กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร"

Transcription

1 ท าไมต องเร ยนว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม บทบาทส าค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข อง ก บท กคนท งในช ว ตประจ าว นและการงานอาช พต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย เคร องม อเคร องใช และ ผลผล ตต าง ๆ ท มน ษย ได ใช เพ ออ านวยความสะดวกในช ว ตและการท างาน เหล าน ล วนเป นผลของ ความร ว ทยาศาสตร ผสมผสานก บความค ดสร างสรรค และศาสตร อ น ๆ ว ทยาศาสตร ช วยให มน ษย ได พ ฒนาว ธ ค ด ท งความค ดเป นเหต เป นผล ค ดสร างสรรค ค ดว เคราะห ว จารณ ม ท กษะส าค ญในการ ค นคว าหาความร ม ความสามารถในการแก ป ญหาอย างเป นระบบ สามารถต ดส นใจโดยใช ข อม ล ท หลากหลายและม ประจ กษ พยานท ตรวจสอบได ว ทยาศาสตร เป นว ฒนธรรมของโลกสม ยใหม ซ งเป น ส งคมแห งการเร ยนร (knowledge-based society) ด งน นท กคนจ งจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาให ร ว ทยาศาสตร เพ อท จะม ความร ความเข าใจในธรรมชาต และเทคโนโลย ท มน ษย สร างสรรค ข น สามารถน า ความร ไปใช อย างม เหต ผล สร างสรรค และม ค ณธรรม เร ยนร อะไรในว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม งหว งให ผ เร ยนได เร ยนร ว ทยาศาสตร ท เน นการเช อมโยง ความร ก บกระบวนการ ม ท กษะส าค ญในการค นคว าและสร างองค ความร โดยใช กระบวนการในการส บ เสาะหาความร และการแก ป ญหาท หลากหลาย ให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนร ท กข นตอน ม การท า ก จกรรมด วยการลงม อปฏ บ ต จร งอย างหลากหลาย เหมาะสมก บระด บช น โดยได ก าหนดสาระส าค ญ ไว ด งน ส งม ช ว ตก บกระบวนการด ารงช ว ต ส งม ช ว ต หน วยพ นฐานของส งม ช ว ต โครงสร างและ หน าท ของระบบต าง ๆ ของส งม ช ว ต และกระบวนการด ารงช ว ต ความหลากหลายทางช วภาพ การถ ายทอดทางพ นธ กรรม การท างานของระบบต าง ๆ ของส งม ช ว ต ว ว ฒนาการและความหลากหลาย ของส งม ช ว ต และเทคโนโลย ช วภาพ ช ว ตก บส งแวดล อม ส งม ช ว ตท หลากหลายรอบต ว ความส มพ นธ ระหว างส งม ช ว ตก บ ส งแวดล อม ความส มพ นธ ของส งม ช ว ตต าง ๆ ในระบบน เวศ ความส าค ญของทร พยากรธรรมชาต การใช และจ ดการทร พยากรธรรมชาต ในระด บท องถ น ประเทศ และโลก ป จจ ยท ม ผลต อการอย รอดของ ส งม ช ว ตในสภาพแวดล อมต าง ๆ สารและสมบ ต ของสาร สมบ ต ของว สด และสาร แรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค การเปล ยน สถานะ การเก ดสารละลายและการเก ดปฏ ก ร ยาเคม ของสาร สมการเคม และการแยกสาร

2 แรงและการเคล อนท ธรรมชาต ของแรงแม เหล กไฟฟ า แรงโน มถ วง แรงน วเคล ยร การออกแรงกระท าต อว ตถ การเคล อนท ของว ตถ แรงเส ยดทาน โมเมนต การเคล อนท แบบต าง ๆ ใน ช ว ตประจ าว น พล งงาน พล งงานก บการด ารงช ว ต การเปล ยนร ปพล งงาน สมบ ต และปรากฏการณ ของ แสง เส ยง และวงจรไฟฟ า คล นแม เหล กไฟฟ า ก มม นตภาพร งส และปฏ ก ร ยาน วเคล ยร ปฏ ส มพ นธ ระหว างสารและพล งงานการอน ร กษ พล งงาน ผลของการใช พล งงานต อช ว ตและส งแวดล อม กระบวนการเปล ยนแปลงของโลก โครงสร างและองค ประกอบของโลก ทร พยากรทางธรณ สมบ ต ทางกายภาพของด น ห น น า อากาศ สมบ ต ของผ วโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปล ยนแปลง ของเปล อกโลก ปรากฏการณ ทางธรณ ป จจ ยท ม ผลต อการเปล ยนแปลงของบรรยากาศ ดาราศาสตร และอวกาศ ว ว ฒนาการของระบบส ร ยะ กาแล กซ เอกภพ ปฏ ส มพ นธ และผล ต อส งม ช ว ตบนโลก ความส มพ นธ ของดวงอาท ตย ดวงจ นทร และโลก ความส าค ญของเทคโนโลย อวกาศ ธรรมชาต ของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กระบวนการทางว ทยาศาสตร การส บเสาะหา ความร การแก ป ญหา และจ ตว ทยาศาสตร

3 ค ณภาพผ เร ยน จบช นประถมศ กษาป ท ๓ เข าใจล กษณะท วไปของส งม ช ว ต และการด ารงช ว ตของส งม ช ว ตท หลากหลาย ในส งแวดล อมท องถ น เข าใจล กษณะท ปรากฏและการเปล ยนแปลงของว สด รอบต ว แรงในธรรมชาต ร ปของ พล งงาน เข าใจสมบ ต ทางกายภาพของด น ห น น า อากาศ ดวงอาท ตย และดวงดาว ต งค าถามเก ยวก บส งม ช ว ต ว สด และส งของ และปรากฏการณ ต างๆ รอบต ว ส งเกต ส ารวจ ตรวจสอบโดยใช เคร องม ออย างง าย และส อสารส งท เร ยนร ด วยการเล าเร อง เข ยน หร อ วาดภาพ ใช ความร และกระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการด ารงช ว ต การศ กษาหาความร เพ มเต ม ท าโครงงานหร อช นงานตามท ก าหนดให หร อตามความสนใจ แสดงความกระต อร อร น สนใจท จะเร ยนร และแสดงความซาบซ งต อส งแวดล อมรอบต ว แสดงถ งความม เมตตา ความระม ดระว งต อส งม ช ว ตอ น ท างานท ได ร บมอบหมายด วยความม งม น รอบคอบ ประหย ด ซ อส ตย จนเป นผลส าเร จ และ ท างานร วมก บผ อ นอย างม ความส ข จบช นประถมศ กษาป ท ๖ เข าใจโครงสร างและการท างานของระบบต างๆ ของส งม ช ว ต และความส มพ นธ ของ ส งม ช ว ตท หลากหลายในส งแวดล อมท แตกต างก น เข าใจสมบ ต และการจ าแนกกล มของว สด สถานะของสาร สมบ ต ของสารและการท าให สารเก ดการเปล ยนแปลง สารในช ว ตประจ าว น การแยกสารอย างง าย เข าใจผลท เก ดจากการออกแรงกระท าก บว ตถ ความด น หล กการเบ องต นของแรงลอยต ว สมบ ต และปรากฏการณ เบ องต นของแสง เส ยง และวงจรไฟฟ า เข าใจล กษณะ องค ประกอบ สมบ ต ของผ วโลก และบรรยากาศ ความส มพ นธ ของดวง อาท ตย โลก และดวงจ นทร ท ม ผลต อการเก ดปรากฎการณ ธรรมชาต ต งค าถามเก ยวก บส งท จะเร ยนร คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจ ตรวจสอบโดยใช เคร องม อ อ ปกรณ ว เคราะห ข อม ล และส อสารความร จากผลการส ารวจ ตรวจสอบ

4 ใช ความร และกระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการด ารงช ว ต และการศ กษาความร เพ มเต ม ท าโครงงานหร อช นงานตามท ก าหนดให หร อตามความสนใจ แสดงถ งความสนใจ ม งม น ร บผ ดชอบ รอบคอบและซ อส ตย ในการส บเสาะหาความร ตระหน กในค ณค าของความร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แสดงความช นชม ยกย อง และ เคารพส ทธ ในผลงานของผ ค ดค น แส ดงถ ง ค วาม ซ า บซ ง ห วงใย แสดง พ ฤ ต ก รรมเก ย วก บ ก ารใช การด แล ร ก ษ า ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างร ค ณค า ท างานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค แสดงความค ดเห นของตนเองและยอมร บฟ งความ ค ดเห นของผ อ น จบช นม ธยมศ กษาป ท ๓ เข าใจล กษณะและองค ประกอบท ส าค ญของเซลล ส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของการท างาน ของระบบต างๆ การถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม เทคโนโลย ช วภาพ ความหลากหลาย ของส งม ช ว ต พฤต กรรมและการตอบสนองต อส งเร าของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ระหว าง ส งม ช ว ตในส งแวดล อม เข าใจองค ประกอบและสมบ ต ของสารละลาย สารบร ส ทธ การเปล ยนแปลงของสารใน ร ปแบบของการเปล ยนสถานะ การเก ดสารละลายและการเก ดปฏ ก ร ยาเคม เข าใจแรงเส ยดทาน โมเมนต ของแรง การเคล อนท แบบต างๆ ในช ว ตประจ าว น กฎการ อน ร กษ พล งงาน การถ ายโอนพล งงาน สมด ลความร อน การสะท อน การห กเหและความ เข มของแสง เข าใจความส มพ นธ ระหว างปร มาณทางไฟฟ า หล กการต อวงจรไฟฟ าในบ าน พล งงาน ไฟฟ าและหล กการเบ องต นของวงจรอ เล กทรอน กส เข าใจกระบวนการเปล ยนแปลงของเปล อกโลก แหล งทร พยากรธรณ ป จจ ยท ม ผลต อการ เปล ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏ ส มพ นธ ภายในระบบส ร ยะ และผลท ม ต อส งต างๆ บนโลก ความส าค ญของเทคโนโลย อวกาศ เข าใจความส มพ นธ ระหว างว ทยาศาสตร ก บเทคโนโลย การพ ฒนาและผลของการพ ฒนา เทคโนโลย ต อค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม ต งค าถามท ม การก าหนดและควบค มต วแปร ค ดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผน และลงม อส ารวจตรวจสอบ ว เคราะห และประเม นความสอดคล องของข อม ล และสร าง องค ความร

5 ส อสารความค ด ความร จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพ ด เข ยน จ ดแสดง หร อใช เทคโนโลย สารสนเทศ ใช ความร และกระบวนการทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในการด ารงช ว ต การศ กษา หาความร เพ มเต ม ท าโครงงานหร อสร างช นงานตามความสนใจ แสดงถ งความสนใจ ม งม น ร บผ ดชอบ รอบคอบ และซ อส ตย ในการส บเสาะหาความร โดยใช เคร องม อและว ธ การท ให ได ผลถ กต องเช อถ อได ตระหน กในค ณค าของความร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ใช ในช ว ตประจ าว นและการ ประกอบอาช พ แสดงความช นชม ยกย องและเคารพส ทธ ในผลงานของผ ค ดค น แสดงถ งความซาบซ ง ห วงใย ม พฤต กรรมเก ยวก บการใช และร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอย างร ค ณค า ม ส วนร วมในการพ ท กษ ด แลทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในท องถ น ท างานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค แสดงความค ดเห นของตนเองและยอมร บฟ งความ ค ดเห นของผ อ น จบช นม ธยมศ กษาป ท ๖ เข าใจการร กษาด ลยภาพของเซลล และกลไกการร กษาด ลยภาพของส งม ช ว ต เข าใจกระบวนการถ ายทอดสารพ นธ กรรม การแปรผ น ม วเทช น ว ว ฒนาการของ ส งม ช ว ต ความหลากหลายของส งม ช ว ตและป จจ ยท ม ผลต อการอย รอดของส งม ช ว ต ในส งแวดล อมต างๆ เข าใจกระบวนการ ความส าค ญและผลของเทคโนโลย ช วภาพต อมน ษย ส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม เข าใจชน ดของอน ภาคส าค ญท เป นส วนประกอบในโครงสร างอะตอม การจ ดเร ยงธาต ในตารางธาต การเก ดปฏ ก ร ยาเคม และเข ยนสมการเคม ป จจ ยท ม ผลต ออ ตราการ เก ดปฏ ก ร ยาเคม เข าใจชน ดของแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคและสมบ ต ต างๆ ของสารท ม ความส มพ นธ ก บแรงย ดเหน ยว เข าใจการเก ดป โตรเล ยม การแยกแก สธรรมชาต และการกล นล าด บส วนน าม นด บ การน า ผล ตภ ณฑ ป โตรเล ยมไปใช และผลต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม เข าใจชน ด สมบ ต ปฏ ก ร ยาท ส าค ญของพอล เมอร และสารช วโมเลก ล เข าใจความส มพ นธ ระหว างปร มาณท เก ยวก บการเคล อนท แบบต างๆ สมบ ต ของคล นกล ค ณภาพของเส ยงและการได ย น สมบ ต และโทษของคล นแม เหล กไฟฟ า ก มม นตภาพร งส และพล งงานน วเคล ยร

6 เข าใจกระบวนการเปล ยนแปลงของโลกและปรากฏการณ ทางธรณ ท ม ผลต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม เข าใจการเก ดและว ว ฒนาการของระบบส ร ยะ กาแล กซ เอกภพและความส าค ญของ เทคโนโลย อวกาศ เข าใจความส มพ นธ ของความร ว ทยาศาสตร ท ม ผลต อการพ ฒนาเทคโนโลย ประเภทต างๆ และการพ ฒนาเทคโนโลย ท ส งผลให ม การค ดค นความร ทางว ทยาศาสตร ท ก าวหน า ผล ของเทคโนโลย ต อช ว ต ส งคม และส งแวดล อม ระบ ป ญหา ต งค าถามท จะส ารวจตรวจสอบ โดยม การก าหนดความส มพ นธ ระหว างต ว แปรต างๆ ส บค นข อม ลจากหลายแหล ง ต งสมมต ฐานท เป นไปได หลายแนวทาง ต ดส นใจ เล อกตรวจสอบสมมต ฐานท เป นไปได วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพ อแก ป ญหาหร อตอบค าถาม ว เคราะห เช อมโยง ความส มพ นธ ของต วแปรต างๆ โดยใช สมการทางคณ ตศาสตร หร อสร างแบบจ าลองจาก ผลหร อความร ท ได ร บจากการส ารวจตรวจสอบ ส อสารความค ด ความร จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพ ด เข ยน จ ดแสดง หร อใช เทคโนโลย สารสนเทศ อธ บายความร และใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการด ารงช ว ต การศ กษาหาความร เพ มเต ม ท าโครงงานหร อสร างช นงานตามความสนใจ แสดงถ งความสนใจ ม งม น ร บผ ดชอบ รอบคอบและซ อส ตย ในการส บเสาะหาความร โดยใช เคร องม อและว ธ การท ให ได ผลถ กต องเช อถ อได ตระหน กในค ณค าของความร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ใช ในช ว ตประจ าว น การ ประกอบอาช พ แสดงถ งความช นชม ภ ม ใจ ยกย อง อ างอ งผลงาน ช นงานท เป นผลจากภ ม ป ญญาท องถ นและการพ ฒนาเทคโนโลย ท ท นสม ย แสดงความซาบซ ง ห วงใย ม พฤต กรรมเก ยวก บการใช และร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอย างร ค ณค า เสนอต วเองร วมม อปฏ บ ต ก บช มชนในการป องก น ด แล ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมของท องถ น แสดงถ งความพอใจ และเห นค ณค าในการค นพบความร พบค าตอบ หร อแก ป ญหาได ท างานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค แสดงความค ดเห นโดยม ข อม ลอ างอ งและเหต ผล ประกอบ เก ยวก บผลของการพ ฒนาและการใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อย างม ค ณธรรมต อส งคมและส งแวดล อม และยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ น

7 สาระท ๑ ส งม ช ว ตก บกระบวนการด ารงช ว ต มาตรฐาน ว ๑.๑ เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช ว ตท ท างานส มพ นธ ก น ม กระบวนการ ส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ในการด ารงช ว ตของตนเองและด แลส งม ช ว ต ต วช ว ดช นป ๑. เปร ยบ เท ยบความ แตกต าง ระหว าง ส งม ช ว ตก บ ส งไม ม ช ว ต ๒. ส งเกต ล กษณะและ หน าท ของ โครงสร าง ภายนอกของ พ ชและส ตว ๑. ทดลอง น า แสง เป นป จจ ย ท จ าเป นต อ การด ารงช ว ต ของพ ช ๒. อธ บาย อาหาร น า อากาศ เป น ป จจ ยท จ าเป น ต อการ ด ารงช ว ต และการเจร ญ เต บโตของพ ช และส ตว และ น าความร ไป ใช - ๑. ทดลองและ อธ บายหน าท ของท อล าเล ยง และปากใบ ของพ ช ๒. อธ บาย น า แก สคาร บอน - ไดออกไซด แสง และ คลอโรฟ ลล เป นป จจ ยท จ าเป น บางประการต อ การเจร ญเต บโต และการ ส งเคราะห ด วยแสงของ พ ช ๑. ส งเกต และระบ ส วน ประกอบของ ดอกและ โครงสร าง ท เก ยวข อง ก บการ ส บพ นธ ของพ ชดอก ๒. อธ บาย การส บพ นธ ของพ ชดอก การขยาย พ นธ พ ช และ น าความร ไป ใช ๑. อธ บายการ เจร ญเต บโต ของมน ษย จากว ยแรก เก ดจนถ งว ย ผ ใหญ ๒. อธ บาย การท างาน ท ส มพ นธ ก น ของระบบย อย อาหาร ระบบ หายใจ และ ระบบ หม นเว ยน เล อดของ มน ษย ๑. ส งเกตและ อธ บายร ปร าง ล กษณะ ของเซลล ของ ส งม ช ว ต เซลล เด ยว และเซลล ของ ส งม ช ว ต หลายเซลล ๒. ส งเกตและ เปร ยบเท ยบ ส วน ประกอบ ส าค ญของ เซลล พ ชและ เซลล ส ตว ๑. อธ บาย โครงสร าง และการ ท างาน ของระบบ ย อยอาหาร ระบบ หม นเว ยน เล อด ระบบ หายใจ ระบบข บถ าย ระบบ ส บพ นธ ของ มน ษย และ ส ตว รวมท ง ระบบ ประสาทของ มน ษย - ๑. ทดลอง การร กษาด ลยภาพของเซลล ของ ส งม ช ว ต ๒. ทดลองกลไกการ ร กษาด ลยภาพของน า ในพ ช ๓. ส บค นข อม ล กลไกการควบค มด ลยภาพ ของน า แร ธาต และอ ณหภ ม ของ มน ษย และส ตว อ น ๆ และน า ความร ไปใช ๔. อธ บายเก ยวก บระบบ ภ ม ค มก นของร างกายและน า ความร ไปใช ในการด แลร กษาส ขภาพ

8 ๓. ส งเกต ล กษณะ หน าท และ ความ ส าค ญของ อว ยวะ ภายนอกของ มน ษย ตลอดจนการ ด แลร กษา ส ขภาพ ต วช ว ดช นป ๓. ส ารวจ - ๓. ทดลองและ ๓. อธ บาย ๓. ว เคราะห ๓. ทดลองและ ๒. อธ บาย - อธ บาย การ ว ฏจ กรช ว ต สารอาหาร อธ บายหน าท ความ ส มพ นธ พ ชและส ตว ตอบสนองของ ของพ ชดอก และอภ ปราย ของส วน ของระบบ สามารถ พ ชต อแสง เส ยง บางชน ด ความจ าเป นท ประกอบ ท ต างๆ ของ ตอบสนองต อ และการส มผ ส ๔. อธ บาย ร างกาย ต อง ส าค ญของ มน ษย และ แสง อ ณหภ ม ๔. อธ บาย การส บพ นธ ได ร บ เซลล พ ชและ น าความร ไป และการ พฤต กรรม และการ สารอาหาร เซลล ส ตว ใช ส มผ ส ๔. ของส ตว ขยายพ นธ ในส ดส วน ๔. ทดลองและ ๓. ส งเกต ทดลองและ ท ตอบสนอง ของส ตว ท เหมาะสม อธ บาย อธ บาย ร างกาย ต อแสง ๕. อภ ปราย ก บเพศและว ย กระบวนการ พฤต กรรมของ ของมน ษย อ ณหภ ม ว ฏจ กรช ว ต สารผ านเซลล มน ษย และ สามารถ การส มผ ส และ ของส ตว โดยการแพร ส ตว ท ตอบสนอง น าความร ไปใช บางชน ด และออสโมซ ส ตอบสนองต อ ต อแสง และน า ๕. ทดลอง ส งเร าภายนอก อ ณหภ ม และ ความร ไปใช หาป จจ ย และภายใน การส มผ ส บางประการ ๔. อธ บาย ๕. อธ บาย ท จ าเป นต อ หล กการและ ป จจ ย การส งเคราะห ผลของการใช ท จ าเป น ด วยแสงของ เทคโนโลย ต อการ พ ช ช วภาพในการ ด ารงช ว ต ว าแสง ขยายพ นธ และการเจร ญ คลอโรฟ ลล ปร บปร งพ นธ เต บโตของ แก สคาร บอน และเพ ม มน ษย ไดออกไซด น า เป นป จจ ย ท จ าเป นต อง ใช ในการ ส งเคราะห ด วย แสง ผลผล ตของ ส ตว และ น าความร ไปใช

9 ต วช ว ดช นป ๖. ทดลอง ผลท ได จาก การ ส งเคราะห ด วยแสง ของพ ช ๗. อธ บาย ความส าค ญ ของ กระบวนการ ส งเคราะห ด วยแสง ของพ ชต อ ส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม ๘. ทดลอง กล มเซลล ท เก ยวข อง ก บการล าเล ยง น าของพ ช ๕. ทดลอง ว เคราะห สารอาหาร ในอาหาร ม ปร มาณ พล งงาน และส ดส วน ท เหมาะสม ก บเพศและ ว ย ๖. อภ ปราย ผลของสาร เสพต ดต อ ระบบต าง ๆ ของร างกาย และแนวทาง ในการ ป องก น ตนเองจาก สารเสพต ด

10 ต วช ว ดช นป ๙. ส งเกต โครงสร าง ท เก ยวก บ ระบบล าเล ยง น าและ อาหารของ พ ช ๑๐. ทดลอง โครงสร าง ของดอกท เก ยวข องก บ การส บพ นธ ของพ ช ๑๑. อธ บาย กระบวนการ ส บพ นธ แบบอาศ ย เพศของพ ช ดอกและการ ส บพ นธ

11 ต วช ว ดช นป แบบไม อาศ ยเพศ ของพ ช โดยใช ส วนต างๆ ของ พ ชเพ อช วยใน การ ขยายพ นธ ๑๒. ทดลองและ อธ บาย การตอบ สนอง ของพ ช ต อแสง น า และการ ส มผ ส ๑๓. อธ บาย หล กการและผล ของการใช เทคโนโลย ช วภาพในการ ขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ เพ มผลผล ตของ พ ชและ น าความร ไปใช

12 สาระท ๑ ส งม ช ว ตก บกระบวนการด ารงช ว ต มาตรฐาน ว ๑.๒ เข าใจกระบวนการและความส าค ญของการถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม ว ว ฒนาการของส งม ช ว ต ความหลากหลายทางช วภาพ การใช เทคโนโลย ช วภาพ ท ม ผลกระทบต อมน ษย และส งแวดล อม ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ระบ ล กษณะของ ส งม ช ว ต ในท องถ น และน ามา จ ดจ าแนก ๑. อธ บาย ของพ ชและ ส ตว ใน ท องถ น ๑. อภ ปราย ล กษณะต างๆ ของส งม ช ว ต - ๑. ส ารวจ เปร ยบเท ยบ และระบ ล กษณะของ ตนเองก บคน ในครอบคร ว โดยใช ล กษณะ ๒. อธ บาย ภายนอก การถ ายทอด มน ษย และส เป นเกณฑ ล กษณะทาง ใกล ต ว ๒. เปร ยบเท ยบ และระบ ล กษณะท คล ายคล งก น ของพ อแม ก บล ก พ นธ กรรม ของส งม ช ว ต ในแต ละร น ๑. ส งเกตและ อธ บาย ล กษณะของ โครโมโซม ท ม หน วย พ นธ กรรม หร อย น ในน วเคล ยส ๒. อธ บาย ความส าค ญ ของสาร พ นธ กรรมหร อ ด เอ นเอ และ กระบวนการ ถ ายทอด ล กษณะทาง พ นธ กรรม ๑. อธ บายกระบวนการถ ายทอด สารพ นธ กรรม การแปรผ นทาง พ นธ กรรม ม วเทช น และการเก ด ความหลากหลายทางช วภาพ ๒. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล ของเทคโนโลย ช วภาพท ม ต อ งแวดล อมและน า ความร ไปใช ๓. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล ของความหลากหลายทางช วภาพ ท ม ต อมน ษย และส งแวดล อม ๔. อธ บายกระบวนการค ดเล อก ตามธรรมชาต และผลของการ ค ดเล อกตามธรรมชาต ต อความ หลากหลายของส งม ช ว ต

13 ต วช ว ดช นป ๓. อธ บาย ล กษณะท คล ายคล งก น ของพ อแม ก บ ล กว าเป นการ ถ ายทอด ล กษณะทาง พ นธ กรรม และน าความร ไป ใช ๔. ส บค น ข อม ลและ อภ ปราย เก ยวก บ ๓. จ าแนกพ ช ออกเป น พ ชดอก และ พ ชไม ม ดอก ๔. ระบ ล กษณะของ พ ชดอกท เป น พ ชใบเล ยง เด ยว และพ ช ใบเล ยงค โดย ๓. อภ ปราย โรคทาง พ นธ กรรม ท เก ดจาก ความผ ดปกต ของย นและ โครโมโซม และน าความร ไปใช ๔. ส ารวจ ความ หลากหลาย ทางช วภาพ ส งม ช ว ต บางชน ด ท ส ญพ นธ ไปแล ว และ ท ด ารงพ นธ มาจนถ ง ป จจ บ น ใช ล กษณะ ภายนอก เป นเกณฑ ๕. จ าแนก ส ตว ออกเป น กล มโดยใช ล กษณะ ภายในบาง ล กษณะและ ล กษณะ ภายนอก เป นเกณฑ ในท องถ น ท ท าให ส งม ช ว ต ด ารงช ว ตอย ได อย างสมด ล ๕. อธ บายผล ของความ หลากหลาย ทางช วภาพ

14 ต วช ว ดช นป ท ม ต อมน ษย ส ตว พ ช และ ส งแวดล อม ๖. อภ ปราย ผลของ เทคโนโลย ช วภาพต อการ ด ารงช ว ตของ มน ษย และ ส งแวดล อม

15 สาระท ๒ ช ว ตก บส งแวดล อม มาตรฐาน ว ๒.๑ เข าใจส งแวดล อมในท องถ น ความส มพ นธ ระหว างส งแวดล อมก บส งม ช ว ต ความส มพ นธ ระหว างส งม ช ว ตต าง ๆ ในระบบน เวศ ม กระบวนการ ส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ส ารวจ ส งแวดล อม ในท องถ น ของตนและ อธ บาย ความส มพ นธ ของส งม ช ว ต ๑. ส ารวจและ อภ ปรายความ ส มพ นธ ของ กล มส งม ช ว ต ในแหล ง ท อย ต าง ๆ ๒. อธ บาย ๑. ส ารวจ ระบบน เวศ ต างๆ ในท องถ นและ อธ บายความ ส มพ นธ ของ องค ประกอบ ๑. อธ บายด ลยภาพของระบบน เวศ ๒. อธ บายกระบวนการ เปล ยนแปลงแทนท ของส งม ช ว ต ๓. อธ บายความส าค ญของ ความหลากหลายทางช วภาพ และ เสนอแนะแนวทางในการด แลและ ร กษา ก บ ความส มพ นธ ภายในระบบ ส งแวดล อม ของส งม ช ว ตก บ ส งม ช ว ตในร ป ของโซ อาหาร และสายใยอาหาร ๓. ส บค นข อม ล ความส มพ นธ ระหว างการ ด ารงช ว ตของ น เวศ ๒. ว เคราะห ความส มพ นธ ของการ ถ ายทอด พล งงาน ของส งม ช ว ต ในร ปของ โซ อาหารและ สายใยอาหาร

16 ต วช ว ดช นป ส งม ช ว ตก บ สภาพแวดล อม ในท องถ น ๓. อธ บาย ว ฏจ กรน า ว ฏจ กร คาร บอน และ ความส าค ญ ท ม ต อระบบ น เวศ ๔. อธ บาย ป จจ ยท ม ผลต อ การ เปล ยนแปลง ขนาดของ ประชากร ในระบบน เวศ

17 สาระท ๒ ช ว ตก บส งแวดล อม มาตรฐาน ว ๒.๒ เข าใจความส าค ญของทร พยากรธรรมชาต การใช ทร พยากรธรรมชาต ในระด บท องถ น ประเทศ และโลกน าความร ไปใช ในในการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในท องถ นอย างย งย น ต วช ว ดช นป ๑. ส ารวจ ๑. ส บค นข อม ล ๑. ว เคราะห ๑. ว เคราะห สภาพป ญหา สาเหต ทร พยากร และอภ ปราย สภาพป ญหา ของป ญหาส งแวดล อมและ ธรรมชาต และ แหล งทร พยากร ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ในระด บ อภ ปรายการใช ธรรมชาต ทร พยากร ท องถ น ระด บประเทศ และระด บ ทร พยากร ในแต ละท องถ น ธรรมชาต โลก ธรรมชาต ท เป น ในท องถ น และ ๒. อภ ปรายแนวทางในการ ในท องถ น ต อการด ารงช ว ต เสนอแนวทาง ป องก น แก ไข ป ญหา ส งแวดล อม ๒. ระบ การใช ๒. ว เคราะห ผล ในการ แก ไข และทร พยากรธรรมชาต ทร พยากร ของการเพ มข น ป ญหา ๓. วางแผนและด าเน นการเฝ า ธรรมชาต ของประชากร ๒. อธ บาย ระว ง อน ร กษ และพ ฒนา ท ก อให เก ด มน ษย ต อ การ แนวทาง ส งแวดล อมและทร พยากร ป ญหา ใช ทร พยากร การร กษา ธรรมชาต ส งแวดล อม ธรรมชาต สมด ลของ ในท องถ น ๓. อภ ปรายผล ระบบน เวศ ๓. อภ ปรายและ ต อส งม ช ว ต ๓. อภ ปราย น าเสนอการใช จากการ การใช ทร พยากร เปล ยนแปลง ทร พยากร ธรรมชาต อย าง ส งแวดล อม ธรรมชาต อย าง ประหย ด ค มค า ท งโดยธรรมชาต ย งย น และม ส วนร วม และโดยมน ษย ในการปฏ บ ต

18 ต วช ว ดช นป ๔. อภ ปราย ๔. ว เคราะห แนวทาง ในการด แล การใช ร กษาทร พยากร ทร พยากร ธรรมชาต และ ธรรมชาต ส งแวดล อม ตามปร ชญา ๕. ม ส วนร วม เศรษฐก จ ในการด แล พอเพ ยง ร กษาส งแวดล อม ๕. อภ ปราย ในท องถ น ป ญหา ส งแวดล อม และเสนอ แนะแนวทาง การแก ป ญหา ๖. อภ ปราย และม ส วนร วม ในการด แล และอน ร กษ ส งแวดล อม ในท องถ น อย างย งย น

19 ๑. ส งเกต และระบ ล กษณะ ท ปรากฏ หร อสมบ ต ของว สด ท ใช ท า ของเล น ของใช ในช ว ต ประจ าว น ๒. จ าแนก ว สด ท ใช ท า ของเล น ของใช ใน ช ว ต ประจ าว น รวมท งระบ เกณฑ ท ใช จ าแนก สาระท ๓ สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว ๓.๑ เข าใจสมบ ต ของสาร ความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของสารก บโครงสร างและแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค ม กระบวนการส บเสาะ หา ความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร น าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ระบ ๑. จ าแนก ๑. ทดลอง ๑. ทดลอง ๑. ทดลองและ ๑. ส ารวจ ชน ดและ ชน ดและ จ าแนกสารเป น เปร ยบเท ยบ สมบ ต ของ สมบ ต ของ สมบ ต ของ กล มโดยใช องค ประกอบ สมบ ต ของ ว สด ท เป น ว สด ชน ด ต าง ของแข ง เน อสารหร อ สมบ ต ของ ว สด ท น ามา ส วนประกอ ๆ เก ยวก บ ของเหลว และ ขนาดอน ภาค ธาต และสาร ท าของเล น บ ความย ดหย น แก ส เป นเกณฑ ประกอบ ของใช ของของเล น ความแข ง ๒. จ าแนกสาร ๒. ส บค น ในช ว ต ของใช ความเหน ยว เป นกล มโดย สมบ ต ของสาร ข อม ลและ ประจ าว น ๒. อธ บาย การน าความ ในแต ละกล ม เปร ยบเท ยบ ๒. เล อกใช การใช ร อน การน า สมบ ต ของ ว สด และ ไฟฟ า และ ธาต โลหะ ส งของต างๆ ของว สด ความหนาแน น ธาต อโลหะ แต ละชน ด ธาต ก งโลหะ ได อย าง เหมาะสม และ ปลอดภ ย ๒. ส บค น ข อม ลและ อภ ปรายการน า ว สด ไปใช ใน ช ว ต ประจ าว น ใช สถานะหร อ เกณฑ อ น ท ก าหนดเอง ๓. ทดลองและ อธ บายว ธ การ แยกสารบาง ชน ดท ผสมก น โดยการร อน การตกตะกอน การกรอง การระเห ด การ ระเหยแห ง ๒. อธ บาย สมบ ต และการ เปล ยนสถานะ ของสาร โดยใช แบบจ าลองการ จ ดเร ยงอน ภาค ของสาร ๓. ทดลองและ อธ บายสมบ ต ความเป นกรด เบส ของ สารละลาย และธาต ก มม นตร งส และน า ความร ไปใช ๓. ทดลอง การหล กการ ๑. ส บค นข อม ล โครงสร างอะตอม และส ญล กษณ น วเคล ยร ของธาต ๒. ว เคราะห การจ ด เร ยงอ เล กตรอนในอะตอม ความส มพ นธ ระหว างอ เล กตรอน ในระด บพล งงานนอกส ดก บสมบ ต ของธาต และการเก ดปฏ ก ร ยา ๓. อธ บายการจ ดเร ยงธาต และ ท านายแนวโน มสมบ ต ของธาต ใน ตารางธาต ๔. ว เคราะห การเก ด พ นธะเคม ในโครงผล กและใน โมเลก ล ของสาร ๕. ส บค นข อม ล ความส มพ นธ ระหว างจ ดเด อด จ ดหลอมเหลว และสถานะของสาร ก บแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค ของสาร

20 ต วช ว ดช นป ๔. ส ารวจ และจ าแนก ประเภทของ สารต างๆ ท ใช ในช ว ต ประจ าว น โดยใช สมบ ต และการใช ของสารเป น เกณฑ ๕. อภ ปราย การเล อกใช สารแต ละ ประเภทได อย างถ กต อง และ ปลอดภ ย ๔.ตรวจสอบ ค า ph ของ สารละลาย และน า ความร ไปใช แยกสารด วย ว ธ การกรอง การตกผล ก การสก ด การกล น และโคร มาโทกราฟ และน าความร ไปใช -

21 สาระท ๓ สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว ๓.๒ เข าใจหล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงสถานะของสาร การเก ดสารละลาย การเก ดปฏ ก ร ยา ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และ จ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ทดลอง ผล ของการ เปล ยนแปลง ท เก ดข นก บ ว สด เม อถ ก แรงกระท า หร อท าให ร อนข นหร อ ท าให เย นลง ๒. อภ ปราย และ อ นตรายท อาจ ๑. ทดลองและ อธ บายสมบ ต ของสาร เม อสารเก ด การละลายและ เปล ยนสถานะ ๒. ว เคราะห การ เปล ยนแปลง ท ท าให เก ด สารใหม และม สมบ ต เปล ยนแปลง ไป ๑. ทดลอง ว ธ เตร ยม สารละลาย ท ม ความ เข มข นเป น ร อยละ และ อภ ปราย การน าความร เก ยวก บ สารละลาย ไปใช ๑. ทดลอง การ เปล ยนแปลง สมบ ต มวล และพล งงาน เม อสาร เก ดปฏ ก ร ยา เคม รวมท ง อธ บายป จจ ย ท ม ผลต อการ เก ด ปฏ ก ร ยา เคม ๑. ทดลอง อธ บายและเข ยนสมการ ของปฏ ก ร ยาเคม ท วไป ท พบในช ว ตประจ าว น รวมท ง อธ บายผลของสารเคม ท ม ต อ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม ๒. ทดลองอ ตราการ เก ดปฏ ก ร ยาเคม ป จจ ยท ม ผลต อ อ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาเคม และน า ความร ไปใช ๓. ส บค นข อม ลการเก ด ป โตรเล ยม กระบวนการแยกแก ส ธรรมชาต และการกล นล าด บส วน น าม นด บ

22 ต วช ว ดช นป เก ดข น ๓. อภ ปราย ๔. ส บค นข อม ลและอภ ปราย เน องจากการ การ การน าผล ตภ ณฑ ท ได จากการแยก เปล ยนแปลง เปล ยนแปลง แก สธรรมชาต และการกล นล าด บ ของสารท ของว สด ส วนน าม นด บไปใช ก อให เก ดผล ต อส งม ช ว ต และ ส งแวดล อม ๒. ทดลอง การเปล ยน- แปลงสมบ ต มวลและ พล งงาน ของสาร เม อสาร เปล ยน สถานะและ เก ดการ ละลาย ๓. ทดลอง ป จจ ยท ม ผล ต อการ เปล ยน สถานะ และ การละลาย ของสาร ๒. ทดลอง อธ บายและ เข ยนสมการ เคม ของ ปฏ ก ร ยาของ สารต าง ๆ และน า ความร ไปใช ๓. ส บค น ข อม ลและ อภ ปรายผล ของสารเคม ปฏ ก ร ยาเคม ต อส งม ช ว ต และ ส งแวดล อม รวมท งผลของผล ตภ ณฑ ต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม ๕. ทดลองการเก ดพอล เมอร สมบ ต ของพอล เมอร ๖. อภ ปรายการน าพอล เมอร ไปใช รวมท งผลท เก ดจาก การผล ตและใช พอล เมอร ต อ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม ๗. ทดลอง องค ประกอบ และ ปฏ ก ร ยาบางชน ดของ คาร โบไฮเดรต ๘. ทดลอง องค ประกอบ และ ปฏ ก ร ยาบางชน ดของไขม นและ น าม น

23 ต วช ว ดช นป ๔. ส บค น ข อม ลและ อธ บายการ ใช สารเคม อย างถ กต อง ปลอดภ ย ว ธ ป องก นและ แก ไข อ นตรายท เก ดข นจาก การใช สารเคม ๙. ทดลอง องค ประกอบ และ ปฏ ก ร ยาบางชน ดของโปรต น และ กรดน วคล อ ก

24 สาระท ๔ แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว ๔.๑ เข าใจธรรมชาต ของแรงแม เหล กไฟฟ า แรงโน มถ วง และแรงน วเคล ยร ม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไป ใช อย างถ กต องและม ค ณธรรม ต วช ว ดช นป ๑. ทดลอง การด งหร อ การผล กว ตถ ๑. ทดลองและ อธ บายแรงท เก ดจาก แม เหล ก ๒. อธ บาย การน าแม เหล ก มาใช ๓. ทดลอง แรงไฟฟ าท เก ดจากการถ ว ตถ บางชน ด ๑. ทดลองและ อธ บายผลของ การออกแรง ท กระท าต อ ว ตถ ๒. ทดลอง การตกของ ว ตถ ส พ นโลก แรงท โลก ด งด ดว ตถ ๑. ทดลองและ อธ บายการหาแรง ล พธ ของแรงสอง แรง ซ งอย ใน แนวเด ยวก นท กระท าต อว ตถ ๒. ทดลอง ความด นอากาศ ๓. ทดลอง ความด นของ ของเหลว ๔. ทดลองและ อธ บายแรงพย งของ ของเหลว การ ลอยต ว และการจม ของว ตถ ๑. ส บค น ข อม ล และ อธ บายปร มาณ สเกลาร ปร มาณ เวกเตอร ๒. ทดลอง ระยะทาง การกระจ ด อ ตราเร วและ ความเร ว ในการเคล อนท ของว ตถ ๑. ทดลองและ อธ บายการหาแรง ล พธ ของแรง หลายแรง ใน ระนาบเด ยวก นท กระท าต อว ตถ ๒. อธ บายแรง ล พธ ท กระท าต อ ว ตถ ท หย ดน ง หร อว ตถ เคล อนท ด วยความเร ว คงต ว ๑. อธ บาย ความเร งและผล ของแรงล พธ ท ท าต อว ตถ ๒. ทดลองและ อธ บายแรงก ร ยา และแรง ปฏ ก ร ยา ระหว างว ตถ และน าความร ไปใช ๓. ทดลองและ อธ บายแรงพย ง ของของเหลว ท กระท าต อว ตถ ๑. ทดลองความส มพ นธ ระหว างแรงก บ การเคล อนท ของ ว ตถ ในสนามโน มถ วง การน าความร ไปใช ๒. ทดลอง ความส มพ นธ ระหว างแรงก บ การ เคล อนท ของอน ภาคในสนามไฟฟ า และน าความร ไปใช ๓. ทดลองความ ส มพ นธ ระหว างแรงก บการเคล อนท ของอน ภาคในสนาม แม เหล ก และ น าความร ไปใช ๔. ว เคราะห แรง น วเคล ยร และแรงไฟฟ าระหว าง อน ภาคในน วเคล ยส

25 สาระท ๔ แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว ๔.๒ เข าใจล กษณะการเคล อนท แบบต างๆ ของว ตถ ในธรรมชาต ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ทดลอง แรงเส ยดทาน และน าความร ไปใช ๑. ทดลองและ อธ บายความ แตกต างระหว าง แรงเส ยดทาน สถ ตก บแรง และน าความร ไปใช ๒. ทดลองและ ว เคราะห โมเมนต ของแรง และน าความร ไปใช ๓. ส งเกต และ อธ บายการ เคล อนท ของ ว ตถ ท เป น แนวตรง และ แนวโค ง ๑. อธ บายและทดลองความ ส มพ นธ ระหว างการกระจ ด เวลา ความเร ว ความเร งของการ เคล อนท ในแนวตรง ๒. ส งเกตการเคล อนท แบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และ แบบฮาร มอน กอย างง าย ๓. อภ ปรายผลการส บค นและ เก ยวก บการเคล อนท แบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮาร มอน กอย างง าย

26 สาระท ๕ พล งงาน มาตรฐาน ว ๕.๑ เข าใจความส มพ นธ ระหว างพล งงานก บการด ารงช ว ต การเปล ยนร ปพล งงาน ปฏ ส มพ นธ ระหว างสารและพล งงาน ผลของการใช พล งงานต อช ว ต และส งแวดล อม ม กระบวน การส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ทดลอง ได ว าไฟฟ าเป น พล งงาน ๒. ส ารวจและ ยกต วอย าง เคร องใช ไฟฟ าในบ านท เปล ยน พล งงานไฟฟ า เป นพล งงาน อ น ๑. บอกแหล ง พล งงาน ธรรมชาต ท ใช ผล ตไฟฟ า ๒. อธ บาย ความส าค ญ ของพล งงาน ไฟฟ าและ เสนอว ธ การใช ไฟฟ าอย าง ประหย ดและ ปลอดภ ย ๑. ทดลองและ อธ บายการ เคล อนท ของแสง จากแหล งก าเน ด ๒. ทดลองและ อธ บายการ สะท อนของแสง ท ตกกระทบว ตถ ๓. ทดลองและ จ าแนกว ตถ ตาม ล กษณะการ มองเห นจาก แหล งก าเน ดแสง ๑. ทดลองและ อธ บายการเก ด เส ยงและการ เคล อนท ของเส ยง ๒. ทดลองและ อธ บายการเก ด เส ยงส ง เส ยงต า ๓. ทดลองและ อธ บายเส ยงด ง เส ยงค อย ๔. ส ารวจและ อภ ปราย อ นตรายท เก ดข นเม อฟ ง เส ยงด งมาก ๆ ๑. ทดลอง การต อ วงจรไฟฟ า อย างง าย ๒. ทดลอง ต วน าไฟฟ า และฉนวน ไฟฟ า ๓. ทดลองและ อธ บายการต อ เซลล ไฟฟ า แบบอน กรม และน าความร ไปใช ๑. ทดลองและ อธ บาย อ ณหภ ม และ การว ดอ ณหภ ม ๒. ส งเกต และ อธ บายการถ าย โอนความร อน และน าความร ไปใช ๓. อธ บาย การ ด ดกล น การ คายความร อน โดยการแผ ร งส และน าความร ไปใช ๑. ทดลองและ อธ บายการ สะท อนของ แสง การห กเห ของแสง และ น าความร ไปใช ๒. อธ บายผล ของความสว าง ท ม ต อมน ษย และส งม ช ว ต อ น ๆ ๑. อธ บายงาน พล งงานจลน พล งงานศ กย โน มถ วง กฎ การอน ร กษ พล งงาน และ ความส มพ นธ ระหว าง ปร มาณเหล าน รวมท งน า ความร ไปใช ๑. ทดลองสมบ ต ของ คล นกล ความส มพ นธ ระหว าง อ ตราเร ว ความถ และ ความยาวคล น ๒. อธ บายการเก ดคล นเส ยงบ ตส ของเส ยง ความเข มเส ยง ระด บ ความเข มเส ยง การได ย นเส ยง ค ณภาพเส ยง และน าความร ไปใช ๓. อภ ปรายผลการส บค นข อม ล เก ยวก บมลพ ษทางเส ยงท ม ต อ ส ขภาพของมน ษย และการเสนอ ว ธ ป องก น

27 ต วช ว ดช นป ๔. ทดลอง การ ห กเหของแสง เม อผ านต วกลาง โปร งใสสอง ชน ด ๕. ทดลอง การเปล ยนแสง เป นพล งงาน ไฟฟ าและน า ความร ไปใช ๖. ทดลองและ อธ บายแสงขาว ประกอบด วย แสงส ต าง ๆ และ น าความร ไปใช ๔. ทดลอง การต อหลอด ไฟฟ าท งแบบ อน กรม แบบ ขนาน และน า ความร ไปใช ๕. ทดลอง การเก ดสนาม แม เหล กรอบ สายไฟท ม กระแสไฟฟ า ผ าน และน า ความร ไปใช ๔. อธ บาย สมด ลความ ร อนและผล ของความร อน ต อการขยายต ว ของสาร และ น าความร ไปใช ใน ช ว ตประจ าว น ๓. ทดลองและ อธ บายการ ด ดกล นแสงส การมองเห นส ของว ตถ และ น าความร ไปใช ๒. ทดลอง ความส มพ นธ ระหว างความ ต างศ กย กระแสไฟฟ า ความต านทาน และน าความร ไป ใช ๓. ค านวณ พล งงานไฟฟ า ของเคร องใช ไฟฟ า และน า ความร ไปใช ๔. อธ บายคล นแม เหล กไฟฟ า สเปกตร มคล นแม เหล กไฟฟ า และ น าเสนอผลการส บค นข อม ล เก ยวก บ และการ ป องก นอ นตรายจากคล น แม เหล กไฟฟ า ๕. อธ บายปฏ ก ร ยาน วเคล ยร ฟ ช ช น ฟ วช น และความส มพ นธ ระหว างมวลก บพล งงาน

28 ต วช ว ดช นป ๔. ส งเกตและ อภ ปรายการต อ ๖. ส บค นข อม ลเก ยวก บพล งงาน ท ได จากปฏ ก ร ยาน วเคล ยร และผล วงจรไฟฟ าใน ต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม บ านอย างถ กต อง ๗. อภ ปรายผลการส บค นข อม ล ปลอดภ ย และ เก ยวก บโรงไฟฟ าน วเคล ยร ประหย ด ๕. อธ บายต ว และการน าไปใช ต านทาน ๘. อธ บายชน ดและสมบ ต ของ ไดโอด ทรานซ สเตอร และทดลองต อ วงจร อ เล กทรอน กส เบ องต น ท ม ร งส จากธาต ก มม นตร งส ๙. อธ บายการเก ดก มม นตภาพ ร งส และบอกว ธ การตรวจสอบร งส ในส งแวดล อม การใช ผลกระทบต อส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม ทรานซ สเตอร

29 ๑. ส ารวจ ทดลอง องค ประกอบ และสมบ ต ทางกายภาพ ของด น ในท องถ น สาระท ๖ กระบวนการเปล ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว ๖.๑ เข าใจกระบวนการต าง ๆ ท เก ดข นบนผ วโลกและภายในโลก ความส มพ นธ ของกระบวนการต าง ๆ ท ม ผลต อการเปล ยนแปลงภ ม อากาศ ภ ม ประเทศ และส ณฐานของโลก ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไปใช ต วช ว ดช นป ๑. ส ารวจ และจ าแนก ๑. ส ารวจและ อธ บายสมบ ต ๑. ส ารวจและ อธ บายการเก ด ๑. ส ารวจ ทดลองและ ๑. ส บค นและ อธ บาย ๑. ส ารวจ ทดลองและ ประเภทของ ทางกายภาพ ด น ๒.ระบ ชน ด อธ บายการ องค ประกอบ อธ บายล กษณะ ด นโดยใช ของน าจาก และสมบ ต ของ เก ดเมฆ และการ แบ งช น ของช นหน าต ด สมบ ต ทาง แหล งน าใน ด น ท ใช ปล ก หมอก น าค าง บรรยากาศท ปก กายภาพเป น ท องถ น และน า พ ช ใน ฝน และ คล มผ วโลก เกณฑ และน า ท องถ น ล กเห บ ๒. ทดลองและ ความร ไป ๒. ทดลอง อธ บาย ใช การเก ด ความส มพ นธ ระหว าง ความร ไปใช ๒. ส บค น ข อม ลและ อภ ปรายส วน ประกอบของ อากาศและ ความส าค ญ ของอากาศ ๓. ทดลอง อธ บายการ เคล อนท ของ อากาศท ม ผล จากความ แตกต างของ อ ณหภ ม ว ฏจ กรน า ๓. ออกแบบ และสร าง เคร องม อ อย างง าย ในการว ด อ ณหภ ม ความช น และความกด อากาศ ๑. อธ บาย จ าแนก ประเภทของ ห น โดยใช ล กษณะของ ห น สมบ ต ของ ห นเป นเกณฑ และน าความร ไปใช ๒. ส ารวจ การ เปล ยนแปลง ของห น ๓. ส บค น ธรณ พ บ ต ภ ย ท ม ผลต อ มน ษย และ สภาพแวดล อม ในท องถ น อ ณหภ ม ความช นและ ความกดอากาศ ท ม ผลต อ ปรากฏการณ ทางลมฟ าอากาศ ๓. ส งเกต ว เคราะห และ อภ ปราย การเก ด ปรากฏการณ ด น สมบ ต ของ ด น และ กระบวนการเก ด ด น ๒. ส ารวจ ว เคราะห และ อธ บายการใช และ การปร บปร ง ค ณภาพ ของด น ๓. ทดลอง เล ยนแบบ เพ อ อธ บาย กระบวนการเก ด และล กษณะ องค ประกอบของ ห น ๑. ส บค นหล กการ ใน การแบ งโครงสร างโลก ๒. ทดลองเล ยนแบบ กระบวนการเปล ยนแปลงทางธรณ ภาค ของโลก ๓. ทดลองเล ยนแบบ กระบวนการเก ดภ เขา รอยเล อน รอยคด โค ง แผ นด นไหว ภ เขาไฟระเบ ด ๔. ส บค นความ ส าค ญ ของปรากฏการณ ทางธรณ ว ทยา แผ นด นไหว ภ เขาไฟระเบ ด ท ส งผลต อ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม ๕. ส ารวจ ว เคราะห การ ล าด บช นห น จากการวางต ว ของช น ห น ซากด กด าบรรพ และโครงสร าง ทางธรณ ว ทยา เพ ออธ บายประว ต ความเป นมา ของพ นท ๖. ส บค น ว เคราะห ของข อม ลทางธรณ ว ทยา

30 ต วช ว ดช นป ๔. ทดลอง การเก ดลม และน าความร ไปใช ในช ว ต ประจ าว น ทางลมฟ า อากาศท ม ผล ต อมน ษย ๔. ส บค น ว เคราะห และแปล ความหมาย ข อม ลจากการ พยากรณ อากาศ ๕. ส บค น ว เคราะห และ อธ บายผล ของลมฟ า อากาศต อการ ด ารง ช ว ต ของส งม ช ว ต และ ส งแวดล อม ๔. ทดสอบ และส งเกต องค ประกอบ และสมบ ต ของ ห น เพ อ จ าแนก ประเภทของ ห น และน า ความร ไปใช ๕. ตรวจสอบ ล กษณะทาง กายภาพของ แร และการ น าไปใช

31 ต วช ว ดช นป ๖. ส บค น ว เคราะห และ อธ บายป จจ ย ทางธรรมชาต และการ กระท าของ มน ษย ท ม ผล ต อการ เปล ยนแปลง อ ณหภ ม ของ โลก ร โหว โอโซน และ ฝนกรด ๖ ส บค น กระบวนการ เก ด ล กษณะ และสมบ ต ของ ป โตรเล ยม ถ านห น ห น น าม น และ การน าไปใช ๗. ส ารวจ ๗. ส บค น ว เคราะห และ อธ บายผล ของภาวะโลก ร อน ร โหว โอโซน และ ฝนกรด ท ม ต อ ส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม ล กษณะแหล ง น าธรรมชาต การใช และการ อน ร กษ แหล ง น า ในท องถ น

32 ต วช ว ดช นป ๘. ทดลอง เล ยนแบบ และ อธ บาย การ เก ดแหล งน า บนด น แหล ง น าใต ด น ๙. ทดลอง เล ยนแบบ กระบวนการ ผ พ งอย ก บท การกร อน การพ ดพา การท บถม การตกผล ก และผลของ กระบวนการ ด งกล าว ๑๐. ส บค น สร าง แบบจ าลอง และ อธ บาย โครงสร างและ องค ประกอบ ของโลก

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส

More information

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6 สร ปมาตรฐานและต วช ว ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาหร บการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร

More information

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ฉบ บปร บปร งล าส ดป 2552 โรงเร ยนร ตนโกส นทร สมโภชบวรน เวศศาลายา

More information

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ประกาศโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) เร อง ให ใช หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ****************** เพ อให การจ ดการศ

More information

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 หล กการ 1. เป นหล กส ตรท ม งผล ตและพ ฒนาแรงงานระด บผ ช านาญการเฉพาะสาขาอาช พ สอดคล องก บ ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม เทคโนโลย และส งแวดล อม

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ช ดก จกรรมการเร ยนร ช ดท 1 เร อง การเคล อนท แนวตรง (ระยะทางและการกระจ ด)

ช ดก จกรรมการเร ยนร ช ดท 1 เร อง การเคล อนท แนวตรง (ระยะทางและการกระจ ด) ก ช ดก จกรรมการเร ยนร รายว ชาฟ ส กส พ นฐาน (ว31103) หน วยการเร ยนร เร อง การเคล อนท ส าหร บน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาป ท 4 2 การเคล อนท แนวตรง ระยะทาง และการ กระจ ด อ ตราเร ว และ ความเร ว การเคล อนท ในแนวด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน : PBL)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน : PBL) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project-based Learning : PBL) การนาโครงงานมาใช ในการจ ดการเร ยนการสอนถ อได ว าไม ใช ส งใหม ในการจ ดการศ กษา อย างไรก ตาม ในทศวรรษท ผ านมาม การนามาใช โดยได ค อยๆ พ ฒนาจนได

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการพ ฒนาน กเร ยนให อ านออกเข ยนได ด วยว จ ยในช นเร ยน โรงเร ยนเทศบาล 1 ศร ก ตต วรรณน สรณ ผ รายงานได ศ กษาหล กการ แนวค ด และทฤษฎ จากเอกสาร งานว จ ยท

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

ประสบการณ สาค ญ (ด านร างกาย) ต วอย างก จกรรม การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การเคล อนไหวอย ก บท

ประสบการณ สาค ญ (ด านร างกาย) ต วอย างก จกรรม การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การเคล อนไหวอย ก บท สาระการเร ยนร สาระการเร ยนร ของหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย ส าหร บอาย 3 5 ป ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ประสบการณ ส าค ญและสาระท ควรเร ยนร ท งสองส วนให เป นส อกลางในการจ ดประสบการณ เพ อส งเสร ม พ ฒนาการท กด าน ท

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information