การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558

Size: px
Start display at page:

Download "การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558"

Transcription

1 การช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. UNDO ว นท 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห องประช มพระธาต ขามแก น ศาลากลางจ งหว ดขอนแก น ช น 2 ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น

2 ร างพระราชบ ญญ ต ฯ 1. ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน (ฉบ บท..) พ.ศ ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการทหาร (ฉบ บท..) พ.ศ ร าง พรบ.ต ารวจแห งชาต (ฉบ บท..) พ.ศ ร าง พรบ.เง นเด อน เง นว ทยฐานะ และเง น ประจ าต าแหน งข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา (ฉบ บท..) พ.ศ ร าง พรบ.ระเบ ยบข าราชการร ฐสภา (ฉบ บท..) พ.ศ.... รายละเอ ยดการปร บเง นเด อน ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการ ระด บปฏ บ ต การ/งาน และระด บช านาญการ/งาน ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ ก ร อยละ 4 ของเง นเด อนท ได ร บอย 2. ขยายเพดานเง นเด อนท กระด บ เพ มข นประมาณร อยละ 10 ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ และน กเร ยนในส งก ดกลาโหม ระด บ พ.1 พ.2 ระด บ ป.1 ป.2 ป.3 ระด บ น.1 น.2 และ น.3 ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ ก 1 ข น 2. ขยายเพดานเง นเด อน เพ มข นประมาณ 3 ข น ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการต ารวจ ระด บ พ.1 พ.2 ระด บ ป.1 ป.2 ป.3 ระด บ ส.1 ส.2 และ ส.3 ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ ก 1 ข น 2. ขยายเพดานเง นเด อนท กระด บ เพ มข นประมาณ 3 ข น ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม ใบประกอบว ชาช พ ท ได ร บเง นเด อน ในอ นด บคร ผ ช วย อ นด บ คศ.1 และ คศ.2 ท ได ร บเง นเด อนไม ส งกว าข นส งของอ นด บ คศ.2 ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ กร อยละ 4 ของเง นเด อนท ได ร บอย 2. ขยายเพดานเง นเด อนท กระด บ เพ มข นประมาณร อยละ 10 ปร บ 2 ประเด น ค อ 1. ข าราชการร ฐสภาสาม ญ ระด บปฏ บ ต การ/งาน และระด บช านาญการ/งาน ได ร บเง นเด อนเพ มข นอ กร อยละ 4 ของเง นเด อนท ได ร บอย 2. ขยายเพดานเง นเด อนท กระด บ เพ มข นประมาณร อยละ 10

3 ประเภทแบบท ใช UNDO ประเภทแบบ ข าราชการ ผ ร บบ านาญ ทหารกองหน น ม เบ ยหว ด 1. แบบแสดงความประสงค ฯ UNDO ข.1 บ.1 บ.1 2. ใบร บแบบแสดงความประสงค ฯ ข.2 บ.2 กรณ ได ร บเง นค น บ.3 กรณ น าเง นมาค น บ.7 กรณ น าเง นมาค น 3. ใบร บรองส ทธ ฯ ข.3 บ.4 กรณ ได ร บเง นค น บ.5 กรณ น าเง นมาค น บ แบบขอร บเง นค น บ.6 กรณ ถ งแก ความตาย ก อน 1 ต.ค.58

4 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ส วนราชการผ เบ กบ านาญ - ส วนราชการผ เบ กบ านาญบ นท กข อม ลและส งข อม ลให ส าน กงานคล งจ งหว ด พร อมท งออกใบร บแบบแสดงความประสงค ฯ จากระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) ส งให ข าราชการ ผ ร บบ านาญและทหารกองหน นม เบ ยหว ด - ท กส นว นเก บรวบรวมเอกสารลงแฟ มตามประเภทผ แสดงความประสงค ฯ พร อมพ มพ ใบสร ปรายช อผ ย นความประสงค ฯประจ าว น(ปะหน า) - ท กว นท 1 และว นท 16 ของเด อน รวบรวมแบบแสดงความประสงค ฯ ในรอบ น น น าส งให ส าน กงานคล ง พร อมพ มพ ใบสร ปรายช อผ ย นความประสงค ฯประจ ารอบ (ปะหน า) 4

5 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ส วนราชการผ เบ กบ านาญ กรณ ผ ร บเบ ยหว ด/บ านาญน าเง นมาค น - ต องน าเง นมาค นให แก ส วนราชการผ เบ กบ านาญตามจ านวนท แจ งและบ นท กข อม ล การค นเง นในระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) ให แล วเสร จภายในว นท ก าหนด - ท กส นว น ย นย นข อม ลการร บเง นประจ าว น เพ อสร ปยอดน าเง นฝากพร อมน าเง น ฝากเข าบ ญช ส วนราชการ และน ารห สอ างอ งธนาคาร(Pay-in A) บ นท กในระบบพร อม พ มพ ใบสร ปรายช อผ น าเง นมาค นประจ าว น (ใบปะหน า) - ท กว นท 1 และว นท 16 ของเด อน ย นย นข อม ลการร บเง นประจ ารอบ เพ อสร ป ยอดน าเง นฝากพร อมถอนเง นจากบ ญช ส วนราชการ และน าฝากเข าบ ญช ร บค นของ ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น และน ารห สอ างอ งธนาคาร (Pay-in TR) บ นท กในระบบ พร อมพ มพ ใบสร ปรายช อผ น าเง นมาค นประจ ารอบ (ใบปะหน า) ประกอบส าเนาใบน าฝาก (Pay-in Slip) ในรอบน น ส งส าน กงานคล งจ งหว ด 5

6 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ผ งแสดงข นตอนการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ในบ าเหน จบ านาญข าราชการ ตาม พ.ร.บ.บ าเหน จบ านาญข าราชการ พ.ศ (ระบบ UNDO) 6

7 ข นตอนการท างาน เง นสะสม และผลประโยชน ตอบแทนของเง นสะสม 1

8 ข นตอนการท างาน

9 ข นตอนการท างาน

10 สร ปข นตอนการท างาน

11 สร ปข นตอนการท างาน

12 1. เป ดบ ญช ใหม (กระแสรายว น) ช อบ ญช ร บเง น UNDO (ช อส วนราชการ) ต วอย าง ร บเง น UNDO (ส าน กงานคล งจ งหว ดขอนแก น)

13 2. ข นตอนการร บเง น 2.1 เม อร บเง นจากผ ร บบ านาญค นเง นให ออกใบเสร จร บเง น (บ นท กใน e-pension)

14 170 : บ นท กใบเสร จร บเง น/ทะเบ ยนค มผ ร บเบ ยหว ด/บ านาญท ได น าเง นมาค น

15 ค นหาข อม ล

16 คล กรายการท ต องการบ นท กรายละเอ ยดข อม ล

17 กรณ น าเง นมาค นท งจ านวน

18 รายการท เพ มข อม ล

19 กรณ แบ งช าระเง นตามงวดท ก าหนด

20 180 : บ นท กข อม ลน าเง นเข าบ ญช เง นฝากของส วนราชการ(pay-in A)

21 ค นหาข อม ล

22 รายการท ต องการบ นท กรายละเอ ยดข อม ล

23 การเพ มข อม ลรห สอ างอ งธนาคาร (Pay-in A)

24 รายการท เพ มข อม ล

25 190 : บ นท กข อม ลน าเง นเข าบ ญช ร บค นของกรมบ ญช กลาง (pay-in TR)

26 ค นหาข อม ล

27 รายการท ต องการบ นท กรายละเอ ยดข อม ล

28 การเพ มข อม ล pay-in TR

29 รายการท เพ มข อม ลแล ว จะแสดงในตารางข อม ล pay-in TR

30 120 : ใบสร ปรายช อผ ร บเบ ยหว ด/บ านาญท ได น าเง นมาค นประจ าว น/ประจ ารอบ(ใบปะหน า)

31 กรณ เล อก ประจ าว นท

32 กรณ เล อก ประจ ารอบท

33 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) 110 : รายงานทะเบ ยนค มผ ร บเบ ยหว ด/บ านาญท ได น าเง นมาค น 33

34 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ครบแล ว 34

35 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ย งไม ครบ 35

36 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ท งหมด/พร อมรายละเอ ยดใบเสร จร บเง น 36

37 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) 060 : พ มพ ใบร บรองส ทธ ฯ 37

38 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ค นหาข อม ล 38

39 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ข าราชการ 39

40 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ผ ร บบ านาญได ร บเง นส วนเพ ม 40

41 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ผ ร บบ านาญค นเง น 41

42 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ เล อก ผ ร บเบ ยหว ด 42

43 ฝ ายการเง น 1 กองการเง น สร ปข นตอนการร บ-น าส ง ข นตอน การท างาน ระบบ GFMIS ค าส ง บ นท ก 1. ร บเง น ออกใบเสร จร บเง น บช. 01 / RE เดบ ต เง นสด เครด ต เง นร บฝากอ น 2. น าเง นฝาก ธนาคาร ใบ Pay-in A ของบ ญช ร บฝาก 3. น าเง นส งคล ง - ท าเช คส งจ าย กค. - ใบ Pay-in TR ของกรมบ ญช กลาง บช. 01/JR เดบ ต เง นฝากไม ม รายต ว เครด ต เง นสด บช. 01 /PP เดบ ต เง นร บฝากอ น เครด ต เง นฝากไม ม รายต ว

44 2. ข นตอนการร บเง น 2.2 ส นว นสร ปยอดเง นท ได ร บใน ว นน น บ นท กร บเง นในระบบ GFMIS โดยใช แบบฟอร ม บช01 ประเภท RE

45 การเข าส ระบบ GFMIS 45

46 หน าจอหล ก 46

47 การบ นท กรายการ บช.01 47

48 การบ นท กรายการ บช.01 48

49 รห สต างๆ ในการบ นท ก บช01 RE เดบ ต เง นสด (รห สบ ญช แยกประเภท ) เครด ต เง นร บฝากอ น (รห สบ ญช แยกประเภท ) ระบ รห สต างๆ ด งน รห สศ นย ต นท นในระบบ GFMIS xxxxxxxxxx (10 หล ก) แหล งของเง น (7 หล ก) รห สงบประมาณ (5 หล กแรกของรห สศ นย ต นท น) xxxxx (5 หล ก) ก จกรรมหล ก P4000 (5 หล ก) (การอ างอ ง เป นเอกสารควบค มภายในของหน วยงานใส ได 16 หล ก)

50 3. ข นตอนการน าฝากเง น 3.1 น าเง นฝากเข าบ ญช ธนาคารท เป ดไว โดยน าฝาก ในว นท ได ร บเง นหร ออย างช าภายในว นท าการถ ดไป โดยใช ใบน าฝากเง นด งร ป

51 3. ข นตอนการน าฝากเง น 3.2 น าใบน าฝากเง นจากธนาคาร (ตามข อ 3.1) บ นท กในระบบ e-pension และระบบ GFMIS ด วยแบบฟอร ม บช01 ประเภท JR

52 รห สต างๆ ในการบ นท ก บช01 JR เดบ ต เง นฝากไม ม รายต ว (รห สบ ญช แยกประเภท ) เครด ต เง นสด (รห สบ ญช แยกประเภท ) ระบ รห สต างๆ ด งน รห สศ นย ต นท นในระบบ GFMIS XXXXXXXXXX (10 หล ก) แหล งของเง น (7 หล ก) รห สงบประมาณ (5 หล กแรกของรห สศ นย ต นท น) XXXXX (5 หล ก) ก จกรรมหล ก P4000 (5 หล ก) (การอ างอ ง เป นเอกสารควบค มภายในของหน วยงานใส ได 16 หล ก)

53 4. ข นตอนการถอนเง นจากบ ญช ธนาคารของส วนราชการ เพ อน าเง นส งคล งจ งหว ด ท กว นท 1 และ 16 ของเด อน ย นย นข อม ล การร บเง นประจ ารอบ เพ อสร ปยอดเง นและ ถอนเง นจากบ ญช UNDO ของ สรก. น าฝาก เข าบ ญช ของคล งจ งหว ดขอนแก น

54 4. ข นตอนการถอนเง นจากบ ญช ธนาคารของส วนราชการ เพ อน าเง นส งคล งจ งหว ด 4.1 ถอนเง นจากบ ญช ร บเง น UNDO ของ ส วนราชการท สร ปแต ละรอบน าฝากเข าบ ญช ของคล งจ งหว ดโดยเข ยนเช คส งจ าย กระทรวงการคล ง ผ านสนง.คล งจ งหว ดขอนแก น

55 4. ข นตอนการถอนเง นจากบ ญช ธนาคารของส วนราชการ เพ อน าเง นส งคล งจ งหว ด 4.2 จ ดท าใบน าฝาก Pay in Slip (บาโค ด) ตามร ปแบบท บก. ก าหนด และน าเง นด งกล าวฝากเข าบ ญช คล งจ งหว ด ได ร บใบ Pay in TR จากธนาคาร

56

57 ต วอย างใบน าฝากธนาคาร (Pay in TR) (Pay in TR) 57

58 การน าส งเง นส งคล ง 1. ใช ใบ Pay-in กรมบ ญช กลางกรณ สมาช ก กบข. ค นเง นขอนแก น รห สศ นย ต นท น 03004A ระบ ประเภทเง นท น าฝากเป น เง นฝากคล ง 3. ตรวจสอบรายการในใบร บเง น (Deposite Receipt) ท ได ร บจาก ธนาคารให ถ กต องก บรายการน าฝาก กรณ ตรวจสอบพบข อผ ดพลาด ให แจ งธนาคารแก ไขภายใน ว นท น าฝาก 58

59 ต วอย างใบร บเง น (Deposit Receipt) 59

60 4. ข นตอนการถอนเง นจากบ ญช ธนาคารของส วนราชการ เพ อน าเง นส งคล งจ งหว ด 4.3 น าใบ Pay in TR บ นท กในระบบ e-pension และ ระบบ GFMIS ด วยแบบฟอร ม บช01 ประเภท PP

61 รห สต างๆ ในการบ นท ก บช 01 PP เดบ ต เง นร บฝากอ น (รห สบ ญช แยกประเภท ) เครด ต เง นฝากไม ม รายต ว (รห สบ ญช แยกประเภท ) ระบ รห สต างๆ ด งน รห สศ นย ต นท นในระบบ GFMIS xxxxxxxxxx (10 หล ก) แหล งของเง น (7 หล ก) รห สงบประมาณ (5 หล กแรกของรห สศ นย ต นท น) XXXXX (5 หล ก) ก จกรรมหล ก P4000 (5 หล ก) (การอ างอ ง เป นเอกสารควบค มภายในของหน วยงานใส ได 16 หล ก)

62 น าส งเอกสารประจ ารอบ - ท กว นท 1 และ 16 รวบรวมเอกสารใส แฟ มประจ ารอบ พร อมใบ Pay in TR (ถ าม ) ส งคล งจ งหว ด ภายใน 3 ท าการ (ส งตามปฏ ท นการส งข อม ลรายรอบ)

63 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) สร ปข นตอนการท างาน ส าหร บส วนราชการผ เบ ก 63

64 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) ส วนราชการผ เบ กบ านาญท ร บแบบ / ส.คล งจ งหว ดท เป นส วนราชการผ เบ กบ านาญท ร บแบบ ระด บปฎ บ ต งาน ข นตอนการท างาน เจ าหน าท ผ ปฎ บ ต งาน บ นท กร บแบบ ห วหน างาน หร อ ผ ท ได ร บมอบหมาย เจ าหน าท ผ ปฎ บ ต งาน/ ห วหน างาน ย นย นข อม ลส งกรมบ ญช กลาง พ มพ ใบสร ปรายช อผ ย นแบบแสดงความประสงค ประจ าว น (ปะหน า) พ มพ ใบสร ปรายช อผ ย นแบบแสดงความประสงค ประจ ารอบ(ปะหน า) 64

65 ระบบบ าเหน จบ านาญ (e-pension) และการด าเน นการกล บไปใช ส ทธ ฯ (ระบบUNDO) กรณ น าเง นมาค นให ส วนราชการผ เบ ก ส วนราชการผ เบ กบ านาญท ร บแบบ / ส.คล งจ งหว ดท เป นส วนราชการผ เบ กบ านาญท ร บแบบ ระด บปฎ บ ต งาน ข นตอนการท างาน เจ าหน าท ผ ปฎ บ ต งาน/ ห วหน างาน บ นท กข อม ลใบเสร จร บเง น สร ปข อม ลใบเสร จร บเง นส นว นพร อมบ นท กข อม ล Pay-in A สร ปข อม ลใบเสร จร บเง นส นรอบพร อมบ นท กข อม ล Pay-in TR พ มพ ใบสร ปรายช อผ ท ได น าเง นมาค นประจ าว น(ปะหน า) พ มพ ใบสร ปรายช อผ ท ได น าเง นมาค นประจ ารอบ(ปะหน า) 65

66

กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS

กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS โดย ร ตนา ธ รเชษฐ 4 ส งหาคม 2554 ภาพรวมของระบบ ว ธ การ แนวทางการแก ไข ข อผ ดพลาด หน งส อส งการ แนวทางการตรวจสอบ RP: Receipt Process ระบบการร บและน าส งเง น

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๑ เล ม ๑๒๕ ตอนพ เศษ ๑๑๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษา ในสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553 รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และป 2553 โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป พ.ศ. 2552 และป 2553 ม ว ตถ ประสงค

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา เง นโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา ความเป นมา เง นโครงการอาหารกลางว น กระทรวงศ กษาธ การ เร มโครงการมาต งแต ป พ.ศ. 2509 การด าเน นการแต ละโรงเร ยนได ด าเน นการในร ปแบบหลากหลายตามสภาพของโรงเร ยน

More information

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร โดย... ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ 1 ห วข อบรรยาย 1. ความหมายของส นทร พย. ประเภทของส นทร พย. นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย 4. ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบGFMIS.

More information

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1-2 บทท 2 ประเด นท เก ยวข องก บการร องเร ยน 3-7 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง บทท 3 กระบวนการจ ดการเร องร องเร ยน 8-9 บทท 4 บทสร ป 10-11 E-mail และเบอร

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554)

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) [2] แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ(MIS) ป การศ กษา 2554 หล กการ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา...

งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา... ข อก าหนดและเง อนไขในการก อสร าง (Terms of Reference) งานก อสร างสถานท เล ยงและจ ดแสดงเส อโคร ง สวนส ตว นครราชส มา... 1. ความเป นมา สวนส ตว นครราชส มา เป นแหล งท องเท ยวท ส าค ญของจ งหว ดนครราชส มา เป

More information

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th การเข าใช งานโปรแกรม การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th เมน ระบบรายงานข อม ลภายใน ห วข อ บร หารงบประมาณและก จกรรมฯ (BPM) หร อ http://110.164.192.180/n_bpm55-1

More information

ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน

ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน สำน กงบประมำณ ถนนพระรำมท 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กร งเทพฯ 10400 โทรศ พท 02 265 2000 สารบ ญ

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ กล มงานข อม ลพ นฐานการพ ฒนาชนบท ศ นย สารสนเทศเพ อการพ ฒนา ค าน า กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจาก กระทรวงมหาดไทย ในการบร หารการจ ดเก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

Base Line ป ญหาระด บพ นท

Base Line ป ญหาระด บพ นท ต วช ว ด/ค าเป าหมาย ระด บประเทศ Base Line ป ญหาระด บพ นท ย ทธศาสตร เขตบร การท ๑๒ ย ทธศาสตร จ งหว ด ย ทธศาสตร เคร อข ายอาเภอ (CUP) ย ทธศาสตร หน วยบร การ เป าประสงค ระด บเขต เป าประสงค ระด บจ งหว ด เป าประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556 แผน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556 สารบ ญ องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนแผนท 1 (แบบฟอร มท 2) 9 แผนแผนท 2 (แบบฟอร มท 2) 19 แผนแผนท 3 (แบบฟอร มท

More information