กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1

Size: px
Start display at page:

Download "กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1"

Transcription

1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท : ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว. : หน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก น ม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดารงช ว ตของตนเองและด แลส งม ช ว ต มาตรฐาน ว. : กระบวนการและความสาค ญของการถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม ว ว ฒนาการของส งม ช ว ต ความหลากหลายทางช วภาพการใช เทคโนโลย ช วภาพท ม ผลต อมน ษย และส งแวดล อม ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน สาระท : สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว. : สมบ ต ของสารความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของสารก บโครงสร างและแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาค ม กระบวนส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน มาตรฐาน ว. : หล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงสถานะของสาร การเก ดสารละลายการเป ดปฏ ก ร ยาเคม ม กระบวนส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน สาระท 4 : แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว 4. : ธรรมชาต ของแรงแม เหล กไฟฟ า แรงโน มถ วง และแรงน วเคล ยร ม กระบวนการส บเสาะหาความร ไปใช ประโยชน อย างม ค ณภาพ

2 สาระท 6 : กระบวนการเปล ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6. : กระบวนการต างๆ ท เก ดข นบนผ วโลกและภายในโลก ความส มพ นธ ของกระบวนการต างๆ ท ม ผลต อการเปล ยนแปลงภ ม อากาศ ภ ม ประเทศ และส ณฐาน ของโลก ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน สาระท 7 : ดาราศาสตร และอวกาศ มาตรฐาน ว 7. : ว ว ฒนาการของระบบส ร ยะและกาแล กซ ปฏ ส มพ นธ ภายในระบบส ร ยะและผลต อส งม ช ว ตบนโลก ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน สาระท 8 : ธรรมชาต ของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาตรฐาน ว 8. : ใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร และจ ตว ทยาศาสตร ในการส บเสาะหาความร การแก ป ญหาร ว าปรากฏการณ ทางธรรมชาต ท เก ดข นส วนใหญ ม ร ปแบบท แน นอน สามารถอธ บายและตรวจสอบได ภายใต ข อม ลและเคร องม อท ม อย ในช วงเวลาน นๆ ว าว ทยาศาสตร เทคโนโลย ส งคม และส งแวดล อมม ความเก ยวข อง ส มพ นธ ก น

3 คาอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท ว0 ว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท เวลา 80 ช วโมง ศ กษา ความแตกต างระหว างส งท ม ช ว ตก บส งท ไม ม ช ว ต หน าท ของโครงสร างภายนอกของพ ชและส ตว หน าท และความสาค ญของอว ยวะภายนอกของมน ษย ตลอดจนการด แลร กษาส ขภาพ ล กษณะของส งม ช ว ตในท องถ นและการจาแนกโดยใช ล กษณะภายนอกเป นเกณฑ ล กษณะท ปรากฏหร อสมบ ต ของว สด ท ใช ทาของเล น ของใช ใน ช ว ตประจาว น ว สด ท ใช ทาของเล นของใช ในช ว ตประจาว นโดยใช เกณฑ ในการจาแนก การด งหร อการผล กว ตถ องค ประกอบและสมบ ต ทางกายภาพของด นในท องถ น ท องฟ าม ดวงอาท ตย ดวงจ นทร และดวงดาว โดยใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร การส บเสาะหาความร การสารวจตรวจสอบ เพ อให เก ดความร ความ ม ความสามารถในการค ด ความสามารถในการส อสาร เห นค ณค าของการนาความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจาว น ม จร ยศาสตร จร ยธรรม ค ณธรรมและค าน ยมท เหมาะสม รห สต วช ว ด ว. ป./, ป./, ป./ ว. ป./ ว. ป./, ป./ ว 4. ป./ ว 6. ป./ ว 7. ป./ ว 8. ป./, ป./, ป./, ป./4, ป./5, ป./6, ป./7 รวมท งหมด 6 ต วช ว ด

4 จานวนข อสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเช ง กล มสาระฯ ว ทยาศาสตร ช น ประถมศ กษาป ท ป การศ กษา สาระการเร ยนร ภาคเร ยนท หน วยการเร ยนร ท ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต ว., ว. หน วยการเร ยนร ท สารและสมบ ต ของสาร ว., ว. ความจ า ความ น าไปใช ส งเคราะห ภาคเร ยนท หน วยการเร ยนร ท แรงและการเคล อนท ว หน วยการเร ยนร ท 4 กระบวนการเปล ยนแปลงของโลก ว 6. 7 หน วยการเร ยนร ท 5 ดาราศาสตร และอวกาศ ว

5 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 557 กล มสาระฯ ว ทยาศาสตร ช น ประถมศ กษาป ท ว.. เปร ยบเท ยบความ แตกต างระหว างส งม ช ว ตก บส งไม ม ช ว ต.ส งเกตและอธ บาย ล กษณะ และหน าท ของโครงสร าง ภายนอกของพ ชและ ส ตว. ส งม ช ว ตม ล กษณะแตก ต างจาก ส งไม ม ช ว ตโดยส งม ช ว ตจะม การเคล อน ท ก นอาหาร ข บถ าย หายใจ เจร ญเต บโต ส บพ นธ และ ตอบสนองต อส งเร า แต ส งไม ม ช ว ตจะไม ม ล กษณะด งกล าว. โครงสร างภายนอกของพ ชได แก ราก ลาต น ใบ ดอกและผล แต ละ ส วนทาหน าท ต างก น. โครงสร างภายนอกของส ตว ได แก ตา ห จม ก ปาก เท า และ ขา แต ละส วนทาหน าท แตกต าง ก น. บอกล กษณะความแตกต างระหว างส งม ช ว ตและส งไม ม ช ว ต ความ. บอกบร เวณท ข นของพ ชรอบๆ ต วเองได. บอกความแตกต างของล กษณะท วไปและส วนประกอบของพ ชได ถ กต อง 4. จาแนกการเจร ญเต บโตของพ ชในสภาพแสงแดดท แตกต างก นได 5. บอกและสร ปผลป จจ ยพ นฐานในการดารงช ว ตของพ ช 6. บอกว ธ การบาร งร กษาพ ชได อย างถ กต อง 7. อธ บายความแตกต างด านร ปร างล กษณะภายนอกของส ตว ต างๆ ได 8. บอกและจาแนกตามว ธ การเคล อนท ของส ตว ได 9. บอกเส ยงร องของส ตว ท น กเร ยนร จ กได 0.บอกช อส ตว จากรอยเท าท เห นได 5

6 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 557 กล มสาระฯ ว ทยาศาสตร ช น ประถมศ กษาป ท ว.. ส งเกตและอธ บาย ล กษณะ หน าท และ ความสาค ญของ อว ยวะภายนอกของ มน ษย ตลอด จนการ ด แลร กษาส ขภาพ.ระบ ล กษณะของ ส งม ช ว ตในท องถ น และนามาจ ดจาแนก โดยใช ล กษณะภาย นอกเป นเกณฑ 4. อว ยวะภายนอกของมน ษย ม ล กษณะและหน าท แตกต างก น อว ยวะเหล าน ม ความ สาค ญต อ การดารงช ว ต จ งต องด แลร กษา และป องก นไม ให อว ยวะ เหล าน นได ร บอ นตราย 5. ส งม ช ว ตในท องถ นจะม ท ง ล กษณะท เหม อนก น และ แตกต างก น ซ งสามารถนามา จาแนกโดยใช ล กษณะภายนอก เป นเกณฑ.บอกป จจ ยท จาเป นต อการดารงช ว ตและการเต บโตของมน ษย ได.บอกว ธ เล อกร บประทานอาหารท ม ประโยชน ต อร างกายได ถ กต อง.จาแนกประเภทของอาหารหล ก 5 หม ได 4.บอกล กษณะ และหน าท ของอว ยวะต างๆ ของคนได 5.บอกว ธ การด แลร กษาอว ยวะต างๆ ได ถ กต อง 6.จาแนกกล มพ ชตามบร เวณท ข นของพ ชรอบๆต วในท องถ นได 7.บอกล กษณะท วไปของส วนประกอบของพ ชในท องถ นได 8.บอกและอธ บายป จจ ย พ นฐานในการดารงช ว ตของพ ชในท องถ น ได 9.บอกว ธ การบาร งร กษาพ ชในท องถ นได 0.บอกล กษณะโครงสร างภายนอกของส ตว ในท องถ นได.บอกและจาแนกว ธ การเคล อนท ของส ตว ในท องถ นได.บอกช อของส ตว จากรอย เท าของส ตว ในท องถ นได 6

7 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 557 กล มสาระฯ ว ทยาศาสตร ช น ประถมศ กษาป ท ว..ส งเกตและระบ ล กษณะท ปรากฏหร อ สมบ ต ของว สด ท ใช ทา ของเล น ของใช ในช ว ต ประจาว น.จาแนกว สด ท ใช ทา ของเล น ของใช ใน ช ว ตประจาว น รวมท ง ระบ เกณฑ ท ใช จาแนก 6. ว สด ท ใช ทาของเล นของใช ใน ช ว ตประจาว น อาจม ร ปร าง ส ขนาด พ นผ ว ความแข ง เหม อนก นหร อแตกต างก น 7. ล กษณะหร อสมบ ต ต างๆ ของ ว สด สามารถนามาใช เป นเกณฑ ในการจาแนกว สด ท ใช ทาของ เล น ของใช ในช ว ตประจาว น.จาแนกของเล นและของใช ได 4.บอกชน ดของว สด ท ใช ทาของเล นและของใช ในช ว ตประจาว นได 5.อธ บายผลการเปล ยนแปลงของว สด ท ถ กกระทา ด วยการ บ บ บ ด ท บ ด ด ด งได 6.บอกสมบ ต ของว สด บางชน ดท ใช ทาของเล นของใช ใน ช ว ตประจาว นได 7.จาแนกว สด เป นกล มๆ โดยใช สมบ ต ของว สด เป นเกณฑ ได 4 7 ว. ตอนท อ ตน ย อธ บายความแตกต างด านร ปร างล กษณะภายนอกของส ตว ต างๆ ได (7) รวม 0 0

8 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 557 กล มสาระฯ ว ทยาศาสตร ช น ประถมศ กษาป ท ว 4. ว 6..ทดลองและอธ บาย การด งหร อการผล ก ว ตถ.สารวจ ทดลองและ อธ บายองค ประกอบ และสมบ ต ทาง กายภาพของด นใน ท องถ น 8. การด งและการผล กว ตถ เป นการ ออกแรงกระทาต อว ตถ ซ งอาจ ทาให ว ตถ เคล อนท หร อไม เคล อนท และเปล ยนแปลง ร ปร างหร ออาจไม เปล ยนแปลง ร ปร าง 9. ด นประกอบด วย เศษห น ซาก พ ช ซากส ตว โดยม น าและ อากาศแทรกอย ในช องว างของ เม ดด น 0. ด นในแต ละท องถ นม สมบ ต ทางกายภาพแตกต างก นใน ด านของส เน อด น การอ มน า และการจ บต วของด น 8.บอกความหมายของแรงได 9.จาแนกประเภทของแรงอย างง ายๆ ได 0.บอกประโยชน ของการใช แรงต างๆ ได.บอกแหล งกาเน ดของแรงได.บอกองค ประกอบของด นได.บอกและอธ บายสมบ ต ของด นได 4.บอกประเภทของด นแต ละชน ดได 5.บอกประโยชน ของด นได 6.บอกว ธ การบาร งร กษาด นได ความ ความ

9 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 557 กล มสาระฯ ว ทยาศาสตร ช น ประถมศ กษาป ท ว 7..ระบ ว าในท องฟ าม ดวง อาท ตย ดวงจ นทร และ ดวงดาว. ในท องฟ าม ดวงอาท ตย ดวง จ นทร และดวงดาว โดยจะ มองเห นท องฟ าม ล กษณะเป น คร งทรงกลมครอบแผ นด นไว 7.บอกส งท พบเห นในท องฟ าเวลากลางว นและกลางค นได 8.บอกล กษณะของดวงอาท ตย ได 9.บอกล กษณะของดวงจ นทร ได 40.บอกล กษณะของดวงดาวได 4.บอกล กษณะการเปล ยนแปลงของดวงจ นทร และดวงอาท ตย ได 4.บอกประโยชน ของดวงอาท ตย ดวงจ นทร และดวงดาวได ถ กต อง 4.อธ บายเก ยวก บท ศจากการข น ตก ของดวงอาท ตย ได ความ ความ ว 4. ตอนท อ ตน ย จาแนกประเภทของแรงอย างง ายๆ ได (9) รวม 0 0

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป

More information

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6 สร ปมาตรฐานและต วช ว ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาหร บการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร

More information

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส

More information

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ประกาศโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) เร อง ให ใช หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ****************** เพ อให การจ ดการศ

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN Curriculum Sourcebook

หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN Curriculum Sourcebook หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN ต วอย างการจ ดหน วยการเร ยนร ท บ รณาการสาระการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยน ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และสอคล องก บ ASEAN เพ อส งเสร มให ผ เร ยนม

More information

ประสบการณ สาค ญ (ด านร างกาย) ต วอย างก จกรรม การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การเคล อนไหวอย ก บท

ประสบการณ สาค ญ (ด านร างกาย) ต วอย างก จกรรม การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การเคล อนไหวอย ก บท สาระการเร ยนร สาระการเร ยนร ของหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย ส าหร บอาย 3 5 ป ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ประสบการณ ส าค ญและสาระท ควรเร ยนร ท งสองส วนให เป นส อกลางในการจ ดประสบการณ เพ อส งเสร ม พ ฒนาการท กด าน ท

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ฉบ บปร บปร งล าส ดป 2552 โรงเร ยนร ตนโกส นทร สมโภชบวรน เวศศาลายา

More information

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตามค าส งกระทรวงศ กษาธ การท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท 293/2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 กล มสาระการเร ยนร ว ชาภาษาไทย กลางภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความเข าใจทางภาษา) 1. อ านเร อง ข อความแล วตอบค าถาม 2. เล อกค าลงมาเต มลงในช องว าง 3. ค าตรงข าม 4.

More information

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 หน วยการเร ยนร ท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

ช ดก จกรรมการเร ยนร ช ดท 1 เร อง การเคล อนท แนวตรง (ระยะทางและการกระจ ด)

ช ดก จกรรมการเร ยนร ช ดท 1 เร อง การเคล อนท แนวตรง (ระยะทางและการกระจ ด) ก ช ดก จกรรมการเร ยนร รายว ชาฟ ส กส พ นฐาน (ว31103) หน วยการเร ยนร เร อง การเคล อนท ส าหร บน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาป ท 4 2 การเคล อนท แนวตรง ระยะทาง และการ กระจ ด อ ตราเร ว และ ความเร ว การเคล อนท ในแนวด

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง11101

ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง11101 ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง0. จำ นวน ช วโมง/ส ปดาห จำ นวน 9 ช วโมง/ภาคเร ยน 2. ผ เข ยนค ม อ ช อ นางศ ร มา เนตรส วรรณ ตำ แหน งคร ผ สอน สถานท ทำ งาน

More information

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรม ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ระยะเวลาดาเน นการ 19 ส งหาคม 2554 สนองกลย ทธ สพฐ. สพท. ข อ 3 สนองกลย ทธ โรงเร ยน ข อ 1 สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา มาตรฐานท 1-8 ผ สร ปผลการดาเน

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information