แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด"

Transcription

1 แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร

2 สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ หมวด 1 ข อความท วไป 1 หมวด 2 การจ ดหา 1 หมวด 3 การควบค มและการจาหน ายพ สด 1 หมวด 4 บทเฉพาะกาล 1 1. ความหมายของคาน ยามท สาค ญเก ยวก บการจ ดหาพ สด การพ สด " พ สด " การจ ดหา " การซ อ " การจ าง " เง นงบประมาณ " " เง นก " " เง นช วยเหล อ " " พ สด ท ผล ตในประเทศไทย " " ก จการของคนไทย " " ท ปร กษา " " ท ปร กษาไทย " " ส วนราชการ " " ร ฐว สาหก จ " " ปล ดกระทรวง " 3

3 " ห วหน าส วนราชการ " " ผ อานวยการโครงการ " " โรงงานท ได ร บการร บรองระบบค ณภาพ " " ผ เสนอราคาท ม ผลประโยชน ร วมก น " 4 หน า 1.26 " ห วหน าเจ าหน าท พ สด " " เจ าหน าท พ สด " " ห วหน าหน วยพ สด " " การดาเน นการเก ยวก บการพ สด " " การดาเน นการเก ยวก บด านสาธารณ ปโภค " " การซ อการจ างคร งหน ง " " อาคาร " " การก อสร าง " " งานก อสร าง " " งานก อสร างของทางราชการตามล กษณะงาน " " งานก อสร างอาคาร " " งานก อสร างสาธารณ ปโภค " " การข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม" " เจ าหน าท ท ม หน าท ตรวจสอบค ณสมบ ต " " อานาจส งซ อส งจ าง " " น ต กรรม " " ผ แทนจาหน าย " " ผลงานประเภทเด ยวก นก บงานท ประกวดราคา " " เง นนอกงบประมาณ " " เง นทดรองราชการ " 8

4 1.46 " เง นย มทดรองราชการ " " ระบบ GFMIS " " การเปล ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ าย " " รายการก อหน ผ กพ นข ามป งบประมาณ " 9 2. ประเภทของการจ ดหา 9 3. ส วนราชการเร มจ ดหาเม อใด 9 4. หล กการบร หารพ สด 9 หน า 5. กระบวนการบร หารงานพ สด การจ ดซ อจ ดจ าง และการบร หารพ สด การค ดเล อกผ ม ค ณสมบ ต เบ องต นในการจ ดหา ว ธ การจ ดหา ว ธ ประม ลด วยระบบอ เล กทรอน กส (E AUCTION) 12 - ข นตอนการดาเน นกรรมว ธ การจ ดหา 12 - ข นตอนการซ อและการจ างท กว ธ 13 - ข นตอนการซ อและการจ างโดยว ธ ตกลงราคา 14 - ข นตอนการซ อและการจ างโดยว ธ สอบราคา 15 - ข นตอนการซ อและการจ างโดยว ธ ประกวดราคา 16 - ข นตอนการซ อโดยว ธ พ เศษ 17 - ข นตอนการจ างโดยว ธ พ เศษ 18 - ข นตอนการซ อและการจ างโดยว ธ กรณ พ เศษ การประกวดราคาแบบ 2 ซอง ประเภทของกรรมการ 20

5 12. จานวนกรรมการและการเล อกต ง การวางแผนในการจ ดหา หล กการของการจ ดการพ สด ข นตอนหน วยใช เสนอความต องการพ สด ข นตอนเจ าหน าท พ สด รายงานขออน ม ต หล กการ กระบวนการออกแบบและจ ดจ างก อสร างในงานก อสร างของทางราชการ อานาจหน าท ของเจ าหน าท ท เก ยวข องก บการจ ดหา เจ าหน าท พ สด อานาจหน าท ของห วหน าเจ าหน าท พ สด อานาจหน าท ของ "ห วหน าส วนราชการ" ห วหน าส วนราชการม อานาจหน าท หน า "ปล ดกระทรวง" ม อานาจหน าท "ร ฐมนตร " ม อานาจหน าท อานาจส งการ ข นตอนการพ จารณาของคณะกรรมการท กคณะ ตรวจสอบค ณสมบ ต ของผ เสนอราคา ตรวจสอบความถ กต องของใบเสนอราคา ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอราคา ข นตอนการค ดเล อกพ สด หร องานจ าง ข นตอนการพ จารณาราคา 36

6 23. ข นตอนการต อรองราคา ข อสงวนส ทธ ไม พ จารณาราคาของผ เสนอราคา ข อเสนอของคณะกรรมการฯ (ในกรณ ยกเล กผลการสอบราคาการประกวดราคา) การทาส ญญา ร ปแบบส ญญา การกาหนดอ ตราค าปร บในส ญญา (ข อ 134) การแจ งและการค ดค าปร บตามส ญญา ส ญญาม ผลย อนหล งหร อไม 39 หล กเกณฑ ส ญญาแบบปร บราคาได (ค า K) การปร บ การค ดค าปร บ การแก ไขเปล ยนแปลงส ญญา (136) อานาจอน ม ต แก ไขเปล ยนแปลงส ญญาห วหน าส วนราชการ หล กการแก ไขฯ หน า เหต เก ดจากความผ ด หร อความบกพร องของส วนราชการ 40 เหต ส ดว ส ย 40 เหต เก ดจากพฤต การณ อ นหน งอ นใดท ค ส ญญาไม ต องร บผ ดตามกฎหมาย การบอกเล ก / ตกลงก นเล กส ญญาหร อข อตกลง 41 ผ ม หน าท เสนอความเห น การตรวจร บพ สด หร อการตรวจการจ าง การตรวจร บพ สด 41

7 37.2 การตรวจการจ าง และควบค มงานก อสร าง 42 *ข อส งเกต อานาจการส งซ อและส งจ างคร งหน งสาหร บส วนราชการ กห อานาจการส งจ างท ปร กษาและการส งจ างออกแบบ และควบค มงานสาหร บส วนราชการ กห อานาจอน ม ต การจาหน ายพ สด และย ทธภ ณฑ ท จ ดหาจากเง นงบประมาณและเง นนอก 46 งบประมาณ เป นส ญ 41. กระบวนการและข นตอนดาเน นการในงานก อสร างของทางราชการ เง อนไขและข อกาหนดในการจ างก อสร างท สาค ญ การแต งต งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ผ ม หน าท คานวณราคากลางงานก อสร าง ก จการร วมค า ประโยชน ของก จการค าร วม(Consortium) 50 - กรณ ท ก จการร วมค า ได จดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลใหม 50 - กรณ ท ก จการร วมค า ไม ได จดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลใหม 51 ก จการร วมค าตามความหมายในมาตรา 39 แห งประมวลร ษฎากร 51 หน า 47. ตามหน งส อ ท นร (กวพ) 1305/ว 1170 หล กเกณฑ ในการปฏ บ ต เก ยวก บระยะเวลาในการ 52 ตรวจจ างงานก อสร างและการตรวจร บพ สด 47.1 ระยะเวลาในการตรวจจ างงานก อสร าง ระยะเวลาในการตรวจร บพ สด 53

8 หมวด 4 บทเฉพาะกาล 54 พระราชบ ญญ ต จ ดระเบ ยบราชการ กห. พ.ศ เอกสารอ างอ ง 56

9 คำนำ มน ษย แต ละคนม หน าท มากมายหลายอย าง การจะทาหน าท ท กอย างให เสร จสมบ รณ ได น น เป นเร อง ท ยากมาก มน ษย ท ด ท ส ด และหาได ยากก ค อมน ษย ท ทาหน าท ของตนสมบ รณ ท ส ดน นเอง บ คคลใด ม ความสามารถในการทางาน ท ผ อ นเห นว าต าต อย ไร เก ยรต ให เป นงานท ส งส ง และม เก ยรต ในสายตา ของบ ณฑ ตได ย อมได ร บการยกย องและสรรเสร ญ โดยต องทางานน น อย างต งใจจร ง ถ กต อง เหมาะสม และด ท ส ด "พระบรมราโชวาทของในหลวงให ไว ว า" ในการปฏ บ ต ราชการน นขอให ทาหน าท เพ อหน าท อย า น กถ งบาเหน จรางว ลหร อผลประโยชน ให มาก ขอให ถ อว าการทาหน าท ให สมบ รณ เป นท งรางว ล และ ประโยชน อย างประเสร ฐ จะทาให บ านเม องของเราอย เย นเป นส ขและม นคง ข าราชการท สามารถ ต องม ความร ครบสามส วน ค อ ความร ทางว ชาการ ความร ปฏ บ ต การ ความร ค ดอ าน ตามเหต ผล ตามความจร ง ต องม ความจร งใจ และความบร ส ทธ ใจในงาน ในผ ร วมงาน ในการร กษาระเบ ยบแบบแผน ความด งาม ความ ถ กต องท กอย าง ท งในกายในใจ ในคาพ ดของตนอย อย างสม าเสมอ ท ศนคต ในอด ตกาล เห นว า "การจ ดหา" เป นส งท เร นล บน ากล ว ย งยากม อ ปสรรค และข อข ดข องนานาน บประการ รวมท งย งม ผล ท าให เก ดค ณประโยชน หร อ เก ดโทษต อหน าท ท ปฏ บ ต งาน และผ บ งค บบ ญชาท กระด บช นได อย เสมอ ถ งแม ว าเจ าหน าท เหล าน นจะกระทาการโดยไม ม เจตนา หร อประมาทเล นเล อก ตามเพราะในระเบ ยบสาน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2538 (ฉบ บท 3) พ.ศ.2539 (ฉบ บท 4) พ.ศ.2541 และ(ฉบ บท 5) พ.ศ.2542 ได กาหนด หล กเกณฑ การลงโทษผ ท กระทาความผ ดในแต ละกรณ ให ได ร บโทษท งด านว น ย, ความร บผ ดทางแพ งและความร บผ ดทางอาญา เพ อป องก นป ญหาด งกล าวข างต นไม ให เก ดข น หร อเก ดข นน อยลง กระผมจ งได รวบรวมข นตอน ต าง ๆ ในการดาเน นกรรมว ธ การจ ดหาพอส งเขป ตามระเบ ยบและ ค าส งของทางราชการท เก ยวข องก บ งานด งกล าวไว เป นร ปเล ม เพ อเป นว ทยาทานในการศ กษาและเป นแนวทางการปฏ บ ต งานของท กท าน ผลส าเร จของหน งส อเล มน กระผมขอมอบให กรมส งก าล งบ าร งทหาร หากม ข อผ ดพลาดประการใด กระผมขอน อมร บไว พ จารณาด วยความเคารพและย นด ร บฟ งข อค ดเห นของท กท าน โดยพร อมท จะแก ไข ให ถ กต องท กเวลาเพ อเป นประโยชน ต อส วนรวมต อไป พ นเอก (พลภ ทร เร องสอน) รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร ม.ย.53

10 - 1 - ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 แก ไขเพ มเต ม เป นระเบ ยบท คณะร ฐมนตร กาหนดข นเพ อใช บ งค บแก ส วนราชการ ในการดาเน นการเก ยวก บพ สด โดยใช เง นงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณรายจ ายเพ มเต ม เง นซ งส วนราชการได ร บไว โดยได ร บอน ญาตจากร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล ง ให ไม ต องส งคล งตามกฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ แต ไม รวมถ งร ฐว สาหก จ ระเบ ยบน กาหนดข นตอนว ธ การจ ดหา การจ ดทาเอง การแลกเปล ยน การเช า การควบค มและการ จาหน ายพ สด ของราชการ เพ อให การบร หารพ สด ของทางราชการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และเป นระเบ ยบ เด ยวก น ประโยชน ท ได ร บจากการรวมระเบ ยบ จะทาให บ คคลท เก ยวข องเก ดความสะดวกลดความส บสน ในการปฏ บ ต งานพ สด โดยเฉพาะในหน วยงานท ร บผ ดชอบท งการจ ดหาโดยใช เง นงบประมาณ เง นก หร อเง น ช วยเหล อ หร อม การใช เง นหลายประเภทในการจ ดหาคราวเด ยวก น ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และฉบ บท แก ไขเพ มเต ม ม ข อก าหนดรวมท งส น 165 ข อ แบ งเป น 4 หมวด ค อ หมวด 1 ข อความท วไป ม 4 ส วน รวม 8 ข อ หมวด 2 การจ ดหา ม 8 ส วน รวม 133 ข อ แบ งเป น (1) การจ ดหาม 6 ประเภท ได แก การซ อและการจ าง 58 ข อ การจ างท ปร กษา 21 ข อ การจ างเอกชนออกแบบและควบค มงาน 28 ข อ การแลกเปล ยน 5 ข อ และการเช า 4 ข อ (2) ส ญญาและหล กประก น 13 ข อ (3) การลงโทษผ ท งงาน 1 ข อ หมวด 3 การควบค มและการจาหน ายพ สด ม 3 ส วน รวม 16 ข อ ได แก การย ม 5 ข อ การควบค ม 6 ข อ และการจาหน าย 5 ข อ หมวด 4 บทเฉพาะกาล รวม 4 ข อ เม อพ จารณาโครงสร างของระเบ ยบว าด วยการพ สด ด งกล าวข างต น จะเห นได ว า ข อกาหนดส วนใหญ นอกจากหมวด 3 จะเก ยวก บการจ ดหาพ สด ด งน น เพ อความเข าใจในโครงสร างของระเบ ยบสาน กนายก- ร ฐมนตร ว าด วยการพ สด โดยเฉพาะอย างย ง ในส วนท เก ยวก บการจ ดหาพ สด ซ งเป นว ตถ ประสงค หล กของ การศ กษาเร องน สมควรศ กษาสาระสาค ญในประเด นต างๆ ด งต อไปน 1. ความหมายของคาน ยามท สาค ญเก ยวก บการจ ดหาพ สด 1.1 " การพ สด " หมายความว า การจ ดทาเอง การซ อ การจ าง การจ างท ปร กษา การจ าง ออกแบบและควบค มงาน การแลกเปล ยน การเช า การควบค ม การจาหน าย และการดาเน นการอ นๆ

11 - 2 - ท กาหนดไว ในระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 ลง 20 ม.ค.35 บ งค บใช 1 เม.ย.35 (ฉบ บ ท 2)พ.ศ.2538 ลง 28 ส.ค.38 บ งค บใช 1 ม.ค.39 (ฉบ บท 3)พ.ศ.2539 ลง 28 ส.ค.39 บ งค บใช 4 ก.ย.39, (ฉบ บท 4) พ.ศ.2541 ลง 10 ธ.ค.41 บ งค บใช 27 ก.พ.42 และ (ฉบ บท 5) พ.ศ.2542 ลง 3 ม.ย.42 บ งค บใช 15 ม.ย.42 ฉบ บท 6 พ.ศ.2545 ลง 23 ธ.ค.45 และ ฉบ บท 7 พ.ศ.2552 ลง 25 ม.ค " พ สด " หมายความว า ว สด คร ภ ณฑ ท ด น และส งก อสร างท กาหนดไว ใน หน งส อการจาแนกประเภทรายจ ายตามงบประมาณของสาน กงบประมาณ หร อการจ าแนกประเภทรายจ าย ตามส ญญาเง นก จากต างประเทศ 1.3 " พ สด " หมายความว า ส งของหร อว สด คร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร างใดๆ ท ใช ในทางธ รการเพ อสน บสน นก จกรรมทางทหาร ตามคาส ง กห (เฉพาะ) ท 50/50 ลง 16 ม.ค การจ ดหา " ตามความหมายในพจนาน กรม ฉบ บท ใช ร วมก นของสามเหล าท พ ค อ กรรมว ธ เพ อให ได มาซ งกาล งพล บร การส งอ ปกรณ และย ทธภ ณฑ ต าง ๆ 1.5 " การซ อ " หมายความว า การซ อพ สด ท กชน ดท งท ม การต ดต ง ทดลอง และบร การ ท เก ยวเน องอ นๆ แต ไม รวมถ งการจ ดหาพ สด ในล กษณะการจ าง การพ จารณาถ าเป นพ สด ท ม ขายใน ท องตลาดเป นประจ าก บม จ านวนน อย และม ว ตถ ประสงค ม งการโอนกรรมส ทธ เป นส าค ญให จ ดหา โดยว ธ การซ อ 1.6 " การจ าง " ให หมายความรวมถ ง การจ างท าของและการร บขนตามประมวล กฏหมายแพ งและพาณ ชย และการจ างเหมาบร การ แต ไม รวมถ งการจ างล กจ างของส วนราชการตามระเบ ย บ ของกระทรวงการคล ง การร บขนในการเด นทางไปราชการตามกฏหมายว าด วยค าใช จ ายในการเด นทางไป ราชการ การจ างท ปร กษา การจ างออกแบบและควบค มงานและการจ างแรงงานตามประมวลกฏหมายแพ ง และพาณ ชย การพ จารณาถ าเป นพ สด ท ไม ได ผล ตขายในท องตลาดเป นประจาหร อม ขายเป นประจ า แต ม จ านวน ท ต องการจะซ อม ปร มาณมาก ๆ และม ว ตถ ประสงค ม งความสาเร จของงานเป นสาค ญ ให จ ดหาโดยว ธ การจ าง 1.7 " การจ าง " ให หมายความรวมถ ง การจ างบร การจากท ปร กษา แต ไม รวมถ งการจ าง ออกแบบและควบค มงานก อสร างอาคารด วยเง นงบประมาณ 1.8 " การจ างออกแบบและควบค มงาน " หมายความว า การจ างบร การจากน ต บ คคลหร อ บ คคลธรรมดา ท ประกอบธ รก จบร การด านงานออกแบบและควบค มงานก อสร างอาคารด วยเง นงบประมาณ 1.9 " การจ างท ปร กษา " หมายถ ง การจ างบ คคลหร อน ต บ คคล ท ประกอบธ รก จหร อสามารถ ให บร การทางว ชาการ รวมท งด านศ กษา สารวจ ออกแบบ และควบค มงาน และการว จ ย ซ งต องอาศ ยความร ความสามารถ หร อความชานาญ(การจ างผ ม ฝ ม อเฉพาะหร อม ความชานาญเป นพ เศษ เป นการจ างทาของ หร อ จ างเหมาบร การ) 1.10 " เง นงบประมาณ " หมายความว า งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณรายจ าย เพ มเต มและเง นซ งส วนราชการได ร บไว โดยได ร บอน ญาตจากร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งให ไม ต องส ง คล งตามกฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ แต ไม รวมถ งเง นก และเง นช วยเหล อตามระเบ ยบ

12 " เง นก " หมายความว า เง นก ตามกฎหมายว าด วยการให อานาจกระทรวงการคล งก เง นจาก ต างประเทศ 1.12 " เง นช วยเหล อ " หมายความว า เง นท ได ร บความช วยเหล อจากร ฐบาลต างประเทศ องค การระหว างประเทศ สถาบ นการเง นระหว างประเทศ องค การต างประเทศท งในระด บร ฐบาลและ ท ม ใช ระด บร ฐบาล ม ลน ธ หร อเอกชนต างประเทศ 1.13 " พ สด ท ผล ตในประเทศ " หมายความว า ผล ตภ ณฑ ท ผล ตสาเร จร ปแล ว โดยสถาน ท ผล ต ต งอย ในประเทศไทย 1.14 " ก จการของคนไทย " หมายความว า ก จการท เป นของบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลส ญชาต ไทย 1.15 " ท ปร กษา " หมายความว า บ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลท ประกอบธ รก จ หร อสามารถ ให บร การเป นท ปร กษาทางว ศวกรรม สถาป ตยกรรม เศรษฐศาสตร หร อสาขาอ น รวมท งให บร การด าน การศ กษา สารวจ ออกแบบและควบค มงาน และการว น จฉ ย แต ไม รวมถ งการให บร การออกแบบและควบค ม งานก อสร างด วยเง นงบประมาณ 1.16 " ท ปร กษาไทย " หมายความว า ท ปร กษาท ม ส ญชาต ไทยและได จดทะเบ ยนไว ก บศ นย ข อม ลท ปร กษาของกระทรวงการคล ง 1.17 " ส วนราชการ " หมายความว า กระทรวง ทบวง กรม สาน กงานหร อหน วยงานอ นใด ของร ฐ ท งในส วนกลาง ส วนภ ม ภาคหร อในต างประเทศ แต ไม รวมถ งร ฐว สาหก จ หน วยงานตามกฎหมาย ว าด วยระเบ ยบบร หารราชการส วนถ องถ นหร อหน วยงานอ นซ งม กฏหมายบ ญญ ต ให ม ฐานะเป นราชการบร หาร ส วนท องถ น 1.18 " ส วนราชการ " หมายความว า สาน กงานปล ดกระทรวงกลาโหม กรมราชองคร กษ กองท พไทย กองท พบก กองท พเร อ กองท พอากาศ หร อหน วยงานท ได ร บจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ตามคาส ง กห (เฉพาะ) ท 50/50 ลง 16 ม.ค " ร ฐว สาหก จ " หมายความว า ร ฐว สาหก จตามกฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ 1.20 " ปล ดกระทรวง " หมายความ รวมถ งปล ดสาน กนายกร ฐมนตร และปล ดทบวงด วย 1.21 " ห วหน าส วนราชการ " - สาหร บราชการบร หารส วนกลาง หมายความว า อธ บด หร อห วหน าส วนราชการท เร ยกช ออย างอ นและม ฐานะเป นน ต บ คคล - สาหร บราชการบร หารส วนภ ม ภาค หมายความว า ผ ว าราชการจ งหว ด - ห วหน าส วนราชการม อานาจในการดาเน นการตามระเบ ยบฯ น หลายประการ สาหร บใน ส วนท เก ยวก บการซ อหร อการจ างจาแนกได 2 ประการค อ อานาจในการดาเน นการซ อ หร อการจ าง เช น เห นชอบในการดาเน นการซ อหร อการ จ าง การแต งต งคณะกรรมการต าง ๆ และการทาส ญญา เป นต น

13 อานาจในการส งซ อหร อส งจ าง การส งจ างท ปร กษา และการส งจ างออกแบบ และ ควบค มงานภายในวงเง นท อย ในอานาจของห วหน าส วนราชการ ส วนวงเง นท เก นอานาจของห วหน าส วนราชการน น ให ผ บ งค บบ ญชาช นเหน อข นไปเป นผ พ จารณา 1.22 " ห วหน าส วนราชการ " หมายความว า ห วหน าส วนราชการตามข อ 1.8 หร อผ ท ได ร บ งบประมาณรายจ าย ตามคาส ง กห (เฉพาะ) ท 50/50 ลง 16 ม.ค " ผ อานวยการโครงการ " หมายความว า ผ ซ งได ร บแต งต งหร อมอบหมายให ม หน าท ร บผ ดชอบในการดาเน นการเก ยวก บพ สด ตามโครงการเง นก หร อโครงการเง นช วยเหล อ 1.24 " โรงงานท ท ได ร บการร บรองระบบค ณภาพ " หมายความว า โรงงานท ได ร บรองระบบ ค ณภาพตามมาตรฐานเลขท มอก หร อ มอก ในก จการและขอบข ายท ได ร บการร บรองจาก สาน กงานมาตรฐานผล ตภณฑ อ ตสาหกรรม หร อสถาบ นร บรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หร อหน วยงานท กระทรวงอ ตสาหกรรมให การร บรองระบบงาน(accreditation) 1.25 " ผ เสนอราคาท ม ผลประโยชน ร วมก น " หมายความว า บ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลท เข า เสนอราคาขายในการซ อพ สด ของทางราชการ หร อเข าเสนอราคาเพ อร บจ างทาพ สด หร อเข าเสนองานเพ อ ร บจ างเป นท ปร กษา หร อร บจ างออกแบบและควบค มงาน ให แก ส วนราชการใด เป นผ ม ส วนได ส วนเส ย ไม ว าโดยทางตรงหร อทางอ อมในก จการของบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลอ นท เข าเสนอราคาหร อเข าเสนองาน ให แก ส วนราชการน นในคราวเด ยวก น การม ส วนได ส วนเส ยไม ว าโดยทางตรงหร อทางอ อมของบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคล ด งกล าวข างต น ได แก การท บ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลด งกล าวม ความส มพ นธ ก นในล กษณะด งต อไปน ม ความส มพ นธ ก นในเช งบร หาร โดยผ จ ดการ ห นส วนผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ผ บร หาร หร อผ ม อานาจในการดาเน นงานในก จการของบ คคลธรรมดาหร อของน ต บ คคลรายหน งม อานาจหร อ สามารถใช อานาจในการบร หารจ ดการก จการของบ คคลธรรมดา หร อของน ต บ คคลอ กรายหน งหร อหลายรายท เสนองานให แก ส วนราชการน นในคราวเด ยวก น ม ความส มพ นธ ก นในเช งท น โดยผ เป นห นส วนในห างห นส วนสาม ญ หร อผ เป น ห นส วน ไม จาก ดความร บผ ดในทางห นส วนจ าก ด หร อผ ถ อห นรายใหญ ในบร ษ ทจ าก ดหร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด เป นห นส วนในห างห นส วนสาม ญหร อห างห นส วนจาก ด หร อเป นผ ถ อห นรายใหญ ในบร ษ ทจาก ด หร อบร ษ ท มหาชนจาก ดอ กรายหน งหร อหลายราย ท เสนอราคาหร อเสนองานให แก ส วนราชการน น ในคราวเด ยวก น คาว า " ผ ถ อห นรายใหญ " ให หมายความว า ผ ถ อห นซ งถ อห นเก นกว าร อยละย ส บห าใน ก จการน น หร อในอ ตราอ น ตามท กวพ. เห นสมควรประกาศกาหนดสาหร บก จการบางประเภทหร อบางขนาด

14 ม ความส มพ นธ ก นในล กษณะไขว ก นระหว าง (1) และ (2) โดยผ จ ดการ ห นส วน ผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ผ บร หาร หร อผ ม อานาจในการดาเน นงานในก จการของบ คคลธรรมดาหร อของน ต บ คคลรายหน ง เป นห นส วนในห างห นส วนสาม ญ หร อห างห นส วนจาก ด หร อเป นผ ถ อห นรายใหญ ในบร ษ ท จาก ด หร อบร ษ ทมหาชนจาก ดอ กรายหน งหร อหลายราย ท เข าเสนอราคาหร อเสนองานให แก ส วนราชการน น ในคราวเด ยวก นหร อในน ยกล บก น การดารงตาแหน ง การเป นห นส วน หร อการเข าถ อห นด งกล าวข างต นของค สมรสหร อบ ตรท ย งไม บรรล น ต ภาวะของบ คคลใน (1.25.1) (1.25.2) หร อ (1.25.3) ให ถ อว าเป นการดารงตาแหน งการเป น ห นส วนหร อการถ อห นของบ คคลด งกล าว ในกรณ บ คคลใดใช ช อบ คคลอ นเป นผ จ ดการ ห นส วนผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ผ บร หาร ผ เป นห นส วนหร อผ ถ อห นโดยท ตนเองเป นผ ใช อานาจในการบร หารท แท จร ง หร อเป นห นส วน หร อผ ถ อห น ท แท จร งของห างห นส วน หร อบร ษ ทจาก ด หร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด แล วแต กรณ และห างห นส วนหร อบร ษ ท จาก ด หร อบร ษ ทมหาชนจาก ดท เก ยวข องได เข าเสนอราคาหร อเสนองานให แก ส วนราชการน นในคราวเด ยวก น ให ถ อว าผ เสนอราคาหร อผ เสนองานน นม ความส มพ นธ ตาม (1) (2) หร อ (3) แล วแต กรณ 1.26 " ห วหน าเจ าหน าท พ สด " หมายความว า ห วหน าหน วยงานระด บกองหร อท ม ฐานะเท ยบกองซ ง ปฏ บ ต งานในสายงานท เก ยวก บการพ สด ตามท องค กรกลางบร หารงานบ คคลก าหนด หร อ ข าราชการอ นซ ง ได ร บแต งต งจากห วหน าส วนราชการให เป นห วหน าเจ าหน าท พ สด แล วแต กรณ ตามระเบ ยบฯในข อ 5 ม ได 2 กรณ ตามหน งส อ นร. ท นร.(กวพ.) 1304/ว.7212 ลง 17 ก.ค ห วหน าเจ าหน าท พ สด โดยตาแหน ง หมายถ ง ผ ท ดารงตาแหน งห วหน าหน วยงาน ระด บกอง หร อท ม ฐานะเท ยบกองและม หน าท ปฏ บ ต งานในสายงานท เก ยวข องก บการพ สด ในกรณ ท ส วนราชการใดไม ม กองพ สด หร อไม ม กองท ม หน าท ปฏ บ ต งาน ในสายงานพ สด ให ถ อว า ห วหน าฝ าย พ สด หร อห วหน าฝ ายท ปฏ บ ต งานในสายงานท เก ยวก บการพ สด ตามท องค กรบร หารงานบ คคลก าหนดเป น ห วหน าเจ าหน าท พ สด โดยตาแหน ง ตามหน งส อ นร ท นร (กวพ) 1304 / ว 7212 ลง 17 ก.ค ห วหน าเจ าหน าท พ สด โดยได ร บการแต งต งจากห วหน าส วนราชการ หมายถ ง ข าราชการอ น ซ งได ร บการแต งต งจากห วหน าส วนราชการ ให เป นห วหน าเจ าหน าท พ สด 1.27 " เจ าหน าท พ สด " หมายความว า เจ าหน าท ซ งดารงตาแหน งท ม หน าท เก ยวก บการพ สด หร อผ ได ร บแต งต งจากห วหน าส วนราชการให ม หน าท หร อปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด ตามระเบ ยบฯ น ในข อ 5 ม ได 2 กรณ เจ าหน าท พ สด โดยต าแหน ง หมายถ ง เจ าหน าท ซ งด ารงต าแหน ง ท ม หน าท เก ยวก บ การพ สด เจ าหน าท พ สด โดยการแต งต ง หมายถ ง บ คคลท ได ร บแต งต งจากห วหน า ส วนราชการ ให ม หน าท หร อปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

15 " ห วหน าหน วยพ สด " หมายความว า ห วหน าหน วยงานระด บแผนกหร อต ากว าระด บแผนก ท ม หน าท เก ยวก บการควบค มพ สด หร อข าราชการอ นซ งได ร บการแต งต งจาก ห วหน าส วนราชการ เป นห วหน า หน วยพ สด เพ อเป นผ ส งจ ายพ สด แล วแต กรณ ตามระเบ ยบ ฯ ข อ 153 วรรคสาม ตามหน งส อ สร ท นร (กวพ) 1305 / ว2550 ลง 25 ม.ค การดาเน นการเก ยวก บการพ สด หมายความว า การด าเน นการจ ดหาเพ อให ได มาซ งพ สด หร อการบร การท เก ยวก บว สด คร ภ ณฑ ท ด น และส งก อสร างท กาหนดไว ในหน งส อการจาแนกประเภท รายจ ายตามงบประมาณ ของสาน กงบประมาณตลอดจนการควบค ม และการจาหน ายพ สด ของทางราชการ 1.30 การดาเน นการเก ยวก บด านสาธารณ ปโภค เช น ค าไฟฟ า ค าน าประปา ค าโทรศ พท ค า ไปรษณ ย โทรเลข ซ งเป นการใช บร การในด านสาธารณ ปโภคจ งไม ถ อว าการใช บร การด งกล าว เป นการ ด าเน นการเก ยวก บการพ สด จ งไม ต องปฏ บ ต ตามข นตอนของการจ ดหาตามระเบ ยบ ฯ น โดยให ปฏ บ ต ตามหน งส อ กค ท กค 0502/ ลง 15 ต.ค.22 ก บ ท กค 0533/ว 62 ลง 1 พ.ค.32 เป นรายจ ายท เก ดข น เม อเจ าของงบประมาณได ร บแจ งให ชาระหน 1.31 การซ อหร อการจ างคร งหน ง หมายถ ง การซ อหร อการจ างท ม ล กษณะพ สด ประเภทเด ยวก น ม ความต องการในการใช ระยะเด ยวก น ควรดาเน นการจ ดหาในคราวเด ยวก น 1.32 " อาคาร " หมายความว า ส งปล กสร างถาวรท บ คคลอาจเข าอย หร อใช สอยได เช น อาคารท ทาการ โรงพยาบาล โรงเร ยน สนามก ฬา สถาน นาร องหร อส งปล กสร างอย างอ นท ม ล กษณะทานองเด ยวก น และรวมตลอดถ งส งก อสร างอ น ๆ ซ งสร างข นเพ อประโยชน ใช สอยสาหร บอาคารน น ๆ เช น เสาธง ร ว ท อระบายน า หอถ งน า ถนน ประปา และส งอ น ๆ ซ งเป นส วนประกอบของต วอาคาร เช น เคร องปร บอากาศ ล ฟต เฟอร น เจอร ฯลฯ 1.33 " การก อสร าง " หมายความว า การจ ดทาก จการท เก ยวก บอาคารและส งปล กสร าง ไม ว า อาคารหร อส งปล กสร างน นๆ จะประกอบด วยว ตถ ชน ดใดขนาดใด และจะอย ในล กษณะสร างใหม สร างเพ ม ต อเต มเปล ยนแปลง แก ไขซ อมร อก ตามเม อกล าวเป นส วนรวมให อย ในการก อสร างท งส น 1.34 งานก อสร าง ตามหน งส อสาน กนายกร ฐมนตร ท นร (กวพ) 1204/ว 1939 ลง 24 ก.พ.37 หมายความรวมถ ง งานเคล อนย ายอาคาร งานด ดแปลง งานต อเต ม งานร อถอน และงานซ อมแซมซ งส วนราชการเห นว า ม ความจาเป นจะต องม การควบค มด แลการปฏ บ ต งานของผ ร บจ างตลอดเวลาดาเน นการตามความเหมาะสมด วย

16 1.35 งานก อสร างของทางราชการตามล กษณะงาน " ตามมต ครม. เม อ 6 ก.พ. 50 ตามหน งส อ กค. ด วนท ส ด ท กค /ว.9 ลง 7 ม.ค.50 แบ งออกเป น 3 ประเภท ค อ งานก อสร างอาคาร งานก อสร างทาง สะพาน และท อเหล ยม งานก อสร างชลประทาน 1.36 " งานก อสร างอาคาร " หมายถ ง งานก อสร างใหม งานปร บปร ง งานซ อมแซม งานร อถอน และ/หร อ งานต อเต มอาคาร บ าน เร อน โรง ร าน แพ หร อพาหนะสาหร บขนส งข ามฟาก ท าเท ยบเร อ ต กแถว ร านค า โรงเร อน โรงเร ยน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร ศ นย การค า คล งส นค า อาคาร สาน กงาน อาคารท ทาการ อาคารช ดพ กอาศ ย ศาลาท พ ก ว ด พระอ โบสถ หอระฆ ง ก ฏ พระ ม สย ด ส เหร า อน สาวร ย หอส ง หอประช ม ห องสม ด ตลาดอ เร อ ด านเร อ ท าน า ท าจอดเร อ สถาน นาร อง สถาน ขนส ง หร อส งก อสร างอ นท ม ล กษณะ ร ปแบบ หร อโครงสร างคล ายก บส งก อสร างด งกล าว ซ งบ คคล อาจเข าอย หร อเข าไปใช สอยได 1.37 งานก อสร างสาธารณ ปโภค หมายความว า งานก อสร าง ซ อมแซม และบาร งร กษางานอ น เก ยวก บการประปา การไฟฟ า การส อสาร การโทรคมนาคม การระบายน า ระบบการขนส งป โตรเล ยมโดย ทางท อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอ นท เก ยวข องซ งดาเน นการในระด บพ นด น ใต พ นด น หร อเหน อ พ นด น 1.38 การข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม หมายความว า การท ผ เสนอราคาหร อผ เสนอ งานรายหน งหร อหลายรายกระทาการอย างใด ๆ อ นเป นการข ดขวาง หร อเป นอ ปสรรค หร อไม เป ดโอกาสให ม การแข งข นราคาอย างเป นธรรมในการเสนอราคาหร อเสนองานต อส วนราชการ ไม ว าจะกระทาโดยการ สมยอมก น หร อโดยการให ขอให หร อร บว าจะให เร ยก ร บ หร อยอมจะร บเง นหร อทร พย ส น หร อ ประโยชน อ นใด หร อใช กาล งประท ษร าย หร อข มข ว าจะใช กาล งประท ษร าย หร อแสดงเอกสารอ นเป นเท จ หร อกระทาการใดโดยท จร ต ท งน โดยม ว ตถ ประสงค ท จะแสวงหาประโยชน ในระหว างผ เสนอราคาหร อผ เสนองานด วยก น หร อเพ อประโยชน แก ผ เสนองานหร อผ เสนองานรายหน งรายใดเป นผ ม ส ทธ ทาส ญญาก บ ส วนราชการ หร อเพ อหล กเหล ยงการแข งข นราคาอย างเป นธรรม หร อเพ อให เก ดความได เปร ยบส วนราชการ โดยม ใช เป นไปในทางประกอบธ รก จปกต 1.39 เจ าหน าท ท ม หน าท ตรวจสอบค ณสมบ ต หมายความว า คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา ตามข อ ๔๒ คณะกรรมการพ จารณาผลการประกวดราคา ตามข อ ๕๐ คณะกรรมการดาเน นการจ าง ท ปร กษาโดยว ธ ค ดเล อก ตามข อ ๘๖ คณะกรรมการด าเน นการจ างโดยว ธ ค ดเล อก ตามข อ ๑๐๓ คณะกรรมการด าเน นการจ างแบบจ าก ดข อก าหนด ตามข อ ๑๐๖ หร อผ ว าจ างในกรณ การจ างออกแบบ และควบค มงานโดยว ธ พ เศษท เป นการว าจ างโดยการประกวดแบบ ตามข อ ๑๐๗ (๒) - 7 -

17 " อานาจส งซ อส งจ าง " หมายความถ ง อานาจส งการภายหล งจากกระบวนการจ ดหาได ดาเน นการจนถ งข นตอนได ต วผ ขาย หร อผ ร บจ างแล ว ในการอน ม ต ส งซ อส งจ างตามวงเง นท ได กาหนดไว ใน ระเบ ยบฯ พ.ศ.2535 ข อ 65 น น จะพ จารณาจากวงเง นของผ เสนอราคาท ชนะการประม ล กล าวค ออานาจ ส งซ อหร อส งจ างน น ไม ได พ จารณาจากวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร แต พ จารณาวงเง นจากผลการพ จารณา จากผลการประกวดราคาเป นเกณฑ 1.41 " น ต กรรม " หมายความว า การใดๆอ นทาลงโดยชอบด วยกฎหมาย และด วยใจสม คร ม ง โดยตรงต อการผ กน ต ส มพ นธ ข น ระหว างบ คคล เพ อจะก อ /เปล ยนแปลง/โอน/สงวน ซ งระง บซ งส ทธ (ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย มาตรา ๑๔๙) การจ ดซ อจ ดจ างจากบ คคลหร อน ต บ คคลเด ยวก น จ งม ใช การผ กน ต ส มพ นธ ข นระหว างบ คคล จ งม ใช การซ อหร อจ างตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย มาตรา ๑๔๙ ส าหร บกรณ ท ส วนราชการจะจ ดหาพ สด จากน ต บ คคลเด ยวก น หร อน าเง นงบประมาณรายจ ายไปจ ดหา ย ทธภ ณฑ หร อผล ตภ ณฑ ท ผล ตข นจากเง นท นหม นเว ยนของส วนราชการเองน น การจ ดหาด งกล าวเป นการ จ ดหาภายในหน วยงานส งก ดน ต บ คคลเด ยวก น จ งเป นการจ ดทาเองตามระเบ ยบข อ ๑๕ 1.42 " ผ แทนจาหน าย " หมายถ ง ผ แทนจาหน ายท ได ร บการแต งต งจากผ ผล ต หร อผ ผล ตย นยอม ให จาหน ายส นค า 1.43 " ผลงานประเภทเด ยวก นก บงานท ประกวดราคา " หมายความว า งานก อสร างท ใช เทคน ค ในการก อสร าง อย างเด ยวก นก บงานท ประกวดราคาจ าง ผลงานก อสร างท ผ เสนอราคาจะย น จ งไม จาต องม เน อ งานครบถ วน ตามท งานประกวดราคาจ างก อสร าง และการกาหนดเง อนไขในเร องผลงานก อสร าง จะต อง พ จารณาผลงานรวมท งส ญญา โดยไม สมควรแยกรายชน ดของผลงานตามส ญญาอ ก 1.44 " เง นนอกงบประมาณ " หมายความว า เง นท งปวงท อย ในความร บผ ดชอบของส วนราชการ นอกจากเง นงบประมาณรายจ าย เง นรายได แผ นด น เง นเบ กเก นส งค น และเง นเหล อจ ายป เก าส งค น 1.45 " เง นทดรองราชการ " หมายความว า เง นทดรองราชการ ตามระเบ ยบว าด วย เง นทดรอง ราชการ หร อรองจ าย ตามโครงการเง นก จากต างประเทศ 1.46 " เง นย มทดรองราชการ " หมายความว า เง นซ ง กค. อน ญาตให ส วนราชการม ไว ตามจานวน ท เห นสมควร เพ อทดรองจ ายเป นค าใช สอยปล กย อยประจาสาน กงาน ตามข อบ งค บและระเบ ยบของ กค " ระบบ GFMIS " หมายความว า ระบบบร การการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบ อ เล กทรอน กส ซ งปฏ บ ต โดยผ านเคร องคอมพ วเตอร โดยตรงหร อผ านโปรแกรม Excel Loader หร อโปรแกรม อ นทานองเด ยวก น ก อนนาข อม ลเข าเคร องคอมพ วเตอร เพ อเช อมโยงข อม ล เข าระบบโดยตรงผ านเคร อง คอมพ วเตอร 1.48 " การเปล ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ าย " หมายความว า การเปล ยนแปลงรายการ และ/หร อจานวนเง นของรายการท กาหนดไว ภายใต งบรายจ ายของแผนงบประมาณ ผลผล ต หร อโครงการ เด ยวก น

18 " รายการก อหน ผ กพ นข ามป งบประมาณ " หมายความว า รายการงบประมาณรายจ ายท กาหนดให ต องจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายเก นหน งป งบประมาณข นไป ในขณะท ได ก อหน ผ กพ น 2. ประเภทของการจ ดหา การจ ดหาแบ งออกเป น 7 ประเภท ค อ 1.การจ ดทาเอง 2.การซ อ 3.การจ าง 4.การจ างท ปร กษา 5.การจ างออกแบบและควบค มงาน 6.การแลกเปล ยน 7.การเช า ส วนการจ างท ปร กษาและการจ างออกแบบ และควบค มงานเป นการจ างเหมาบร การล กษณะหน งซ งย งม การใช ไม มากน ก ส วนการแลกเปล ยน และการเช า ม ข อกาหนดให ถ อปฏ บ ต โดยอน โลมตามว ธ การซ อ นอกจากน น ย งอาจม การจ ดหาประเภทอ นๆ นอกเหน อจาก ท ระเบ ยบน ก าหนดไว และไม ม ระเบ ยบของทางราชการหร อกฏหมายก าหนดไว เป นการเฉพาะตามระเบ ยบข อ 14 ได ม ข อกาหนดเผ อไว ให ถ อปฏ บ ต โดยอน โลม ตามว ธ การจ ดหาประเภทใดประเภทหน งท กาหนดไว ในระเบ ยบฯ ซ งเป นการป ดช องว างในกรณ ท อาจม การจ ดหาประเภทอ นๆ ท ไม ได ก าหนดไว ในระเบ ยบเก ดข น ซ งถ าไม ม ข อกาหนดในข อน ไว ผ ปฏ บ ต อาจไม ทราบว าจะปฏ บ ต อย างไรด งเช นการเช าซ อ จะอน โลมถ อปฏ บ ต ตามว ธ การซ อ เป นต น เน องจากข อก าหนดในระเบ ยบส วนใหญ เป นเร องเก ยวก บการจ ดหา โดยเฉพาะอย างย งการซ อ และการจ าง ด งน น เอกสารฉบ บน จ งม งเน นเร องการซ อการจ างท วไป 3. ส วนราชการเร มจ ดหาได เม อใด ตามระเบ ยบ สรฯ ข อ 13 กาหนดว า หล งจากได ร บทราบยอดเง นท จะนามาใช ในการจ ดหาแล ว ให ส วนราชการร บดาเน นการให เป นไปตามแผนและตามข นตอนของระเบ ยบน ในส วนท 2 ส วนท 3 หร อ ส วนท 4 แล วแต กรณ เพ อให พร อมจะทาส ญญาได ท นท เม อได ร บอน ม ต ทางการเง นแล ว การจ ดหาโดยว ธ สอบราคา และว ธ ประกวดราคา ให ส วนราชการวางแผนในการจ ดหาและดาเน นการ ให เป นไปตามแผนด วย คาว า " ทราบยอดเง น " ค อ เม อใด คาว น จฉ ย กวพ. - เง นงบประมาณ > งบผ านสภาแล ว - เง นงบกลาง > สาน กงบประมาณอน ม ต แล ว 4. หล กการบร หารพ สด - โปร งใส - ตรวจสอบได - ม การแข งข นอย างเป นธรรม

19 กระบวนการบร หารงานพ สด 5.1 กาหนดความต องการ 5.2 งบประมาณ 5.3 จ ดทาแผน 5.4 การจ ดหาพ สด 5.5 การบร หารส ญญา 5.6 การควบค มและการจ าหน ายพ สด 5.7 การเบ กจ ายเง น 6. การจ ดซ อจ ดจ าง และการบร หารพ สด ตามท สาน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กาหนด แบ งเป น 5 ระยะ ค อ 6.1 ระยะท 1 - การกาหนดความต องการและการของบประมาณ 6.2 ระยะท 2 - การเตร ยมการจ ดซ อจ ดจ าง 6.3 ระยะท 3 - การจ ดซ อจ ดจ าง 6.4 ระยะท 4 - การบร หารส ญญา 6.5 ระยะท 5 - การควบค มและการจาหน ายพ สด ระยะท 1 การกาหนดความต องการ ม 2 ประเภท 1. ความต องการในล กษณะนโยบาย ค อ การสร างเข อน การสร างทาง การสร างอาคาร 2. ความต องการในล กษณะเพ อใช ในการปฏ บ ต งานตามปกต เช น การซ ออ ปกรณ สาน กงาน การของบประมาณ เม อหน วยงานรวบรวมความต องการได ต องของบประมาณประจ าป ระยะท 2 การเตร ยมการจ ดซ อจ ดจ าง เม อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ ายประจ าป ม ผลบ งค บใช ส วนราชการทราบงบประมาณของตนเอง แล ว ส วนราชการต องดาเน นการด งน 1. จ ดท าแผนการจ ดซ อจ ดจ างของท กโครงการ/งานท ได ร บงบประมาณ 2. จ ดเตร ยมประกาศจ ดซ อจ ดจ าง 3. กาหนดรายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะ 4. กาหนดช วงเวลาการส งมอบพ สด 5. สาหร บงานจ างก อสร าง ต องกาหนดราคากลางงานก อสร างด วย ระยะท 3 การจ ดซ อจ ดจ าง 1. การประกาศจ ดซ อจ ดจ าง 2. การย นเสนอราคา 3. การพ จารณาผลการเสนอราคา 4. การทาส ญญา

20 ระยะท 4 การบร หารส ญญา กรณ ผ ร บจ างไม ปฏ บ ต ตามส ญญา จะต องด าเน นการด งน 1. การคานวณค าปร บ 2. การแก ไขส ญญา 3. การยกเล กส ญญา ระยะท 5 การควบค มและจาหน ายพ สด การควบค ม - ว สด - การทารายการร บ และการทารายการเบ กจ าย - คร ภ ณฑ - การท าทะเบ ยนคร ภ ณฑ ของแต ละรายการ การจ าหน าย - เพ อลดภาระงบประมาณในด านอ นๆ 7. การค ดเล อกผ ม ค ณสมบ ต เบ องต นในการจ ดหา ระเบ ยบ ฯ ป จจ บ นได เพ มว ธ การค ดเล อกผ ม ค ณสมบ ต เบ องต นสาหร บการจ ดหาหล กค อ การซ อและการ จ างเพ อใช ในกรณ จาเป นต องจาก ดเฉพาะผ ม ความสามารถ ท งน เพ อให ได ผ ขายหร อผ ร บจ างท ม ผลงานด ม ประส ทธ ภาพ รวมท งป องก นการสมยอมก นในการเสนอราคา หร อได พ สด หร องานจ างท ไม ม ค ณภาพ สาหร บว ธ การและเง อนไขในการค ดเล อกได ก าหนดไว ในระเบ ยบข อ 30 ถ งข อ 33 เป นการก าหนดมาตรฐาน ความต องการข นต าของทางราชการ โดยต องประกาศว ธ พ จารณา และข นตอนในการพ จารณา อย างช ดเจน และเป ดเผย รวมท งเป ดโอกาสให ผ ท ประสงค จะขอเข าร บการพ จารณาค ดเล อกย นค าขอได ตลอดเวลา และให ม การพ จารณาทบทวนบ ญช รายช อท ประกาศไปแล วอย างน อยท กรอบ 3 ป 8. ว ธ การจ ดหา ระเบ ยบ ฯ ได แบ งว ธ การจ ดหาหล ก ค อการซ อหร อการจ าง ตามลาด บวงเง นและความสาค ญ โดยแยก ว ธ การซ อหร อการจ างไว 6 ว ธ ด งน 1. ว ธ ตกลงราคา ได แก การซ อหร อการจ างคร งหน งซ งม ราคาไม เก น 100,000 บาท ตามระเบ ยบ ฯ ข อ ว ธ สอบราคา ได แก การซ อหร อการจ างคร งหน ง ซ งม ราคาเก น 100,000 บาท แต ไม เก น 2,000,000 บาท ตามระเบ ยบ ฯ ข อ ว ธ ประกวดราคา ได แก การซ อหร อการจ างคร งหน ง ซ งม ราคาเก น 2,000,000 บาท ตามระเบ ยบ ฯ ข อ ว ธ พ เศษ ได แก การซ อหร อการจ างคร งหน งซ งม ราคาเก น 100,000 บาท และกระทาได เฉพาะ ภายใต เง อนไขกรณ หน งกรณ ใด ตามระเบ ยบฯ ข อ 23 (สาหร บการซ อ) และ ข อ 24 (สาหร บการจ าง) รวมท ง การซ อ หร อการจ างสาหร บส วนราชการในต างประเทศ หร อม ก จกรรมท ต องปฏ บ ต ในต างประเทศ

21 ว ธ กรณ พ เศษ ได แก การซ อหร อการจ างจากส วนราชการ หร อร ฐว สาหก จ ตามระเบ ยบ ฯ ข อ 26 ซ งเป นผ ผล ตพ สด หร อทางานจ างน นเอง และนายกร ฐมนตร อน ม ต ให ซ อหร อจ างโดยว ธ น ได หร อม กฎหมาย มต คณะร ฐมนตร กาหนดให ซ อหร อจ าง ซ งกรณ น ให รวมถ งหน วยงานอ นท ม กฏหมาย หร อมต คณะร ฐมนตร กาหนดด วย สาหร บการซ อหร อการจ าง 3 ว ธ แรก ตาม (1) - (3) ระเบ ยบ ฯ เป ดโอกาสให ดาเน นการโดยว ธ ท กาหนดไว ส าหร บวงเง นท ส งกว าได และห ามแบ งซ อหร อแบ งจ างโดยลดวงเง นท จะซ อหร อจ างในคร ง เด ยวก นเพ อให วงเง นต ากว าท กาหนดโดยว ธ หน งว ธ ใด หร อเพ อให อ านาจส งซ อส งจ างเปล ยนไป การท จะ ใช ว ธ การซ อหร อการจ างโดยว ธ ใดในระหว างว ธ ตกลงราคา ว ธ สอบราคา และว ธ ประกวดราคา ข นอย ก บ วงเง นท จะซ อหร อจ างในแต ละคร ง ซ งจะต องระบ ไว ในรายงานขอซ อหร อขอจ างในแต ละคร ง ตามระเบ ยบ ฯ ข อ 27 หร อ ข อ 28 (ส าหร บการซ อท ด นและหร อส งก อสร าง) ระเบ ยบ ฯ ข อ 27 หร อข อ 28 เป นการเร ม ข นตอนในการดาเน นการเก ยวก บการจ ดหา ด วยการให เจ าหน าท พ สด ท ารายงานขอซ อ หร อขอจ าง เสนอ ขอความเห นชอบจากห วหน าส วนราชการในการด าเน นการแต ละว ธ ส วนข นตอนตามหล กว ชา ซ งเร มต นจากการ ส ารวจความต องการน น เป นหน าท โดยตรงของเจ าหน าท พ สด ซ งเป นท เข าใจด ก นอย แล ว และในทางปฏ บ ต เจ าหน าท พ สด จะต องสารวจความต องการก อนจ งจะรายงานตามรายการท กาหนดได ประกอบก บในเร อง ของการจ ดหาระเบ ยบฯ ม งเน นท ว ธ การดาเน นการ จ งม ได กล าวถ งว ธ การสารวจความต องการไว 9. ว ธ ประม ลด วยระบบอ เล กทรอน กส (E AUCTION) ตามหล กเกณฑ ท กระทรวงการคล งกาหนด ข นตอนการดาเน นกรรมว ธ การจ ดหา โดยท วไปควรแบ งออกเป น 11 ข นตอน ข นท 1 หน วยใช รายงานความต องการ ข นท 2 เจ าหน าท พ สด รายงานขออน ม ต หล กการ ข นท 3 ห วหน าส วนราชการ อน ม ต หล กการ ข นท 4 การดาเน นกรรมว ธ ของเจ าหน าท พ สด ก บห วหน าเจ าหน าท พ สด ข นท 5 การปฏ บ ต หน าท ของคณะกรรมการ ฯ และเจ าหน าท ข นท 6 ห วหน าเจ าหน าท พ สด รายงานขออน ม ต ซ อ/จ าง ข นท 7 การทาส ญญา และการลงนามในส ญญา ข นท 8 การตรวจร บพ สด หร อการตรวจการจ าง ข นท 9 การข นบ ญช ค มและการเบ กจ ายเง น ข นท 10 การเก บร กษาหล กฐาน ข นท 11 การค นหล กประก น การซ อหร อการจ างแต ละว ธ ม ข นตอนและว ธ ดาเน นการ สร ปได ตามแผนภาพท นามาแสดงไว ด งต อไปน

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง)

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ฝ ายสารบรรณ สล.กรอ. ม ถ นายน 2555 คานา ตามระเบ ยบข อ ๖ ของระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ได ให ความหมาย ของคาว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ศ นย ก าก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สารบ ญ บทท หน า 1. บทน า 1 2. น ยามค าศ พท 3 2.1 หน วยงานของร ฐ 3

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 4 หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 1.1. ความหมายของผ ควบค มงานก อสร าง ผ ควบค มงาน ม ความหมายในหลายระด บ แล วแต ความต องการของเจ าของงานท จะให ทา ท งน ผ ควบค มงานอาจจะมาจากผ ออกแบบ หร อเป นว

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ส าน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ ประเภทเอกสารส ทธ การได มา ความเส ยง การตรวจสอบ ผลกระทบต อม ลค า ม ท ด นเป นโฉนดต องไปด ท ก 10 ป น.ส.3ก. น.ส.3 ต องไปด ท กป ไม ง นอาจเส ยไป เพราะถ กครอบครองปรป กษ การตรวจสอบท

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ ข อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) Module A2 การจ ดท าผ งการใช ท ด น/การใช ประโยชน ท ด น ในพ นท ล มน า รวมท งการจ ดท าพ นท ป ดล อมพ นท ช มชนและ เศรษฐก จหล ก ส าหร บพ นท ล มน าเจ าพระยา คณะกรรมการพ จารณาค ดเล

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information