การว เคราะห ความแปรปรวน

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห ความแปรปรวน"

Transcription

1 การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร :

2 การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA

3 การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน คการว เคราะห ท ใช เพ อ ทดสอบสมมต ฐานท ม การเปร ยบเท ยบค าเฉล ยท มากกว า 2 กล ม ข นไป (ต วแปรอ สระเป นแบบจ ดกล ม ต วแปรตามเป นต วแปรเช ง ปร มาณ)

4 เช นเด ยวก บ t-test การว เคราะห ม ท งในกรณ ท กล มเป น อ สระจากก น และ กล มม ความส มพ นธ ก น

5 ถ าม ต วแปรอ สระเพ ยงต วแปรเด ยว เร ยกว า One-Way ANOVA ถ าม 2 ต วแปร เร ยกว า Two-Way ANOVA ถ าม หลายต วแปร เร ยกว า Multi-Way ANOVA (ใช ก นน อย)

6 ทาไมไม ใช T-test ถ าม มากกว า 2 กล ม เหต ผลทางด านการปฏ บ ต เหต ผลทางด านสถ ต

7 เหต ผลทางด านการปฏ บ ต ANOVA ประหย ดเวลาและแรงงานกว า! เช นกรณ ท ม 3 กล มจะต องจ บค ทดสอบค าเฉล ย3 คร งถ าม 4 กล มต องทดสอบ6 คร ง ANOVA เป นการทดสอบท เร ยกว า Overall Test ค อ ทดสอบในภาพรวมว า อย างน อยม ค าเฉล ยหน งค ท แตกต างก น ซ งถ าเป นเช นน น ค อยมาค นหาต อไปว า ม ค าเฉล ยค ใดบ างท แตกต างก น (Post Hoc Test or Multiple Comparison)

8 เหต ผลทางด านการปฏ บ ต เปร ยบเหม อนก บการข ดทอง ผ ข ดต องม นใจก อนว า พ นท ท จะข ดน นต องม ทองอย จ งจะลงม อข ด ด กว าท จะลงม อข ด ในพ นท น นไปเร อยๆ จนกว าจะพบ ซ งถ าโชคร าย ข ดไปแล ว ไม พบเลย ก เส ยเวลาเปล า

9 เหต ผลทางด านสถ ต การทดสอบค าเฉล ยหลายคร งทาให ค า Alpha เพ มส งข น กว าค า Alpha ท ต งไว การทดสอบความแตกต างของค าเฉล ย 1 ค จะม ค า Alpha หร อความคลาดเคล อนท เก ดข นจร งเร ยกว า Pairwise Error (PE) ตามระด บค า Alpha ท ต งเอาไว PE = Alpha ท ต งไว

10 เหต ผลทางด านสถ ต ถ าทดสอบค าเฉล ยมากกว า 1 ค จะม ค าความคลาด เคล อนท เก ดข นท งหมด เร ยกว า Familywise Error (FE) FE = 1 - (1 α)c เม อ C = จานวนคร งท ทดสอบ FE Cα ค าประมาณจะส งกว าค าค านวณจร ง เล กน อย

11 ข อตกลงเบ องต นในการว เคราะห ความแปรปรวน 1. ข อม ลท จะน ามาว เคราะห ต องอย ในมาตราอ นตรภาคหร อ อ ตราส วน (Interval Scale) 2. กล มต วอย างแต ละกล มต อง ส ม จากประชากรท ม การ แจกแจงแบบโค งปกต 3. กล มต วอย างแต ละกล มต องเป นอ สระจากก น 4. กล มต วอย างแต ละกล มต องได มาจากประชากรท ม ความ แปรปรวนเท าก น

12 การว เคราะห ความแปรปรวนแบบม 1 ต วประกอบ One-Way ANOVA ใช ส าหร บทดสอบความแตกต างระหว างค าเฉล ย ท ได จากล มต วอย าง 3 กล มข นไป เพ อตรวจสอบว าต ว แปรอ สระ 1 ต ว แบ งออกเป น k ประเภท จะส งผล แตกต างก นหร อไม โดยแต ละกล มควรจะม สมาช กท เท าก นหร อใกล เค ยงก น

13 การว เคราะห ความแปรปรวนแบบม 1 ต วประกอบ One-Way ANOVA EX. ต องการเปร ยบเท ยบว ธ สอน 3 ว ธ ว าม อ ทธ พลต อผล การเร ยนร ของกล มต วอย างแต ละกล มแตกต างก นหร อไม ต วอย างม กล มต วอย าง 3 กล ม แต ละกล มจะม จ านวนสมาช กอย จ านวนหน ง ได ร บว ธ สอนแต ละว ธ หล งจากสอนม การว ดความร น าผลมาท าการว เคราะห หาผลสร ป

14 การว เคราะห ความแปรปรวนแบบม 1 ต วประกอบ One-Way ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวนม 1 ต วประกอบ ต วแปรม 2 ชน ดค อ ต วแปรอ สระ 1 ต ว ค อว ธ สอน (ม 3 ว ธ ) ต วแปรตาม 1 ต ว ค อผลการเร ยนร

15 Ex2 น กว จ ยต องการเปร ยบเท ยบเจตคต ทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยนท ม ผ ปกครองประกอบอาช พต างก นท ระด บ น ยสาค ญทางสถ ต.05 ผลการเก บข อม ลด วยแบบว ดเจตคต ได ผลด งน

16 จากต วอย าง พบต วแปรอ สระ 1 ต วค อ อาช พผ ปกครอง แบ งเป น 3 อาช พ ต วแปรตาม ค อ เจตคต ทาง ว ทยาศาสตร ของน กเร ยน

17 การต ดส นใจยอมร บหร อปฏ เสธ Ho จะพ จารณาจากค า อ ตราส วน F ท ค านวณได เท ยบก บอ ตราส วนจากตาราง มาตรฐาน โดยต ดส นใจด งน จะปฏ เสธสมมต ฐาน Ho เม อ - ค า F ท ค านวณได มากกว าค า F ในตาราง หร อค า ความน าจะเป นในการยอมร บสมต ฐานของ F ท ค านวณได น อยกว า α ท ก าหนด 112

18 การว เคราะห ความแปรปรวนสองทาง Two-Way ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวนม 2 ต วประกอบ จะใช ก บต วแปรอ สระ 2 ต วพร อมก น โดยต องการศ กษาผลของ ต วแปรอ สระแต ละต วท ม ต อต วแปรตาม และศ กษาปฏ ส มพ นธ (Interaction) ระหว างต วแปรอ สระ 2 ต วน น ให ส งเกตว าม ต วแปร 2 ชน ด ค อต วแปรอ สระ 2 ต ว และ ต วแปรตาม 1 ต ว ซ งต วแปรตามจะเป นผลท ผ ทดลอง ส งเกตได หร อว ดได

19 EX จากการทดลองสอนโดยใช ว ธ สอน 4 ว ธ ก บ น กเร ยน 3 กล ม ซ งม ระด บอาย ต างก นหล งการ ทดลองสอนแล วทาการสอบว ดปรากฏผลด ง ตาราง

20

21 ความสนใจของการทดลองสอนในต วอย างน ค อ 1. ว ธ สอนท ง 4 ว ธ ให ผลแตกต างก นหร อไม 2. น กเร ยนท ม ระด บอาย ต างก น ม ผลการเร ยน แตกต างก นหร อไม 3. ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างว ธ สอนก บระด บอาย หร อไม ต วแปรอ สระ ค อ ว ธ สอน และระด บอาย ต วแปรตาม ค อ ผลคะแนน

22 เร มกรอกข อม ลลงโปรแกรม โดยกาหนดต วแปรอ สระค อ Teach เป นว ธ การสอน ม 4 ว ธ Age เป นระด บอาย ม 3 ระด บ กาหนดต วแปรตามค อ Score เป นผลคะแนนท ได และกรอกข อม ลลงโปรแกรม SPSS

23 ข นท 1 ต งสมมต ฐาน H o และ H 1 ซ งม อย 3 ข อ ทดสอบสมมต ฐานเปร ยบเท ยบระหว างค าเฉล ยของกล มต วอย าง ต าง ๆ ท งตามแถวและตามคอล มน เพ อหาปฏ ส มพ นธ ถ าค า Sig. < α จะปฏ เสธสมมต ฐาน H o

24 120

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ โดย นางสาวส ทธ น ม ส ข ผ ช วยเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ กล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 13 (ชลบ ร ) --------------------------------------------------------------------

More information

หน วยท 3 3.1 การว เคราะห ข อม ล

หน วยท 3 3.1 การว เคราะห ข อม ล หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล เม อเก บรวบรวมข อม ล แล วตรวจสอบความถ กต องของข อม ล ไม ว าข อม ลน นเป นข อม ลเช ง ปร มาณหร อข อม ลเช งค ณภาพ โดยข อม ลท เก บมาม ว ตถ ประสงค เพ อ การหาค ณภาพเคร องม อ การ หาประส

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ

1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ 1 บทท 1 บทน ำ 1. ควำมเป นมำและควำมส ำค ญของป ญหำ ตามท ได ร บมอบหมายให สอน ให สอนว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร รห สว ชา 01-110 จานวน 3 หน วยก ต ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชา พ ทธศ กราช 545 (ปร บปร ง พ.ศ. 546)

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช อผ ท าว จ ย นายจ รพงษ พ ทธรสเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม งศ กษาเก ยวก

More information

การทดลองท 2 กราฟและสมการ (Graph and Equation)

การทดลองท 2 กราฟและสมการ (Graph and Equation) การทดลองท 2 กราฟและสมการ (Graph and Equation) ว ตถ ประสงค 1. สามารถเข ยนกราฟการทดลองโดยใช กระดาษกราฟ และใช โปรแกรม Microsoft Excel ได 2. สามารถต ความหมายจากกราฟและหาปร มาณต างๆ เช น ความช น (slope) จ ดต

More information

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information

บทท 3 ว ธ ด าเน นการ

บทท 3 ว ธ ด าเน นการ 23 บทท 3 ว ธ ด าเน นการ ในการศ กษาคร งน เป นการศ กษาเพ อสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนในการสอนว ชา คอมพ วเตอร เร องการใช โปรแกรม Microsoft Word และเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อน และหล งการใช บทเร

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ สารบ ญ โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 1 หน า การใช Excel ในงานด านสถ ต 3 การเพ ม Add-In ของ MS Office 2007 11 การหาค าสถ ต เช งพรรณนา โดย Excel 13 การใช Excel ในการพยากรณ

More information

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ช อเร อง การใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการ ส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงาน เขตบางนา กร งเทพมหานคร

More information

ใบงาน เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10

ใบงาน เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 ใบงาน 44 เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ ค าช แจง ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5-6 คน ร วมก นอภ ปราย เร อง ข นตอนการสร างกราฟใน โปรแกรม Microsoft Office Excel

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การพ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บว เคราะห สถ ต ทางด านประชากร Statistical Package Development for Analysis of Demographic

การพ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บว เคราะห สถ ต ทางด านประชากร Statistical Package Development for Analysis of Demographic การพ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บว เคราะห สถ ต ทางด านประชากร Statistical Package Development for Analysis of Demographic วฐา ม นเสน ภาคว ชาสถ ต ประย กต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม

More information

2. ว ตถ ประสงค ของการทาว จ ย เพ อให ผ เร ยนร หล กการสร างตารางและตกแต งเอกสารให สวยงามพร อมสามารถนาไปใช ได จร งใน ช ว ตประจาว น

2. ว ตถ ประสงค ของการทาว จ ย เพ อให ผ เร ยนร หล กการสร างตารางและตกแต งเอกสารให สวยงามพร อมสามารถนาไปใช ได จร งใน ช ว ตประจาว น 1 ช อเร อง : การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Microsoft Office Word 2007) เร องการสร างตารางและการตกแต งเอกสาร โดยใช ส อประกอบการฝ ก ช อผ ว จ ย : นางสาวไพร นทร ศร ป จฉ ม ว ทยาล ยสายม ตรเทคโนโลย

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

ช อเร องงานว จ ย ช อผ ว จ ย สาขาว ชา ป การศ กษา ช อสถานศ กษา บทค ดย อ

ช อเร องงานว จ ย ช อผ ว จ ย สาขาว ชา ป การศ กษา ช อสถานศ กษา บทค ดย อ 1 ช อเร องงานว จ ย การศ กษาการจ ดการเร ยนร โดยจ ดก จกรรมกล มเเบบเพ อนช วยเพ อน ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บช น ปวช.1คอมพ วเตอร ธ รก จ ช อผ ว จ ย นางสาวน ตยา อ ประ สาขาว ชา พณ ชยการ ป การศ กษา 2555

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 The Development of Multimedia Presentation on the Topic of Use of Microsoft Excel for Grade 8 Students

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช น Development online learning of Information Processing in e-learning on Information and Communication Technology

More information