บทท 6 ระบบบร หารโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 6 ระบบบร หารโครงการ"

Transcription

1 6-1 บทท 6 ระบบบร หารโครงการ ระบบบร หารโครงการเป นระบบท ใช ในการบร หารและจ ดการงานท เป นล กษณะโครงการ และ หน วยงานท ม ล กษณะงานบร การว ชาการ หร อ การว จ ย จะต องท าการบ นท กด วยระบบน ซ งเน อหาภายในบทน จะเป นการแนะน าว ธ การบ นท กข อม ลและการเร ยกด รายงานในระบบบร หารโครงการ การอบรมส มมนา การบ นท กรายได บร การว ชาการ/อบรมส มมนา/โครงการว จ ยในระบบบร หารโครงการ ข นตอนการบ นท กรายได งานบร การว ชาการและงานว จ ย ประกอบก บใบน าส ง ด งน 1.การท าใบแจ งหน เพ อน าส งเง นรายได ฯ ไปท เมน หล ก ด งน 1.1 เล อกระบบบร หารโครงการ 1.2 เล อกโครงการ

2 เข าส ข นตอนของการระบ รห สท โครงการและบ นท กรายได ด งต อไปน 2.1 คล กเมาส ด านขวาโครงการเพ อเล อก Find ระบ รห สโครงการ ต วอย างด งภาพ 2.3 คล ก ไปท Tab ใบต งหน ไปท ใบแจ งหน ตามงวด 2. 4

3 กด หร อ Ctrl+N เพ อสร างงวดใบแจ งหน โครงการ ระบ ว นท ว นท ต งหน แต ละงวด ค าอธ บายรายการ รายร บ งวดท ตามใบเสร จเลขท จ านวนเง น (จ านวนเง นท ส งตามใบเสร จ หร อเร ยกเก บตามน น) กด Save ป ดหน าจอ กล บมาท หน าจอด งภาพ ค อ ระบบบร หารโครงการ >> โครงการ >> Tebใบต งหน และไปท ใบเสนอราคาใบแจ งหน ด งภาพ 2. 6

4 สร างใบเสนอ On account ระบ งวดบ ญช ค อว นท น าส งเง น ถ งว นท น าส งเง น ระบ ว นท ต งหน ค อว นท ส งเง น ตามใบน าส ง คล กป ม ระบ รห สงบประมาณ ประเภทรายได รห สกล มรายได รห สรายได ตามล าด บ คล กTab ส แดง โพสท ต งหน ** กดป ม และป ดหน าจอออกไป

5 6-5 การส งพ มพ 2.7 กล บมาท หน าจอด งภาพ ค อ ระบบบร หารโครงการ >> ช อโครงการ Tab ใบต งหน และไปท ใบต งหน ด งภาพ ใบแจ งหน ด งภาพ ส งพ มพ 2.7.3

6 6-6 การบ นท กน าส งเง น เพ อแนบใบแจ งหน และใบน าส ง ข นตอนม ด งน 1. ระบบบ ญช แยกประเภท 2. บ ญช แยกประเภท สม ดรายว นงบประมาณ คล ก หร อ Ctrl+n 4. คล ก เพ อเล อกสม ดรายว นของหน วยงาน เช น 50Ledg_01 สม ดรายว นท วไปส าน กงาน อธ การบด 5. สร างรายการทางบ ญช 3 5 4

7 ระบ ว นท เป นว นท น าส งเง น 7. ประเภทรห ส เล อก บ ญช แยกประเภท 8. รห สบ ญช เล อก 10119* หร อเล อก ล กหน เด นสะพ ด ส าน กงานอธ การบด 9. อธ บายค าอธ บายรายการ น าส งเง นพร อมเลขท ใบเสร จ 10. ระบ จ านวนเง นท น าส ง ทางด าน เดบ ต บ ญช ขาตรงข าม เล อก เง นสด-หน วยงาน / ล กหน การค า 12. ระบ ม ต กองท น หน วยงาน แผนงาน โครงการท น 11 12

8 Tab ใบต งหน ระบ หมายเลขเอกสาร 14. ตรวจสอบรายการ และ โพสท 15. ส งพ มพ

9 6-9 รายการทางบ ญช ท ถ กต องของการค ย รายได ในระบบบร หารโครงการ ค อ 1. ใบแจ งหน ร บรายได เดบ ต เง นสด-หน วยงาน / ล กหน การค า XXX เครด ต รายได XXX 2.เน องจากรห สโครงการท ต งไว ของหน วยงาน ได ผ กไว 2 อย างค อ เง นสด-หน วยงาน และล กหน การค า การล าง ล กหน การค า ม ว ธ ด งน ไปท ระบบล กหน สม ดรายว นช าระ ไปหน าท การท างาน การช าระหน แล วด งการ ดล กหน ท ต งไว รายการ ทางบ ญช จะเป นด งน เดบ ต เง นสด-หน วยงาน XXX เครด ต ล กหน การค า XXX 3. บ นท กการส งเง นในระบบบ ญช แยกประเภท สม ดรายว นงบประมาณ รายการทางบ ญช จะเป นด งน เดบ ต ล กหน เด นสะพ ด สนอ. XXX เครด ต เง นสด-หน วยงาน XXX ** ถ าไม ม การต งเป นล กหน การค าในรายการท 2 ท าเพ ยงรายการท แสดงไว ในรายการท 1 และ 3 สร ปจ านวนใบส าค ญท หน วยงานต องบ นท กในระบบ Axapta ส งม ด งน 1. ใบแจ งหน ร บรายได 2. ใบส าค ญล างล กหน การค า 3. ใบส าค ญส งเง น

10 6-10 การบ นท กปร บปร ง รายได บร การว ชาการ/อบรมส มมนา/โครงการว จ ยในระบบบร หารโครงการ ข นตอนการบ นท กรายได งานบร การว ชาการและงานว จ ย ประกอบก บใบน าส ง ด งน 1. การท าใบแจ งหน เพ อน าส งเง นรายได ฯ ไปท 1.1 ระบบบร หารโครงการ 1.2 โครงการ เข าส ข นตอนของการระบ รห สโครงการและบ นท กรายได ด งต อไปน 2.1 คล กขวาโครงการเพ อเล อก Find 2. 1

11 ระบ รห สโครงการ ต วอย างด งภาพ 2.3 คล ก ไปท Tab ใบต งหน ไปท ใบแจ งหน ตามงวด 2. 4

12 กด New หร อ Ctrl+N เพ อสร างงวดใบแจ งหน โครงการ ระบ ว นท ว นท ต งหน แต ละงวด ค าอธ บายรายการ รายร บ งวดท ตามใบเสร จเลขท จ านวนเง น **ใส ต ดลบด านหน า เช น กด Save ป ดหน าจอ กล บมาท หน าจอด งภาพ ค อ ระบบบร หารโครงการ >> โครงการ >> Tab ใบต งหน และไปท ใบเสนอราคาใบแจ งหน ด งภาพ 2. 6

13 สร างใบเสนอ On account ระบ งวดบ ญช ค อว นท น าส งเง น ถ งว นท น าส งเง น ระบ ว นท ต งหน ค อว นท ส งเง น ตามใบน าส ง คล กป ม ระบ รห สงบประมาณ ประเภทรายได รห สกล มรายได รห สรายได ตามล าด บ คล กTab ส แดง โพสท ต งหน ** กดป ม และป ดหน าจอออกไป

14 6-14 การส งพ มพ 2.7 กล บมาท หน าจอด งภาพ ค อ ระบบบร หารโครงการ >> โครงการ Tab ใบต งหน และไปท ใบใบต งหน ด งภาพ ใบแจ งหน ด งภาพ ส งพ มพ

15 6-15 การบ นท กต งหน ค าใช จ ายงานการค า งานจ ดอบรม และงานว จ ย เพ อแนบเร องเบ ก 1. ไปท ระบบบ ญช แยกประเภท 2. บ ญช แยกประเภท 3. เล อกสม ดรายว นงบประมาณ คล ก หร อ Ctrl+n 5. เล อกสม ดรายว น 6. สร างรายการทางบ ญช 4 6 5

16 ระบ ว นท ต งหน 8. ประเภทรห ส เล อก โครงการ 9. รห สบ ญช ระบ รห สโครงการ 10. ใส ค าอธ บายรายการ 11. ในจ านวนเง นด าน เดบ ต ประเภทบ ญช ขาตรงข าม เล อก เจ าหน ** 13. บ ญช ขาตรงข าม เล อก บร ษ ท หร อเล อกเจ าหน หร อ A* (ค อค าใช จ ายค างจ าย) a. ถ าเป นค าใช จ ายงานการค า ให เล อก ช อบ ญช งานบร การว ชาการค างจ าย b. ถ าเป นค าใช จ ายงานจ ดอบรม ให เล อกช อบ ญช จ ดอบรม/ส มมนาค างจ าย c. ถ าเป นค าใช จ ายงานว จ ย ให เล อกช อบ ญช โครงการ จ ยรายย อยค างจ าย 12 13

17 มาท Tab ม ต ทางบ ญช ระบ รห สงบประมาณ ประเภทรายจ ายรายได รห สกล มรายจ ายรายได มาท Tab ใบต งหน 15.1 ระบ ใบต งหน 15.2 ระบ หมายเลขเอกสาร

18 มาท Tab โครงการ เล อกประเภทค าใช จ าย ตรวจสอบรายการ 18. โพสท 19. ส งพ มพ ใบส าค ญท บ นท กข อม ลต งหน เร ยบร อยแล ว

19 ต วอย างใบส าค ญ ด งภาพ 6-19

20 6-20 การบ นท กปร บปร งต งหน ค าใช จ ายงานการค า งานจ ดอบรม และงานว จ ย เพ อแนบเร องเบ ก 1. ไปท ระบบบ ญช แยกประเภท 2. บ ญช แยกประเภท 3. เล อกสม ดรายว นงบประมาณ คล ก หร อ Ctrl+n 5. เล อกสม ดรายว น 6. สร างรายการทางบ ญช 4 6 5

21 ระบ ว นท ต งหน 8. ประเภทรห ส เล อก เจ าหน ** 9. รห สบ ญช ระบ รห สบ ญช 10. ใส ค าอธ บายรายการ 11. ไปท หน าท การท างาน 12. เล อกการช าระหน

22 คล กด านขวา ตรงบร เวรณคอล มล ของเลชท ใบส าค ญ และเล อก Find 14. ระบ เลขท ใบส าค ญท ต องการปร บปร ง 13 14

23 คล กเมาส ใส เคร องหมาย / ด งภาพ 16. ป ดหน าจอออกไป 17. คล ก หร อ Ctrl+n เพ อเล อกบรรท ดในการบ นท กรายการอ กรายการหน งค อโครงการ จ านวนเง นอ ตโนม ต

24 ประเภทรห สเล อก โครงการ 19. รห สบ ญช เล อก รห สโครงการ 20. ใส จ านวนเง นทางด าน เครด ต ตามต วอย างด งภาพ

25 มาท Tab ม ต ทางบ ญช ระบ รห สงบประมาณ ประเภทรายจ ายรายได รห สกล มรายจ ายรายได มาท Tab โครงการ เล อกประเภทค าใช จ าย 22

26 ตรวจสอบรายการ 24. โพสท 25. ส งพ มพ ใบส าค ญท ปร บปร งเร ยบร อยแล ว

27 6-27 การบ นท กรายการบ ญช หลายค บ ญช โดยม ว ธ การเล อกบรรท ดใหม โดย 1. คล ก หร อ Ctrl+n เม อต องการบ นท กบรรท ดถ ดไป 1 ภาพต วอย าง การเล อกบ นท กบ ญช มากกว า 1 ค บ ญช ว ธ น ท าได ท ง ต งหน และ ปร บปร ง

28 6-28 การเร ยกด รายงานโครงการ งานการค า งานจ ดอบรม และงานว จ ย เพ อการตรวจสอบ 1. มาท ระบบบร หารโครงการ 2. เล อกรายงาน รายงานส าหร บ มจธ. 3. รายงานรายร บ-รายจ าย (ข อม ลด บ) (PM012) คล กท Tab รห สโครงการ ระบบว นท ด งภาพ

29 ระบ รห สโครงการ 6. ระบ ว นท จากว นท ถ งว นท 7. คล ก 5 6

30 8. รายงานปรากฏด งภาพ 6-30

31 6-31 การปร บรายได ค างร บงานการค า งานจ ดอบรม ของโครงการท ยกมา ป ก อน ต วอย าง ม รายได ค างร บของโครงการ รห ส ณ ต นป 37,000 บาท และว นท 10 ต.ค.50 ม รายได เข ามา จ านวน 400,000 บาท ว ธ บ นท กรายการท าด งน 1. ไปท ระบบบร หารโครงการ เล อกโครงการ ท าข นตอนเหม อนการบ นท กรายได ท ม ว ธ บ นท กให จากค ม อ 2. จ านวนเง นท จะต องบ นท ก ค อ 400,000-37,000 = 363,000 บาท ค บ ญช จะเป นต วอย างด งภาพ 3. ไปท ระบบบ ญช แยกประเภท เล อกสม ดรายว นงบประมาณ บ นท กตามต วอย าง ด งภาพ

32 6-32 สร ปการบ นท กกล บรายได ค างร บ รายการบ ญช แสดงด งน ค อ (ยอดเง นตามต วอย าง) 1. บ นท กรายได ท ระบบบร หารโครงการ เดบ ต เง นสด หน วยงาน 363,000 เครด ต รายได งานจ ดอบรม/ส มมนา 363, บ นท กกล บรายการรายได ค างร บท ระบบบ ญช แยกประเภท สม ดรายว นงบประมาณ เดบ ต เง นสด - หน วยงาน 37,000 เครด ต รายได ค างร บงานจ ดอบรม/ส มมนา 37,000 ** กรณ เป นงานการค าให กล บด วยช อบ ญช รายได ค างร บงานบร การว ชาการ(งานการค า) ** 3. บ นท กส งเง น ท ระบบบ ญช แยกประเภท สม ดรายว นงบประมาณ เดบ ต ล กหน เด นสะพ ด สนอ. 400,000 เครด ต เง นสด หน วยงาน 400,000

33 6-33 การบ นท กต งหน ค าว สด คร ภ ณฑ ท เป นโครงการงานบร การว ชาการงานการค าโครงการ / จ ดอบม / ว จ ย 1. ไปท ระบบบร หารโครงการ 2. เล อกโครงการ ด งภาพ 3. คล กขวาในคอล มล ของโครงการ เล อก Find 2 1 3

34 ระบ รห สโครงการ และ 5. ไปเล อก Tab ส นค า ทางด านขวา 6. เล อกใบส งซ อ 4 5 6

35 คล ก หร อ Ctrl+n 7 8. ระบ กล มล าด บช ดเอกสาร 9. ระบ รห สเจ าหน 10. ระบ กองท น หน วยงาน แผนงาน 11. คล ก

36 คล กเมาส บร เวณด านล าง ด งภาพ 1 คร ง 13. คล กเมาส หร อ Ctrl+n ด งภาพ 14. เล อกรห สส นค าคงคล ง หร อ Find หาจากช อส นค า เช นค าว สด -งานการค า หากเป นคร ภ ณฑ เล อก รห สส นค าคงคล ง 7* หร อ Find หาจากช อส นค า โดย Find *คร ภ ณฑ *

37 ระบ จ านวนส นค า 16. ระบ ราคาต อหน วย (ถ าม ) 17. ระบ ยอดส ทธ 18. มาท Tab ข อม ลท วไป แล วพ มพ ค าอธ บายการ

38 มาท Tab อ นๆ และมาระบ ประเภทโครงการ 20. มาท Tab ม ต ทางบ ญช ระบ รห สงบประมาณ ประเภทรายจ ายรายได รห สกล มรายจ ายรายได 19 20

39 คล กโพสท 22. เล อกใบส งซ อ 21 22

40 มาท Tab การต งค า ระบ ว นท บนเอกสาร 24. คล ก 25. มาท โพสท และเล อก ใบต งหน

41 Tab ภาพรวม ระบ ใบต งหน 27. มาท Tab ต งค า ระบ ว นท ต งหน 28. คล ก

42 6-42 การส งพ มพ 29. เล อกใบส งซ อท ต องการจะส งพ มพ และมาท สอบถามข อม ล 30. เล อกใบต งหน 29 30

43 31. เล อก แสดง 32. ส งพ มพ 6-43

44 การปร บปร งการบ นท กบ ญช ระบบบร หารโครงการ โครงการว จ ย โครงการงานการค า / งานบร การว ชาการ การบ นท กการปร บปร งค าใช จ าย ของโครงการ ประกอบด วย 1. การปร บปร งค าว สด และค าคร ภ ณฑ : ล กษณะการบ นท กบ ญช คล ายก บระบบจ ดซ อเพ ยงแต เป ด ใบส งซ อผ านโครงการและต ดเป นค าใช จ ายท งหมด ต วอย าง โครงการว จ ยแป งพ ทธร กษา ซ อ กล องใส สไลด จ านวน 1 ช ดเป นเง นสดจ านวนเง น 1, บาท แต บ นท กข อม ลเป นจ านวนเง น 1, บาท (จ านวนเง นผ ด) บ นท กรายการไว ด งน (เด ม) Dr. ค าว สด งานโครงการว จ ย 1, บาท Cr. โครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอกค างจ าย ( A0016 ) 1, บาท การบ นท กบ ญช ปร บปร ง Dr. โครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอกค างจ าย ( A0016 ) 1, บาท Cr. ค าว สด งานโครงการว จ ย 1, บาท ข นตอนการท า เล อก : 1.ระบบบร หารโครงการ > 2.โครงการ > 3.เล อกโครงการ > 4.ส นค า > 4.1ใบส งซ อ คล กขวาในคอล มน > เล อก find > พ มพ โครงการท ต องการค นหา

45 ผลล พธ ท ได กด Ctrl + N หร อ คล กท เพ อสร างรายการทางบ ญช

46 ใส รายละเอ ยดข อม ลใน Field ต อไปน ให ครบถ วน (ด ร ปภาพท 3 ประกอบ) Field ค าอธ บาย 6.1 หมวดเจ าหน - ระบ รห สเจ าหน หร อ เล อก - A0011 บร การว ชาการค างจ าย - A0012 อบรมส มมนาค างจ าย - A0016 โครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอกค างจ าย 6.2 กล มล าด บช ดเอกสาร เล อกป งบประมาณ + PO_G + รห สหน วยงาน เช น 50 PO_G ก าหนดส งส นค า ระบ ว นท ส งส นค า 6.4 หมวดม ต ทางบ ญช ระบ กองท น, หน วยงาน, แผนงาน 6.5 เล อก OK 7. เปล ยนว นท PO-Date เป นว นท ตามใบเสนอขอซ อ / จ าง 7.1 Tab การส งส นค า - ก าหนดส งส นค า ระบ ว นท ส งส นค า 7.2 Tab ราคา / ส วนลด - การช าระเง น ระบ เง อนไขการช าระเง น 7

47

48 เล อกหน าท การท างาน > 8.1 ค ดลอกจากรายการท งหมด >> 8.2 TAB ใบต งหน 8.3 คอล มน เลขท ใบส าค ญ คล กขวา > Find > เล อกเลขท ใบส าค ญท ต องการท าการ ปร บปร ง และตรวจสอบความถ กต องว าใช ใบส งซ อท จะท าการปร บปร งหร อไม 8.4 ใส เคร องหมาย ในบรรท ดใบส าค ญท ต องการปร บปร งและบรรท ด กล บ เคร องหมาย 8.5 กด

49 6-49 *จ ดส งเกต* ยอดเง นท แสดงจะเป นยอดต ดลบ 9. Tab ข อม ลท วไป ระบ สาเหต การปร บปร งและอ างเลขท เอกสาร (voucher number) ท ท าการ ปร บปร งด วย เช น V เพ อสะดวกในการตรวจสอบการปร บปร งข อม ลว าถ กต อง หร อไม 9

50 Tab อ น ๆ ประเภทโครงการ ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลท ด งมาปร บปร ง ว าถ กต องหร อไม Tab ม ต ทางบ ญช ตรวจสอบความถ กต องรห สงบประมาณ, ประเภทรายจ าย, รห สกล ม รายจ าย, กองท น, หน วยงาน,แผนงาน และรห สโครงการ ของข อม ลท ด งมา

51 เล อกหน าท การท างาน > 12.1 การจ บค รายการต งและจ าย (เพ ออ พเดทการ ดให เป นป จจ บ น) หน าจอจะปรากฏด งร ป 12.2 คล กขวาท ช องเลขท ใบส าค ญ เล อก Find (ด ร ปภาพท 13 ) 12.3 พ มพ ใบส าค ญท ปร บปร ง เช น V > กด OK. (ด ร ปภาพท 14) ** เน องจาก V ถ กอ พเดทการ ดเป นป จจ บ น จ งขอสมม ต เป น V เพ อแสดงเป นค วอย าง ** 12.4 ใส เคร องหมาย ในกรอบส เหล ยมหน าใบส าค ญท เล อกมา (ด ร ปภาพท 15)

52 ป ดหน าจอน

53 การโพสท 13.1 เม อจะท าการโพสท กดป ม การโพสท เล อก ใบต งหน 13.2 Tab ภาพรวม ระบ CN + เลขท หน วยงาน + Running Number เช น CN034/ Tab การต งค า ระบ ว นท ป จจ บ น ท ท าการปร บปร ง

54

55 14. การส งพ มพ 14.1 กดป ม สอบถามข อม ล เล อก ใบต งหน 14.2 กดป ม แสดง 14.3 ส งพ มพ 14.4 แนบใบเบ ก ( * หล งจากปร บปร งการบ นท กบ ญช แล ว ต องบ นท กการต งหน ใหม * ) เช น Dr. ค าว สด งานโครงการว จ ย / งานจ ดอบรม / งานบร การว ชาการ xxx Cr. - บร ษ ท หร อ xxx - A0011 บร การว ชาการค างจ าย หร อ - A0012 อบรมส มมนาค างจ าย หร อ - A0016 โครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอกค างจ าย

56

57 2. การปร บปร งค าใช จ ายอ น ๆ : เช น ค าตอบแทน, ค าใช สอย, ค าสาธารณ ปโภค,รายจ ายอ นๆ หล กการบ นท กบ ญช การปร บปร ง บ นท กข อม ล กล บรายการบ ญช ท บ นท กผ ด โดย Dr. - เจ าหน การค า (บร ษ ท) หร อ xxx - A0011 บร การว ชาการค างจ าย หร อ - A0012 อบรมส มมนาค างจ าย หร อ - A0016 โครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอกค างจ าย Cr. ค าตอบแทน / ค าใช สอย / ค าสาธารณ ปโภค / รายจ ายอ น งาน โครงการว จ ย / งานจ ดอบรม / งานบร การว ชาการ xxx ต วอย าง โครงการว จ ยเทคโนโลย การตรวจสอบโดยไม ท าลาย จ ายค าจ างท ปร กษาจ ดท า ระบบบร หารค ณภาพมาตรฐาน ISO เป นเง น 166,500 บาท (ต องบ นท กบ ญช ค าตอบแทน งานโครงการว จ ย) บ นท กบ ญช โดย Dr. ค าใช สอย -งานโครงการว จ ย 166,500 บาท Cr. โครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอกค างจ าย (A0016) 166,500 บาท ข นตอนการท า เล อก : 1. ระบบบ ญช แยกประเภท > 2. บ ญช แยกประเภท > 2.1 สม ดรายว นงบประมาณ หน าจอสม ดรายว น 3. กด Ctrl + N หร อ คล กท เพ อเพ มสม ดรายว น 4. เล อก สม ดรายว น ตามด วยรห สหน วยงาน เช น.ส าน กว จ ยและบร การว ทยาศาสตร (สวท.) เล อก 50Adj_05 5. กดป ม สร างรายการทางบ ญช 6-57

58 หน าจอใบส าค ญ Tab ภาพรวม 6. ว นท >> ระบ ว นท ป จจ บ นท ปร บปร ง 7. ประเภทรห ส เล อก เจ าหน 8. รห สบ ญช เล อก เจ าหน การค า โดยแยกเป น - บร ษ ท - A0011 บร การว ชาการค างจ าย - A0012 อบรมส มมนาค างจ าย - A0016 โครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอกค างจ าย 9. ค าอธ บายรายการ ช แจงสาเหต การปร บปร ง และอ างอ ง Voucher Number ท จะท าการปร บปร ง เช น GL เล อก หน าท การท างาน > การช าระหน > เล อกใบส าค ญท ท าการปร บปร ง > ต ก ในกรอบ ข างหน าเลขท ใบส าค ญท ต องการท าการปร บปร ง ** ยอดเง นจะถ กด งมาอ ตโนม ต ในช อง เดบ ต ซ งรห สกองท น, หน วยงาน, แผนงาน จะถ กด งมาด วย ** 11. กด Ctrl + N หร อ คล กท เพ อบ นท กข อม ลเพ มเต ม ** ห ามใส บ ญช ขาตรงข าม เน องจาก จะท าให รายงานงบประมาณก บรายงานระบบบร หารโครงการไม ถ กต อง ** 12. ประเภทรห ส เล อก โครงการ 13. รห สบ ญช เล อก โครงการท ท าการปร บปร ง ( เช น โครงการเทคโนโลย ตรวจสอบโดยไม ท าลาย รห ส เป นต น )

59 14. ระบ จ านวนเง น ในช อง เครด ต 15. ใสรห สกองท น, หน วยงาน, แผนงาน, รห สงบประมาณ, กล มรายจ ายและรายจ าย Tab ใบต งหน 16. หมายเลขเอกสาร ใส ปป.+ เลขร นเอกสารของหน วยงาน (เด ม) เช น ปป.0504/194/50 เป นต น Tab โครงการ 17. ประเภทค าใช จ าย เล อก ค าใช จ ายเด มท บ นท กบ ญช ผ ด เช น ค าใช สอย งานโครงการว จ ย รห ส C 33 เป นต น 18. กล บไปท Tab ภาพรวม ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลอ กคร ง > ตรวจสอบราย > โพสท ส งพ มพ 19 ส งพ มพ > ใบส าค ญหล งโพสท 20 แนบเอกสารใบเบ ก คล กขวาในคอล มน เลขท ใบส าค ญ > เล อก find > พ มพ เลขท ใบส าค ญท จะท าการปร บปร ง เช น GL

60

61

62

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual)

ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) กรมบ ญช กลาง ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ กล มงานมาตรฐานและนโยบายการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2554 สารบ ญ หน า บทน

More information

การใช งานโปรแกรม Back Office

การใช งานโปรแกรม Back Office การใช งานโปรแกรม Back Office สารบ ญ หน า การเข าและออกจากระบบ... 1 การกาหนดข อม ลผ ใช ระบบ... 2 กาหนดรห สสาขา,กาหนดค าเร มต นระบบ,การกาหนดรห สแผนก...2-13 การกาหนดรห สโครงการ,กาหนดรห สคล งส นค า,กาหนดข

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 การเร ยกใช โปรแกรม เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร โปรแกรม Mobile Sales จะเป ดข นมาโดยอ ตโนม ต โดยโปรแกรมจะ แสดงหน

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย - 53 - การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว

More information

~, ~~Vf1f1~ Ivct'ct'~ (G'l1~11f1~11'U'1Vf6'l~1~~1m1'U 16/l~hm~m~'lJty"llfl6'l1~ www.cgd.go.th)

~, ~~Vf1f1~ Ivct'ct'~ (G'l1~11f1~11'U'1Vf6'l~1~~1m1'U 16/l~hm~m~'lJtyllfl6'l1~ www.cgd.go.th) ....,. m~'uty"/jfwn~ f1'u'u'v'l1~11~ b fl'vl~. @)O~OO ~, ~~Vf1f1~ Ivct'ct'~ L~e:J~ I"ine:Jfl11'IJ'UYimL6'l~tl~'U'lJ1~11t1fl11'IJru"ll " '''' e-l1'ugfmisweb Online ~~ViG'1~~1~"';}CJI"ine:Jfl11'IJ'UYimL6'l~tl-r'Utl1~11t1fl11'IJfll"ll

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ค ม อการใช งานระบบ บร หารรายจ ายใหม เพ มช องทางสร างรายได ด วยระบบ OSO

ค ม อการใช งานระบบ บร หารรายจ ายใหม เพ มช องทางสร างรายได ด วยระบบ OSO ค ม อการใช งานระบบ บร หารรายจ ายใหม เพ มช องทางสร างรายได ด วยระบบ OSO สารบ ญ หน า 1. การต ดต งระบบ 3 2. การกรอกข อม ลส วนต ว 3-4 3. การเข าส เวปไซต 5 4. การต งรห สความปลอดภ ย 5 5. การแก ไขข อม ลส วนต

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

ค ม อการใช งาน Excel Loader

ค ม อการใช งาน Excel Loader ค ม อการใช งาน Excel Loader 1/12 Table of Contents ค าช แจง...3 ข นตอนในการน าข อม ลเข าส ระบบงานบ ญช ฯ...3 การบ นท กข อม ลใน File Employee.xls...4 ส วนประกอบของ Employee.xls...4 การบ นท กข อม ล...4 ค

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต PktSoft Car Repair และอ ซ อมท วไป สงวนล ข ล ขส ทธ ตาม พ.ร.บ ล ขส ทธ เลขท 07440 พ.ศ. 2547 โดยบร ษ ท พ เคท ท ซอฟต จ าก ด ห ามลอกเล ยนไม ว าส วนใดส วนหน

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND

กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา เลขท 63 ซ.ทว ม ตร ถนนพระราม9 เขตห วยขวาง กร งเทพมหานคร 10310 โทร 02-610-4888 http://www.studentloan.or.th

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information