สารบ ญ ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : บ)

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : บ)"

Transcription

1

2 สารบ ญ หน า เอกสารหล กฐานท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด 1 ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 2 ประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 2 แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 2 แนวปฏ บ ต การจ ดท าระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 3 ล กษณะของระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 3 การส งซ อ ควบค ม และการจ ดเก บร กษาระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 4 การออกเอกสารระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ให น กเร ยน 6 การยกเล กระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) กรณ ส ญหายหร อเส ยหาย 7 ค าอธ บายการกรอกระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 9 ระด บประถมศ กษา (ปพ.1 : ป) ค าอธ บายการกรอกระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 20 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ปพ.1 : บ) แนวปฏ บ ต การจ ดท าประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 32 ล กษณะของประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 32 การส งซ อ ควบค ม และการจ ดเก บร กษาประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 33 การออกประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 33 การขอใบแทนประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) กรณ ส ญหายหร อเส ยหาย 34 ค าอธ บายการกรอกประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 35 แนวปฏ บ ต การจ ดท าแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 42 ล กษณะของแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 42 การส งซ อ ควบค ม และการจ ดเก บร กษาแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 43 การจ ดท าแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) 44 ค าอธ บายการกรอกแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 45 ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : ป) ค าอธ บายการกรอกแบบรายงานผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 51 ระด บประถมศ กษา (ปพ.3 : บ)

3 เอกสารหล กฐานการศ กษา ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช เอกสารหล กฐานการศ กษา ท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด 1. ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 2. ประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) 3. แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) เอกสารหล กฐานการศ กษาท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด เป นเอกสารท กระทรวงศ กษาธ การควบค ม และบ งค บแบบ เพ อใช เป นหล กฐานส าหร บการตรวจสอบ ย นย น และร บรองผลการเร ยนของผ เร ยน สถานศ กษาต องใช แบบพ มพ ของกระทรวงศ กษาธ การและด าเน นการจ ดท าตามท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด ไว ให เป นมาตรฐานเด ยวก น

4 2 ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) เป นเอกสารส าหร บบ นท กข อม ลผลการเร ยนของผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ ได แก ผลการเร ยนตามกล มสาระการเร ยนร ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และ เข ยน ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค และผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน สถานศ กษา จะต องจ ดท าและออกเอกสารน ให ผ เร ยนเป นรายบ คคล ประกาศน ยบ ตร (ปพ.2) เป นเอกสารแสดงว ฒ การศ กษาท มอบให แก ผ จบการศ กษาภาคบ งค บและผ ส าเร จการศ กษาข น พ นฐานตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ เพ อร บรองศ กด และส ทธ ของผ ส าเร จ การศ กษาตามว ฒ แห งประกาศน ยบ ตรน น แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษา (ปพ.3) เป นเอกสารส าหร บอน ม ต การจบการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานของผ เร ยน ในแต ละร นการศ กษา โดยบ นท กรายช อและข อม ลทางการศ กษาของผ จบการศ กษาระด บประถมศ กษา (ช นประถมศ กษาป ท 6) ผ จบการศ กษาภาคบ งค บ (ช นม ธยมศ กษาป ท 3) และผ จบการศ กษาข นพ นฐาน (ช นม ธยมศ กษาป ท 6) ใช เป นเอกสารส าหร บต ดส นและอน ม ต ผลการเร ยนให ผ เร ยนเป นผ ส าเร จการศ กษา และใช ในการตรวจสอบย นย น และร บรองความส าเร จและว ฒ การศ กษาของผ ส าเร จการศ กษาแต ละคน ตลอดไป

5 แนวปฏ บ ต การจ ดท าระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 3 ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) เป นหล กฐาน แสดงผลการเร ยนของน กเร ยน ท โรงเร ยนจะต องออก ให น กเร ยนท กคนท จบการศ กษาแต ละระด บช น หร อ เม อออกจากสถานศ กษา โดยใช แบบพ มพ ท กระทรวงศ กษาธ การจ ดพ มพ เท าน น ล กษณะของระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) 1. ระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน (ปพ.1) จ าแนกเป น 3 แบบ ปพ.1 : ป ระด บประถมศ กษา ปพ.1 : บ ระด บม ธยมศ กษา ตอนต น ปพ.1 : พ ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย 2. ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท กระด บม 2 ประเภท แบบพ มพ ปกต ม ล กษณะเป นแบบพ มพ สมบ รณ ครบถ วน ส าหร บใช กรอกข อม ลด วยการเข ยนหร อพ มพ ด ด แบบพ มพ ส าหร บใช ก บคอมพ วเตอร ม ล กษณะเป นกระดาษว างม ข อม ลเฉพาะช อเอกสารแต ละระด บ และหมายเลขควบคมเอกสารเท าน น

6 4 การรส งซ อ ควบบค ม และกาารจ ดเก บร กษาระเบ ก ยนแสดงผลกา น ารเร ยน (ปพพ.1) ปพ.1 เป นหล น กฐานท โรงเร ร ยนท กแหห ง ท กส งก ด ใน ระด บการศ ศ กษาข นพ นฐานจะต ฐ องด าเน นการจ ดท าให เป นแนวทางเด ยวก น โดดยผ อ านวยการส าน กงานเขต พ นท การศ ศ กษาเป นผ ด าเน า นการจ ดซ อให สถานศ กกษา ท กแห ง ท กส ก งก ด ในเขตตพ นท การศ กษาท ษ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 โรงเร ยนท าหน งส อแจ อ งความประสงค ขอซ อแบบบพ มพ ปพ.1 ตามต วอย างหน า งส อขอซ ซ อแบบพ มพ (หน ( า ) ข นตอนท 2 สพป..อ ท ยธาน เขตต 2 ท าหน งส อส อ งซ อแบบพ มพ ถ งองค การรค าของ สกสค. ข นตอนท 3 เม อโรรงเร ยนได ร บแบบพ แ มพ ปพพ.1 ครบถ วนแและถ กต องแล ล ว ให น าแบบพพ มพ มาควบค ค มหมายเลขช ชดท เลขท ในบ ญช ญ ร บ-จ าย แบบบพ มพ ของ สพป.อ ส ท ยธาน น เขต 2 ข นตอนท 4 หล งจากน จ นให โรงเเร ยนน าแบบพพ มพ ปพ.1 ควบค ค มหมายเลขช ดท เลขท ในบ ญช ร บแบบพ มพ ของงโรงเร ยน และจ จ ดเก บร กษาไว ว อย างด ต อไปป

7 ต วอย างหน งส อขอซ อแบบพ มพ 5 ท... โรงเร ยน เร อง ขอซ อแบบพ มพ ของทางราชการ ว น... เด อน... ป เร ยน ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ท ยธาน เขต 2 ด วย โรงเร ยน... ม ความประสงค ขออน ญาตจ ดซ อแบบพ มพ ของทางราชการ เพ อ ใช เป นหล กฐานในการประเม นผลการเร ยนของน กเร ยน จ านวน...รายการ ด งน 1. แบบ ปพ.๑ : ป (ระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบ บปร บปร ง ระด บประถมศ กษา) จ านวน...เล ม ฉบ บใช ก บคอมพ วเตอร 2. แบบ ปพ.2 (ประกาศน ยบ ตร) จ านวน...แผ น 3. แบบ ปพ.3 : ป (แบบรายงานผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ ระด บประถมศ กษา) จ านวน...แผ น ฉบ บใช ก บคอมพ วเตอร โดยมอบหมายให นางดวงนภา เกษแก ว เจ าหน าท ส าน กงานส งเสร มสว สด การและสว สด ภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษาจ งหว ดอ ท ยธาน เป นผ ด าเน นการจ ดซ อ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณา ขอแสดงความน บถ อ... (...) ผ อ านวยการโรงเร ยน... โรงเร ยน... โทร... หมายเหต 1. ปพ.1 ราคาเล มละ 125 บาท 1 เล ม ม 50 แผ น 2. ปพ.2 ราคาแผ นละ 2 บาท 1 เล ม ม 200 แผ น (1 แผ น 1 คน) 3. ปพ.3 ราคาแผ นละ 5 บาท 1 เล ม ม 200 แผ น (1 แผ น พ มพ ได 24 คน รร.เก บไว 1 แผ น ส งเขต 1 แผ น)

8 6 การออกเอกสารระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ให น กเร ยน ให จ ดท าด งน 1. ให โรงเร ยนกรอกข อความในระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) อย างช ดเจนและถ กต อง ซ งถ อว าเป นต นฉบ บ ต นฉบ บของน กเร ยนท กคนไม ต องต ดร ปถ าย ไม ต องลงนามนายทะเบ ยนและ ห วหน าสถานศ กษา. 2. ให จ ดท าเอกสารค ฉบ บของเอกสารต นฉบ บ 2 ฉบ บ โดยใช ว ธ การถ ายส าเนาจากต นฉบ บ หร อน าแบบพ มพ เอกสารท ใช จ ดท าต นฉบ บมาค ดลอกข อม ลจากต นฉบ บ (กรณ น ให น าเลขช ดท... เลขท... ของเอกสารต นฉบ บไปกรอกท ช องหมายเหต ของเอกสารท ลอกใหม ท ง 2 ฉบ บ โดยกรอกว า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารค ฉบ บของเอกสารต นฉบ บช ดท... เลขท...). 3. ต ดร ปถ ายของผ เร ยนขนาด 3x4 ซม. ในช องต ดร ปถ าย ให นายทะเบ ยนและผ บร หารสถานศ กษาลงนามในเอกสารท จ ดท า ข นใหม ท ง 2 ฉบ บ พร อมก บกรอกว นท เด อน พ.ศ. ท ลงนามใน เอกสาร แล วประท บตราสถานศ กษา (ตราด นหร อส แดงชาด) ท ร ปถ ายของผ เร ยนและท ลายเซ นของผ บร หารสถานศ กษา สถานศ กษามอบเอกสารท จ ดท าข นให น กเร ยน 1 ฉบ บ และเก บ ร กษาไว เป นส าเนารวมก บต นฉบ บท สถานศ กษา 1 ฉบ บ. หากน กเร ยนม ความจ าเป นต องขอแบบ ปพ.1 ฉบ บใหม ให ย นค าร องขอเอกสารฉบ บใหม พร อมด วย เหต ผลในการขอเอกสารเป นลายล กษณ อ กษร ให สถานศ กษาด าเน นการออกเอกสารใหม จากต นฉบ บเด มท จ ด ไว ตามว ธ ข างต น และให นายทะเบ ยนและผ บร หารสถานศ กษาท ด ารงต าแหน งขณะท น กเร ยนย นค าร องขอ เอกสาร เป นผ ลงนามในเอกสารท จ ดท าใหม ท ง 2 ฉบ บ โรงเร ยนต องท าบ ญช จ ายแบบ ปพ.1 ในท กกรณ และบ นท กในสม ดหมายเหต รายว นของสถานศ กษา ท กคร งท ม การออกเอกสาร

9 7 การยกเล ก ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) กรณ ส ญหายหร อเส ยหาย ถ าแบบ ปพ.1 เก ดการส ญหาย หร อเส ยหาย จะต อง ด าเน นการสอบสวนข อเท จจร งและประกาศยกเล ก แบบพ มพ ท ส ญหายหร อเส ยหาย และแจ งให หน วยงาน ท เก ยวข องทราบ กรณ ท 1 แบบพ มพ เก ดการส ญหาย ขณะท าการขนส ง หร อเก บร กษาอย ท สถานศ กษา 1. ผ ท าให เก ดการส ญหาย ได แก โรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา หร อหน วยงานท จ ดส ง แจ ง ความเอกสารส ญหายต อเจ าหน าท ต ารวจเพ อลงบ นท กรายงานประจ าว นร บแจ งเอกสารหาย แล วเก บใบแจ ง ความไว เป นหล กฐาน 2. ท ารายงานแจ งเร องแบบพ มพ ปพ.1 ฉบ บท ส ญหาย (พร อมแนบส าเนาเอกสารลงบ นท กรายงาน ประจ าว นด วย) ต อ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 โดยด วน 3. สพป.อ ท ยธาน เขต 2 ด าเน นการสอบสวนข อเท จจร ง แล วท ารายงานเพ อขอยกเล กแบบพ มพ พร อม แนบร างประกาศยกเล กแบบพ มพ ต อผ อ านวยการ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 4. ผ อ านวยการ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 พ จารณาลงนามในประกาศยกเล กแบบพ มพ เม อม การลงนาม เร ยบร อยแล ว ให สพป.อ ท ยธาน เขต 2/โรงเร ยนแจ งประกาศยกเล กถ งกระทรวงท กกระทรวง และส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาท กเขต เพ อแจ งหน วยงาน/โรงเร ยนในส งก ดไม ให ร บพ จารณาระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท ถ กยกเล กต อไป

10 กรณ ท 2 แบบพ มพ เก ดการเส ยหาย เน องจากเข ยนผ ดพลาด สกปรก หร อช าร ดเส ยหาย ด วยเหต อ นใดจนไม อาจใช การได 1. โรงเร ยนท ท าให เก ดการเส ยหายท ารายงานขอยกเล กแบบพ มพ ปพ.1 โดยระบ สาเหต เลขท และ จ านวนแบบพ มพ ท เส ยหาย เสนอต อ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 2. สพป.อ ท ยธาน เขต 2 แต งต งคณะกรรมการด าเน นการสอบสวน หากคณะกรรมการเห นควร ประกาศยกเล กแบบพ มพ ให สพป.อ ท ยธาน เขต 2 ท ารายงานขอยกเล กแบบพ มพ ปพ.1 ฉบ บท เส ยหายต อ ผ อ านวยการ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 พร อมแนบประกาศยกเล กแบบพ มพ เพ อให ลงนาม 3. เม อผ อ านวยการ สพป.อ ท ยธาน เขต 2 ลงนามในประกาศยกเล กแบบพ มพ เร ยบร อยแล ว ให สพป. อ ท ยธาน เขต 2/โรงเร ยน ด าเน นการแจ งประกาศยกเล กถ งกระทรวงท กกระทรวง และส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท กเขต เพ อแจ งหน วยงาน/โรงเร ยนในส งก ดไม ให ร บพ จารณาระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท ถ ก ยกเล กต อไป กรณ แบบพ มพ ม ความเส ยหายเล กน อย ห ามลบหร อข ด ถ าเข ยนผ ดให ข ดฆ า แล วเข ยนข อความ ท ถ กต อง และให นายทะเบ ยนลงนามก าก บ อาจไม ต องประกาศยกเล ก ท งน ข นอย ก บด ลยพ น จของ โรงเร ยน 8

11 ค าอธ บายการกรอก ระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ระด บประถมศ กษา (ปพ.1 : ป) 9

12 10 1. ข อม ลโรงเร ยนและผ เร ยน 2. ผลการเร ยนรายว ชา

13 11 3. ผลการประเม น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 4. สร ปผล/ต ดส น/อน ม ต ผลการประเม น ผลการทดสอบระด บชาต

14 12 การกรอกข อม ลในแบบบ ปพ.1 : ป. เข ยน หร ร อพ มพ ด ด หร ห อคอมพ วเตอร อย างใใดอย างหน ง. ใช หม กส ด า หร อส น า เง น เท าน น. ใช ต วเลขขฮ นด อารบ ก. ห ามลบ หร อข ดข อม ล กรณ เข ยนผ น ด ให ข ดฆ าข ขอความท เข ยนผ ย ด แล วเข ยนข ย อความท ถ กต องไว ข างงบนด วยหม กส แดง และให ห นายททะเบ ยนลงนามมก าก บ ว ธ การกรอกข า อม ลแบบ ปพพ.1 : ป 1. ข อม ลโรงเร ร ยนและผ เรยน ร 1.1 โรงเร รยน ให กรอกกช อเต มของโรรงเร ยนอย างช ช ดเจน ณะกรรมการร 1.2 ส งก ด ให กรอกช ช อหน วยงานตต นส งก ดของงโรงเร ยนระดด บกรม เช น ส าน กงานคณ การศ ศ กษาข นพ นฐาน ฐ ส าน กบร ร หารงานคณะะกรรมการส งเสร ง มการศ กษาเอกชน ก ส าน กงานพระะพ ทธศาสนาา แห งชาต ช กรมส งเสร ม การปกครอองท องถ น เป นต น 1.3 ต าบลล/แขวง, อ าเภภอ/เขต, จ งหวว ด ให กรอกช ช อเต มของสถานท ท เป นท ต ต งของโรงเร ยนอย น างช ดเจน 1.4 ส าน กงานเขตพ ก นท น การศ กษาา ให โรงเร ยนท น กส งก ดกรรอกช อส าน กกงานเขตพ นท การศ กษาท ท โรงเร ยนต งอย 1.5 ว นเข ข าเร ยน ให กรอกเลขว ก นท ช อเด อน แลละเลข พ.ศ. ท ท โรงเร ยนร บบน กเร ยนเข าเร เ ยน ตามว น ร บเข าในทะเบ า ยนน น กเร ยน เช น 16 พฤษภาคมม โรงเร รยนเด ม ให กรอกช อโรงเร ยนเด ย มของน กเร ก ยน ตามท ระบ ร ในหล กฐาานการศ กษาขของน กเร ยนท ท น ามาใช สม ครเข าเร ร ยน

15 13 กรณ ท 1 น กเร ยนไม เคยเข าเร ยนในโรงเร ยนใดมาก อน ไม ต องกรอกช อโรงเร ยนเด ม ให ข ดด วยเคร องหมาย - กรณ ท 2 น กเร ยนเคยเร ยนท โรงเร ยนอ นมาก อน ให กรอกช อโรงเร ยนล าด บส ดท ายท น กเร ยน ลาออก ตามหล กฐานระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท น ามาแสดง กรณ ท 3 น กเร ยนเร ยนจากการศ กษาต างร ปแบบ ถ าศ กษาจากโรงเร ยนนอกระบบให กรอกช อ โรงเร ยนนอกระบบท เร ยน และถ าน กเร ยนศ กษาตามอ ธยาศ ย ให กรอก ศ กษาตาม 1.7 จ งหว ด ให กรอกช อจ งหว ดท ต งของโรงเร ยนเด ม กรณ ศ กษาตามอ ธยาศ ยให กรอกช อจ งหว ดท น กเร ยนได ร บการเท ยบระด บตามท ปรากฏในเอกสารการเท ยบระด บการศ กษา ส วนน กเร ยนท ศ กษาตาม อ ธยาศ ยแต ย งไม ได ร บเอกสารการเท ยบระด บการศ กษาใดๆ ให กรอกช อจ งหว ดท น กเร ยนได ลงทะเบ ยนเป น ผ ศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.8 ช นเร ยนส ดท าย ให กรอกระด บช นเร ยนท น กเร ยนก าล งเร ยน หร อจบการศ กษาจากโรงเร ยนเด ม ตามท ปรากฏในหล กฐานการศ กษาท น กเร ยนน ามาแสดงเม อสม ครเข าเร ยน กรณ ท 1 โรงเร ยนเด มออกเอกสารเม อน กเร ยนจบระด บการศ กษา ให กรอกช นป ส ดท ายของระด บ การศ กษาน น กรณ ท 2 โรงเร ยนเด มออกเอกสารเม อน กเร ยนเร ยนจบการศ กษา (ไม จบระด บการศ กษา) ให กรอก ช นป ท น กเร ยนเร ยนจบป การศ กษา กรณ ท 3 โรงเร ยนเด มออกเอกสารให น กเร ยนท ออกจากโรงเร ยนระหว างป การศ กษา ให กรอก ก าล งเร ยนช น... (ระบ ช นป ท ก าล งเร ยนอย ขณะท ลาออก) กรณ ท 4 น กเร ยนท ไม ม โรงเร ยนเด ม ให ข ดเคร องหมาย ช อ ช อสก ล ให กรอกช อและช อสก ลของน กเร ยนอย างช ดเจน พร อมค าน าหน าช อท ถ กต องด วย อ กษรต วบรรจง เช น เด กชายส ภาพ เร ยบร อย, นางสาวมารยาท ด งาม เป นต น 1.10 เลขประจ าต วน กเร ยน ให กรอกเลขประจ าต วของผ เร ยนท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยนของโรงเร ยน 1.11 เลขประจ าต วประชาชน ให กรอกเลขประจ าต วประชาชนของน กเร ยนจ านวน 13 หล ก โดย น ามาจากเลขในส าเนาทะเบ ยนบ าน (ท.ร.14) ของผ เร ยน เช น เป นต น 1.12 เก ดว นท...เด อน...พ.ศ.... ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท น กเร ยนเก ดให ถ กต องตรงตามท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 1.13 เพศ ให กรอก ชาย หร อ หญ ง ตามเพศของน กเร ยนให ตรงตามท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน

16 ส ญชาต ให กรอกส ญชาต ของน กเร ยนท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 1.15 ศาสนา ให กรอกช อศาสนาท น กเร ยนน บถ อ เช น พ ทธ อ สลาม หร อคร ร สต เป นต น 1.16 ช อ-ช อสก ลบ ดา, ช อ-ช อสก ลมารดา ให กรอกช อบ ดาและมารดาของน กเร ยนพร อมนามสก ล และค าน าหน าท ถ กต องอย างช ดเจนตามหล กฐานในทะเบ บ ยนน กเร ยน กรณ ไม ม ช อบ บ ดาและ/หร อช อมารดาใน ทะเบ ยนน กเร ยน ให ข ดเคร องหมาย - ห ามกรอกช อบ บ ดาบ ญธรรม หร อมารดาบ ญธรรม หร อผ ท ม ใช บ ดา มารดาผ ให ก าเน ดน กเร ยน 2. ผลการเร ยนรายว ชา การกรอกข อม ลในผลการเร ยนรายว ชา จะกรอกคร งเด ยว เม อต องการออกเอกสาร ท งกรณ น กเร ยนจบระด บ ประถมศ กษา (ช นประถมศ กษาป ท 6) หร อขอลาออก จากโรงเร ยน ข อม ลผลการเร ยนท น ามากรอกเป นข อม ล ป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสารท งหมด และข อม ลในเอกสาร ท มอบให น กเร ยนจะต องสมบ รณ ครบถ วน และถ กต อง 2.1 รห ส/รายว ชา ให กรอก ป ปการศ กษา ท เร มเร ยนก อน ตามด วยช ช นป แล วจ งกรอกรายว ชาา พ นฐานท น กเร ยนเร ยนในแต ละป โดยกรอกเลขรห สก อนตามด วยช อรายว ชา ให กรอกเร ยงรายว ชาพ นฐานตาม กล มสาระการเร ยนร และตามด วยรายว ชาเพ มเต มท เร ยนในป น นๆ (กรณ ท ไม ม รายว ชาเพ มเต มให เว นว างไว ) ให กรอกเร ยงตามล าด บจากสดมภ ซ ายม อไปขวาม อ 2.2 เวลา (ช วโมง) ให ห กรอกจ านวนเวลาเร ยนเป นช วโมง ตามโครงสร างหล กส ตรของโรงเร ยน 2.3 ผลการเร ยน ให กรอกผลการเร ยนในสดมภ ให ตรงก บรห ส/รายว ชาน นๆ ผลการเร ยนท น ามาา กรอกจะต องเป นข อม ลป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสาร เช น รายว ชาใดท ต ดส นผลการเร ยนแล วไม ผ านน และย งไม ได แก ไข ให กรอกผลการเร ยนเด ม แต ถ าได ซ อมเสร มจนผ านแล ว ให กรอกผลการเร ยนท ซ อมเสร มแล ว

17 3. ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรม ให กรอกป การศ กษาท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรม ตามด วยช อก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมในป น นเร ยงลงมาตามล าด บ โดยเร มจากก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน (ล กเส อ/ เนตรนาร /ย วกาชาด/ผ บ าเพ ญประโยชน ตามด วยก จกรรมช มน ม/ชมรม โดยระบ ช อของช มน ม/ชมรมให ช ดเจน) และก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน 3.2 เวลา (ช วโมง) ให กรอกจ านวนเวลาเร ยน (เป นช วโมง) ของแต ละก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามท โรงเร ยนก าหนด และตรงก บช อก จกรรมน นๆ 3.3 ผลการประเม น ให กรอกผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนแต ละก จกรรม โดยกรอก ผ ส าหร บก จกรรมท ได ร บการประเม น ผ าน และกรอก มผ ส าหร บก จกรรมท ได ร บการประเม น ไม ผ าน 4. สร ปผล/ต ดส น/อน ม ต ผลการประเม น 4.1 สร ปผลการประเม น ผลการประเม นรายว ชาพ นฐาน ให กรอกผลการประเม นรายว ชาพ นฐาน ผ านท ก รายว ชา ส าหร บน กเร ยนท ม ผลการประเม นรายว ชาพ นฐานผ านเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บน กเร ยนท ย งไม จบระด บประถมศ กษา ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ให กรอกผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนของช นป ส ดท าย ด เย ยม หร อ ด หร อ ผ าน ส าหร บผ เร ยนท ม ผลการประเม นการ อ าน ค ดว เคราะห และเข ยนผ านเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บน กเร ยนท ย งไม จบระด บประถมศ กษา ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ให กรอกผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของช นป ส ดท าย ด เย ยม หร อ ด หร อ ผ าน ส าหร บน กเร ยนท ม ผลการประเม นค ณล กษณะอ น พ งประสงค ผ านเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บน กเร ยนท ย งไม จบระด บ ประถมศ กษา ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ให กรอกผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ผ าน ส าหร บผ เร ยนท ม ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาของ โรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บผ เร ยนท ย งไม จบระด บประถมศ กษา 4.2 ผลการต ดส น ให กรอกผลการต ดส นตามเกณฑ การจบระด บประถมศ กษาแต ละเกณฑ ด งน ก. กรอก ผ าน เม อเกณฑ น นได ร บการต ดส นแล ว ได ผ าน ข. กรอก ไม ผ าน เม อเกณฑ น นได ร บการต ดส นแล ว ได ไม ผ าน ค. เว นว างไว เม อเกณฑ น นย งไม ม การต ดส น

18 4.3 ว นอน ม ต การจบ ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท โรงเร ยนอน ม ต ให น กเร ยนจบ การศ กษา ได แก ว นท ผ บร หารสถานศ กษาลงนามต ดส นและอน ม ต ผลการเร ยนในแบบรายงานผ ส าเร จ การศ กษา (ปพ.3) กรณ ผ เร ยนออกจากโรงเร ยนก อนจบการศ กษาระด บประถมศ กษา ให ข ดเคร องหมาย ว นออกจากโรงเร ยน ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท ผ เร ยนออกจากโรงเร ยนตาม ว นจ าหน าย ท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 4.5 สาเหต ท ออกจากโรงเร ยน ให กรอกด งน ก. กรณ น กเร ยนจบการศ กษาระด บประถมศ กษา ให กรอก จบการศ กษาระด บ ประถมศ กษา ข. น กเร ยนท ออกจากโรงเร ยนในกรณ อ นๆ ให กรอก ศ กษาต อสถานศ กษาอ น ผลการทดสอบระด บชาต ให กรอกผลการทดสอบระด บชาต ของกระทรวงศ กษาธ การ หร อสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) หร อหน วยงานระด บชาต อ นๆ โดยกรอกช อแบบทดสอบ ช นท สอบ รายว ชา และผลการ ทดสอบ ให ครบท กรายว ชาท เข าสอบอย างช ดเจน 6. ผลการเร ยนเฉล ยรายกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง 6.1 ช อง หน วยน าหน กรวม (ป.4-6) ให โรงเร ยนแปลงเวลาเร ยนจากจ านวนช วโมงท เร ยนในแต ละ รายว ชาให เป นหน วยน าหน ก โดย 40 ช วโมงเท าก บ 1 หน วยน าหน ก แล วกรอกจ านวนหน วยน าหน กรวมของ ท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ยนในช นประถมศ กษาป ท 4-6 โดยจ าแนกเป นกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว า ด วยตนเอง(IS) ส าหร บ รายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ถ าโรงเร ยนใดไม ได เป ดสอนในรายว ชาน ให ข ดเคร องหมาย -

19 แนวการค ดค านวณ 1) แปลงเวลาเร ยนจากช วโมงเป นหน วยน าหน ก (40 ช วโมง = 1 หน วยน าหน ก) จ านวนหน วยน าหน ก = จ านวนเวลาเร ยนของรายว ชา 40 ช วโมง 2) หน วยน าหน กรวม (ป.4-6) = ผลรวมของจ านวนหน วยน าหน กของท กรายว ชาในกล มสาระ การเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS) ต งแต ช น ป ช อง ผลการเร ยนเฉล ย (ป.4-6) ให กรอกผลการเร ยนเฉล ยของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ยน แล ว โดยจ าแนกการเฉล ยเป นกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) แนวการค ดค านวณ ผลรวมของผลค ณระหว างหน วยน าหน กรายว ชาก บผลการเร ยนรายว ชาของท กรายว ชา ผลการเร ยนเฉล ย (ป.4-6) = ของกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS) ช น ป.4-6 ผลรวมของจ านวนหน วยน าหน กของท กรายว ชาในกล มสาระการเร ยนร / การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS) ช น ป ผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) 7.1 ช อง หน วยน าหน กรวม (ป.4-6) ให กรอกจ านวนหน วยน าหน กรวมของท กรายว ชาท ผ เร ยนได เร ยนในช นประถมศ กษาป ท 4-6 แนวการค ดค านวณ หน วยน าหน กรวมตลอด 3 ป (ป.4-6) = ผลรวมของจ านวนหน วยน าหน กของท กรายว ชาท เร ยน ของช นประถมศ กษาป ท ช อง ผลการเร ยนเฉล ย (ป.4-6) ให กรอกผลการเร ยนเฉล ยของท กรายว ชาท ผ เร ยนได เร ยนแล ว โดยรวมเฉล ยท กรายว ชาท เร ยน แนวการค ดค านวณ ผลรวมของผลค ณระหว างหน วยน าหน กรายว ชาก บผลการเร ยนรายว ชา ผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) = ของท กรายว ชาท เร ยน (ป.4-6) ผลรวมของจ านวนหน วยน าหน กของท กรายว ชาท เร ยน (ป.4-6)

20 8. ส ดส วนผลการเร ยนและผลการทดสอบระด บชาต ห วข อ ร อยละ...ของผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) ให กรอกส ดส วนของผลการ เร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) ตามประกาศการใช ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐานเป น องค ประกอบหน งในการต ดส นผลการเร ยนของผ เร ยนท จบการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ แล วค ดผลการเร ยนท ได ตามส ดส วนน น แนวการค ดค านวณ (ป การศ กษา 2555 ให ใช ผลการเร ยนของผ เร ยนท ประเม นโดยสถานศ กษาและผลการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ในส ดส วน 80 : 20) ร อยละ 80 ของผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) = ผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) ในข อ 6.2 x ห วข อ ร อยละ...ของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ให กรอกส ดส วน ของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ตามประกาศการใช ผลการทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ข นพ นฐานเป นองค ประกอบหน งในการต ดส นผลการเร ยนของผ เร ยนท จบการศ กษาตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ แล วค ดค านวณผลการทดสอบท ได ตามส ดส วนน น แนวการค ดค านวณ (ป การศ กษา 2555 ให ใช ผลการเร ยนของผ เร ยนท ประเม นโดยสถานศ กษาและผลการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ในส ดส วน 80 : 20) ร อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน = ผลการค านวณท ได ร บแจ งจาก สทศ. หมายเหต สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) เป นผ ค ดค านวณให สถานศ กษาสามารถน าผล การค านวณผลการสอบของผ เร ยนท ได ร บแจ งจาก สทศ. มากรอกได เลย 8.3 ห วข อ ผลการเร ยนเฉล ยรวม ให กรอกผลรวมจากการค ดส ดส วนระหว างผลการเร ยนของ ผ เร ยนท ประเม นโดยสถานศ กษาและผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน แนวการค ดค านวณ (ป การศ กษา 2555 ให ใช ผลการเร ยนของผ เร ยนท ประเม นโดยสถานศ กษาและผลการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ในส ดส วน 80 : 20) ผลการเร ยนเฉล ยรวม = ผลการค านวณร อยละ 80 ของผลการเร ยนเฉล ยตลอด 3 ป (ป.4-6) บวกก บ ผลการค านวณร อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน = (ข อ )

21 9. หมายเหต กรณ โรงเร ยนท จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ถ าเป น โรงเร ยนมาตรฐานสากล ให ระบ ข อความลงในช องหมายเหต ด งน เป นโรงเร ยนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ. ถ าไม เป นโรงเร ยนมาตรฐานสากล ให ระบ ข อความลงในช องหมายเหต ด งน เป นโรงเร ยนท จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) 9.2 กรณ ท น กเร ยนย ายจากโรงเร ยนมาตรฐานสากลหร อโรงเร ยนท วไปท จ ดการเร ยนการสอนรายว ชา เพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) มาเร ยนโรงเร ยนท วไปท ไม ได จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ให ระบ ข อความลงในช องหมายเหต ด งน ย ายมาจากโรงเร ยนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ. หร อ ย ายมาจากโรงเร ยนท จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) 10. เกณฑ การประเม น ให กรอกเกณฑ การจบระด บประถมศ กษา และค าอธ บายระด บผลการเร ยน หร อร ปแบบการต ดส นท สถานศ กษาใช ในการต ดส นผลการเร ยนรายว ชา การอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ต วอย าง เกณฑ การจบระด บประถมศ กษา 1) ผ เร ยนเร ยนรายว ชาพ นฐาน จ านวน...ช วโมง และรายว ชาเพ มเต ม/ก จกรรมเพ มเต ม จ านวน...ช วโมง 2) ผ เร ยนต องม ผลการประเม นรายว ชาพ นฐาน ผ านท กรายว ชา 3) ผ เร ยนม ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ระด บ ผ าน ข นไป 4) ผ เร ยนม ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ระด บ ผ าน ข นไป 5) ผ เร ยนเข าร วมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน และม ผลการประเม น ผ าน ท กก จกรรม ค าอธ บายระด บผลการประเม นรายว ชา คะแนน ระด บผลการเร ยน ความหมาย คะแนน ระด บผลการเร ยน ความหมาย ด เย ยม ปานกลาง ด มาก พอใช ด ผ านเกณฑ ข นต า ค อนข างด ต ากว าเกณฑ

22 20 ค าอธ บายการกรอก ระเบ ยนแสดงผลการเร ยนหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ปพ.1 : บ)

23 21 1. ข อม ลโรงเร ยนและผ เร ยน 2. ผลการเร ยนรายว ชา

24 22 3. ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 4. สร ปผล/ต ดส น/อน ม ต ผลการประเม น

25 23 การกรอก กข อม ลในแบบ ปพ.1 1 : บ เข ยน หร อพ มพ ด ด หร อคอมพ วเตอร อย างใดอย างหน ง ใช หม กส ด า หร อส น าเง น เท าน น ใช ต วเลขฮ นด อารบ ก ห ามลบ หร อข ดข อม ล กรณ เข ยนผ ด ให ข ดฆ าข อความท เข ยนผ ด แล วเข ยนข อความท ถ กต องไว ข างบนด วยหม กส ส แดง และให นายทะเบ ยนลงนามก าก บ ว ธ การกรอกข อม ลแบบ ปพ.1 : บ 1. ข อม ลโรงเร ยนและผ เร รยน 1.1 โรงเร รยน ให กรอกช อเต มของโรงเร ยนอย างช ช ดเจน 1.2 ส งก ด ให กรอกช อหน วยงานต นส งก ดของโรงเร ยนระด บกรม เช น ส าน กงานคณะกรรมการร การศ กษาข นพ นฐาน ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ส าน กงานพระพ ทธศาสนาา แห งชาต กรมส งเสร มการปกครอ องท องถ น เป นต น 1.3 ต าบล/แขวง, อ าเภอ/เขต, จ งหว ด ให กรอกช ช อเต มของสถานท ท เป นท ต ต งของโรงเร ยนอย างช ดเจน 1.4 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาา ให โรงเร ยนท กส งก ดกรอกช อส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท โรงเร ยนต งอย 1.5 ว นเข าเร ยน ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท โรงเร ยนร บน กเร ยนเข าเร ยน ตามว น ร บเข าในทะเบ ยนน กเร ยน เช น 16 พฤษภาคม โรงเร รยนเด ม ให กรอกช อโรงเร ยนเด มของน กเร ยน ตามท ระบ ในหล กฐานการศ กษาของน กเร ยนท น ามาใช สม ครเข าเร ยน

26 24 กรณ ท 1 น กเร ยนไม เคยเข าเร ยนในโรงเร ยนใดมาก อน ไม ต องกรอกช อโรงเร ยนเด ม ให ข ดด วยเคร องหมาย - กรณ ท 2 น กเร ยนเคยเร ยนท โรงเร ยนอ นมาก อน ให กรอกช อโรงเร ยนล าด บส ดท ายท น กเร ยน ลาออก ตามหล กฐานระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) ท น ามาแสดง กรณ ท 3 น กเร ยนเร ยนจากการศ กษาต างร ปแบบ ถ าศ กษาจากโรงเร ยนนอกระบบให กรอกช อ โรงเร ยนนอกระบบท เร ยน และถ าน กเร ยนศ กษาตามอ ธยาศ ย ให กรอก ศ กษาตาม อ ธยาศ ย 1.7 จ งหว ด ให กรอกช อจ งหว ดท ต งของโรงเร ยนเด ม กรณ ศ กษาตามอ ธยาศ ยให กรอกช อจ งหว ดท น กเร ยนได ร บการเท ยบระด บตามท ปรากฏในเอกสารการเท ยบระด บการศ กษา ส วนน กเร ยนท ศ กษาตาม อ ธยาศ ยแต ย งไม ได ร บเอกสารการเท ยบระด บการศ กษาใดๆ ให กรอกช อจ งหว ดท น กเร ยนได ลงทะเบ ยนเป น ผ ศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.8 ช นเร ยนส ดท าย ให กรอกระด บช นเร ยนท น กเร ยนก าล งเร ยน หร อจบการศ กษาจากโรงเร ยนเด ม ตามท ปรากฏในหล กฐานการศ กษาท น กเร ยนน ามาแสดงเม อสม ครเข าเร ยน กรณ ท 1 โรงเร ยนเด มออกเอกสารเม อน กเร ยนจบระด บการศ กษา ให กรอกช นป ส ดท ายของระด บ การศ กษาน น กรณ ท 2 โรงเร ยนเด มออกเอกสารเม อน กเร ยนเร ยนจบการศ กษา (ไม จบระด บการศ กษา) ให กรอก ช นป ท น กเร ยนเร ยนจบป การศ กษา กรณ ท 3 โรงเร ยนเด มออกเอกสารให น กเร ยนท ออกจากโรงเร ยนระหว างป การศ กษา ให กรอก ก าล งเร ยนช น... (ระบ ช นป ท ก าล งเร ยนอย ขณะท ลาออก) กรณ ท 4 น กเร ยนท ไม ม โรงเร ยนเด ม ให ข ดเคร องหมาย ช อ ช อสก ล ให กรอกช อและช อสก ลของน กเร ยนอย างช ดเจน พร อมค าน าหน าช อท ถ กต องด วย อ กษรต วบรรจง เช น เด กชายส ภาพ เร ยบร อย, นางสาวมารยาท ด งาม เป นต น 1.10 เลขประจ าต วน กเร ยน ให กรอกเลขประจ าต วของผ เร ยนท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยนของโรงเร ยน 1.11 เลขประจ าต วประชาชน ให กรอกเลขประจ าต วประชาชนของน กเร ยนจ านวน 13 หล ก โดย น ามาจากเลขในส าเนาทะเบ ยนบ าน (ท.ร.14) ของผ เร ยน เช น เป นต น 1.12 เก ดว นท...เด อน...พ.ศ.... ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท น กเร ยนเก ดให ถ กต องตรงตามท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน

27 เพศ ให กรอก ชาย หร อ หญ ง ตามเพศของน กเร ยนให ตรงตามท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 1.14 ส ญชาต ให กรอกส ญชาต ของน กเร ยนท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 1.15 ศาสนา ให กรอกช อศาสนาท น กเร ยนน บถ อ เช น พ ทธ อ สลาม หร อคร ร สต เป นต น 1.16 ช อ-ช อสก ลบ ดา, ช อ-ช อสก ลมารดา ให กรอกช อบ ดาและมารดาของน กเร ยนพร อมนามสก ล และค าน าหน าท ถ กต องอย างช ดเจนตามหล กฐานในทะเบ บ ยนน กเร ยน กรณ ไม ม ช อบ บ ดาและ/หร อช อมารดาใน ทะเบ ยนน กเร ยน ให ข ดเคร องหมาย - ห ามกรอกช อบ บ ดาบ ญธรรม หร อมารดาบ ญธรรม หร อผ ท ม ใช บ ดา มารดาผ ให ก าเน ดน กเร ยน 2. ผลการเร ยนรายว ชา การกรอกข อม ลในผลการเร ยนรายว ชา จะกรอกคร งเด ยวเม อต องการออก เอกสาร ท งกรณ น กเร ยนจบการศ กษาภาคบ งค บ (ช นม ธยมศ กษาป ท 3) หร อขอลาออกจากโรงเร ยน ข อม ลผลการเร ยนท น ามากรอกเป นข อม ล ป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสารท ง งหมด และข อม ลในเอกสารท มอบให น กเร ยน จะต องสมบ รณ ครบถ วน และถ กต อง 2.1 รห ส/ /รายว ชา ให กรอก ป การศ กษา ตามด วยช นป และ ภาคเร ยนท ท เร มเร ยนก อนแล วจ ง กรอกรห สและช อรายว ชาพ นฐาน/รายว ชาเพ มเต มท น กเร ยนเร ยนในแต ละภาคเร ยน เร ยงตามล าด บลงมา การ กรอกให กรอกเร ยงตามกล มสาระการเร ยนร และเร ยงตามล าด บจากสดมภ ซ ายม อไปขวาม อ 2.2 หน วยก ต ให กรอกต วเลขจ านวนหน วยก ตให ห ตรงก บรายว ชาน น หน วยก ต เป นหน วยต วเลขบอกค าปร มาณภาระงา านในการเร ยนแต ละ รายว ชา ซ งสะท อนถ งปร มาณของมาตรฐานการเร ยนร และก จกรรมต างๆ ท น กเร ยนต องปฏ บ ต ในแต ละรายว ชา หน วยก ตค านวณได จากการน าจ านวนเวลา เร ยนของรายว ชาหารด วยจ านวนเวลา 40 ช วโมง (1 หน วยก ต ม ค าเท าก บ 40 ช วโมง) ด งน จ านวนหน วยก ต = จ านวนเวลาเร ยนของรายว ชา (น บเป นช วโมง) 40 ช วโมง

28 2.3 ผลการเร ยน ให กรอกผลการเร ยนในสดมภ ให ตรงก บรห ส/รายว ชาน นๆ ผลการเร ยนท น ามาา กรอกจะต องเป นข อม ลป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสาร เช น รายว ชาใดท ต ดส นผลการเร ยนแล วไม ผ านน และย งไม ได แก ไข ให กรอกผลการเร ยนเด ม แต ถ าได ซ อมเสร มจนผ านแล ว ให กรอกผลการเร ยนท ซ อมเสร มแล ว หร อ รายว ชาใดต องเร ยนซ า และน กเร ยนได เร ยนซ าแล วให น าผลการเร ยนซ าน นมากรอกก ส าหร บรายว ชาท ผ านให กรอกด วยผลการเร ยนท ได ตามปกต 2.4 ผลการเร ยนเฉล ยรายกล มสาระการเร ยนร - หน วยก ตรวม ให กรอกจ านวนหน วยก ตรวมของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ร ยนแล ว โดย จ าแนกเป นกล มสาระการเร ยนร - ผลการเร ยนเฉล ย ให กรอกผลการเร ยนเฉล ยของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ร ยนแล ว โดย จ าแนกการเฉล ยเป ปนกล มสาระการเร ยนร ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร รยน 3.1 ก จกรรม ให กรอกป การศ กษาท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรม ตามด วยช อก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมในป น นเร ยงลงมาตามล าด บ โดยเร มจากก จกรร รมแนะแนว ก จกรรมน กเร ร ยน (ล กเส อ/ เนตรนาร /ย วกาชาด/ผ บ าเพ ญประโยชน ตามด วยก จกรรมช มน ม/ชมรม โดยระบ ช อของช มน ม/ชมรมให ช ดเจน) และก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน 3.2 เวลา (ช วโมง) ให กรอกจ านวนเวลาเร ยน (เป นช วโมง) ของแต ละก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามท โรงเร ยนก าหนด และตรงก บช อก จกรรมน นๆ 3.3 ผลการประเม น ให กรอกผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนแต ละก จกรรม โดยกรอก ผ ส าหร บก จกรรมท ได ร บการประเม น ผ าน และกรอก มผ ส าหร บก จกรรมท ได ร บการประเม น ไม ผ าน

29 27 4. สร ปผล/ต ดส น/อน ม ต ผลการประเม น 4.1 สร ปผลการประเม น จ านวนหน วยก ตรายว ชาพ นฐานท เร ยน...ได... ให กรอกต วเลขจ านวนหน วยก ต รวมท กรายว ชาพ นฐานท เร ยนมาแล วก บจ านวนหน วยก ตรวมของรายว ชาพ นฐานท ม ผลการประเม นผ านเกณฑ ของโรงเร ยน ตามข อม ลป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสาร จ านวนหน วยก ตรายว ชาเพ มเต มท เร ยน...ได... ให กรอกต วเลขจ านวนหน วยก ต รวมท กรายว ชาเพ มเต มท เร ยนมาแล วก บจ านวนหน วยก ตรวมของรายว ชาเพ มเต มท ม ผลการประเม นผ านเกณฑ ของโรงเร ยน ตามข อม ลป จจ บ นในว นจ ดท าเอกสาร ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ให กรอกผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนของช นป ส ดท าย ด เย ยม หร อ ด หร อ ผ าน ส าหร บน กเร ยนท ม ผลการประเม นการ อ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ผ านเกณฑ การจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บ น กเร ยนท ย งไม จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ให กรอกผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของช นป ส ดท าย ด เย ยม หร อ ด หร อ ผ าน ส าหร บน กเร ยนท ม ผลการประเม นค ณล กษณะอ น พ งประสงค ผ านเกณฑ การจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นของโรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บน กเร ยนท ย งไม จบ การศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ให กรอกผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ผ าน ส าหร บผ เร ยนท ม ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ การจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นของ โรงเร ยน และเว นว างไว ส าหร บผ เร ยนท ย งไม จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น 4.2 ผลการต ดส น ให กรอกผลการต ดส นตามเกณฑ การจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นแต ละเกณฑ ด งน ก. กรอก ผ าน เม อเกณฑ น นได ร บการต ดส นแล ว ได ผ าน ข. กรอก ไม ผ าน เม อเกณฑ น นได ร บการต ดส นแล ว ได ไม ผ าน ค. เว นว างไว เม อเกณฑ น นย งไม ม การต ดส น 4.3 ว นอน ม ต การจบ ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท โรงเร ยนอน ม ต ให น กเร ยนจบ การศ กษา ได แก ว นท ผ บร หารสถานศ กษาลงนามต ดส นและอน ม ต ผลการเร ยนในแบบรายงานผ ส าเร จ การศ กษา (ปพ.3) กรณ ผ เร ยนออกจากโรงเร ยนก อนจบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนต น ให ข ดเคร องหมาย ว นออกจากโรงเร ยน ให กรอกเลขว นท ช อเด อน และเลข พ.ศ. ท ผ เร ยนออกจากโรงเร ยนตาม ว นจ าหน าย ท ระบ ในทะเบ ยนน กเร ยน 4.5 สาเหต ท ออกจากโรงเร ยน ให กรอกด งน ก. กรณ น กเร ยนจบการศ กษาระด บประถมศ กษา ให กรอก จบการศ กษาภาคบ งค บ ข. น กเร ยนท ออกจากโรงเร ยนในกรณ อ นๆ ให กรอก ศ กษาต อสถานศ กษาอ น

30 28 5. ผลการทดสอบระด บชาต ให กรอกผลการทดสอบระด บชาต ของกระทรวงศ กษาธ การ หร อสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) หร อหน วยงานระด บชาต อ นๆ โดยกรอกช อแบบทดสอบ ช นท สอบ รายว ชา และผลการ ทดสอบ ให ครบท กรายว ชาท เข าสอบอย างช ดเจน 6. ผลการเร ยนเฉล ยรายกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง 6.1 ช อง หน วยก ตรวม ให จ านวนหน วยก ตรวมของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ยนแล ว โดยจ าแนก เป นกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ส าหร บ รายว ชาเพ มเต ม การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) ถ าโรงเร ยนใดไม ได เป ดสอนในรายว ชาน ให ข ดเคร องหมาย - แนวการค ดค านวณ หน วยก ตรวม = ผลรวมของจ านวนหน วยก ตของท กรายว ชาในกล มสาระการเร ยนร / การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) 6.2 ช อง ผลการเร ยนเฉล ย ให กรอกผลการเร ยนเฉล ยของท กรายว ชาท น กเร ยนได เร ยนแล ว โดย จ าแนกการเฉล ยเป นกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) แนวการค ดค านวณ ผลรวมของผลค ณระหว างหน วยก ตรายว ชาก บผลการเร ยนรายว ชาของท กรายว ชา ผลการเร ยนเฉล ย = ของกล มสาระการเร ยนร /การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS) ผลรวมของจ านวนหน วยก ตของท กรายว ชาในกล มสาระการเร ยนร / การศ กษาค นคว าด วยตนเอง(IS)

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทำค ม อการปฏ บ ต งานข าราชการคร ท งจากการบรรจ และแต งต งในตำแหน งคร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตามค าส งกระทรวงศ กษาธ การท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท 293/2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

ค ม อ การบร หารจ ดการ

ค ม อ การบร หารจ ดการ เอกสารท 6/2558 ค ม อ การบร หารจ ดการ ระบบข อม ลสารสนเทศ 2558 กล มงานข อม ลสารสนเทศ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต 2 โทร. 0-7425-8216 ต อ 15 เว บไซต http://www.skz2.go.th http://203.172.179.30/aoc_ska2

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อ งานสารบรรณ งานสารบรรณอ เล กทรอน กส ฝ ายสารบรรณ สล.กรอ. ม ถ นายน 2555 คานา ตามระเบ ยบข อ ๖ ของระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ได ให ความหมาย ของคาว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information