การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ

Size: px
Start display at page:

Download "การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ"

Transcription

1 การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ

2 การเข ยนรายงานผลการว จ ย การเข ยนรายงานผลการว จ ยเป นข นตอนส ดท ายท ส าค ญ เน องจากต อง สามารถรายงานอย างเป นระบบลาด บข นตอนเน อหาก อนหล งม การ น าเสนอท เช อมโยงก นอย างเป นตรรกะ ผ เข ยนรายงานต องสวมบทบาท เป นผ อ านอย ตลอดเวลาเพ อคาดเดาว าผ อ านจะเข าใจมากน อยหร อม ประเด นป ญหาท ไม ช ดเจนตรงจ ดใด เน อความต องสละสลวย ถ กต อง ตามหล กไวยากรณ น กเข ยนท ด ต องเป นผ ท ร กการอ าน เน องจากเป นการพ ฒนาท กษะด าน การเข ยน และควรม การฝ กฝนการเข ยนอย เป นประจา

3 ภาษาท ใช ในการเข ยน ภาษาท ใช ม ความส าค ญมาก แม ว าข อม ลท ได จากการว จ ยจะด เพ ยงใด แต ภาท เข ยนม ป ญหา เช น เข ยนคาผ ดบ อยๆ เข ยนไม เป นระบบ เข ยน วกไปวนมา เข ยนแล วอ านไม ร เร อง เป นต น หากเป นเช นน ผลงานท ออกมาก ด อยค ณภาพลง

4 หล กการเข ยนรายงาน 1. ควรใช ศ พท ว ชาการท ได ร บการยอมร บก นโดยท วไปจากช มชน ว ชาการ เน องจากศ พท ว ชาการเป นนามธรรมแต ม ความหมายท ช ดเจนเฉพาะ จ งถ ายทอดความค ดเห นของผ ว จ ยได อย างแจ มช ด และ ผ เข ยนควรใช คาว ชาการท คงเส นคงวาตลอดต อเน องท งเล ม 2. หล กเล ยงการใช ภาษาพ ดและภาษาแสลง เน องจากม ความหมายไม ช ดเจนและไม เหมาะท จะใช ก บผลงานทางว ชาการซ งม ล กษณะเป น ทางการ 3. สะกดคาอย างถ กต อง เน องจากอาจทาให ความหมายเปล ยนไปและ ผ อ านเก ดความไม เข าใจหร อเข าใจผ ด การเข ยนผ ดบ อยๆแสดงถ ง ความไม ใส ใจของผ เข ยน ด งน นผ เข ยนจ งต องทาการตรวจทานเป น อย างด ก อนน าเสนอ

5 4. ใช ถ อยคาท สละสลวยและเป นระเบ ยบ ม ความประณ ตเก ยวก บการใช ภาษาเพ อน าเสนอได อย างเป นระบบ เป นข นตอน และเข าใจได ง าย 5. ต องไม ใช คาท แสดงถ งอารมณ ส วนต วของผ เข ยน เน องจากจะทาให ผลงานขาดความน าเช อถ อ ควรน าเสนอโดยแสดงให เห นว าผลงานและ ข อสร ปท ได ม ได มาจากอ ตว ส ยของผ เข ยนแต เป นการสร ปจากข อม ลเช ง ประจ กษ ด งน นผ เข ยนต องแยกแยะให เห นถ งข อม ลท ได และข อค ดเห น ของตน 6. การเข ยนต องระม ดระว งความสมเหต สมผลอย ตลอดเวลา ด งน นผ เข ยน ต องม การวางโครงเร องของผลงานท งหมดโดยพ จารณาออกเป นบท และ บทย อย ท ม การร อยเร ยงก นอย างเป นระบบ ซ งจะทาให การเข ยนเป นไป อย างม ข นม ตอนและเป นระบบเช งตรรกะตลอดท งเล ม

6 7. การข นย อหน าใหม ควรม ประเด นอธ บายเพ ยงประเด นเด ยวและม ความ ยาวพอประมาณ ท งน เน องจากการเข ยนท ม หลายประเด นเข าด วยก นทา ให อ านยาก ด งน นแต ละย อหน าควรม ประเด นหล กเพ ยงประเด นเด ยว ท เหล อเป นประเด นเสร ม 8. ต องม การอ างอ ง เน องจากการอ างอ งเป นส วนส าค ญท แสดงให เห น ข อเท จจร งหร อข อค ดเห นท น ามาจากผ อ นม ได มาจากผ ว จ ย โดยการ อ างอ งต องระบ ถ งท มาอย างช ดเจน ถ อว าเป นการให เก ยรต แก ผ ท ค ดมา ก อน และหากผ อ านสนใจค นคว าเพ มเต มก สามารถตามไปอ านได

7 โครงสร างของการเข ยนรายงานผลการว จ ย โครงสร างของรายงานผลการว จ ย (outline) ประกอบด วยบทหล กและ บทย อยอ นเป นห วข อท ส าค ญๆท กาหนดข นโดยเร ยบเร ยงจากห วข อ แรกจนถ งห วข อส ดท าย โครงสร างด งกล าวจะแสดงให เห นถ ง องค ประกอบของงานว จ ยน นๆ ทาให เก ดการน าเสนอได อย างเป น ระบบ องค ประกอบของโครงสร างโดยท วไปประกอบด วย 5 ส วน ค อ 1. ส วนน า (introduction) เป นส วนแสดงให เห นถ งป ญหาท น าไปส การ ว จ ย ป ญหาด งกล าวม ความส าค ญอย างไร ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ขอบเขตการว จ ย และประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

8 2. ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง (relevant literatures and theories) เป นการแสดงให เห นถ งเร องท ศ กษาม ทฤษฎ ใดบ างท เก ยวข อง แต ละ ทฤษฎ ม จ ดเหม อนหร อจ ดต าง ม จ ดเด นจ ดด อยอะไร และเป นการ พยายามส งเคราะห ด งเอาช ดของความส มพ นธ ต างๆออกมากาหนด เป นต วแปรท ใช เป นกรอบในการว จ ย การต งสมมต ฐาน และการให น ยามเช งปฏ บ ต การ 3. ว ธ การศ กษา (methodology) เป นส วนท อธ บายถ งว ธดาเน นการ ศ กษาว จ ย ขนาดของกล มต วอย าง ว ธ การเล อกต วอย าง การว ดต วแปร เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ล ว ธ การเก บข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการน าเสนอรายงานผลการว จ ย

9 4. ผลการว เคราะห ข อม ล (results) เป นส วนหน งท น าเสนอเก ยวก บผล การศ กษา โดยเร มต งแต การพรรณนาถ งล กษณะท วไปของต วอย าง หร อในกรณ ท ศ กษาเป นรายกรณ ก จะบรรยายล กษณะทางกายภาพ โดยท วไปของส งน น เช น ล กษณะท วไปของช มชน องค กร เป นต น และผลทดสอบสมมต ฐาน 5. บทสร ป (conclusion) เป นการสร ปผลการศ กษา การอภ ปรายผลโดย เช อมโยงก บทฤษฎ และเปร ยบเท ยบก บผลว จ ยของผ อ นเพ ออน มาน ไปส ล กษณะท วไป พ จารณาข อด ข อเส ยของทฤษฎ โดยว เคราะห เปร ยบเท ยบก บแนวค ดทฤษฎ อ นๆ รวมท งข อเสนอแนะในเช งปฏ บ ต และข อเสนอแนะในการศ กษาคร งต อไป

10 จบการบรรยาย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน จากการทดลองท ได จากการศ กษาและสร างโปรแกรมช ดค าส งด วยว ซ วลเบส คส าหร บการ ใช งานในโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซ เอ กเซ ลร นป 2003 แล วจะสามารถแบ งอธ บายสร ปผล การดาเน นงานได เป น

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา

มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา 1 การใช ส อการสอน Powerpoint Presentation ประกอบการเร ยนการสอน เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ในเน อหาว ชาส งคมศ กษา เร อง ศาสนาเปร ยบเท ยบ มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา คร ผ สอนส งคมศ กษาฯ ระด บม ธยมศ กษาป ท

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร หท ยร ตน ล มอร ณวงศ เจาหนาท บร หารงาน กองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทน า โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หนาท องค การใหบรรล ถ งเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

More information