known_x's,const,stats) ค านวณค าประมาณ พาราม เตอร ของสมการ Exponential ในร ป - known_y's ค อค าของต วแปร y - known_x's ค อค าของต วแปร x - const ค อ ค าตรรกะ ถ า const เป น TRUE หร อไม ระบ ฟ งก ช นจะค านวณค า b ตามปกต ถ า const เป น FALSE ฟ งก ช นจะค ดค า b เป น 1 - stats ค อ ค าตรรกะ ถ า stats เป น TRUE ฟ งก ช นจะค านวณค าสถ ต เพ มเต มในร ป x y = bm ถ า stats เป น FALSE หร อไม ระบ ฟ งก ช นจะ ค านวณเฉพาะ m และ b 1 2

23 ฟ งก ช นทางสถ ต LOGINV LOGINV(probability,mean,standard_dev) ค าผกผ นของความน าจะเป น สะสมการแจกแจงแบบ lognormal ของ x โดยท ln(x) ม การแจกแจงแบบ ปกต 42 LOGNORMDIST LOGNORMDIST(x,mean,standard_dev) ความน าจะเป นสะสมการแจก แจงแบบ lognormal ของ x โดยท ln(x) ม การแจกแจง แบบปกต

24 58 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 43 MAX MAX(number1,number2,...) ค ามากท ส ดของข อม ลเช งปร มาณช ดหน ง โดย ไม พ จารณาข อม ลท เป นข อความหร อตรรกะ 44 MAXA MAXA(value1,value2,...) ค ามากท ส ดของข อม ลช ดหน ง โดยพ จารณา ข อม ลท เป นข อความหร ออย ในร ปตรรกะด วย 45 MEDIAN MEDIAN(number1,number2,...) ค าม ธยฐานของข อม ลเช งปร มาณ

25 ฟ งก ช นทางสถ ต MIN MIN(number1,number2,...) ค าน อยท ส ดของข อม ล โดยไม พ จารณาข อม ลท เป นข อความหร อตรรกะ 47 MINA MINA(value1,value2,...) ค าน อยท ส ดของข อม ลช ดหน ง โดยพ จารณา ข อม ลท เป นข อความหร ออย ในร ปตรรกะด วย 48 MODE MODE(number1,number2,...) ค าฐานน ยม (ค าเก ดข น หร อท าซ าบ อยท ส ด)

26 60 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 49 NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s) ค าน าจะ เป นของ - number_f ค อ จ านวนคร งของการทดลอง - number_s ค อ เกณฑ ในการได ส งท สนใจ - probability_s ค อ ความน าจะเป นท จะได ส งท สนใจ ต วแปรส ม ท ม การ แจกแจง แบบทว นามลบ 50 NORMDIST NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative) ค าความน าจะเป น ของต วแปรส มท ม - x ค อ ค าของต วแปรส ม การแจกแจงแบบ - mean ค อ ค าเฉล ย ปกต - standard_dev ค อ ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน - cumulative ค อ ค าตรรกะ ถ า cumulative เป น FALSE ให ค าความน าจะเป น ถ า cumulative เป น TRUE ให ค าความน าจะเป นสะสม

27 ฟ งก ช นทางสถ ต NORMINV NORMINV(probability,mean,standard_dev) ค าผกผ นของความน าจะเป น สะสมของการแจกแจงแบบ ปกต 52 NORMSDIST NORMSDIST(z) ความน าจะเป นสะสมของการแจกแจงแบบปกต มาตรฐาน (ค าเฉล ย=0 และ ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน=1 ) 53 NORMSINV NORMSINV(probability) ค าผกผ นของความน าจะเป นสะสมของการแจก แจงแบบปกต มาตรฐาน

28 62 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 54 PEARSON PEARSON(array1,array2) ส มประส ทธ สหส มพ นธ เพ ยร ส น ซ งเป นค าท แสดงความส มพ นธ ระหว างข อม ลเช งปร มาณ 2 ช ด โดยม ค าอย ระหว าง -1 ถ ง PERCENTILE PERCENTILE(array,k) ค าเปอร เซ นต ไทล ท k ของข อม ล

29 ฟ งก ช นทางสถ ต PERCENTRANK PERCENTRANK(array,x,significance) - array ค อช วงของช ดข อม ล ค า rank ของข อม ล ในร ปเปอร เซ นต - x ค อ ค าของข อม ลท ต องการหา rank - significance ค อ จ านวนต วเลขท ม น ยส าค ญของค า rank ถ าไม ก าหนด ค า rank ท ได จะอย ในร ป 0.xxx 57 PERMUT PERMUT(number, number_chosen) จ านวนว ธ การเล อกส งของ k ส ง จากท งหมด n ส ง โดยค าน งถ ง n! ล าด บ P k,n = (n - k)!

30 64 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 58 POISSON POISSON(x,mean,cumulative) ความน าจะเป นของต วแปรส มท ม การแจกแจงแบบป วซอง 59 PROB PROB(x_range,prob_range,lower_limit,upper_limit) ความน าจะเป นท ต ว แปรม ค าในช วงท ก าหนด

31 ฟ งก ช นทางสถ ต QUARTILE QUARTILE(array,quart) ค าควอร ไทล ของข อม ล - quart =0: Minimum value - quart =1: First quartile (25th percentile) - quart =2: Median value (50th percentile) - quart =3: Third quartile (75th percentile) - quart =4: Maximum value 61 RANK RANK(number,ref,order) - number ค อ จ านวนท ต องการหา rank - ref ค อช วงของข อม ล - order ค อล กษณะการจ ดล าด บข อม ล ถ า order เป นศ นย หร อไม ระบ ข อม ลจะถ ก เร ยงจากมากไปน อย ถ า order เป น จ านวนใด ๆ ท ไม ใช ศ นย ข อม ลจะถ กเร ยง จากน อยไปมาก ล าด บท (rank) ของจ านวน

32 66 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 62 RSQ RSQ(known_y's,known_x's) ค าก าล งสองของส มประส ทธ สหส มพ นธ 63 SKEW SKEW(number1,number2,...) ค าความเบ (Skewness) ของข อม ล

33 ฟ งก ช นทางสถ ต SLOPE SLOPE(known_y's,known_x's) ค าความช นของสมการถดถอยเช งเส น 65 SMALL SMALL(array,k) ค าท น อยท ส ดล าด บท k ของข อม ลช ดหน ง

34 68 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 66 STANDARDIZE STANDARDIZE(x,mean,standard_dev) ค ามาตรฐานของข อม ล (ค าz) 67 STDEV STDEV(number1,number2,...) ค าเบ ยงเบนมาตรฐานของข อม ล โดยไม พ จารณาข อม ลในร ป ข อความตรรกะ ใช ส ตร 2 i (x - x) n-1

35 ฟ งก ช นทางสถ ต STDEVA STDEVA(value1,value2,...) ค าเบ ยงเบนมาตรฐานของข อม ล โดยพ จารณาข อม ลในร ปข อความตรรกะ ด วย ใช ส ตร (x 2 i - x) n-1 69 STDEVP STDEVP(number1,number2,...) ค าเบ ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยไม พ จารณาข อม ลในร ปข อความ ตรรกะ ใช ส ตร 2 i (x - x) n

36 70 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 70 STDEVPA STDEVPA(value1,value2,...) ค าเบ ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยพ จารณาข อม ลในร ปข อความ ตรรกะด วย ใช ส ตร 2 i (x - x) n 71 STEYX STEYX(known_y's,known_x's) ค าคลาดเคล อนมาตรฐานของค าพยากรณ ของ Y ท ได จากสมการถดถอย เม อ ก าหนดค า X

37 ฟ งก ช นทางสถ ต TDIST TDIST(x,degrees_freedom,tails) ความน าจะเป นของต วแปรส มท ม การแจกแจงแบบ t 73 TINV TINV(probability,degrees_freedom) ค าผกผ นของการแจกแจงแบบ t 74 TREND TREND(known_y's,known_x's,new_x's,const) ค าต วเลขในแนวโน มเช ง เส น ซ งใช เทคน คก าล งสอง น อยท ส ด

38 72 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 75 TRIMMEAN TRIMMEAN(array,percent) ค าเฉล ยของข อม ลช ดหน งท เร ยงล าด บจาก น อยไปมาก และต ดข อม ลท ม ค าน อยและค า มากบางส วนออก

39 76 TTEST TTEST(array1,array2,tails,type) - ถ า tails เป น 1 ค อ one-tailed distribution ถ า tails เป น 2 ค อ two-tailed distribution - ถ า type เป น 1 ค อ การทดสอบแบบจ บค (paired t test) ถ า type เป น 2 ค อ การทดสอบ Twosample equal variance ถ า type เป น 3 ค อ การทดสอบ Twosample unequal variance ฟ งก ช นทางสถ ต 73 P-value ของสถ ต ทดสอบ t ใน การทดสอบความแตกต างของ ค าเฉล ย 77 VAR VAR(number1,number2,...) ค าความแปรปรวนของข อม ลเช ง ปร มาณ ใช ส ตร (x - x) 2 i n-1

40 74 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 78 VARA VARA(value1,value2,...) ค าความแปรปรวนของข อม ลช ดหน ง โดยพ จารณาข อม ลในร ปข อความตรรกะด วย 79 VARP VARP(number1,number2,...) ค าความแปรปรวนประชากรของข อม ลเช ง ปร มาณ ใช ส ตร 2 i (x - x) n

41 ฟ งก ช นทางสถ ต VARPA VARPA(value1,value2,...) ค าความแปรปรวนประชากรของข อม ลช ดหน ง โดยพ จารณาข อม ลในร ปข อความตรรกะด วย 81 WEIBULL WEIBULL(x,alpha,beta,cumulative) ความน าจะเป นของต วแปรส มท ม แจก แจงแบบ Weibull

42 76 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 82 ZTEST ZTEST(array, μ 0,sigma) P valueของการสถ ต - Array ค อ ช วงของข อม ล ทดสอบ Z ในการทดสอบ - μ 0 ค อ ค าเฉล ยประชากรท ต องการ ค าเฉล ยประชากรเด ยว ทดสอบ - Sigma ค อ ค าเบ ยงเบนมาตรฐานของ ประชากร หร อ

ร จ กก บ Microsoft Excel 2007

ร จ กก บ Microsoft Excel 2007 ร จ กก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสปรดช ต (Spreadsheet) ม ล กษณะเป นตาราง เหมาะส าหร บเก บบ นท กข อม ลท เป นต วเลขลงในแต ละช องของตารางหร อ เซล (Cell) เพ อนาข อม ลเหล าน นมาว

More information

ใบความร เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน

ใบความร เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน ใบความร 6 เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน ----------------------------------------------- ฟ งก ช น (Function) ค อส ตรการคานวณท เข ยนข นล วงหน า ม ล กษณะเหม อนคาส ง คานวณสาเร จร ปเพ อให การทางานอย างใดอย างหน ง เพ

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ สารบ ญ โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 1 หน า การใช Excel ในงานด านสถ ต 3 การเพ ม Add-In ของ MS Office 2007 11 การหาค าสถ ต เช งพรรณนา โดย Excel 13 การใช Excel ในการพยากรณ

More information

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ โดย นางสาวส ทธ น ม ส ข ผ ช วยเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ กล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 13 (ชลบ ร ) --------------------------------------------------------------------

More information

การใช โปรแกรม StatLab

การใช โปรแกรม StatLab การใช โปรแกรม StatLab โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต StatLab สร างข นโดยใช ภาษา Visual Basic for Applications ท เพ มเข า ไป (Add-in) ใน Microsoft Excel ส าหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ข นพ นฐาน รวมท งสร

More information

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 176 หน วยท 7 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การค านวณโดยใช ส ตร 2. ต วอย างการค านวณโดยใช ส ตรต าง ๆ 3. การใช Auto sum หาผลรวม 4. การค

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต 1 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต ความหมายของสถ ต คาว า สถ ต (Statistics) มาจากภาษาเยอรม นว า Statistik ม รากศ พท มาจาก Stat หมายถ ง ข อม ล หร อ สารสนเทศ ซ งจะอานวยประโยชน ต อการบร หารประเทศในด านต าง

More information

ว นพฤห สบด ท ๒๔ ม นาคม ๒๕๕๔ การอบรมได ม การแบ งการอบรมตามห วข อ ด งต อไปน ๑. Save Workspace

ว นพฤห สบด ท ๒๔ ม นาคม ๒๕๕๔ การอบรมได ม การแบ งการอบรมตามห วข อ ด งต อไปน ๑. Save Workspace สร ปผลการอบรมหล กส ตรเทคน คการท างานด วย Microsoft Excel 2007 อย างม ออาช พ ระหว างว นท ๒๔ ๒๕ ม นาคม ๒๕๕๔ ณ ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร หล กส ตรเทคน คการท างานด วย Microsoft Excel 2007

More information

6. การสร างตารางค านวณ

6. การสร างตารางค านวณ 6. การสร างตารางค านวณ 6.1 การสร างตารางค านวณ การใช โปรแกรมตารางค านวณ ม ข นตอนเหม อนการใช โปรแกรมส าเร จร ป ทางด านประย กต ใช งานอ นๆ โดยม ข นตอนด งต อไปน 1. จ ดหาโปรแกรมตารางค านวณมาใช โปรแกรมตารางค

More information

เหมาะสมก บน ส ต น กศ กษาและท กท านท ต องการว เคราะห ข อม ลสถ ต

เหมาะสมก บน ส ต น กศ กษาและท กท านท ต องการว เคราะห ข อม ลสถ ต เน นการใช งาน SPSS ได โดยง าย ม ภาพและค าอธ บายประกอบค าส ง รองศาสตราจารย ด ารงค ท พย โยธา เสร มการค านวณด วย MATHCAD ภาคว ชา ว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร ประย กต ใช ได ก บ SPSS V. 7-9 จ ฬาลงกรณ กรณ มหาว

More information

โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร

โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร สาขาว ชาคณ ตศาสตร อาจารย ดร.กฤษณะ โสข มา อาจารย ส ร ร ตน อน เพ ญ อาจารย ร ตต กาล ทาโบราณ อาจารย อน สรา

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

การว เคราะห ความแปรปรวน

การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : 084-809-0022 E-mail : t_pongamai@hotmail.com การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

การว เคราะห ข อม ลด วยฟ งก ช นใน Excel

การว เคราะห ข อม ลด วยฟ งก ช นใน Excel การว เคราะห ข อม ลด วยฟ งก ช นใน Excel วราภรณ ส ขส ชะโน ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microoft Office) เป นช ดโปรแกรมสาน กงาน ซ งสามารถใช งานได ก บ ไมโครซอฟท ว นโดวส (Microoft Widow) ซ งเป นระบบปฏ บ ต การม หน าท หล

More information

การใช Excel ค านวณข อม ลทางว ทยาศาสตร (ฟ ส กส ) ฟ ส กส ราชมงคล ต ลาคม 2553

การใช Excel ค านวณข อม ลทางว ทยาศาสตร (ฟ ส กส ) ฟ ส กส ราชมงคล ต ลาคม 2553 การใช Excel ค านวณข อม ลทางว ทยาศาสตร (ฟ ส กส ) ฟ ส กส ราชมงคล ต ลาคม 2553 ค าน า หล งจากท น กศ กษาได เร ยนปฏ บ ต การฟ ส กส โดยบ นท กผลการทดลองลงในใบบ นท กท เป น กระดาษ ฝ กห ดใช เคร องค ดเลขค านวณผลการทดลอง

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน

More information

สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล

สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล ผศ.ดร. อรสา จร ญธรรม คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล 1. วงจรว จ ย 2. ประเภทของสถ ต ตามบทบาท ในการว จ ย 3. ประเภทของสถ

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 เก ยวก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางค านวณ หร อ Spreadsheet ม กใช ใน การค านวณทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการค

More information

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013 MICROSOFT OFFICE EXCEL 03 Excellent Excel Skill Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท อะไรใหม ใน Excel 03 เม อเป ด Excel ข นมา จะได ส มผ สก บภาพล กษณ ใหม เป นส งแรก ภาพล กษณ น ด สะอาดตาข

More information