การว เคราะห และวางแผนโครงการ รศ.ดร.พส เดชะร นทร คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห และวางแผนโครงการ รศ.ดร.พส เดชะร นทร คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย"

Transcription

1 การว เคราะห และวางแผนโครงการ รศ.ดร.พส เดชะร นทร คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

2 ทบทวนจากคร งท ผ านมา กระบวนการบร หารย ทธศาสตร การว เคราะห และ การกาหนดย ทธศาสตร การแปลงย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต ด วยแผนท ย ทธศาสตร และ Balanced Scorecard การว เคราะห และบร หารความเส ยง การถ ายทอดต วช ว ดจากระด บองค กรส ระด บหน วยงานและ บ คคล การประเม นผลและบร หารค าตอบแทน

3 การบร หารย ทธศาสตร อย างครบวงจร แผนท ย ทธศาสตร Balanced Scorecard การว เคราะห โครงการ การก าหนดงบประมาณ พ ฒนาย ทธศาสตร การว เคราะห ย ทธศาสตร การก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยม การก าหนดประเด นย ทธศาสตร SWOT เคร องม อในการว เคราะห ต างๆ ย ทธศาสตร ในด านต างๆ แปลงย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต ก าหนดเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ก าหนดต วช ว ดและค าเป าหมาย ระบ กลย ทธ และโครงการหล ก การทดสอบและปร บย ทธศาสตร การตรวจสอบสภาวะแวดล อมท เปล ยนไป การทดสอบความเหมาะสมของย ทธศาสตร ความเส ยงเช งย ทธศาสตร การปฏ บ ต การ การเปล ยนแปลง ภาวะผ น า การบร หารโครงการ การบร หารโครงการ การปร บปร งกระบวนการท างาน การบร หารการเปล ยนแปลง การต ดตามและเร ยนร การทบทวนย ทธศาสตร การทบทวนผลการปฏ บ ต การ ไฟส ญญาณจราจร Management Cockpit Dashboard

4 ความส บสนในน ยามศ พท ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จ (Mission) ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issues) ค าเป าหมาย (Target) ต วช ว ด (Key Performance Indicators) เป าประสงค (Goals) กลย ทธ (Strategies) โครงการ (Projects) งบประมาณ (Budget)

5 การบร หารโครงการให ประสบผลส าเร จ ย อมน าไปส การเพ มความสามารถใน การแปลงย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต The Most Important Benefit of Project Management for the Organization: IMPROVED ABILITY TO EXECUTE STRATEGY!

6 เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ การค ด โครงการ การว เคราะห โครงการ การจ ดทาข อเสนอโครงการ เบ องต น (Brief) การค ดเล อก โครงการ การจ ดทารายละเอ ยด โครงการ การบร หาร / ดาเน นงาน ตามโครงการ การต ดตามและประเม นผลความ ค บหน าโครงการ

7 การบร หารโครงการค ออะไร? Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities in order to meet or exceed stakeholder needs and expectations from a project. Project management is accomplished through the use of processes such as initiating, planning, executing, controlling and closing.

8 ป ญหาท ม กพบเก ยวก บการบร หารโครงการ โครงการไม เช อมโยงก บย ทธศาสตร โครงการและย ทธศาสตร ย งเป นช นเป นส วน (ขนมช น) ขาดการบ รณาการ ซ งก นและก น และระหว างโครงการด วยก น ไม ได ค ดโครงการอย างรอบคอบ ถ ถ วน ในท กม มมอง (ค ดให ทะล ) ขาดระบบในการต ดตามการดาเน นโครงการท ด ขาดความเอาใจใส จากผ บร หารระด บส ง อย างต อเน อง การดาเน นโครงการไม ได เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล

9 6 Phases of a Project Enthusiasm Disillusionment Panic Search for the Guilty Punishment of the Innocent Praise and Honors for the Non-Participants

10 การค ดโครงการ ป ญหา ค ดไม ออก ไม ร จ กทาอะไรด? แนวทางในการค ดโครงการ นาแนวทางของ SWOT มาใช โดยเป นการว เคราะห SWOT ของเป าประสงค ประสงค แต ละข อ หร อ ให บ คลากรได ม ส วนร วมในการนาเสนอโครงการท จะช วยทาให บรรล เป า จะต องม กลไกในการค ดเล อกและแยกแยะ ส งท เป น Strategic Projects ออกจาก Routine Activities และจ ดลาด บความสาค ญของแต ละโครงการ Strategic โครงการ แต ละประการจะต องม การนาเสนอกลไก ก จกรรม งบประมาณ ผ ท ร บผ ดชอบ มาสน บสน น จะต องม ระบบในการตรวจสอบว า เป าประสงค ทางกลย ทธ ท กข อ ม Strategic Projects มารองร บ

11 SWOT Matrix Obj: การสร างความพอใจ ของผ ป วยสาหร บรพ. Strengths ผ ป วย OPD ม ความพอใจส ง สถานท ด Opportunities ล กค าต างชาต มาใช บร การมากข น ว ว ฒนาการของระบบ IT/IS ม Internet Café ม บร การล าม Threats ค แข งมากข นและแข งก นสร างความ พอใจมากข น สร างศ นย การค าขนาด ย อมไว ในรพ. เน นการสร างความภ กด โดยอาศ ยบ ตรสมาช ก Weaknesses ราคาส ง เน นการตลาดไปท ล กค า ต างชาต ท ม ฐานะมากข น เป ดการให บร การคาปร กษา ผ านทางอ นเตอร เน ต ม การปร บราคาให ใกล เค ยงก บค แข งข น

12 การว เคราะห โครงการ การค ด วางแผน เก ยวก บโครงการท ด และเหมาะสม ม การว เคราะห และคาน งถ งป จจ ยต างๆ ท จะเก ยวข อง ก บโครงการ มองความเช อมโยงระหว างย ทธศาสตร โครงการ และ ป จจ ยต างๆ ให กระจ าง เพ อเป นข อม ลสาหร บการต ดส นใจในการค ดเล อก โครงการ

13 ผ ม ส วนเก ยวข องท ส าค ญ ความเส ยงท ส าค ญ งบประมาณ บ คลากร ว สด / อ ปกรณ โครงการ... ผลผล ต / ผลล พธ ย ทธศาสตร ใน ระด บต างๆ ประเทศ กระทรวง กรม กล มจ งหว ด จ งหว ด โครงการท เช อมโยง โครงการท เช อมโยง โครงการท เช อมโยง

14 เคร องม อในการว เคราะห โครงการ 1. การว เคราะห ขอบเขต กระบวนการในการดาเน นโครงการ (Project Flow) 2. การว เคราะห ผลผล ต ผลล พธ และต วช ว ดของโครงการ 3. การว เคราะห ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ 4. การว เคราะห ผ ท เก ยวข องก บโครงการ (Stakeholder Analysis) 5. การว เคราะห ประโยชน ท จะได ร บ (Cost / Benefit Analysis) 6. การว เคราะห ความส มพ นธ ก บโครงการอ น 7. การว เคราะห ความเส ยงท สาค ญ (Risk Analysis)

15 1. การว เคราะห ขอบเขต กระบวนการในการดาเน น โครงการ (Project Flow) ระบ ถ ง ขอบเขตโครงการ ในด าน ผ ร บบร การ ภ ม ศาสตร ข นตอนและกระบวนการในการดาเน นโครงการ ทาให ทราบ ส งท จะทาอย างครบถ วนเพ อให โครงการสาเร จ ส งท จะไม ทา กระบวนการในการดาเน นโครงการ

16 ต วอย าง โครงการผล ตอาหารหยาบส าหร บส ตว กระเพาะ รวม แนวค ดเบ องต น นาเศษว สด เหล อใช ทางการเกษตรมาผล ตเป น อาหารสาหร บส ตว กระเพาะรวม

17 ขอบเขตและกระบวนการท ส าค ญ ขอบเขตโครงการ กล มผ ร บบร การเป าหมาย เกษตรกรท เป นกล มเล ยงส ตว ประจาตาบล ต องเป นกล มเกษตรกรท เป นน ต บ คคล พ นท ทางภ ม ศาสตร เป าหมาย ท กอาเภอในจ งหว ด...

18 ข นตอนและกระบวนการในการดาเน นโครงการ การพ ฒนา โครงการ การขออน ม ต โครงการต อ คณะกรรมการจ งหว ด การประชาส มพ นธ และร บสม คร กล มเกษตรกรเป าหมาย การประสานก บ หน วยงานท เก ยวข อง การถ ายทอดความร ให ก บกล ม เกษตรกรท เข าร วมโครงการ การต ดต อและจ ดหาแหล ง ว ตถ ด บและอ ปกรณ การช วยเหล อกล ม เกษตรกรในการหาตลาด การให การสน บสน นกล ม เกษตรกรในการผล ต การประเม นผล โครงการ

19 2. การว เคราะห ผลผล ต ผลล พธ และต วช ว ดของ โครงการ ระบ ถ ง ผลผล ต อะไรค อ ส งท จะได ร บเม อเสร จส นโครงการ? อะไรค อ ผลงานท เก ดจากการดาเน นก จกรรมของโครงการโดยตรง? ผลล พธ ประโยชน ท จะเก ดข นจากการนาผลผล ตจากโครงการไปใช ให เก ดประโยชน? ต วช ว ดความสาเร จของโครงการ ทาให ทราบ ความสาเร จท จะได ร บ เคร องม อในการระบ ว าได ร บความสาเร จน นหร อย ง

20 ผลผล ต และผลล พธ ของโครงการ ผลผล ต อาหารหยาบสาหร บส ตว กระเพาะ รวม ผลล พธ -กล มเกษตรกรม รายได เพ มข น -ส งแวดล อมของจ งหว ดด ข น ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ผลผล ต / ผลล พธ ต วช ว ด ค าเป าหมาย ระยะเวลา อาหารหยาบ ปร มาณอาหารหยาบท ผล ตได... ต น ม.ย เกษตรกรม รายได เพ ม รายได ของกล มเกษตรกรท เข าร วม โครงการท เพ มข น ส งแวดล อมของจ งหว ด ด ข น ว สด เหล อใช ทางการเกษตรท นามา แปรร ป... บาท ก.ย ต น ม.ย. 2552

21 3. การว เคราะห ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว าง โครงการก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ระบ ถ ง ความเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ต างๆ ให ความสาค ญก บระด บความเช อมโยง และระบ ความเช อมโยงท ช ดเจนว า เช อมโยงก บต วช ว ด เป าประสงค และประเด นย ทธศาสตร ใดบ าง ทาให ทราบ โครงการท ค ดข นมาม ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ หร อไม และ อย างไร?

22 ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ส มพ นธ หร อเช อมโยงต อ X เหต ผลและรายละเอ ยด โครงการหล ก ท ส งผลต อการ บรรล ค าเป าหมาย ภายใต ต วช ว ด โครงการสน บสน น ท ส งผลต อการ บรรล ค าเป าหมาย ภายใต ต วช ว ด ต วช ว ด... ค าเป าหมาย... เป าประสงค... ประเด นย ทธศาสตร... ต วช ว ด... ค าเป าหมาย... เป าประสงค... ประเด นย ทธศาสตร... โครงการท ส มพ นธ ก บย ทธศาสตร เป าประสงค... โครงการท ไม ม ความส มพ นธ ก บ ย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร... เหต ผลและความจาเป น...

23 ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ส มพ นธ หร อเช อมโยงต อ X เหต ผลและรายละเอ ยด โครงการสน บสน น ท ส งผลต อการบรรล ค า เป าหมาย ภายใต ต วช ว ด ของกรม... โครงการสน บสน น ท ส งผลต อการบรรล ค า เป าหมาย ภายใต ต วช ว ด ของย ทธศาสตร ระด บ จ งหว ด X X ต วช ว ด... จานวนพ ชอาหารส ตว พ นธ ด... ค าเป าหมาย...xxxx... เป าประสงค.. พ ฒนาเทคโนโลย ท เหมาะสมในการเล ยงปศ ส ตว... ประเด นย ทธศาสตร.. เพ มผล ตภาพการผล ตโดยการว จ ยพ ฒนาและ ถ ายทอดเทคโนโลย ด านปศ ส ตว... ต วช ว ด...ร อยละของผ ผล ตช มชนท สามารถนาความร ท ได ร บการ ถ ายทอดไปปฏ บ ต... ค าเป าหมาย...xxxxx... เป าประสงค...เพ มศ กยภาพผ ประกอบการและผ ผล ตช มชน... ประเด นย ทธศาสตร... ม ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และผ ผล ตช มชนท เข มแข และม ความสามารถในการแข งข น

24 4. การว เคราะห ผ ท เก ยวข องก บโครงการ (Stakeholder Analysis) ระบ ถ ง ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ บทบาท ความสาค ญของกล มบ คคล บ คคลด งกล าว ประเด นป ญหาท อาจจะเก ดข น ทาให ทราบ หน วยงาน กล มบ คคล บ คคล ท เก ยวข องก บโครงการ และผลกระทบของบ คคล เหล าน นต อความสาเร จของโครงการ

25 ผ ท เก ยวข องก บโครงการ บทบาท รายละเอ ยด หน วยงาน กล มบ คคล บ คคล -ประเม น อน ม ต ประเม น และอน ม ต โครงการ ท งใน ระยะต น และเม อโครงการส นส ด -คณะกรรมการจ งหว ด -ผ ตรวจประเม นจากส วนกลาง -ผ ให พ เล ยงท ให คาแนะนาต อกล ม -สาน กงานปศ ส ตว อาเภอ -สาน กงานเกษตรจ งหว ด สอนการจ ดทาบ ญช -สนง.ตรวจบ ญช สหกรณ จ งหว ด จดทะเบ ยนกล ม -สนง.สหกรณ จ งหว ด แหล งว ตถ ด บ -เกษตรกรผ ปล กข าวโพด -ตลาดส นค าเกษตร ผ ให ความร และทาการว จ ย -สถาบ นการศ กษา -ผ ท ได ร บผล ผ เข าร วมโครงการ -กล มเกษตรกร แหล งจาหน ายผล ตผลจากโครงการ -ตลาด

26 ประเด นป ญหาจาก Stakeholders ผ ท เก ยวข อง ส งผลกระทบต อ ความส าเร จของ โครงการ ได ร บผลกระทบ จากโครงการ ประเด นป ญหาท อาจจะม แนวทางในการแก ไข สนง.ตรวจบ ญช สหกรณ จ งหว ด ให ความร แก กล ม เกษตรกรในการ จ ดทาบ ญช จนท.จากสนง.ไม ม เวลา น ดหมายก บสนง. ตรวจบ ญช สหกรณ ล วงหน า

27 5. การว เคราะห ประโยชน ท จะได ร บ (Cost / Benefit Analysis) ระบ ถ ง ผลประโยชน ทางการเง นจากโครงการ (Net Present Value, NPV) ผลประโยชน ทางส งคม ทาให ทราบ โครงการน ม ความค มค าในการลงท นหร อไม? ใช ในการเปร ยบเท ยบระหว างโครงการหลายโครงการ

28 ประโยชน ทางการเง น การค ดรายร บในอนาคต จ งต องแปลงให เป นค าในป จจ บ น (เน องจากม ลค าของเง นท ลดลงท กขณะ ทาให เง น 10,000 บาทท จะได ร บในอนาคต ม ค าไม เท าก บเง น 10,000 ใน ป จจ บ น) โครงการ ก. ม ต นท นท งส น 100,000 บาท คาดว าเม อดาเน นโครงการเสร จส นแล ว จะ ก อให เก ดรายได 150,000 บาท ในป 2551 ประโยชน หร อกาไรจากโครงการน จะไม ใช 50,000 บาท (150, ,000 = 50,000) เน องจากม ลค าเง น 150,000 บาทในอ กสามป ข างหน า จะไม เท าก บ 150,000 บาทในป ป จจ บ น ว ธ การคาณวนม ลค าป จจ บ นของเง นในอนาคต (Present Value = เง นท จะได ร บใน อนาคต x [ 1 / (1 + อ ตราดอกเบ ย)n] โดย n = จานวนป ) สมมต ว าอ ตราดอกเบ ยต อป เท าก บ 5% ค าของเง น 150,000 บาทในอ ก 3 ป ข างหน า เม อ ค ดกล บมาเป นค าเง นป จจ บ น เท าก บ 150,000 x = 129,570 บาท

29 ส งท ควรจะทราบเก ยวก บ NPV ในทางปฏ บ ต ม แนวทางค ดท ย งยากและหลากหลาย ถ าม ค าเป นบวก แสดงว าด และย งมากย งด เหมาะจะใช ถ านามาใช ในการเปร ยบเท ยบระหว าง หลายๆ โครงการ

30 ประโยชน ท จะได ร บ (ทางส งคม) ผ ท เก ยวข อง บวกส ง (+3) กล มเกษตรกร ม รายได เพ ม ผ เล ยงส ตว กระเพาะ หยาบ บวก กลาง (+2) ม ว ตถ ด บ ราคาไม แพง ช มชน ส งแวดล อ มด ข น บวก ต า (+1) ไม ม (0) ลบส ง (- 3) ลบกลาง (-2) ลบต า (-1) รวม +7 รวม

31 6. การว เคราะห ความส มพ นธ ก บโครงการอ น ระบ ถ ง ความส มพ นธ ก บโครงการอ น ท งในล กษณะโครงการต นน า โครงการร วม และ โครงการปลายน า ทาให ทราบ ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการ ความท บซ าระหว างโครงการ

32 โครงการอ นท เก ยวข อง ช อโครงการอ นท ส มพ นธ โครงการอ น เป นโครงการ ต นน า โครงการอ น เป นโครงการท ต องทาร วมก น โครงการอ นเป น โครงการปลาย น า รายละเอ ยด ล กษณะ ความส มพ นธ โครงการพ ฒนา อาช พการเล ยง แพะ โครงการพ ฒนา บรรจ ภ ณฑ ส นค า ปศ ส ตว แปรร ป โครงการปล ก ข าวโพดฝ กอ อน (สนง.เกษตรจว.) X X นาผลผล ตท ได จากโครงการ เพ อเป นว ตถ ด บสาหร บการ เล ยงแกะ X นาผลผล ตท ได จากโครงการ เพ อแปรร ปเป นส นค าปศ ส ตว นาซ งข าวโพดฝ กอ อนมาเป น ว ตถ ด บสาหร บโครงการผล ต อาหารหยาบ

33 7. การว เคราะห ความเส ยงท ส าค ญ (Risk Analysis) ระบ ถ ง แนวทางในการระบ ความเส ยงท สาค ญ แนวทางในการบร หารความเส ยง ทาให ทราบ ส งท จะต องระว ง เตร ยมพร อม ต อป ญหาหร ออ ปสรรคท จะเก ดข น อ นจะส งผล ต อความสาเร จของโครงการ

34 คาน ยามของความเส ยงในการบร หารโครงการ What Is Project Risk Management? The systematic process of identifying, analyzing, and responding to project risk What Is Project Risk? An uncertain event or condition that, if it occurs, will have a negative or positive effect on one or more project objectives

35 ทาไมต องม การบร หารความเส ยงในโครงการ ม ความไม แน นอนในท กๆ โครงการ ความไม แน นอนด งกล าว นาไปส ท งโอกาสและข อจาก ดในการ ดาเน นโครงการ การบร หารความเส ยงจะช วยเพ มประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพของ โครงการโดย ใช ประโยชน จากโอกาส หาแนวทางในการจ ดการก บข อจาก ด ควรจะเป นกระบวนการหน งท สาค ญของการบร หารโครงการท ก โครงการ

36 Grade: Combined effect of Likelihood/Seriousness Seriousness low medium high EXTREME Likelihood low E D C A medium D C B A high C B A A ความเส ยง เกรดท ได ร บ หน วยงานอ นๆ ไม ให ความร วมม ออย างเต มท A แนวทางในการบร หารความ เส ยง วางแผนและขอความร วมม อ ล วงหน า พร อมท งม การแลกเปล ยน ภ ยธรรมชาต C กาหนดเวลาปล กไม ให ตรงก บช วง ภ ยพ บ ต เกษตรกรไม เข าร วม โครงการ B ผ ท ร บผ ดชอบ ต อการน า แนวทางไปใช ห วหน าสนง. น กว ชาการ... ต นท นท จะ เก ดข นจากการ น าแนวทางมาใช ไม ม ไม ม ช กจ งด วยความช วยเหล อเบ องต น น กว ชาการ... 50,000 บาท

37 นาผลการว เคราะห มาจ ดทาเป นข อเสนอโครงการ เบ องต น หล กการและเหต ผล ท มา สภาพป ญหา / ความต องการ ความเร งด วน ว ตถ ประสงค ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาจ งหว ด ล กษณะโครงการ สถานภาพของโครงการ (เด ม / ใหม ) ประเภทของโครงการ (พ ฒนา / ปกต ) ระยะเวลา สถานท กล มเป าหมาย / ผ ม ส วนได ส วนเส ย ต วช ว ด เป าหมาย ผลล พธ ผลกระทบ (บวก / ลบ) ว ธ ดาเน นโครงการ วงเง น ความพร อมด านต างๆ การบร หารจ ดการเม อแล วเสร จ ป ญหา อ ปสรรค แนวทางการแก ไข

38 การค ดเล อกโครงการ อาจจะม โครงการจานวนมาก งบประมาณของแต ละโครงการส ง การค ดเล อกว าจะทาโครงการไหนบ าง การจ ดลาด บความสาค ญของโครงการ ควรจะม เกณฑ หร อกระบวนการในการค ดเล อกท ช ดเจน

39 ต วอย างแนวทางในการค ดเล อกโครงการ Sorting project into two categories ย ทธศาสตร การดาเน นงานตามปกต Three criteria for a project to be classifies as strategic ช วยบรรล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ทาให เก ดความย งย นของจ งหว ด นาไปส ความแตกต างหร อก อให เก ดค ณค า To quality as strategic, the initiative had to rate high on each criterion Initiatives that rated medium-to-high were major projects Initiatives that rated medium-to-low were minor project Initiatives that rated low were activities

40 ต วอย างแนวทางในการค ดเล อกโครงการ Segmented the strategic project that emerged from the first screen into two groups Those that were function-specific and shorter term Those that were cross-functional, relatively expensive and longer term Three questions in this segmentation process โครงการด งกล าวต องใช ทร พยากรจากหน วยงานมากกว า 1 หน วยงานหร อไม? โครงการด งกล าวม ม ลค าส งเก น... บาทหร อไม? โครงการด งกล าวใช เวลามากกว า... เด อน / ป ในการดาเน นการหร อไม? Only those initiatives that received yes answer to any one of these questions would pass through this screen to the initiative ranking model

41 The Project Ranking Model Criteria Definition Weighting Strategic importance Fit with strategic platforms outlined in BSC 40% Cost NPV หร อ ประโยชน ท จะ ได ร บ Elapsed Time Interdependenci es Risk/Complexity to Implement Cost of implementing the initiative (from conception to deployment) Present value of net benefits (three year time horizon) หร อ ประโยชน ทางส งคมท จะได ร บ Implementation time period (from conception to deployment) Degree to which the initiative is dependent upon other initiatives or other parties - operational risk - technology risk 15% 15% 10% 10% 10% Each project was given a score, between 20 and 100, on each of the six criteria

42 แนวทางหร อเกณฑ เบ องต น เกณฑ คาอธ บาย น าหน ก ความเช อมโยงก บ ย ทธศาสตร ความพร อมของจ งหว ด ผลผล ตและผลล พธ ของโครงการม ความเช อมโยงก บ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค เพ ยงใด? จ งหว ดม ความพร อมในด านต างๆ การดาเน นโครงการน น เพ ยงใด? ประโยชน ท จะได ร บ ประโยชน ท จะได ร บจากโครงการท งในเช งการเง นและ ไม ใช การเง น งบประมาณและ ทร พยากรท ต องใช ความเช อมโยงก บ โครงการอ น ปร มาณและม ลค าของทร พยากรท ต องใช ม ความซ าซ อนและเช อมโยงก บโครงการอ นในล กษณะใด? ความเส ยง โครงการม ความเส ยง และโอกาสในการเก ดความเส ยงเป น อย างไร

43 แนวทางหร อเกณฑ เบ องต น เกณฑ น าหน ก ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ความพร อมของจ งหว ด ประโยชน ท จะได ร บ งบประมาณและทร พยากรท ต องใช ความเช อมโยงก บโครงการ อ น ความเส ยง

44 แนวทางหร อเกณฑ เบ องต น เกณฑ น าหน ก ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ผลผล ตและ ผลล พธ ของ โครงการม ความ เช อมโยงทางอ อม ก บเป าประสงค ตามย ทธศาสตร ท งในระด บ จ งหว ด ผลผล ตและ ผลล พธ ของ โครงการม ความ เช อมโยงทางตรง (ส งผลให ค า เป าหมายบรรล ) ก บเป าประสงค ตามย ทธศาสตร ท งในระด บ จ งหว ด ผลผล ตและ ผลล พธ ของ โครงการม ความ เช อมโยงโดยตรง (ส งผลให ค า เป าหมายบรรล ) ก บเป าประสงค ตามย ทธศาสตร ท งในระด บ จ งหว ด และ กล ม จ งหว ด

45 Projects Pie Chart Activities Competitive Benchmarking WWOF Procurement Redesign Emerging Markets Strategy Partner with the Winners Res Sec and W&L and Hurricane Side Lam Awareness Growth Initiative Quality Needs Identification Quality Proc for Root Cause Elim Reformulation SV Commercialization/Facilities SBE LAMP Implementation Cust Complaint Tracking WWOF Customer Integration Side Lam VP/Partnerships IT Enhancement in Value Chain SCOP Implementation ABM Develop/Cascade BSC Communicate Vision Dev and Implement Eco Model Asia Reformation Facilities IT Strategy Alignment Flxble Gradnt Tech for Sheet Dies Scrap Rework Proc Improvement Yield Improvement Side Lam Problem Elimination Facilities Upgrade Big Bang ISO 9002 NA Resin Mfg Cert Expert Systems Rewards Dev/Implementation Global Communications IT Tools and Training Asia Reformation Skills Skills Acquisition/Enhancement Team Skills Enhancement SBE Resource Alignment Project Mapping to Perspectives/Objectives Tool Perspective Financial Customer Internal Learning and Innovation Objectives Economic Value Added Asset Productivity Be the Lowest Cost Producer Pick the Winners Globally Create New market Demand Price Performance Partnering Integrate and Align Resources Sales and Customer Dvpmt Focused Technology Dvpmt Perfect Manufacturing People and Change Mgt Strategic Comp. and Skills Individual and Team Perf Customer Sensitive Culture

46 ส ดท าย... เร มดาเน นการตามโครงการ การประเม นผลโครงการ และการต ดตามความค บหน าของโครงการ เป นระยะ ใช กลไกของไฟส ญญาณจราจร หร อ Management Cockpit การต ดตามโดยอาศ ย Gantt Chart Project Status Report

47 คาถามคร บ?? รศ.ดร.พส เดชะร นทร คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ขอบพระค ณคร บ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป คานา ข าราชการเป นทร พยากรบ คคลภาคร ฐท ม บทบาทสาค ญในการข บเคล อนภารก จภาคร ฐไปส เป าหมายและสนองตอบความต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College

ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College โยธ น บ ญเฉลย * yotin_b@yahoo.com บทค ดย อ การว จ ยคร งน

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual (ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดย ดร.ทศพร ศ ร ส มพ นธ เลขาธ การ ก.พ.ร. 12 ม นาคม 2551

แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดย ดร.ทศพร ศ ร ส มพ นธ เลขาธ การ ก.พ.ร. 12 ม นาคม 2551 แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดย ดร.ทศพร ศ ร ส มพ นธ เลขาธ การ ก.พ.ร. 12 ม นาคม 2551 1 ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 76 มาตรา 75 บทบ ญญ ต ในหมวดน เป

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information