ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง

Size: px
Start display at page:

Download "ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง"

Transcription

1 ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ท มา : กระทรวงศ กษาธ การ ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑

2 ต วช ว ดและ หน งส อเร ยน รายว ชาพ นฐาน สาระท ๑ มาตรฐาน ว ๑.๑ มาตรฐาน ว ๑.๒ ส งม ช ว ตก บกระบวนการดำารงช ว ต สาระท ๘ ธรรมชาต ของ และเทคโนโลย สาระท ๒ ช ว ตก บส งแวดล อม สาระท ๗ ดาราศาสตร และอวกาศ มาตรฐาน ว ๒.๑ มาตรฐาน ว ๒.๒ มาตรฐาน ว ๗.๑ มาตรฐาน ว ๗.๒ มาตรฐาน ว ๓.๑ มาตรฐาน ว ๓.๒ สาระท ๖ กระบวนการเปล ยนแปลงของโลก สาระท ๕ พล งงาน สาระท ๔ แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว ๖.๑ มาตรฐาน ว ๕.๑ มาตรฐาน ว ๔.๑ มาตรฐาน ว ๔.๒

3 ต วช ว ดและ หน งส อเร ยน รายว ชาพ นฐาน สาระท ๘ ธรรมชาต ของ และเทคโนโลย ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ มาตรฐาน ว ๓.๑ มาตรฐาน ว ๓.๒ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙

4 มาตรฐาน ว ๓.๑ เข าใจสมบ ต ของสาร ความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของสารก บโครงสร างและแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ต ส อสารส งท เร ยนร และนำาความร ไปใช ประโยชน ต วช ว ดข อ ๑๑ ส บค นข อม ลและอธ บายโครงสร างอะตอม และส ญล กษณ น วเคล ยร ของธาต น กใช ข อม ลจากการศ กษา โครงสร างอะตอม สร างแบบจำาลองอะตอม แบบต างๆ ท ม พ ฒนาการอย างต อเน อง อะตอมประกอบด วยอน ภาคม ลฐาน สำาค ญ ๓ ชน ด ค อ โปรตอน น วตรอน และ อ เล กตรอน จำานวนโปรตอนในน วเคล ยส เร ยก ว า เลขอะตอม ผลรวมของจำานวนโปรตอน ก บน วตรอน เร ยกว า เลขมวล ต วเลขท งสอง น จะปรากฏอย ในส ญล กษณ น วเคล ยร ของ ไอโซโทปต างๆ ของธาต ต วช ว ดข อ ๒ ว เคราะห และอธ บายการจ ดเร ยงอ เล กตรอน ในอะตอม ความส มพ นธ ระหว างอ เล กตรอนใน ระด บพล งงานนอกส ดก บสมบ ต ของธาต และ การเก ดปฏ ก ร ยา อ เล กตรอนในอะตอมของธาต จะจ ด เร ยงอย ในระด บพล งงานต างๆ และในแต ละ ระด บพล งงานจะม จำานวนอ เล กตรอนเป นค า เฉพาะ อ เล กตรอนในระด บพล งงานนอกส ดจะ แสดงสมบ ต บางประการของธาต เช น ความ เป นโลหะ อโลหะ และเก ยวข องก บการเก ด ปฏ ก ร ยาของธาต น น ต วช ว ดข อ ๓ อธ บายการจ ดเร ยงธาต และท ำนายแนวโน ม สมบ ต ของธาต ในตารางธาต ตารางธาต ป จจ บ นจ ดเร ยงธาต ตาม เลขอะตอมและอาศ ยสมบ ต ท คล ายก น ทำาให สามารถทำานายแนวโน มสมบ ต ของธาต ใน ตารางธาต ได มาตรฐาน ว ๓.๑ มาตรฐาน ว ๓.๒ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙

5 มาตรฐาน ว ๓.๑ เข าใจสมบ ต ของสาร ความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของสารก บโครงสร างและแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ต ส อสารส งท เร ยนร และนำาความร ไปใช ประโยชน ต วช ว ดข อ ๔๑ ว เคราะห และอธ บายการเก ดพ นธะเคม ใน โครงผล กและในโมเลก ลของสาร แรงย ดเหน ยวระหว างไอออนหร อ อะตอมของธาต ให อย รวมก นเป นโครงผล ก หร อโมเลก ล เร ยกว า พ นธะเคม พ นธะเคม แบ งออกเป นพ นธะไอออน ก พ นธะโคเวเลนต และพ นธะโลหะ ต วช ว ดข อ ๕ ส บค นข อม ลและอธ บายความส มพ นธ ระหว างจ ดเด อด จ ดหลอมเหลว และสถานะ ของสารก บแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคของ สาร จ ดเด อด จ ดหลอมเหลว และสถานะ ของสาร ม ความเก ยวข องก บแรงย ดเหน ยว ระหว างอน ภาคของสารน น สารท อน ภาคย ด เหน ยวก นด วยแรงย ดเหน ยวหร อพ นธะเคม ท แข งแรงจะม จ ดเด อดและจ ดหลอมเหลวส ง สารในสถานะของแข งอน ภาคย ดเหน ยวก น ด วยแรงท แข งแรงกว าสารในสถานะของเหลว และแก สตามลำาด บ มาตรฐาน ว ๓.๑ มาตรฐาน ว ๓.๒ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙

6 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข าใจหล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงสถานะของสาร การเก ดสารละลาย การเก ดปฏ ก ร ยา ม กระบวนการส บเสาะหาความ ร และจ ต ส อสารส งท เร ยนร และนำาความร ไปใช ประโยชน ต วช ว ดข อ ๑๑ ทดลอง อธ บาย และเข ยนสมการของ ปฏ ก ร ยาเคม ท วไปท พบในช ว ตประจ ำว น รวม ท งอธ บายผลของสารเคม ท ม ต อส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม ในช ว ตประจำาว นจะพบเห นปฏ ก ร ยา เคม จำานวนมาก ท งท เก ดในธรรมชาต และ มน ษย เป นผ กระทำา ปฏ ก ร ยาเคม เข ยนแทน ได ด วยสมการเคม มน ษย นำาสารเคม มาใช ประโยชน ท งใน บ าน ในทางการเกษตรและอ ตสาหกรรม แต สารเคม บางชน ดเป นอ นตรายต อส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม ต วช ว ดข อ ๒ ทดลองและอธ บายอ ตราการเก ดปฏ ก ร ยา เคม ป จจ ยท ม ผลต ออ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาเคม และน ำความร ไปใช ประโยชน ปร มาณของสารต งต นหร อผล ตภ ณฑ ท เปล ยนแปลงไปต อหน วยเวลา เร ยกว า อ ตรา การเก ดปฏ ก ร ยาเคม และปร มาณของสารท เปล ยนแปลงไปน น อาจว ดจากค าความเข ม ข น ปร มาตร หร อมวลของสาร ซ งข นอย ก บ ล กษณะของสาร ความเข มข น พ นท ผ ว อ ณหภ ม ต วเร ง ปฏ ก ร ยาเป นป จจ ยท ม ผลต ออ ตราการเก ด ปฏ ก ร ยาเคม การควบค มป จจ ยเหล าน เพ อ ทำาให ปฏ ก ร ยาเก ดข นในอ ตราท เหมาะสม สามารถนำามาใช ให เป นประโยชน ได ต วช ว ดข อ ๓ ส บค นข อม ลและอธ บายการเก ดป โตรเล ยม กระบวนการแยกแก สธรรมชาต และการกล น ล ำด บส วนน ำม นด บ การสลายต วของซากพ ชและซาก ส ตว ท ท บถมอย ใต ทะเลอย างต อเน องภายใต อ ณหภ ม และความด นส งนานน บล านป จะ เก ดเป นป โตรเล ยม โดยม ได ท งสถานะของแข ง ของเหลว หร อแก ส ซ งม สารประกอบ ไฮโดรคาร บอนหลายชน ดรวมก น และอาจม สารประกอบอ นๆ ปะปนอย ด วย การนำาแก สธรรมชาต มาใช ประโยชน จะ ต องผ านกระบวนการแยกแก ส ส วนของเหลว หร อนำ ำม นด บจะแยกโดยการกล นลำาด บส วน มาตรฐาน ว ๓.๑ มาตรฐาน ว ๓.๒ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙

7 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข าใจหล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงสถานะของสาร การเก ดสารละลาย การเก ดปฏ ก ร ยา ม กระบวนการส บเสาะหาความ ร และจ ต ส อสารส งท เร ยนร และนำาความร ไปใช ประโยชน ต วช ว ดข อ ๔ ส บค นข อม ลและอภ ปรายการน ำผล ตภ ณฑ ท ได จากการแยกแก สธรรมชาต และการกล น ล ำด บส วนน ำม นด บไปใช ประโยชน รวมท งผล ของผล ตภ ณฑ ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม ม เทน อ เทน โพรเพน และบ วเทน เป น ผล ตภ ณฑ ท ได จากการแยกแก สธรรมชาต และกล นลำาด บ ส วนนำ ำม นด บ นำามาใช เป น เช อเพล งและสารต งต น ส วนผล ตภ ณฑ อ นๆ ซ งม จำานวนอะตอมคาร บอนเพ มข น นำาไปใช ประโยชน แตกต างก น ก า ร ส ม ผ ส ต ว ทำ า ล ะ ล า ย แ ล ะ ไฮโดรคาร บอนบางชน ดในร ปของไอและ ของท ใช แล วอาจเป นอ นตรายต อส ขภาพได รวมถ งการกำาจ ดอย างไม ถ กว ธ ก จะม ผลต อส ง แวดล อมด วย ต วช ว ดข อ ๕๑ ทดลองและอธ บายการเก ดพอล เมอร สมบ ต ของพอล เมอร พอล เมอร เป นสารประกอบท โมเลก ลม ขนาดใหญ เก ดจากมอนอเมอร จำานวนมาก เช อมต อก นด วยพ นธะโคเวเลนต ม ท งท เก ด ในธรรมชาต และส งเคราะห ข น ปฏ ก ร ยาท มอนอเมอร รวมก นเป น พอล เมอร เร ยกว า ปฏ ก ร ยาพอล เมอไรเซช น ซ งอาจเป นแบบควบแน น หร อแบบต อเต ม พอล เมอร ม หลายชน ด แต ละชน ดอาจม สมบ ต บางประการเหม อนก นและบางประการ แตกต างก น ต วช ว ดข อ ๖ อภ ปรายการน ำพอล เมอร ไปใช ประโยชน รวมท งผลท เก ดจากการผล ตและใช พอล เมอร ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม พอล เมอร นำาไปใช ประโยชน ได แตกต าง ก น ตามสมบ ต ของพอล เมอร ชน ดน นๆ เช น ใช พลาสต กทำาภาชนะ ใช เส นใยส งเคราะห ทำา เคร องน งห ม พอล เมอร ส งเคราะห ท นำาไปใช ประโยชน ในช ว ตประจำาว นบางชน ดสลายต ว ยาก การใช อย างฟ มเฟ อยและไม ระม ดระว ง อาจก อให เก ดป ญหาต อส งม ช ว ตและส ง แวดล อมได มาตรฐาน ว ๓.๑ มาตรฐาน ว ๓.๒ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙

8 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข าใจหล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงสถานะของสาร การเก ดสารละลาย การเก ดปฏ ก ร ยา ม กระบวนการส บเสาะหาความ ร และจ ต ส อสารส งท เร ยนร และนำาความร ไปใช ประโยชน มาตรฐาน ว ๓.๑ มาตรฐาน ว ๓.๒ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ ต วช ว ดข อ ๗ ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยาบางชน ดของคาร โบไฮเดรต คาร โบไฮเดรตจ ดเป นแหล งพล งงาน ของส งม ช ว ต พบได ท วไปในช ว ตประจำาว น เช น นำ ำตาล แป ง เซลล โลส และไกลโคเจน โดยม นำ ำตาลเป นหน วยย อยสำาค ญ ซ ง ประกอบด วยธาต C H และ O การตรวจ สอบชน ดของนำ ำตาลทำาได โดยใช สารละลาย เบเนด กต ต วช ว ดข อ ๘ ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยาบางชน ดของไขม นและน ำม น ไขม นและนำ ำม นเป นสารประกอบ ไตรกล เซอไรด เก ดจากการรวมต วของกรด ไขม นก บกล เซอรอล กรดไขม นม ท งชน ดอ ม ต วและไม อ มต ว ซ งสามารถตรวจสอบได โดย ใช สารละลายไอโอด น ไขม นและนำ ำม นนำามาใช ประโยชน ได ท ง การบร โภคและใช ในอ ตสาหกรรม การบร โภค ไขม นท ขาดความระม ดระว งจะเป นอ นตราย ต อส ขภาพได ต วช ว ดข อ ๙๑ ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยาบางชน ดของโปรต นและกรดน ว คล อ ก โปรต นเป นสารท ช วยในการเจร ญ เต บโต เสร มสร างและซ อมแซมเน อเย อ หน วย ย อยของโปรต นค อ กรดอะม โน ซ งม ท ง กรดอะม โนจำาเป นและไม จำาเป น ม ธาต องค ประกอบสำาค ญค อ C H O N การทดสอบ โปรต นในอาหารใช สารละลาย CuSO 4 ก บ NaOH กรดน วคล อ กเป นสารโมเลก ลใหญ คล ายโปรต น ประกอบด วย ธาต C H O N ท พบในเซลล ของส งม ช ว ต ม ๒ ชน ด ค อ DNA และ RNA ซ งเก ยวข องก บกระบวนการ ถ ายทอดทางพ นธ กรรม

9 สาระท ๘ ธรรมชาต ของและเทคโนโลย ใช กระบวนการทางและจ ตในการส บเสาะหาความร การแก ป ญหา ร ว าปรากฏการณ ทางธรรมชาต ท เก ดข น ส วนใหญ ม ร ปแบบท แน นอน สามารถอธ บายและตรวจสอบได ภายใต ข อม ลและเคร องม อท ม อย ในช วงเวลาน นๆ เข าใจว า เทคโนโลย ส งคม และส งแวดล อม ม ความเก ยวข องส มพ นธ ก น ต วช ว ดข อ ๑ ต งค ำถามท อย บนพ นฐาน ของความร และความเข าใจทาง หร อความสนใจ หร อจากประเด นท เก ดข นในขณะ น น ท สามารถท ำการส ำรวจตรวจ สอบหร อศ กษาค นคว าได อย าง ครอบคล มและเช อถ อได ต วช ว ดข อ ๒ สร างสมมต ฐานท ม ทฤษฎ รองร บ หร อคาดการณ ส งท จะพบ หร อสร างแบบจ ำลอง หร อสร างร ป แบบ เพ อน ำไปส การส ำรวจตรวจ สอบ ต วช ว ดข อ ๓ ค นคว ารวบรวมข อม ลท ต อง พ จารณาป จจ ยหร อต วแปรส ำค ญ ป จจ ยท ม ผลต อป จจ ยอ น ป จจ ยท ควบค มไม ได และจ ำนวนคร งของ การส ำรวจตรวจสอบ เพ อให ได ผล ท ม ความเช อม นอย างเพ ยงพอ ต วช ว ดข อ ๔ เล อกว สด เทคน คว ธ อ ปกรณ ท ใช ในการส งเกต การว ด การส ำรวจ ตรวจสอบอย างถ กต องท งทางกว าง และล กในเช งปร มาณและค ณภาพ ต วช ว ดข อ ๕ รวบรวมข อม ลและบ นท กผล การส ำรวจตรวจสอบอย างเป น ระบบถ กต อง ครอบคล มท งในเช ง ปร มาณและค ณภาพ โดยตรวจ สอบความเป นไปได ความเหมาะ สมหร อความผ ดพลาดของข อม ล สาระท ๘ ธรรมชาต ของ และเทคโนโลย ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒

10 สาระท ๘ ธรรมชาต ของและเทคโนโลย ใช กระบวนการทางและจ ตในการส บเสาะหาความร การแก ป ญหา ร ว าปรากฏการณ ทางธรรมชาต ท เก ดข น ส วนใหญ ม ร ปแบบท แน นอน สามารถอธ บายและตรวจสอบได ภายใต ข อม ลและเคร องม อท ม อย ในช วงเวลาน นๆ เข าใจว า เทคโนโลย ส งคม และส งแวดล อม ม ความเก ยวข องส มพ นธ ก น ต วช ว ดข อ ๖ จ ดกระท ำข อม ล โดยค ำน งถ ง การรายงานผลเช งต วเลขท ม ระด บ ความถ กต อง และน ำเสนอข อม ล ด วยเทคน คว ธ ท เหมาะสม ต วช ว ดข อ ๗ ว เคราะห ข อม ล แปลความ หมายข อม ล และประเม นความ สอดคล องของข อสร ป หร อสาระ ส ำค ญ เพ อตรวจสอบก บสมมต ฐาน ท ต งไว ต วช ว ดข อ ๘ พ จารณาความน าเช อถ อของว ธ การและผลการส ำรวจตรวจสอบ โดยใช หล กความคลาดเคล อนของ การว ดและการส งเกต เสนอแนะ การปร บปร งว ธ การส ำรวจตรวจ สอบ ต วช ว ดข อ ๙ น ำผลของการส ำรวจตรวจสอบ ท ได ท งว ธ การและองค ความร ท ได ไปสร างค ำถามใหม น ำไปใช แก ป ญหาในสถานการณ ใหม และใน ช ว ตจร ง ต วช ว ดข อ ๑๐ ตระหน กถ งความส ำค ญในการ ท จะต องม ส วนร วมร บผ ดชอบการ อธ บาย การลงความเห น และการ สร ปผลการเร ยนร ท น ำเสนอต อสาธารณชนด วยความ ถ กต อง สาระท ๘ ธรรมชาต ของ และเทคโนโลย ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒

11 สาระท ๘ ธรรมชาต ของและเทคโนโลย ใช กระบวนการทางและจ ตในการส บเสาะหาความร การแก ป ญหา ร ว าปรากฏการณ ทางธรรมชาต ท เก ดข น ส วนใหญ ม ร ปแบบท แน นอน สามารถอธ บายและตรวจสอบได ภายใต ข อม ลและเคร องม อท ม อย ในช วงเวลาน นๆ เข าใจว า เทคโนโลย ส งคม และส งแวดล อม ม ความเก ยวข องส มพ นธ ก น ต วช ว ดข อ ๑๒ จ ดแสดงผลงาน เข ยนรายงาน และ/หร ออธ บายเก ยวก บแนวค ด กระบวนการ และผลของโครงงาน หร อช นงานให ผ อ นเข าใจ สาระท ๘ ธรรมชาต ของ และเทคโนโลย ต วช ว ดข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ต วช ว ดข อ ๑๑ บ นท กและอธ บายผลการส ำรวจ ตรวจสอบอย างม เหต ผล ใช พยาน หล กฐานอ างอ งหร อค นคว าเพ อ เต ม เพ อหาหล กฐานอ างอ งท เช อ ถ อได และยอมร บว าความร เด ม อาจม การเปล ยนแปลงได เม อม ข อม ลและประจ กษ พยานใหม เพ ม เต มหร อโต แย งจากเด ม ซ งท าทาย ให ม การตรวจสอบอย างระม ดระว ง อ นจะน ำมาส การยอมร บเป นความ ร ใหม

12 ต วช ว ดและ หน งส อเร ยน รายว ชาเพ มเต ม เคม ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ สาระท ๘ ธรรมชาต ของ และเทคโนโลย ใช กระบวนการทางและจ ตใน การส บเสาะหาความร การแก ป ญหา ร ว าปรากฏการณ ทางธรรมชาต ท เก ดข นส วนใหญ ม ร ปแบบท แน นอน สามารถอธ บายและตรวจสอบได ภายใต ข อม ลและ เคร องม อท ม อย ในช วงเวลาน นๆ เข าใจว า เทคโนโลย ส งคม และส งแวดล อม ม ความเก ยวข อง ส มพ นธ ก น เคม ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ มาตรฐาน ว ๓.๑ เข าใจสมบ ต ของสาร ความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของสารก บโครงสร างและแรงย ดเหน ยวระหว าง อน ภาค ม กระบวนการส บเสาะหาความร และ จ ต ส อสารส งท เร ยนร และนำาความร ไป ใช ประโยชน มาตรฐาน ว ๓.๒ เข าใจหล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลง สถานะของสาร การเก ดสารละลาย การเก ดปฏ ก ร ยา ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ต ส อสารส งท เร ยนร และนำาความร ไปใช ประโยชน

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส

More information

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ฉบ บปร บปร งล าส ดป 2552 โรงเร ยนร ตนโกส นทร สมโภชบวรน เวศศาลายา

More information

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6 สร ปมาตรฐานและต วช ว ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาหร บการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร

More information

ช ดก จกรรมการเร ยนร ช ดท 1 เร อง การเคล อนท แนวตรง (ระยะทางและการกระจ ด)

ช ดก จกรรมการเร ยนร ช ดท 1 เร อง การเคล อนท แนวตรง (ระยะทางและการกระจ ด) ก ช ดก จกรรมการเร ยนร รายว ชาฟ ส กส พ นฐาน (ว31103) หน วยการเร ยนร เร อง การเคล อนท ส าหร บน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาป ท 4 2 การเคล อนท แนวตรง ระยะทาง และการ กระจ ด อ ตราเร ว และ ความเร ว การเคล อนท ในแนวด

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย

การงานอาช พและเทคโนโลย แนวทางการจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บประถมศ กษา กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN Curriculum Sourcebook

หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN Curriculum Sourcebook หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN ต วอย างการจ ดหน วยการเร ยนร ท บ รณาการสาระการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยน ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และสอคล องก บ ASEAN เพ อส งเสร มให ผ เร ยนม

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ประกาศโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) เร อง ให ใช หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ****************** เพ อให การจ ดการศ

More information

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ หน งส อ รายว ชา การพ ฒนาแผนและโครงการอาช พ (อช32001) 1 ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ เร องท 1 ความส มพ นธ ของเหต ผลของแผนและโครงการก บการม รายได ม เง

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา การศ กษาเปร ยบเท ยบผลของว ธ การสอนด วยว ธ การสอนแบบการเสนอต วแบบ ก บว ธ การสอนท ใช เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ท ม ต อการศ กษาว ชาโครงการ รห สว ชา 3104 6001 ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information