Keywords: Applications, Android

Size: px
Start display at page:

Download "Keywords: Applications, Android"

Transcription

1 การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม 2558 การพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ Development of Android Application entitled Ruk Suk KhaPhap ป นทอง ทองเฟ อง 1* และ ธว ชช ย สหพงษ น กศ กษาหล กส ตรปร ญญาตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 1* และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2 1*, 2 บทค ดย อ การศ กษาคร งน เป นการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความพ งพอใจ ของน กศ กษาท ม ต อแอพพล เคช น เร อง ร กส ขภาพ กล มเป าหมาย ค อ น กศ กษาคณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม จานวน 30 คน เคร องม อท ใช ได แก 1) แอพพล เคช น เร อง ร กส ขภาพ 2) แบบประเม นความพ งพอใจท ม ต อแอพพล เคช น เร อง ร กส ขภาพ สถ ต ท ใช ค อ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศ กษาพบว าผลการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายท ม ต อแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร ก ส ขภาพ ผลการประเม นโดยรวมอย ในระด บมาก ( = 4.45, S.D. = 0.62) เม อพ จารณารายข อพบว าอย ในระด บมากถ งมาก ท ส ด โดยค าเฉล ยอย ระหว าง ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน อย ระหว าง คาสาค ญ : แอพพล เคช น, แอนดรอยด ABSTRACT This study aimed to study satisfactions students on an android application Ruk Suk KhaPhap. The target included 30 students of the Faculty of Information Technology at Rajabhat Maha Sarakham University. The tools used in this study included 1) the Android application Ruk Suk KhaPhap and 2) a satisfaction evaluation form of the Android application. The statistics used included mean or standard deviation. The results showed that the satisfaction of the target on the Android application was at the highest level ( = 4.45, S.D. = 0.62). When each item was considered, it was also at the highest level (mean = between and S.D. = ). Keywords: Applications, Android บทนา ส ขภาพเป นส งท ส าค ญในการด าเน นช ว ตของคน คนเราม ส ขภาพท ไม เหม อนก นแตกต างก นไป บางคนก ม ส ขภาพ ร างกายท แข งแรงผ ดก บบางคนท ม ส ขภาพไม แข งแรงสมบ รณ หร อม ความผ ดปกต มาต งแต เก ด การม ส ขภาพท ด เป นส งท ท กคน ต างก พ งปรารถนา ส ขภาพท ด ค อ การม ร างกายแข งแรงปราศจากโรคภ ยไข เจ บในท กส วนของร างกาย ม ส ขภาพจ ตด และ สามารถปร บต วให อย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างปกต ส ข ผ ม ส ขภาพด ถ อว าเป นก าไรของช ว ต เพราะท าให ผ เป นเจ าของช ว ต ดารงช ว ตอย อย างเป นส ข การด าเน นช ว ตในป จจ บ นของคนเราได เปล ยนแปลงไป จ งท าให กลายเป นร ปแบบการด าเน นช ว ตท เร งร บในป จจ บ น ทาให คนละเลย หร อให ความสนใจเพ ยงเล กน อยก บการด แลส ขภาพ ไม ว าจะเป นในเร องของ อาหารการก น การด แลร กษาสภาพจ ตใจ ไม ร จ กระม ดระว งต วเองจากอ นตรายท อาจเก ดข นจากส งของรอบข าง และการพ กผ อนให เพ ยงพอ จ งกลายเป นสาเหต ท ท าให หลายคนม ส ขภาพไม แข งแรง หร อม ป ญหาด านส ขภาพ การได ร บร ข อม ลต างๆ ท เป นประโยชน ในการ ป องก น บาบ ด บรรเทา และร กษาส ขภาพ จะช วยสร างภ ม ค มก นให ก บตนเองได ด ข น โรคบางโรค บางอาการ ก สามารถป องก นได ง ายๆ ด วยการใช ช ว ตอย างม สมด ลในท กๆ ด าน ป จจ บ นเทคโนโลย เข ามาม บทบาทและเก ยวข องก บการด าเน นช ว ตประจ าว นของเรา ท งทางตรงและทางอ อม ม บทบาทส าค ญในการช วยการท างานด านต าง ๆ เช น เทคโนโลย ก บการศ กษาเทคโนโลย สม ยใหม ม บทบาทส าค ญในการช วย จ ดการการศ กษาแนวโน มในการน าเทคโนโลย เข ามาช วยในการศ กษาม มากข น การผสมผสานเทคโนโลย คอมพ วเตอร ก บ เทคโนโลย อ นเทอร เน ตเก ดเทคโนโลย สม ยใหม ในร ปแบบต าง ๆ เช น คอมพ วเตอร พกพา (Laptop) แท บเล ต (Tablet) เป นต น 2 12 การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรม

2 The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand May 2015 แม แต เร องส ขภาพก ย งอาศ ยเทคโนโลย ในการเข าถ งข อม ล ข าวสาร เน อหาสาระ และเคล ดล บต างๆ ในการร กษาส ขภาพของ คนเรา จ งทาให เทคโนโลย เป นท น ยมเป นอย างมาก เทคโนโลย ท ได ร บความน ยม ก ค อ แท บเล ต แท บเล ตได เข ามาม บทบาทก บ ส งคมในป จจ บ น และน ยมใช ก นอย างกว างขวางท งในประเทศไทยและท วโลก เน องจากพกพาสะดวก ง ายต อการใช งาน และ ย งเป นเคร องม อในการช วยเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ต างๆ ได อย างสะดวกโดยผ านทางโปรแกรมหร อท เร ยกว า แอพพล เคช น แอพพล เคช น เป นโปรแกรมท ท างานบนม อถ อ และแท บเล ต อาจเป นโปรแกรม เกม ร ปแบบค าส ง หร อส งอ านวย ความสะดวกบนสมาร ทโฟน ทาให ม การพ ฒนาแอพพล เคช นต าง ๆ มากข นเพ อให ตรงก บความต องการของผ ใช งานซ งป จจ บ น แอพพล เคช นบนระบบแท บเล ต ถ อได ว าม ให เล อกใช และดาวน โหลดก นอย างมากมาย ผ ใช สามารถดาวน โหลดและต ดต งลงใน เคร อง การใช งานคร งต อไปผ ใช สามารถศ กษาเน อหาได เลยโดยไม ต องทาการเช อมต ออ นเทอร เน ต การน าเอาเทคโนโลย มาใช อย างเหมาะสมน นเป นการขยายขอบเขตของการเร ยนร ออกไปได อย างกว างท าให การเร ยนร เป นไปอย างรวดเร วย งข นป จจ บ น แท บเล ตเป นท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย เน องจากง ายต อการพกพาและสะดวกต อการใช งาน ท าให ม การพ ฒนาแอพพล เคช น ต าง ๆ มากข น กระแสความน ยมในแท บเล ตย งคงม อย างต อเน อง ในแวดวงการศ กษาและแวดวงการท างานเร มม การใช แท บ เล ตก นอย างกว างขวาง การใช งานแท บเล ตจ งเข าถ งได อย างง ายดาย และเข าไปถ งกล มคนท กเพศท กว ยไม ว าจะอย ในชนบท ห างไกลแค ไหนก ตาม แท บเล ตจ งกลายเป นช องทางใหม ท เปล ยนร ปโฉม และกระจายความร ให เข าถ งได อย างมากมาย จากเหต ผลข างต นผ ศ กษาได เล งเห นความสาค ญของแอพพล เคช น จ งได เก ดแนวความค ดในการพ ฒนาแอพพล เคช น บนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ เพ อกล มบ คคลท สนใจในเร องของการร กษาส ขภาพของต วเอง และบ คคลรอบข าง 1. ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อแอพพล เคช น เร องร กส ขภาพ 2. เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 แท บเล ต เป นเทคโนโลย ระบบคอมพ วเตอร ท สามารถพกต ดต วได โดยว ตถ ประสงค เพ อทดแทนสม ดหร อกระดาษ ป จจ บ นม การพ ฒนาคอมพ วเตอร ท ใช แนวค ดน ข นมาแทนท ซ งม หลายบร ษ ทได ให ค าน ยามท แตกต างก นไป หล กๆ แล วก ม 2 ความหมายด วยก นค อ แท บเล ตพ ซ Tablet PC (Tablet Personal Computer) และ แท บเล ตคอมพ วเตอร (Tablet Computer) หร อเร ยกส นๆ ว า แท บเล ตในป จจ บ นถ กพ ฒนาให ม ความสามารถใกล เค ยงเคร องคอมพ วเตอร โน ตบ ค เคร องแท บ เล ตพ ซ ม ขนาดไม ใหญ สามารถถ อได ด วยม อเด ยวและน าหน กเบากว าเคร องคอมพ วเตอร โน ตบ ค(จ ตตะกานต เทพศ ร พ นธ. ออนไลน ) แท บเล ตพ ซ Tablet PC (Tablet personal computer)ค อ เคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลท สามารถพกพาได และใช หน าจอส มผ สในการทางานเป นอ นด บแรก ออกแบบให สามารถทางานได ด วยต วม นเอง ซ งเป นแนวค ด ท ได ร บความสนใจเป นอย างมากหล งจากทาง Microsoft ได ทาการเป ดต ว Microsoft Tablet PCในป 2001 แต หล งจากน นก เง ยบหายไปและไม เป นท น ยมมากน ก แท บเล ตพ ซ ไม เหม อนก บคอมพ วเตอร ต งโต ะ (Laptops) ตรงท ไม ม แป นพ มพ ในการใช งาน แต ใช แป นพ มพ เสม อนจร งในการใช งานแทน (ม แป นพ มพ ปรากฏบนหน าจอใช การส มผ สในการพ มพ ) แท บเล ตพ ซ ท ก เคร องจะม อ ปกรณ ไร สายสาหร บการเช อมต ออ นเตอร เน ตและระบบเคร อข ายภายใน แท บเล ตคอมพ วเตอร (Tablet Computer) หร อเร ยกส นๆ ว า แท บเล ตค อ เคร องคอมพ วเตอร ท สามารถใช ในขณะเคล อนท ได ขนาดกลางและใช หน าจอส มผ สในการท างานเป นอ นด บแรก ม ค ย บอร ดเสม อนจร งหร อปากกา ด จ ตอลในการใช งานแทนท แป นพ มพ ค ย บอร ด และม ความหมายครอบคล มถ งโน ตบ คแบบconvertible ท ม หน าจอแบบส มผ ส และม แป นพ มพ ค ย บอร ดต ดมาด วยไม ว าจะเป นแบบหม นหร อแบบสไลด ซ งทางบร ษ ท Apple ผ ผล ตไอแพด (ipad) ได เร ยก อ ปกรณ ของต วเองว าเป น แท บเล ตคอมพ วเตอร เคร องแรก ความแตกต างระหว าง แท บเล ตคอมพ วเตอร และแท บเล ตพ ซ เร มแรกแท บเล ตพ ซ จะใช หน วย ประมวลผลกลางหร อ CPU ท ใช สถาป ตยกรรม x86 ของ Intel เป นพ นฐานและม การปร บแต งนาเอาระบบปฏ บ ต การหร อ OS ของเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลหร อ Personal Computer (PC) มาท าให สามารถใช การส มผ สในการท างานได หน วย ประมวลผลกลางหร อ CPU ของ Intel ม กเร ยกก นว า Wintel ต อมาในป 2010 ได เก ดแท บเล ตท แตกต างจาก แท บเล ตพ ซ Technology and Innovation Management 13

3 การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม 2558 ข นมาโดยไม ม การย ดต ดก บ Wintel แต ไปใช ระบบปฏ บ ต การของโทรศ พท เคล อนท แทนน นก ค อ แท บเล ตคอมพ วเตอร หร อ เร ยกส นๆ ว า แท บเล ตซ งจะใช หน าจอแบบ capacitive แทนท resitiveทาให สามารถส มผ สโดยการใช น วได โดยตรงและส มผ ส พร อมก นท ละหลายจ ดได หร อ multi-touch ประกอบก บการใช หน วยประมวลผลกลางหร อ CPU ท ใช สถาป ตยกรรม ARM แทนซ งสถาป ตยกรรม ARM น ทาให แท บเล ตน นม การใช งานได ยาวนานกว าสถาป ตยกรรม x86 ของ Intel 2.2 ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด (Android) ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด ค อระบบปฏ บ ต การแบบเป ดเผยซอร ฟแวร ต นฉบ บ (Open Source) ท ได ร บความ น ยมเป นอย างส ง เน องจากอ ปกรณ ท ใช ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด ม จ านวนมากอ ปกรณ ม หลากหลายระด บ หลายราคา ท า ให ผ บร โภคสามารถเล อกได ตามต องการระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด เป นระบบปฏ บ ต การท พ ฒนามาจากการน าเอาแกนกลาง ของระบบปฏ บ ต การล น กซ (Linux Kernel) ซ งเป นระบบปฏ บ ต การท ออกแบบมาเพ อทางานเป นเคร องให บร การ (Server) มา พ ฒนาต อเพ อให กลายเป นระบบปฏ บ ต การบนอ ปกรณ พกพา(Mobile Operating System) (ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด. ออนไลน ) ประว ต แอนดรอยด แอนดรอยด ไม ได ถ กเร มต นพ ฒนาท Google แต เร มต นก บบร ษ ท Android Inc. โดยผ เร มต นพ ฒนาและก อต งแอนดรอยด น น ค อ Andy Rubin (co-founder of Danger Inc.) และม ผ ร วมก อต งอ ก 4 คน ค อ Rich Miner (co-founder of Wildfire Communications, Inc.), Nick Sears (once VP at T-Mobile) and Chris White (one of the first engineers at WebTV) ซ งการท Android Inc. ได ขายล ขส ทธ แอนดรอยด ให ก บ Google เพราะว า Andy Rubin เล งเห นถ งความสามารถของทร พยากรบ คคล และเทคโนโลย ต างๆ ท ม ใน Google ซ งในขณะ Android ถ กเข าใจว า เป นเพ ยงระบบปฏ บ ต การบนอ ปกรณ เคล อนท เท าน น ซ งเหต การณ เร มต นท งหมดน เก ดข นภายในป ค.ศ ต อมาใน ปลายป ค.ศ ก เก ดปรากฎการณ ของแอนดรอยด แพลตฟอร มอ กคร ง ซ งในคร งน ได ม การเป ดเผยถ งระบบปฏ บ ต การบน โทรศ พท เคล อนท ท เป นในล กษณะ Open Platform ซ งผ ใช สามารถพ ฒนาซอฟต แวร มาใช งานเองได ออกมาจากกล มบร ษ ท พ ฒนาเทคโนโลย เก ยวก บอ ปกรณ เคล อนท 34 บร ษ ทท ม การเร ยกต วเองว า Open Handset Alliance และจากการประกาศ ออกมาในคร งน ท าให ท วโลกเร มจ บตาก บการเคล อนไหวของแอนดรอยด มากข น และย งม การประกาศเป นคร งแรกของ Android SDK อ กด วย ข อด ของแอนดรอยด 1) ม ล กษณะเป น โอเพนซอร ส ซ งทาให แอนดรอยด แพลตฟอร มได ร บความน ยมอย างรวดเร ว 2) ม ช ดพ ฒนาแอพพล เคช นให ใช ฟร สามารถเข ยนแอพพล เคช นข นมาเพ อใช งาน เองหร อเพ อการค าได ด วยต วเอง 3) ม เคร องม อท ใช พ ฒนาซอฟต แวร ท ง ายและม ประส ทธ ภาพ 4) ม ประส ทธ ภาพท ยอดเย ยมในการเช อมต อก บ ดาวเท ยม กล อง และอ นเทอร เน ต ด วยการท างานบน พ นฐานของล น กซ 5) อน ญาตให อ พเดตต วระบบปฏ บ ต การได เอง ไม ต องรอจากทางผ ผล ตม อถ อ ข อเส ยของแอนดรอยด 1) อ ปกรณ ท พ ฒนาข นมาอาจจะท างานไม รองร บก บระบบแอนดรอยด ได ครบท กฟ งก ช น เพราะ Google ไม ได ม ส วนร วมในการควบค มการผล ต Hardware โดยตรง 2) ในบางคร งแอนดรอยด แพลตฟอร มม การทางานท ย งไม เสถ ยรน ก 3) การใช งานพวกไฟล เอกสารMicrosoft Office สามารถเป ดด ได ท งMicrosoft Word และ Microsoft Excel แต ไม สามารถแก ไขเอกสารได 2.3 แอพพล เคช น (Application) แอพพล เคช นถ กเข ยนข นโดยภาษา Java ซ ง Android Application น นจะม นามสก ล.apk โดย.apk ค อ Android Package ท เก ดจาก Android SDK Tool ท าการ Compile Code (รวมถ ง Data และ Resource File ต างๆ ) ท น กพ ฒนาเข ยนข นมาในการพ ฒนา Android Application น น โดยปกต แล ว Application หน งๆ จะม ส ทธ ใช งาน Data และ Resource File ของตนเองได เท าน น ยกเว นกรณ ท Application ได ท าการอน ญาตให Application อ นๆ เข าถ ง Data และ Resource File ของตนได นอกจากน Application หน งๆ ย งสามารถขอส ทธ ในการเข าถ ง Service ต างๆ ของ System ได เช น การขอเป ดกล อง, การเข าถ งข อม ลบน SD Card เป นต น ซ งถ า Application ขอส ทธ ในการเข าถ ง Service ใดๆ ของ System แล ว เม อผ ใช จะทาการต ดต ง Application น นๆ ก จะม การแสดงให ผ ใช เห นว า Application ท จะต ดต งน น ต องการ 14 การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรม

4 The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand May 2015 ใช งาน Service ใดใน System บ างและจ ดเด นท น าสนใจอย างหน งของ Android ก ค อ Application ใดๆ สามารถส งให Application อ นๆ ท างานได เช น เม อ Application ท พ ฒนาข นมาต องการแสดงผลไฟล ข อม ล PDF ซ งเป นไปได ว าม Application อ น ม ความสามารถในการแสดงผลไฟล ข อม ล PDF ได ด งน นใน Application ท พ ฒนาข นไม จ าเป นต องเข ยน ค าส งเพ อการแสดงผลไฟล ข อม ล PDF ข นเอง แต สามารถแสดงผลไฟล ข อม ล PDF น น โดยการส งให Application อ นท ม ความสามารถน นทางานแทน (อน ร ธ ส บส งห. ออนไลน ) 2.4 กระบวนการพ ฒนา Software ร ปแบบ Waterfall Software Development Life Cycle หร อ (SDLC) ในร ปแบบ Waterfall การพ ฒนาระบบน ได ม การเผยแพร และใช งานในป ค.ศ เป นร ปแบบท ม มานานและเป น ท น ยมใช ต งแต อด ตจนถ งป จจ บ นม หล กการเปร ยบเสม อนก บน าตก ซ งไหลจากท ส งลงส ท ต า ซ งในอด ตม การพ ฒนาระบบงาน ด วยหล กการน ด วยการเร มต นจากการรวบรวมความต องการ การว เคราะห การออกแบบ การเข ยนโปรแกรม การทดสอบ และการบ าร งร กษา เม อท าข นตอนหน งแล วจะไม สามารถย อนกล บมาท ข นตอนก อนหน าได อ ก ท าให มองเห นจ ดอ อนของ หล กการน ว า หากม ข อผ ดพลาดเก ดข นท ข นตอน ก อนหน าน แล ว จะไม สามารถย อนกล บมาแก ไขได ด งน นจ งได ม การปร บปร ง โมเดลน โดยการให แต ละข นตอนการทางานสามารถท จะวนหร อย อนกล บ (Iteration) ไปแก ไขข นตอนก อนหน าได หร อเร ยกว า Adapted Waterfall Model Requirem ent Analysis Design Code ภาพประกอบท 1 การพ ฒนาระบบแบบ Waterfall 1) Requirement เป นข นตอนในการเก บความต องการของผ ใช โปรแกรมว าผ ใช โปรแกรมต องการ โปรแกรมอะไร ทางานอย างไร 2) Analysisเป นข นตอนในการว เคราะห ก าหนดกล มเป าหมาย ขอบเขตของเน อหาแหล งท มาและว ธ การ พ ฒนา 3) Design เป นข นตอนในการเอาความต องการของผ ใช มาว เคราะห ถ งความเป นไปได และความเหมาะสม เล อกเคร องม อท จะทาการพ ฒนาโปรแกรม แล วทาการออกแบบ (Design) โปรแกรม 4) Code เป นข นตอนของการเข ยนโปรแกรมตามท เราออกแบบมา 5) Test เป นข นตอนในการเอาโปรแกรมท เข ยนเสร จแล วมาทาการทดสอบหาข อผ ดพลาด 6) Implement/Deploy เม อทาการทดสอบจนแน ใจแล วว าไม ม ข อผ ดพลาดก นาโปรแกรมไปใช งานจร ง 7) Maintain เป นข นตอนในการด แลผ ใช โปรแกรมว าม ป ญหาในการใช งานหร อไม อย างไร พร อมให คาปร กษาและร บฟ งข อค ดเห นเพ อจะนามาพ ฒนาโปรแกรมในร นถ ดไป 2.5 ความพ งพอใจ ความพ งพอใจ (Satisfaction) เป นท ศนคต ท เป นนามธรรม เก ยวก บจ ตใจ อารมณ ความร ส กท บ คคลม ต อส งใดส ง หน ง ไม สามารถมองเห นร ปร างได นอกจากน ความพ งพอใจเป นความร ส กด านบวกของบ คคล ท ม ต อส งใดส งหน ง อาจจะ Test Implement/ Deploy Maintain Technology and Innovation Management 15

5 การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม 2558 เก ดข นจากความคาดหว ง หร อเก ดข นก ต อเม อส งน นสามารถตอบสนองความต องการให แก บ คคลได ซ งความ พ งพอใจท เก ดข น สามารถเปล ยนแปลงได ตามค าน ยมและประสบการณ ของต วบ คคล 2.6 งานว จ ยท เก ยวของ ดาราวรรณ นนทวาส ว ว ฒน ม ส วรรณ และเอกส ทธ เท ยมแก ว (2557) ได ศ กษาว จ ยการพ ฒนาแอพพล เคช นเพ อการ เร ยนร บนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด : กรณ ศ กษาสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนทาข มเง นว ทยาคาร จ งหว ด ล าพ น การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) ศ กษาองค ประกอบของแอพพล เคช นเพ อการเร ยนร บนระบบปฏ บ ต การแอน ดรอยด 2)พ ฒนาแอพพล เคช นเพ อการเร ยนร บนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด 3) เพ อศ กษาความค ดเห นของผ ใช ท ม ต อ แอพพล เคช นเพ อการเร ยนร บนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด กล มต วอย าง น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4/1 โรงเร ยนทาข มเง น ว ทยาคาร จ งหว ดล าพ น จ านวน 32 คน ผลการประเม นความเหมาะสมของแอพพล เคช นโดยผ เช ยวชาญด านส อและ คอมพ วเตอร อย ในระด บมาก ( = 4.42) และผ เช ยวชาญด านเน อหาอย ในระด บ มากท ส ด ( = 4.58) วาธ ต พรมชาต (2557) ได ศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร องพระอภ ยมณ โดยม ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด 2) เพ อศ กษาความพ งพอใจของกล มเป าหมายท ม ต อแอพพล เคช น กล มเป าหมาย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนอน บาลก ต ยา จ งหว ดมหาสารคาม จ านวน 30 คน ผลจากการประเม นความพ งพอใจ ของกล มเป าหมายในภาพรวมพบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ( = 3.94, S.D. = 0.95) อาท ตยา บ ญท น (2557) ได ศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร องควรร ส อาเซ ยน โดยม ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด 2) เพ อศ กษาความพ งพอใจของกล มเป าหมายท ม ต อแอพพล เคช นกล มเป าหมาย น กศ กษาสาขาเทคโนโลย ม ลต ม เด ยและแอน ช น ช นป ท 1 คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ านวน 30 คนผลจากการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายในภาพรวมพบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ( = 4.32, S.D. = 0.74) ว ธ ดาเน นการว จ ย 1. ข นตอนการดาเน นการว จ ย 1.1 ช แจงเก ยวก บแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ 1.2 ดาเน นการให น กศ กษากล มเป าหมายเป ดใช แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ 1.3 ทาการแจกแบบสอบถามหล งจากได ใช แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ โดยใช แบบประเม นความ พ งพอใจ 1.4 เก บรวบรวมแบบประเม น 1.5 รวบรวมข อม ลท งหมดและว เคราะห โดยว ธ การทางสถ ต 2. เคร องม อการว จ ย 2.1 แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ 2.2 แบบประเม นความพ งพอใจท ม ต อแอพพล เคช น เร อง ร กส ขภาพ 3. กล มเป าหมาย น กศ กษาคณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จานวน 30 คน โดยว ธ การส มอย างง าย 4. ต วแปรท ศ กษา ต วแปรต น ได แก แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ต วแปรตาม ได แก ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ 5. สถ ต ท ใช ในการว จ ย สถ ต พ นฐาน ค อ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 16 การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรม

6 The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand May การว เคราะห ข อม ล ผ ศ กษาน าแบบประเม นความพ งพอใจแอพพล เคช น ท ได จากกล มเป าหมายมาว เคราะห ระด บความพ งพอใจโดยใช สถ ต ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน โดยในการว เคราะห จะใช ค าเฉล ยเท ยบก บเกณฑ การประเม นด งน (พ ส ทธา อาร ราษฎร. 2551: 176) ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจมากท ส ด ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจมาก ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจน อย ค าเฉล ยเท าก บ หมายความว า พ งพอใจน อยท ส ด เกณฑ เฉล ยของระด บความค ดเห นของกล มเป าหมายในงานศ กษาในน ใช ค าเฉล ยของคะแนนต งแต 3.50 ข นไป และส วนเบ ยงเบนมาตรฐานไม เก น 1.00 ผลการว จ ย 1. จากการศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช น ได แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ด งน หน าหล ก ช แจงการใช งาน หน าเมน หล ก ต วอย างเน อหา ต วอย างเน อหา ผ จ ดทา 2. ผลการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมาย หล งจากด าเน นการทดลองใช แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ท พ ฒนาข นแล ว ผ ศ กษาได ท าการ ประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายด วยแบบประเม นความพ งพอใจผลการประเม นด งแสดงในตารางท 1 ตารางท 1 ผลการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมาย รายการ S.D. ระด บความพ งพอใจ 1.การนาเสนอเน อหา ม ร ปแบบช ดเจน ไม ส บสน เข าใจง าย มากท ส ด 2.เน อหาม ความถ กต องและเหมาะสม มาก 3.เน อหาแต ละเร องสามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว นได มากท ส ด 4.ภาพม ความสอดคล องและเหมาะสมก บเน อหา มาก 5. เส ยงและภาพม ความน าสนใจ มาก 6.คาส ง ใช ภาษาท เข าใจง ายต อการปฏ บ ต มาก 7.ร ปแบบของต วอ กษรท ใช มาก Technology and Innovation Management 17

7 การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม 2558 รายการ S.D. ระด บความพ งพอใจ 8.ขนาดของต วอ กษรท ใช มาก 9.ส ของต วอ กษรโดยภาพรวม มาก 10.ส ของพ นหล งบทเร ยนโดยภาพรวม มาก โดยรวม มาก จากตารางท 1 พบว า กล มเป าหมายม ความพ งพอใจต อการใช งานแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ ผล การประเม นโดยรวมอย ในระด บมาก ( = 4.45, S.D. = 0.62) เม อพ จารณารายข อพบว าอย ในระด บมากถ งมากท ส ด โดย ค าเฉล ยอย ระหว าง ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานอย ระหว าง อภ ปรายผล ผลการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายท ม ต อแอพพล เคช น ม ผลการประเม นรวมอย ในระด บมาก ( = 4.45, S.D. = 0.62) เม อพ จารณารายข อพบว าอย ในระด บมากถ งมากท ส ด โดยค าเฉล ยอย ระหว าง ส วนเบ ยงเบน มาตรฐานอย ระหว าง ซ งสอดคล องก บการศ กษาของอาท ตยา บ ญท น (2557 : 42) ได ศ กษาการพ ฒนา แอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ควรร ส อาเซ ยน ผลจากการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายในภาพรวมพบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ( = 4.32, S.D. = 0.74) และสอดคล องก บการศ กษาของ วาธ ต พรมชาต (2557 : 48) ได ศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร องพระอภ ยมณ ผลจากการประเม นความพ งพอใจของกล มเป าหมายใน ภาพรวมพบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ( = 3.94, S.D. = 0.95) ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะเพ อการศ กษาคราวต อไป 1. ควรม การเพ มป มไอคอน เพ อความสะดวกในการใช งาน 2. ควรม การพ ฒนาในแพลตฟอร มอ นๆด วย เอกสารอ างอ ง จ ตตะกานต เทพศ ร พ นธ. คอมพ วเตอร พ นฐาน. [ออนไลน ].เข าถ งได จาก blog-post_12.html. (ว นท ค นข อม ล : 20 พฤษภาคม 2557). ดาราวรรณ นนทวาส, ว ว ฒน ม ส วรรณ, และเอกส ทธ เท ยมแก ว. (2557). การพ ฒนาแอพพล เคช นเพ อการเร ยนร บน ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด :กรณ ศ กษาสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กป ท 4 โรงเร ยนทาข มเง นว ทยาคาร จ งหว ด ลาพ น ใน การประช มว ชาการเสนอผลงานว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 15 : The Graduate Research Conference.หน า ขอนแก น : มหาว ทยาล ยขอนแก น. พ ส ทธา อาร ราษฎร. (2551).การพ ฒนาซอฟต แวร ทางการศ กษา. มหาสารคาม: มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม..(2549).การพ ฒนาร ปแบบกระบวนการปฏ บ ต การเร ยนร โดยอาศ ยคอมพ วเตอร. ว ทยาน พนธ ปร ญญา คร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาคอมพ วเตอร ภาคว ชาคอมพ วเตอร : สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ. ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด. [ออนไลน ].เข าถ งได จากhttp://www.sourcecode.in.th/articles.php?id=71. (ว นท ค นข อม ล : 20 พฤษภาคม2557). วาท ต พรมชาต. (2557). การพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง พระอภ ยมณ. โครงงาน ปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ยและแอน เมช น: มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม. 18 การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรม

8 The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand May 2015 อน ร ธ ส บส งห. เตร ยมความก อนการพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด. [ออนไลน ].เข าถ งได จาก (ว นท ค นข อม ล : 20 พฤษภาคม2557). อาท ตยา บ ญท น. (2557).การพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ควรร ส อาเซ ยน. โครงงานปร ญญา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ยและแอน เมช น: มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม. Technology and Innovation Management 19

รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ

รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ รายงานผลการด าเน นงาน งวดท 4 รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ น าเสนอ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว นท 31 พฤษภาคม 2555 ส ญญาจ างท ปร กษา เลขท ส ญญา 2554 / 72 ระหว

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย

More information

ผลส มฤทธ การเร ยนการสอนรายว ชาการบร หารสารสนเทศ 2 โดยเน นร ปแบบฝ กปฏ บ ต จร ง

ผลส มฤทธ การเร ยนการสอนรายว ชาการบร หารสารสนเทศ 2 โดยเน นร ปแบบฝ กปฏ บ ต จร ง The 1 st National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015 RajabhatMahaSarakhamUniversity MahaSarakham Thailand 12 13 May 2015 ผลส มฤทธ การเร ยนการสอนรายว ชาการบร หารสารสนเทศ 2 โดยเน

More information

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน 52 รายว ชาคล งป ญญาช มชน (ทร 03007) ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน เน อหาการเร ยนร 1. ความหมาย ความส าค ญ และประโยชน ของแหล งเร ยนร 2. ประเภทของแหล งเร ยนร ในช มชนและแหล งเร ยนร ใกล ต ว การให บร การ ( 1 )

More information

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM THROUGH THE WEBSITE: CASE

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ แผนการเร ยนร แบบม งเน นสมรรถนะ และบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รายว ชาคอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช) จ ดทาโดย

More information

บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007

บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007 บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007 นางสาวอรอ มา บ ญช นางสาวเพ ญประภา อ สาพรม นางสาวอาร ยา มหาน ช ต โครงการเล มน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN ระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น Electronic Document Management System Kasemrad Prachachuen Hospital นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช น Development online learning of Information Processing in e-learning on Information and Communication Technology

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต

ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต ระบบห องเช ารายว น นางสาวณ ฐชา สามารถก ล นางสาวเบญจวรรณ แสงเพ ง นางศ ภธ ดา ว เศษชาต โครงการพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาว ชาบร หารธ รก จ(คอมพ วเตอร ธ รก จ) คณะว

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ งานว จ ยในช นเร ยน ผลการใช แบบฝ กท กษะการเข ยนสะกดคาภาษาไทยของน กศ กษา ระด บช น ปวช. 2 สาขาช างอ เล กทรอน กส ห อง EL 202 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

งานรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ป การศ กษา 2556

งานรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ป การศ กษา 2556 งานรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ป การศ กษา 2556 งานว จ ยและงานสร างสรรค งานว จ ยพ นฐาน เปร ยบเท ยบการให ผลผล ตช วมวลของกระถ นสายพ นธ ต างๆ เพ อใช เป นแหล ง พล งงานช

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส Electronic Document Management System จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai สารน พนธ ฉบ บน เป นสวนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ

More information

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk**

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk** หน งส ออ านเพ มเต มว ชางานเกษตรเร อง การปล กพ ช ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 Supplementary Reading Book in Agricultural Subject on Plantation for Grade V Students ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ

More information